Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete"

Átírás

1 Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális, gyermekvédelmi ellátások, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény 1.. (2) bekezdésében, 10.. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontja, 26. -ában, 32.. (3) bekezdésében, 45.. (1) bekezdésében, 48.. (4) bekezdésében és (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18.. (2) bekezdésében és a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13.. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya A rendeletet személyi hatálya Felgyő Község közigazgatási területén elő természetes személyek közül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben meghatározott személyekre terjed ki. 2. Eljárási rendelkezések (1) Az eljárás kérelemre, vagy hivatalból indul. a.) A kérelemhez szükséges nyomtatványokat az önkormányzati hivatalban térítésmentesen lehet beszerezni, és oda kell benyújtani a nyomtatványon feltüntetett mellékletek csatolásával. b.) A kérelmezőnek nyilatkozni kell, hogy jelen rendeletben foglalt ellátásban való részesülése esetén hozzájárul személyi adatainak és támogatási módjának és összegének az Önkormányzat általi - kizárólag szociális célra való - nyilvántartáshoz, és statisztikai célra való felhasználásához. (2) Környezettanulmányt akkor kell készíteni, ha az iratokból és a helyismeret alapján a rendelkezésre álló információkból megállapítható tényállás a kérelmező szociális helyzetére és körülményeire vonatkozóan az érdemi döntés meghozatala érdekében kiegészítésre szorul. Amennyiben a kérelmező által igazolt anyagi helyzet és a kérelmező tényleges anyagi helyzetében eltérés vélelmezhető, környezettanulmányt kell készíteni, akkor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (6) bek. alapján kell eljárni.

2 (3) E rendelet 5. -ában felsorolt pénzbeli ellátások kifizetése számlával rendelkező ügyfél estében átutalással, ennek hiányában a Felgyő Község Önkormányzat házipénztárából kifizetési napokon, valamint igény szerint a szolgáltató részére átutalással, illetve szükség esetén postai úton történik. (4) A kérelmezőt megillető rendszeres ellátásokból (pl. nyugdíj, munkanélküli járadék stb.) származó jövedelmét a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó, érvényes szelvénnyel, határozattal vagy számlavezető pénzintézet által kiadott igazolással kell igazolni. (5) A (4) bekezdésen kívüli nem havi rendszerességgel szerzett jövedelmet - pl. állattartásból, ingatlan bérbeadásból, értékpapírból származó jövedelmet őstermelői igazolvánnyal vagy nyilatkozattal kell igazolni a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (2) bekezdése szerint. Egyéni, vagy társas vállalkozók, szabadfoglalkozásúak, adóbevallást készítő őstermelők jövedelmüket az éves adóbevallás, vagy a Nemzeti Adó és Vámhivatal által kiadott igazolással igazolhatják, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (2) bek. b.) pontja és (3) bekezdés által meghatározottak szerint. (6) Ahol e rendelet jövedelmet, rendszeres pénzellátást, vagyont, családot vagy háztartást említ a évi III. törvény 4. -ában meghatározott fogalmakat kell használni és alkalmazni. (7) Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben meghatározott hatásköreinek gyakorlását: rendkívüli települési támogatást, rendkívüli gyermekjóléti támogatást, temetési támogatást, szociális kölcsönt, születési támogatást a Szociális, Oktatási és Sport Bizottságra-, köztemetést a polgármesterre-, lakásfenntartási támogatást a jegyzőre ruházza át. 3. Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése (1) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 17. -ában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. (2) Szociális ellátásból eredő visszafizetési kötelezettség alól a szociális ellátást gyakorló szerv részletfizetést, a visszafizetendő összeg csökkentését, vagy elengedését engedélyezheti méltányosság címén. a) Méltányolni lehet, ha a támogatott önhibáján kívül kerül olyan helyzetbe (pl. betegség, munkanélküliség, jelentős jövedelem kiesés stb.), hogy a támogatás visszafizetése létfenntartását veszélyeztetné. 2

3 b) Részletfizetést engedélyezhet a szociális hatáskört gyakorló szerv a támogatott kérésére akkor, ha visszafizetés feltételei fennállnak, de a támogatott jelentős kiadás előtt áll (pl. fűtés idény). A visszafizetés halasztásának időtartama nem haladhatja meg az egy évet. 4. Adatkezelés Az adatkezelésre és az adatok védelmére vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 5.. A szociális ellátás formái (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására, pénzbeli szociális ellátás nyújtható. (2) Az e rendeletben szabályozott szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások: Települési támogatás: a) rendkívüli települési támogatás b) rendkívüli gyermekjóléti támogatás c) temetési támogatás d) szociális kölcsön e) lakásfenntartási támogatás (3) Az e rendeletben szabályozott alanyi jogon járó ellátás: születési támogatás Települési támogatás 6. (1) Települési támogatást a hatáskört gyakorló szerv nyújt alkalmanként, és havi rendszerességgel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben foglaltak alapján. Rendkívüli települési támogatás (2) Rendkívüli települési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetében a 300 %-át nem haladja meg. 3

4 (3) A rendkívüli települési támogatás mértéke rászorultsághoz igazodva alkalmanként minimum Ft, maximum Ft lehet. (4) Rendszeres rendkívüli települési támogatás legfeljebb 6 hónap időtartamra állapítható meg. (5) Elemi csapás, hosszan tartó betegség vagy baleset estén hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb 1 alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható a rendkívüli települési támogatás. Elemi csapás esetén a támogatás összege maximum Ft lehet. Rendkívüli gyermekjóléti támogatás (6) A tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek részére egy naptári éven belül gyermekenként legfeljebb két alkalommal nyújtandó rendkívüli gyermekjóléti támogatásra az a személy jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén 200 %-át, és a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, illetve a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül. A segély összege minimum Ft, maximum Ft. Temetési támogatás (7) Meghalt személy halála miatt, legfeljebb a haláleset bekövetkezésétől számított 30 napon belül lehet benyújtani a temetési költségekhez való hozzájárulás céljából a kérelmező nevére szóló eredeti, temetéshez kapcsolódó bizonylat bemutatása mellett. Temetési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. A temetési támogatás mértéke Ft. A jelen bekezdésben szabályozott támogatás nyújtását követően támogatási kérelem nem terjeszthető elő. (8) Az e paragrafusban szabályozott támogatási formák természetbeni szociális ellátásként is nyújthatók, elsősorban élelmiszersegély, tüzelősegély, ruhavásárlás, tankönyvvásárlás, tanszervásárlás, közüzemi szolgáltatási díj hátralék kiegyenlítésére, valamint gyógyszertámogatás céljából, továbbá az ellátási formák vonatkozásában a támogatás harmadik személynek is kiutalható, vagy kifizethető, ha a kérelmező azt kéri, vagy az összeg felhasználására testi vagy szellemi állapota miatt nem képes. A támogatás felhasználására indokolt esetben elszámolási kötelezettség is megállapítható. (9) Az e paragrafusban szabályozott támogatási formák iránti kérelmet e rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, az abban szereplő mellékletek csatolásával. 7. Szociális kölcsön (1) Kérelemre, kamatmentes szociális kölcsön nyújtható annak a személynek, aki egyedülállóként, vagy vele életvitelszerűen együtt élő közeli hozzátartozóival együtt: 4

5 a) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, így különösen: baleset, súlyos betegség, elemi kár esetén, egyéb előre nem látható, méltánylást érdemlő helyzet, pl.: haláleset bekövetkezésekor, b) közüzemi díjhátralék, illetve lakbérhátralék rendezéséhez, c) pénzbeli ellátás megállapítása és folyósítása közötti időszakra, d) saját tulajdonjogú ingatlan javítására, korszerűsítésére, ha az ingatlan tulajdonviszonyai rendezettek, legfeljebb három évente, e) ház-, lakásvásárlásra. f.) temetési költségekre. (2) Szociális kölcsön iránti kérelmet házasságban élő személyek esetén mindkét házastársnak kell előterjesztenie, élettársi kapcsolatban lévő személyek esetén a feleknek igazolniuk kell az élettársi kapcsolat legalább egy éves fennállását, és a kölcsön iránti kérelmet mindkettőjüknek alá kell írni. (3) A kölcsön folyósításának feltételeit megállapodásban kell rögzíteni, amelyben mindkét házastársat, élettársat egyetemlegesen adóstársként kell feltüntetni. (4) A kölcsön legmagasabb összege az öregségi nyugdíjminimum ötszöröse. (5) A kölcsön visszafizetésének maximális futamideje 24 hónap. (6) A kölcsön visszafizetésének kezdő időpontja általában a kölcsön felvételét követő hónap 30. napja. (7) Szociális kölcsön csak annak a személynek nyújtható, akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló személy esetén meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. (8) A kölcsön visszafizetésére a havi törlesztő részleteket egyenlő vagy változó összegben is ki lehet kötni. (9) A kölcsön folyósításáról szóló megállapodásban ki kell kötni, hogy amennyiben az adós vagy egyetemleges adóstársak bármely havi törlesztő részlet befizetését elmulasztják, a hátralévő teljes kölcsön összegének egy összegben, törvényben meghatározott kamattal együtt esedékessé válik. (10) Amennyiben az adós a kölcsön visszafizetésére neki fel nem róható okból képtelenné válik a hátralévő kölcsön összegének visszafizetése alól, kérelmére maximum 6 hónapra halasztás adható, illetve különös méltánylást érdemlő esetben a fennmaradó kölcsöntartozás elengedhető. (11) A kamatmentes kölcsön visszafizetésére irányuló halasztási kérelem elbírálásakor környezettanulmányt kell készíteni. (12) Ha a kamatmentes szociális kölcsön összege a Ft-ot meghaladja, a megállapított támogatás összegéig a kérelmező ingatlanára jelzálogjogot lehet bejegyezni az ingatlan nyilvántartásban. Erről a kölcsön megállapodásban rendelkezni kell. 5

6 8. Lakásfenntartási támogatás (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Az önkormányzat a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt. (2) A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. (3) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. (4) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. Ha a háztartás a) (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy b) (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. (5) A lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 400 Ft. (6) A lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (7) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint és nem lehet több, mint 5000 Ft, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. TM kiszámítása a következő módon történik: 6

7 TM = 0,3 J 0,5 NYM NYM x 0,15 ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni. (8) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. A havi rendszerességgel járó lakásfenntartási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. Ha az ellátás időtartama alatt az ellátás nyújtásának feltételei nem állnak fenn, akkor a változás bekövetkezésének napjában lévő hónap utolsó napjával kell az ellátást megszüntetni. (9) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 9. Születési támogatás (1) A szociális hatáskört gyakorló szerv döntése alapján, alanyi jogon jár minden olyan személynek, aki a gyermek születése várható időpontját megelőzendően legalább 6 hónapja Felgyő közigazazgatási területén lakóhellyel rendelkezik és megszületett gyermekének is állandó lakóhelye Felgyő közigazgatási területén van. A támogatás nyújtásának feltétele továbbá, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásakor életvitelszerűen Felgyőn lakik. (2) A születési támogatás összege gyermekenként Ft. (3) A születési támogatás iránti kérelmet a gyermek születését követő 60 napon belül kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a gyermek születését igazoló anyakönyvi kivonatot, gyermek lakcímkártyáját, valamint a kérelmező lakcímkártyáját. 10. Köztemetés (1) A temetésre köteles személy kérelmére indokolt esetben a polgármester a köztemetés költségének megtérítésére részletfizetést engedélyez, ha temetésre kötelezett, valamint családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, vagy kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik a temetésre kötelezett. (2) A köztemetés költsége méltányosságból polgármester döntése alapján elengedhető. Különösen méltányolandó körülmény, ha a temetésre kötelezett kiskorú, gyámolt, átmeneti nevelésbe vett, tartós nevelésbe vett vagy a kötelezett havi jövedelme, valamint családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70 %-át, feltéve, ha vagyontalan. 7

8 11. A személyes gondoskodás keretében tartozó gyermekjóléti alapellátások formák (1) Felgyő Községi Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formái: Gyermekjóléti alapellátás a) gyermekjóléti szolgáltatás b) gyermekek napközbeni ellátása ba) óvodai napközbeni ellátás bb) általános iskolai napközbeni ellátás 12. Az ellátás igénybevételének módja (1) Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított az ellátás kötelező igénybevételére a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szabályai az irányadók. (2) Személyes gondoskodás formáinak igénybevételére irányuló kérelmet - a Gyermekjóléti Szolgálat igénybevételének kivételével - az oktatási- nevelési tagintézmény vezetőjéhez nyújtható be: a) óvodai napközbeni ellátás esetén az Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda Felgyői Napközi Otthonos Óvoda (6645 Felgyő, Templom út 1.). b) általános iskolai napközbeni ellátás esetén a Csongrád és Térsége Általános Iskola László Gyula Általános Iskolája (6645 Felgyő, Széchenyi út 3.). 13. Gyermekjóléti szolgálat A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat az Alsó-Tisza Menti Önkormányzati Társulás által fenntartott Remény Szociális Alapszolgáltatási Központ Csanytelek keretében működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Felgyői Irodája (Felgyő, Széchenyi út 2.) útján biztosítja. 14. Térítési díj (1) A gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjára a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv ban foglaltakat kell alkalmazni. 8

9 (2) Az étkezés az Önkormányzati Konyha élelmezésvezetőjénél igényelhető. A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díját e rendelet 1. melléklete tartalmazza (3) Az intézmény vezetője köteles a megállapított térítési díjak befizetését ellenőrizni, az elmaradt térítési díj behajtása iránt intézkedni. (4) Az élelmezésvezető a díjhátralékról negyedévente tájékoztatást ad a Szociális, Oktatási és Sport Bizottságnak. A Szociális, Oktatási és Sport Bizottság a díjhátralékot a kötelezett szociális jövedelmi és vagyoni helyzete mérlegelésével részben vagy egészben elengedheti, vagy részletfizetési kedvezményt engedélyezhet. 15. (1) E rendelet március 1-jén lép hatályba. Záró rendelkezések (2) E rendelet 1. melléklete április 1-jével lép hatályba. (3) április 1-jével hatályát veszti a Felgyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális igazgatásról és szociális, gyermekvédelmi ellátásokról, valamit személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról szóló 16/2013. (XII.19.) önk. rendeletének 1. melléklete. (4) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Felgyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális igazgatásról és szociális, gyermekvédelmi ellátásokról, valamit személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról szóló 16/2013. (XII.19.) önk. rendelet, kivéve annak 1. mellékletét. Horváth Lajos polgármester Dr. Faragó Péter jegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: február 25. Dr. Faragó Péter jegyző 9

10 1. melléklet a 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez A gyermekek napközbeni ellátása keretében gyermekétkeztetés szolgáltatás intézményi térítési díja 1./ Óvodai ellátottak térítési díjai: tízórai 66,14 Ft/adag + áfa ebéd 188,98 Ft/adag + áfa uzsonna 61,41 Ft/adag + áfa összesen: 316,53 Ft/adag + áfa 2./ Általános Iskola 1-4. osztály: tízórai 70,87 Ft/adag + áfa ebéd 214,17 Ft/adag + áfa uzsonna 74,02 Ft/adag + áfa összesen: 359,06 Ft/adag + áfa Általános Iskola 5-8 osztály: tízórai ebéd uzsonna összesen: 71,87 Ft/adag + áfa 231,49 Ft/adag + áfa 74,02 Ft/adag + áfa 376,38 Ft/adag + áfa 10

11 2. melléklet a 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez Tömörkényi Közös Önkormányzati Hivatal Felgyői Kirendeltség 6645 Felgyő, Széchenyi út 1. tel.: 63/ KÉRELEM rendkívüli települési-, rendkívüli gyermekjóléti-, temetési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve /születési név is / Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:.. Születési helye: Anyja neve: Születési hely, idő:., 19 év..hónap nap Telefonszám: Folyószámla száma:... 2./ Állampolgársága :.. 3./ Családi állapota (a megfelelő rész aláhúzandó): egyedülálló (hajadon, nőtlen) házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt házastársától külön élő elvált özvegy 4./ Lakóhely:..helység....utca..sz. Tartózkodási hely: helység.utca.sz. Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó) 5. A kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai: Név Születési hely, idő Taj szám Anyja neve Rokoni fok 11

12 család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége; d) közeli hozzátartozó: da) a házastárs, az élettárs, db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek), dc) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér; háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.) II. A támogatás igénylésének indoka:.. A támogatás megállapítását (megfelelő betűjel bekarikázandó. Egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg. ) a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel a család kiadásainak mérséklésére b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére c) a családban nevelkedő gyermekre tekintettel a család létfenntartási vagy rendkívüli élethelyzetbe kerülése okán d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra. kérem. 12

13 III. Jövedelmi adatok* A jövedelem típusa Kérelmező családban élő közeli hozzátartozók Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó Táppénz, gyermekgondozási támogatások Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások Egyéb jövedelem Összes jövedelem Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki).. Ft/hó. (* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázatban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek a kérelem benyújtását megelőzendő hónap időszakára vonatkozzanak.) IV. Egyéb nyilatkozatok: Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. -ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Felgyő, 20.. év.hó nap. kérelmező házastársa/élettársa/ bejegyzett élettársa aláírása kérelmező aláírása 13

14 Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Személyi adatok Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. Jövedelmi adatok: A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A havi jövedelem kiszámításakor a) rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt, b) nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni. Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. A jövedelmi adatokat alatt a havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításakor a bevételt és az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Jövedelem típusai: - Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem. - Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást. - Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. - Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék. -. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. - Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. 14

15 Csatolandó mellékletek:,a jövedelme igazolására: a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy munkabér jegyzék, b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat, c) álláskeresési támogatás esetén a munkaügyi központ megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat, d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonat, e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény vagy bankszámlakivonat, f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat, g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irat, i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén gyámhivatal határozata, j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás, k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat l) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat és a munkaügyi központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül, m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat - 16 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszony igazolását - Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. - minden olyan okirat(pl. kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat stb.), amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet 15

16 3. melléklet a 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez Tömörkényi Közös Önkormányzati Hivatal Felgyői Kirendeltség 6645 Felgyő, Széchenyi út 1. tel.: 63/ KÉRELEM települési támogatás lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Állampolgársága:... Telefonszám (nem kötelező megadni):... cím (nem kötelező megadni): Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma:... fő. 3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: Név (születési név) Születési helye, ideje (év, hó, nap) Anyja neve Társadalombiztosítási Azonosító Jele 4. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy: a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma... fő, b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma... fő, 16

17 c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma... fő. II. Jövedelmi adatok A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: A B C A jövedelem típusa 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. Egyéb jövedelem 7. Összes jövedelem Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek III. Lakásviszonyok A támogatással érintett lakás nagysága:... m 2. A lakásban tartózkodás jogcíme:... IV. Nyilatkozatok 1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék működik - nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó). Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok): Felelősségem tudatában kijelentem, hogy - életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen él (a megfelelő rész aláhúzandó), - a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Dátum: kérelmező aláírása a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 17

18 Vagyonnyilatkozat I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:... II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona A. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó) 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése:... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft II. Egyéb vagyontárgyak Gépjármű: ' a) személygépkocsi:... típus... rendszám a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:... Becsült forgalmi érték:**... Ft b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:... típus... rendszám a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:... Becsült forgalmi érték:**... Ft Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Kelt:... év... hó... nap... aláírás Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 18

19 TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. 1. Személyi adatok Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. Lakóhely vagy tartózkodási hely: a kérelem benyújtását megelőzően az okmányirodánál bejelentett és a lakcímet igazoló érvényes hatósági igazolványba (lakcímkártyába) bejegyzett lakóhely vagy tartózkodási hely. Fogyasztási egység: a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. Ha a háztartás nagykorú tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy a háztartás kiskorú tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. Egyedülálló:az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. Gyermek: "Közös háztartásban élő eltartott gyermeknek" számít az a vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek vagy nevelt gyermek - a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével -, aki - húszévesnél fiatalabb és önálló keresettel nem rendelkezik, - huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, - huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, - tartósan beteg, autista, illetve testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, korhatárra való tekintet nélkül, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. 2. Jövedelemre vonatkozó adatok Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó megszerzett vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. 19

20 Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve, ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. Nem minősül jövedelemnek: így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmenti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkozatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét. A háztartás tagjainak jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. A havi jövedelem kiszámításakor rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem figyelembe esetén a kérelem benyújtást megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen venni. Jövedelem típusai: - Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyban folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott személyes közreműködést igénylő tevékenységből származó jövedelem. - Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt fel kell tüntetni a jogdíjat, továbbá bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagjai által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást. - Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. - Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, az átmeneti bányász járadék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék. - Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatását helyettesítő támogatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. - Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. III. Nyilatkozatok A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. Lakásfenntartási kiadásnak kell tekintetni a villanyáram, a vízés gázfogyasztás, a tüzelőanyag költségét. A lakhatást legnagyobb mértékben veszélyeztető költségnek kell tekintetni különösen a lakásfenntartási költségek legnagyobb hányadát képező költségeket, valamint azon költségeket, amelyek kiegyenlítése tekintetében a kérelmezőnek elmaradása van. 20

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Lakhatási támogatásként

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Lakhatási támogatásként KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Lakhatási támogatásként 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4.

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására KÉRELEM A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:...

Részletesebben

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. I. Személyi adatok K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születési név: Születési hely, év, hó, nap: Anyja neve: TAJ szám: Családi állapot*: nőtlen, hajadon, házas, elvált, özvegy, élettárs, bejegyzett élettárs, elvált

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. (Átvétel: Szignó: ) KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kápolnásnyék

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.26.) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Ófehértó Községi Önkormányzat

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM a 2. melléklet 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez Érkezett:. RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM 1. Kérelmező személyes adatai: Név:... Születési név:... Szül. helye:...

Részletesebben

KÉRELEM normatív lakásfenntartási támogatás megállapításához

KÉRELEM normatív lakásfenntartási támogatás megállapításához KÉRELEM normatív lakásfenntartási támogatás megállapításához Kérelmező neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Állandó lakcím:... A lakásban élő személyek száma:. A lakásban lévő háztartások száma:..

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati

Részletesebben

KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapításához

KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapításához 1. Személyi adatok KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapításához 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1.Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.Anyja neve:... 1.1.4.Születés helye,

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

KÉRELEM. Normatív lakásfenntartási támogatás megállapításához. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye,ideje:...

KÉRELEM. Normatív lakásfenntartási támogatás megállapításához. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye,ideje:... KÉRELEM Normatív lakásfenntartási támogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye,ideje:... Lakóhely:.

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje ( év, hó, nap):... Lakóhely:...

Részletesebben

2. Önkormányzati segély

2. Önkormányzati segély Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Ófehértó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1 Személyi adatok 11 A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 111 Neve: 112 Születési neve: 113 Anyja neve: 114 Születési helye, ideje (év, hó, nap): 115

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Személyi adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236 KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: 1. Személyes adtatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:. Születési neve:... Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:.

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési helye,

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben

K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására

K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására 1. SZEMÉLYES ADATOK 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve: 1.1.3. Anyja neve: 1.1.4. Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

K É R E L E M egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához

K É R E L E M egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához K É R E L E M egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben