Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (XII.30. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (XII.30. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól."

Átírás

1 Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (XII.30. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól. Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 33. cikk (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában, 23. (5) bekezdés 11. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 25. (3) bekezdés ba.)-bb) pontjában és a 140/R. -ban és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. Törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. (2) és 131. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet (továbbiakban R.) alkotja: Általános rendelkezések 1.. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Ortaháza Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási területén élő Szt. 3. (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a Gyvt 4. -ában foglalt személyekre. (2) Az egyes szociális és gyermekek védelmét szolgáló pénzbeni és természetbeni ellátások megállapítása iránti kérelmeket Pákai Közös Önkormányzati Hivatalhoz (továbbiakban: hivatal) kell benyújtani. A hivatal az eljárás lefolytatására illetékes szerv. Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások elbírálására az Szt. a Gyvt. és ezen rendelet vonatkozó rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni. (3) Ha a rendelet másként nem rendelkezik, a hivatal a kérelem alapján a szükséges eljárást lefolytatja, az ügyet döntésre előkészíti, környezettanulmányt készít és beszerzi mindazokat a bizonyítékokat, amelyek benyújtására az ügyfél nem kötelezhető. A kérelemhez csatolni kell az Szt.-ben és a 63/2006(III.27) Kormányrendeletben (továbbiakban: R.) és e rendeletben meghatározott igazolásokat, és mindazokat a bizonyítékokat, amelyet a rendelet az egyes ellátásoknál előír, továbbá amelyek az ügy elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek (4) A megállapított pénzbeli ellátások folyósításáról hivatal pénzügyi csoportja egyedi határozat alapján a kérelmező nyilatkozata alapján átutalással, vagy az önkormányzat házipénztárából készpénzben történő kifizetés útján gondoskodik, valamint a kifizetéssel egyidejűleg az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi, elszámolási és visszaigénylési feladatok végrehajtásáról. (5) A polgármester a hatáskörébe tartozó szociális ellátás jogosulatlan igénybevétele esetén annak megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét kivéve, ha annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné. (6) A polgármester a jogosulatlanul felvett szociális ellátás összegét csökkentheti, vagy elengedheti, vagy részletekben fizettetheti meg, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a legkisebb öregségi nyugdíj mindenkori összegének két és félszeresét. (7) A rendelet 8. -a szerinti önkormányzati segély iránti kérelmet a 1./a melléklet, rendelet 9. -a szerinti elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásár iránti kérelmet 1./b melléklet, a gyógyszertámogatás iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani. 2.. (1) A képviselőtestület, átruházott hatáskörben a polgármester és az önkormányzat jegyzője e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a szociális és a gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli 1

2 és természetbeni ellátásokat, valamint szociális alapszolgáltatásokat, személyes gondoskodást, nyújtó alapellátásokat. (2) Szociális rászorultság esetén a jegyző megállapítja az Szt (3) bekezdésében meghatározott ellátásokat, valamint dönt Gyvt.-ben meghatározott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, óvodáztatási támogatásról (3) A polgármester átruházott hatáskörben hoz döntést a méltányossági ápolási díjról,a 9. szerint önkormányzati segélyről, a méltányossági közgyógyellátásról, gyógyszertámogatásról. (4) A képviselő testület dönt a 8. szerinti feltételek fennállása esetén az önkormányzati segélyről. (5) Az önkormányzat az alábbi szociális pénzbeni és természetbeni ellátásokat biztosítja: a.)aktív korúak ellátása: aa.) foglalkoztatást helyettesítő támogatás ab.) rendszeres szociális segély b.) az Szt.43/B. (1) bekezdése szerinti ápolási díj (a továbbiakban: méltányossági ápolási díj), c) önkormányzati segély d.) lakásfenntartási támogatás e.)karácsonyi támogatás f.)gyógyszertámogatás g.) méltányossági közgyógyellátás h.)családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás (6) Az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatások: a.) étkeztetés b.) házi segítségnyújtás c.) nappali ellátás d.) családsegítés e.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás f.) támogató szolgáltatás g.) közösségi ellátások (7) Az önkormányzat által biztosított gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli, természetbeni ellátások: a.)rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény b.) óvodáztatási támogatás c.)egyéb támogatások(tankönyvtámogatás, étkezési térítési díjkedvezmény, utazási költségtérítés) (8)Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: a.) gyermekjóléti szolgáltatás (9)Az önkormányzat a gyermekek részére az alábbi napközbeni ellátásokat biztosítja: a.)óvoda b.)általános iskolai napközi Aktív korúak ellátása 3. (1) Az aktív korúak ellátása tekintetében a Szt., valamint a R. vonatkozó rendelkezései az irányadók. (2) Az aktív korúak pénzbeli ellátása: a.) foglalkoztatást helyettesítő támogatás b.) rendszeres szociális segély 2

3 Rendszeres szociális segély 4. (1) Rendszeres szociális segélyre jogosult az Szt.37. (1) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakon túl az az aktív korúak ellátására jogosult személy aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján, vagy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítása alatt: a.) fogyatékos gyermeket nevel, súlyos, tartósan beteg hozzátartozó ápolásáról gondoskodik, amennyiben nem részesül ápolási díjban. A fogyatékosságot, a hozzátartozó betegségét háziorvosi vagy szakorvosi véleménnyel kell igazolni. b.) az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ( továbbiakban: NRSZH) vizsgálata szerint legalább 40 %-os egészségkárosodás áll fenn. Az állapot fennállását NRSZH szakvélemény másolatával kell igazolni. c.) munkavégzést akadályozó krónikus, vagy pszichés betegséggel, szenvedélybetegséggel küzd, de nem rendelkezik az NRSZH által megállapított munkaképesség csökkenéssel. A betegség fennállását szakorvosi véleménnyel kell igazolni. (2) Az (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segély az (1) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételeket megalapozó szakvélemény érvényességi idejéig állapítható meg. Az együttműködés eljárási szabályai 5. (1)A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy az önkormányzat által kijelölt szervvel együttműködésre köteles. (2) Az együttműködési kötelezettséget az Szt.-ben meghatározottak szerint kell teljesíteni. (3) Az együttműködésre kijelölt szerv: Napsugár Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 8960 Lenti, Deák F. út 4. (4) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy köteles: a.)a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül megjelenni az együttműködésre kijelölt szervnél, nyilvántartásba vétel céljából b.) együttműködni az együttműködésre kijelölt szervvel a beilleszkedést segítő program elkészítésében c.)a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a megállapodást megkötni d.)köteles a folyamatos kapcsolattartásra, az együttműködésre kijelölt szervnél, és a megállapodásban foglalt időközönként az együttműködésre kijelölt szervnél megjelenni (legalább 3 havonta) (5) A Napsugár Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat(továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködés keretében: a.)figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján a szervnél történő megjelenésekor nyilvántartásba veszi, b.)tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt, beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól, 3

4 c.)a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt, d.)folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását, e.)legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával módosítja a programot. f.)jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, g.)éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, h.)vizsgálja, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy az előírt képzésen, programban való részvételi kötelezettségének eleget tesz-e, i.)az előírt határidők (15 nap, 60 nap) be nem tartása, megjelenés elmulasztása esetén írásban felszólítja a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személyt a mulasztás okának igazolására, (betegség esetén orvosi igazolás, egyéb esetben hatóság által kiállított igazolás, mely bizonyítja a mulasztás indokát. A mulasztás igazolását 15 napon belül be kell nyújtani. j.)elbírálja a benyújtott igazolási kérelmeket. Igazolási kérelmet csak betegség, és hivatalos ügy intézése miatti akadályoztatás esetén lehet elfogadni. k.)az igazolási kérelem elutasítását követő 15 napon belül a mulasztásról értesíti a jegyzőt, (6) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy beilleszkedését segítő program a következőkre terjedhet ki: a.) Napsugár Családsegítő szolgálattal történő kapcsolattartásra b.) egyéni képességeket fejlesztő, vagy életmódformáló foglalkozáson, tanácsadáson történő részvételre, c.) munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre, d.) képzésben való részvételre e.) egyéni esetkezelésre, tanácsadásra, f.) közösségi programokon, szakmai programokon történő részvételre. Az együttműködési kötelezettség megszegése 6. (1)Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül: a.)a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidő elmulasztása, (pl. megállapodás megkötésére előírt határidő elmulasztása) b.)megjelenési kötelezettség elmulasztása, c.) képzésen való részvétel elmulasztása, d.) előírt programban való részvétel elmulasztása, (stb. helyi viszonyok alapján) (2) Az együttműködési kötelezettség megszegését minden esetben köteles a Családsegítő Szolgálat írásban rögzíteni és erről a jegyzőt 15 napon belül értesíteni. (3) Az együttműködési kötelezettség megszegésének következményeit az Szt. tartalmazza. 4

5 Ápolási díj 7. (1) Az ápolási díj megállapítására vonatkozó szabályokat az Szt. valamint az R. tartalmazza. (2) Szt. 43/B. (1) bekezdése alapján ápolási díj (továbbiakban: méltányossági ápolási díj) állapítható meg annak a személynek, aki a Szt. 43/B. -ban meghatározott hozzátartozót ápol feltéve, aki a hozzátartozó ápolásáért munkaviszonyát felmondta vagy fizetés nélküli szabadságot kapott és a családban az egy főre jutó havi jövedelem, nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetében annak 200 %-át. (3) Nem állapítható meg ápolási díj a Szt. 42. (1) bekezdésében felsoroltakon kívül annak a hozzátartozónak sem: a.) akinek családjában olyan másik személy él, aki jövedelemszerző tevékenységet nem folytat és az ápolt személy gondozására, ápolására képes, b.) akinek a megengedett jövedelemszerzéssel járó tevékenységből származó jövedelme (keresete) a mindenkori legkisebb munkabér felét meghaladja, c.) ha az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki, vagy öröklési szerződés áll fel. (4) Az ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a. Önkormányzati segély 8.. (1) Önkormányzati segély állapítható meg annak a személynek, aki megfelel a Szt..-ben foglalt feltételeknek, és akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át. (2) Különösen indokolt esetben a (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni, az abban meghatározott egy főre jutó jövedelemhatár a rászorultság mértékétől függően egyedi mérlegelés alapján túlléphető. (3) A jogosult önhibáján kívüli okból bekövetkező anyagi veszélyhelyzet különösen elemi kár, közüzemi számlatartozás, téli tüzelő hiánya esetén az önkormányzati segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, ha: a.) a kölcsönben részesülő megállapodásban vállalja a kölcsön összegének havi egyenlő részletekben egy év alatt történő visszafizetését és b.)felhatalmazást ad arra, hogy nemfizetés esetén munkabéréből, egyéb jövedelméből a tartozás letiltható. (4) A kölcsön visszafizetésről a polgármester a kölcsönben részesülővel megállapodást köt. (5) Az(1)bekezdésben meghatározottakon túl önkormányzati segély állapítható meg annak a gyermeknek, ahol a gondozó család megfelel a Szt.-ben foglalt feltételeknek. (6) Időszakos létfenntartási gondnak minősül különösen: a.)a gyermek, vagy valamely családtag betegsége, vagy b.) iskoláztatás, az óvoda és iskolakezdés okozta anyagi megterhelés. (7) Önkormányzati segély állapítható meg továbbá az alábbi esetekben: a.)szociális válsághelyzetben lévő várandós anya, válsághelyzet megoldásának elősegítése b.)a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítése, c.)a nevelésbe vett gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, d.)a gyermek családból való kiemelésének megelőzése, céljából, feltéve, ha ellátásukról, vagy az a.)-d.) pontban foglaltak megoldásáról más módon nem lehet gondoskodni. (8) Önkormányzati segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. 5

6 (9) Az önkormányzati segély egy alkalommal megállapítható összege rászorultságtól függően Ft-tól Ft-ig terjedhet. A segély összegét úgy kell megállapítani, hogy az hathatós segítséget nyújtson a rászorulóknak. (10) A képviselő-testület a (9) bekezdésben meghatározott összegnél magasabb összegű átmeneti segélyt is megállapíthat, amennyiben a képviselő-testület úgy ítéli meg, hogy a (9) bekezdésben meghatározott összeg nem nyújt hathatós segítséget és magasabb összeg megállapítása indokolt (11) Az önkormányzati segély kamatmentes kölcsön formájában legfeljebb Ft-ig terjedhet. (12) A segélyben részesített személy kötelezhető a segély felhasználásáról történő elszámolásra. A határozatban felhasználás célját ez esetben meg kell határozni. (13) A segélyben részesített a (12)bekezdésben foglalt önkormányzati segély célszerű felhasználását köteles a nevére kiállított számlával igazolni a segély folyósítását követő 15 napon belül. (14) Amennyiben az önkormányzati segélyben részesülő a segély célszerű felhasználását nem tudja igazolni a (13) bekezdésben foglaltak szerint, a segély összegének visszafizetésére kötelezheti a polgármester. 9. (1) Jövedelemre tekintet nélkül elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására önkormányzati segélyt igényelhet az eltemettető. (2) Az (1) bekezdés szerinti jogcímen megállapított önkormányzati segély összege ,- Ft. (3) A kérelmet, a haláleset bekövetkezését követő 3 hónapon belül lehet a hivatalhoz benyújtani. (4) A temetéshez történő hozzájárulásként megállapított önkormányzati segélyről polgármester átruházott hatáskörben dönt. Lakásfenntartási támogatás 10.. A normatív lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseket az Szt. tartalmazza. Karácsonyi támogatás 11. (1) A képviselőtestület amennyiben az önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé teszi karácsonyi támogatást nyújthat a községben élő gyermekek, családok, és az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak részére. (2) A karácsonyi támogatás formája lehet: a.)0-14 éves korig gyermekek részére mikulás csomag, b.) családok részére szaloncukor, c.)családok részére pénzbeli támogatás (3) A karácsonyi támogatást a képviselőtestület egyidejűleg több formában is nyújthatja. (4) A képviselőtestület a karácsonyi támogatást jövedelemre tekintet nélkül biztosítja és formájáról, mértékéről évente egy alkalommal december 15. napjáig határozattal dönt. Gyógyszertámogatás 12.. (1) A polgármester gyógyszertámogatást nyújthat annak a személynek, aki közgyógyellátásra nem jogosult, vagy gyógyszerei közgyógyellátás keretében nem 6

7 rendelhetők, és a tartós vagy rendszeres gyógyszerfogyasztás költségét létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem tudja fedezni. (2)A támogatás szempontjából rászoruló az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át (3)A támogatás összege Ft-tól Ft-ig terjedhet. (4)A kérelemhez csatolni kell a család jövedelemigazolását, valamint a háziorvos, (szakorvos) igazolását a gyógyszerfogyasztás szükségességéről és időtartamáról. (5)Gyógyszertámogatás egy naptári évben legfeljebb 3 alkalommal nyújtható. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 13. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításával, megszüntetésével kapcsolatban a Gyvt. és a végrehajtására kiadott 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (továbbiakban: Gyer.) vonatkozó rendelkezései az irányadók. Óvodáztatási támogatás 14. (1) Az önkormányzat jegyzője óvodáztatási támogatás állapít meg a Gyvt.-ben foglaltak figyelembevételével. Az óvodáztatási támogatás első alkalommal természetbeni ellátásként is megállapítható, amennyiben alaposan feltételezhető, hogy a szülő a pénzbeli támogatást nem a gyermeke óvodába járatásához szükséges feltételek, megteremtésére használja fel. (2) A (1) bekezdés szerinti természetbeni támogatás megállapítására a Napsugár Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója tesz írásban javaslatot. (3) A természetbeni támogatás formája különösen: a.) gyermek részére ruhanemű, cipő b.)óvodai ellátás biztosításához szükséges eszközök, felszerelés (ágynemű, fogkefe, papír zsebkendő, törülköző, stb) (4) Amennyiben az óvodáztatási támogatás természetben kerül megállapításra, úgy a családgondozó gondoskodik a természetbeni támogatás (3) bekezdésben foglaltak szerinti felhasználásáról és a felhasználást követően 15 napon belül elszámol a jegyző felé. Egyéb támogatások 15.. (1) Amennyiben az önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé teszi, - jövedelemre tekintet nélkül - az alábbi támogatásokban részesítheti a községben lakóhellyel rendelkező gyermekeket: a) a tanévkezdés megkönnyítése érdekében az általános és középiskolás gyermekek részére tankönyvtámogatás b) a normatív étkezési térítési díjkedvezményben nem részesülő általános iskolás és óvodás gyermekek részére étkezési térítési díjkedvezmény c) az általános iskolás, óvodás és kollégiumi ellátásban nem részesülő középiskolás gyermekek részére utazási költségtérítés d) kollégiumi ellátásban részesülő középiskolás tanulók részére étkezési térítési díj kedvezmény e) felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók részére bursa hungarica szociális ösztöndíj 7

8 f.)felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók, felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók részére önkormányzati ösztöndíj (2) A tankönyvtámogatás közvetlenül a szülő részére kerül utólag az önkormányzat házipénztárából, kerül kifizetésre a tankönyvszámla kiegyenlítésének igazolása alapján (3) Az egyéb támogatás címén biztosított étkezési térítési díjkedvezményt az önkormányzat számla ellenében fizeti ki a gyermekétkezést biztosító vállalkozónak. (4) Az általános iskolás és óvodás gyermekek részére nyújtott étkezési térítési díjkedvezmény csökkenti a havonta fizetendő személyi térítési díj összegét. (5) A középiskolás tanulók részére biztosított utazási költségtérítés, étkezési térítési díjkedvezmény utólag számla ellenében kerül kifizetésre a szülő részére az önkormányzat házi pénztárából.. (6) A felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók, felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók részére önkormányzati ösztöndíj havonta a hallgató részére átutalással kerül kifizetésre. (7) A képviselő-testület az egyéb támogatások mértékéről-kivéve a bursa hungarica szociális ösztöndíj- évente, az önkormányzat a óvodai nevelési.és az általános és középiskolai tanévkezdést megelőzően, de legkésőbb szeptember 30-ig dönt. (8) Az (1) bekezdés f.)pontjaiban meghatározott támogatásról az önkormányzat külön rendeletet alkot. Természetben nyújtott szociális ellátások 16.. (1) Az önkormányzat a természetben nyújtandó ellátások körében gondoskodik a köztemetésről, a rászorult személyek részére méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot, családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást, segítő támogatást biztosít (2) Az egyes szociális és gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók. Természetbeni szociális ellátásként nyújtható: a lakásfenntartási támogatás, az karácsonyi támogatás, a gyógyszertámogatás, az önkormányzati segély. (3) A természetbeni ellátás lehet élelmiszer, tüzelő, ruházat, közüzemi díjak kifizetése, stb Köztemetés 17.. (1) Az elhunyt személy közköltségen történő eltemetetésére a Szt ában foglaltak az irányadók. (2) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt részben, vagy egészben annak írásbeli kérelme alapján mentesítheti a köztemetés költségeinek megtérítése alól, amennyiben annak megfizetése a kötelezett személy megélhetését súlyosan veszélyezteti. (3) A megélhetés súlyosan veszélyeztetett, ha a kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum két és félszeresét. Méltányossági közgyógyellátás 18. Az Szt. 50 (1)-(2) bekezdésében foglaltakon kívül-méltányossági jogcímen 8

9 közgyógyellátásra való jogosultság a Szt. 50. (3) bekezdése szerinti annak a személynek állapítható meg, akinek családjában az egy főre számított családi jövedelemhatár nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén 200%-át, továbbá a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-át eléri. Családi szükségletek kielégítését szolgáló gazdálkodást segítő támogatás 19.. (1) Az önkormányzat a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatást nyújt a szociálisan rászoruló családok részére. A támogatást - kérelemre ingyenes földhasználati lehetőség formájában biztosítja. (2) Az ingyenes termőföldhasználat a családi szükségletek kielégítését szolgáló mezőgazdasági termékek termelése érdekében öt gazdasági évre nyújtható annak a családnak, akinek termőföld nincs a tulajdonában, a családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét. (3) Amennyiben a támogatásban részesülő a kötelezettségeit megszegi, az ingyenes földhasználatot a gazdasági év végével megszünteti az önkormányzat. Szociális alapszolgáltatások 20.. Az önkormányzat a szociális rászorultak részére biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó, e rendeletben meghatározott alapellátási formákat. Étkezés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás 21. (1) önkormányzat a szociális alapellátás keretében Szociális Intézményt Fenntartó Az Társulás Csömödér tagjaként a társulás által fenntartott költségvetési szerv (továbbiakban:szociális intézmény) feladatellátásában gondoskodik az Szt és a 65/F. -ban foglaltak figyelembe vételével az étkeztetésről, a házi segítségnyújtásról, a nappali ellátásról. (2) A (1) bekezdésben biztosított ellátások iránti kérelemről az intézmény vezetője dönt. A szociális intézmény vezetője az ellátottakkal az intézmény által biztosított ellátásokról - házi segítségnyújtásra és a szociális étkeztetésre, nappali ellátás - vonatkozóan az intézmény szakmai programjának figyelembe vételével együttműködési megállapodást köt. (3) A szociális intézmény napi egyszeri melegételt biztosít annak a személynek, aki 18. életévét betöltötte és egészségi állapota miatt (egészségkárosodott, fogyatékkal élő, rokkant, pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg), vagy életkora miatt önmagáról csak részben képesek gondoskodni és megfelel az Szt-ben foglalt feltételeknek (4) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosításra alkalmas okmány másolatával igazolja, hogy 65. életévét betöltötte. (5) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos/kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud. (6) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki önmaga ellátására részben képes és fogyatékosságát az Szt. -ben foglaltak szerint igazolja. (7) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. A 9

10 pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendeletben meghatározott szakvéleménnyel kell igazolni. (8) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki - nyilatkozata szerint bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik. (9) Az étkeztetés napi egyszeri meleg élelmezést jelent: mely a.)az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással b.)elviteli lehetőséggel, c.)házhoz szállítással történik. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 22.. Az önkormányzat az Szt ban foglaltak figyelembe vételével a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Lenti Kistérség Többcélú Társulása keretében kötött feladat-ellátási szerződés alapján a Magyar Kolping Szövetség útján biztosítja. Családsegítés 23.. (1) Az önkormányzat a családsegítésre vonatkozó, az Szt ban meghatározott feladatait a Lenti Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott Napsugár Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat útján biztosítja. (2) A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat az egyén és a család számára nyújtott szolgáltatása térítésmentes. Támogató szolgáltatás 24 A támogató szolgáltatást az önkormányzat a Lenti Kistérség Többcélú Társulása keretében kötött feladat ellátási szerződés alapján a Magyar Kolping Szövetség útján biztosítja az Sztben foglaltak figyelembevételével. Közösségi ellátások 25. A közösségi ellátást az önkormányzat a Lenti Kistérség Többcélú Társulása keretében kötött feladat ellátási szerződés alapján a Völgy Alapítvány útján biztosítja az Szt-ben foglaltak figyelembevételével. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 26. A személyes gondoskodásnyújtó gyermekjóléti alapellátásokra vonatkozó rendelkezést a Gyvt. Tartalmazza. Gyermekjóléti szolgáltatás 27. (1) A gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket a Gyvt. tartalmazza. (2) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a Lenti Kistérség Többcélú Társulása által működtetett Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja. (3) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el a Gyvt.- ben meghatározottak szerint. (4) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 10

11 Gyermekek napközbeni ellátása 28. (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Gyvt.-ben foglaltak figyelembevételével biztosítja. (2) A kérelmező a gyermekek napközbeni ellátás igénybevételére irányuló kérelmet, az óvodai ellátásra vonatkozóan Pákai Öveges József Óvoda vezetőjéhez, az általános iskolai napközi ellátás iránti kérelmet a Pákai Öveges József Általános Iskola vezetőjéhez kell benyújtani. Személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak 29. (1) A gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni a Gyvt.-ben valamint a rendeletben meghatározott szabályok figyelembevételével. (2) A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjat a Pákai Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi társulás társulási tanácsa (továbbiakban: társulás) állapítja meg, melynek figyelembevételével a társulás által elfogadott térítési díj a Páka Község Önkormányzata képviselő-testületének az éves költségvetési rendeletének a mellékletét képezi. (3) A személyi térítési díjat a Gyvt.-ben valamint a társulás tag önkormányzatai által meghatározott térítési díjkedvezmények figyelembevételével kell megállapítani. (4) A Gyvt. szerinti normatív és a társulás tagönkormányzatai által biztosított kedvezmény (továbbiakban: kedvezmény) csökkenti a szülő által fizetendő térítési díjat. A kedvezmény összege közvetlenül a gyermekétkeztetést biztosító vállalkozók részére kerül kifizetésre, a társulás és a vállalkozók között a gyermekétkezés biztosítására vonatkozó vállalkozói szerződés figyelembevételével. A szociális alapszolgáltatásokért fizetendő térítési díj 30.. (1) A szociális alapszolgáltatásokért fizetendő térítési díjat Szociális Intézményt Fenntartó Társulás Csömödér társulási tanács (továbbiakban: szociális társulás)állapítja meg a Sztv-ben foglaltak figyelembevételével. A társulás által elfogadott térítési díjról a Csömödér Község Önkormányzata képviselő-testülete rendeletet alkot. (2) (1)A szociális alapszolgáltatásokért fizetendő térítési díj elfogadása előtt a a csömödéri Idősek Otthona vezetője köteles a társulás tagönkormányzatai polgálmestereinek a nyilatkozatát kikérni arra vonatkozóan,hogy a térítési díjat elfogadásra javasolja. (3) A szociális alapszolgáltatásokért fizetendő személyi térítési díjnál a szociális intézményvezető köteles figyelembe venni a társulás tagönkormányzatai térítési díjkedvezmény, mentességre vonatkozó rendelkezéseit. (4) Az étkeztetés személyi térítési díjának alapja a vállalkozó részére fizetendő ételadag ár. Az étkezésben részesülők jövedelemre tekintet nélkül 50%-os étkezési térítési díjkedvezményben részesülnek a személyi térítési díjból. (5) A házi segítségnyújtást a képviselő-testület az ellátottak részére jövedelemre tekintet nélkül ingyenesen biztosítja (6) A képviselő-testület a szociális étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjból a vállalkozó részére fizetendő ételadag árán felüli rész megfizetése alól jövedelemre tekintet nélkül valamennyi ellátottnak mentességet biztosít. (7) Az ételadag ár képezi a személyi térítési díj alapját. A személyi térítési díjat e rendetben valamint az Szt ában meghatározottak figyelembevételével kell meghatározni. 11

12 (8) Nappali ellátás esetében az ellátottaknak csak az intézményi ellátás keretében biztosított étkezésért kell térítési díjat fizetni, melynek összege megegyezik a vállalkozó részére fizetendő ételadagárral. A nappali ellátás keretében biztosítandó étkezés személyi térítési díjának meghatározására a (4) és (7) bekezdésben meghatározottakat értelemszerűen alkalmazni kell. (9) A képviselő-testület jövedelemre tekintet nélkül, a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőket az intézményi térítési díj megfizetése alól mentesíti, így a térítési díjfizetési kötelezettség csak az intézményben étkezést igénybe vevőket terheli. Záró rendelkezések 31.. (1) E rendelet 2014 január 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális gondoskodásról szóló 5/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 9/2011(XI.23) és a 3/2012(II.3) önkormányzati rendelet. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2006.(II.16) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 7/2008.(XI.28)önkormányzati rendelet. Ortaháza, december 19. Tóthné Péter Judit jegyző Vajmi Ferenc polgármester Kihirdetve: Ortaháza, 2013.december 30. Tóthné Péter Judit jegyző 12

13 1/a. számú melléklet A RENDELET 8. -A SZERINTI ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: Neve: Leánykori név:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:.. Állandó lakóhely:. Tartózkodási helye:.. Foglalkozása, munkahelye:.. Havi nettó jövedelme: Ft. Kérelmezővel közös háztartásban élők adatai: (név, rokonsági fok, foglalkozás, havi nettó jövedelem) A kérelem indokolása: (miért és mire kéri a segélyt) Kelt:.. kérelmező 13

14 K É R E L E M a rendelet 9. -a szerinti Önkormányzati segély megállapításához Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására 1/b.melléklet Kérelmező adatai: Név:.Leánykori név:.. Szül. hely: év.hó nap.. Anyja neve:.. Állandó lakóhelye:... Tartózkodási helye:.. Foglalkozása:..Havi jövedelme: napján elhunyt nevű lakcímű hozzátartozóm eltemettetéséhez segélyt megállapítani szíveskedjenek. Az elhunyt szülőm, nagyszülőm, testvérem, gyermekem, vagy... hozzátartozóm volt. Halotti anyakönyvi kivonat száma: Anyakönyvi szám:. Kérelemhez csatolom: - a temetés költségeiről kiállított számla eredeti példányát, és a halotti anyakönyvi kivonatot. - A kitöltött jövedelemnyilatkozatot, a jövedelemigazolásokkal (nyugdíjszelvénnyel) együtt. Kelt:.... kérelmező 14

15 2. számú melléklet KÉRELEM Gyógyszertámogatás megállapításához Kérelmező adatai: Neve: Leánykori név:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:.. Állandó lakóhely:. Foglalkozása, munkahelye:.. Havi nettó jövedelme: Ft. Kérelmezővel közös háztartásban élők adatai: (név, rokonsági fok, foglalkozás, havi nettó jövedelem) A kérelem indokolása: Kelt:.. kérelmező A kérelemhez csatolandó: - Jövedelemnyilatkozat a saját, valamint az egy háztartásban élők jövedelméről szóló igazolásokkal - -Orvosi igazolás a gyógyszerfogyasztás szükségességéről és időtartamáról. 15

16 Igazolás Gyógyszerfogyasztás szükségességéről és időtartamáról. Gyógyszertámogatás igényléséhez Alulírott, mint...(név)... szám alatti lakos háziorvosa igazolom, hogy nevezett személy esetében a gyógyszerfogyasztás... -ig (időszak) szükséges. Nevezett részére a felsorolt gyógyszerkészítmények szükségesek az alábbiakban előírt adagban: Páka, háziorvos 16

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Páka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013 (XII.30. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Páka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013 (XII.30. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Páka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013 (XII.30. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Páka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL

Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben a 4/2006 (II.16) és a 8/2006(V.19), 2/2009.(I.23.), a 10/2009.(III.20.)

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. I.

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. I. Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csibrák Község Önkormányzatának Képviselőtestülete "A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról"

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TERVEZET. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

TERVEZET. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya TERVEZET Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Vál Község

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.28.)önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.28.)önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.28.)önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Kányavár Község Önkormányzat

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

3/2006. (II. 16.) rendelete

3/2006. (II. 16.) rendelete 1 Nagykörű Község Önkormányzatának 4/2007. (II. 15.) és 21/2007. (XI. 29.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2006. (II. 16.) rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről (egységes szerkezetben a 8/2014.

Részletesebben

Páka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.28. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Páka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.28. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Páka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.28. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Páka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

(1) A Rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /05. (II. 9.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló /0. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község Önkormányzatának

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Pördefölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.28. )önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Pördefölde Község Önkormányzat

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (12.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról Pécsely Község

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (IV.13.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról egységes szerkezetben a módosító 2/2008. (III.7.), 7/2008. (IX. 26.), 8/2008. (10.14.),

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben