Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról"

Átírás

1 Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Sárkeresztúr község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. Tv. (a továbbiakban: Szoc.tv.) 10.. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b,) pontjában, 32.. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A rendelet célja, hogy meghatározza a Szoc.tv.-ben szabályozott egyes szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, az ellátások mértékét, az eljárás rendjét. 2.. A rendelet hatálya a Szoc.tv. 3. (2) és (3) bekezdésében foglalt eltérésekkel kiterjed Sárkeresztúr község közigazgatási területén élő a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. 3.. Pénzbeli ellátások: a) aktív korúak ellátása: b) átmeneti segély c) temetési segély. 4.. Természetben nyújtott ellátások: köztemetés 5.. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: a) étkeztetés b) házi segítségnyújtás c) családsegítés. d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás e) közösségi ellátások f) támogató szolgáltatás g) nappali ellátás 6.. A szociális alapszolgáltatásokat az étkeztetés kivételével - a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulással kötött Ellátási Szerződés alapján, a Jobb Otthon Alapítvány bevonásával biztosítja az önkormányzat.

2 a.) A házi segítségnyújtásról az önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján a JOBB OTTHON Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvány (székhely: Bodajk, Petőfi u. 52.) gondoskodik, az általa működtetett Szociális Gondozási Központon keresztül. A házi segítségnyújtás ellátásáért térítési díjat kell fizetni, melynek összegét minden évben a képviselő-testület határozza meg, de a Szociális Gondozási Központ szedi be. Az étkeztetés biztosítása a házi segítségnyújtás keretében történik az Aranyalma Óvoda Napraforgó Tagóvodája konyhájáról. b.) A családsegítő szolgáltatást ellátási szerződés alapján a JOBB OTTHON Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvány (Bodajk, Petőfi u. 52.) látja el, az általa fenntartott KAPASZKODÓ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül. A családsegítés biztosítása térítésmentes. c.) A Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ vezetője évente beszámol a Képviselő-testületnek az előző évben elvégzett munkájáról. d.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. II. Fejezet RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK, ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 7.. Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmeket a polgármesteri hivatalnál lehet benyújtani személyesen, illetve postai úton. A kérelemhez mellékelni kell a Szoc.tv-ben, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet, illetve az e rendeletben előírt nyilatkozatokat és igazolásokat. 8.. A Képviselő-testület az alábbi hatásköröket Sárkeresztúr község Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottságára ruházza át: átmeneti segély megállapítása. 9.. A Képviselő-testület az alábbi hatásköröket a polgármesterre ruházza át: temetési segély, köztemetés, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, nappali ellátás. 2

3 III. Fejezet PÉNZBELI ELLÁTÁSOK Aktív korúak ellátása 10..(1) Az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki foglalkoztatást helyettesítő támogatásra válik jogosulttá, az Szt. 33 -ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének rendben tartására az alábbiak szerint: a) az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db. szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata, b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására, c) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, d) a lakás rendeltetésszerű használata ezen belül az illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése, e) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése, f) állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása. (2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani Az Szoc.tv. 34 (2) valamint 36 (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki ezen rendelet 10 -ában foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról. 12..(1) Az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki rendszeres szociális segélyre válik jogosulttá, a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként Sárkeresztúr község Önkormányzatával, a Jobb Otthon Szociális Szolgáltató Központ (Szociális Szolgáltató) családgondozójával együttműködni köteles. A Törvény 37/B. (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti esetekben a rendszeres szociális segély akkor állapítható meg, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy nyilatkozatban vállalja a beilleszkedési programban való részvételt. (2) A 12. (1) bekezdésében előírt együttműködés azt jelenti, hogy az aktív korú nem foglalkoztatott személy A Szociális Szolgáltató családgondozójánál a segélyt megállapító határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát. (3) A rendszeres szociális segély folyósításának feltétele az aktív korúak ellátására jogosult személy együttműködési kötelezettsége. Az együttműködés tartama alatt az aktív korúak ellátására jogosult személy köteles: a) megjelenni a Jobb Otthon Alapítvány Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: Központ) családgondozójánál, b) eleget tenni a beilleszkedést segítő program megvalósítására kötött megállapodásban foglaltaknak, 3

4 c) teljesíteni az együttműködés eljárási szabályait. (4) Az előzetes együttműködés intézményi feltételeinek biztosítása érdekében a Képviselő-testület az együttműködésre a Jobb Otthon Alapítvány Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ intézményi egységet jelöli ki. (5) A beilleszkedési program feltételeinek biztosítása érdekében a Központ megállapodást köt a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Székesfehérvári Kirendeltség (továbbiakban: Munkaügyi Központ), illetve egyéb intézményekkel, szervezetekkel. (6) A beilleszkedést segítő programok típusai: a) együttműködés a Munkaügyi Központtal, b) mentálhigiénés, életmódot formáló egyéni és csoportos foglalkozás, c) egyéni készség- és képességfejlesztő foglalkozás, d) életvezetési tanácsadás, e) személyiségfejlesztő tréning, f) munkavégzésre felkészítő és integráló program, g) képzési, átképzési program, h) munkalehetőség elfogadásával munkavégzés. (7) Az aktív korúak ellátására jogosult személy a Munkaügyi Központtal történő együttműködés keretében az alábbiak szerint köteles eljárni: a) meg kell jelennie a jogosultságát megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a Munkaügyi Központ családsegítőjénél, b) részt kell vennie az egyéni élethelyzetéhez igazodó, beilleszkedést segítő program kidolgozásában, c) megállapodást kell aláírnia a beilleszkedést segítő program megvalósítására a nyilvántartásba vételtől számított 45 napon belül, d) eleget kell tennie a beilleszkedését segítő programra kötött megállapodásban foglaltaknak, e) meg kell jelennie havonta a Munkaügyi Központ családsegítőjénél, f) folyamatosan kapcsolatot kell tartania a kijelölt szerv munkatársával. (8) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az együttműködési kötelezettségét az alábbi esetekben szegi meg: a) nem jelenik meg az (7) bekezdés a) pontjában előírt határidőre a Munkaügyi Központ családsegítőjénél, b) nem teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat, c) nem tartja be az együttműködés eljárási szabályait, d) nem fogadja el az önkormányzat, illetve e) a Munkaügyi Központ által felajánlott megfelelő munkát, f) az önkormányzat által szervezett foglalkoztatását a munkáltató rendkívüli felmondással szünteti meg, g) az önkormányzattal a felülvizsgálat során nem működik együtt. (9) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a Munkaügyi Központ családsegítője az alábbiak szerint jár el: a) a (8) bekezdés a), b), c) pontjaiban foglalt esetekben 5 munkanapon belül felkeresi a jogosultat és megvizsgálja a mulasztás okát. b) amennyiben a nem foglalkoztatott személy ba) önhibáján kívül nem tett eleget kötelezettségének melyet az akadályoztatás megszűnését követő 8 napon belül igazolni köteles megkezdi, illetve folytatja az együttműködést, bb) önhibájából nem tett eleget kötelezettségének, 5 munkanapon belül jelzi az önkormányzatnak az együttműködés létrejöttének elmaradását, illetve megszegését. c) a (8) bekezdés d), e), f) pontjaiban foglalt esetekben a Munkaügyi 4

5 Központ, illetve a közcélú foglalkoztatást végző munkáltató értesítését követően 3 munkanapon belül jelzi az együttműködés megszegését az önkormányzatnak. (10) Együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül a (8) bekezdés a), e), f), g) pontjában foglaltak. 13. (1) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi. (2) A Központ éves értékelést készít a beilleszkedést segítő program megvalósulásáról és amennyiben szükséges a nem foglalkoztatott személy bevonásával módosítja a programot. (3) A Központ mind hónap 20. napjáig megküldi a változásokról szóló jelentést a Polgármesteri Hivatalhoz. Normatív lakásfenntartási támogatás 14..(1) A jegyző hatáskörébe tartozó lakásfenntartási támogatás megállapításakor illetve felülvizsgálatakor a kérelmező körülményeit figyelembe véve szükség esetén ellenőrizni lehet a kérelmező házának, kertjének rendjét az alábbiak szerint: a) az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db. szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata, b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására, c) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, d) a lakás rendeltetésszerű használata ezen belül az illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése, e) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése, f) állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása. (2)A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani A kérelmet el kell utasítani vagy meg kell szüntetni a lakásfenntartási ellátásra való jogosultságát annak a lakásfenntartási támogatásra jogosult személynek, aki ezen rendelet 14. -ában foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról. 5

