A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól. I. fejezet Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól. I. fejezet Általános rendelkezések"

Átírás

1 Ercsi Város Képviselőtestületének 7/2002. (V.28.) Kt. sz. RENDELETE A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Ercsi Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított évi III. törvény vonatkozó szakaszaiban kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed: I. cím A rendelet hatálya a) az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra; b) az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvány birtokában a település közigazgatási területén élő bevándorolt személyekre; c) a magyar hatóságok által menekültként elismert, a település közigazgatási területén élő személyekre; d) arra a hajléktalan személyre, aki az ellátás igénybevételekor úgy nyilatkozott, hogy tartózkodási helye a város közigazgatási területén van. (2) Az önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya az arra rászoruló személy életét, testi épségét veszélyezteti.

2 II. cím Hatásköri és eljárási rendelkezések 2. (1) E rendeletet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított évi III. törvénnyel (a továbbiakban: Sztv.) és a gyermeknevelési támogatás megállapításának szabályairól, a szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló 32/1993. (II.17.) Kormányrendelettel, valamint a Közgyógyellátási igazolvány kiadásáról szóló 28/1993. (II.17.) Kormányrendelettel együtt kell alkalmazni. (2) Az e rendeletben meghatározott ellátások tekintetében a Képviselőtestület, a Szociális és Egészségügyi bizottság és a polgármester jár el. Az Sztv-ben meghatározott esetekben az eljárásra a jegyző jogosult. (3) A Képviselőtestület dönt a) a jogosulatlanul igénybevett szociális ellátás visszafizetésének méltányosságból történő részbeni vagy egészbeni elengedéséről, b) a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntése elleni fellebbezések elbírálásáról (4) A Képviselőtestülettől átruházott hatáskörben a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt: a) az ápolási díjról b) a lakásfenntartási támogatásról c) különleges méltányosságot igénylő esetekben az átmeneti segélyről d) szociálisan rászorulók közgyógyellátásának, az Sztv 50 (2) bekezdése szerinti megállapításáról

3 e) a jogosulatlanul igénybevett szociális ellátások megtérítésének elrendeléséről (5) A Képviselőtestülettől átruházott hatáskörben a Polgármester dönt: a) a rendszeres szociális segélyről b) az átmeneti segélyről c) az időskorúak járadékáról d) a köztemetésről e) élelmiszerutalvány, vagy élelmiszercsomagról f) tüzelőtámogatásról g) gyógyszertámogatásról (6) A jegyző a) közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg a Sztv. 50. (3) bekezdése alapján b) közgyógyellátási igazolványt állít ki 3. (1) A ellátás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájánál lehet előterjeszteni, kizárólag jelen rendelet függelékét képező formanyomtatványokon. (2) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványokon a kérelmezők számára tömören és világosan fel kell tüntetni a nyomtatvány kitöltésének szabályait, valamint fel kell sorolni azokat a mellékleteket és nyomtatványokat, melyek a kérelem elbírálásához szükségesek. (3) A polgármesteri hivatal, valamint a 2. szerint eljáró szervek az eljárás során kötelesek a kérelmezők részére a szükséges tájékoztatást megadni, jogaikra és kötelezettségeikre a figyelmet felhívni.

4 (4) Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra lenne jogosult, erre a tényre a kérelme elutasításáról szóló határozatban a figyelmet fel kell hívni, illetőleg az ellátást részére hivatalból meg kell állapítani. 4. (1) Eltérő szabály hiányában e rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Sztv. 4. -ában foglaltakat kell alkalmazni. (2) A jövedelem számításakor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a megelőző három hónap átlagát, egyéb jövedelmek esetében a megelőző 6 hónap átlagát kell figyelembe venni. (3) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. Ezek különösen a következők lehetnek: a munkáltató által kiadott keresetigazolás, rendszeres pénzellátásoknál az azt megalapozó határozat vagy a kifizetésről szóló igazolószelvény (pl. nyugdíjszelvény), egyéb jövedelmeknél az azokat megalapozó határozat, kifizetési bizonylat, igazolás, szerződés, stb. (4) A gyermeknevelési támogatás megállapításának szabályairól, valamint a szociális ellátásának igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló 32/1993. (II. 17) Korm. rendelet által említett ellátások tekintetében a kérelemhez az ott felsorolt bizonyítékokat kell csatolni. Az egyéb ellátások tekintetében ezen Kormányrendelet 1. sz. mellékletében szereplő jövedelem-nyilatkozatot és 5. számú mellékletében szereplő vagyon-nyilatkozatot kell alkalmazni. (5) Mellőzni kell a jövedelem-nyilatkozatot és a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapon belül már részesült olyan ellátásban, amelyhez a jövedelmi- és vagyoni helyzetét igazolta, és vélelmezhető, hogy helyzetében nem történt a jogosultságát érintő változás. Erről a kérelmező írásban köteles nyilatkozni. 5. (1) A döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei, valamint a (2) bekezdésben megjelölt esetekben környezettanulmány alapján köteles meghozni. A környezettanulmány elvégzéséről az önkormányzat a polgármesteri hivatal útján gondoskodik.

5 (2) Környezettanulmányt kell készíteni az ápolási díj megállapítására beadott kérelmek esetében. Egyéb esetekben környezettanulmány készíthető, illetve az Sztv. 10. (2) bekezdés szerint az APEH-től kérni kell a személyi jövedelemadó-alap közlését, amennyiben a rendelkezésre álló dokumentumok alapján vélelmezhető, hogy a kérelmező jövedelmi, vagy vagyoni helyzetére vonatkozóan valótlan adatot közölt. (3) A (2) bekezdéstől eltérően mellőzni kell a környezettanulmány felvételét, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül már valamilyen ellátásban részesült, és vélelmezhető, hogy körülményeiben nem állt elő változás. (4) Az egy lakásban életvitelszerűen együttlakó személyeket függetlenül ezirányú nyilatkozatuktól, valamint bejelentett lakó- és tartózkodási helyüktől a kérelem elbírálása szempontjából egy háztartásnak kell tekinteni. III. cím A jogosulatlanul igénybevett ellátás visszatérítése 6. (1) Az Sztv ában foglaltak szerint jogosulatlanul igénybevett ellátás és annak kamatai megtérítésének elrendelése esetén a visszafizetés méltányosságból részben vagy egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely a kérelmező vagy családja megélhetését veszélyeztetné, vagy amelyben ismételten szociális gondoskodásra szorulna. (2) Kérelemre a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama. IV. cím A szociális ellátás rendszere 7. (1) Az önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését jelen rendelet keretei között pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtásával valósítja meg.

6 (2) Pénzbeli ellátások: a.) időskorúak járadéka b.) rendszeres szociális segély c.) lakásfenntartási támogatás d.) ápolási díj e.) átmeneti segély (3) Természetben nyújtott ellátások: a.) köztemetés b.) közgyógyellátás c.) Élelmiszercsomag d.) tüzelőtámogatás e.) gyógyszertámogatás II. fejezet Pénzbeli ellátások I. cím Időskorúak járadéka 8. Az Sztv. 32/B-32/E -aiban szabályozott időskorúak járadékára való jogosultság

7 fennállásának feltételeit a megállapítást követő egy év múlva, majd azt követően kétévente felül kell vizsgálni. A benyújtandó kérelmet az 1. számú függelék tartalmazza. II. cím Rendszeres szociális segély 9. Az Sztv. 37/A- 37/G -aiban szabályozott rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételeit a megállapítást követően évenként felül kell vizsgálni. A benyújtandó kérelmet a 2. számú függelék tartalmazza. 10. (1) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy esetében a rendszeres szociális segély folyósításának feltétele az Sztv. 37/A. (1)-(2) bekezdésében foglaltakon túl az önkormányzattal, valamint a Fejér Megyei Munkaügyi Központtal, illetve annak Ercsi Kirendeltségével történő együttműködés. (2) Az önkormányzattal való együttműködés keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személy köteles a) a Polgármesteri Hivatal Igazgatási irodájánál adatait és adatainak megváltozását bejelenteni; b) a segélyre való jogosultság fennállásának felülvizsgálatát elsegíteni; c) az önkormányzat által felajánlott, számára az Sztv 37/A (10) bekezdése szerinti munkalehetőséget elfogadni d) amennyiben a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat így rendelkezik, az önkormányzat által fenntartott családsegítő szolgálat programjaiban részt venni. (3) A Fejér Megyei Munkaügyi Központ Ercsi Kirendeltségével történő, Sztv. 37/D. (2) c) pont szerinti együttműködés keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személy köteles: a) nyilvántartásba vétel céljából a munkaügyi központnál bejelentkezni, adatai megváltozását közölni;

8 b) a munkaügyi központ értesítése alapján munkahely felajánlása céljából a munkaügyi központnál megjelenni, a felajánlott megfelelő munkát elfogadni; c) amennyiben munkába áll, s a munkahelyet nem az önkormányzat vagy a Fejér Megyei Munkaügyi Központ Ercsi Kirendeltsége ajánlja fel számára, a munkába állás tényét köteles bejelenteni. (4) A kérelmezőt kérelme elbírálását megelőzően tájékoztatni kell az együttműködési kötelezettségről, annak tartalmáról, formáiról, és írásban nyilatkoztatni kell arról, hogy kérelme kedvező elbírálása esetén az együttműködési kötelezettségnek eleget tesz. Amennyiben az együttműködést nem vállalja, részére a rendszeres szociális segély nem állapítható meg. 11. (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy egyéni és családi körülményeinek ismeretében, azokat mérlegelve kötelezhető arra, hogy az önkormányzat által működtetett Szociális Szolgálattal együttműködjön. (2) A Szociális Szolgálat által szervezett programok az életmód és életvezetés megváltoztatásának elősegítésére, a beilleszkedési zavarok leküzdésére, a mentális problémák megoldására irányuló egyéni és csoportos foglalkozások, tanácsadások megszervezésére irányulnak. Az erre irányuló együttműködést akkor kell az ellátásba részesülő számára előírni, ha körülményei alapján feltételezhető, hogy a kialakult helyzet életmódjára, életvezetési szokásaira, mentális magatartására vezethető vissza. (3) Amennyiben a segélyt megállapító határozat az (1) bekezdés szerinti együttműködési kötelezettséget ír elő, az ellátásban részesülő a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a Szociális Szolgálattal, illetve a munkaügyi központtal együttműködési megállapodást kötni. Az együttműködési megállapodásban rögzíteni kell a következőket: a) a programról szóló értesítés módját; b) a részvételben történő akadályoztatás esetén a távolmaradás kimentésének

9 módját és határidejét; c) a részvétel elmulasztásának jogkövetkezményeit. (4) A Szociális Szolgálat a programban való részvételről, illetőleg annak elmulasztásáról tájékoztatja a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáját. 12. (1) Az önkormányzat az Sztv. 37/A. (6) bekezdés szerinti foglalkoztatás megszervezésére vonatkozó kötelezettségének a Polgármesteri Hivatal és más önkormányzati intézmények útján tesz eleget. (2) Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás keretében a következő munkavégzésekre kerülhet sor: a) a szociális gondoskodással összefüggő személyi szolgáltatások terén: ebédkihordás, a gondozottak részére bevásárlás, szakember felügyelete alatt a házi ápolás segítése; b) a települési környezet gondozásával és a környezetvédelemmel összefüggésben: középületek takarítása, közterületek gondozása, tisztán tartása, hulladékgyűjtés, vízelvezető rendszerek karbantartása; hivatalsegédi feladatok ellátása; c) a településfejlesztéssel összefüggésben: víz-, csatorna- és úthálózat kiépítése, karbantartása. 13. (1) Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás 7 hónapig tart. (2) A rendszeres szociális segélyt kérő aktív korú nem foglalkoztatott személy köteles a részére felajánlott munkalehetőségről szóló értesítés kézhezvételét követően, az értesítésben szereplő időpontban munkára jelentkezni. A munkavégzés előtt a szükséges munkaköri alkalmassági vizsgálatot el kell végezni. (3) A felajánlott munkakör ellátására való tartós vagy végleges alkalmatlanság, foglakozás-egyészégügyi szakvéleménnyel, az átmeneti alkalmatlanság pedig háziorvosi

10 szakvéleménnyel igazolható. 14. Az aktív korú nem foglalkoztatott személy rendszeres szociális segély iránti kérelmét el kell utasítani, illetőleg a segély folyósítását meg kell szüntetni, ha: a) a 11. szerinti együttműködés kötelezettséget nem vállalja vagy együttműködési kötelezettségét nem teljesíti, s annak elmulasztását 3 napon belül nem menti ki; b) a 13. szerinti foglalkoztatás esetén a munkaköri alkalmassági vizsgálaton nem jelenik meg, a munkát nem veszi fel, vagy a munkától távol marad, s mulasztását 3 napon belül elfogadható módon nem menti ki; c) a 14. szerinti foglalkoztatás esetén a foglalkoztatásból eredő kötelezettségeit vétkesen megszegi. III. cím Lakásfenntartási támogatás 15. (1) Az Sztv. 38. (1) bekezdésére figyelemmel lakásfenntartási támogatás állapítható meg., amennyiben a) a kérelmező, illetőleg a kérelmező és családja a lakás hasznosításából származó jövedelemmel nem rendelkezik, és b) a családban az egy főre jutó havi jövedelem - egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át - kétszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 125%-át, - három, vagy többszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, valamint c) a lakásfenntartás költségei a háztartás havi összjövedelmének 35%-át elérik, vagy d) a fűtés elismert költségének havi összege a háztartás havi összjövedelmének legalább

11 20%-a. (2) Az (1) bekezdés c) pont szerinti lakásfenntartás kiadások között az Sztv. 38. (4) bekezdésében meghatározott kiadások az alábbiak szerint vehetők figyelembe: a) nem vehető figyelembe a lakáskarbantartás költsége b) a villanyáram díjából legfeljebb 150 KWh/hó c) a víz- csatorna fogyasztás díjából legfeljebb 4 köbméter/fő/hó d) a gázfogyasztás díjából legfeljebb 250 köbméter/hó e) a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletének teljes összege. 16. (1) A településen elismert minimális lakásnagyság: 1-2 személyes háztartás esetén 70 m 2 3 és több személyes háztartás esetén az első két főnél 70 m 2, minden további személy esetén + 15 m 2, de a lakás alapterülete a 140 m 2 -t nem haladhatja meg. 17. (1) A lakásfenntartási támogatás a (2) bekezdés kivételével legfeljebb egy évre adható meg, a feltételek fennállása esetén ismételten megállapítható. (2) A fűtési költségek támogatása esetén a támogatás legfeljebb a fűtési időszakra állapítható meg. Fűtési időszak alatt az október 15. április 15. közötti időszakot kell érteni. 18. (1) A lakásfenntartási támogatás kizárólag pénzbeli ellátásként állapítható meg. A

12 benyújtandó kérelmet a 3. számú függelék tartalmazza. (2) A támogatás a mindenkori költségvetés lehetőségeinek függvényében adható. IV. cím Ápolási díj 19. (1) Az Sztv-ben meghatározottakon túl ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi. A benyújtandó kérelmet a 4. számú függelék tartalmazza. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásra az Sztv. 41., 42., 43. és a 44. szabályait értelemszerűen, az alábbi feltételekkel együtt kell alkalmazni: a.) b.) c.) az ápoló családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, az ápolt családjában (egy háztartásban életvitelszerűen együttlakó közeli hozzátartozók között) a kérelmezőn kívül helyzetével fogva ápolásra, gondozásra alkalmas más személy nem lehet, a kérelmező az ápolási, gondozási tevékenység ellátására alkalmasnak kell lennie, d.) az ápolást jövedelemszerzéssel járó munkája nem akadályozhatja az ápolási kötelezettségének teljesítésében, e.) az ápolónak és az ápoltnak közös háztartásban kell élnie, f.) az ápoló és ápolt között tartási, életjáradéki, vagy öröklési szerződés nem állhat fenn, g.) a díjban egyidejűleg csak egy személy részesülhet. (3) Az ápolási díj mértéke: a.) az Sztv. 41. (1) bekezdés a) és b) pontjainak esetében az öregségi nyugdíj

13 b.) mindenkori legkisebb összege az Sztv. 41. (4) bekezdésében foglalt esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a. V. cím Átmeneti segély 20. (1) Amennyiben a kérelmező vagyoni, jövedelmi és egyéb körülményeinek ismeretében vélelmezhető, hogy problémáját más módon nem tudja megoldani, így különösen alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorul, átmeneti segély állapítható meg. A benyújtandó kérelmet az 5. számú függelék tartalmazza. (2) Az átmeneti segély évente maximum 3 alkalommal adható. Az egy alkalomra szóló átmeneti segély összege amennyiben jelen rendelet másként nem rendelkezik legalább 2.000,- Ft, de legfeljebb ,- Ft lehet, azonban egy naptári évben, családonként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (3) Átmeneti segély természetbeni és pénzbeli ellátásként egyaránt nyújtható. Természetbeni ellátást kell megállapítani akkor, ha a.) a kérelem erre irányul vagy b.) az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a segély felhasználása nem rendeltetésének megfelelően történik. (4) A természetben nyújtott átmeneti segély formája élelmiszercsomag, tüzelőtámogatás vagy gyógyszertámogatás lehet.

14 (5) A természetben nyújtott átmeneti segélyekről a rendelet 23. -a, 24. -a és 25. -a rendelkezik. (6) Az egy alkalomra szóló átmeneti segély összege különleges méltányosságot igénylő esetekben eltérhet a 17. (2) bekezdésében foglalt értékhatártól, azonban az nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét. A különleges méltányosság évente legfeljebb egy alkalommal alkalmazható. III. fejezet Természetben nyújtott ellátások I. cím Köztemetés 21. Közköltségen az Sztv 48. -ának figyelembevételével csak Ercsi Város köztemetőjében, a helyben szokásos legolcsóbb temetés rendelhető el. II. cím Közgyógyellátás 22. (1) Az Sztv. 50. (2) bekezdésére tekintettel közgyógyellátást kell megállapítani annak a kérelmezőnek, akinek jövedelme nem haladja meg: a.) b.) egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, kettő, vagy többszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át és a közgyógyellátási igazolványra felírható gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz havi költsége meghaladja a család egy főre eső havi jövedelmének 10%-át. (2) A benyújtandó kérelmet a 6. számú függelék tartalmazza.

15 III. cím Természetben nyújtott átmeneti segélyek Élelmiszercsomag 23. (1) Az élelmiszercsomag értékét az átmenti segély éves összegébe be kell számítani. (2) A jogosultság feltételeire és az eljárásra az átmeneti segélyre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Tüzelőtámogatás 24. (1) A tüzelőtámogatás értékét az átmenti segély éves összegébe be kell számítani. (2) A jogosultság feltételire és az eljárásra az átmenti segélyre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. (3) Tüzelőtámogatás formái: a) a fagyűjtési engedély, mértéke évente maximálisa 10 q fa. b) tüzelőanyag házhozszállítása Gyógyszertámogatás 25. (1) A gyógyszertámogatás értékét az átmeneti segély éves összegébe be kell számítani.

16 (2) A jogosultság feltételeire és az eljárásra az átmeneti segélyre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy az egy alkalomra szóló gyógyszertámogatás minimális összege nem lehet kevesebb, mint a 20. (2) bekezdésében meghatározott alsó határ. IV. fejezet Záró rendelkezések 26. (1) Jelen rendelet június 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni. A hatálybalépést megelőzően benyújtott kérelmek elbírálása esetében a módosított 13/1999. (V.26.) Kt. számú rendelet rendelkezései továbbra is irányadók. (2) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint a jegyző gondoskodik. (3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 13/1999. (V.26.) Kt. számú rendelet, valamint az ennek módosítására megalkotott 22/1999. (VI. 30.) Kt. számú rendelet, 3/2000. (II.1.) Kt. számú rendelet, 13/2000. (II. 29.) Kt. számú rendelet, 25/2000. (IV.25.) Kt. számú rendelet, 4/2001. (III.28.) Kt. számú rendelet. Bátki József polgármester Dr. Hekman Tibor jegyző

17 A Polgármesteri Hivatal tölti ki! Érkezett: év hónap nap Átvette: 1.sz. függelék KÉRELEM IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. Név: 2. Leánykori név: 3. Anyja leánykori neve: 4. Születési idő: _ _ _ _ év _ _ hónap _ _ nap 5. Születési hely: 6. Állampolgárság: A magyar B külföldi-bevándorolt C külföldi-menekült Letelepedést, menekült státuszt elismerő határozat száma: 7. Családi állapota: A egyedülálló B házas C élettársi kapcsolat D különélő E özvegy F elvált 8. Adóazonosító jel: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9. Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám): _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10. Bejelentett állandó lakóhelye: _ _ _ _

18 hely utca em/a. 11. Tartózkodási helye/értesítési címe: _ _ _ _ hely utca em/a. 12. Milyen jogcímen lakik bejelentett lakóhelyén: Ha ingatlan tulajdonnal rendelkezik, akkor az ingatlan címe A Tulajdonos B Bérlő és helyrajzi száma:.. C Családtag D Egyéb 13. Házastárs/élettárs: neve:... szül. ideje:... szül. helye:... anyja neve:... bejelentett lakásának címe:... tartózkodási helye: Az igénylő jövedelmének forrása: Az igénylő átlagos havi jövedelmének összege:... Ft 16. Az igénylő házas-/élettársa jövedelmének forrása:. 17. Az igénylő házas-/élettársa átlagos havi jövedelmének összege:... Ft (a kérelem benyújtását megelőző három hónap alatt szerzett rendszeres jövedelem és a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt szerzett nem rendszeres jövedelem egy havi átlaga) 18. Egy főre jutó átlagos havi jövedelem összege:... Ft/fő (a 13. és 15. pontban feltüntetett jövedelem átlaga) Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

19 Kijelentem továbbá, hogy kérelmem számomra kedvező elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok. Dátum: aláírása az ellátást igénylő, cselekvőképes hozzátartozó vagy törvényes képviselőjének aláírása Kitöltési utasítás 1.) Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, illetve több lakóhely esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni. 2.) A 15. és 17. pontban a kérelem benyújtását megelőző három hónap alatt szerzett rendszeres jövedelem és a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt szerzett nem rendszeres jövedelem egyhavi átlagát kell beírni

20 Tájékoztató a jogosultság feltételeiről Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A települési önkormányzat időskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek a) havi jövedelme, valamint b) saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, egyedülálló esetén 95%-át. c.) a járadék összegét az ingatlanra rá kell terhelni. A kérelem benyújtásához mellékelni kell A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratot (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.).

21 A Polgármesteri Hivatal tölti ki! Érkezett: év hónap nap Átvette: 2.sz. függelék KÉRELEM RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyi adatok 4. Név: 5. Leánykori név: 6. Anyja leánykori neve: 4. Születési idő: _ _ _ _ év _ _ hónap _ _ nap 5. Születési hely: 6. Állampolgárság: A magyar B külföldi-bevándorolt C külföldi-menekült Letelepedést, menekült státuszt elismerő határozat száma: 7. Családi állapota: A egyedülálló B házas C élettársi kapcsolat D különélő E özvegy F elvált 8. Adóazonosító jel: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9. Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám): _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10. Bejelentett állandó lakóhelye: _ _ _ _

22 hely utca em/a. 11. Tartózkodási helye/értesítési címe: _ _ _ _ hely utca em/a. 12. Milyen jogcímen lakik bejelentett lakóhelyén: A Tulajdonos B Bérlő C Családtag D Egyéb 13. Az igénylővel egy háztartásban élő, közeli hozzátartozók száma: _ _ fő 14. A 13. pontban megjelölt közeli hozzátartozók nevei, születési ideje, foglalkozása: a) b) c) d) e) f) 15. A kérelmező legmagasabb iskolai végzettsége:.. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a fentiekben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (2) bekezdése alapján az önkormányzat a fővárosi, a megyei APEH útján ellenőrizheti. Kijelentem továbbá, hogy kérelmem számomra kedvező elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok. Dátum:...

23 aláírása az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselőjének aláírása cselekvőképes hozzátartozó

24 2.sz. függelék

25 II. Jövedelmi adatok Figyelem! Kitöltésnél a megelőző 3 hónap átlagát kell beírni. Forintban A jövedelmek típusai Kérelmező Közeli hozzátartozók jövedelme Összesen 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.) 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális és nevelési segély, jövedelempótló támogatások stb.) 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) jövedelme a) b) c) d) e) f) 9. Összes bruttó jövedelem

26 10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege 13. A család havi nettó jövedelme összesen [9-( )] Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a fentiekben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (2) bekezdése alapján az önkormányzat a fővárosi, a megyei APEH útján ellenőrizheti. Dátum: az ellátást igénylő, cselekvőképes hozzátartozó aláírása vagy törvényes képviselőjének aláírása

27 2.sz. függelék III. Vagyonnyilatkozat Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése:... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft Egyéb vagyontárgyak 1. Gépjármű: a) személygépkocsi:... típus... rendszám a szerzés ideje:...

28 Becsült forgalmi érték:**... Ft b) tehergépjármű, autóbusz, gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz:... típus... rendszám a szerzés ideje:... (rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni) Becsült forgalmi érték:**... Ft 2. Takarékbetétben elhelyezett pénzösszeg:... pénzintézet... betétkönyv száma... összeg... pénzintézet... betétkönyv száma... összeg 3. Készpénz összege:... Ft 4. Pénzintézeti számlakövetelés vagy más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés:... pénzintézet... betétkönyv száma... összeg... pénzintézet... betétkönyv száma... összeg Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Kelt:... év... hó... nap... aláírás Megjegyzés:

29 Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Becsült forgalmi értékként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 2.sz. függelék Kitöltési utasítás 1. lap 3.) Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, illetve több lakóhely esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni. 4.) Közeli hozzátartozók a házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülő. 2. lap 1.) Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni.

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja 1 Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról,

Részletesebben

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Módosítások: /2012. II. 1-

Módosítások: /2012. II. 1- A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998.

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról Jászivány Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.26.) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Ófehértó Községi Önkormányzat

Részletesebben

Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1

Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KISTELEK JÁRÁSI HIVATALA KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról

Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály 2010. szeptember

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium TÁJÉKOZTATÓ a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály 2007 2007 1 2 Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Cserkút Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Eljárási rendelkezések Csabaszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Csabaszabadi Község Önkormányzatának

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben