Polgármesteri tájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polgármesteri tájékoztató"

Átírás

1 1

2 2

3 a)tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete azt a rendelettervezetet, hogy az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja egységesen 20% legyen 1 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett elutasította. b)tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete azt a rendelettervezetet, hogy az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja egységesen 40% legyen 1 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elutasította c) Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete azt a rendelettervezetet, hogy az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja egységesen 30% legyen 1 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett elutasította 9. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan meghozott döntésével úgy határozott, hogy felhatalmazza Bata József polgármestert arra, hogy a "Tápió Menti Régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása" elnevezésű, nagyprojekt által érintett 20 település önkormányzata és a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás által ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás céljára és a vízi-közművek működtetésére létrehozandó közmű szolgáltató létrehozásában Tápiószecső Nagyközség érdekeit képviselve eljárjon. A témát az teszi aktuálissá, hogy az Országgyűlés december 30-i ülésnapján fogadta el, a lépcsőzetesen hatályba lépő a víziközmű szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvényt. A törvény kiemelt célja: nagy területet lefedő költséghatékonyan működő kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű szolgáltató gazdasági társaságok kialakítása. Az üzemeltetési engedély törvényben szabályozott egyik feltétele a minimálisan elérendő - egy vagy több lépcsőben felhasználói egyenérték. A működési engedély iránti kérelmét május 31-ig az a viziközmű szolgáltató nyújtható be, de mivel az átalakuláshoz július 1. ig nem kell a Magyar Energia Hivatal engedélye, az átalakítási és csatlakozási döntéseket indokolt minél előbb meglépni Tisztelt Tápiószecsőiek! Ha bővebben érdeklődnek a képviselő-testület ülésein történtekről, a jegyzőkönyveket a község honlapján elolvashatják. Dr. Baráth Krisztina jegyző Tápiószecső polgármesterétől ( folytatás az első oldalról) Az elmúlt két évtizedben több alkalommal próbálkozott Tápiószecső Önkormányzata fásítással, parkosítással. Ilyen volt a Magdolna-telepre vezető bicikliút melletti juharfasor és nyárfasor telepítése, vagy a Sági úti kerékpárút mellé telepített hársfasor telepítése, majd néhány évvel később a kipusztult (kipusztított) hársfák helyébe ültetett nyárfasor ültetése. Gondolom mindegyik próbálkozás arra irányult, hogy szebbé, lakhatóbbá tegye a falut, de sajnos egyik sem bizonyult időtállóvá. Sokan vagyunk úgy Tápiószecsőiek, hogy az országba, a világba jártunkban irigykedve nézzük a helyi parkokat, az utcákat járdákat díszítő árnyékot adó gyönyörű fasorokat, virágoskerteket. Sokszor ámulunk- bámulunk, és arról beszélgetünk, hogy de jó lenne, ha nálunk is lenne ilyen, ha a Tápiószecsőiek büszkén mondanák: igen ez a mi falunk! Sajnos ma még Tápiószecsőn az általános nézet az, hogy itt kár ilyenre pénzt költeni! Mi a baj velünk, miért ment tönkre annyi minden? Nem érezzük magunkénak a közterületre kiültetett fákat? Idegesít bennünket a néhány évvel ezelőtt kihelyezet szemét gyűjtő edények barna színe, vagy a tetején lévő zsindely? Agresszívvá tesz bennünket a kereszteződéseinkben néhol még látható kék színű utcanév jelző tábla? Nem bírjuk elviselni annak a kisfának (fasornak) a zölden virító élni akarását amelyet kettétörünk? Ha megint kihajtana újra letörjük! Kedves Tápiószecsőiek! Meggyőződésem: - többségünk nem ilyen! Azt hiszem a szép szavak ideje lejárt! Ki kell mondanunk végre: a közpénzből mindannyiunk közös pénzéből létrehozott értékek tönkretételéért nem csak a törő-zúzó vandálok, vagy a nehéz hátrányos körülmények között nevelkedő tomboló hülyegyerekek a felelősek hanem bizony az is aki ezt hagyja, elnézi, vagy esetleg még bíztatást is ad hozzá! Polgármesteri tájékoztató 3 Önkormányzatunk képviselő-testülete eltökélt abban, hogy tudatosan, több évre szóló projekt keretében minden évben településünk néhány területén közterület fejlesztést, parkosítást, fásítást hajt végre. Eddig is volt, s ezután is lesz olyan akciónk, melyhez kérjük településünk lakóinak közreműködését, segítségét. Ebbe a sorba illeszkedik bele a tavaly augusztus 20-i szentmise helyszínéül szolgáló központi tér fasorainak elültetése, illetve ennek a térnek a parkosítása reményeink szerint már pályázati forrásból. Ide illeszkedik a Sági úti bicikli út mellé az őszön és idén tavaszon telepített fasor (itt ez már a harmadik!), a Magdolna-telepi kerékpárút szintén új telepítésű fasora (a második!),melynek ültetése az újság címlapján látható. Szintén ebbe a sorba illeszkedik bele az újság előző számában április 21.- re meghirdetett fásítási - virágosítási akció amely a Vasútállomástól Magdolna-telepig, a Sági úti buszfordulótól a Május 1. térig sok helyszínt, közterületet érint. A nálunk szokatlan, de a szintén az előző Szecsői Tükörben meghirdetett Tápiószecső legszebb kertjének, utcájának megválasztása című pályázatunk elindítása is ebbe a több éves programba illeszkedik bele. Sokan biztatnak bennünket, hogy jó irányt választottunk csináljuk segítenek, de még mindig sokszor hallom azt, hogy hiába, úgyis tönkre teszik! Meggyőződésem, a településünk iránti szeretet, őseink munkája iránti tisztelet, gyermekeink jövője iránti felelősség többségünket arra fog ösztönözni látva a település vezetése által tett erőfeszítéseket -, hogy sajátjaként figyelje, óvja, gondozza azt az értéket amit közösen hozunk létre mindannyiunk, unokáink számára! Őszinte bizakodással Az ismerős arcok nemzeti-rock együttes egyik számából vett idézettel zárom soraimat reménykedve abban, hogy egyre többen segítik önkormányzatunk jövőt építő- szépítő tevékenységét....ameddig azok döntik, Mi ültetjük addig a fenyőt!... Bata József polgármester

4 Mericzay János tápiószecsői plébános kivégzése április 6-án Az 1849-es tavaszi hadjárat során a magyar honvéd fősereg Görgey Artúr, Damjanich János, Klapka György és más tábornokok vezetésével kiűzte Windischgraetz herceg császári haderejét Magyarországról. Damjanich tábornoknak, aki az egyik honvéd hadtestet vezette, jelentős szerepe volt abban, hogy a tápióbicskei, isaszegi, váci csaták magyar győzelemmel végződtek annak ellenére, hogy ezekben az ütközetekben Klapka tábornok hadteste megfutamodott, vagy elkésve érkezett a csatatérre. Damjanich bátorsága és kitartása előtt tisztelgett az utókor, amikor a tavaszi hadjárat útvonala mentén róla nevezték el a nagykátai gimnáziumot és szakközépiskolát, Tápiószecsőn egy utcát és a művelődési házat, Isaszegen egy általános iskolát, stb. Tápiószecsőn szájhagyomány útján terjedt a történet, miszerint Damjanich tábornok az akkori helyi plébánost kivégezette. Az esetet megemlítette egyik könyvében Bábel Balázs kalocsai érsek, aki 1978 és 1980 között Tápiószecsőn és Tóalmáson volt káplán. 1 Kérdéses, hogy ténylegesen mi volt a kivégzés oka és hogyan történt? A választ magának Damjanichnak az esetről írt jelentése adja meg, amely így szólt: A magyar Főhadparancsnokságnak! Szecső melletti tábor, 1849 április 6-án. Mericzay János itteni lelkész, ki még tegnap és tegnapelőtt az osztrák tábornoki kart házában megvendégelte, az ellenséges csapatokat minden tőle telhető élelemmel ellátta s a lakosságot erre felhívta, az ellenség falragaszait nyilvánosan szétosztotta és fölragasztotta, sőt a templomban is azt prédikálta, hogy a magyar ügy már teljesen elveszett s Kossuth legközelebb az akasztófán fog meghalni, ennélfogva a népet arra izgatta, hogy az ellenségnek mindennemű segélyt nyujtson s végül saját aljas életmódjával a községet teljesen demoralizálta s hazaárulónak mutatkozott, e semmirevaló embert én, hogy több kárt ne okozzon, ma reggel 5 órakor agyonlövettem s erről a köteles jelentést ezennel megteszem. Damjanich tábornok. 2 Az eset megtörtént, Damjanich jelentése tömören össze is foglalta, de a történetet ennyivel nem lehet lezárni, illik a körülményeket alaposan megvizsgálni, hogy megtudjuk, mi vezetett Mericzay plébános hazaárulónak nyilvánításához és kivégzéséhez. Az es forradalom és szabadságharc Magyarország lakosságát etnikailag és társadalmilag megosztotta. A délvidéki horvátok, szerbek, az erdélyi románok az osztrák seregek mellé álltak és fegyvert fogtak a magyarok ellen. Hozzájuk hasonlóan cselekedtek a városokban élő sváb, szász nemzetiségiek is, de nem harcoltak olyan tömegesen és brutálisan a magyarok ellen, mint a románok, horvátok, szerbek. A magyar arisztokrácia egy része szintén Bécs mellé állt, más része a forradalmat támogatta, harmadik része passzív maradt, vagy külföldre menekült a harcok idején. A hivatásos magyar katonatisztek a forradalom előtt esküt tettek a királyra, aki azután rátámadt saját nemzetére. Felmerült a kérdés, a királyra tett eskü, vagy a haza védelme való előbbre? A magyar katolikus főpapság sem állt ki egységesen egyik 1 Bábel Balázs: Isten országútján. Szent István Társulat, Bp., oldal. 2 Kacziány Géza: Magyar vértanuk könyve. Vass, Bp., oldal. 4 harcoló fél mellett sem. A magyar haza, illetve a katolikus egyház főkegyura iránti hűség kérdése megosztotta őket. A magyar katolikus egyház főkegyura ugyanis a magyar király volt (Ferenc József), aki osztrák császárként harcolt a magyar nemzet ellen januárjában, amikor Windischgraetz osztrák seregei a Tiszántúl és Erdély kivételével megszállták az országot, az esztergomi érsek egy körlevelében, majd néhány nap múlva az osztrákok mellett álló néhány katolikus püspök egy püspökkari körlevélben arra szólította fel plébánosaikat, hogy támogassák az osztrák seregeket, templomaikban mondjanak misét Ferenc József császárért és királyért. A háború kitörésekor tömegével voltak olyan katolikus és nem katolikus - papok és papnövendékek, akik a szabadságharc mellé álltak, fegyverrel harcoltak és nem is kerülték el Haynau megtorlását. Tápiószecső amint ma is a váci püspöki egyházmegyéhez tartozott. A váci püspöki székben 1845 óta üresedés volt, az egyházmegyét Szarvas Ferenc székesegyházi főesperes, káptalani helynök kormányozta a forradalom és szabadságharc idején. Ő az esztergomi érseki, majd a püspökkari körlevél értelmében utasította az egyházmegye papjait, hogy támogassák az osztrák seregeket és templomaikban misézzenek Ferenc Józsefért. Ezeknek a főpapi utasításoknak tett eleget számos plébánostársával egyetemben Mericzay János. Felszenteléskor az egyházi felsőbbségeknek való engedelmességre a papoknak ígértet is kellett tenniük. Amikor a tavaszi hadjárat elkezdődött, a Pest és Heves megyében szétszóródott osztrák csapatok Gödöllő környékén akartak egyesülni. Oda igyekezett az a csapat is, amelyik április 4-én a tápióbicskei csatát elveszítette. Ez a vesztes csata után keresztülvonult Tápiószecsőn. Damjanich vádja szerint ekkor látta vendégül tisztjeiket Mericzay plébános a házában és agitált mellettük a templomban és azon kívül. Hogy ezt korábban is megtettee, azt nem lehet tudni. Kossuth Lajos, aki a hadjáratra a honvéd fősereget elkísérte, Nagykátán április 5-én írt levelében azt remélte, hogy a tápióbicskei csatatérről elmenekülő osztrák csapatot Tápiószecsőn a honvédek utolérik és itt újabb csata lesz. Tegnap seregeink erős csatát, de nevezetes győzelmet vívta Tápióbicskénél, minden perczben várom a szállásomhoz fél órányira fekvő Szecsőről az első lövést, - egy újabb csatának, ha Isten is úgy akarja, újabb győzelemnek riadó jelét. 3 A Kossuth által várva várt tápiószecsői csatából és győzelemből nem lett semmi, mert az osztrákok nem kértek belőle, inkább továbbálltak. A honvédseregek így harc nélkül vonultak be Tápiószecsőre. A falu és a környék birtokbavételéről Damjanich tábornok szintén egy jelentésben számolt be. Damjanich és Klapka tábornok, Szecső április 5-én d. u. ½ 6 órakor. Az ellenség nem engedte, hogy ütközetre kerüljön a sor, hanem közeledésünkre elhagyta állását és Kókán át visszavonult. A vasútból a Klapka hadtest huszárai Albertinél a síneket megszakították. Itt most Monorról is visszavonult az ellenség és a vasútvonal szabad. A két hadtest a 4. és 5. óra között állásaiba vonult, mégpedig a Klapka hadtest Süly előtt a fennsíkon, 3 Kossuth Lajos összes munkái. XIV. köt. Akadémiai, Bp., oldal.

5 a Damjanich hadtest szabad táborban Szecső mögött. Az I. hadtest lovas osztagai Urimendén és Sápon, a főhadiszállás Sülyben, a Damjanich hadtest előretolt osztagai Messzelátó-Kóka-Sápon. Hírek szerint az ellenségnek még némi ereje van Gyömrőn, nem tudni, melyik hadtestből. Gödöllőn és környékén állítólag csak ember állott. Néhány elfogott irat mellékelve beküldetik. Damjanich tábornok. 4 Április 6-án kora reggel, nagypénteken megtörtént Mericzay agyonlövése. Gyurinka Antal, egy szomszédos falu papja harminchét év után cikkben írta le az eseményt. Ő Mericzayt teljesen ártatlannak tartotta. A papot előző este szekéren vitték ki Damjanich táborába, mert évek óta csak mankó segítségével tudott járni idegbénulás miatt. Egész éjszaka várakoztatták a szekéren ülve, majd másnap reggel kivégezték, kihallgatás és ítélethozatal nélkül. Mivel letérdeltetni a béna lába miatt nem lehetett, a földre ültették és úgy lőtték le. A golyók a homlokán, a szívén és a hasán találták el. Az a parasztember, aki este a táborba kivitte szekéren, végig vele volt, a holttestet is ő szállította vissza a plébániára. A kivégzésre éppen a plébános szántóföldjén került sor. Másnap káplánja, Csathó Alajos temette el. Gyurinka azt hozta fel hivatkozásként, hogy előző este Mericzay vendégül látta házában a császári tiszteket. A következő este pedig Damjanich üzent neki, hogy küldjön ugyanabból a borból, amivel az ellenséget is megkínálta. A plébános visszaüzent, hogy elfogyott. Gyurinka szerint ennek az üzengetésnek lett következménye a kivégzés, mert Damjanich feldühödött. Mivel a falusiak sem tudták mire vélni a váratlan kivégzést, így terjedt el körükben a hazaárulás vádja. Gyurinka elfogadhatatlannak tartotta, hogy a császáriak élelemmel való ellátása, a császári zászló kitűzése, az ellenséges kiáltványok kihelyezése és a főpapi utasításra mondott mise miatt kivégezzenek valakit. 5 A következő napon Damjanich tábornok hazaárulás vádjával kivégeztette a kókai plébánost, Hernoegger Antalt is. Lehóczky Antal zsámboki és Pridavka István dányi plébánosok, akik gyanú szerint szintén agitálták híveiket az osztrákok mellett, elmenekültek, amikor a honvédek közeledtek falvaikhoz. Kossuth mellett számos magyar forradalmi politikus jelen volt a tavaszi hadjáratban. Közülük ketten, Vukovics Sebő és Ludvigh János, akik a honvéd fősereg mellé beosztott kormánybiztosok voltak, említették meg memoárjaikban a papok kivégzését. Vukovics Sebő Damjanichról Mericzay kivégzését illetően így írt: A falu népe feladására mint hazaárulót minden forma nélküli rövid eljárással főbe lövette. 6 Vukovics ugyanakkor azt is leírta, hogy a magyar tábornokok gyorsan kivégeztettek bárkit, szinte minden törvényes eljárást mellőzve, ha valaki valakit hazaárulással, kémkedéssel meggyanúsított. A csapataik mellett működő hadbírók az azonnali ítélkezésben együttműködtek velük. Ludvigh János a forradalmat támogató Horváth Mihály püspökhöz 1862-ben a következőket írta a papok kivégzéséről: Emlékezzél, mikor Dányon a barátot levetkeztettük, és mikor szegény barát mellett és a papok egy kicsi sűrű akasztása ellen szóltam, mily leckét kaptam Kossuthtól, mert Remellay protestált, hogy jurisdikciójába avatkozunk. Igaza volt neki, de nekünk is. Minden bokorban egy spiont képzeltek. 7 Ludvigh emlékezete szerint a papokat felakasztották, nem pedig agyonlőtték és az egyik kivégzésre Dányon került sor, nem pedig Kókán. Az idézetben megnevezett Remellay Gusztáv hadbíró volt, aki a tavaszi hadjáratban a honvéd fősereg mellett működve a rögtönítéleteket meghozta, amelyeket a tábornokok aláírtak és katonáik végrehajtottak. Az ítélethozatal a hadbíró joga volt, fellebbezni nem lehetett, ebbe a honvédcsapatokat kísérő kormánybiztosok nem szólhattak bele. Az nem tisztázott, hogy Remellaynak milyen szerepe volt Mericzay János elítélésében. A két visszaemlékező politikus azt is leírta, hogy ők tiltakoztak Kossuthnál a kivégzések miatt. Tiltakozásuknak az lett az eredménye, hogy a tábornokok és a mellettük működő hadbírók ezután hazaárulási ügyekben nem ítélkeztek, csak kémeket (vagy kémgyanús személyeket) végeztettek ki nyarán a váci püspöki egyházmegye papjait a ceglédi plébános összehívta a városába, hogy megtanácskozzák az egyházmegye teendőit. Nyilatkozatban elítélték az osztrákokkal együttműködésre őket felszólító káptalani helynököt, aki lemondott posztjáról. Felkérték a forradalmi kormányt egy bizottság felállítására, hogy tisztázzák a tápiószecsői és kókai papok kivégzésének pontos okait. Erre a szabadságharc leverése miatt már nem volt lehetőség. A szabadságharc után az új káptalani helynök Mericzay Antal lett, aki a ceglédi gyűlés vezetőit bíróság előtt elítéltette. (A névazonosság ellenére nem bizonyított, hogy a két Mericzay rokonságban állt volna egymással.) Mericzay János a Sopron vármegyei Kismartonban született november 16-án. Teológiai tanulmányait Vácon, majd a pesti egyetemen folytatta ban a kánonjog doktorává avatták. Doktori disszertációja nyomtatásban is megjelent (Assertiones ex jure naturae publico universali gentium et canonico). A következő esztendőben pappá szentelték. Tápiószecsőn 1836-tól tevékenykedett plébánosként től idegbénulásban szenvedett, csak mankó segítségével tudott közlekedni és ettől az esztendőtől állandó helyettest is kellett maga mellett tartania. A halotti anyakönyvben a káplán feltüntette a hazaárulás vádját, de ezt 1877-ben a püspökség töröltette. 8 Paptársa, Gyurinka Antal alacsony, sovány emberként ábrázolta. A különböző források Mariczay, Mericzay, Meritzay formában tüntették fel a nevét. Ugyanígy eltérő módon találkozhatunk a kókai pap nevével. Őt Hernoeggernek és Hoerneggernek is írták a források. Az ő kivégzéséről Gyurinka Antal szintén egy cikkben emlékezett meg. 9 Anka László alpolgármester 4 Hadtörténeti Levéltár. Az évi forradalom és szabadságharc iratai. VII fond. 20. doboz. 1533/ lap. 5 Gyurinka Antal: Reminiszcenciák ből. Nagypéntek 1849-ben. In: Szépirodalmi Kert, szám oldal. 6 Vukovics Sebő visszaemlékezései. S. a. r.: Katona Tamás. Magyar Helikon, oldal. 5 7 Ludvigh János: Jegyzetek ről. In: Szószék és csatatér. Politikusi naplók és visszaemlékezések S. a. r.: Hermann Róbert. Balassi, Bp., oldal. 8 Chobot Ferenc: A váczi egyházmegye történeti névtára. II. köt. A papság adatai. Dercsényi, Vác, oldal. 9 Gyurinka Antal: Reminiszcenciák ből. Nagyszombat 1849-ben. In: Szépirodalmi Kert, szám oldal.

6 Lakossági tájékoztató PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Tisztelt Civil Szervezetek! A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló, többször módosított 10/2010. önkormányzati rendelete és a március 29. testületi ülésen hozott határozata alapján a esztendőre kiírta pályázati felhívását a tápiószecsői egyesületek és alapítványok számára. Ennek keretében 1,2 millió Ft kerül szétosztásra a benyújtásra kerülő pályázatok alapján. Ugyanazon rendelet alapján döntött úgy a Képviselő-testület a február 29. testületi ülésen, hogy a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, a Polgárőr Egyesülettel, a Football Clubbal külön pénzügyi támogatási megállapodást köt, így ők ezen a pályázaton már nem indulhatnak, de ennek figyelembevételével született döntés az 1,2 millió forintos összeghatárról. A pályázathoz az alábbiakat kell csatolni: 1. A bíróság általi bejegyzésről szóló végzés másolatát. 2. Az alapszabály, illetve a működési alapdokumentum másolatát. 3. A székhely szerinti megyei bíróság által a szervezet hatályos adatairól kiállított, 30 napnál nem régebbi kivonatot. 4. A szervezet közgyűléséről, vagy elnökségi üléséről készült jegyzőkönyvet, vagy határozati kivonatot, amely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza. 5. A részletes költségvetést, a várható költségek szerint részletezve. (A 10/2010. rendelet 2., 3. melléklete.) 6. A civil szervezet előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra és elért eredményekre. (A 10/2010. rendelet 4. melléklete.) 7. Nyilatkozatot arról, hogy a civil szervezetnek nincsen köztartozása az APEH, önkormányzati adóhatóság felé. (A 10/2010. rendelet 6. melléklete.) 8. Írásbeli hozzájárulást a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és a hivatalos internetes honlapon való közzétételhez. (A 10/2010. rendelet 6. melléklete.) 9. Nyilatkozatot a külön jogszabály szerinti összeférhetetlenségről, érintettségről, közzétételi kérelemről. (A 10/2010. rendelet 7., 8. melléklete.) Amennyiben egy civil szervezet korábban már részesült támogatásban, az 1. és 2. pontban felsorolt dokumentumok csatolása mellőzhető abban az esetben, ha az előző támogatás óta e dokumentumok tartalmát érintő változás nem történt. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalban kell leadni május 02. (szerda) ig. A pályázati felhívás, a 10/2010. önkormányzati rendelet és mellékletei letölthetőek az önkormányzat honlapjáról, illetve kézbesítjük valamennyi civil szervezet részére. Tisztelettel: Tisztelt Lakosság! Anka László alpolgármester április 1-től minden csütörtökön 12:30-16:00 között nővérrendelés lesz a Kátai u. 73. alatti orvosi rendelőben a praxisbeli lakosok számára, melynek során a megjelenő személyek szűrése, gondozása folyik, illetve tanácsadás, személyes adatok egyeztetése történik. Az 51/1997 NM rendelet értelmében minden biztosítottnak joga van az OEP által finanszírozott szűrővizsgálatokon való részvételre, melynek során több, panaszt esetleg nem is okozó betegség, kóros állapot kerülhet felismerésre. A szűrésen való részvétel nem kötelező, de ajánlott mindenki számára. A szűrés laboratóriumi vizsgálatból és egyéb mérésekből, életmódra vonatkozó kérdésekből áll. Kérem hozza magával: - TAJ kártya - személyi igazolvány - lakcímkártya Nők: ha van 1 éven belüli nőgyógyászati és/vagy 2 éven belüli mammográfiás vagy emlőultrahangos lelete. Megjelenést tekintve első sorban azokra számítunk, akik az elmúlt két évben nem jelentkeztek a rendelőben, és esedékessé vált az állapotfelmérő vizsgálatuk is, de azokat is várjuk, akik rendszeresen felkeresik a háziorvost, mert a rendelési idő alatt nincs kapacitás ezekre a mérésekre. A nővérrendelés nem betegrendelés, az orvos nem vesz részt, nincs gyógyítás, receptírás. Berla Renáta körzeti ápoló ÓVODAI BEÍRATÁS!! Május ig a Pöttöm Óvodában, Rákóczi u. 16. Hétfő: 8 16 óráig Keddtől - Péntekig: 8 13, 30 óráig A beíratáshoz szükséges: - személyi igazolvány - gyermek szül. anyakönyvi kivonata és taj. száma. Óvodai hírek 6 - nem magyar állampolgárság esetén a tartózkodási engedély, és a gyermek lakcímét igazoló nyomtatvány május 31-ig a 3. életét betöltő gyermeket lehet beíratni. Minden 5. életévét betöltő gyermek részére kötelező az óvodai beíratás. Tóth Károlyné óvodavezető

7 Hipp Hopp BEÍRATÁS a Kátai úti /Honvédségi/ és az Árpád úti óvodába május ig, Kedden: de. 9-től 16 óráig. Naponta: de. 9-től 13 óráig, Beíratás helye: Kátai úti óvoda Beíratáshoz szükséges: - személyi igazolvány - a gyermek születési anyakönyvi kivonata - a gyermek TAJ-igazolványa. Közoktatási tv.13. /1/ bekezdés szerint a szülőt megilleti a nevelési ill. nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga. Várjuk a 2013.május 31-ig 3. életévüket betöltő gyermekeket. A közoktatási törvény 24. /3/ bekezdése szerint legalább napi 4 órában köteles óvodai nevelésben részt venni minden gyermek, aki 2012-ben az ötödik életévét betölti. Az ovodai körzethatárok megtalálhatók az alábbi honlapokon: tapioszecso.hu, hipp-hoppovoda.hu Dósa Anna óvodavezető Hipp-Hopp óvoda Iskolai hírek Tisztelt Szülők! Az alábbiakban tájékoztatom Önöket az iskolai élet legfontosabb eseményeiről. - A leendő 1. osztályosok beíratása április 18-án és 19-én lesz. Az erről szóló részletes tájékoztatót, valamint a beiratkozáshoz szükséges űrlapot az óvodában kapják meg. Kérem, hogy az űrlapokat kitöltve hozzák magukkal a beiratkozásra. - Április 21-én (szombaton) minden diák számára kötelező munkanap lesz. Ekkor tartjuk a szokásos tavaszi papírgyűjtést. A 3-4. osztályosok csak szülői engedéllyel mehetnek önállóan papírt gyűjteni. Iskolánk tanulói az elmúlt hónapban is eredményesen szerepeltek a következő versenyeken: - A hagyományainkhoz híven az idei tanévben is megrendeztük népdaléneklési versenyünket. Tanulóink nagy érdeklődést tanúsítottak és felkészülten vettek részt a színvonalas versenyen, ahol az alábbi helyezések születtek: osztály: I. helyezett: Balla Anett 6.c II. Ladányi Krisztin a 5. b III. Hernyik Nikolett 6. a IV. Geőcze Anna 5. a 7-8. osztály: I. Haga Henriett 8.b II. Molnár Patrícia 8.a III. Garai Renáta 7.a Fiú kategória: I. Bárány Ronin 5.b II. Holló Balázs 7.a III. Bata Gergő 6.b - Április elején bonyolítottuk le a vers- és prózamondó verseny iskolai fordulóját. A körzeti versenyen alsó tagozatból Pásztor Lizett 3. a osztályos, felső tagozatból Dósa Dominik 7. b osztályos tanuló képviseli iskolánkat. - Monorierdőn a Fekete István Általános Iskolában szervezett tanulmányi versenyen angol nyelvből: I.helyezett: Hajós Eszter 8. a osztályos (Gigor-Szücsi Anita felkészítésével), II. helyezett: Minkó Norman 6. b osztályos (Gigor-Szücsi Anita felkészítésével), III.helyezett: Lawrence Ella 7. b osztályos (Halasiné Urbán Edit felkészítésével) tanuló. - Körzeti helyesírási verseny: I.helyezett: Dósa Lili 6. c osztályos (Dusek Gabriella felkészítésével), III. helyezett: Garai Renáta 7. a osztályos (Bognárné Karai Margit felkészítésével) tanuló. - Rajz: I.helyezett: Balázs Vivien 4. b osztályos (Dósa Judit felkészítésével) tanuló 50 ezer forintot nyert az iskola részére. - Formációs társastánc versenyen művészeti tagozatunk társastáncosai (előképzősök és az alapfok I., II. évfolyamosai) bronz és ezüst helyezést értek el Jászfényszarun. Táncoktatójuk: Molnár József táncpedagógus. Vártuk, eljött, jól sikerült Czirják Attila igazgató Izgatottan készültünk a március 3-án megrendezett SZMK bálra. Izgatottan, mert az új vezetőség első bálja, izgatottan mert az eddigiektől más és eltérő hangulatú, RETRO stílusú bál volt, izgatottan mert a sok egyéb bál közepette, vajon mennyien jövünk össze! A szerencse vagy a jól szervezettség volt-e az oka, de szép számmal részt vettünk. 180 vendégnek sikerült jó hangulatot és reméljük felejthetetlen estét szerezni. (Ugyan az éjszakát sajnos egy-két apró baki tarkította, de ezért elnézést kérünk mindenkitől. ) 7

8 Viszont a vízhangok és az iskola javára összegyűlt pénz azt tükrözi, hogy fergetegesre sikeredett a bál. Az eddigi SZMK bálokat összevetve, magasan sikerült jótékonykodni. Ezzel az összeggel támogatni kívánjuk, gyermekeink tanulmányi eszközeinek vásárlását. Ezt nagyon köszönjük minden szülőnek és mindazoknak, akik bármilyen formában (süteménnyel, tombola tárggyal, támogatói jegyvásárlással, részvétellel) segítették az előkészületeket. Nem utolsó sorban, köszönjük támogatóinknak: Mészáros Márk (zene, ingyen szolgáltatva), Kókai Gábor, Pottok Gergely, Kiripolszki Dorina, Hisztéria Cukrászda, Katica Cukrászda, TTA, Celo Autósbolt, Top Fit Autós Kft., Lénárdné Jeneses Mária, Jermi János (Kóka), 100 Ft-os Bolt, Nagy Attila (szippantós), Hatosi Tünde, Juhász Mária, Szépségsziget, Mészáros Ferenc, Pásztor Zoltán. Reméljük a jövőben is számíthatunk a segítő kezekre! Szülői Munkaközösség Vízben oldódó vitaminok A vitaminok nélkülözhetetlen vegyületek a szervezet megfelelő működéséhez. Kis mennyiségben a táplálékban is előfordul, de van, amit a szervezet is elő tud állítani úgynevezett provitaminokból. Mint az előző cikkben már olvashatták, a zsírban oldódó vitaminokat a szervezet képes elraktározni, ám a vízben oldódó vitaminok a vizelettel kiürülnek, ezért ezeknek a pótlásáról naponta gondoskodni kell megfelelő, változatos táplálkozással. Vízben oldódó vitaminok közé tartoznak a B-, C-, H- és P-vitamin is. A B-vitaminnak több fajtája van. Most ezekkel ismerkedünk meg. B1-vitamin szükséges az idegek működéséhez, a megfelelő szívműködéshez, valamint az anyagcsere folyamatokhoz. Hőérzékeny, ami azt jelenti, hogy melegítés hatására lebomlik. Az alkoholfogyasztás megnöveli a szükségletét. Előfordul gabonafélékben, teljes kiőrlésű péksüteményekben, hüvelyesekben, dióban, mogyoróban, húsokban és a májban. B2-vitamin kell a méregtelenítéshez, a nyálkahártyák épségéhez és a látóképesség megőrzéséhez. Az emberi bélflóra is termeli. Fény-, és hőérzékeny. Forrása a tej/tejtermékek, zöldségfélék, máj, vese, tojás és a gabonák. Hiánya szemproblémákat, haj-, körömproblémákat és koncentrációzavart okozhat. A B3-vitamin csökkenti a koleszterinszintet, szerepet játszik a szénhidrát-, és fehérje anyagcserében. Nélkülözhetetlen az ideg-, és emésztőrendszer működéséhez. A szervezet is elő tudja állítani. Előfordul a húsban, májban, halban, élesztőben, száraz hüvelyesekben és a barna kenyérben is. Felszívódását gátolják az antibiotikumok. Hiányában bőrprobléma, álmatlanság és étvágytalanság is előfordulhat. B5-vitamin széles körben fordul elő. Szükséges a zsírlebontáshoz, a sejtek energiatermeléséhez és a haj pigmentálódásához. Emellett létfontosságú a mellékvese működéséhez. Fontos tudni, hogy lebomlik, ha a nyersanyagokat hosszú ideig áztatjuk és főzzük. Hiánya esetén izomgörcsök, zsibbadás, fejfájás, nyugtalanság jöhet létre. Jelen van az avokádóban, földimogyoróban, szezámmagban és az aszalt sárgabarackban is. B6-vitamin legtöbbször fehérjéhez kötötten fordul elő a táplálékokban. Szükséges az idegrendszer működéséhez, valamint a bőr épségéhez. Véd a szívinfarktus ellen. Jelen van a tejtermékekben, élesztőben, szárazhüvelyesekben, kukoricában és a teljes kiörlésű lisztben. Hiánya esetén jellemző az ingerlékenység, vérszegénység, bőrelváltozások és a gyengeség, levertség. Étkezés után 8 órával a vizelettel kiürül. Védőnői tájékoztató 8 B9-vitamin kell a vérképződéshez, segíti a növekedést, fokozza az étvágyat. Szükséges továbbá a szájnyálkahártya és a bélrendszer épségéhez. Forrása a máj, leveles zöldségek és az élesztő. Várandósság esetén kiemelten fontos a megfelelő folsav bevitel. B12-vitamin csak állati eredetű táplálékokban fordul elő. A fehérje és szénhidrát anyagcseréhez, valamint a vörösvértest-képzéshez kell. Fő forrása a máj és a hús. Hiánya bőrproblémákat, izomfájdalmakat, valamint kimerültséget okozhat. A C-vitamin érdekessége, hogy csak az ember és a tengerimalac nem tudja előállítani. Szükségletét fokozza a stressz, láz, fizikai munka, dohányzás és a fogamzásgátlók szedése. Könnyen bomlik hő, fény és fémionok hatására. A forró teába facsart citromlé elveszti C-vitamin tartalmát. Segíti a vas felszívódását. Hiány esetén lassul a sebgyógyulás, ínyvérzés, fog-, és csontfejlődési zavar léphet fel. Túladagolásnál megnő a vesekő kialakulásának a veszélye. A P-vitamin segíti a C-vitamin felszívódását. Gátolja az öregedési folyamatokat, növeli a hajszálerek rugalmasságát. C vitaminnal együtt fordul elő pl.: csipkebogyóban, citrusfélékben, paradicsomban. Nagy adagban hasmenést okoz. A H-vitamin stabilizálja a vércukorszintet, erősíti a hajat és a körmöt, segíti a zsírégetést. Megtalálható az olajos magvakban, a karfiolban és a tojássárgájában is. Hiánya esetén émelygés, valamint hajprobléma is felléphet. Pár sorban ennyit tudtam írni most a vitaminokról. Betegségmentes, vitaminokban gazdag tavaszi hónapokat kívánok. Csucsiné Tordai Noémi védőnő Újszülöttek: Palaczki Emma, szülei: Csiba Mónika és Palaczki József Vendég Ádám Levente, szülei: Novák Adrienn és Vendég Krisztián Judák Janka Zsófia, szülei: Kertész Zsuzsanna és Judák Lajos Róbert Laczkó Imre, szülei: Kovács Ibolya és Laczkó Imre Szántai Lia, szülei: Lakatos Nikolett és Szántai László

9 Kedves gyermeket várók! A gyermek várásának és érkezésének az egyik legboldogabb időszaknak kéne lennie az ember életében. Azért, hogy ez így is legyen, Kismama klubot indítunk, ahol minden alkalommal más-más témát járunk körbe. A találkozások keddenként, 17 órától lesznek. Számítunk a kispapák megjelenésére is! Helyszín: minden alkalommal a Védőnői Szolgálat, Honvéd u. 8. Tervezett program: : II.-III. trimeszter változásai, babakelengye : Vajúdás, szülés : Szoptatás és a juttatások. (GYES, GYED, stb.) : Az újszülött gondozása (bőrápolás, vitaminok) : Kötelező oltások, lázcsillapítás : Leggyakoribb gyermekbetegségek, újraélesztés. Minden kedves Érdeklődőt szeretettel várunk! Érdeklődni lehet: Védőnői Szolgálat, Honvéd u. 8., Tel.: 29/ , 70/ Kulturális hírek GOSPEL ÖRÖMZENE Zenei csemegére hívja Tápiószecső egyházközsége a gospel zenét ismerőket és a még nem ismerőket. A Tapolcsányi PAX VOBIS Ifjúsági Gospel kórus én 11 órakor jótékonysági koncertet ad a Tápiószecsői Katolikus templomtető felújítására. A gospel szívet-lelket melengető zenei stílus. Lényege Isten és Jézus tiszteletében rejlik. Nem korhatáros műfaj. A Tapolcsányi PAX VOBIS Ifjúsági Gospel kórus lelkes tagjai bemutatják, hogy milyen az, ha ezt gyerekek éneklik. A kórust a Budapesten működő Tapolcsányi Kollégium általános iskolás diákjai és nevelői alkotják. Vezetőjük és dalaik szerzője Havasi Tibor, a kollégium igazgatója. A kórustagok nehézsorsú, tehetséges gyerekek, akik rendszeresen fellépnek a solymári Nemzetközi Gospel Fesztiválon. A kórus lelki főtámogatója Dr. Beer Miklós megyéspüspök úr, aki már több mint 10 éve kíséri figyelemmel a kórus zenei munkáját. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki értékes, léleképítő zenére vágyik. Belépés természetesen ingyenes, adományokat szívesen fogadunk a helyszínen! Szervezők KÖTŐTŰRE NAGYIK! CSATLAKOZZUNK EGY SEGÉLYAKCIÓHOZ! Horgolni és kötni szerető hölgyek munkáit várjuk a versennyel egybekötött segélyakcióhoz! A legszebb, legérdekesebb munkákat ünnepélyes keretek között szakmai zsűri meglepetés ajándékokkal díjazza. Pályázni lehet bármilyen koraszülött és csecsemőkorú gyermekeknek készített kézimunkával pl: kissapka, cipőcske, rugdalózó, kislány-, vagy fiúcska pulcsi, kardigán Minden pályamű a SOTE Gyermekklinikájának Koraszülött Osztályának csecsemőit segíti. A pályaműveket április 20 -ig kell eljuttatni a Helyőrségi Klubban kiírt szervezőknek. Zsűrizés és ünnepélyes díjátadás április 27. péntek 17. oo-tól További felvilágosítás kérhető: Tar Andreánál, a telefonszámon 9

10 Civil szervezetek, egyesületek hírei Tápiószecsői Polgárőr Szervezet és barátai április 30-án órakor a Szabadság téren Májusfát állít, melyre mindenkit várunk szeretettel május 01-én zenével ébresszük a községünk lakosságát. Tervezett útvonal: - Szabadság tér - Kátai út (Honvédség) - Diófa utca - Szilvafás utca - Dózsa György út - Kátai út (Benzinkút) - Szent István út - Deák Ferenc utca - Sülyi út - Fürt Sándor utca - Kossuth Lajos utca - József Attila út - Sági út - Buszforduló - Pesti út - Gábor Áron utca - Révai utca - Tanács utca - Aradi utca - Bajcsy Zsilinszky út - Árpád utca - Szabadság tér Természetesen a hagyományokhoz alkalmazkodva, utcai kereszteződéseknél úgynevezett pihenőhelyeken megállunk és némi frissítőt nagy örömmel elfogadunk ****** Búzavirág Nyugdíjas Egyesület március 9.-én immár negyedik alkalommal rendezte meg a Tápió-menti Szövetségbe tömörülő nyugdíjas klubok és egyesületek fórumával egybekötött kocsonya fesztivált. A készülődés elkezdődött már az őszön mivel az előző évi résztvevők hangot adtak,hogy nagyon várják a Kocsonya fesztivált,mert mindi jól éreztük magunkat.előkészületek a kocsonya hús megrendelésével kezdődött,czakó hentesnél szép alap anyagot kaptunk kedvező áron.gondosan megpörzsölve,megtakarítva,megfőzve,szétrakva 220 adagban. Kilencedikén megaludva várták a vendégeket közben dagasztottuk a 12 kiló lisztből készült fánkot.sült a fánk kész a terem díszítés,jöhetnek a vendégek.damjanich Művelődési Ház színház terme zsúfolásig megtelt a meghívott vendégekkel 11 település klubtagjai tisztelték meg az ünnepséget.a rendezvényt megtisztelte Nyugdíjas klubok és idősek életet az éveknek pestmegyei szervezet elnöke Bodnár Gábor,Bata József Tápiószecső Nagyközség polgármestere, Lajmer György r. alezredes nagykátai rendőr kapitányság megbízott vezetője. Dombi Nándi önkormányzati képviselő,kulturális bizottság elnöke.közéleti személyek köszöntötték a megjelenteket a Nemzetközi Nőnap alkalmából.a fesztivál fórummal kezdődött,ahol az időseket érintő témakörökben adtak előadást szak avatott előadók.darula Istvánné a bűnmegelőzés, Berla Renáta körzeti ápoló balesetek megelőzése, Heincz Dóra Idősek Klubja vezetője a területi szociális ellátás lehetőségéről.témakörök megválasztása az idősek életvitelét segítő tanácsok alapján állítottuk össze. Célunk,hogy minél teljesebb életet éljenek a saját otthonukban,társadalom nyújtotta lehetőségek ismertetése a rászorultak részére. A fórum után a Fitt nagyik hoztak vidám perceket a színpadra. Az uzsonna következett, amit éhesen és jó étvággyal elfogyasztottak.ez után már a zene következett amit Hegedűs József és Mikula István szolgáltatott. Kezdetét vette a bál melyen a jelenlévők korukat meghazudtolva késő estig ropták a táncot. A látvány a hangulat felejthetetlen volt mindanyiunk számára. Ahhoz,hogy ez a nap ilyen örömteli volt sok ember adományán,munkáján,jelenlétén sikerült ilyen jól. Köszönet a vezetőségnek,hogy megjelenésükkel megtisztelték az időseket, az előadók a lelkiismeretes szakszerű előadásukat. A művelődési ház dolgozói,akik mindenben segítették munkánkat,többen tombola tárgyal segítettek. A Búzavirág klub tagjai, akik vállalták a munka nagy részét, különösen Dósáné Ilonka,Kovácsné Juliska,Pásztorné Piroska a főzés, sütögetés nagy mesterei. A vendégek nagy megelégedéssel mentek el jelszó jövőre ugyan itt, Nagykátai Katicaklub vezetője Szabó Károly és felesége szaktudásuk lehetővé tette,hogy a honlapjukon megnézhetjük az eseményeket. Wagner Árpádné klub elnök Lakossági vélemények, észrevételek Hogy mi is az a Smaragdfa? Néhány héttel ezelőtt a tápiószecsői Polgármesteri Hivatalban szervezett előadáson erről is hallhatunk Dr. Steier József Úrtól, aki a Privát Klímaszabályozási Mozgalom (PCMM) megalapítója. A fafajta 11 változata Japánból Kínán keresztül indult hódító útjára és a rossz talajokon történő telepíthetősége melletti gyors növekedése, jó éghetősége, kiváló minősége esetenként tölcsérszerű gyönyörű virága miatt ültetik világszerte. A fafajta térnyerésének óriási lendületet ad a zöldenergia ipar és a Carbon Credit (kvóta kereskedelem) célokra fejlesztett hibrid megjelenése, amely kiemelkedő energiatartalmával (4500kcal/kg), rendkívül magas széndioxid megkötő képességével, levelinek magas protein- és nitrogén tartalmával, továbbá, szimbiotikus gazdálkodásra alkalmasságával, egyedülálló befektetési és vállalkozási opciókat, kiemelkedő hozamot biztosít az ültetvényes gazdálkodóknak. A biomasszától az épületfáig a levéltrágyától az állati takarmányig és a Carbon-Creditig ad választási lehetőséget az ültetvény típusától és életkorától függően az optimális hozam mindenkori elérésére. Mindezek mellett a SMARAGDFÁVAL Ön a klímaváltozás elleni küzdelem egyik élharcosa lesz, hiszen ez a fa az egyéb ismert fajtákhoz képest kétszeres széndioxid mennyiség megkötésére képes és 3-5 éves korától hektáronként és naponta 5 tonna széndioxidot köt meg, miközben több mint 3 tonna Oxigént termel! Bővebb információ: Lászlóné Dósa Nikoletta 20/

11 TÉRÍTÉSMENTES LAKOSSÁGI SZELEKTÍV ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata, az ENVIROINVEST Zrt. szervezésében lakossági szelektív elektromos és elektronikai hulladék berendezés (e-hulladék) gyűjtést szervez községünkben, amely során a lakosság ingyen leadhatja háztartásában összegyűlt e- hulladékát. Az e-hulladékgyűjtés ideje: április 28. (szombat) 08:00-14:00-ig Az e-hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye: A karbantartó telep udvara (2251 Tápiószecső, Deák Ferenc u. 1.) 8-14ó-ig A honvédségnél, az ABC mellett (2251 Tápiószecső, Gárdonyi g. u. és Diófa u. sarka) 8-14ó-ig Magdolnatelep (a 31-es főút mellett, a vasúti átjárónál) 8-12ó-ig A sportpálya mellett (2251 Tápiószecső, a Sági úton) 12-14ó-ig Mi az e- hulladék gyűjtési akció célja? Gyűjtés szervezői elkötelezett hívei a környezet védelmének, ezért szeretnék elérni, hogy Tápiószecsőn szélesedjen az újrahasznosítható hulladékok begyűjtésének köre. Az e-hulladék különleges gyűjtést és kezelést igényel - az nem gyűjthető a háztartási vegyes hulladékkal. Sajnos az e- hulladék a sok újrahasznosítható másodnyersanyag mellett számos mérgező anyagot nehézfémet (ólom, kadmium, higany, króm) is tartalmazhat, amelyek a környezet számára nagy veszélyt jelenthetnek. Az e-hulladék másodnyersanyagokat is rejt, amelynek jelentős része újrahasznosítható. Ennek ellenére nagy részük ma mégis hulladéklerakókba, erdőszélekre, illegális lerakókba, vagy illetéktelen kezekbe kerül. Cél az, hogy az e- hulladék minél nagyobb mértékben hasznosuljon, illetve a benne található környezetre, emberre veszélyt jelentő mérgező anyagok ellenőrzött körülmények között kerüljenek ki környezetünkből. Védjük együtt környezetünket! Kérjük, vegyen részt felhívásunkban! Gyűjtés során leadható elektronikai berendezések: Háztartási kis- és nagy berendezések, illetve szórakoztató elektronikai cikkek: kávéfőző, vízforraló, mikrohullámú sütő, szendvicssütő, porszívó, konyhai kisgépek, hűtőszekrény, mosógép, mosogatógép, villanytűzhely, villanybojler, ventilátor, lámpatest, asztali lámpa, valamint videomagnó, DVD lejátszó, rádió, magnó, CD lejátszó, Hi-Fi torony, Music-center, hangszóró, stb. Képernyős elektronikai berendezések: TV készülék, monitor. Számítógépek, telefonközpontok egyéb irodatechnikai berendezések: asztali telefon és faxgép, nyomtató, számítógép, elektromos írógép, lapolvasó, iratmegsemmisítő, diktafon, stb. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok: fúrógépek, fűrészgépek, sarokcsiszoló, rezgőcsiszoló, hőlégfúvó, fűnyíró stb. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések: elektronikus játékgépek, elektronikus hangszerek, kondicionáló berendezések, stb. Fontos! Az elektronikai hulladék csak ép, összeszerelt állapotban gyűjthető! Elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan érdeklődni a 72/ es telefonszámon lehet! Együttműködő munkájukat köszönjük! Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Erika Esküvői ruhakölcsönző Web:b-erika.extra.hu Hirdetések MENDE, NAP u. 36. Tel:/fax: 06/ Mobil: / Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig ig Szombaton: 8 15-ig "Sürgősen eladó 1624 m2 beépítetlen építési telek Tápiószecsőn, az Ugyer utcában, a Halastó közelében. Ár megegyezés szerint. Tel.:06/ " 11

12 SPORT Mezei Futóbajnokság után, Sülysápi Futónap előtt! Igen színvonalas mezőny gyűlt össze március 23-án településünkön a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány hagyományos évadnyitó rendezvényén a 6. TTA Mezei Futóbajnokságon, ahol 27 általános-és középfokú tanintézményből 663-an érkeztek versenyzők. A rendezvény egyben diákolimpiai körzeti bajnokság is volt, melyen tápiószecsői Gróf Széchenyi István Általános Iskola diákjai egyéni és csapat szinten összesen 9 aranyéremmel gazdagodtak. Egyéni érmesek: 1. helyezettek: Tumpek Bernadett, Váczi Martin, Rostás Gábor 2. helyezettek: Pap Renáta, Mészáros Liliána 3. helyezettek: Tóth Mariann, Vidák Krisztina, Korponai Kornél Csapat eredmények: 1helyezettek: I. korcsoportos ( ) lányok, fiúk II. korcsoportos ( ) lányok III. korcsoportos ( ) fiúk IV. korcsoportos ( ) lányok, fiúk 1.helyezettek: 1.helyezett: II. korcsoportos ( ) fiúk III. korcsoportos ( ) lányok Az II-IV. korcsoportos 1-2. helyezett csapatok, valamint a dobogón végzett egyéni versenyzők bejutottak a megyei döntőbe, melynek ezúttal a TTA szervezésében szintén Tápiószecső adott otthont április 3-án. Az 51 iskolát felvonultató eseményen 2. helyet elérve kiemelkedő teljesítményt nyújtott a III. korcsoportos fiúk tápiószecsői csapata (Bárány Ronin, Nagy Martin, Váczi Martin, Minkó Normann, Kelemen János, Lawrence Róbert) mellyel településünket képviseltetheti az április 17-én Gödöllőn megrendezésre kerülő Országos döntőn. A körzeti és megyei versenyen elért valamennyi dobogós helyezéshez a TTA ezúton gratulál. Alighogy véget ért a mezei futóversenyek sora, máris egy újabb erőpróbára hívunk minden mozogni vágyót Sülysápra, a 6. Sülysápi Futónapra (május 6-án), melyen korosztályos egyéni és váltófutások mellett a nagyobb kihívásra vágyók félmaratont (21,1km) is teljesíthetnek. A gyaloglást kedvelők számára egy helytörténeti túrát szervezünk, melyen a sülysápi kulturális értékekkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Tápiószecső, Katus Norbert, Rimóczi Zsolt Hangosítás, Szőnyeg- és Kárpittisztítás Tápiószecső, tápiószecsői Nagykonyha, Bata Sándor. Tápiómenti Tömegsport Alapítvány Tizenhat Érem a XII. Taekwondo Diákolimpián! én a Nagykátai Sportcsarnokban a Tornádó Harcművészeti Sportegyesület rendezésében került sor a XII. Országos WTF Taekwondo Diákolimpia és Engrich Mariann Emlékverseny lebonyolítására. Az ország minden tájáról, tizenhat csapat, mintegy kétszáz versenyzője nevezett az év egyik legrangosabb eseményére. A versenyt megtisztelte jelenlétével a Magyar Taekwondo Szövetség Alapító Elnöke Patakfalvy Miklós 6. Dan és Engrich Mariann szülei is. Az esemény fővédnöke Czerván György Országgyűlési képviselő volt. A kiváló környezetben és fantasztikus hangulatban megrendezett versenyen, a visszhangok tükrében és az eredmények tekintetében, jelesre vizsgáztak a rendezők és a versenyzők egyaránt! A több hónapos felkészülés és több hónapos szervezői munka meghozta a gyümölcsét. Három páston, négy korosztályban folytak a küzdelmek reggeltől estig. A Tornádó Harcművészeti Sportegyesület 22 versenyzővel indult a versenyen, akik közül 16 fő életében először lépett pástra! Ennek ellenére, többeknek már az első alkalommal valóra válhatott az álma és első helyezést szerzett! Eredményeink: Andrási Ábel 1. Helyezés Tornádó HSE Tápióság Molnár Lili 1. Helyezés Tornádó HSE Tápiószecső Tóth Bence 1. Helyezés Tornádó HSE Tápiószecső Bajó Bence 1. Helyezés Tornádó HSE Pánd Kapás Beatrix 1. Helyezés Tornádó HSE Pánd Udvari Vivien 2. Helyezés Tornádó HSE Tápióság Vágó Kitti 2. Helyezés Tornádó HSE Tápióság Sztojka Levente 2. Helyezés Tornádó HSE Tápióság Turczi Judit 2. Helyezés Tornádó HSE Tápiószecső Molnár Márto 2.HelyezésTornádó HSE Tápiószecső Németh Helga 2. Helyezés Tornádó HSE Pánd Kun Zsolt Gergő 3. Helyezés Tornádó HSE Tápióság Pitó Ferenc 3. Helyezés Tornádó HSE Tápiószecső Soltész Sarolta 3. Helyezés Tornádó HSE Pánd Peczek Szebasztián 3. Helyezés Tornádó HSE Pánd Mocsári Levente István 3. Helyezés Tornádó HSE Pánd A 6.TTA Mezei Futóbajnokság, a Pest Megyei Mezei Futóbajnokság részletes eredménylistája, valamint a 6.Sülysápi Futónap versenykiírása megtekinthető honlapunkon a oldalon. A mezei futóversenyeket támogatta: Azúr Bau KFT, Gróf Széchenyi István Általános Iskola, Szent István Általános Iskola, Vöröskereszt Sülysáp, Mentőszolgálat 911 Sülysáp, Polgárőr Szervezet Tápiószecső, Pest Megyei Diáksport Szövetség, Petrikné Kubik Mária Mini Market, Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tápiószecső, Tapiokultura.hu, Galéria Nyomtatvány Nagykáta, Kókai Gábor a Vendéglátó, Pogány Tüzép- 12 A Tornádó Harcművészeti Sportegyesület Elnöke, Vágó Ferenc, ezúton is köszönetet mond a verseny lebonyolításában résztvevők ( egyesületi tagok, szülők, sportbarátok ), önzetlen segítségéért! Tevékenységükkel és sportszerű szurkolásukkal, nagymértékben hozzájárultak a csapat sikeréhez! Köszönet támogatóinknak és együttműködő partnereinknek: CEMELOG Zrt, Czerván György, Tápióság Pékség, Kwon Hungary, Magyar Diáksport Szövetség, Dorill BT. Vágó Ferenc Taekwondo 2. Dan, Hapkido 1. Dan A Tornádó Harcművészeti Sportegyesület Elnöke

13 Nemsokára itt a finálé Már csak két rendezvény van hátra az egész éves Zöldőrzők környezetnevelési program zárásáig. A tavaszi szezon kiemelt célja a passzívabb gyerekek és a szülők bevonása a Zöldőrzők életérzésbe. Április közepén interaktív rendezvény keretében ismerhetik meg a gyerekek a Honfoglaló magyarok életmódját és szokásait. A hagyományőrző feladatok során kézügyességükkel, sportosságukkal, tanulékonyságukkal bizonyítják rátermettségüket a csapatok. A rendezvény valódi kreativitást vár a tanulóktól, hiszen egy igazi madárijesztőt kell majd készíteniük egyedi megjelenéssel. A nap végén az elkészült remekműveket hazavihetik a csapatok. A Zöldőrzők programsorozat kétnapos záróeseménye, a Kistérségi Családi Nap számos izgalmas és közösségi programot kínál. Május első hétvégéjén a csapatok, tanárok és rokonok együtt szurkolhatnak, hogy mely iskola és csapat nyeri az egész évet átölelő versenyt. Az otthon végezhető feladatokat és a rendezvényeken készített műveket egy kiállításon nézhetik meg a családok. Külön tárlat lesz a szelektív hulladékgyűjtésről, mely sok hasznos tanáccsal látja el a kistérségben élőket: lehetőség lesz újrahasznosított anyagokból madáretetőt készíteni. A gyerekek felfújható csocsón játszhatnak, íjászkodhatnak és megannyi sportos programban vehetnek részt. Az iskolák diákjai Ki mit tud? keretében előadják szüleiknek az erre a rendezvényre gyakorolt produkciójukat, melyet egy négytagú szakmai zsűri fog pontozni a nap záróeseményeként. Amíg a gyerekek versenyeznek, addig a szülők főzőversenyen bizonyíthatják, hogy az ő településükön élnek a legjobb szakácsok. Természetesen a szurkolás sem maradhat ki a kétnapos rendezvényből, így a családok és diákok az iskolájuk legjobb focistáiból verbuvált 6 fős csapatokat buzdíthatják a Kistérségi Focikupán. Mindenki számára izgalmasnak ígérkezik a finálé, hiszen az utolsó nagy hajrá könnyen átalakíthatja majd a csapatok végső sorrendjét. Bővebb információ: KICSI VILÁG Baba Mama gyermekbolt nyílik! 2251 Tápiószecső, Deák F.u.19. Zöldház / a Polgármesteri Hivatallal szemben / AKCIÓ! Minden kedves vásárló május hónapban egyszeri ajándékban részesül! Kínálatunkból: éves korig gyermek ruha, kiegészítők. - Játékok, ajándék tárgyak, bizsu, kozmetikumok, AVON és sok minden más. Minden korosztályt szeretettel várunk!! Nyitás: Május 02.án órakor Elérhetőség: 06-30/ , "Sürgősen eladó 800 m2 építési telek (kész kerítéssel,kerti kúttal,gyümölcsfákkal) Tápiószecsőn, a Hámán Kató utcában, a focipálya közelében. Ár megegyezés szerint. Tel.:06/ " Muskátli vásár Tóalmáson! 2012-ben is szeretettel várjuk régi és új vevőinket. Palántáinkat a tavalyi áron kínáljuk. Anyák napjára ajánljuk szíves figyelmükbe az ámpolnás növényeinket. Kínálatunkból: Álló muskátli többféle szín és fajta Dupla fél futó muskátli bordó piros cirmos - rózsaszín Szimpla futó muskátli -piros - új rózsaszín fehér szemmel Egynyári virágpalánták. Balkon palánták Kész ámpolnás növények Tóth Kertészet Tóalmás Rákóczi Ferenc u 35. Tel:

14 A Központi konyha étrendje Dátum Hétfö Kedd Szerda Csütörtök Péntek április 16-tól 22-ig április 23-tól 29-ig április 30-tól május 6-ig május 7-től 13-ig Felhőcskeleves Paradicsomos káposzta Félbarna kenyér Karfiolleves Milánói makaróni Karaván sajt Ananász befőtt Az étkeztetés szünetel. Tojásleves Csikós tokány Brokkolifőzelék Félbarna kenyér Tárkonyos raguleves Diós csiga Gyümölcs Húsleves Főtt hús Sóskamártás Burgonya Félbarna kenyér Az étkeztetés szünetel. Jókai bableves Félbarna kenyér Burgonyás pogácsa Gyümölcs Tavaszi zöldségleves Zöldborsós szelet Párolt rizs Alma befőtt Húsgombócleves Rakott burgonya Csemege uborka Félbarna kenyér Őszibarackleves Paprikás csirke Farfalle tészta Ivólé Hentes tokány Párolt rizs Gyümölcs Nyírségi gombócleves Darás metélt Porcukor Lekvár Rántott halfilé Burgonyapüré Csemege uborka Zöldséges tarhonyaleves Majorannás sz Burgonyafőzelék Félbarna kenyér Székely káposzta Félbarna kenyér Gombaleves Paradicsomleves Csipettésztaleves Tejfölöskaralábéleves Csirkerizottó Savanyúság Csontleves Hamis-gulyásleves Zellerleves Bécsi szelet Rakott kelkáposzta Félbarna kenyér Sonkás kocka Trappista sajt Gyümölcs Hagyományos házias ízekkel várjuk kedves étkezőinket! Az ebéd ára 610 Ft. Ha étrendünk felkeltette érdeklődését, fizessen be egy hétre, kóstolja meg ízeinket! Telefon: Tisztelettel: Halász Tiborné Ági Petrezselymes burgonya Káposzta saláta Szecsői Tükör Kiadja: Nagyközségi Önkormányzat Tápiószecső Honlap: Tel: 06-29/ , Szerkesztő: Lesti Bertalan,06-29/ , 06-30/ lestiberci.blog.hu, A leadott cikkek tartalmáért felelősséget nem vállalunk! Tel: 06-29/ Megjelenik havonta 2400 példányban. Engedély: NySU.P/PHF/2824/1991 Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak akik Tasi Imrénét utolsó útjára elkisérték. Köszönet rokonoknak, ismerősöknek, Szőlő és Hunyadi utcai szomszédoknak. Bocsástok meg ha rosszat szóltam, én is ember voltam. Gyászoló család Tisztelt olvasók! Az előző újságunkban írtuk, hogy jelentkezzenek a szerkesztőségbe akik szívesen végeznének a faluban ház körüli munkát. Az alábbi személyek jelentkeztek, őket lehet keresni. Dósa Lászlóné Dobó utca , házban és házkörüli munkák Maka Jánosné Alkotmány u , kerti munka Szálas Erzsébet Bajcsy Zs. u házimunka Danyi Elvira Bajcsy Zs. u ház körüli munka Czalbet Halasi László Bajcsy Zs. u házi munkák, kisebb javítások, favágás, fűnyírás Farkas István Arany János u kerti munka, nehezebb Vargáné Varga Veronika Gábor Áron u lakástakarítás, gyermekfelügyelet Szabóné Város Valéria Szabadság u Danyi Gyula Bjcsy Zs. u Papp Jánosné Szilvafás u Vinnai Károlyné Petőfi Sándor u kerti munka László Istvánné Vásártér kerti munka Varga András Magdolna telep, Gábor Áron u házkörüli munka Gál Zsolt Május 1 tér kertész Bagaméri István Kátai u 26 14

15 15

16 16

Tavaszi nagytakarítás a Föld Napjára

Tavaszi nagytakarítás a Föld Napjára Tisztelt Tápiószecsői Polgárok! A Szecsői Tükör februári számában tájékoztattam Önöket a Képviselő-testület azon döntéseiről, melyek a település közbiztonsági kérdéseit érintik. Ennek folytatásaként szeretnék

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

ÁLLAMFÔI LÁTOGATÁS SZOMBATHELY AZ UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON ANNO: RENDÔRKÉZEN A KASSZAFÚRÓKIRÁLY FREKVENCIA NÉLKÜL RÁDIÓZNAK TOVÁBB

ÁLLAMFÔI LÁTOGATÁS SZOMBATHELY AZ UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON ANNO: RENDÔRKÉZEN A KASSZAFÚRÓKIRÁLY FREKVENCIA NÉLKÜL RÁDIÓZNAK TOVÁBB 22. ÉVF. 9. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. MÁRCIUS 10. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ÁLLAMFÔI LÁTOGATÁS SZOMBATHELY AZ UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON ANNO: RENDÔRKÉZEN A KASSZAFÚRÓKIRÁLY FREKVENCIA NÉLKÜL RÁDIÓZNAK TOVÁBB A fotó

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 2. szám 2010. február. M e g h í v ó!

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 2. szám 2010. február. M e g h í v ó! Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 2. szám 2010. február M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében szeretettel meghívom Önt és kedves Családját az 1848-as forradalom

Részletesebben

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 2 NyárfaLevél 2011. június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Nyáregyháza község Képviselő-testületének fontosabb döntései 2011. JANUÁR 18. A Képviselő-testület a Saubermacher Kft. által benyújtott

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HETILAP

ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Safo_2012_10_06 12/10/5 11:46 AM Page 1 22. ÉVF. 37. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. OKTÓBER 6. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BEHÚZTÁK! ÚJ NÉVVEL AZ ÚJ ÉVBEN A MODERN VÁROS SZÜLETÉSE A természet íze Bio és natúr termékek

Részletesebben

Köszöntjük településünket, Földest!

Köszöntjük településünket, Földest! 2009. II. negyedév Közéleti lap V. évfolyam 1. szám Köszöntjük településünket, Földest! Marossárpatak: Marosvásárhely és Szászrégen városok között, a Maros bal partján fekszik. A község nagy része a Maros,

Részletesebben

F A I R. ANYÁK NAPJA alkalmából, az alábbi verssel köszöntök szeretettel minden édesanyát. 2014 újszülöttjei. Hálaadás. Hajdú Zoltán.

F A I R. ANYÁK NAPJA alkalmából, az alábbi verssel köszöntök szeretettel minden édesanyát. 2014 újszülöttjei. Hálaadás. Hajdú Zoltán. F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató Till Dorina 2014 újszülöttjei Hajdú Zoltán XXVI. évfolyam 3-4. szám 2014. március-április ANYÁK NAPJA alkalmából, az alábbi verssel köszöntök

Részletesebben

hírmondó 2012. MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15.

hírmondó 2012. MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15. HALÁSZTELKI felelős kormány illetve felelős A kormányzás nem magától értetődően jött létre 1848-ban. Nem bizonyulhatott elégségesnek március 14- én a pesti Pilvax kávéházban a 12 pont megfogalmazása, vagy

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

Egy hónap a kultúra jegyében

Egy hónap a kultúra jegyében XXIV. évfolyam 4. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2013. április Egy hónap a kultúra jegyében Az április számos kulturális programot tartogatott számunkra Dunavarsányban. Amíg a mûvelôdési

Részletesebben

Önkormányzati havilap XXIII. évfolyam, 11. szám 2014. november. Meghívó a Wass Albert műsorra

Önkormányzati havilap XXIII. évfolyam, 11. szám 2014. november. Meghívó a Wass Albert műsorra Önkormányzati havilap XXIII. évfolyam, 11. szám 2014. november Meghívó a Wass Albert műsorra 1 2 Jegyzői tájékoztató Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 20-án (csütörtök)

Részletesebben

Folytatódik a csapadékvíz elvezetése beruházás. Önkormányzati havilap XXII. évfolyam, 7. szám 2013. július

Folytatódik a csapadékvíz elvezetése beruházás. Önkormányzati havilap XXII. évfolyam, 7. szám 2013. július Folytatódik a csapadékvíz elvezetése beruházás Önkormányzati havilap XXII. évfolyam, 7. szám 2013. július Polgármesteri tájékoztató Zöldhulladék elszállításáról Tápiószecsőn idén már nem szállítja el a

Részletesebben

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2 2009. augusztus Öt éve ment el Dr. Olasz Imre Õ elment, de emléke eleven marad, alakja úgy él tovább családja, községünk lakossága emlékében, mint amilyen

Részletesebben

Lezsák Sándor maradt az országgyűlési képviselő

Lezsák Sándor maradt az országgyűlési képviselő XXII. évfolyam IV. szám 2014. április Ára: 120 Ft Lezsák Sándor maradt az országgyűlési képviselő Befejeződött az országgyűlési választás, bár még nincsen végleges eredmény, annyi bizonyos, hogy ezúttal

Részletesebben

Tállai András. ötödik ciklusát kezdi a Parlamentben. Városunk lapja XXVI. évf. 8. szám 2014. április 24. városháza Birtokba vették a repülőteret

Tállai András. ötödik ciklusát kezdi a Parlamentben. Városunk lapja XXVI. évf. 8. szám 2014. április 24. városháza Birtokba vették a repülőteret Városunk lapja XXVI. évf. 8. szám 2014. április 24. Tállai András ötödik ciklusát kezdi a Parlamentben városháza Birtokba vették a repülőteret aktuális Hazatalált a Matyó Királynő Sportkalauz Határozott

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 2. szám 2014. MÁRCIUS ÁPRILIS Ára: 120 Ft Dsida Jenő Pünkösdi várakozás Kész a világ, Feszült, ünnepi várás Tereng felette. Halotti csend. Csak néha néha Sóhajt

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

isaszeg A honvédemlékmű avatása önkormányzati tájékoztató XIII. évfolyam, 10. szám 2014. október

isaszeg A honvédemlékmű avatása önkormányzati tájékoztató XIII. évfolyam, 10. szám 2014. október isaszeg önkormányzati tájékoztató XIII. évfolyam, 10. szám 2014. október A honvédemlékmű avatása 2014. szeptember 8-án, hétfőn délután egy órakor Isaszeg város vezetése átadta a közadakozásból és felajánlásokból

Részletesebben

F A I R. M e g h í v ó. 2012. március 15-én 18 órai kezdettel megemlékezést tart. MEGHÍVÓ. Farmosi Információk Riportok

F A I R. M e g h í v ó. 2012. március 15-én 18 órai kezdettel megemlékezést tart. MEGHÍVÓ. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXIV. évfolyam 1-2 szám 2012. január-február M e g h í v ó MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 2-án

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra Zászlófelvonás Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal A Kerepesi Polgármesteri Hivatal homlokzatára 4 zászló - magyar, székely, német és szlovák - került elhelyezésre. A február 14-én délután két órakor

Részletesebben

Október 23. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Vécsey László országgyűlési képviselő

Október 23. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Vécsey László országgyűlési képviselő Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2011. 10. szám Október 23. A felújított Csigaház teljesen megtelt Az Ítélet című darabot Major László rendezte Az ünnepség a Szózat eléneklésével ért

Részletesebben

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember isaszeg önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember Határok nélkül Augusztus 20-i rendezvényeink sorában az ünnepi szentmise után Bakonyi Pál, Zselíz polgármestere szólalt fel. Beszédébôl

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató 1 2 Polgármesteri tájékoztató Újra eltelt egy év! Több mint egy éve, 2012.októberében beszélgettünk a település gazdasági, kulturális jelenéről-jövőjéről. Az aktuális folyamatokról,tervekről a település

Részletesebben

MÁTYÁS KIRÁLY UDVARÁBAN JÁRTUNK

MÁTYÁS KIRÁLY UDVARÁBAN JÁRTUNK XIX. évfolyam 10. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA MÁTYÁS KIRÁLY UDVARÁBAN JÁRTUNK Kistérségi reneszánsz nap az iskolában A Kistérségi reneszánsz nap október 1-jén reggel fél 10- kor vette kezdetét, korhû

Részletesebben