Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (XII.30. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (XII.30. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól."

Átírás

1 Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (XII.30. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól. Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 33. cikk (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában, 23. (5) bekezdés 11. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 25. (3) bekezdés ba.)-bb) pontjában és a 140/R. -ban és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. Törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. (2) és 131. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet (továbbiakban R.) alkotja: Általános rendelkezések 1.. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Ortaháza Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási területén élő Szt. 3. (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a Gyvt 4. -ában foglalt személyekre. (2) Az egyes szociális és gyermekek védelmét szolgáló pénzbeni és természetbeni ellátások megállapítása iránti kérelmeket Pákai Közös Önkormányzati Hivatalhoz (továbbiakban: hivatal) kell benyújtani. A hivatal az eljárás lefolytatására illetékes szerv. Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások elbírálására az Szt. a Gyvt. és ezen rendelet vonatkozó rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni. (3) Ha a rendelet másként nem rendelkezik, a hivatal a kérelem alapján a szükséges eljárást lefolytatja, az ügyet döntésre előkészíti, környezettanulmányt készít és beszerzi mindazokat a bizonyítékokat, amelyek benyújtására az ügyfél nem kötelezhető. A kérelemhez csatolni kell az Szt.-ben és a 63/2006(III.27) Kormányrendeletben (továbbiakban: R.) és e rendeletben meghatározott igazolásokat, és mindazokat a bizonyítékokat, amelyet a rendelet az egyes ellátásoknál előír, továbbá amelyek az ügy elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek (4) A megállapított pénzbeli ellátások folyósításáról hivatal pénzügyi csoportja egyedi határozat alapján a kérelmező nyilatkozata alapján átutalással, vagy az önkormányzat házipénztárából készpénzben történő kifizetés útján gondoskodik, valamint a kifizetéssel egyidejűleg az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi, elszámolási és visszaigénylési feladatok végrehajtásáról. (5) A polgármester a hatáskörébe tartozó szociális ellátás jogosulatlan igénybevétele esetén annak megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét kivéve, ha annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné. (6) A polgármester a jogosulatlanul felvett szociális ellátás összegét csökkentheti, vagy elengedheti, vagy részletekben fizettetheti meg, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a legkisebb öregségi nyugdíj mindenkori összegének két és félszeresét. (7) A rendelet 8. -a szerinti önkormányzati segély iránti kérelmet a 1./a melléklet, rendelet 9. -a szerinti elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásár iránti kérelmet 1./b melléklet, a gyógyszertámogatás iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani. 2.. (1) A képviselőtestület, átruházott hatáskörben a polgármester és az önkormányzat jegyzője e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a szociális és a gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli 1

2 és természetbeni ellátásokat, valamint szociális alapszolgáltatásokat, személyes gondoskodást, nyújtó alapellátásokat. (2) Szociális rászorultság esetén a jegyző megállapítja az Szt (3) bekezdésében meghatározott ellátásokat, valamint dönt Gyvt.-ben meghatározott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, óvodáztatási támogatásról (3) A polgármester átruházott hatáskörben hoz döntést a méltányossági ápolási díjról,a 9. szerint önkormányzati segélyről, a méltányossági közgyógyellátásról, gyógyszertámogatásról. (4) A képviselő testület dönt a 8. szerinti feltételek fennállása esetén az önkormányzati segélyről. (5) Az önkormányzat az alábbi szociális pénzbeni és természetbeni ellátásokat biztosítja: a.)aktív korúak ellátása: aa.) foglalkoztatást helyettesítő támogatás ab.) rendszeres szociális segély b.) az Szt.43/B. (1) bekezdése szerinti ápolási díj (a továbbiakban: méltányossági ápolási díj), c) önkormányzati segély d.) lakásfenntartási támogatás e.)karácsonyi támogatás f.)gyógyszertámogatás g.) méltányossági közgyógyellátás h.)családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás (6) Az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatások: a.) étkeztetés b.) házi segítségnyújtás c.) nappali ellátás d.) családsegítés e.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás f.) támogató szolgáltatás g.) közösségi ellátások (7) Az önkormányzat által biztosított gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli, természetbeni ellátások: a.)rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény b.) óvodáztatási támogatás c.)egyéb támogatások(tankönyvtámogatás, étkezési térítési díjkedvezmény, utazási költségtérítés) (8)Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: a.) gyermekjóléti szolgáltatás (9)Az önkormányzat a gyermekek részére az alábbi napközbeni ellátásokat biztosítja: a.)óvoda b.)általános iskolai napközi Aktív korúak ellátása 3. (1) Az aktív korúak ellátása tekintetében a Szt., valamint a R. vonatkozó rendelkezései az irányadók. (2) Az aktív korúak pénzbeli ellátása: a.) foglalkoztatást helyettesítő támogatás b.) rendszeres szociális segély 2

3 Rendszeres szociális segély 4. (1) Rendszeres szociális segélyre jogosult az Szt.37. (1) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakon túl az az aktív korúak ellátására jogosult személy aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján, vagy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítása alatt: a.) fogyatékos gyermeket nevel, súlyos, tartósan beteg hozzátartozó ápolásáról gondoskodik, amennyiben nem részesül ápolási díjban. A fogyatékosságot, a hozzátartozó betegségét háziorvosi vagy szakorvosi véleménnyel kell igazolni. b.) az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ( továbbiakban: NRSZH) vizsgálata szerint legalább 40 %-os egészségkárosodás áll fenn. Az állapot fennállását NRSZH szakvélemény másolatával kell igazolni. c.) munkavégzést akadályozó krónikus, vagy pszichés betegséggel, szenvedélybetegséggel küzd, de nem rendelkezik az NRSZH által megállapított munkaképesség csökkenéssel. A betegség fennállását szakorvosi véleménnyel kell igazolni. (2) Az (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segély az (1) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételeket megalapozó szakvélemény érvényességi idejéig állapítható meg. Az együttműködés eljárási szabályai 5. (1)A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy az önkormányzat által kijelölt szervvel együttműködésre köteles. (2) Az együttműködési kötelezettséget az Szt.-ben meghatározottak szerint kell teljesíteni. (3) Az együttműködésre kijelölt szerv: Napsugár Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 8960 Lenti, Deák F. út 4. (4) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy köteles: a.)a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül megjelenni az együttműködésre kijelölt szervnél, nyilvántartásba vétel céljából b.) együttműködni az együttműködésre kijelölt szervvel a beilleszkedést segítő program elkészítésében c.)a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a megállapodást megkötni d.)köteles a folyamatos kapcsolattartásra, az együttműködésre kijelölt szervnél, és a megállapodásban foglalt időközönként az együttműködésre kijelölt szervnél megjelenni (legalább 3 havonta) (5) A Napsugár Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat(továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködés keretében: a.)figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján a szervnél történő megjelenésekor nyilvántartásba veszi, b.)tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt, beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól, 3

