Polgármesteri tájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polgármesteri tájékoztató"

Átírás

1 1

2 2

3 a)tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete azt a rendelettervezetet, hogy az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja egységesen 20% legyen 1 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett elutasította. b)tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete azt a rendelettervezetet, hogy az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja egységesen 40% legyen 1 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elutasította c) Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete azt a rendelettervezetet, hogy az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja egységesen 30% legyen 1 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett elutasította 9. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan meghozott döntésével úgy határozott, hogy felhatalmazza Bata József polgármestert arra, hogy a "Tápió Menti Régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása" elnevezésű, nagyprojekt által érintett 20 település önkormányzata és a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás által ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás céljára és a vízi-közművek működtetésére létrehozandó közmű szolgáltató létrehozásában Tápiószecső Nagyközség érdekeit képviselve eljárjon. A témát az teszi aktuálissá, hogy az Országgyűlés december 30-i ülésnapján fogadta el, a lépcsőzetesen hatályba lépő a víziközmű szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvényt. A törvény kiemelt célja: nagy területet lefedő költséghatékonyan működő kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű szolgáltató gazdasági társaságok kialakítása. Az üzemeltetési engedély törvényben szabályozott egyik feltétele a minimálisan elérendő - egy vagy több lépcsőben felhasználói egyenérték. A működési engedély iránti kérelmét május 31-ig az a viziközmű szolgáltató nyújtható be, de mivel az átalakuláshoz július 1. ig nem kell a Magyar Energia Hivatal engedélye, az átalakítási és csatlakozási döntéseket indokolt minél előbb meglépni Tisztelt Tápiószecsőiek! Ha bővebben érdeklődnek a képviselő-testület ülésein történtekről, a jegyzőkönyveket a község honlapján elolvashatják. Dr. Baráth Krisztina jegyző Tápiószecső polgármesterétől ( folytatás az első oldalról) Az elmúlt két évtizedben több alkalommal próbálkozott Tápiószecső Önkormányzata fásítással, parkosítással. Ilyen volt a Magdolna-telepre vezető bicikliút melletti juharfasor és nyárfasor telepítése, vagy a Sági úti kerékpárút mellé telepített hársfasor telepítése, majd néhány évvel később a kipusztult (kipusztított) hársfák helyébe ültetett nyárfasor ültetése. Gondolom mindegyik próbálkozás arra irányult, hogy szebbé, lakhatóbbá tegye a falut, de sajnos egyik sem bizonyult időtállóvá. Sokan vagyunk úgy Tápiószecsőiek, hogy az országba, a világba jártunkban irigykedve nézzük a helyi parkokat, az utcákat járdákat díszítő árnyékot adó gyönyörű fasorokat, virágoskerteket. Sokszor ámulunk- bámulunk, és arról beszélgetünk, hogy de jó lenne, ha nálunk is lenne ilyen, ha a Tápiószecsőiek büszkén mondanák: igen ez a mi falunk! Sajnos ma még Tápiószecsőn az általános nézet az, hogy itt kár ilyenre pénzt költeni! Mi a baj velünk, miért ment tönkre annyi minden? Nem érezzük magunkénak a közterületre kiültetett fákat? Idegesít bennünket a néhány évvel ezelőtt kihelyezet szemét gyűjtő edények barna színe, vagy a tetején lévő zsindely? Agresszívvá tesz bennünket a kereszteződéseinkben néhol még látható kék színű utcanév jelző tábla? Nem bírjuk elviselni annak a kisfának (fasornak) a zölden virító élni akarását amelyet kettétörünk? Ha megint kihajtana újra letörjük! Kedves Tápiószecsőiek! Meggyőződésem: - többségünk nem ilyen! Azt hiszem a szép szavak ideje lejárt! Ki kell mondanunk végre: a közpénzből mindannyiunk közös pénzéből létrehozott értékek tönkretételéért nem csak a törő-zúzó vandálok, vagy a nehéz hátrányos körülmények között nevelkedő tomboló hülyegyerekek a felelősek hanem bizony az is aki ezt hagyja, elnézi, vagy esetleg még bíztatást is ad hozzá! Polgármesteri tájékoztató 3 Önkormányzatunk képviselő-testülete eltökélt abban, hogy tudatosan, több évre szóló projekt keretében minden évben településünk néhány területén közterület fejlesztést, parkosítást, fásítást hajt végre. Eddig is volt, s ezután is lesz olyan akciónk, melyhez kérjük településünk lakóinak közreműködését, segítségét. Ebbe a sorba illeszkedik bele a tavaly augusztus 20-i szentmise helyszínéül szolgáló központi tér fasorainak elültetése, illetve ennek a térnek a parkosítása reményeink szerint már pályázati forrásból. Ide illeszkedik a Sági úti bicikli út mellé az őszön és idén tavaszon telepített fasor (itt ez már a harmadik!), a Magdolna-telepi kerékpárút szintén új telepítésű fasora (a második!),melynek ültetése az újság címlapján látható. Szintén ebbe a sorba illeszkedik bele az újság előző számában április 21.- re meghirdetett fásítási - virágosítási akció amely a Vasútállomástól Magdolna-telepig, a Sági úti buszfordulótól a Május 1. térig sok helyszínt, közterületet érint. A nálunk szokatlan, de a szintén az előző Szecsői Tükörben meghirdetett Tápiószecső legszebb kertjének, utcájának megválasztása című pályázatunk elindítása is ebbe a több éves programba illeszkedik bele. Sokan biztatnak bennünket, hogy jó irányt választottunk csináljuk segítenek, de még mindig sokszor hallom azt, hogy hiába, úgyis tönkre teszik! Meggyőződésem, a településünk iránti szeretet, őseink munkája iránti tisztelet, gyermekeink jövője iránti felelősség többségünket arra fog ösztönözni látva a település vezetése által tett erőfeszítéseket -, hogy sajátjaként figyelje, óvja, gondozza azt az értéket amit közösen hozunk létre mindannyiunk, unokáink számára! Őszinte bizakodással Az ismerős arcok nemzeti-rock együttes egyik számából vett idézettel zárom soraimat reménykedve abban, hogy egyre többen segítik önkormányzatunk jövőt építő- szépítő tevékenységét....ameddig azok döntik, Mi ültetjük addig a fenyőt!... Bata József polgármester

4 Mericzay János tápiószecsői plébános kivégzése április 6-án Az 1849-es tavaszi hadjárat során a magyar honvéd fősereg Görgey Artúr, Damjanich János, Klapka György és más tábornokok vezetésével kiűzte Windischgraetz herceg császári haderejét Magyarországról. Damjanich tábornoknak, aki az egyik honvéd hadtestet vezette, jelentős szerepe volt abban, hogy a tápióbicskei, isaszegi, váci csaták magyar győzelemmel végződtek annak ellenére, hogy ezekben az ütközetekben Klapka tábornok hadteste megfutamodott, vagy elkésve érkezett a csatatérre. Damjanich bátorsága és kitartása előtt tisztelgett az utókor, amikor a tavaszi hadjárat útvonala mentén róla nevezték el a nagykátai gimnáziumot és szakközépiskolát, Tápiószecsőn egy utcát és a művelődési házat, Isaszegen egy általános iskolát, stb. Tápiószecsőn szájhagyomány útján terjedt a történet, miszerint Damjanich tábornok az akkori helyi plébánost kivégezette. Az esetet megemlítette egyik könyvében Bábel Balázs kalocsai érsek, aki 1978 és 1980 között Tápiószecsőn és Tóalmáson volt káplán. 1 Kérdéses, hogy ténylegesen mi volt a kivégzés oka és hogyan történt? A választ magának Damjanichnak az esetről írt jelentése adja meg, amely így szólt: A magyar Főhadparancsnokságnak! Szecső melletti tábor, 1849 április 6-án. Mericzay János itteni lelkész, ki még tegnap és tegnapelőtt az osztrák tábornoki kart házában megvendégelte, az ellenséges csapatokat minden tőle telhető élelemmel ellátta s a lakosságot erre felhívta, az ellenség falragaszait nyilvánosan szétosztotta és fölragasztotta, sőt a templomban is azt prédikálta, hogy a magyar ügy már teljesen elveszett s Kossuth legközelebb az akasztófán fog meghalni, ennélfogva a népet arra izgatta, hogy az ellenségnek mindennemű segélyt nyujtson s végül saját aljas életmódjával a községet teljesen demoralizálta s hazaárulónak mutatkozott, e semmirevaló embert én, hogy több kárt ne okozzon, ma reggel 5 órakor agyonlövettem s erről a köteles jelentést ezennel megteszem. Damjanich tábornok. 2 Az eset megtörtént, Damjanich jelentése tömören össze is foglalta, de a történetet ennyivel nem lehet lezárni, illik a körülményeket alaposan megvizsgálni, hogy megtudjuk, mi vezetett Mericzay plébános hazaárulónak nyilvánításához és kivégzéséhez. Az es forradalom és szabadságharc Magyarország lakosságát etnikailag és társadalmilag megosztotta. A délvidéki horvátok, szerbek, az erdélyi románok az osztrák seregek mellé álltak és fegyvert fogtak a magyarok ellen. Hozzájuk hasonlóan cselekedtek a városokban élő sváb, szász nemzetiségiek is, de nem harcoltak olyan tömegesen és brutálisan a magyarok ellen, mint a románok, horvátok, szerbek. A magyar arisztokrácia egy része szintén Bécs mellé állt, más része a forradalmat támogatta, harmadik része passzív maradt, vagy külföldre menekült a harcok idején. A hivatásos magyar katonatisztek a forradalom előtt esküt tettek a királyra, aki azután rátámadt saját nemzetére. Felmerült a kérdés, a királyra tett eskü, vagy a haza védelme való előbbre? A magyar katolikus főpapság sem állt ki egységesen egyik 1 Bábel Balázs: Isten országútján. Szent István Társulat, Bp., oldal. 2 Kacziány Géza: Magyar vértanuk könyve. Vass, Bp., oldal. 4 harcoló fél mellett sem. A magyar haza, illetve a katolikus egyház főkegyura iránti hűség kérdése megosztotta őket. A magyar katolikus egyház főkegyura ugyanis a magyar király volt (Ferenc József), aki osztrák császárként harcolt a magyar nemzet ellen januárjában, amikor Windischgraetz osztrák seregei a Tiszántúl és Erdély kivételével megszállták az országot, az esztergomi érsek egy körlevelében, majd néhány nap múlva az osztrákok mellett álló néhány katolikus püspök egy püspökkari körlevélben arra szólította fel plébánosaikat, hogy támogassák az osztrák seregeket, templomaikban mondjanak misét Ferenc József császárért és királyért. A háború kitörésekor tömegével voltak olyan katolikus és nem katolikus - papok és papnövendékek, akik a szabadságharc mellé álltak, fegyverrel harcoltak és nem is kerülték el Haynau megtorlását. Tápiószecső amint ma is a váci püspöki egyházmegyéhez tartozott. A váci püspöki székben 1845 óta üresedés volt, az egyházmegyét Szarvas Ferenc székesegyházi főesperes, káptalani helynök kormányozta a forradalom és szabadságharc idején. Ő az esztergomi érseki, majd a püspökkari körlevél értelmében utasította az egyházmegye papjait, hogy támogassák az osztrák seregeket és templomaikban misézzenek Ferenc Józsefért. Ezeknek a főpapi utasításoknak tett eleget számos plébánostársával egyetemben Mericzay János. Felszenteléskor az egyházi felsőbbségeknek való engedelmességre a papoknak ígértet is kellett tenniük. Amikor a tavaszi hadjárat elkezdődött, a Pest és Heves megyében szétszóródott osztrák csapatok Gödöllő környékén akartak egyesülni. Oda igyekezett az a csapat is, amelyik április 4-én a tápióbicskei csatát elveszítette. Ez a vesztes csata után keresztülvonult Tápiószecsőn. Damjanich vádja szerint ekkor látta vendégül tisztjeiket Mericzay plébános a házában és agitált mellettük a templomban és azon kívül. Hogy ezt korábban is megtettee, azt nem lehet tudni. Kossuth Lajos, aki a hadjáratra a honvéd fősereget elkísérte, Nagykátán április 5-én írt levelében azt remélte, hogy a tápióbicskei csatatérről elmenekülő osztrák csapatot Tápiószecsőn a honvédek utolérik és itt újabb csata lesz. Tegnap seregeink erős csatát, de nevezetes győzelmet vívta Tápióbicskénél, minden perczben várom a szállásomhoz fél órányira fekvő Szecsőről az első lövést, - egy újabb csatának, ha Isten is úgy akarja, újabb győzelemnek riadó jelét. 3 A Kossuth által várva várt tápiószecsői csatából és győzelemből nem lett semmi, mert az osztrákok nem kértek belőle, inkább továbbálltak. A honvédseregek így harc nélkül vonultak be Tápiószecsőre. A falu és a környék birtokbavételéről Damjanich tábornok szintén egy jelentésben számolt be. Damjanich és Klapka tábornok, Szecső április 5-én d. u. ½ 6 órakor. Az ellenség nem engedte, hogy ütközetre kerüljön a sor, hanem közeledésünkre elhagyta állását és Kókán át visszavonult. A vasútból a Klapka hadtest huszárai Albertinél a síneket megszakították. Itt most Monorról is visszavonult az ellenség és a vasútvonal szabad. A két hadtest a 4. és 5. óra között állásaiba vonult, mégpedig a Klapka hadtest Süly előtt a fennsíkon, 3 Kossuth Lajos összes munkái. XIV. köt. Akadémiai, Bp., oldal.

5 a Damjanich hadtest szabad táborban Szecső mögött. Az I. hadtest lovas osztagai Urimendén és Sápon, a főhadiszállás Sülyben, a Damjanich hadtest előretolt osztagai Messzelátó-Kóka-Sápon. Hírek szerint az ellenségnek még némi ereje van Gyömrőn, nem tudni, melyik hadtestből. Gödöllőn és környékén állítólag csak ember állott. Néhány elfogott irat mellékelve beküldetik. Damjanich tábornok. 4 Április 6-án kora reggel, nagypénteken megtörtént Mericzay agyonlövése. Gyurinka Antal, egy szomszédos falu papja harminchét év után cikkben írta le az eseményt. Ő Mericzayt teljesen ártatlannak tartotta. A papot előző este szekéren vitték ki Damjanich táborába, mert évek óta csak mankó segítségével tudott járni idegbénulás miatt. Egész éjszaka várakoztatták a szekéren ülve, majd másnap reggel kivégezték, kihallgatás és ítélethozatal nélkül. Mivel letérdeltetni a béna lába miatt nem lehetett, a földre ültették és úgy lőtték le. A golyók a homlokán, a szívén és a hasán találták el. Az a parasztember, aki este a táborba kivitte szekéren, végig vele volt, a holttestet is ő szállította vissza a plébániára. A kivégzésre éppen a plébános szántóföldjén került sor. Másnap káplánja, Csathó Alajos temette el. Gyurinka azt hozta fel hivatkozásként, hogy előző este Mericzay vendégül látta házában a császári tiszteket. A következő este pedig Damjanich üzent neki, hogy küldjön ugyanabból a borból, amivel az ellenséget is megkínálta. A plébános visszaüzent, hogy elfogyott. Gyurinka szerint ennek az üzengetésnek lett következménye a kivégzés, mert Damjanich feldühödött. Mivel a falusiak sem tudták mire vélni a váratlan kivégzést, így terjedt el körükben a hazaárulás vádja. Gyurinka elfogadhatatlannak tartotta, hogy a császáriak élelemmel való ellátása, a császári zászló kitűzése, az ellenséges kiáltványok kihelyezése és a főpapi utasításra mondott mise miatt kivégezzenek valakit. 5 A következő napon Damjanich tábornok hazaárulás vádjával kivégeztette a kókai plébánost, Hernoegger Antalt is. Lehóczky Antal zsámboki és Pridavka István dányi plébánosok, akik gyanú szerint szintén agitálták híveiket az osztrákok mellett, elmenekültek, amikor a honvédek közeledtek falvaikhoz. Kossuth mellett számos magyar forradalmi politikus jelen volt a tavaszi hadjáratban. Közülük ketten, Vukovics Sebő és Ludvigh János, akik a honvéd fősereg mellé beosztott kormánybiztosok voltak, említették meg memoárjaikban a papok kivégzését. Vukovics Sebő Damjanichról Mericzay kivégzését illetően így írt: A falu népe feladására mint hazaárulót minden forma nélküli rövid eljárással főbe lövette. 6 Vukovics ugyanakkor azt is leírta, hogy a magyar tábornokok gyorsan kivégeztettek bárkit, szinte minden törvényes eljárást mellőzve, ha valaki valakit hazaárulással, kémkedéssel meggyanúsított. A csapataik mellett működő hadbírók az azonnali ítélkezésben együttműködtek velük. Ludvigh János a forradalmat támogató Horváth Mihály püspökhöz 1862-ben a következőket írta a papok kivégzéséről: Emlékezzél, mikor Dányon a barátot levetkeztettük, és mikor szegény barát mellett és a papok egy kicsi sűrű akasztása ellen szóltam, mily leckét kaptam Kossuthtól, mert Remellay protestált, hogy jurisdikciójába avatkozunk. Igaza volt neki, de nekünk is. Minden bokorban egy spiont képzeltek. 7 Ludvigh emlékezete szerint a papokat felakasztották, nem pedig agyonlőtték és az egyik kivégzésre Dányon került sor, nem pedig Kókán. Az idézetben megnevezett Remellay Gusztáv hadbíró volt, aki a tavaszi hadjáratban a honvéd fősereg mellett működve a rögtönítéleteket meghozta, amelyeket a tábornokok aláírtak és katonáik végrehajtottak. Az ítélethozatal a hadbíró joga volt, fellebbezni nem lehetett, ebbe a honvédcsapatokat kísérő kormánybiztosok nem szólhattak bele. Az nem tisztázott, hogy Remellaynak milyen szerepe volt Mericzay János elítélésében. A két visszaemlékező politikus azt is leírta, hogy ők tiltakoztak Kossuthnál a kivégzések miatt. Tiltakozásuknak az lett az eredménye, hogy a tábornokok és a mellettük működő hadbírók ezután hazaárulási ügyekben nem ítélkeztek, csak kémeket (vagy kémgyanús személyeket) végeztettek ki nyarán a váci püspöki egyházmegye papjait a ceglédi plébános összehívta a városába, hogy megtanácskozzák az egyházmegye teendőit. Nyilatkozatban elítélték az osztrákokkal együttműködésre őket felszólító káptalani helynököt, aki lemondott posztjáról. Felkérték a forradalmi kormányt egy bizottság felállítására, hogy tisztázzák a tápiószecsői és kókai papok kivégzésének pontos okait. Erre a szabadságharc leverése miatt már nem volt lehetőség. A szabadságharc után az új káptalani helynök Mericzay Antal lett, aki a ceglédi gyűlés vezetőit bíróság előtt elítéltette. (A névazonosság ellenére nem bizonyított, hogy a két Mericzay rokonságban állt volna egymással.) Mericzay János a Sopron vármegyei Kismartonban született november 16-án. Teológiai tanulmányait Vácon, majd a pesti egyetemen folytatta ban a kánonjog doktorává avatták. Doktori disszertációja nyomtatásban is megjelent (Assertiones ex jure naturae publico universali gentium et canonico). A következő esztendőben pappá szentelték. Tápiószecsőn 1836-tól tevékenykedett plébánosként től idegbénulásban szenvedett, csak mankó segítségével tudott közlekedni és ettől az esztendőtől állandó helyettest is kellett maga mellett tartania. A halotti anyakönyvben a káplán feltüntette a hazaárulás vádját, de ezt 1877-ben a püspökség töröltette. 8 Paptársa, Gyurinka Antal alacsony, sovány emberként ábrázolta. A különböző források Mariczay, Mericzay, Meritzay formában tüntették fel a nevét. Ugyanígy eltérő módon találkozhatunk a kókai pap nevével. Őt Hernoeggernek és Hoerneggernek is írták a források. Az ő kivégzéséről Gyurinka Antal szintén egy cikkben emlékezett meg. 9 Anka László alpolgármester 4 Hadtörténeti Levéltár. Az évi forradalom és szabadságharc iratai. VII fond. 20. doboz. 1533/ lap. 5 Gyurinka Antal: Reminiszcenciák ből. Nagypéntek 1849-ben. In: Szépirodalmi Kert, szám oldal. 6 Vukovics Sebő visszaemlékezései. S. a. r.: Katona Tamás. Magyar Helikon, oldal. 5 7 Ludvigh János: Jegyzetek ről. In: Szószék és csatatér. Politikusi naplók és visszaemlékezések S. a. r.: Hermann Róbert. Balassi, Bp., oldal. 8 Chobot Ferenc: A váczi egyházmegye történeti névtára. II. köt. A papság adatai. Dercsényi, Vác, oldal. 9 Gyurinka Antal: Reminiszcenciák ből. Nagyszombat 1849-ben. In: Szépirodalmi Kert, szám oldal.

6 Lakossági tájékoztató PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Tisztelt Civil Szervezetek! A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló, többször módosított 10/2010. önkormányzati rendelete és a március 29. testületi ülésen hozott határozata alapján a esztendőre kiírta pályázati felhívását a tápiószecsői egyesületek és alapítványok számára. Ennek keretében 1,2 millió Ft kerül szétosztásra a benyújtásra kerülő pályázatok alapján. Ugyanazon rendelet alapján döntött úgy a Képviselő-testület a február 29. testületi ülésen, hogy a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, a Polgárőr Egyesülettel, a Football Clubbal külön pénzügyi támogatási megállapodást köt, így ők ezen a pályázaton már nem indulhatnak, de ennek figyelembevételével született döntés az 1,2 millió forintos összeghatárról. A pályázathoz az alábbiakat kell csatolni: 1. A bíróság általi bejegyzésről szóló végzés másolatát. 2. Az alapszabály, illetve a működési alapdokumentum másolatát. 3. A székhely szerinti megyei bíróság által a szervezet hatályos adatairól kiállított, 30 napnál nem régebbi kivonatot. 4. A szervezet közgyűléséről, vagy elnökségi üléséről készült jegyzőkönyvet, vagy határozati kivonatot, amely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza. 5. A részletes költségvetést, a várható költségek szerint részletezve. (A 10/2010. rendelet 2., 3. melléklete.) 6. A civil szervezet előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra és elért eredményekre. (A 10/2010. rendelet 4. melléklete.) 7. Nyilatkozatot arról, hogy a civil szervezetnek nincsen köztartozása az APEH, önkormányzati adóhatóság felé. (A 10/2010. rendelet 6. melléklete.) 8. Írásbeli hozzájárulást a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és a hivatalos internetes honlapon való közzétételhez. (A 10/2010. rendelet 6. melléklete.) 9. Nyilatkozatot a külön jogszabály szerinti összeférhetetlenségről, érintettségről, közzétételi kérelemről. (A 10/2010. rendelet 7., 8. melléklete.) Amennyiben egy civil szervezet korábban már részesült támogatásban, az 1. és 2. pontban felsorolt dokumentumok csatolása mellőzhető abban az esetben, ha az előző támogatás óta e dokumentumok tartalmát érintő változás nem történt. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalban kell leadni május 02. (szerda) ig. A pályázati felhívás, a 10/2010. önkormányzati rendelet és mellékletei letölthetőek az önkormányzat honlapjáról, illetve kézbesítjük valamennyi civil szervezet részére. Tisztelettel: Tisztelt Lakosság! Anka László alpolgármester április 1-től minden csütörtökön 12:30-16:00 között nővérrendelés lesz a Kátai u. 73. alatti orvosi rendelőben a praxisbeli lakosok számára, melynek során a megjelenő személyek szűrése, gondozása folyik, illetve tanácsadás, személyes adatok egyeztetése történik. Az 51/1997 NM rendelet értelmében minden biztosítottnak joga van az OEP által finanszírozott szűrővizsgálatokon való részvételre, melynek során több, panaszt esetleg nem is okozó betegség, kóros állapot kerülhet felismerésre. A szűrésen való részvétel nem kötelező, de ajánlott mindenki számára. A szűrés laboratóriumi vizsgálatból és egyéb mérésekből, életmódra vonatkozó kérdésekből áll. Kérem hozza magával: - TAJ kártya - személyi igazolvány - lakcímkártya Nők: ha van 1 éven belüli nőgyógyászati és/vagy 2 éven belüli mammográfiás vagy emlőultrahangos lelete. Megjelenést tekintve első sorban azokra számítunk, akik az elmúlt két évben nem jelentkeztek a rendelőben, és esedékessé vált az állapotfelmérő vizsgálatuk is, de azokat is várjuk, akik rendszeresen felkeresik a háziorvost, mert a rendelési idő alatt nincs kapacitás ezekre a mérésekre. A nővérrendelés nem betegrendelés, az orvos nem vesz részt, nincs gyógyítás, receptírás. Berla Renáta körzeti ápoló ÓVODAI BEÍRATÁS!! Május ig a Pöttöm Óvodában, Rákóczi u. 16. Hétfő: 8 16 óráig Keddtől - Péntekig: 8 13, 30 óráig A beíratáshoz szükséges: - személyi igazolvány - gyermek szül. anyakönyvi kivonata és taj. száma. Óvodai hírek 6 - nem magyar állampolgárság esetén a tartózkodási engedély, és a gyermek lakcímét igazoló nyomtatvány május 31-ig a 3. életét betöltő gyermeket lehet beíratni. Minden 5. életévét betöltő gyermek részére kötelező az óvodai beíratás. Tóth Károlyné óvodavezető

7 Hipp Hopp BEÍRATÁS a Kátai úti /Honvédségi/ és az Árpád úti óvodába május ig, Kedden: de. 9-től 16 óráig. Naponta: de. 9-től 13 óráig, Beíratás helye: Kátai úti óvoda Beíratáshoz szükséges: - személyi igazolvány - a gyermek születési anyakönyvi kivonata - a gyermek TAJ-igazolványa. Közoktatási tv.13. /1/ bekezdés szerint a szülőt megilleti a nevelési ill. nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga. Várjuk a 2013.május 31-ig 3. életévüket betöltő gyermekeket. A közoktatási törvény 24. /3/ bekezdése szerint legalább napi 4 órában köteles óvodai nevelésben részt venni minden gyermek, aki 2012-ben az ötödik életévét betölti. Az ovodai körzethatárok megtalálhatók az alábbi honlapokon: tapioszecso.hu, hipp-hoppovoda.hu Dósa Anna óvodavezető Hipp-Hopp óvoda Iskolai hírek Tisztelt Szülők! Az alábbiakban tájékoztatom Önöket az iskolai élet legfontosabb eseményeiről. - A leendő 1. osztályosok beíratása április 18-án és 19-én lesz. Az erről szóló részletes tájékoztatót, valamint a beiratkozáshoz szükséges űrlapot az óvodában kapják meg. Kérem, hogy az űrlapokat kitöltve hozzák magukkal a beiratkozásra. - Április 21-én (szombaton) minden diák számára kötelező munkanap lesz. Ekkor tartjuk a szokásos tavaszi papírgyűjtést. A 3-4. osztályosok csak szülői engedéllyel mehetnek önállóan papírt gyűjteni. Iskolánk tanulói az elmúlt hónapban is eredményesen szerepeltek a következő versenyeken: - A hagyományainkhoz híven az idei tanévben is megrendeztük népdaléneklési versenyünket. Tanulóink nagy érdeklődést tanúsítottak és felkészülten vettek részt a színvonalas versenyen, ahol az alábbi helyezések születtek: osztály: I. helyezett: Balla Anett 6.c II. Ladányi Krisztin a 5. b III. Hernyik Nikolett 6. a IV. Geőcze Anna 5. a 7-8. osztály: I. Haga Henriett 8.b II. Molnár Patrícia 8.a III. Garai Renáta 7.a Fiú kategória: I. Bárány Ronin 5.b II. Holló Balázs 7.a III. Bata Gergő 6.b - Április elején bonyolítottuk le a vers- és prózamondó verseny iskolai fordulóját. A körzeti versenyen alsó tagozatból Pásztor Lizett 3. a osztályos, felső tagozatból Dósa Dominik 7. b osztályos tanuló képviseli iskolánkat. - Monorierdőn a Fekete István Általános Iskolában szervezett tanulmányi versenyen angol nyelvből: I.helyezett: Hajós Eszter 8. a osztályos (Gigor-Szücsi Anita felkészítésével), II. helyezett: Minkó Norman 6. b osztályos (Gigor-Szücsi Anita felkészítésével), III.helyezett: Lawrence Ella 7. b osztályos (Halasiné Urbán Edit felkészítésével) tanuló. - Körzeti helyesírási verseny: I.helyezett: Dósa Lili 6. c osztályos (Dusek Gabriella felkészítésével), III. helyezett: Garai Renáta 7. a osztályos (Bognárné Karai Margit felkészítésével) tanuló. - Rajz: I.helyezett: Balázs Vivien 4. b osztályos (Dósa Judit felkészítésével) tanuló 50 ezer forintot nyert az iskola részére. - Formációs társastánc versenyen művészeti tagozatunk társastáncosai (előképzősök és az alapfok I., II. évfolyamosai) bronz és ezüst helyezést értek el Jászfényszarun. Táncoktatójuk: Molnár József táncpedagógus. Vártuk, eljött, jól sikerült Czirják Attila igazgató Izgatottan készültünk a március 3-án megrendezett SZMK bálra. Izgatottan, mert az új vezetőség első bálja, izgatottan mert az eddigiektől más és eltérő hangulatú, RETRO stílusú bál volt, izgatottan mert a sok egyéb bál közepette, vajon mennyien jövünk össze! A szerencse vagy a jól szervezettség volt-e az oka, de szép számmal részt vettünk. 180 vendégnek sikerült jó hangulatot és reméljük felejthetetlen estét szerezni. (Ugyan az éjszakát sajnos egy-két apró baki tarkította, de ezért elnézést kérünk mindenkitől. ) 7

8 Viszont a vízhangok és az iskola javára összegyűlt pénz azt tükrözi, hogy fergetegesre sikeredett a bál. Az eddigi SZMK bálokat összevetve, magasan sikerült jótékonykodni. Ezzel az összeggel támogatni kívánjuk, gyermekeink tanulmányi eszközeinek vásárlását. Ezt nagyon köszönjük minden szülőnek és mindazoknak, akik bármilyen formában (süteménnyel, tombola tárggyal, támogatói jegyvásárlással, részvétellel) segítették az előkészületeket. Nem utolsó sorban, köszönjük támogatóinknak: Mészáros Márk (zene, ingyen szolgáltatva), Kókai Gábor, Pottok Gergely, Kiripolszki Dorina, Hisztéria Cukrászda, Katica Cukrászda, TTA, Celo Autósbolt, Top Fit Autós Kft., Lénárdné Jeneses Mária, Jermi János (Kóka), 100 Ft-os Bolt, Nagy Attila (szippantós), Hatosi Tünde, Juhász Mária, Szépségsziget, Mészáros Ferenc, Pásztor Zoltán. Reméljük a jövőben is számíthatunk a segítő kezekre! Szülői Munkaközösség Vízben oldódó vitaminok A vitaminok nélkülözhetetlen vegyületek a szervezet megfelelő működéséhez. Kis mennyiségben a táplálékban is előfordul, de van, amit a szervezet is elő tud állítani úgynevezett provitaminokból. Mint az előző cikkben már olvashatták, a zsírban oldódó vitaminokat a szervezet képes elraktározni, ám a vízben oldódó vitaminok a vizelettel kiürülnek, ezért ezeknek a pótlásáról naponta gondoskodni kell megfelelő, változatos táplálkozással. Vízben oldódó vitaminok közé tartoznak a B-, C-, H- és P-vitamin is. A B-vitaminnak több fajtája van. Most ezekkel ismerkedünk meg. B1-vitamin szükséges az idegek működéséhez, a megfelelő szívműködéshez, valamint az anyagcsere folyamatokhoz. Hőérzékeny, ami azt jelenti, hogy melegítés hatására lebomlik. Az alkoholfogyasztás megnöveli a szükségletét. Előfordul gabonafélékben, teljes kiőrlésű péksüteményekben, hüvelyesekben, dióban, mogyoróban, húsokban és a májban. B2-vitamin kell a méregtelenítéshez, a nyálkahártyák épségéhez és a látóképesség megőrzéséhez. Az emberi bélflóra is termeli. Fény-, és hőérzékeny. Forrása a tej/tejtermékek, zöldségfélék, máj, vese, tojás és a gabonák. Hiánya szemproblémákat, haj-, körömproblémákat és koncentrációzavart okozhat. A B3-vitamin csökkenti a koleszterinszintet, szerepet játszik a szénhidrát-, és fehérje anyagcserében. Nélkülözhetetlen az ideg-, és emésztőrendszer működéséhez. A szervezet is elő tudja állítani. Előfordul a húsban, májban, halban, élesztőben, száraz hüvelyesekben és a barna kenyérben is. Felszívódását gátolják az antibiotikumok. Hiányában bőrprobléma, álmatlanság és étvágytalanság is előfordulhat. B5-vitamin széles körben fordul elő. Szükséges a zsírlebontáshoz, a sejtek energiatermeléséhez és a haj pigmentálódásához. Emellett létfontosságú a mellékvese működéséhez. Fontos tudni, hogy lebomlik, ha a nyersanyagokat hosszú ideig áztatjuk és főzzük. Hiánya esetén izomgörcsök, zsibbadás, fejfájás, nyugtalanság jöhet létre. Jelen van az avokádóban, földimogyoróban, szezámmagban és az aszalt sárgabarackban is. B6-vitamin legtöbbször fehérjéhez kötötten fordul elő a táplálékokban. Szükséges az idegrendszer működéséhez, valamint a bőr épségéhez. Véd a szívinfarktus ellen. Jelen van a tejtermékekben, élesztőben, szárazhüvelyesekben, kukoricában és a teljes kiörlésű lisztben. Hiánya esetén jellemző az ingerlékenység, vérszegénység, bőrelváltozások és a gyengeség, levertség. Étkezés után 8 órával a vizelettel kiürül. Védőnői tájékoztató 8 B9-vitamin kell a vérképződéshez, segíti a növekedést, fokozza az étvágyat. Szükséges továbbá a szájnyálkahártya és a bélrendszer épségéhez. Forrása a máj, leveles zöldségek és az élesztő. Várandósság esetén kiemelten fontos a megfelelő folsav bevitel. B12-vitamin csak állati eredetű táplálékokban fordul elő. A fehérje és szénhidrát anyagcseréhez, valamint a vörösvértest-képzéshez kell. Fő forrása a máj és a hús. Hiánya bőrproblémákat, izomfájdalmakat, valamint kimerültséget okozhat. A C-vitamin érdekessége, hogy csak az ember és a tengerimalac nem tudja előállítani. Szükségletét fokozza a stressz, láz, fizikai munka, dohányzás és a fogamzásgátlók szedése. Könnyen bomlik hő, fény és fémionok hatására. A forró teába facsart citromlé elveszti C-vitamin tartalmát. Segíti a vas felszívódását. Hiány esetén lassul a sebgyógyulás, ínyvérzés, fog-, és csontfejlődési zavar léphet fel. Túladagolásnál megnő a vesekő kialakulásának a veszélye. A P-vitamin segíti a C-vitamin felszívódását. Gátolja az öregedési folyamatokat, növeli a hajszálerek rugalmasságát. C vitaminnal együtt fordul elő pl.: csipkebogyóban, citrusfélékben, paradicsomban. Nagy adagban hasmenést okoz. A H-vitamin stabilizálja a vércukorszintet, erősíti a hajat és a körmöt, segíti a zsírégetést. Megtalálható az olajos magvakban, a karfiolban és a tojássárgájában is. Hiánya esetén émelygés, valamint hajprobléma is felléphet. Pár sorban ennyit tudtam írni most a vitaminokról. Betegségmentes, vitaminokban gazdag tavaszi hónapokat kívánok. Csucsiné Tordai Noémi védőnő Újszülöttek: Palaczki Emma, szülei: Csiba Mónika és Palaczki József Vendég Ádám Levente, szülei: Novák Adrienn és Vendég Krisztián Judák Janka Zsófia, szülei: Kertész Zsuzsanna és Judák Lajos Róbert Laczkó Imre, szülei: Kovács Ibolya és Laczkó Imre Szántai Lia, szülei: Lakatos Nikolett és Szántai László

9 Kedves gyermeket várók! A gyermek várásának és érkezésének az egyik legboldogabb időszaknak kéne lennie az ember életében. Azért, hogy ez így is legyen, Kismama klubot indítunk, ahol minden alkalommal más-más témát járunk körbe. A találkozások keddenként, 17 órától lesznek. Számítunk a kispapák megjelenésére is! Helyszín: minden alkalommal a Védőnői Szolgálat, Honvéd u. 8. Tervezett program: : II.-III. trimeszter változásai, babakelengye : Vajúdás, szülés : Szoptatás és a juttatások. (GYES, GYED, stb.) : Az újszülött gondozása (bőrápolás, vitaminok) : Kötelező oltások, lázcsillapítás : Leggyakoribb gyermekbetegségek, újraélesztés. Minden kedves Érdeklődőt szeretettel várunk! Érdeklődni lehet: Védőnői Szolgálat, Honvéd u. 8., Tel.: 29/ , 70/ Kulturális hírek GOSPEL ÖRÖMZENE Zenei csemegére hívja Tápiószecső egyházközsége a gospel zenét ismerőket és a még nem ismerőket. A Tapolcsányi PAX VOBIS Ifjúsági Gospel kórus én 11 órakor jótékonysági koncertet ad a Tápiószecsői Katolikus templomtető felújítására. A gospel szívet-lelket melengető zenei stílus. Lényege Isten és Jézus tiszteletében rejlik. Nem korhatáros műfaj. A Tapolcsányi PAX VOBIS Ifjúsági Gospel kórus lelkes tagjai bemutatják, hogy milyen az, ha ezt gyerekek éneklik. A kórust a Budapesten működő Tapolcsányi Kollégium általános iskolás diákjai és nevelői alkotják. Vezetőjük és dalaik szerzője Havasi Tibor, a kollégium igazgatója. A kórustagok nehézsorsú, tehetséges gyerekek, akik rendszeresen fellépnek a solymári Nemzetközi Gospel Fesztiválon. A kórus lelki főtámogatója Dr. Beer Miklós megyéspüspök úr, aki már több mint 10 éve kíséri figyelemmel a kórus zenei munkáját. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki értékes, léleképítő zenére vágyik. Belépés természetesen ingyenes, adományokat szívesen fogadunk a helyszínen! Szervezők KÖTŐTŰRE NAGYIK! CSATLAKOZZUNK EGY SEGÉLYAKCIÓHOZ! Horgolni és kötni szerető hölgyek munkáit várjuk a versennyel egybekötött segélyakcióhoz! A legszebb, legérdekesebb munkákat ünnepélyes keretek között szakmai zsűri meglepetés ajándékokkal díjazza. Pályázni lehet bármilyen koraszülött és csecsemőkorú gyermekeknek készített kézimunkával pl: kissapka, cipőcske, rugdalózó, kislány-, vagy fiúcska pulcsi, kardigán Minden pályamű a SOTE Gyermekklinikájának Koraszülött Osztályának csecsemőit segíti. A pályaműveket április 20 -ig kell eljuttatni a Helyőrségi Klubban kiírt szervezőknek. Zsűrizés és ünnepélyes díjátadás április 27. péntek 17. oo-tól További felvilágosítás kérhető: Tar Andreánál, a telefonszámon 9

10 Civil szervezetek, egyesületek hírei Tápiószecsői Polgárőr Szervezet és barátai április 30-án órakor a Szabadság téren Májusfát állít, melyre mindenkit várunk szeretettel május 01-én zenével ébresszük a községünk lakosságát. Tervezett útvonal: - Szabadság tér - Kátai út (Honvédség) - Diófa utca - Szilvafás utca - Dózsa György út - Kátai út (Benzinkút) - Szent István út - Deák Ferenc utca - Sülyi út - Fürt Sándor utca - Kossuth Lajos utca - József Attila út - Sági út - Buszforduló - Pesti út - Gábor Áron utca - Révai utca - Tanács utca - Aradi utca - Bajcsy Zsilinszky út - Árpád utca - Szabadság tér Természetesen a hagyományokhoz alkalmazkodva, utcai kereszteződéseknél úgynevezett pihenőhelyeken megállunk és némi frissítőt nagy örömmel elfogadunk ****** Búzavirág Nyugdíjas Egyesület március 9.-én immár negyedik alkalommal rendezte meg a Tápió-menti Szövetségbe tömörülő nyugdíjas klubok és egyesületek fórumával egybekötött kocsonya fesztivált. A készülődés elkezdődött már az őszön mivel az előző évi résztvevők hangot adtak,hogy nagyon várják a Kocsonya fesztivált,mert mindi jól éreztük magunkat.előkészületek a kocsonya hús megrendelésével kezdődött,czakó hentesnél szép alap anyagot kaptunk kedvező áron.gondosan megpörzsölve,megtakarítva,megfőzve,szétrakva 220 adagban. Kilencedikén megaludva várták a vendégeket közben dagasztottuk a 12 kiló lisztből készült fánkot.sült a fánk kész a terem díszítés,jöhetnek a vendégek.damjanich Művelődési Ház színház terme zsúfolásig megtelt a meghívott vendégekkel 11 település klubtagjai tisztelték meg az ünnepséget.a rendezvényt megtisztelte Nyugdíjas klubok és idősek életet az éveknek pestmegyei szervezet elnöke Bodnár Gábor,Bata József Tápiószecső Nagyközség polgármestere, Lajmer György r. alezredes nagykátai rendőr kapitányság megbízott vezetője. Dombi Nándi önkormányzati képviselő,kulturális bizottság elnöke.közéleti személyek köszöntötték a megjelenteket a Nemzetközi Nőnap alkalmából.a fesztivál fórummal kezdődött,ahol az időseket érintő témakörökben adtak előadást szak avatott előadók.darula Istvánné a bűnmegelőzés, Berla Renáta körzeti ápoló balesetek megelőzése, Heincz Dóra Idősek Klubja vezetője a területi szociális ellátás lehetőségéről.témakörök megválasztása az idősek életvitelét segítő tanácsok alapján állítottuk össze. Célunk,hogy minél teljesebb életet éljenek a saját otthonukban,társadalom nyújtotta lehetőségek ismertetése a rászorultak részére. A fórum után a Fitt nagyik hoztak vidám perceket a színpadra. Az uzsonna következett, amit éhesen és jó étvággyal elfogyasztottak.ez után már a zene következett amit Hegedűs József és Mikula István szolgáltatott. Kezdetét vette a bál melyen a jelenlévők korukat meghazudtolva késő estig ropták a táncot. A látvány a hangulat felejthetetlen volt mindanyiunk számára. Ahhoz,hogy ez a nap ilyen örömteli volt sok ember adományán,munkáján,jelenlétén sikerült ilyen jól. Köszönet a vezetőségnek,hogy megjelenésükkel megtisztelték az időseket, az előadók a lelkiismeretes szakszerű előadásukat. A művelődési ház dolgozói,akik mindenben segítették munkánkat,többen tombola tárgyal segítettek. A Búzavirág klub tagjai, akik vállalták a munka nagy részét, különösen Dósáné Ilonka,Kovácsné Juliska,Pásztorné Piroska a főzés, sütögetés nagy mesterei. A vendégek nagy megelégedéssel mentek el jelszó jövőre ugyan itt, Nagykátai Katicaklub vezetője Szabó Károly és felesége szaktudásuk lehetővé tette,hogy a honlapjukon megnézhetjük az eseményeket. Wagner Árpádné klub elnök Lakossági vélemények, észrevételek Hogy mi is az a Smaragdfa? Néhány héttel ezelőtt a tápiószecsői Polgármesteri Hivatalban szervezett előadáson erről is hallhatunk Dr. Steier József Úrtól, aki a Privát Klímaszabályozási Mozgalom (PCMM) megalapítója. A fafajta 11 változata Japánból Kínán keresztül indult hódító útjára és a rossz talajokon történő telepíthetősége melletti gyors növekedése, jó éghetősége, kiváló minősége esetenként tölcsérszerű gyönyörű virága miatt ültetik világszerte. A fafajta térnyerésének óriási lendületet ad a zöldenergia ipar és a Carbon Credit (kvóta kereskedelem) célokra fejlesztett hibrid megjelenése, amely kiemelkedő energiatartalmával (4500kcal/kg), rendkívül magas széndioxid megkötő képességével, levelinek magas protein- és nitrogén tartalmával, továbbá, szimbiotikus gazdálkodásra alkalmasságával, egyedülálló befektetési és vállalkozási opciókat, kiemelkedő hozamot biztosít az ültetvényes gazdálkodóknak. A biomasszától az épületfáig a levéltrágyától az állati takarmányig és a Carbon-Creditig ad választási lehetőséget az ültetvény típusától és életkorától függően az optimális hozam mindenkori elérésére. Mindezek mellett a SMARAGDFÁVAL Ön a klímaváltozás elleni küzdelem egyik élharcosa lesz, hiszen ez a fa az egyéb ismert fajtákhoz képest kétszeres széndioxid mennyiség megkötésére képes és 3-5 éves korától hektáronként és naponta 5 tonna széndioxidot köt meg, miközben több mint 3 tonna Oxigént termel! Bővebb információ: Lászlóné Dósa Nikoletta 20/

11 TÉRÍTÉSMENTES LAKOSSÁGI SZELEKTÍV ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata, az ENVIROINVEST Zrt. szervezésében lakossági szelektív elektromos és elektronikai hulladék berendezés (e-hulladék) gyűjtést szervez községünkben, amely során a lakosság ingyen leadhatja háztartásában összegyűlt e- hulladékát. Az e-hulladékgyűjtés ideje: április 28. (szombat) 08:00-14:00-ig Az e-hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye: A karbantartó telep udvara (2251 Tápiószecső, Deák Ferenc u. 1.) 8-14ó-ig A honvédségnél, az ABC mellett (2251 Tápiószecső, Gárdonyi g. u. és Diófa u. sarka) 8-14ó-ig Magdolnatelep (a 31-es főút mellett, a vasúti átjárónál) 8-12ó-ig A sportpálya mellett (2251 Tápiószecső, a Sági úton) 12-14ó-ig Mi az e- hulladék gyűjtési akció célja? Gyűjtés szervezői elkötelezett hívei a környezet védelmének, ezért szeretnék elérni, hogy Tápiószecsőn szélesedjen az újrahasznosítható hulladékok begyűjtésének köre. Az e-hulladék különleges gyűjtést és kezelést igényel - az nem gyűjthető a háztartási vegyes hulladékkal. Sajnos az e- hulladék a sok újrahasznosítható másodnyersanyag mellett számos mérgező anyagot nehézfémet (ólom, kadmium, higany, króm) is tartalmazhat, amelyek a környezet számára nagy veszélyt jelenthetnek. Az e-hulladék másodnyersanyagokat is rejt, amelynek jelentős része újrahasznosítható. Ennek ellenére nagy részük ma mégis hulladéklerakókba, erdőszélekre, illegális lerakókba, vagy illetéktelen kezekbe kerül. Cél az, hogy az e- hulladék minél nagyobb mértékben hasznosuljon, illetve a benne található környezetre, emberre veszélyt jelentő mérgező anyagok ellenőrzött körülmények között kerüljenek ki környezetünkből. Védjük együtt környezetünket! Kérjük, vegyen részt felhívásunkban! Gyűjtés során leadható elektronikai berendezések: Háztartási kis- és nagy berendezések, illetve szórakoztató elektronikai cikkek: kávéfőző, vízforraló, mikrohullámú sütő, szendvicssütő, porszívó, konyhai kisgépek, hűtőszekrény, mosógép, mosogatógép, villanytűzhely, villanybojler, ventilátor, lámpatest, asztali lámpa, valamint videomagnó, DVD lejátszó, rádió, magnó, CD lejátszó, Hi-Fi torony, Music-center, hangszóró, stb. Képernyős elektronikai berendezések: TV készülék, monitor. Számítógépek, telefonközpontok egyéb irodatechnikai berendezések: asztali telefon és faxgép, nyomtató, számítógép, elektromos írógép, lapolvasó, iratmegsemmisítő, diktafon, stb. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok: fúrógépek, fűrészgépek, sarokcsiszoló, rezgőcsiszoló, hőlégfúvó, fűnyíró stb. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések: elektronikus játékgépek, elektronikus hangszerek, kondicionáló berendezések, stb. Fontos! Az elektronikai hulladék csak ép, összeszerelt állapotban gyűjthető! Elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan érdeklődni a 72/ es telefonszámon lehet! Együttműködő munkájukat köszönjük! Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Erika Esküvői ruhakölcsönző Web:b-erika.extra.hu Hirdetések MENDE, NAP u. 36. Tel:/fax: 06/ Mobil: / Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig ig Szombaton: 8 15-ig "Sürgősen eladó 1624 m2 beépítetlen építési telek Tápiószecsőn, az Ugyer utcában, a Halastó közelében. Ár megegyezés szerint. Tel.:06/ " 11

12 SPORT Mezei Futóbajnokság után, Sülysápi Futónap előtt! Igen színvonalas mezőny gyűlt össze március 23-án településünkön a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány hagyományos évadnyitó rendezvényén a 6. TTA Mezei Futóbajnokságon, ahol 27 általános-és középfokú tanintézményből 663-an érkeztek versenyzők. A rendezvény egyben diákolimpiai körzeti bajnokság is volt, melyen tápiószecsői Gróf Széchenyi István Általános Iskola diákjai egyéni és csapat szinten összesen 9 aranyéremmel gazdagodtak. Egyéni érmesek: 1. helyezettek: Tumpek Bernadett, Váczi Martin, Rostás Gábor 2. helyezettek: Pap Renáta, Mészáros Liliána 3. helyezettek: Tóth Mariann, Vidák Krisztina, Korponai Kornél Csapat eredmények: 1helyezettek: I. korcsoportos ( ) lányok, fiúk II. korcsoportos ( ) lányok III. korcsoportos ( ) fiúk IV. korcsoportos ( ) lányok, fiúk 1.helyezettek: 1.helyezett: II. korcsoportos ( ) fiúk III. korcsoportos ( ) lányok Az II-IV. korcsoportos 1-2. helyezett csapatok, valamint a dobogón végzett egyéni versenyzők bejutottak a megyei döntőbe, melynek ezúttal a TTA szervezésében szintén Tápiószecső adott otthont április 3-án. Az 51 iskolát felvonultató eseményen 2. helyet elérve kiemelkedő teljesítményt nyújtott a III. korcsoportos fiúk tápiószecsői csapata (Bárány Ronin, Nagy Martin, Váczi Martin, Minkó Normann, Kelemen János, Lawrence Róbert) mellyel településünket képviseltetheti az április 17-én Gödöllőn megrendezésre kerülő Országos döntőn. A körzeti és megyei versenyen elért valamennyi dobogós helyezéshez a TTA ezúton gratulál. Alighogy véget ért a mezei futóversenyek sora, máris egy újabb erőpróbára hívunk minden mozogni vágyót Sülysápra, a 6. Sülysápi Futónapra (május 6-án), melyen korosztályos egyéni és váltófutások mellett a nagyobb kihívásra vágyók félmaratont (21,1km) is teljesíthetnek. A gyaloglást kedvelők számára egy helytörténeti túrát szervezünk, melyen a sülysápi kulturális értékekkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Tápiószecső, Katus Norbert, Rimóczi Zsolt Hangosítás, Szőnyeg- és Kárpittisztítás Tápiószecső, tápiószecsői Nagykonyha, Bata Sándor. Tápiómenti Tömegsport Alapítvány Tizenhat Érem a XII. Taekwondo Diákolimpián! én a Nagykátai Sportcsarnokban a Tornádó Harcművészeti Sportegyesület rendezésében került sor a XII. Országos WTF Taekwondo Diákolimpia és Engrich Mariann Emlékverseny lebonyolítására. Az ország minden tájáról, tizenhat csapat, mintegy kétszáz versenyzője nevezett az év egyik legrangosabb eseményére. A versenyt megtisztelte jelenlétével a Magyar Taekwondo Szövetség Alapító Elnöke Patakfalvy Miklós 6. Dan és Engrich Mariann szülei is. Az esemény fővédnöke Czerván György Országgyűlési képviselő volt. A kiváló környezetben és fantasztikus hangulatban megrendezett versenyen, a visszhangok tükrében és az eredmények tekintetében, jelesre vizsgáztak a rendezők és a versenyzők egyaránt! A több hónapos felkészülés és több hónapos szervezői munka meghozta a gyümölcsét. Három páston, négy korosztályban folytak a küzdelmek reggeltől estig. A Tornádó Harcművészeti Sportegyesület 22 versenyzővel indult a versenyen, akik közül 16 fő életében először lépett pástra! Ennek ellenére, többeknek már az első alkalommal valóra válhatott az álma és első helyezést szerzett! Eredményeink: Andrási Ábel 1. Helyezés Tornádó HSE Tápióság Molnár Lili 1. Helyezés Tornádó HSE Tápiószecső Tóth Bence 1. Helyezés Tornádó HSE Tápiószecső Bajó Bence 1. Helyezés Tornádó HSE Pánd Kapás Beatrix 1. Helyezés Tornádó HSE Pánd Udvari Vivien 2. Helyezés Tornádó HSE Tápióság Vágó Kitti 2. Helyezés Tornádó HSE Tápióság Sztojka Levente 2. Helyezés Tornádó HSE Tápióság Turczi Judit 2. Helyezés Tornádó HSE Tápiószecső Molnár Márto 2.HelyezésTornádó HSE Tápiószecső Németh Helga 2. Helyezés Tornádó HSE Pánd Kun Zsolt Gergő 3. Helyezés Tornádó HSE Tápióság Pitó Ferenc 3. Helyezés Tornádó HSE Tápiószecső Soltész Sarolta 3. Helyezés Tornádó HSE Pánd Peczek Szebasztián 3. Helyezés Tornádó HSE Pánd Mocsári Levente István 3. Helyezés Tornádó HSE Pánd A 6.TTA Mezei Futóbajnokság, a Pest Megyei Mezei Futóbajnokság részletes eredménylistája, valamint a 6.Sülysápi Futónap versenykiírása megtekinthető honlapunkon a oldalon. A mezei futóversenyeket támogatta: Azúr Bau KFT, Gróf Széchenyi István Általános Iskola, Szent István Általános Iskola, Vöröskereszt Sülysáp, Mentőszolgálat 911 Sülysáp, Polgárőr Szervezet Tápiószecső, Pest Megyei Diáksport Szövetség, Petrikné Kubik Mária Mini Market, Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tápiószecső, Tapiokultura.hu, Galéria Nyomtatvány Nagykáta, Kókai Gábor a Vendéglátó, Pogány Tüzép- 12 A Tornádó Harcművészeti Sportegyesület Elnöke, Vágó Ferenc, ezúton is köszönetet mond a verseny lebonyolításában résztvevők ( egyesületi tagok, szülők, sportbarátok ), önzetlen segítségéért! Tevékenységükkel és sportszerű szurkolásukkal, nagymértékben hozzájárultak a csapat sikeréhez! Köszönet támogatóinknak és együttműködő partnereinknek: CEMELOG Zrt, Czerván György, Tápióság Pékség, Kwon Hungary, Magyar Diáksport Szövetség, Dorill BT. Vágó Ferenc Taekwondo 2. Dan, Hapkido 1. Dan A Tornádó Harcművészeti Sportegyesület Elnöke

13 Nemsokára itt a finálé Már csak két rendezvény van hátra az egész éves Zöldőrzők környezetnevelési program zárásáig. A tavaszi szezon kiemelt célja a passzívabb gyerekek és a szülők bevonása a Zöldőrzők életérzésbe. Április közepén interaktív rendezvény keretében ismerhetik meg a gyerekek a Honfoglaló magyarok életmódját és szokásait. A hagyományőrző feladatok során kézügyességükkel, sportosságukkal, tanulékonyságukkal bizonyítják rátermettségüket a csapatok. A rendezvény valódi kreativitást vár a tanulóktól, hiszen egy igazi madárijesztőt kell majd készíteniük egyedi megjelenéssel. A nap végén az elkészült remekműveket hazavihetik a csapatok. A Zöldőrzők programsorozat kétnapos záróeseménye, a Kistérségi Családi Nap számos izgalmas és közösségi programot kínál. Május első hétvégéjén a csapatok, tanárok és rokonok együtt szurkolhatnak, hogy mely iskola és csapat nyeri az egész évet átölelő versenyt. Az otthon végezhető feladatokat és a rendezvényeken készített műveket egy kiállításon nézhetik meg a családok. Külön tárlat lesz a szelektív hulladékgyűjtésről, mely sok hasznos tanáccsal látja el a kistérségben élőket: lehetőség lesz újrahasznosított anyagokból madáretetőt készíteni. A gyerekek felfújható csocsón játszhatnak, íjászkodhatnak és megannyi sportos programban vehetnek részt. Az iskolák diákjai Ki mit tud? keretében előadják szüleiknek az erre a rendezvényre gyakorolt produkciójukat, melyet egy négytagú szakmai zsűri fog pontozni a nap záróeseményeként. Amíg a gyerekek versenyeznek, addig a szülők főzőversenyen bizonyíthatják, hogy az ő településükön élnek a legjobb szakácsok. Természetesen a szurkolás sem maradhat ki a kétnapos rendezvényből, így a családok és diákok az iskolájuk legjobb focistáiból verbuvált 6 fős csapatokat buzdíthatják a Kistérségi Focikupán. Mindenki számára izgalmasnak ígérkezik a finálé, hiszen az utolsó nagy hajrá könnyen átalakíthatja majd a csapatok végső sorrendjét. Bővebb információ: KICSI VILÁG Baba Mama gyermekbolt nyílik! 2251 Tápiószecső, Deák F.u.19. Zöldház / a Polgármesteri Hivatallal szemben / AKCIÓ! Minden kedves vásárló május hónapban egyszeri ajándékban részesül! Kínálatunkból: éves korig gyermek ruha, kiegészítők. - Játékok, ajándék tárgyak, bizsu, kozmetikumok, AVON és sok minden más. Minden korosztályt szeretettel várunk!! Nyitás: Május 02.án órakor Elérhetőség: 06-30/ , "Sürgősen eladó 800 m2 építési telek (kész kerítéssel,kerti kúttal,gyümölcsfákkal) Tápiószecsőn, a Hámán Kató utcában, a focipálya közelében. Ár megegyezés szerint. Tel.:06/ " Muskátli vásár Tóalmáson! 2012-ben is szeretettel várjuk régi és új vevőinket. Palántáinkat a tavalyi áron kínáljuk. Anyák napjára ajánljuk szíves figyelmükbe az ámpolnás növényeinket. Kínálatunkból: Álló muskátli többféle szín és fajta Dupla fél futó muskátli bordó piros cirmos - rózsaszín Szimpla futó muskátli -piros - új rózsaszín fehér szemmel Egynyári virágpalánták. Balkon palánták Kész ámpolnás növények Tóth Kertészet Tóalmás Rákóczi Ferenc u 35. Tel:

14 A Központi konyha étrendje Dátum Hétfö Kedd Szerda Csütörtök Péntek április 16-tól 22-ig április 23-tól 29-ig április 30-tól május 6-ig május 7-től 13-ig Felhőcskeleves Paradicsomos káposzta Félbarna kenyér Karfiolleves Milánói makaróni Karaván sajt Ananász befőtt Az étkeztetés szünetel. Tojásleves Csikós tokány Brokkolifőzelék Félbarna kenyér Tárkonyos raguleves Diós csiga Gyümölcs Húsleves Főtt hús Sóskamártás Burgonya Félbarna kenyér Az étkeztetés szünetel. Jókai bableves Félbarna kenyér Burgonyás pogácsa Gyümölcs Tavaszi zöldségleves Zöldborsós szelet Párolt rizs Alma befőtt Húsgombócleves Rakott burgonya Csemege uborka Félbarna kenyér Őszibarackleves Paprikás csirke Farfalle tészta Ivólé Hentes tokány Párolt rizs Gyümölcs Nyírségi gombócleves Darás metélt Porcukor Lekvár Rántott halfilé Burgonyapüré Csemege uborka Zöldséges tarhonyaleves Majorannás sz Burgonyafőzelék Félbarna kenyér Székely káposzta Félbarna kenyér Gombaleves Paradicsomleves Csipettésztaleves Tejfölöskaralábéleves Csirkerizottó Savanyúság Csontleves Hamis-gulyásleves Zellerleves Bécsi szelet Rakott kelkáposzta Félbarna kenyér Sonkás kocka Trappista sajt Gyümölcs Hagyományos házias ízekkel várjuk kedves étkezőinket! Az ebéd ára 610 Ft. Ha étrendünk felkeltette érdeklődését, fizessen be egy hétre, kóstolja meg ízeinket! Telefon: Tisztelettel: Halász Tiborné Ági Petrezselymes burgonya Káposzta saláta Szecsői Tükör Kiadja: Nagyközségi Önkormányzat Tápiószecső Honlap: Tel: 06-29/ , Szerkesztő: Lesti Bertalan,06-29/ , 06-30/ lestiberci.blog.hu, A leadott cikkek tartalmáért felelősséget nem vállalunk! Tel: 06-29/ Megjelenik havonta 2400 példányban. Engedély: NySU.P/PHF/2824/1991 Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak akik Tasi Imrénét utolsó útjára elkisérték. Köszönet rokonoknak, ismerősöknek, Szőlő és Hunyadi utcai szomszédoknak. Bocsástok meg ha rosszat szóltam, én is ember voltam. Gyászoló család Tisztelt olvasók! Az előző újságunkban írtuk, hogy jelentkezzenek a szerkesztőségbe akik szívesen végeznének a faluban ház körüli munkát. Az alábbi személyek jelentkeztek, őket lehet keresni. Dósa Lászlóné Dobó utca , házban és házkörüli munkák Maka Jánosné Alkotmány u , kerti munka Szálas Erzsébet Bajcsy Zs. u házimunka Danyi Elvira Bajcsy Zs. u ház körüli munka Czalbet Halasi László Bajcsy Zs. u házi munkák, kisebb javítások, favágás, fűnyírás Farkas István Arany János u kerti munka, nehezebb Vargáné Varga Veronika Gábor Áron u lakástakarítás, gyermekfelügyelet Szabóné Város Valéria Szabadság u Danyi Gyula Bjcsy Zs. u Papp Jánosné Szilvafás u Vinnai Károlyné Petőfi Sándor u kerti munka László Istvánné Vásártér kerti munka Varga András Magdolna telep, Gábor Áron u házkörüli munka Gál Zsolt Május 1 tér kertész Bagaméri István Kátai u 26 14

15 15

16 16

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben Alsó tagozat 2011. december Adventi feladatok 4 fordulós könyvtári vetélkedő. résztvevők száma: 37 fő, mely 2-3-4. osztályosok vettek részt. Kiemelkedően teljesített, könyvjutalmat kapott 21 tanuló. Helyi

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek!

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek! 1 2 Jegyzői tájékoztató Tisztelt Tápiószecsőiek! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete december havi első ülésére december 10-én került sor. Testületünk az alábbi témákkal kapcsolatosan

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

I. MISINA CSÚCSTÁMADÁS

I. MISINA CSÚCSTÁMADÁS I. MISINA CSÚCSTÁMADÁS Decathlon Hauni - PTE futónap 2104., Pécs, Széchenyi tér - Misina-tető V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny rendezője: Pécsi Sport Nonprofit Zrt. A verseny fővédnöke Dr. Páva Zsolt

Részletesebben

Szeghalom Város Polgármestere

Szeghalom Város Polgármestere Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Köszönetnyilvánítás a

Részletesebben

MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK

MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK 1 2014/2015. TANÉVI GYEPLABDA DIÁKOLIMPIA TEREM és MŰFÜVES VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A gyeplabdázás népszerűsítése az általános

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013/2014 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

Iskolai Sportkör szakmai programja

Iskolai Sportkör szakmai programja Iskolai Sportkör szakmai programja 2010-2011. tanév Összeállította: Fábosné Józsa Zsuzsanna Keresztesné Lengyel Erzsébet Bognár Tamás Czirják György Tápiószecső, 2010. szeptember 1. 1 A szakmai program

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél IX. évfolyam 8. szám 2015. november Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.00-tól 9.00-ig. dr.

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Az étlapváltozás jogát fenntartjuk. Jó étvágyat kíván a PENSIÓ 17 KFT. Szmk részére kóstolás lehetséges KOVÁCS ISTVÁNNÉ kovacsmarcsi50@gmail.

Az étlapváltozás jogát fenntartjuk. Jó étvágyat kíván a PENSIÓ 17 KFT. Szmk részére kóstolás lehetséges KOVÁCS ISTVÁNNÉ kovacsmarcsi50@gmail. 2012,10,01,-10,05, Citromos tea, sajtkrém, zsemle, paprika HÉTFŐ Hamis gulyásleves, bolognai spagetti, reszelt sajt, alma Kakaós csiga KEDD Forralt tej, gabona golyó Kelkáposzta főzelék, vagdalt, félbarna

Részletesebben

ÉTLAP. Tejmentes. Lencsegulyás leves tejmentes Káposztás kocka tojás mentes. Alma. Adalékmentes kenyér E

ÉTLAP. Tejmentes. Lencsegulyás leves tejmentes Káposztás kocka tojás mentes. Alma. Adalékmentes kenyér E 11.30 Mini méz Lencsegulyás leves tejmentes Káposztás kocka tojás mentes Energia: 269kcal Zsír: 4,4g Fehérje: 3,2g Szénh.: 54g Energia: 730,55kcal Zsír: 13,95g Cukor: 4,64g Fehérje: 28,54g Szénh.: 119,46g

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesen működő civil

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Hajdúsámson Város Polgármesterétől TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete és

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954 TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001. számú Köznevelés az iskolában című pályázat keretén belül a Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs című egészségnevelési projektnap Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

Diákolimpia Mezei Futóbajnokság

Diákolimpia Mezei Futóbajnokság Résztvevők: Pest Megyei Mezei Futóbajnokság - versenykiírás Diákolimpia Mezei Futóbajnokság Pest Megyei Döntő Tápiószecső, (Csütörtök) Pest megye II.-VI. korcsoportos leány és fiú tanulói, akik felkészültek,

Részletesebben

DIÁKOLIMPIAI 2013/2014

DIÁKOLIMPIAI 2013/2014 DIÁKOLIMPIAI 2013/2014 www.fodisz.hu KAPKODD a LÁBAD! JÁTÉKOS SOR- és VÁLTÓVERSENY ZALAEGERSZEG, 2014. ÁPRILIS 11-12. Általános Tudnivalók Csapatok érkezése: 2014. április.11. /péntek/ 14.00-ig Cím: Zalaegerszeg

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság 2014. november 29. BÉKÉSCSABA Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség Lakótelepi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

A páros versenyek végleges eredményei:

A páros versenyek végleges eredményei: 1 12. VEGYTERV SZABADIDŐSPORT TEKEKUPA 8. Lakatos Géza emlékverseny. 2006. augusztus 11 27. Serdülőknek és ifjúságiaknak: 4x30 = 120 vegyesgurítás. Szenioroknak: 4x21 = 84 hármas-taroló gurítás. A páros

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

TAEKWONDO DIÁKOLIMPIA. 2014. április 05. Budapest

TAEKWONDO DIÁKOLIMPIA. 2014. április 05. Budapest TAEKWONDO DIÁKOLIMPIA 2014. április 05. Budapest BHSE -TAEKWONDO FANATICS OLYMPIC GAMES ENGRICH MARIANN 1964-1996 Eredményei: Év Sportág Szakág Esemény Eredmény 1992 Taekwondo WTF taekwondo Európa-bajnokság

Részletesebben

Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő)

Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő) Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő) 1 2014/2015. TANÉVI PETANQUE DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A petanque sport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai

Részletesebben

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031 Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

Diétás étlap Gluténmentes étlap

Diétás étlap Gluténmentes étlap 2014. december 01. - december 05. Méz Abonett Kenőmájas Vaníliás túrókrém Kakaó Főtt tojás Paradicsom Zöldségleves Sertés pörkölt fölös tökfőzelék Gulyásleves Túrós metélt Köménymagleves Kenyérkocka Vagdaltpogácsa

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

2. J e g y z ő k ö n y v

2. J e g y z ő k ö n y v Farmos Község 1. Önkormányzat 2. J e g y z ő k ö n y v 2. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 20-án 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Boros

Részletesebben

ÉTLAP. Alapdiéta. Lencsegulyás leves lisztmentes Túrós tészta. Alma. Adalékmentes kenyér E

ÉTLAP. Alapdiéta. Lencsegulyás leves lisztmentes Túrós tészta. Alma. Adalékmentes kenyér E Alapdiéta 11.30 Pápai sonka diéta Lencsegulyás leves lisztmentes Túrós tészta Energia: 223,1kcal Zsír: 3,8g Cukor: 15,57g Fehérje: 7,8g Szénh.: 37,8g Energia: 774,82kcal Zsír: 18,06g Cukor: 3,64g,2 Fehérje:

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük Önöket az Elamen ZRt. nevében. Jó étvágyat kívánunk! 2015. augusztus 31. szeptember 04. Óvoda

Szeretettel köszöntjük Önöket az Elamen ZRt. nevében. Jó étvágyat kívánunk! 2015. augusztus 31. szeptember 04. Óvoda 2015. augusztus 31. szeptember 04. Hétfő Tej Csontleves eperlevéllel Parizeres Margarinos Sült baromfi kolbász vajkrémes 1. nap Lekváros Lencsefőzelék Szezám m.zsemle Tkb. kenyér Fb. kenyér Uborka Energia

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 21/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Balatonkenese,

Részletesebben

a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről

a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága Szám: 6/4-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

36. Nemzetközi Tavaszi Sportgála Gyalogló Magyar Szuper Liga verseny

36. Nemzetközi Tavaszi Sportgála Gyalogló Magyar Szuper Liga verseny 36. Nemzetközi Tavaszi Sportgála Gyalogló Magyar Szuper Liga verseny Békéscsaba, 2015. április 26. vasárnap Magyarország Felnőtt 20 km-es Gyalogló Férfi, Női Egyéni és Csapatbajnoksága, Havasi István-emlékverseny

Részletesebben

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság 2014. november 29. BÉKÉSCSABA Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség Lakótelepi

Részletesebben

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK SPORTEREDMÉNYEK TANAK 2013/2014. tanév Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK Tordai Miklós I. helyezett 100 m síkfutás I. helyezett 200 m síkfutás I. helyezett Hegedűs Péter II. helyezett magasugrás I. helyezett

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

2015. március 28. Budapest

2015. március 28. Budapest TAEKWONDO DIÁKbajnokság és ENGRICH MARIANN Emlékverseny 2015. március 28. Budapest BHSE -TAEKWONDO FANATICS ENGRICH MARIANN 1964-1996 Eredményei: Év Sportág Szakág Esemény Eredmény 1992 Taekwondo WTF taekwondo

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Védőnői gondozás. Bővebben: Várandósgondozás Csecsemő- és kisgyermekgondozás

Védőnői gondozás. Bővebben: Várandósgondozás Csecsemő- és kisgyermekgondozás Védőnői gondozás A területi védőnő feladatai: nővédelem/családtervezés, anyaságra való felkészülés, lakossági szűrővizsgálatok/ várandós anyák gondozása gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2015. szeptember 15-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1. Telefon: 99/532-040, Fax: 99/532-041 E-mail: jegyzo@pereszteg.hu honlap: www.pereszteg.hu JEGYZŐKÖNYV Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny 2015. április 25. Budapest Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség GoldStarS Sportegyesület

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Kakaós tej Vaj Trappista sajt. Parasztkenyér. Zöldségleves Csikóstokány Tésztaköret

Kakaós tej Vaj Trappista sajt. Parasztkenyér. Zöldségleves Csikóstokány Tésztaköret Heti étlap: 2015.09.01. - 2015.09.04. A-menü / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 4-6 év 2015.09.01. kedd 2015.09.02. szerda 2015.09.03. csütörtök 2015.09.04. péntek 2015.09.05. szombat 2015.09.06.

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

ÉTLAP JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK! V : < 45. hét 2015.11.02-2015.11.06. "B^-MENÜ

ÉTLAP JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK! V : < 45. hét 2015.11.02-2015.11.06. B^-MENÜ 45. hét 2015.11.02-2015.11.06. Tízórai: Gyümölcstea, Margarin, Csirkemell sonka, Teljes kiőrlésű, Zöldpaprika Ebéd: Gulyásleves, Tejbedara, Kakaószórás, Uzsonna:, Margarin, 1/2 főtt tojás Tízórai: Gyümölcstea,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tiszabura Község Képviselő-testületének 2014. március 04-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Határozat/Rendelet száma Határozat!Rendelet tárgya 15/2014.(III.04.)Ök.

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

ÉTLAP. Tej Kenőmájas Teljes kiőrlésű kenyér Kígyóuborka. Allergének: glutén, szója, tej SZH: 36 EN: EN: 222 SÓ: 1,58 ZSÍR: 13

ÉTLAP. Tej Kenőmájas Teljes kiőrlésű kenyér Kígyóuborka. Allergének: glutén, szója, tej SZH: 36 EN: EN: 222 SÓ: 1,58 ZSÍR: 13 2015.Október 26. November 1. Fahéjas csiga Vajkrém Kakaó Kenőmájas lekvár Teljes kiőrlésű zsemle, tojás glutén 256 42 292 35 316 52 292 36 222 44 1,16 15 1,4 10 1,61 6 1,58 13 1,18 2 Hagyma krémleves Bácskai

Részletesebben

Badacsonytördemic Községért Alapítvány Lapja

Badacsonytördemic Községért Alapítvány Lapja Tisztelt Lakosok! Legyen játszótere Badacsonytördemicnek! A játszótér elnyeréséhez a Delikát 8 által indított mozgalomban mi is szeretnénk részt venni. Ehhez csupán az szükségeltetik, hogy a Delikát 8

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben