Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdésében, 26. -ában, 32. (1) és (3) bekezdésében, 43/B. (1) és (3) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 47. (2) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 62. (2) bekezdésében, 92. (2) bekezdésében és a 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Hatásköri rendelkezések 1. (1) Az e rendeletben szabályozott ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét a képviselő-testület a Humán és Ügyrendi Bizottságra (a továbbiakban: Bizottság) ruházza át a (2) bekezdésben foglaltak szerint. (2) A képviselő-testület a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 43/B. (1) bekezdésében foglalt ápolási díjjal, b) az Szt ában foglalt önkormányzati segéllyel, c) az Szt. 50. (3) bekezdésében foglalt méltányossági közgyógyellátással, d) a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatok elbírálásával, e) az Szt ában foglalt, jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatások megtérítésével kapcsolatos hatásköreit a Bizottságra ruházza át. 2. Eljárási rendelkezések 2. (1) Az e rendeletben meghatározott szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalnál kell előterjeszteni. (2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások esetén a kérelmet a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

2 3. (1) A kérelmező a kérelem benyújtásakor köteles saját maga, illetve családja jövedelmi viszonyairól igazolást csatolni, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor jövedelmi viszonyairól nyilatkozatot tenni. Egyes, a rendeletben meghatározott ellátások esetén a vagyoni helyzet vizsgálata érdekében a kérelmekhez csatolni kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot is. (2) A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal a kérelmező által benyújtott kérelmeket és igazolásokat, valamint a közölt adatok valódiságát megvizsgálja, szükség esetén környezettanulmányt végezhet. (3) A jövedelmet a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy munkabér jegyzék, b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat, c) álláskeresési támogatás esetén a támogatást megállapító munkaügyi szerv határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény, d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény (nyugdíjösszesítő), e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény, f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény, vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat, g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás, h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irat, i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a járási gyámhivatal határozata, j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás, k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat, l) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója, vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat, m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat (a továbbiakban együtt: jövedelemigazolás) igazolja. (4) A jövedelem igazolására elfogadható bankszámlakivonat, vagy elektronikus bankszámlakivonat is, ha abból a juttatás jogcíme és jogosultja egyértelműen megállapítható.

3 (5) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, amelyek a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartásaiban fellelhetők, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36. -ának (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint az adat, illetve igazolás beszerezhető. (6) A szociális ellátások megállapításakor a jövedelem számításánál irányadó időszakra a Szt. 10. (2)-(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (7) Amennyiben a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat az ellátás megállapítására jogosult vitatja, akkor a jövedelem az Szt. 10. (6) bekezdésében, illetve a Korm. rendelet 3. -ában foglaltak szerint vélelmezhető. 4. Az Szt. 7. (1) bekezdése, valamint az Szt. 48. (1) bekezdése alapján teljesített kifizetéseknek az arra egyébként illetékes önkormányzattól történő visszaigénylése iránt a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. 5. (1) A havi rendszerességgel adott szociális ellátásokat utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani. A kifizetés történhet házipénztárból, postai úton vagy a jogosult kérelme alapján átutalással bankszámlájára. (2) A nem havi rendszerességgel nyújtott szociális ellátás kifizetése a megállapítást követő 15 napon belül az (1) bekezdésben meghatározott fizetési módokon történhet. 3. Aktív korúak ellátása 6. (1) Az Szt. 37. (1) bekezdés d) pontja alapján rendszeres szociális segélyt kell megállapítani annak az aktív korúak ellátására jogosult személynek, aki a) legalább 40 %-os egészségkárosodást szenvedett, vagy b) várandós anya, vagy c) pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt átmenetileg, vagy véglegesen munkavégzésre alkalmatlan, vagy d) munkavégzést akadályozó krónikus vagy pszichés betegséggel, valamint szenvedélybetegséggel küzd, de szakértői bizottság által megállapított munkaképesség csökkenéssel nem rendelkezik. (2) A Korm. rendelet 15. -ában foglaltakon túl a rendszeres szociális segély megállapításához az (1) bekezdésben meghatározott állapot fennállásának igazolására csatolni kell: a) egészségkárosodott személy vonatkozásában a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak az egészségkárosodás minősítését tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását, vagy szakvéleményét, b) várandós anya esetén a nőgyógyász szakorvos igazolását, vagy a terhes-gondozási kiskönyvet,

4 c) pszichiátriai-, vagy szenvedélybetegségben szenvedő személy vonatkozásában a pszichiátriai-, vagy addiktológus szakorvos vagy kezelőorvos igazolását, d) az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetekben a háziorvos, vagy szakorvos, vagy családsegítő szolgálat munkatársának szakmai véleményét. 7. (1) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy az egészségkárosodott személyek kivételével a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal (a továbbiakban: Családsegítő Központ). (2) A (1) bekezdése szerint együttműködésre köteles személy köteles a) az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a Családsegítő Központot felkeresni és nyilvántartásba vetetni magát, b) részt venni az egyéni élethelyzetéhez igazodó, beilleszkedést segítő program kidolgozásában, c) írásban megállapodást kötni a beilleszkedést segítő program megvalósítására a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül, d) teljesíteni a beilleszkedését segítő programban vállaltakat, e) közreműködni a Családsegítő Központ munkatársaival - legalább háromhavonta történő - személyes találkozás létrejöttében, f) folyamatosan kapcsolatot tartani a Családsegítő Központ munkatársaival. 8. A Családsegítő Központ által biztosított az együttműködésre kötelezett szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segítő programok típusai: a) csoportos készségfejlesztő tréningek, b) önsegítő, probléma feltáró csoportfoglalkozások, c) álláskereső klubfoglalkozások, d) egyéni életvezetési, vagy munkavállalási, vagy mentálhigiénés, vagy pszichológiai tanácsadások, e) együttműködés az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése érdekében a családgondozóval, f) együttműködés a családgondozóval a 14 év alatti gyermek napközbeni ellátásának megszervezése érdekében. 9. Az együttműködés megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy számára felróható okból: a) az ellátásra való jogosultságot megállapító határozatban meghatározott határidőn belül nem jelenik meg a Családsegítő Központnál, b) a Családsegítő Központ által előírt időpontban nem jelenik meg és távolmaradását nem igazolja, c) a számára előírt foglalkozáson, tanácsadáson nem vesz részt, d) a beilleszkedést segítő programban meghatározottakat nem hajtja végre.

5 4. Ápolási díj 10. (1) Ápolási díjra jogosult az a nagykorú személy, aki az Szt. 43/B. (1) bekezdésében meghatározott hozzátartozót ápol, és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 200 %-át. (2) Az (1) bekezdés szerint megállapított ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a. (3) Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül a Korm. rendelet 27. (2) bekezdésében foglalt magatartás. 5. Önkormányzati segély 11. (1) Az önkormányzat az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt önkormányzati segélyt eseti jelleggel, vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére elsősorban az Szt. 45. (4) bekezdésében meghatározott esetekben. (2) Az Szt. 45. (4) bekezdésében foglaltakon túl a) rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, b) létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon veszélyeztetve van. 12. (1) Önkormányzati segély állapítható meg annak a személynek a 16. -ban foglalt kivétellel, aki a 11. szerint rendkívüli élethelyzetbe került, vagy létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülélő esetében a 200 %-át nem haladja meg. (2) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre, vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 120 napon belül ismételten benyújtott kérelemre, vagy hivatalból indult eljárásra önkormányzati segély kivéve az elhunyt eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén nem állapítható meg. (3) Önkormányzati segély iránti kérelmet az arra rászorult, illetve az is előterjesztheti, aki ilyen helyzetről tudomást szerez. Utóbbi esetben a döntésre jogosult az eljárás hivatalból történő megindításáról intézkedhet. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély megállapítása kérelemre történik.

6 (4) Az önkormányzati segély iránti kérelmet az arra rászorult az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon nyújthatja be. A kérelemhez mellékelni kell a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot is. Amennyiben az önkormányzati segély iránti kérelem rendkívüli gyógyszersegély megállapítására irányul, úgy a kérelemhez csatolni kell a gyógyszerköltséget tanúsító háziorvosi igazolást is. 13. (1) A Bizottság az önkormányzati segélyt méltányosságból abban az esetben is megállapíthatja, ha az egy főre jutó havi jövedelem a kérelmező családjában vagy az egyedülélő kérelmező esetén a 12. (1) bekezdésében meghatározott jövedelmi feltételeket meghaladja, feltéve, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja, hogy a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően az alábbi körülmények valamelyike fennáll: a) kérelmező tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel, gondoz, b) 12 hónapon belül a kérelmező vagy házastársa, élettársa, bejegyzett élettársa álláskeresővé vált és nem részesül foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy rendszeres szociális segélyben, c) a kérelmező vagy vele együtt élő házastársának, gyermekének betegsége, balesete miatt végzett ápolás, gondozás okán kérelmező 30 egymást követő napot meghaladóan táppénzt vesz igénybe, d) a kérelmezőt és családját elemi kár, katasztrófa, vis maior helyzet sújtotta és az eset összes körülményét mérlegelve az ellátás hiánya a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyeztetné. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott körülmények fennállása az a) pont esetében a magasabb összegű családi pótlékban, vagy a fogyatékossági támogatásban, vagy a gondozott személy után nyújtott ápolási díjban való részesülésről szóló igazolás; a b) pont esetében az álláskeresési járadék folyósításáról szóló szelvény és az álláskeresőként történő nyilvántartásban állásról szóló a munkaügyi hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány; a c) pont esetében a kórházi kezelési zárójelentés és kérelmező nyilatkozata a munkavégzési kötelezettség teljesítésének akadályozásáról, a táppénz igénybevételének igazolása; a d) pont esetében az elemi kár felméréséről szóló biztosítási jegyzőkönyv, vagy a kárfelmérést végző szerv hivatalos szakvéleményének benyújtásával, vagy az eljáró szerv helyszíni szemlén felvett jegyzőkönyve megállapításaival igazolható. (3) Méltányosság kérelmező és családja esetében az adott naptári évben egy alkalommal gyakorolható. 14. (1) Az igénylő és a vele közös háztartásában élő családtagjai számára az önkormányzati segély összege a 16. -ban foglalt kivétellel az adott naptári éven belül nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét. (2) A Bizottság az önkormányzati segély felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta) becsatolására hívhatja fel a jogosultat.

7 15. (1) Az alkalmankénti önkormányzati segély pénzbeli vagy természetbeni lehet. (2) A természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tűzifa juttatás, a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás. (3) Önkormányzati segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, amelynek összege nem haladhatja meg a ,- Ft-ot. A kölcsönt 12 hónapon belül vissza kell fizetni. A visszafizetés feltételeit az önkormányzat és a jogosult által kötött hatósági szerződés tartalmazza. (4) A hatósági szerződés a Ket. 76. (2a) bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza a kölcsön törlesztésének kezdetét, a törlesztő részlet havi összegét, a törlesztő részlet végét is. (5) Kamatmentes kölcsön nem állapítható meg abban az esetben, amennyiben a visszafizetés nem biztosított. A kölcsön visszafizetése különösen akkor nem biztosított: a) ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, vagy b) ha a kérelmező a korábban kapott kölcsönét nem teljes egészében, vagy jelentős késedelemmel fizette vissza. 16. (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segélyre jogosult az a kérelmező, akinek, vagy akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. (2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. (3) A kérelmező az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be. (4) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra megállapítható önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb, mint 15000,- Ft és nem haladhatja meg a 40000,- Ft-ot. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott önkormányzati segély összege akkor haladhatja meg a 40000,- Ft-ot, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti.

8 6. Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj 17. (1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról a képviselőtestület évente határoz. A pályázati kiírást az önkormányzat hirdetőtábláján, a városi kábeltelevízióban és a honlapon kell közzétenni. (2) A pályázatot pályázati űrlapon, írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. (3) Az A típusú pályázat esetén a benyújtandó pályázat kötelező melléklete a felsőoktatási intézmény által kiállított eredeti igazolás arról, hogy a pályázó milyen képzéstípuson vesz részt. (4) A B típusú pályázat esetén a pályázó az űrlapon köteles megadni telefonszámát, címét, adóazonosító jelét. (5) A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles a maga, valamint családja személyi adatairól, jövedelmi és vagyoni viszonyairól nyilatkozni, és a jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó adatokat, bizonyítékokat a pályázati űrlaphoz becsatolni. 18. (1) A képviselő-testület mérlegelési jogkörében dönt az ösztöndíjra való jogosultság megállapításáról vagy elutasításáról, illetve az ösztöndíj összegéről. A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet. (2) A megállapított ösztöndíj összege havi 1.000,- Ft-nál nem lehet kevesebb. A megítélt havi támogatás összegének 100,- Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lennie. (3) Az ösztöndíj-támogatás időtartama: a) "A" típusú ösztöndíj esetén: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, b) "B" típusú ösztöndíj esetén: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. (4) Ösztöndíjban nem részesülhet az a hallgató, aki más önkormányzat hasonló célú ösztöndíját elnyerte. (5) A képviselő-testület döntése során és azt követően az Emberi Erőforrások Minisztériuma Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek) szerint jár el. (6) A megítélt ösztöndíjak összegét az önkormányzat egy tanulmányi félévre egyösszegben, az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott ütemtervben megjelölt határidőre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat bankszámlájára átutalja és az átutalásról szóló bizonylat másolati példányát a jogosult részére megküldi. Az ösztöndíjat

9 az azt elnyert pályázóknak az a felsőoktatási intézmény utalja, ahol a hallgató a képzésben részt vesz. 7. Köztemetés 19. (1) A polgármester önkormányzati hatáskörben eljárva gondoskodik az Szt ában meghatározott rendelkezések figyelembevételével az elhunyt személy közköltségen való teltemettetéséről. (2) Közköltségen csak a legolcsóbb temetés rendelhető el. (3) A köztemetés költségének megtérítésére a hatáskör gyakorlója méltányosságból részletfizetést engedélyezhet, illetve a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedülélő esetén 150 %-át. 8. Közgyógyellátás 20. Kérelemre - az Szt. 50. (1) és (2) bekezdésében felsorolt eseteken túl - közgyógyellátási jogosultság állapítható meg annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülélő esetén annak 200 %-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri. 9. Az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatások 21. (1) Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja: a) étkeztetés, b) házi segítségnyújtás, c) családsegítés, d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, e) nappali ellátás. (2) Az (1) bekezdés a), b), d) és e) pontjaiban foglalt szociális alapszolgáltatásokat az önkormányzat a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet útján, ellátási szerződés alapján nyújtja. (3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt szociális alapszolgáltatást az önkormányzat a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szociális szolgáltatót fenntartó társulásban történő részvétellel, a társulás útján nyújtja.

10 22. (1) Letenye Város Önkormányzata a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet útján az Szt a szerinti étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezését biztosítja, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik számára tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. (2) Szociálisan rászorult az, aki, illetve eltartottja a) 60 év feletti, vagy b) mozgásában korlátozott, vagy c) akut vagy krónikus megbetegedésben szenved, vagy d) szenvedély- vagy pszichiátriai beteg, vagy e) fogyatékos, vagy f) hajléktalan. (3) A (2) bekezdés b)-e) pontjai szerinti egészségi állapot miatti rászorultságot háziorvosi, illetve kezelő orvosi igazolással kell igazolni. 10. Szociálpolitikai Kerekasztal 23. (1) Letenye Város Önkormányzata Szociálpolitikai Kerekasztalt (a továbbiakban: Kerekasztal) hoz létre. (2) A Kerekasztal tagjai: a) Letenye Város Polgármestere, b) a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartójának képviselője, c) a Kolping Otthon Letenye fenntartójának képviselője, d) a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének képviselője. (3) A Kerekasztal alakuló ülését a polgármester hívja össze. (4) A Kerekasztal döntéseit határozati formában hozza. A Kerekasztal akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele jelen van. A javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok több mint felének igen szavazata szükséges. Egyebekben a Kerekasztal a működésének szabályait az általa elfogadott ügyrendben határozza meg. (1) E rendelet január 1-jén lép hatályba. 11. Záró rendelkezések 24.

11 (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 7/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet. Dr. Keresztesi Tímea jegyző Halmi Béla polgármester

12 1. melléklet a 9/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve /születési név is/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye, ideje: Anyja neve: 2./ Állampolgársága: magyar bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert Státuszt elismerő határozat száma: /20 (a megfelelő rész aláhúzandó) 3./ Családi állapota: egyedülálló (hajadon, nőtlen) házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt házastársától külön élő elvált özvegy (a megfelelő rész aláhúzandó) 4./ Lakóhely: helység utca sz. em. ajtó Tartózkodási hely: helység utca sz. em. ajtó Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek.* (a megfelelő rész aláhúzandó) * Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

13 5./ Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: 6./ A kérelem benyújtásának időpontjában az önkormányzati segélyt kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai: Név Születési hely, idő Anyja neve Rokoni fok II. Az önkormányzati segély igénylésének indoka: (Amennyiben az önkormányzati segélyt elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése céljából nyújtották be, itt kell feltüntetni az elhunyt személyi adatait.)

14 III. Jövedelmi adatok* A jövedelmek típusai Kérelmező jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme A kérelmező családjában élő egyéb rokon jövedelme Összesen 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. Egyéb jövedelmek 7. Összes jövedelem Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki) Ft/hó.

15 (* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-6 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat.) IV. Egyéb nyilatkozatok: Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. -ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt:, év hó nap kérelmező aláírása nagykorú hozzátartozók aláírása

16 Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez I. Személyi adatok Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. II. Jövedelmi adatok: A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. A jövedelmi adatokat alatt a havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításakor a bevételt és az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Jövedelem típusai: 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem. 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást. 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 4.Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék. 5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. 6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből,

17 vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. III. Mellékletek: - A jövedelem igazolására: a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy munkabér jegyzék, b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat, c) álláskeresési támogatás esetén a munkaügyi hatóság ellátást megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény, d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény (nyugdíjösszesítő), e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény, f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény, vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat, g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás, h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irat, i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a járási gyámhivatal határozata, j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás, k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat, l) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat, m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat. A jövedelem igazolására bankszámlakivonat, elektronikus bankszámlakivonat is elfogadható, ha abból a juttatás jogcíme és jogosultja egyértelműen megállapítható évnél idősebb gyermek tanulói jogviszony igazolása. - Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példánya és a halotti anyakönyvi kivonat. - Minden olyan okirat (pl. kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat stb.), amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet.

18

2. Önkormányzati segély

2. Önkormányzati segély Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Ófehértó Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013. (XII.4.) önkormányzati rendelete önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kápolnásnyék

Részletesebben

Születési helye: Anyja neve:

Születési helye: Anyja neve: 1. melléklet a 2/2009. (II.13.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Részletesebben

KÉRELEM eseti települési támogatás megállapításához

KÉRELEM eseti települési támogatás megállapításához A 7/2015.(II.27.) SZ.RENDELET 1. SZ. MELLÉKLETE KÉRELEM eseti települési támogatás megállapításához L Az igénylő adatai 1./ Kérelmező neve /születési név is/.. Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!! Társadalombiztosítási

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.26.) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Ófehértó Községi Önkormányzat

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás Temetési támogatás igényléséhez

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás Temetési támogatás igényléséhez 6. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás Temetési támogatás igényléséhez Alulírott (név). (település).(utca) (házszám) alatti lakos azzal a kéréssel

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ KÉRELEM temetési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:...

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről,

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, házi segítségnyújtásról és családsegítésről 2 Adásztevel

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás Ápolási támogatás igényléséhez

KÉRELEM Települési támogatás Ápolási támogatás igényléséhez 3. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Települési támogatás Ápolási támogatás igényléséhez I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.Személyes adatok Társadalombiztosítási

Részletesebben

I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ KÉRELEM lakhatási támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:...

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. Eljárási rendelkezések Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati

Részletesebben

KÉRELEM Gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatás igényléséhez (Zsombón lakóhellyel rendelkezők részére) 1.1. Neve: 1.2. Születési neve:.

KÉRELEM Gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatás igényléséhez (Zsombón lakóhellyel rendelkezők részére) 1.1. Neve: 1.2. Születési neve:. KÉRELEM Gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatás igényléséhez (Zsombón lakóhellyel rendelkezők részére) 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve: 1.2. Születési neve:. 1.3. Anyja

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

Részletesebben

Módosítások: /2012. II. 1-

Módosítások: /2012. II. 1- A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998.

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

8. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez 8. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály 1153 Bp., Bocskai

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály 9. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály 1153 Bp., Bocskai

Részletesebben

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

12. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez 12. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály 1153 Bp., Bocskai

Részletesebben

Péteri Község Önkormányzata 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel.: 06(29)314-069; Fax: 06(29)314-070 E-mail: peteri@peteri.hu

Péteri Község Önkormányzata 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel.: 06(29)314-069; Fax: 06(29)314-070 E-mail: peteri@peteri.hu 1. számú melléklet az 5/2014.(V.30.) önkormányzati rendelethez Kérelmező: Péteri Község Önkormányzata 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel.: 06(29)314-069; Fax: 06(29)314-070 E-mail: peteri@peteri.hu

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM a 2. melléklet 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez Érkezett:. RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM 1. Kérelmező személyes adatai: Név:... Születési név:... Szül. helye:...

Részletesebben

1. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály 1153 Bp., Bocskai

Részletesebben

a szociális ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja

a szociális ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben