AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 a Magyar Közút Nonprofit ZRt. által Irodaszer és papír-írószer beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére 2014 évre (továbbiakban: Irodaszer és papír-írószer beszerzés ) tárgyban, a TED 2013/S hivatkozási számon közzétett ajánlati felhívásban hivatkozott AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (SEGÉDLET AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ) A Dokumentáció segédlet a Közbeszerzési törvényben elıírt követelmények teljesítéséhez, de tartalma önmagában nem pótolja a törvényi elıírásokat

2 TARTALOMJEGYZÉK I. KÖTET...4.o. 1. Elızmények, általános információk... 4.o. 2. Mőszaki leírás... 4.o. 3. Ajánlattétel... 5.o Rész és alternatív ajánlat... 5.o Közös ajánlat... 5.o Alvállalkozók igénybevétele... 6.o Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet bevonása... 7.o. 4. Az ajánlatok érvényessége... 8.o. 5. Ajánlat beadása elıtti helyszíni bejárás, Ajánlattevıi kérdések benyújtása, további tájékoztatás kérése... 8.o Helyszíni bejárás... 8.o Konzultáció... 8.o Kiegészítı tájékoztatás (Ajánlattevıi kérdések)... 8.o. 6. Ajánlattételi határidı meghosszabbítása... 9.o. 7. Ajánlat elkészítésének költsége o. 8. Ajánlatkérési Dokumentáció bizalmas kezelése o. 9. Az ajánlat elkészítésének alapja o. 10. Üzleti titok o. 11. Teljesség, pontosság o. 12. Erıforrások, anyagok, szolgáltatások eredete o. 13. Minıség, jótállás o. 14. Jogi és mőszaki szabályozás o. 15. Az eljárás nyelve o. 16. Az ajánlatok, hiánypótlások benyújtása o. 17. Az ajánlat részei o. 18. A szakmai ajánlat o. 19. Az utasítások betartása o. 20. Az ajánlati kötöttség, ajánlati biztosíték o. 21. Az ajánlatok felbontása és értékelése o Az ajánlatok felbontása o Az eljárás bizalmas volta o Az ajánlatok vizsgálata o. 22. Az ajánlatok értékelése o. 23. Az eljárás eredménye, a szerzıdés odaítélése.23.o A szerzıdés odaítélésének feltételei o Tájékoztatás az eljárás eredményérıl o. 24. Szerzıdés, Biztosítékok o. 25. Elıleg o. 26. Minıségbiztosítás o. 27. Kapcsolattartás az ajánlatkérı és az ajánlattevı között az eljárásban..24.o. Mellékletek...25.o. II. KÖTET...59.o. 2. Mőszaki leírás...60.o. III. KÖTET...68.o. 3. Szállítási szerzıdés-tervezet...69.o. (külön Word dokumentumban) 2

3 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET 3

4 1. ELİZMÉNYEK, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A jelen Dokumentáció és a tárgyi ajánlati felhívás esetleges ellentmondása esetén mindenkor az utóbbi az irányadó. Az ajánlattevı ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a Közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) elıírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített ajánlati felhívás és a dokumentáció (a továbbiakban együtt: ajánlati dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva saját eladási/szolgáltatási feltételeinek érvényesítésérıl. A jelen közbeszerzési eljárás uniós értékhatárt meghaladó értékő nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. VI. fejezete), így azon bármely szervezet részt vehet, aki úgy ítéli meg, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, és megfelel az Ajánlatkérı által a közbeszerzés nagyságrendje, bonyolultsága alapján meghatározott pénzügyigazdasági és mőszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek. A kizáró okokkal, a pénzügyi-gazdasági és mőszaki-szakmai alkalmassági kritériumokkal kapcsolatos információkat az ajánlati felhívás és az Ajánlatkérési Dokumentáció részletesen is tartalmazza. Az ajánlattétel alapfeltétele az Ajánlatkérési Dokumentációnak ajánlatonként legalább egy ajánlattevı vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó által dokumentált módon történı letöltése, (Kbt. 49. (6) bek.). Ha több ajánlattevı közösen tesz ajánlatot, akkor elegendı, ha az ajánlattevık egyike tölti le a dokumentációt. Jelen Dokumentáció megnevezései: Ajánlatkérési Dokumentáció, Dokumentáció. A Dokumentáció önmagában nem pótolja a törvényi elıírásokat. Az elıforduló Kbt. rövidítés alatt a Közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény értendı. Az elıforduló Kr. rövidítés alatt a Közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési mőszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet értendı. 2. A MŐSZAKI LEÍRÁS Jelen beszerzés tárgyát képezı feladatok részletes leírását az Ajánlatkérési Dokumentáció Mőszaki leírás fejezete tartalmazza. Ahol a Dokumentáció a közbeszerzés tárgyának egyértelmő és közérthetı meghatározása érdekében meghatározott gyártmányú, eredető, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetıleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmő meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a vagy azzal egyenértékő kifejezést is érteni kell. 4

5 3. AJÁNLATTÉTEL A Kbt pontja szerint Ajánlattevı az a gazdasági szereplı, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. A Kbt pontja értelmében gazdasági szereplı bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. Az ajánlattevı ugyanabban a közbeszerzési eljárásban részajánlat-tételi lehetıség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevıvel közösen, b) más ajánlattevı alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevı szerzıdés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja (Kbt. 28. (1) bek.) RÉSZ-ÉS ALTERNATÍV AJÁNLAT Nincs lehetıség részekre történı ajánlattételre. Az Ajánlattevı többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet KÖZÖS AJÁNLAT (KONZORCIUM) Több gazdasági szereplı, Ajánlattevı közösen is nyújthat be ajánlatot (Közös Vállalkozás/Konzorcium). A közös ajánlattétel alapvetı szabályait a Kbt. 25. tartalmazza. Közös ajánlattétel esetében -a közös ajánlattevıknek meg kell határozniuk a szerzıdés azon részeit, amelyeket majd Ajánlattevıként maguk teljesítenek, -a közös ajánlattevıknek meg kell határozniuk egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevık nevében eljárni jogosult képviselıt, -minden nyilatkozatnak egyértelmően tartalmaznia kell a közös ajánlattevık megjelölését, Az eljárás során elıírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevık együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó követelményeknek, amelyek értelemszerően kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplıkre, elegendı, ha közülük egy felel meg. (vö. Kbt. 55. (4) bek.) A Közös Ajánlathoz csatolniuk kell egymás közötti (konzorciumi) elızetes megállapodásukat, legalább a dokumentáció szerinti minimális tartalommal. Az ajánlat beadását követıen Közös Ajánlat már nem hozható létre. (lsd. Kbt. 25. (7) bek.) 5

6 Az Ajánlattevık csak egy Ajánlatban vehetnek részt vagy egyénileg, vagy egy Konzorcium partnereként. (Kbt. 28. (1) bek. a) pont) Amennyiben az Ajánlattevı egynél több Ajánlatban vesz részt jelen közbeszerzésre vonatkozóan, úgy az mindazon Ajánlat érvénytelenségét eredményezi, amelyben részt vesz Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 74. (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha ahhoz nem csatolták a közös ajánlattevık által cégszerően aláírt konzorciumi megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek: a) tartalmazza a közös ajánlattevık közös fellépése formájának ismertetését; b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését; c) tartalmazza a vezetı konzorciumi tag (a képviselı) megjelölését azzal, hogy a képviselı korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérıvel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérı által az ajánlattevı, illetve az ajánlattevı által az ajánlatkérı felé megteendı, illetve megtehetı jognyilatkozatok tekintetében; d) tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevık azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést vagy az elıleg igénylést követıen a kifizetés megtörténhet; e) tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelısséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendı szerzıdés szerzıdésszerő teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; f) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztı (hatályba léptetı), illetve bontó feltételtıl. 3.3 ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE Alvállalkozó az a gazdasági szereplı, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerzıdés teljesítésében az ajánlattevı által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplıt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerzıdés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrészvagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építıanyag-szállítót. Az ajánlatban a Kbt. 40. (1) bek. szerinti nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is csatolni szükséges. Az ajánlatkérı az alábbiakra hívja fel a figyelmet: Az ajánlattevı ugyanabban a közbeszerzési eljárásban részajánlat-tételi lehetıség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevıvel közösen, 6

7 b) más ajánlattevı alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevı szerzıdés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja (Kbt. 28. (1) bek.). Ha egy gazdasági szereplı a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerzıdés részajánlat-tételi lehetıség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerzıdés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minısíteni, hanem az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) és a szerzıdés teljesítése során közös ajánlattevıként (a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában részvételre jelentkezıként) kell hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplınek a szerzıdés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékébıl. (vö. Kbt. 26. ) 3.4 KAPACITÁST RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET BEVONÁSA Az ajánlattevı a szerzıdés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) kapacitására is támaszkodhat (Kbt. 55. (5) bek. elsı mondat), azaz az elıírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevı bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétıl függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevı ezen szervezet erıforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az elıírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történı megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. Az ajánlattevı az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bek. szerint más szervezet kapacitására a következı esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erıforrásokat a szerzıdés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendı az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevı nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetıvé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerzıdés teljesítése során, vagy 7

8 c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során az a) pontban foglaltakon túl akkor is, ha az ajánlattevı ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevı más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevı fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérı mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérıt az ajánlattevı teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. Az ajánlattevı ugyanabban a közbeszerzési eljárásban részajánlat-tételi lehetıség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevıvel közösen, b) más ajánlattevı alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevı szerzıdés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja (Kbt. 28. (1) bek.). 4. AZ AJÁNLATOK ÉRVÉNYESSÉGE Az ajánlattevınek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelıen kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az eljárás során esetlegesen szükséges hiánypótlásokat az ajánlattal megegyezı formai követelmények szerint kell az Ajánlattevıknek benyújtaniuk. 5. AJÁNLAT BEADÁSA ELİTTI HELYSZÍNI BEJÁRÁS, AJÁNLATTEVİI KÉRDÉSEK BENYÚJTÁSA TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE 5.1.Helyszíni bejárás (konzultáció) Az ajánlatkészítési idıszakban az Ajánlatkérı helyszíni bejárást nem szervez Konzultáció Az ajánlatkészítési idıszakban az Ajánlatkérı konzultációt - az elızı pontban foglaltak szerint - nem szervez az Ajánlattevık számára Kiegészítı tájékoztatás (Ajánlattevıi kérdések) Az Ajánlattevı kiegészítı tájékoztatást kérhet kérdéseket tehet fel az ajánlati felhívásban és a Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattételi határidı lejárta elıtt legkésıbb tíz nappal. Az Ajánlattevıknek a kiegészítı tájékoztatás iránti igényeiket (a továbbiakban: kérdések) írásban kell benyújtaniuk (személyesen, vagy fax útján és egyidejőleg ben) az ajánlati felhívásban /I.1., pont, További információk beszerzése / megadott helyen, faxszámon, és címen. Az egyéb helyen benyújtott, vagy más faxszámra, címre megküldött kérdést Ajánlatkérı nem veszi figyelembe, és nem vállal felelısséget ezen kérdések megválaszolásáért. Ajánlatkérı kéri az Ajánlattevıket, hogy elektronikusan megküldött kérdéseiket a megadott címre, az elektronikus levél tárgyában az eljárás megnevezését ( Irodaszer és papír-írószer beszerzés-2014 ) feltüntetve szíveskedjenek továbbítani! Az Ajánlattevı kizárólagos felelıssége, hogy az ilyen kérdések idejében 8

9 megérkezzenek az Ajánlatkérıhöz. Ajánlatkérı a Kbt. 45. (2) bekezdésben foglalt kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy az Ajánlattevık által feltett kérdéseket és a kérdésekre adott válaszokat - a törvényes határidın belül (az ajánlattételi határidı lejárta elıtt legkésıbb hat nappal) - a honlapon, az eljárás megnevezése alatt közzéteszi. Ajánlatkérı a kiegészítı tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében számozza. A kiegészítı tájékoztatások letöltésérıl az ajánlattevı köteles az ajánlatban nyilatkozni. A kiegészítı tájékoztatások letöltésének illetve megismerésének elmulasztása esetén az ajánlattevı nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítı tájékoztatásokban szereplı információkat nem kapta meg hiánytalanul határidıre. Bármilyen mulasztás, amelyet az Ajánlattevı követ el amiatt, hogy nem szerez kellı információt olyan ügyekrıl, amelyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel az Ajánlattevıt amennyiben ajánlata elfogadást nyert azok alól a kockázatok, kötelezettségek és felelısségek alól, amelyek a szállítási szerzıdés szerint reá hárulnak a munkák megfelelı kivitelezése során. Az Ajánlattevık kizárólagos felelıssége, hogy gondosan megvizsgálják az ajánlatkérési dokumentációt, és annak minden kiegészítését, amely az ajánlati idıszak alatt került kibocsátásra, valamint hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolja az ajánlat természetét vagy mennyiségi jellemzıit vagy a tevékenység elvégzését abban az esetben, ha az ajánlat elfogadást nyert. Az ajánlattevı köteles az ajánlatában feltüntetni az általa letöltött kiegészítı tájékoztatások számát, ezáltal igazolva, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítı tájékoztatásokat figyelembe vette. Az ajánlatkérı által kibocsátott kiegészítı tájékoztatások az ajánlati dokumentáció részévé válnak. A kiegészítı tájékoztatás(ok) a dokumentáció részeként tekintendık, azzal együtt kezelendık. Ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérıen szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy e törvénytıl, az ajánlatkérı a Kbt alkalmazása nélkül kiegészítı tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció valamely eleme semmis. A dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, elıírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerzıdésben nem alkalmazandó. Ez esetben az ajánlatkérı akkor is kiegészítı tájékoztatást ad, ha kiegészítı tájékoztatást nem kértek. 6. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDİ MEGHOSSZABBÍTÁSA Az ajánlatkérı az eljárást megindító hirdetményben meghatározott ajánlattételi határidıt - indokolt esetben - egy alkalommal meghosszabbíthatja, ha az eredeti határidı lejárta elıtt hirdetményben közzéteszi a módosított határidıt és a határidı meghosszabbításának indokát. Amennyiben az ajánlattételi határidı meghosszabbítására a Kbt. 45. (4) bek. alapján a kiegészítı tájékoztatás során kerül sor, az ajánlatkérı nem tesz közzé hirdetményt (lásd az 5. pontban leírtakat). 9

10 Ez esetben az Ajánlatkérı és az Ajánlattevı minden olyan joga és kötelezettsége, amely az eredeti határidıhöz volt kötve, ezt követıen a meghosszabbított határidıhöz kötıdik. 7. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGE Minden költség, amely az ajánlat elkészítésével és benyújtásával függ össze, az Ajánlattevıt terheli. Az Ajánlatkérı nem felel, és nem fizet olyan kiadásokért és veszteségekért, amelyek a helyszíni bejárással, a helyszín vizsgálatával és az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az Ajánlattevı részérıl felmerülhetnek. Az Ajánlattevınek semmilyen címen nincs joga az Ajánlatkérıtıl az ajánlat kidolgozásával kapcsolatos költségei visszatérítését kérni még akkor sem, ha az Ajánlatkérı visszavonja az ajánlati felhívást, vagy eredménytelenné nyilvánítja az eljárást. 8. AZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ BIZALMAS KEZELÉSE Az Ajánlattevı köteles az Ajánlati Dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kezelni, amelyrıl harmadik személy részére semmiféle részletet ki nem szolgáltathat. Ide nem értve a közös ajánlattevıt és az ajánlattevı alvállalkozóját. Sem az Ajánlatkérési Dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint az abban leírt munkák céljára. 9. AZ AJÁNLAT KÉSZÍTÉSÉNEK ALAPJA A tárgyi közbeszerzés mőszaki tartalmát az Ajánlatkérı által kiadott Ajánlati Dokumentáció tartalmazza. A Szerzıdés megkötésekor, vagy azt követıen a Szállító nem hivatkozhat arra, hogy a beszerzés mőszaki tartalmát nem ismerte meg teljes egészében. A leszállított áruknak teljesen meg kell felelniük az ajánlati dokumentációban megadott mőszaki leírásnak. Az ajánlattevı kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlati dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és elıírást. Az ajánlattevı kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után: ha elmulasztja az elıírt információk és dokumentumok benyújtását a kitőzött határidıkre, vagy ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg az ajánlati dokumentációban megadott minden követelménynek. Az ajánlat elkészítésének alapja az Ajánlattevık által átvett/letöltött/ Ajánlati Dokumentáció. Az ajánlat a jelen közbeszerzés tárgyát képezı munkák teljes körő elvégzését kell, hogy tartalmazza úgy, ahogy azt az Ajánlatkérı az ajánlattétel céljából kibocsátott dokumentumokban elıírta. Az Ajánlattevı pedig nem hivatkozhat félreértésre, vagy félrevezetésre a munkamennyiségeket, a munkák jellegét, helyét, vagy egyéb feltételeit tekintve. Az ajánlatban szereplı árakat magyar forintban (HUF) kell megadni. Az ajánlatokat csakis az Ajánlatkérési Dokumentációban foglaltak alapján lehet benyújtani. Az ajánlat az Ajánlatkérı által igényelt feladatok teljes körő elvégzését 10

11 kell, hogy tartalmazza úgy, ahogy azt az Ajánlatkérı az ajánlattétel céljából kibocsátott dokumentumokban elıírta. Az olyan ajánlat, amelyet az Ajánlattevı a saját feltételeinek, kikötéseinek beszúrásával, becsatolásával dolgozott ki, a Kbt. elıírásainak alkalmazását követıen kerül elbírálásra. Az ajánlatot az alábbiak figyelembe vételével kell összeállítani: Az Ajánlatkérı felhívja a figyelmet, hogy a mőszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredető, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetıleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmő jellegének meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a vagy egyenértékő kifejezést minden esetben érteni kell! A Kbt ra tekintettel a Kr. 26. (2) bek. b) pontja alapján teljesítmény, illetve funkcionális követelmények keretében kerül megadásra a mőszaki leírás. Az ajánlattevınek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelıen kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. (Kbt. 60. (1) bek.). 10. ÜZLETI TITOK Ajánlatkérı felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevı az ajánlatában valamint a Kbt szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. (2) bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az ajánlattevı azonban nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 71. szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló a Kbt. 80. (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a Ptk. 81. (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket. Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekő adatok nyilvánosságára és a közérdekbıl nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés engedményezést kizáró rendelkezése nem minısül üzleti titoknak. Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követıen nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a Kbt. 80. (2)-(3) bekezdés körébe tartozik. Erre tekintettel ajánlattevı kérheti, hogy más ajánlattevı ajánlatának azon részeibe betekinthessen, amely nem minısül 11

12 üzleti titoknak. 11. TELJESSÉG ÉS PONTOSSÁG Az ajánlattevı felelıs azért, hogy átvételkor ellenırizze az ajánlati dokumentáció tartalmának teljességét. Az Ajánlatkérı nem fogad el semmiféle kifogást azon az alapon, hogy az Ajánlattevı elmulasztotta az Ajánlatkérési Dokumentáció valamely részének átvételét/letöltését. Az Ajánlattevınek teljes körő ajánlatot kell adnia a munkák elvégzésére. Az Ajánlattevı kötelessége, hogy meggyızıdjön az Ajánlatkérési Dokumentáció és az Ajánlatkérı által a feladatellátással kapcsolatban szolgáltatott bármilyen információ pontosságáról. Az Ajánlattevı kötelessége, hogy teljes ismeretet szerezzen a maga számára a javasolt szerzıdéssel kapcsolatos minden ügy vonatkozásában az ajánlat benyújtása elıtt. 12. ERİFORRÁSOK, ANYAGOK, SZOLGÁLTATÁSOK EREDETE Az Ajánlattevı (Szállító) kötelessége, hogy biztosítson a szerzıdés teljesítése érdekében szükséges minden erıforrást. Különös figyelmet kell fordítani a munkaerı alkalmazási feltételeire, és az ezzel kapcsolatos érvényes szabályozásokat, törvényeket és utasításokat kötelezıen be kell tartani. 13. MINİSÉG Az ajánlatnak az érvényes mőszaki szabályozásoknak és a Dokumentációban elıírtaknak meg kell felelni. A munkákat az Ajánlatkérési Dokumentáció elıírásai és a mindenkor érvényes magyar elıírások kielégítésével kell végezni. Ha a kettı nem egyezik, akkor a szigorúbb elıírás a mértékadó. A nyertes Ajánlattevınek a közbeszerzési mőszaki elıírásokban, a vonatkozó szabványokban és mőszaki utasításokban, vagy alkalmazási engedélyekben meghatározott legmagasabb minıségi szinthez tartozó teljesítést kell vállalnia. 14. JOGI- ÉS MŐSZAKI SZABÁLYOZÁS A munkák elvégzésére kötendı szerzıdés odaítélésére lefolytatott közbeszerzési eljárás a többször módosított évi CVIII. ( Közbeszerzési ) törvény alapján kerül lebonyolításra. Az Ajánlatkérı feltételezi, hogy Ajánlattevı ismeri a szükséges törvényi, rendeleti és szabályozási forrásanyagot, amely az adott idıben Magyarország területén érvényben van, és valamilyen formában befolyásolja, vagy irányíthatja a Szállító tevékenységét a szerzıdés végrehajtása közben, vagy azzal kapcsolatban. Az Ajánlattevı ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van az érvényben lévı jogszabályokkal, mőszaki szabályozásokkal. 15. AZ ELJÁRÁS NYELVE A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. Az Ajánlatkérési Dokumentáció és annak kötetei magyar nyelven lettek elkészítve és lesznek az ajánlattevık részére biztosítva. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni. A közbeszerzési eljárás során megkötött 12

13 szerzıdés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat magyar nyelvő fordítással is be kell nyújtani. A fordítás megfelelıségéért és az idegen nyelven készült dokumentumokkal való egyezıségért ajánlattevınek kell felelısséget vállalnia! (Kbt. 36. (3) bek.) Joghatás csak a magyar nyelven benyújtott iratokhoz kötıdik. A felelıs fordítás alatt ajánlatkérı egyaránt elfogadja azt, ha az adott fordítást vagy a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet, ill. a 7/1986. (VI.26.) IM rendelet alapján az arra jogosult fordító végzi, és azt a rendeleteknek megfelelı módon hitelesíti, vagy a fordítást az ajánlattevı cégszerő aláírással hitelesíti és tartalmáért az ajánlattevı teljes felelısséget vállal. Az utóbbi esetben ajánlattevı cégszerő képviseletére jogosult személyé(/ei)nek az ajánlatban külön nyilatkoznia(/iuk) kell, hogy a fordítás tartalmilag mindenben megegyezik az eredeti szöveggel és ezért az ajánlattevı a felelıs. 16. AZ AJÁNLATOK, HIÁNYPÓTLÁSOK BENYÚJTÁSA Az ajánlatot kinyomtatva, teljesen kész állapotban, roncsolásmentesen, kötve vagy főzve, magyar nyelven 1 eredeti és 2 (kettı) az eredeti példányról készített, azzal mindenben megegyezı elektronikus /PDF formátumú/ másolati példányban - lezárt csomagolásban kell benyújtani, az ajánlattételi határidı lejártáig. Az eredeti példányról készített, azzal mindenben megegyezı elektronikus másolati példányoknak teljes egészében biztosítaniuk kell az iratok jól láthatóságát, azaz nem megfelelı, ha olvashatatlan(eltorzított) minıségben beszkennelve kerülnek benyújtásra az elektronikus másolatok. A kért darabszámú ajánlatot együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell a következıket: * az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak, * egyértelmően látható legyen, hogy a csomag lezárását követıen abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, Az ajánlat csomagolására rá kell írni az ajánlatkérı nevét, címét; az ajánlattevı nevét, címét valamint a következı feliratot: "AJÁNLAT Irodaszer és papír-írószer beszerzés Nem bontható fel november 11. napján 13:00 óráig!" A közvetlenül benyújtott csomag átvételérıl az Ajánlatkérı átvételi elismervényt ad. Az ajánlatok átvételét az írásos átvételi elismervény Ajánlatkérı (vagy képviselıje) által történı aláírása igazolja Az Ajánlattevı kizárólagos felelıssége, hogy ajánlata megfelelı csomagolásban, példányszámban és idıben kerüljön benyújtásra. Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidı lejártáig. Az ajánlati felhívásban megjelölt helyszínen kívül (pl. központi iktatóban, portaszolgálatnál, stb.) benyújtott ajánlatok beérkezéséért az ajánlatkérı nem vállal felelısséget. Közvetlen benyújtás esetén az Ajánlat 13

14 benyújtható munkanapokon 09:00-16:00 óra között, az Ajánlat benyújtására nyitva álló határidı lejárata napján 09:00-tól az Ajánlat benyújtására nyitva álló határidıig. Határidıben benyújtott az az ajánlat, amelyet legkésıbb az ajánlattételi határidı lejártának idıpontjában a benyújtás helyeként megjelölt irodában ajánlatkérı munkatársának átadnak. A postán feladott ajánlatot az Ajánlatkérı csak akkor tekinti határidın belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattétel határidejéig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztésébıl eredı kockázat az Ajánlattevıt terheli. Amennyiben bármelyik ajánlat az ajánlattételi határidınél késıbb érkezik meg az Ajánlatkérıhöz, úgy az késve érkezett jelzéssel érvénytelenítésre kerül, az eljárásban a továbbiakban már nem vehet részt. Az Ajánlat közvetlen benyújtása során felhívjuk a figyelmet arra, hogy az átadás helyére történı bejutás (beléptetési rendszer, parkolás stb.) több percet is igénybe vehet. Ennek idıigényét az Ajánlattevık az Ajánlat közvetlen benyújtása esetén vegyék figyelembe. A postai úton feladott küldemények határidıben történı megérkezésének kockázatát az ajánlattevı viseli. Az ajánlatok benyújtására vonatkozó szabály megfelelıen értelmezendı az ajánlattételi határidı meghosszabbítása esetén is. E határidı betartásának kockázatát az ajánlattevı viseli Az Ajánlat példányait növekvı sorrendben 1-3-ig, azok fedlapjának/borítójának jobb felsı sarkában megfelelı sorszámmal kell ellátni. Az 1. példányra rá kell írni: eredeti, a többi fedlapjára pedig másolat. A másolati példányokat is sorszámozni kell. Amennyiben az egyes példányok eltérnek egymástól, Ajánlatkérı az eredeti (1.) példányt tekinti irányadónak Az Ajánlat valamennyi tartalommal bíró oldalát egymást követı folyamatos oldalszámozással kell ellátni. Nem elfogadott az egymást követı sorszámokkal jelölt oldalak közé késıbb beillesztett oldalak alátöréssel (pl. 15/1, vagy 24/a, stb.), vagy egyéb módon nem ellenırizhetı jelölése (pl. 15-1, stb.), kivéve ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelmően beazonosítható és az iratok helyére egyértelmően lehet hivatkozni. Ajánlatkérı szükségesnek tartja ezen rendelkezés értelmezését. A tartalommal bíró oldalak folyamatos oldalszámozása azt jelenti, hogy az ajánlatot a fedılap 1. oldalától kezdıdıen ami az ajánlat 1. oldala folyamatosan, az oldalszámokat oldalanként mindig az azt megelızı oldal számához képest 1-gyel növelve kell az ajánlat utolsó, tartalommal bíró oldaláig folyamatosan számozni. Csak a tartalommal bíró oldalakat kell oldalszámozni! Emiatt nem megfelelı a számozás például (nem taxatív felsorolás): ha egy hivatalosan kiállított irat oldalai nincsenek megszámozva; ha az oldalszámozás bármikor újraindul; 14

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA 6721 Szeged, Bocskai u. 14. A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Munkavédelmi, és tőzvédelmi feladatok, valamint munkahelyi

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Közbeszerzési Szabályzat célja:... 3 2. A Szabályzat hatálya:... 3 3. Alkalmazott fıbb jogszabályok... 3 4. Közbeszerzési alapelvek... 4 5. Közbeszerzési

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ Vállalkozási keretszerződés az Országos Egészségfejlesztési Intézet, TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése projektjének

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Zágráb u 113. Tradicionális Értékek Termelőiskola kialakítására alkalmas ingatlan

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.536/10/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 22 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások nyilvántartása

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Főkert Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. sz. Ára: Ingyenes! AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyűjtőtartályos

Részletesebben

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013.

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Az Önkormányzat a közpénzek ésszerő felhasználása átláthatóságának és széles körő nyilvános ellenırizhetıségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-128. számú közbeszerzési eljárás Izsák, 2012. június 18. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: Kerékpárút

Részletesebben