4 c.)a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt, d.)folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását, e.)legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával módosítja a programot. f.)jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, g.)éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, h.)vizsgálja, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy az előírt képzésen, programban való részvételi kötelezettségének eleget tesz-e, i.)az előírt határidők (15 nap, 60 nap) be nem tartása, megjelenés elmulasztása esetén írásban felszólítja a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személyt a mulasztás okának igazolására, (betegség esetén orvosi igazolás, egyéb esetben hatóság által kiállított igazolás, mely bizonyítja a mulasztás indokát. A mulasztás igazolását 15 napon belül be kell nyújtani. j.)elbírálja a benyújtott igazolási kérelmeket. Igazolási kérelmet csak betegség, és hivatalos ügy intézése miatti akadályoztatás esetén lehet elfogadni. k.)az igazolási kérelem elutasítását követő 15 napon belül a mulasztásról értesíti a jegyzőt, (6) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy beilleszkedését segítő program a következőkre terjedhet ki: a.) Napsugár Családsegítő szolgálattal történő kapcsolattartásra b.) egyéni képességeket fejlesztő, vagy életmódformáló foglalkozáson, tanácsadáson történő részvételre, c.) munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre, d.) képzésben való részvételre e.) egyéni esetkezelésre, tanácsadásra, f.) közösségi programokon, szakmai programokon történő részvételre. Az együttműködési kötelezettség megszegése 6. (1)Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül: a.)a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidő elmulasztása, (pl. megállapodás megkötésére előírt határidő elmulasztása) b.)megjelenési kötelezettség elmulasztása, c.) képzésen való részvétel elmulasztása, d.) előírt programban való részvétel elmulasztása, (stb. helyi viszonyok alapján) (2) Az együttműködési kötelezettség megszegését minden esetben köteles a Családsegítő Szolgálat írásban rögzíteni és erről a jegyzőt 15 napon belül értesíteni. (3) Az együttműködési kötelezettség megszegésének következményeit az Szt. tartalmazza. 4

5 Ápolási díj 7. (1) Az ápolási díj megállapítására vonatkozó szabályokat az Szt. valamint az R. tartalmazza. (2) Szt. 43/B. (1) bekezdése alapján ápolási díj (továbbiakban: méltányossági ápolási díj) állapítható meg annak a személynek, aki a Szt. 43/B. -ban meghatározott hozzátartozót ápol feltéve, aki a hozzátartozó ápolásáért munkaviszonyát felmondta vagy fizetés nélküli szabadságot kapott és a családban az egy főre jutó havi jövedelem, nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetében annak 200 %-át. (3) Nem állapítható meg ápolási díj a Szt. 42. (1) bekezdésében felsoroltakon kívül annak a hozzátartozónak sem: a.) akinek családjában olyan másik személy él, aki jövedelemszerző tevékenységet nem folytat és az ápolt személy gondozására, ápolására képes, b.) akinek a megengedett jövedelemszerzéssel járó tevékenységből származó jövedelme (keresete) a mindenkori legkisebb munkabér felét meghaladja, c.) ha az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki, vagy öröklési szerződés áll fel. (4) Az ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a. Önkormányzati segély 8.. (1) Önkormányzati segély állapítható meg annak a személynek, aki megfelel a Szt..-ben foglalt feltételeknek, és akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át. (2) Különösen indokolt esetben a (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni, az abban meghatározott egy főre jutó jövedelemhatár a rászorultság mértékétől függően egyedi mérlegelés alapján túlléphető. (3) A jogosult önhibáján kívüli okból bekövetkező anyagi veszélyhelyzet különösen elemi kár, közüzemi számlatartozás, téli tüzelő hiánya esetén az önkormányzati segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, ha: a.) a kölcsönben részesülő megállapodásban vállalja a kölcsön összegének havi egyenlő részletekben egy év alatt történő visszafizetését és b.)felhatalmazást ad arra, hogy nemfizetés esetén munkabéréből, egyéb jövedelméből a tartozás letiltható. (4) A kölcsön visszafizetésről a polgármester a kölcsönben részesülővel megállapodást köt. (5) Az(1)bekezdésben meghatározottakon túl önkormányzati segély állapítható meg annak a gyermeknek, ahol a gondozó család megfelel a Szt.-ben foglalt feltételeknek. (6) Időszakos létfenntartási gondnak minősül különösen: a.)a gyermek, vagy valamely családtag betegsége, vagy b.) iskoláztatás, az óvoda és iskolakezdés okozta anyagi megterhelés. (7) Önkormányzati segély állapítható meg továbbá az alábbi esetekben: a.)szociális válsághelyzetben lévő várandós anya, válsághelyzet megoldásának elősegítése b.)a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítése, c.)a nevelésbe vett gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, d.)a gyermek családból való kiemelésének megelőzése, céljából, feltéve, ha ellátásukról, vagy az a.)-d.) pontban foglaltak megoldásáról más módon nem lehet gondoskodni. (8) Önkormányzati segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. 5

6 (9) Az önkormányzati segély egy alkalommal megállapítható összege rászorultságtól függően Ft-tól Ft-ig terjedhet. A segély összegét úgy kell megállapítani, hogy az hathatós segítséget nyújtson a rászorulóknak. (10) A képviselő-testület a (9) bekezdésben meghatározott összegnél magasabb összegű átmeneti segélyt is megállapíthat, amennyiben a képviselő-testület úgy ítéli meg, hogy a (9) bekezdésben meghatározott összeg nem nyújt hathatós segítséget és magasabb összeg megállapítása indokolt (11) Az önkormányzati segély kamatmentes kölcsön formájában legfeljebb Ft-ig terjedhet. (12) A segélyben részesített személy kötelezhető a segély felhasználásáról történő elszámolásra. A határozatban felhasználás célját ez esetben meg kell határozni. (13) A segélyben részesített a (12)bekezdésben foglalt önkormányzati segély célszerű felhasználását köteles a nevére kiállított számlával igazolni a segély folyósítását követő 15 napon belül. (14) Amennyiben az önkormányzati segélyben részesülő a segély célszerű felhasználását nem tudja igazolni a (13) bekezdésben foglaltak szerint, a segély összegének visszafizetésére kötelezheti a polgármester. 9. (1) Jövedelemre tekintet nélkül elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására önkormányzati segélyt igényelhet az eltemettető. (2) Az (1) bekezdés szerinti jogcímen megállapított önkormányzati segély összege ,- Ft. (3) A kérelmet, a haláleset bekövetkezését követő 3 hónapon belül lehet a hivatalhoz benyújtani. (4) A temetéshez történő hozzájárulásként megállapított önkormányzati segélyről polgármester átruházott hatáskörben dönt. Lakásfenntartási támogatás 10.. A normatív lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseket az Szt. tartalmazza. Karácsonyi támogatás 11. (1) A képviselőtestület amennyiben az önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé teszi karácsonyi támogatást nyújthat a községben élő gyermekek, családok, és az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak részére. (2) A karácsonyi támogatás formája lehet: a.)0-14 éves korig gyermekek részére mikulás csomag, b.) családok részére szaloncukor, c.)családok részére pénzbeli támogatás (3) A karácsonyi támogatást a képviselőtestület egyidejűleg több formában is nyújthatja. (4) A képviselőtestület a karácsonyi támogatást jövedelemre tekintet nélkül biztosítja és formájáról, mértékéről évente egy alkalommal december 15. napjáig határozattal dönt. Gyógyszertámogatás 12.. (1) A polgármester gyógyszertámogatást nyújthat annak a személynek, aki közgyógyellátásra nem jogosult, vagy gyógyszerei közgyógyellátás keretében nem 6

7 rendelhetők, és a tartós vagy rendszeres gyógyszerfogyasztás költségét létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem tudja fedezni. (2)A támogatás szempontjából rászoruló az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át (3)A támogatás összege Ft-tól Ft-ig terjedhet. (4)A kérelemhez csatolni kell a család jövedelemigazolását, valamint a háziorvos, (szakorvos) igazolását a gyógyszerfogyasztás szükségességéről és időtartamáról. (5)Gyógyszertámogatás egy naptári évben legfeljebb 3 alkalommal nyújtható. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 13. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításával, megszüntetésével kapcsolatban a Gyvt. és a végrehajtására kiadott 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (továbbiakban: Gyer.) vonatkozó rendelkezései az irányadók. Óvodáztatási támogatás 14. (1) Az önkormányzat jegyzője óvodáztatási támogatás állapít meg a Gyvt.-ben foglaltak figyelembevételével. Az óvodáztatási támogatás első alkalommal természetbeni ellátásként is megállapítható, amennyiben alaposan feltételezhető, hogy a szülő a pénzbeli támogatást nem a gyermeke óvodába járatásához szükséges feltételek, megteremtésére használja fel. (2) A (1) bekezdés szerinti természetbeni támogatás megállapítására a Napsugár Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója tesz írásban javaslatot. (3) A természetbeni támogatás formája különösen: a.) gyermek részére ruhanemű, cipő b.)óvodai ellátás biztosításához szükséges eszközök, felszerelés (ágynemű, fogkefe, papír zsebkendő, törülköző, stb) (4) Amennyiben az óvodáztatási támogatás természetben kerül megállapításra, úgy a családgondozó gondoskodik a természetbeni támogatás (3) bekezdésben foglaltak szerinti felhasználásáról és a felhasználást követően 15 napon belül elszámol a jegyző felé. Egyéb támogatások 15.. (1) Amennyiben az önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé teszi, - jövedelemre tekintet nélkül - az alábbi támogatásokban részesítheti a községben lakóhellyel rendelkező gyermekeket: a) a tanévkezdés megkönnyítése érdekében az általános és középiskolás gyermekek részére tankönyvtámogatás b) a normatív étkezési térítési díjkedvezményben nem részesülő általános iskolás és óvodás gyermekek részére étkezési térítési díjkedvezmény c) az általános iskolás, óvodás és kollégiumi ellátásban nem részesülő középiskolás gyermekek részére utazási költségtérítés d) kollégiumi ellátásban részesülő középiskolás tanulók részére étkezési térítési díj kedvezmény e) felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók részére bursa hungarica szociális ösztöndíj 7

8 f.)felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók, felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók részére önkormányzati ösztöndíj (2) A tankönyvtámogatás közvetlenül a szülő részére kerül utólag az önkormányzat házipénztárából, kerül kifizetésre a tankönyvszámla kiegyenlítésének igazolása alapján (3) Az egyéb támogatás címén biztosított étkezési térítési díjkedvezményt az önkormányzat számla ellenében fizeti ki a gyermekétkezést biztosító vállalkozónak. (4) Az általános iskolás és óvodás gyermekek részére nyújtott étkezési térítési díjkedvezmény csökkenti a havonta fizetendő személyi térítési díj összegét. (5) A középiskolás tanulók részére biztosított utazási költségtérítés, étkezési térítési díjkedvezmény utólag számla ellenében kerül kifizetésre a szülő részére az önkormányzat házi pénztárából.. (6) A felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók, felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók részére önkormányzati ösztöndíj havonta a hallgató részére átutalással kerül kifizetésre. (7) A képviselő-testület az egyéb támogatások mértékéről-kivéve a bursa hungarica szociális ösztöndíj- évente, az önkormányzat a óvodai nevelési.és az általános és középiskolai tanévkezdést megelőzően, de legkésőbb szeptember 30-ig dönt. (8) Az (1) bekezdés f.)pontjaiban meghatározott támogatásról az önkormányzat külön rendeletet alkot. Természetben nyújtott szociális ellátások 16.. (1) Az önkormányzat a természetben nyújtandó ellátások körében gondoskodik a köztemetésről, a rászorult személyek részére méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot, családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást, segítő támogatást biztosít (2) Az egyes szociális és gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók. Természetbeni szociális ellátásként nyújtható: a lakásfenntartási támogatás, az karácsonyi támogatás, a gyógyszertámogatás, az önkormányzati segély. (3) A természetbeni ellátás lehet élelmiszer, tüzelő, ruházat, közüzemi díjak kifizetése, stb Köztemetés 17.. (1) Az elhunyt személy közköltségen történő eltemetetésére a Szt ában foglaltak az irányadók. (2) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt részben, vagy egészben annak írásbeli kérelme alapján mentesítheti a köztemetés költségeinek megtérítése alól, amennyiben annak megfizetése a kötelezett személy megélhetését súlyosan veszélyezteti. (3) A megélhetés súlyosan veszélyeztetett, ha a kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum két és félszeresét. Méltányossági közgyógyellátás 18. Az Szt. 50 (1)-(2) bekezdésében foglaltakon kívül-méltányossági jogcímen 8

9 közgyógyellátásra való jogosultság a Szt. 50. (3) bekezdése szerinti annak a személynek állapítható meg, akinek családjában az egy főre számított családi jövedelemhatár nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén 200%-át, továbbá a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-át eléri. Családi szükségletek kielégítését szolgáló gazdálkodást segítő támogatás 19.. (1) Az önkormányzat a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatást nyújt a szociálisan rászoruló családok részére. A támogatást - kérelemre ingyenes földhasználati lehetőség formájában biztosítja. (2) Az ingyenes termőföldhasználat a családi szükségletek kielégítését szolgáló mezőgazdasági termékek termelése érdekében öt gazdasági évre nyújtható annak a családnak, akinek termőföld nincs a tulajdonában, a családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét. (3) Amennyiben a támogatásban részesülő a kötelezettségeit megszegi, az ingyenes földhasználatot a gazdasági év végével megszünteti az önkormányzat. Szociális alapszolgáltatások 20.. Az önkormányzat a szociális rászorultak részére biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó, e rendeletben meghatározott alapellátási formákat. Étkezés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás 21. (1) önkormányzat a szociális alapellátás keretében Szociális Intézményt Fenntartó Az Társulás Csömödér tagjaként a társulás által fenntartott költségvetési szerv (továbbiakban:szociális intézmény) feladatellátásában gondoskodik az Szt és a 65/F. -ban foglaltak figyelembe vételével az étkeztetésről, a házi segítségnyújtásról, a nappali ellátásról. (2) A (1) bekezdésben biztosított ellátások iránti kérelemről az intézmény vezetője dönt. A szociális intézmény vezetője az ellátottakkal az intézmény által biztosított ellátásokról - házi segítségnyújtásra és a szociális étkeztetésre, nappali ellátás - vonatkozóan az intézmény szakmai programjának figyelembe vételével együttműködési megállapodást köt. (3) A szociális intézmény napi egyszeri melegételt biztosít annak a személynek, aki 18. életévét betöltötte és egészségi állapota miatt (egészségkárosodott, fogyatékkal élő, rokkant, pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg), vagy életkora miatt önmagáról csak részben képesek gondoskodni és megfelel az Szt-ben foglalt feltételeknek (4) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosításra alkalmas okmány másolatával igazolja, hogy 65. életévét betöltötte. (5) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos/kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud. (6) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki önmaga ellátására részben képes és fogyatékosságát az Szt. -ben foglaltak szerint igazolja. (7) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. A 9

10 pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendeletben meghatározott szakvéleménnyel kell igazolni. (8) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki - nyilatkozata szerint bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik. (9) Az étkeztetés napi egyszeri meleg élelmezést jelent: mely a.)az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással b.)elviteli lehetőséggel, c.)házhoz szállítással történik. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 22.. Az önkormányzat az Szt ban foglaltak figyelembe vételével a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Lenti Kistérség Többcélú Társulása keretében kötött feladat-ellátási szerződés alapján a Magyar Kolping Szövetség útján biztosítja. Családsegítés 23.. (1) Az önkormányzat a családsegítésre vonatkozó, az Szt ban meghatározott feladatait a Lenti Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott Napsugár Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat útján biztosítja. (2) A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat az egyén és a család számára nyújtott szolgáltatása térítésmentes. Támogató szolgáltatás 24 A támogató szolgáltatást az önkormányzat a Lenti Kistérség Többcélú Társulása keretében kötött feladat ellátási szerződés alapján a Magyar Kolping Szövetség útján biztosítja az Sztben foglaltak figyelembevételével. Közösségi ellátások 25. A közösségi ellátást az önkormányzat a Lenti Kistérség Többcélú Társulása keretében kötött feladat ellátási szerződés alapján a Völgy Alapítvány útján biztosítja az Szt-ben foglaltak figyelembevételével. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 26. A személyes gondoskodásnyújtó gyermekjóléti alapellátásokra vonatkozó rendelkezést a Gyvt. Tartalmazza. Gyermekjóléti szolgáltatás 27. (1) A gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket a Gyvt. tartalmazza. (2) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a Lenti Kistérség Többcélú Társulása által működtetett Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja. (3) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el a Gyvt.- ben meghatározottak szerint. (4) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 10

11 Gyermekek napközbeni ellátása 28. (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Gyvt.-ben foglaltak figyelembevételével biztosítja. (2) A kérelmező a gyermekek napközbeni ellátás igénybevételére irányuló kérelmet, az óvodai ellátásra vonatkozóan Pákai Öveges József Óvoda vezetőjéhez, az általános iskolai napközi ellátás iránti kérelmet a Pákai Öveges József Általános Iskola vezetőjéhez kell benyújtani. Személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak 29. (1) A gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni a Gyvt.-ben valamint a rendeletben meghatározott szabályok figyelembevételével. (2) A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjat a Pákai Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi társulás társulási tanácsa (továbbiakban: társulás) állapítja meg, melynek figyelembevételével a társulás által elfogadott térítési díj a Páka Község Önkormányzata képviselő-testületének az éves költségvetési rendeletének a mellékletét képezi. (3) A személyi térítési díjat a Gyvt.-ben valamint a társulás tag önkormányzatai által meghatározott térítési díjkedvezmények figyelembevételével kell megállapítani. (4) A Gyvt. szerinti normatív és a társulás tagönkormányzatai által biztosított kedvezmény (továbbiakban: kedvezmény) csökkenti a szülő által fizetendő térítési díjat. A kedvezmény összege közvetlenül a gyermekétkeztetést biztosító vállalkozók részére kerül kifizetésre, a társulás és a vállalkozók között a gyermekétkezés biztosítására vonatkozó vállalkozói szerződés figyelembevételével. A szociális alapszolgáltatásokért fizetendő térítési díj 30.. (1) A szociális alapszolgáltatásokért fizetendő térítési díjat Szociális Intézményt Fenntartó Társulás Csömödér társulási tanács (továbbiakban: szociális társulás)állapítja meg a Sztv-ben foglaltak figyelembevételével. A társulás által elfogadott térítési díjról a Csömödér Község Önkormányzata képviselő-testülete rendeletet alkot. (2) (1)A szociális alapszolgáltatásokért fizetendő térítési díj elfogadása előtt a a csömödéri Idősek Otthona vezetője köteles a társulás tagönkormányzatai polgálmestereinek a nyilatkozatát kikérni arra vonatkozóan,hogy a térítési díjat elfogadásra javasolja. (3) A szociális alapszolgáltatásokért fizetendő személyi térítési díjnál a szociális intézményvezető köteles figyelembe venni a társulás tagönkormányzatai térítési díjkedvezmény, mentességre vonatkozó rendelkezéseit. (4) Az étkeztetés személyi térítési díjának alapja a vállalkozó részére fizetendő ételadag ár. Az étkezésben részesülők jövedelemre tekintet nélkül 50%-os étkezési térítési díjkedvezményben részesülnek a személyi térítési díjból. (5) A házi segítségnyújtást a képviselő-testület az ellátottak részére jövedelemre tekintet nélkül ingyenesen biztosítja (6) A képviselő-testület a szociális étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjból a vállalkozó részére fizetendő ételadag árán felüli rész megfizetése alól jövedelemre tekintet nélkül valamennyi ellátottnak mentességet biztosít. (7) Az ételadag ár képezi a személyi térítési díj alapját. A személyi térítési díjat e rendetben valamint az Szt ában meghatározottak figyelembevételével kell meghatározni. 11

12 (8) Nappali ellátás esetében az ellátottaknak csak az intézményi ellátás keretében biztosított étkezésért kell térítési díjat fizetni, melynek összege megegyezik a vállalkozó részére fizetendő ételadagárral. A nappali ellátás keretében biztosítandó étkezés személyi térítési díjának meghatározására a (4) és (7) bekezdésben meghatározottakat értelemszerűen alkalmazni kell. (9) A képviselő-testület jövedelemre tekintet nélkül, a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőket az intézményi térítési díj megfizetése alól mentesíti, így a térítési díjfizetési kötelezettség csak az intézményben étkezést igénybe vevőket terheli. Záró rendelkezések 31.. (1) E rendelet 2014 január 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális gondoskodásról szóló 5/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 9/2011(XI.23) és a 3/2012(II.3) önkormányzati rendelet. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2006.(II.16) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 7/2008.(XI.28)önkormányzati rendelet. Ortaháza, december 19. Tóthné Péter Judit jegyző Vajmi Ferenc polgármester Kihirdetve: Ortaháza, 2013.december 30. Tóthné Péter Judit jegyző 12

13 1/a. számú melléklet A RENDELET 8. -A SZERINTI ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: Neve: Leánykori név:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:.. Állandó lakóhely:. Tartózkodási helye:.. Foglalkozása, munkahelye:.. Havi nettó jövedelme: Ft. Kérelmezővel közös háztartásban élők adatai: (név, rokonsági fok, foglalkozás, havi nettó jövedelem) A kérelem indokolása: (miért és mire kéri a segélyt) Kelt:.. kérelmező 13

14 K É R E L E M a rendelet 9. -a szerinti Önkormányzati segély megállapításához Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására 1/b.melléklet Kérelmező adatai: Név:.Leánykori név:.. Szül. hely: év.hó nap.. Anyja neve:.. Állandó lakóhelye:... Tartózkodási helye:.. Foglalkozása:..Havi jövedelme: napján elhunyt nevű lakcímű hozzátartozóm eltemettetéséhez segélyt megállapítani szíveskedjenek. Az elhunyt szülőm, nagyszülőm, testvérem, gyermekem, vagy... hozzátartozóm volt. Halotti anyakönyvi kivonat száma: Anyakönyvi szám:. Kérelemhez csatolom: - a temetés költségeiről kiállított számla eredeti példányát, és a halotti anyakönyvi kivonatot. - A kitöltött jövedelemnyilatkozatot, a jövedelemigazolásokkal (nyugdíjszelvénnyel) együtt. Kelt:.... kérelmező 14

15 2. számú melléklet KÉRELEM Gyógyszertámogatás megállapításához Kérelmező adatai: Neve: Leánykori név:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:.. Állandó lakóhely:. Foglalkozása, munkahelye:.. Havi nettó jövedelme: Ft. Kérelmezővel közös háztartásban élők adatai: (név, rokonsági fok, foglalkozás, havi nettó jövedelem) A kérelem indokolása: Kelt:.. kérelmező A kérelemhez csatolandó: - Jövedelemnyilatkozat a saját, valamint az egy háztartásban élők jövedelméről szóló igazolásokkal - -Orvosi igazolás a gyógyszerfogyasztás szükségességéről és időtartamáról. 15

16 Igazolás Gyógyszerfogyasztás szükségességéről és időtartamáról. Gyógyszertámogatás igényléséhez Alulírott, mint...(név)... szám alatti lakos háziorvosa igazolom, hogy nevezett személy esetében a gyógyszerfogyasztás... -ig (időszak) szükséges. Nevezett részére a felsorolt gyógyszerkészítmények szükségesek az alábbiakban előírt adagban: Páka, háziorvos 16

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei 1. számú melléklet a /2013.(. ) KT határozathoz Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (tervezet)

Részletesebben

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja ~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a szociális ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja

a szociális ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képvisel

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képvisel Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014.(XII.31.) önkormányzati rendeletével módosított 25/2013.(XII.05.) önkormányzati rendelete a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról,

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben