Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról"

Átírás

1 Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012. (II. 21.), 18/2012. (XI.13.), 9/2013. (IX.27.), 16/2013.(XII.11.) 1/2014. (I.21.) és a 8/2014. (V.22.) rendeletekkel egységes szerkezetben Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. tv. 1. -ának (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 26. -ában, 32. (1), (3) bekezdésében, 35. (2) bekezdésében, 37. (1) bekezdés d) pontjában, 37/A. (3) bekezdésében, 38. -ának (9) bekezdésében, 43/B. (1) és (3) bekezdésében, 45. (1), (3) bekezdésében, 46. (1) bekezdésében, 47. (2), (5) bekezdésében, 48. (4) bekezdésében, 50. -ának (3) bekezdésében, 55/C. (4) bekezdésében, 60. (3) bekezdésében, 62. (2) bekezdésében, 92. (1) bekezdésében, a 115. (3) bekezdésében, a 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET A szociális igazgatás és a szociális ellátás általános szabályai 1. Általános rendelkezések A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő szociális rászorultságtól függő pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti keretei, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatályára vonatkozóan a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. -a az irányadó. (2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében a rendelet hatálya kiterjed a Kőröshegy Község önkormányzat által szervezett és nyújtott ellátásokra. 2. Eljárási rendelkezések 2. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása és a szociális alapszolgáltatások igénybevétele iránti kérelmeket a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban 1 lehet szóban, vagy írásban előterjeszteni. (2) Amennyiben az e rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatások biztosítása a kistérségi társulás keretében fenntartott intézmény (Szociális Szolgáltató Központ) útján történik az alapszolgáltatás igénybevétele iránti kérelmet a Központ Vezetőjéhez lehet szóban vagy írásban előterjeszteni. (3) Civil szervezetek is kezdeményezhetik a hivatalból történő eljárást. Eljárás kezdeményezésük nem terjed ki intézményi ellátás igénybevételének kezdeményezésére. (4) 2 1 Szövegét módosította a 9/2013. (IX.26.) Ör. 4. -a. Hatályos szeptember 28. napjától 2 Hatályon kívül helyezte a 3/2012. (I. 24.) Ör. 1. -a. Hatályon kívül helyezve január 25. napjától.

2 (5) A képviselő-testület a szociális ellátások igénylése során az elektronikus ügyintézés lehetőségét kizárja. 3. (1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia. (2) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelem tartalmazza: a) az ellátást igénylő személynek az Szt ának a) c) g) h) pontjában szereplő adatait, b) az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat. A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelő igazolás vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete. (3) A jogosultság megállapításakor figyelembe vehető jövedelemre vonatkozóan az Szt. 10. (2)-(3) bekezdése az irányadó. (4) A jövedelem számításakor figyelmen kívül hagyandó jövedelemre vonatkozóan az Szt. 10. (4) bekezdése az irányadó. (5) A jogosultsági feltételek megállapításához e -ban szabályozottakon túl szükséges egyes speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül felsorolásra. (6) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, amelyek a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 3 nyilvántartásában fellelhetők, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36. -ának (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint az adat, illetve igazolás beszerezhető. 4. (1) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 5-éig, nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a pénztárból, külön kérelem esetén átutalással történik. A házipénztárból történő döntést követő azonnali kifizetés létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében történhet. (2) Amennyiben a jövedelemszámításnál irányadó időszakban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege változik, akkor időarányosan annak az időszaknak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével kell számolni, amelynek a nettó jövedelemét a kérelmező igazolja. 5. (1) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni. (2) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 4 már bármilyen ügyben a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül vizsgálta és azokban lényeges változás nem feltételezhető. 6. (1) 5 A rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A folyósítás módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell. (2) 6 A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni szociális ellátás formájában akkor nyújtható, ha a családban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 3 Szövegét módosította a 9/2013. (IX.26.) Ör. 5. -a. Hatályos szeptember 28. napjától 4 Szövegét módosította a 9/2013. (IX.26.) Ör. 6. -a. Hatályos szeptember 28. napjától 5 Szövegét módosította a 16/2013. (XII.11.) Ör. 1. -a. Hatályos január 1. napjától

3 szóló évi XXXI. törvény 68. -a szerint védelembe vett gyermek él. Védelembe vett gyermekenként az ellátás megállapított összegének 20 %-a, de összesen legfeljebb 60 %-a nyújtható természetben. (Szt. 47. (2)) 7. A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához, ha a kérelmező életvitele alapján vélelmezhető, hogy a jövedelemigazolásban feltüntetett összegen felül egyéb jövedelemmel is rendelkezik, a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni viszonyairól a 63/2006. (III. 27.) Korm. r. 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon nyilatkozzék. 8. A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. II. FEJEZET Szociális ellátások 1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 9. 7 (1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a képviselő-testület az Szt.-ben, illetve e rendeletben meghatározott feltételek szerint: a) Méltányossági ápolási díjat (18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását végző személy kérelmére) b) önkormányzati segélyt állapít meg. (2) A rendszeresen folyósított pénzellátások esetén a jogosultság fennállását ha jogszabály másként nem rendelkezik az ellátás megállapítását követően évenként felül kell vizsgálni. (3) Az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmet a rendelet 2. melléklet szerinti formanyomtatványon a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalához kell benyújtani. (4) Az önkormányzati segély természetbeni ellátás formájában is nyújtható. (5) Az önkormányzati segély megállapításával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület Humán Bizottsága gyakorolja. Aktív korúak ellátása Az aktív korúak ellátására jogosult személyek körének meghatározására, megszüntetésére, összegére, felülvizsgálatára és a hajléktalan személyek részére történő rendszeres szociális segély megállapítására az Szt /C. -ban foglaltak irányadók (1) A kérelmező, illetve az ellátásra jogosult személy köteles a lakókörnyezete rendezettségét biztosítani. A lakókörnyezet rendezettségére vonatkozóan az Szt. 33. (7) bekezdésében foglaltak az irányadók. (2) A kérelmező, valamint az ellátásra jogosult az (1) bekezdésben előírt kötelezettségét megszegi, ha: a) Lakóház (családi ház): a. az épület állaga veszélyezteti az emberi életet és testi épséget b. a lakóház környezetében jelentős mennyiségű hulladékot halmoz fel 6 Módosította a 3/2012. (I. 24.) Ör. 2. (2) bekezdése. Hatályos január 25. napjától. 7 Módosította a 16/2013. (XII.11.) Ör. 2. -a. Hatályos január 1. napjától. 8 Módosította a 3/2012. (I. 24.) Ör. 4. -a. Hatályos január 25. napjától. 9 Módosította a 3/2012. (I. 24.) Ör. 5. -a. Hatályos január 25. napjától.

4 c. a lakóház környezetében csekély mennyiségű, de emberi egészségre ártalmas veszélyes hulladékot halmoz fel d. az udvarban, kertben található tárgyak rendben tartását elmulasztja e. a kerítéssel kívül határos területen, járdán hulladékot tárol f. az épület, járda hó-és jégmentesítési kötelezettségét elmulasztja g. egészségügyi kártevők elszaporodása meggátolását elmulasztja. b) Lakás: a. a lakás állaga veszélyezteti az emberi életet és testi épséget b. a lakásban, annak közvetlen környezetében jelentős mennyiségű hulladékot halmoz fel c. a lakásban, annak közvetlen környezetében csekély mennyiségű, de emberi egészségre ártalmas veszélyes hulladékot halmoz fel d. egészségügyi kártevők elszaporodása meggátolását elmulasztja. (3) A kérelem benyújtója, az ellátásra jogosult az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölését tartalmazó felhívástól számított 5 napon belül köteles eleget tenni az (1) bekezdésben előírt kötelezettségnek. (4) Amennyiben a kérelem benyújtója, az ellátásra jogosult a felszólítás ellenére nem tesz eleget az (1) bekezdésben előírtaknak, úgy az aktív korúak ellátását meg kell szüntetni. Az együttműködés eljárási szabályai (1) Az Szt. 37. (1) bekezdésnek b)-c) pontja szerinti esetekben a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátása megállapításának, folyósításának feltételeként Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalával 11 és a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatával köteles együttműködni. (2) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy az önkormányzat által kijelölt szervvel együttműködésre köteles. Az együttműködési kötelezettség kiterjed: a) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vételre, b) beilleszkedést segítő programról való írásbeli megállapodás megkötésére, c) a programban foglaltak teljesítésére. (3) Az együttműködésre kijelölt szerv: Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. (4) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy köteles: a) a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül megjelenni az együttműködésre kijelölt szervnél, nyilvántartásba vétel céljából (kivéve az RSZS-re egészségkárosodott jogcímen jogosultak), b) együttműködni az együttműködésre kijelölt szervvel a beilleszkedést segítő program elkészítésében, c) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a beilleszkedést segítő programban való részvételről szóló írásos megállapodást megkötni, d) köteles a folyamatos kapcsolattartásra az együttműködésre kijelölt szervnél, és a megállapodásban foglalt időközönként az együttműködésre kijelölt szervnél megjelenni (legalább 3 havonta). (5) A Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködés keretében: 10 Módosította a 3/2012. (I. 24.) Ör. 6. -a. Hatályos január 25. napjától. 11 Szövegét módosította a 9/2013. (IX.26.) Ör. 7. -a. Hatályos szeptember 28. napjától

5 a) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jog-erős határozat alapján - a szervnél történő megjelenésekor - nyilvántartásba veszi, b) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt, c) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását, d) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges - a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával - módosítja a programot, e) jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, f) a (4) bekezdés e) pontja szerinti éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, g) az előírt határidők be nem tartása, megjelenés elmulasztása esetén írásban felszólítja a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személyt a mulasztás okának igazolására; orvosi vagy egyéb igazolást 3 napon belül lehet benyújtani, a személyes találkozásra szóló értesítést a találkozást megelőzően 5 nappal korábban kell kézbesíteni, h) vizsgálja, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy az előírt képzésen, programban való részvételi kötelezettségének eleget tesz-e, i) elbírálja a benyújtott igazolási kérelmeket. A mulasztás igazolására orvos által kiállított igazolási kérelem fogadható el, j) az igazolási kérelem elutasítását követő 3 napon belül a mulasztásról értesíti a jegyzőt, a jegyző további 3 napon belül írásban tájékoztatja a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személyt a mulasztásról, illetve az ismételt mulasztás következményeiről. (6) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy beilleszkedését segítő program a következőkre terjed ki: a) foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés érdekében: a motiváció és készség fejlesztés, képzettség erősítése, pszicho-szociális megerősítés, egyéni tanácsadás - esetkezelésen belül személyes megerősítés, álláskeresési készségek erősítése, pályakorrekciós tanácsadás, képzésbe eljuttatás, kommunikációs és konfliktuskezelési készségek fejlesztése, mentálhigiénés tanácsadás, szociális problémák kezelése/esetkezelés, b) szinten-tartás karbantartás társadalmi integráció erősítése: egészségügyi szociális mentális állapotot javító, reszocializáció elősegítése, szociális esetkezelés, családgondozás, szocializációs, kapcsolatépítő csoportok, pszichológiai megerősítés/ tanácsadás, kezelésbe juttatás, intézményi kapcsolódás megőrzése, más ellátásba juttatás segítése: nyugdíj, rehabilitációs járadék, gyermeknevelési el-látások, ápolási díj, társadalombiztosítási tanácsadás, ügyintézés segítése, információ-nyújtás az ellátásokról és munkaerőpiaci kapcsolódásokról. Az együttműködési kötelezettség megszegése 13. Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül: a) aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidő elmulasztása, (pl. megállapodás megkötésére előírt határidő elmulasztása), b) megjelenési kötelezettség elmulasztása, c) képzésen való részvétel elmulasztása, d) előírt programban való részvétel elmulasztása. Az együttműködési kötelezettség megszegésének következményei

6 14. (1) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan az együttműködésre kijelölt szervnél két éven belül ismételten megszegi, akkor az aktív korúak ellátására való jogosultságot meg kell szüntetni. (2) Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata az igazolási kérelem elutasítását követő 3 napon belül a mulasztásról írásban értesíti a jegyzőt, a jegyző további 3 napon belül írásban tájékoztatja a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személyt a mulasztásról, illetve az ismételt mulasztás következményeiről Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj 18. (1) A képviselő-testület ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és az egy főre jutó havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén 150 %-át, valamint az ápolt megfelel az alábbi feltételek mindegyikének: a) önmaga ellátására, lakáson kívüli ügyei vitelére egyedül nem képes, b) állandó és tartós felügyeletre, folyamatos ellátásra szorul. (2) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell az Szt ában és a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 25. -ában meghatározott igazolásokat és szakvéleményt. (3) Az ápolási díj havi összegére vonatkozóan az Szt ában előírt összeg az irányadó. (Az Szt. 44. (1) bekezdés c) pontja alapján az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %- a.) (4) E rendelet alapján adható ápolási díj megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület Humán Bizottsága gyakorolja Ápolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése 19. (1) Az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha az ellátott rendszeres étkeztetéséről, ápolásáról nem gondoskodik, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában nem működik közre. 12 Hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XII. 11.) Ör. 12. a) pontja. Hatályon kívül helyezve január 1. napjától. 13 Hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XII. 11.) Ör. 12. a) pontja. Hatályon kívül helyezve január 1. napjától. 14 Hatályon kívül helyezte a 3/2012. (I. 24.) Ör. 9. -a. Hatályon kívül helyezve január 25. napjától. 15 Módosította a 3/2012. (I. 24.) Ör a. Hatályos január 25. napjától. 16 Módosította a 18/2012. (IX. 12.) Ör. 1. -a. Hatályos november 14. napjától.

7 (2) A házi segítségnyújtást végző intézmény Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata az ápolást végző személy kötelezettségének teljesítését havi rendszerességgel ellenőrzi. Az ellenőrzés során együttműködik a háziorvossal is, hogy meggyőződhessen az ápolt személy egészségi állapotának esetleges romlásáról és annak okairól. Amennyiben az ellenőrzés során úgy látja, hogy az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ezt a jegyzőnek jelzik. Önkormányzati segély Önkormányzati segély felnőttek részére (1) A Képviselő-testület a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő nagykorú személyek részére önkormányzati segélyt nyújt. (2) Önkormányzati segélyben kell részesíteni kérelemre azt a személyt: a) aki 3 vagy több gyermeket nevel a családjában és az egy főre eső jövedelem a minden-kori nyugdíjminimum 200 %-át nem éri el, b) aki egy vagy két gyermeket nevel a családjában és az egy főre eső jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el, c) aki gyermekét egyedül neveli és a családjában az egy főre eső jövedelem mindenkori nyugdíjminimum 200 %-át nem éri el, d) aki gyermeket nem nevel és a családjában az egy főre eső jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el, e) egyedülálló esetében, ha jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 200 %-át nem éri el. (3) Önkormányzati segély adható: a) Eseti jelleggel (évente legfeljebb két alkalommal), b) Havi rendszerességgel (maximum két hónapig). (4) Az önkormányzati segély egyszeri összege maximum ,- Ft lehet. (5) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben (pl.: elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány, betegség, baleset, stb.) hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható. Ebben az esetben az önkormányzati segély összege egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra a rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény egyedi értékelését követően. Egyedi mérlegelés alapján a segély mértéke ,- Ft-ot nem haladhatja meg. (6) Az önkormányzati segély megállapítása előtt indokolt esetben környezettanulmányt kell készíteni. Indokolt esetnek minősül, ha a rendkívüli méltánylást igénylő eset megítélése során a kérelmező lakhatási körülményeinek részletes ismerete szükséges. (7) Sürgős szükség esetén, - ha az igénylő életkörülményei indokolják az azonnali segítséget - a segély bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján kiutalható. (8) Az önkormányzati segély iránti kérelmet a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban lehet benyújtani. Önkormányzati segély szociális kölcsön céljára 20/A. 18 (1) Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete kamatmentes kölcsön formájában önkormányzati segélyt nyújt annak a személynek, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 17 Módosította a 16/2013. (XII.11.) Ör. 4. -a. Hatályos január 1. napjától.

8 került és anyagi problémájának megoldása kisebb összegű átmeneti segélyből nem biztosítható, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el. A támogatás legmagasabb összege: ,-Ft, mely összeget a támogatott 4 havi egyenlő részletben köteles visszafizetni. (2) Kizárható a kamatmentes kölcsön biztosításából az aki: a) rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek hasznosításából anyagi problémáit önmaga is enyhíthetné, b) az önkormányzat felé adótartozása, vagy más jogviszonyból származó tartozása áll fenn, vagy a számára megállapított részletfizetési kedvezményét, fizetési halasztását nem vagy késedelmesen teljesítette. (3) A kamatmentes kölcsön visszafizetésének elmaradása esetén a szociális hatáskör gyakorlója a Szt.-nek a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére vonatkozó szabályai szerint jár el. (4) Kamatmentes kölcsön egy család részére évente legfeljebb egy alkalommal állapítható meg, feltéve, hogy az esetleges előző kamatmentes kölcsön törlesztő részleteit teljes egészében határidőben visszafizette. (5) A kamatmentes kölcsön megállapításával kapcsolatos hatáskört a Humán Bizottság gyakorolja. Önkormányzati segély óvoda és iskolakezdés támogatására 20/B. 19 (1) Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete pénzbeli óvodai, iskolakezdési támogatást nyújt azon szülő/törvényes képviselő részére - gyermekére tekintettel -, aki a gondozásában lévő óvodai és iskolai jogviszonnyal rendelkező gyermekével együtt kőröshegyi lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Kőröshegyen tartózkodik. (2) A támogatás összege: - amennyiben a családjában az egy főre jutó jövedelem összege a mindenkori öregségi nyugdíj 150 %-át nem éri el: ,-Ft, - amennyiben a családjában az egy főre jutó jövedelem összege a mindenkori öregségi nyugdíj 150 %-át eléri: 5.000,-Ft, Önkormányzati segély temetkezési költségekhez 20/C. 20 (1) Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete önkormányzati segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott a) annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy b) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti, és akinek a családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó havi jövedelem öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén annak 150 %-át nem haladja meg. (2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege bruttó: ,-Ft. (3) A temetési segély összegére vonatkozóan az Szt. 45. (6) bekezdésében foglaltak irányadók. (4) Az önkormányzati segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban. (5) A kérelemhez, a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a temetés költségeiről - a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát, az 18 Szövegét módosította a 16/2013. (XII.11.) Ör. 5. -a. Hatályos január 1. napjától 19 Szövegét módosította a 16/2013. (XII.11.) Ör.6. -a. Hatályos 2014.augusztus 1. napjától 20 Szövegét módosította a 16/2013. (XII.11.) Ör. 7. -a. Hatályos január 1. napjától

9 elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát, amennyiben nem a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzattól kéri a temetési segélyt, valamint a kérelmező és a vele közös háztartásban élők utolsó havi jövedelemigazolásait. Önkormányzati segély gyermekszületéssel járó kiadások enyhítéséhez 20/D. 21 (1) Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete gyermekszületési támogatást nyújt azon szülő részére, aki a gondozásában lévő újszülött gyermekével együtt - a gyermek születésének időpontjában - Kőröshegyi lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Kőröshegyen él. A kérelem benyújtására a gyermek születését követő 3 hónapon belül van lehetőség. A kérelemhez mellékelni kell, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. A támogatás összege: ,-Ft. Önkormányzati segély gyermekre tekintettel 20/E. 22 (1) Önkormányzati segély gyermekre tekintettel elsősorban az alábbi esetekben indokolt megállapítani: a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, b) nevelésbe vett gyermek családjával történő kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez. (2) Önkormányzati segély gyermekre tekintettel abban az esetben állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban, az egy főre jutó havi jövedelem összege f) 3 vagy több gyermeket gondozó a családban és az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át nem éri el, g) egy vagy két gyermeket gondozó a családban és az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem éri el, h) aki gyermekét egyedül neveli és a családjában az egy főre eső jövedelem mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át nem éri el, (3) Az önkormányzati segély egyszeri összege Ft-nál kevesebb, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél több nem lehet. (4) Az önkormányzati segély családonként adható összege éves szinten nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át /C Temetési segély 21 Beiktatta a 16/2013. (XII.11.) Ör. 8. -a. Hatályos március 1. napjától. Rendelkezéseit a augusztus 1. napját követően született gyermekek tekintetében kell alkalmazni. 22 Beiktatta a 16/2013. (XII.11.) Ör. 9. -a. Hatályos január 1. napjától 23 Hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XII. 11.) Ör. 12. a) pontja. Hatályon kívül helyezve január 1. napjától. 24 Hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XII. 11.) Ör. 12. a) pontja. Hatályon kívül helyezve január 1. napjától. 25 Hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XII. 11.) Ör. 12. a) pontja. Hatályon kívül helyezve január 1. napjától. 26 Hatályon kívül helyezte az 1/2014. (I.21.) Ör a. Hatályos január 22. napjától.

10 2. Természetben nyújtott szociális ellátások Közgyógyellátás 24. (1) Méltányosságból, kérelemre, egyedi elbírálás alapján annak a személynek is megállapítható a közgyógyellátásra való jogosultsága, aki szociálisan rászorult, és gyógy-szerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni, akinél az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, egyedül élő esetén 200 %- át, továbbá a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri, illetve meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. (2) A közgyógyellátás iránti iránti kérelmet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 9. számú melléklet szerinti formanyomtatványon a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban 27 kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 35. -ban előírt igazolásokat, nyilatkozatokat. (3) 28 (4) 29 A méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos hatáskört a Humán Bizottság gyakorolja. Köztemetés 25. (1) Köztemetés esetén a Szt. vonatkozó rendelkezéseit változtatás nélkül kell alkalmazni. (2) Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesül, a) ha az egy főre számított havi családi jövedelem határ az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, egyedül élő esetén a 200 %-ot, b) vagyonnal nem rendelkezik, c) a hagyaték csak hagyatéki teherből áll. (3) A köztemetéssel kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja. III. fejezet Szociális szolgáltatások 1. Az egyes szociális szolgáltatások szabályai 26. (1) A szociális szolgáltatások körére vonatkozóan az Szt. 57. (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak. (2) Az alapszolgáltatások tekintetében az Szt.59/A. alapján a szociális rászorultságot jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint támogató szolgáltatás esetében vizsgálni kell. * (3) Az egyes szociális alapszolgáltatások térítésmentes biztosítására vonatkozóan az Szt. 115/A. -ban foglaltak az irányadóak. (4) Az ingyenes ellátásban részesülőkre vonatkozóan az Szt (3) bekezdésében foglaltak az irányadóak. 27 Szövegét módosította a 9/2013. (IX.26.) Ör a. Hatályos szeptember 28. napjától. 28 Hatályon kívül helyezte a 17/2011. (X. 25.) Ör. 3. -a bekezdése. Hatályos november 1-től. 29 Beiktatta a 16/2013. (XII.11.) Ör a. Hatályos január 1. napjától.

11 Az ellátások igénybevétele 27. (1) 30 E rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az ellátást biztosító intézménybe történő felvétel, valamint az ellátások igénybevétele iránti kérelmet a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz 31 kell benyújtani, a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM. rendelet 3. -ában foglaltaknak megfelelően. (2) A jogviszony keletkezéséről és az ellátás iránti kérelemről étkeztetés esetében a Képviselő-testület Humán Bizottsága, az egyéb szociális alapszolgáltatások esetében a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának intézmény-vezetője dönt. (3) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása. Az írásos kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell. (4) Az intézményvezető külön eljárás nélkül ellátásban részesíti azt, aki a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 15. (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. a) 30 napra veheti fel az intézménybe azt a személyt, akinek életét, testi épségét veszélyeztető körülmény az azonnali elhelyezését indokolja és nincs a településen gondozásra képes közeli hozzátartozója.(ptk.685. b.) pont) b) köteles a személyi gondoskodást nyújtó ellátások bármelyikét biztosítani, ha az igénybe vevő a) önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával nem oldható meg, b) a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt, c) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé, d) kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti. c) haladéktalanul köteles étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti. A szükséges eljárást az ellátás biztosításától függetlenül utólag ilyen esetben is le kell folytatni. Étkeztetés 28. (1) Az étkeztetés jogosultsági feltételeire vonatkozóan az Szt. 62. (1) bekezdésében foglaltak az irányadók. (2) Étkeztetésben részesíti az önkormányzat azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki jövedelmétől függetlenül kora (attól az évtől kezdődően, amelyben 65. életévüket betöltik) vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon gondoskodni. (3) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerinti települési önkormányzathoz lehet benyújtani. (4) Az ellátás iránti kérelemről a Képviselő-testület Humán Bizottsága dönt. (5) A szociális rászorultságot és az étkezési térítési díj összegét az önkormányzat évente legalább egy alkalommal felülvizsgálja. Házi segítségnyújtás 30 Módosította a 3/2012. (I. 24.) Ör a. Hatályos január 25. napjától. 31 Szövegét módosította a 9/2013. (IX.26.) Ör a. Hatályos szeptember 28. napjától

12 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés 31. (1) A családsegítésre vonatkozóan az Szt ban foglaltak az irányadók. (2) A családsegítés keretében a képviselő-testület az Szt-ben meghatározott ellátásokat biztosítja. (3) A családsegítést az önkormányzat a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata útján biztosítja. Támogató szolgáltatás 32. (1) A támogató szolgáltatás igénybevételére, a jogosultság igazolására vonatkozóan az Szt. 65/C. - ban foglaltak az irányadók. (2) Az ellátás iránti kérelmet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (8600 Siófok, Béke tér 2.) vezetőjéhez lehet benyújtani. (3) Az ellátás iránti kérelemről a Magyar Máltai Szeretetszolgálatának intézmény vezetője dönt. (4) A támogató szolgáltatás térítési díjára vonatkozóan a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. r. 14/A. -ban foglaltak az irányadók. 2. Térítési díj 33. (1) Az intézményi térítési díjak megállapítására vonatkozóan a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. r ban foglaltak az irányadóak. (2) A térítési díj megállapítására, beszedésére vonatkozóan e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében az Szt /B. -ában foglaltak az irányadók. (3) 34 Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente egy alkalommal állapítja meg. (4) Az intézményi térítési díjakat e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. A személyi térítési díjak megfizetése 34. (1) A személyi térítési díjat konkrét összegben, forintra kerekítve kell megállapítani. Ha a személyi térítési díj az ellátás igénybevételét követő 30 napon belül nem állapítható meg, a megállapítására jogosult térítési díj-előleg fizetését kérheti. (2) Megállapításkor intézkedni kell, hogy az előleg, illetve az előleg fizetésének idő-szakára jutó személyi térítési díj közötti különbözet kiegyenlítése megtörténjen. 32 Hatályon kívül helyezte a 17/2011. (X. 25.) Ör. 4. -a bekezdése. Hatályos november 1-től. 33 Hatályon kívül helyezte a 17/2011. (X. 25.) Ör. 5. -a bekezdése. Hatályos november 1-től. 34 Hatályon kívül helyezte a 17/2011. (X. 25.) Ör. 6. -a bekezdése. Hatályos november 1-től.

13 (3) Ha az önkormányzat rendelete, illetve a megállapodás eltérően nem rendelkezik a személyi térítési díjat a) az átmenti elhelyezést biztosító intézmények szolgáltatásaiért legfeljebb egy hónapi időtartamra előre, b) más személyes gondoskodási formáknál havonta utólag kell megfizetni. (4) A befizetett és a ténylegesen fizetendő személyi térítési díj különbözetét a következő befizetés alkalmával a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 27.) Korm. rendelet 5. (4) bekezdése szerint korrigálni kell. (5) A szolgáltatások, illetve ellátások igénybe vételének szüneteltetését az alábbiak szerint kell bejelenteni az intézményvezetőnek: a) alapszolgáltatás esetében a szüneteltetés első napját megelőző két munkanappal korábban írásban kell a bejelentést megtenni; b) szakosított ellátás esetében a bejelentés részletes szabályait a házirend tartalmazza. 3. Intézményi jogviszony 35. (1) Az intézményi jogviszony keletkezésére vonatkozóan az Szt /D. -ban foglaltak az irányadók. (2) A megállapodásban ki kell térni az Szt. 94/B. és 94/D. -ában foglaltakon túl az alábbiakra is: a) étkeztetés esetén az étkeztetés módjára; b) házi segítségnyújtás esetén a segítségnyújtás tartamára, időpontjára; c) a személyi térítési díj összegére és a megfizetés időpontjára, módjára; d) az ellátástól való távolmaradás esetén (pl. betegség, kórházi ápolás, elutazás) az előzetes bejelentési kötelezettség szabályaira; e) az ellátás megkezdésének időpontjára; f) az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre; g) a döntések elleni jogorvoslat módjára. Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő között kötendő megállapodás 36. A megállapodásban foglaltak szabályozására vonatkozóan az Szt. 94/C. -ában foglaltak az irányadók. Az intézményi jogviszony megszűnése 37. Az intézményi ellátás megszűnésére az Szt ában foglaltak az irányadók. IV. fejezet Záró rendelkezések 38. E rendelet március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a határozattal jogerősen el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Egyidejűleg hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2010. (II. 23.) önkormányzati rendelet. Kőröshegy, február 21.

14 Marczali Tamás s.k. polgármester Kobolákné Dr. Horváth Brigitta s.k. jegyző Kiadmány hiteléül: Kőröshegy, november 13. Kobolákné Dr. Horváth Brigitta Jegyző Egységes szerkezetbe foglalva: szeptember 28. Dr. Friss Attila Jegyző Egységes szerkezetbe foglalva: december 23. Dr. Friss Attila Jegyző Egységes szerkezetbe foglalva: január 22. Dr. Friss Attila Jegyző Egységes szerkezetbe foglalva: május 23. Dr. Friss Attila jegyző

15 1. melléklet a 8/2014. V.22. önkormányzati rendelethez 35 Intézményi térítési díjak a) Szociális étkeztetés: 320,- Ft/ebéd b) Ebéd házhozszállítás: 0,- Ft/nap c) Házi segítségnyújtás: 0,- Ft/óra d) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 40,- Ft/nap e) Támogató szolgáltatás: 0,- Ft/óra f) Fogyatékos személy szállítása: 0,- Ft/km Kőröshegy Község Önkormányzatánál a szociális étkeztetés évi térítési díjainak megállapítását szolgáló számítások A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. tv. 2. számú mellékletének III.3. c) pontja és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény a, valamint külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok alapján a szociális étkeztetésben részesülők vonatkozásában az alábbi térítési díjak kerültek kiszámításra/ megállapításra: A./ Normatíva: Ft/fő/251 nap 220,56 Ft/fő/nap B./ Étkeztetés önköltsége a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás, valamint Kőröshegy Község Önkormányzata által kötött megállapodás alapján: 425 Ft + ÁFA, azaz bruttó 540 Ft/nap. C./ Szociális étkeztetés intézményi térítési díja évre vonatkozóan: (önköltség normatíva): ,56= 319,44 kerekítés miatt 320 Ft/nap 35 Módosította a 8/2014. V.22.) Ör. 1. -a. Hatályos május 23. napjától.

16 KŐRÖSHEGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2. melléklet 36 I. Személyes adatok K É R E L E M Önkormányzati segélyhez Az ellátást igénylő neve: Születési neve:. Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgársága: (tüntesse fel, ha bevándorolt, letelepedett, vagy menekült) Családi állapota:. Összes havi nettó jövedelme: Bejelentett lakóhelye: Tel:... Bejelentett tartózkodási helye: Tel:.. Tényleges tartózkodási helye: Tel:.. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselőjének neve: A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: II. A kérelmezővel közös lakásban élő családtagjainak adatai a) b) c) d) e) f) Név Születési idő Anyja neve A kérelmezővel való rokoni kapcsolat Nettó jövedelem Figyelem! A III. táblázat kitöltésénél az együtt élőket a II. táblázat betűjelei /a)-f)/ szerint azonosítsa! 36 Beiktatta a 16/2013. (XII.11.) Ör a. Hatályos január 1. napjától

17 III. A kérelmező és a vele együtt, közös háztartásban élők jövedelme Jövedelem típusa Kérelmező Kérelmezővel közös háztartásban élők jövedelme jövedelme a) b) c) d) e) f) Összesen Munkaviszonyból vagy más foglalkoztatási jogviszonyból származó j ö v e d e l e m és táppénz Társas vagy egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó j ö v e d e l e m Alkalmi munkavégzésből származó j ö v e d e l e m A gyermekek ellátásához és gondozásához kapcsolódó t á m o g a t á s o k (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.) Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű e l l á t á s o k Önkormányzati és munkaügyi szervek által folyósított re n d s z e r e s p é n z e l l á t á s (munkanélküli járadék; bérpótló juttatás; rendszeres szociális segély; rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény; ápolási díj;étkezési támogatás) Egyéb (ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, stb.) Összes jövedelem

18 IV. A kérelem rövid indokolása Röviden ismertesse azt a létfenntartási gondot, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli-, krízis-, vagy válsághelyzetet, mely megalapozza a kérelmet: VI. Nyilatkozat Alulírott, mint kérelmező kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kőröshegy, 20 A kérelmező, vagy törvényes képviselőjének aláírása E kérelemhez az alább felsorolt mellékleteket kell benyújtani: 1. Kérelmező és a vele együtt élő családtagok jövedelemigazolását a) nyugdíjszerű ellátások esetében az igazolást úgy kell benyújtani, hogy megállapítható legyen a kedvezményezett neve és lakcíme (pl. nyugdíjösszesítő, év eleje nyugdíjközlő) ettől abban az esetben lehet eltekinteni, ha ilyet az adott évben már benyújtottak, ez utóbbi esetben elegendő a havi nyugdíjszelvény (vagy másolata) b) bármely egyéb jövedelemforrásból származó jövedelmeknél (pl. munkabér, alkalmi munkából származó bevétel, stb.) a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemről, c) egyéb pénzellátások igazolása (pl. családi pótlék, árvaellátás stb.) d) gyermekét egyedül nevelő szülő esetében igazolás a tartásdíjról (pl. bírósági végzés; egyezség, bíróság általi jóváhagyása; átutalás postai szelvénye; átutalási értesítő; a szülők hiteles nyilatkozata a gyermektartás mértékéről; amennyiben a tartásra kötelezett nem fizet, az erről szóló nyilatkozat) 2. Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya esetében az állapota igazolására alkalmas dokumentumot. 3. Átmeneti nevelésbe vett gyermek családjába való visszakerülésének érdekében benyújtott kérelem esetében a nevelésbe vételről szóló dokumentumot. 4. Bármely egyéb dokumentum, mely alkalmas a család létfenntartási gondjának, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élet-, válság-, vagy krízishelyzetének bizonyítására, valamint arra, hogy ellátásukról másképpen nem lehet gondoskodni. 5. Temetési költségekhez történő hozzájárulás esetén a temetés költségeit igazoló számla eredeti példányát, valamint az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát.

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011.(II. 15.) rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról I. FEJEZET

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011.(II. 15.) rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról I. FEJEZET JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011.(II. 15.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (12.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról Pécsely Község

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/015. (II..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(VI.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT 6/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete a

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (V.13.) önkormányzati rendelete

Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (V.13.) önkormányzati rendelete Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(XII.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(XII.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális ellátások helyi szabályozásáról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(XII.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátások helyi szabályozásáról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 2014. január 01-től hatályos szöveg

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2011. (VI.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2011. (VI.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2011. (VI.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nagyberény Község Önkormányzata képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Egységes szerk. 2012. 02. 15-i állapot. VESZPRÉMVARSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2007.(I.27.) rendelete

Egységes szerk. 2012. 02. 15-i állapot. VESZPRÉMVARSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2007.(I.27.) rendelete 1 Egységes szerk. 2012. 02. 15-i állapot. VESZPRÉMVARSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007.(I.27.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Veszprémvarsány

Részletesebben