6 Átmeneti segély 16.. Átmeneti segélyben részesíthető hivatalból ill. kérelemre, az a 18. életévét betöltött személy, aki a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, létfenntartási gondokkal küzd, és megélhetését nem képes biztosítani. Akinek a családjában a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetében a 150 %-át Rendkívüli élethelyzetbe került különösen az, aki: a) tartós betegség, vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem kiesést szenved, b) természeti katasztrófa, elemi kár, bűntény áldozata, c) háziorvos által igazoltan súlyos beteg, d) tartós keresőképtelenséget eredményező súlyos balesetet szenvedett (1) Az átmeneti segély egyszeri összege: 2.000,- Ft-tól ,- Ft-ig terjedhet. (2) Az átmeneti segély természetbeni ellátásként is nyújtható: a) tankönyv, taneszközök megvásárlására, vagy b) étkezési térítési díj kifizetésére, vagy c) a helyben működő boltokban történő alapvető élelmiszer ( tej, tejtermékek, kenyér és pékárú, liszt, cukor, só, hús, olaj, tésztafélék, zöldség és gyümölcs) vásárlás értékének kiegyenlítésére a megállapított átmeneti segély összegének erejéig Nem nyújtható átmeneti segély annak a személynek, aki önhibájából került nehéz anyagi helyzetbe, helyzetének javítására lehetősége lett volna, de azt saját hibájából elmulasztotta Átmeneti segély naptári évente két alkalommal adható, ettől eltérni csak létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben lehet 21.. Kivételes méltányosságból átmeneti segély nyújtható annak a személynek a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét és rendkívüli élethelyzete a segély megállapítását indokolja, b) Átmeneti segély kivételes méltányosságból évente egy alkalommal állapítható meg, maximum ,- Ft összegben. c) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a kérelemben foglaltak megállapítása érdekében a helyszínen környezettanulmányt végezhet. d) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság havonta egy alkalommal ülésezik. 6

7 22.. A megállapított segély folyósítása: a) készpénzben, b) az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával történhet. Temetési segély 23..(1) Az önkormányzat temetési segélyt nyújt minden sárkeresztúri lakosnak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott. (2) A kérelemhez mellékelni kell: a) a halotti anyakönyvi kivonatot, ha a temetési segély megállapítását nem a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzattól kérik. b) az eltemettetés költségeit tartalmazó eredeti számlákat, 24.. A temetési segély összege ,-Ft. 25..A temetési segély elbírálását az igénylés leadásakor, kifizetését a következő munkanapon kell teljesíteni a polgármesteri hivatal házipénztárából, ha a kérelmező a más módon történő kifizetést nem kéri. IV. Fejezet TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK Köztemetés 26.. (1) A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben a halálesetről való tudomásszerzést követő harminc napon belül gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. (2) Az elhunyt személy eltemettetéséről kötelesek gondoskodni: a) aki a temetést szerződésben vállalta, b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez, c) végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa, d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint, (3) Közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér. (4) Hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa Az önkormányzat: (1) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi, 7

8 (2) vagy ha ez nem lehetséges a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti. V. Fejezet SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK Étkeztetés 28..(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen: a) életkora miatt szociálisan rászorult az a személy, aki 60. életévét betöltötte, b) egészségi állapota miatt szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, b/a) akinek az orvos szakértői bizottság által igazolt egészségkárosodásának mértéke eléri vagy meghaladja az 50 %-ot, b/b) fogyatékosságuk (fogyatékossági támogatásban részesülnek), pszichiátriai betegség c) szenvedélybetegségük miatt, d) hajléktalansága miatt szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki az éjszakát Sárkeresztúr Község közterületén, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti. (2) Az étkeztetés biztosításáért térítési díjat kell fizetni. VI. Fejezet SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL 29.. Az önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. (1) A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. (2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai: - Sárkeresztúr Község Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Bizottságának elnöke, - Sárkeresztúr Község polgármestere, - Sárkeresztúr Község jegyzője, - Sárkeresztúr Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szociális feladatot ellátó ügyintézője, - az oktatási nevelési intézmények gyermekvédelmi felelősei, - a Jobb Otthon Alapítvány Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának munkatársai - háziorvos és a védőnő 8

9 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 30.. Ez a rendelet 2013.május 1. napján lép hatályba. Hatályát veszti az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló23/2011.(xii. 20.) önkormányzati rendelet. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Csutiné Turi Ibolya polgármester Szabóné Balogh Bernadette jegyző KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK A rendelet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihírdetésre került: Sárkeresztúr, 2013.április hó 26.nap Szabóné Balogh Bernadette jegyző 9

10 1. számú melléklet Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34. Tel, fax: 25/ KÉRELEM átmeneti segély igényléséhez Alulírott Név: Születési neve : Anyja neve: Születési helye: ; év hó nap Sárkeresztúr utca/út szám (a kérelmező tartózkodási helye: ) alatti lakos kérem, hogy részemre átmeneti segélyét állapítson meg Sárkeresztúr község Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága. A közös háztartásban élők száma: fő Nyilatkozat az együttélő családtagokról rokonsági fok: név: születési hely: születési idő: anyja neve: A segélykérés részletes indoklása: Nyilatkozat a kérelmezőnek, a házastársának (élettársának) és vele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi jövedelméről 10

11 A jövedelem típusa 1.Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó 2.Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Alkalmi munkavégzésből származó 4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 6. Önkormányzati és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 7. Egyéb jövedelem 8. Összes jövedelem kérelmező házastársa (élettársa) gyermekei Alulírott kijelentem, hogy fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat (hozzátartozóm adatait) a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék. Sárkeresztúr, 2013 hó..nap.. kérelmező aláírása A kérelemhez mellékelni kell: 1.) a kérelmező és a vele egy háztartásban élők a jövedelemnyilatkozatban feltüntet valamennyi jövedelméről 1 hónapnál nem régebbi nettó jövedelemigazolását, vagy annak fénymásolatát: pl. 2.) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója illetve a háztartásban életvitelszerűen vele együttlakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az arról szóló nyilatkozatot. A nyilatkozathoz csatolni kell a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy munkanélküli járadékra illetve más munkanélküli ellátásra nem jogosult, valamint arról, hogy együttműködési kötelezettségének eleget tesz. pl. 3.) 16 éven felüli gyermek iskolalátogatási igazolását: pl. 4.) a rendkívüli élethelyzetről szóló igazolást (orvosi igazolást, rendőrségi jegyzőkönyvet): pl. Amennyiben ezen igazolásokat a kérelemhez nem csatolja, ügyében intézkedni nem tudunk! A kérelmet átvettem: Sárkeresztúr,

12 2.számú melléklet Vagyonnyilatkozat I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:... II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona A. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó) 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése:... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 12

13 II. Egyéb vagyontárgyak Gépjármű: ' a) személygépkocsi:... típus... rendszám a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:... Becsült forgalmi érték:**... Ft b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:... típus... rendszám a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:... Becsült forgalmi érték:**... Ft Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Kelt: Sárkeresztúr,. év... hó... nap... aláírás Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 13

14 3. számú melléklet KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Születési helye, ideje : Anyja neve: TAJ szám: Családi állapot: nőtlen, hajadon, házas, élettárs, elvált, özvegy, egyéb: Lakóhely: település u. hsz. Tartózkodási hely: település u. hsz Telefonszám (nem kötelező megadni): cím (nem kötelező megadni): 2. Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: fő 3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: a b c d e Név Születési hely Születési idő Anyja neve 4. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy: - aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak: ha igen, akkor e személyek száma: fő. - aki fogyatékossági támogatásban részesül: ha igen, akkor e személyek száma: fő. - aki gyermekét egyedül neveli: ha igen, akkor e személyek száma: fő. 14

15 II.. Jövedelemi adatok A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: 1 A. B. C. A jövedelem típusa Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek ebből: közfoglalkoztatásból származó Társas és egyéni vállalkozásból, 2 őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3 Táppénz, gyermekgondozási támogatások Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 4 rendszeres szociális ellátások Önkormányzat és munkaügyi 5 szervek által folyósított ellátások 6 Egyéb jövedelem 7 Összes jövedelem III. Lakásviszonyok A támogatással érintett lakás nagysága: m2 A lakásban tartózkodás jogcíme: (pl.:tulajdonos, bérlő, albérlő,családtag) IV. Nyilatkozatok 1. A kérelemmel érintett lakásba előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék került-e felszerelésre: igen nem (a megfelelő rész aláhúzandó) Amennyiben igen, kérjük nevezze meg a szolgáltatót: Azon személy részére, akinél készülék működik, a lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is (63/2006.(III.27.) Korm.rendelet 22. (1) bekezdés) 2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok),, 3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy - életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó) 15

16 - a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján, ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Sárkeresztúr kérelmező aláírása a háztartás nagykorú tagjainak aláírása * Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik. 16

17 4. sz. melléklet Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Tartására köteles személy a) neve: b) lakóhelye: Telefonszáma: Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének) a) neve: b) lakóhelye: c) telefonszáma: Az ellátást igénybe vevővel egy háztartásban élő nagykorú személyek száma: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri 2.1. alapszolgáltatás Étkeztetés házi segítségnyújtás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogató szolgáltatás 2.2. nappali ellátás idősek nappali ellátása fogyatékosok nappali ellátása demens személyek nappali ellátása 2.3. átmeneti ellátás időskorúak gondozóháza fogyatékos személyek gondozóháza pszichiátriai betegek átmeneti otthona szenvedélybetegek átmeneti otthona hajléktalan személyek átmeneti szállása 2.4. ápolást-gondozást nyújtó intézmény idősek otthona pszichiátriai betegek otthona fogyatékos személyek otthona hajléktalan személyek otthona szenvedélybetegek otthona 2.5. rehabilitációs intézmény pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye 17

18 fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye 2.6. lakóotthon fogyatékos személyek lakóotthona pszichiátriai betegek lakóotthona szenvedélybetegek lakóotthona 3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok: 3.1. Étkeztetés milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: az étkeztetés módja: helyben fogyasztás Elvitellel Kiszállítással diétás étkeztetés 3.2. Házi segítségnyújtás milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: milyen típusú segítséget igényel: segítség a napi tevékenységek ellátásában bevásárlás, gyógyszerbeszerzés személyes gondozás egyéb, éspedig Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 3.4. Támogató szolgáltatás igénybevétele milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: milyen típusú segítséget igényel: szállító szolgáltatás személyi segítő szolgáltatás 3.5. Nappali ellátás milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: étkeztetést igényel-e: igen (normál diétás ) nem milyen gyakorisággal kéri az étkeztetést: egyéb szolgáltatás igénylése: 3.6. Átmeneti elhelyezés milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: milyen időtartamra kéri az elhelyezést: milyen okból kéri az elhelyezést: 3.7. Ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmény milyen időtartamra kéri a szolgáltatás biztosítását: határozott (annak ideje)... Határozatlan soron kívüli elhelyezést kér-e: ha igen, annak oka: Dátum: 18

19 B Egészségi állapotra vonatkozó adatok (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 1. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és nappali ellátás igénybevétele esetén (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében az 1.1. pontot nem kell kitölteni): 1.1. önellátásra vonatkozó megállapítások: önellátásra képes részben képes segítséggel képes 1.2. szenved-e krónikus betegségben: 1.3. fogyatékosság típusa (hallássérült, látássérült, mozgássérült, értelmi sérült) és mértéke: 1.4. rendszeres orvosi ellenőrzés szükséges-e: 1.5. gyógyszerek adagolásának ellenőrzése szükséges: 1.6. szenvedett fertőző betegségben 6 hónapon belül: 1.7. egyéb megjegyzések: 2. Átmeneti elhelyezést, ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmények, lakóotthon esetén: 2.1. esettörténet (előzmények az egészségi állapotra vonatkozóan): 2.2. teljes diagnózis (részletes felsorolással, BNO kóddal): 2.3. prognózis (várható állapotváltozás): 2.4. ápolási-gondozási igények: 2.5. speciális diétára szorul-e: 2.6. szenvedélybetegségben szenved-e: 2.7. pszichiátriai megbetegedésben szenved-e: 2.8. szenved-e fogyatékosságban (típusa, mértéke): 2.9. gyógyszerszedés gyakorisága, várható időtartama (pl. végleges, időleges stb.), valamint az igénybevétel időpontjában szedett gyógyszerek köre: a külön jogszabályban meghatározottak alapján az önellátás mértékének megállapítása: 3. Soron kívüli elhelyezése indokolt: A háziorvos (kezelőorvos) egyéb megjegyzései: Dátum: Orvos aláírása: C Jövedelemnyilatkozat A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás, illetve szakosított ellátás esetén: 1. az ellátást igénylő rendszeres (bruttó) havi jövedelme: 1.1. munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz: 1.2. társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem: 1.3. nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű jövedelem: 1.4. önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás: Amennyiben az erre vonatkozó igazolás beszerzését hivatalból kéri, az ellátást folyósító szerv neve és címe: 1.5. egyéb jövedelem: 2. összes (nettó) havi jövedelem: 3. az Szt ának (4) bekezdése szerinti vagyona van: 4. ha van tartásra kötelezett hozzátartozója, annak adatai: 19

20 név: lakóhely: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Dátum: 20

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Cserkút Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról,

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/1999.(XI.24.)SZCSM rendelethez. Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

1. számú melléklet a 9/1999.(XI.24.)SZCSM rendelethez. Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999.(XI.24.)SZCSM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem 1. melléklet a 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem I. A KÉRELMEZŐ ADATAI Neve: Születési neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:. Személyi igazolvány

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2007.

Részletesebben

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.)rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól. I.

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.)rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól. I. Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.)rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.26.) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Ófehértó Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól és a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére irányuló kérelem Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Házi segítségnyújtás. Házi segítségnyújtás vezető gondozónője: KÁROLYI LÍVIA

Házi segítségnyújtás. Házi segítségnyújtás vezető gondozónője: KÁROLYI LÍVIA Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás vezető gondozónője: KÁROLYI LÍVIA Az intézmény elérhetőségei: Telefon: 94/554-168, 94/554-169 Fax: 94/554-169 E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu Házi segítségnyújtás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya. Tájékoztatási kötelezettség. A szociális ellátás iránti kérelem. 3. (1) A szociális ellátások közül

A rendelet hatálya. Tájékoztatási kötelezettség. A szociális ellátás iránti kérelem. 3. (1) A szociális ellátások közül 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról Püspökladány Város

Részletesebben

Nappali Idősek Klubja. Nappali Idősek Klubja vezetője: KOVÁCSNÉ HERCZEG KATALIN

Nappali Idősek Klubja. Nappali Idősek Klubja vezetője: KOVÁCSNÉ HERCZEG KATALIN Nappali Idősek Klubja Nappali Idősek Klubja vezetője: KOVÁCSNÉ HERCZEG KATALIN Az intézmény elérhetőségei: Telefon: 94/554-168, 94/554-169 Fax: 94/554-169 E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu Az Idősek Klubja

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról Jászivány Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

a szociális ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja

a szociális ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1

Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja 1 Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Eljárási rendelkezések Csabaszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Csabaszabadi Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról Ajka

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben