PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51."

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő civil szervezetek működésének, fejlődésének támogatása. 2. A rendelkezésre álló keretösszeg A pályázat lebonyolítására rendelkezésre álló keretösszeg ,- Ft, azaz háromszázezer forint, a Tiszaug Község Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2011. (II.16.) rendelet 2.. (9) bekezdésben nevesített működési célú pénzeszközátadás társadalmi szervezeteknek célelőirányzat terhére. 3. A pályázaton igényelhető támogatás A pályázati támogatás formája pénzbeli. Előfinanszírozású. A pályázatban szervezetenként csak egy támogatási igény jelölhető meg. Egy pályázó szervezet egy pályázatot nyújthat be. 4. Pályázatot nyújthatnak be január 1-je előtt nyilvántartásba vett: - társadalmi szervezetek (például. egyesületek) (kivéve pártok), - alapítványok, - egyházak szerveződései, amelyek Tiszaug község területén tevékenykednek: a.) közbiztonsággal, vagyonvédelemmel kapcsolatos tevékenységet végeznek és /vagy b.) falugondozást, településkép szépítést végeznek és /vagy c.) helyi kulturális eseményeket, rendezvényeket szerveznek és /vagy d.) helyi természeti értékvédelemmel foglalkoznak és /vagy e.) sportjellegű tevékenységet végeznek és/ vagy f.) helyi gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak és ezen tevékenységet vagy tevékenységeket felvállalták létesítő okiratukban, vagy más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű dokumentumában kiemelt célként megjelenítik. 5. Pályázatkezelő Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út A pályázat benyújtása A pályázatokat az arra rendszeresített űrlapok írógéppel, vagy szövegszerkesztővel történő kitöltésével és a meghatározott mellékletek benyújtásával kell benyújtani. Beadási határidő: A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. A pályázatot személyesen kizárólag Tiszaug Község Polgármesteri Hivatalában (6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.) legkésőbb a beadási határidő napján óráig lehet leadni. 1

2 A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot valamint az abban megjelölt mellékleteket. A pályázatot EGY (eredeti) példányban kell benyújtani. A pályázatkezelő a beadási határidő után 15 napos határidővel hiánypótlási felhívást kezdeményezhet! 7. Pályázati feltételek A pályázat benyújtásának, érvényességének, elbírálásának, a pályázók kiértesítésének, valamint a nyertes pályázókkal való szerződéskötésnek, továbbá a pályázati projekt megvalósításának, ellenőrzésének és elszámolásának kötelező feltételeit e felhívás tartalmazza. A pályázatot érvényesen benyújtani a 6. pont szerint lehet. A beadási határidő elmulasztása, jogvesztő. A pályázat érvényességének feltételei: - egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be pályázati típusonként; - olyan szervezetek pályázhatnak, melyek a 4. pont a-f) alpont szerinti tevékenységeket látnak el. -pályázatot csak az arra rendszeresített adatlapon lehet benyújtani. Az érvényes pályázatokat Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el. A pályázatkezelő a pályázókat ig levélben értesíti a pályázat eredményéről. E tájékoztató tartalmazza az érintettek vonatkozásában a szerződéskötés időpontját. (Az eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül) 9. A pályázati projekt megvalósításának, ellenőrzésének és elszámolásának kötelező feltételei 9.1. A támogatás utalására csak érvényes, mind két fél által aláírt támogatási szerződés alapján lehetséges. Az utalás a támogatási szerződés aláírásától számított 8 munkanapon belül történik a támogatott pályázatában megadott számlaszámra, amennyiben rendelkeznek számlaszámmal. A támogatás előfinanszírozású. A támogatással utólagos elszámolási kötelezettsége áll fenn, amely kötelezettség nem teljesítése a támogatás visszafizetésével jár A pénzügyi elszámolás során a Rendelkező levél kitöltése és cégszerű aláírása mellett csatolni kell a támogatási szerződésben rögzített költségtípussal összhangban álló, a Támogatott nevére szóló és a támogatási szerződés Támogató aláírásának dátumát követően keletkezett, kifizetett záradékolt eredeti számlákat, számlát helyettesítő okmányokat és az ezekkel mindenben megegyező másolatokat A Rendelkező levélhez számlaösszesítőt kell csatolni, amely tartalmazza a támogatás lehívásához tartozó számláknak a támogatási szerződés mellékletét képező adatlap szerinti költségcsoportosítását is A bizonylatok záradékolása során a Felhasználva a TU-2011/C/..jelű pályázathoz feliratot kell a bizonylatra rávezetni. A záradékolt bizonylatot a program végrehajtásáért felelősnek (programfelelős) alá kell írnia. Az ilyen formán záradékolt 2

3 bizonylat(ok) eredeti példányát, példányait és fénymásolt példányait is be kell nyújtani. A pályázatkezelő az eredeti bizonylatokat ellenőrzést követően visszaküldi A pályázati elszámolás határideje december A támogatás visszafizetendő a támogatási szerződés súlyos megszegésekor. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a megvalósítás szerződéstől eltérő, a pénzügyi elszámolás a megadott határidőig nem történik meg. A pályázatkezelő a pénzügyi elszámolás során észlelt hiányosságok pótlására 30 napos határidő megadásával, hiánypótlásra szólít fel. A hiánypótlási felszólítás eredménytelen eltelte a támogatás visszafizetésével jár. 11. Pályázati díj nincs. 12. A pályázati csomag A pályázati csomag (pályázati felhívás, adatlap, programűrlap) ingyenesen átvehető vagy telefonon igényelhető a Tiszaug Község Polgármesteri Hivatalában. (6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.) 13. Mellékletek: Adatlap Rendelkező levél Számlaösszesítő 3

4 PROJEKT ADATLAP a Tiszaug Község Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. (9) bekezdésben nevesített működési célú pénzeszközátadás társadalmi szervezeteknek célelőirányzat terhére meghirdetett Helyi civil élet szerveződéseinek fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TU-2011/C A projektek Tiszaug Község Önkormányzatának támogatásával valósulnak meg 4

5 PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PROJEKT KAPCSOLÓDÁSA A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ 1.1. A pályázati felhívás száma TU/2011/C 1. A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 2.1. A projekt címe 2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám: 2.3. A projekt megvalósításának kezdete: 2.4. A projekt megvalósításának befejezése: 2.5. A projekt elszámolható költségei összesen (ezer Ft) 2.6. Az igényelt támogatás összege (ezer Ft) 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI (Cégkivonat, vállalkozói igazolvány, alapító okirat/ éves beszámoló, EVA/SZJA bevallásban szereplő adatok alapján) 3.1. A pályázó teljes neve: 3.2. Adószám: 3.3. Bankszámlaszám (ha rendelkezik vele): 3.4. Cégbírósági bejegyzés száma/bírósági nyilvántartásba vétel/vállalkozói igazolvány száma: 3.5. Alapítás időpontja (alapító okirat kelte, önkormányzat esetén alakuló ülés időpontja): 3.6. A pályázó székhelye: Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám 5

6 3.8. A pályázó hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai Név: Beosztás: Telefon 1: Fax 1: Név: Beosztás: Telefon 1: Fax 1: 5. A projekt költségvetése 5.1. Elszámolható költségek Tevékenységekköltségkategóriák Nettó (Ft) Áfa (Ft) Összesen (Ft) BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK Ezen belül: MŰKÖDÉSI KIADÁS Ezen belül: EGYÉB KIADÁS Ezen belül:.. ÖSSZESEN Források (ezer Ft, illetve %) Forrás Ft % I. saját forrás I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása I/2. partnerek hozzájárulása I/3. bankhitel II. egyéb támogatás:... III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás Összesen 100% Megjegyzés: Az összes költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie! A tevékenységek rövid szöveges bemutatása, indoklása

7 Nyilatkozatok Kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozásom, illetve adók módjára behajtható köztartozásom az állam vagy az önkormányzat felé, ideértve az egészségbiztosításai és nyugdíjbiztosítási járulékot is, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen nem áll fenn. Vállalom, hogy a beruházás megvalósításának zárásától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett biztosítom, hogy a támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésében és azok tulajdonjogviszonyaiban változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. Igen / Nem Vállalom, hogy ha a projekt részben vagy egészben meghiúsul, illetve a támogatást szabálytalanul használom fel, a támogatást visszafizetem, és tudomásul veszem, hogy ennek elmulasztása esetén annak összegét Támogató azonnali beszedési megbízás útján érvényesíti. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül Tiszaug Község Önkormányzata költségvetési alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítette, kivéve a vis maior esetét; ill. a pályázati rendszerből kizárásra nem került. Kijelentem, hogy nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, illetve amely a biztosítékadását korlátozza. A pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik ellenem csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, továbbá amennyiben csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás indul ellenünk a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét azonnal bejelentjük. Kijelentem, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozásom nincs, valamint az adott célelőirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás felhasználásának szerződésben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat befogadását követően a pályázatban foglaltakat az arra feljogosított szervezet előzetesen a helyszínen ellenőrizze. A pályázat kedvező elbírálása esetén hozzájárulok, hogy a pályázatban foglaltak megvalósításának szakszerűségét, valamint a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Támogató ellenőrizze. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére nem vagyok kötelezett. A pályázat befogadását megelőzően a beruházás megvalósítását nem kezdem meg. Tudomásul veszem, hogy támogatás esetén a nyertes pályázó neve, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozható. 7

8 Tudomásul veszem, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig támogatás nem illet meg, az esedékes támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül, illetve visszatartásra kerülhet. Kijelentem, hogy a Pályázati Felhívást és a Pályázati Útmutatót megismertem, az abban foglalt feltételeket, kikötéseket és korlátozásokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Kijelentem, hogy amennyiben a szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy a közreműködő szervezetet haladéktalanul értesítem. Hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a Támogató és a Közreműködő Szervezet nyilvántartsa és kezelje. A Pályázó nem alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. A pályázó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII. (XI. 15.) törvény hatálya alá tartozik. Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül figyelembevételre. A pályázó alanya az ÁFA-nak, de a támogatásból finanszírozott projektje kapcsán ÁFA levonási jog nem illeti meg (tárgyi mentes tevékenységet vagy adólevonási joggal nem járó tevékenységet végez). Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. A Pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. A Pályázó alanya az ÁFA-nak, de a jelen szerződéshez kapcsolódóan nem élhet az ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogával. A Pályázó vállalja, hogy a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülöníti és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogával nem él, sem a tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. Kelt:.. Cégszerű aláírás Nyilatkozat a pályázati dokumentációban közölt információk hitelességéről Alulírott, (név), a (szervezet megnevezése), mint a fejlesztéssel/beruházással érintett civil szervezet hivatalos képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Helyi civil élet szerveződéseinek fejlesztése c. pályázati kiírás keretében benyújtott pályázati dokumentációban az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Dátum Aláírás 8

9 Szerződésszám: TU/2011/C /.. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) I. Amely létrejött egyrészről Tiszaug Község Önkormányzata (6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.), képviseli: Sinka Ferenc polgármester, mint támogató, továbbiakban: Támogató, másrészről (székhelye, címe: 6064 Tiszaug,. utca..., adószáma:.., nyilvántartási száma: ), mint kedvezményezett, képviseli:, a továbbiakban: Kedvezményezett, Együtt a továbbiakban: Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: II. 1. A Szerződő Felek a Kedvezményezett.. napján benyújtott, TU/2011/C/... azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázata, valamint a Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete április 20-i ülésén hozott./2011. (..) számú képviselő-testületi. határozattal hozott döntése alapján kötik meg a támogatási szerződést. 2. Támogató a Kedvezményezett fent említett pályázatában foglaltak szerint, egyszeri, vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Kedvezményezett részére, amely kizárólag a pályázatban megnevezett. Projekt (rendezvény) megvalósítására fordítható. A projekt (rendezvény): a.) megvalósulásának helye: Tiszaug b.) a projekt vissza nem igényelhető ÁFÁ-t tartalmazó összköltsége:..,- Ft c.) a projekt tervezett kezdési időpontja: d.) a projekt tervezett befejezési határideje: III. A támogatás összege és a felhasználási feltételek 3. Támogató vállalja, hogy a projekt (rendezvény) megvalósításához egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás..,- Ft, azaz.. 00/100 forint. 4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az előző pontban megjelölt támogatási összeget Kedvezményezett a jelen szerződés 2. pontjában részletezett projekt (rendezvény) ráfordításaira kizárólag a számviteli jogszabályoknak megfelelően használhatja fel. 5. Kedvezményezett felelőssége tudatában kijelenti, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy a.) 60 napon túl meg nem fizetett és a jelen szerződés 6. pontjában részletesen megjelölt köztartozása nincs, illetve nem áll csőd-, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás illetve adósságrendezési eljárás alatt, b.) az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs és a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző 3 éven belül nem is volt, c.) a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül államigazgatási szerv határozatával, vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére nem volt kötelezve, d.) haladéktalanul írásban bejelenti Megbízott részére, ha a támogatási szerződés fennállásának tartalma alatt ellene csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás, illetve adósságrendezési eljárás indul, e.) amennyiben a jelen szerződés 2. pontjában részletezett projekt megvalósítása meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik, ezt Támogatónak írásban bejelenti, f.) amennyiben a jelen szerződés 2. pontjában részletezett projekt megvalósítása Kedvezményezettnek fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik, az előzőekben írt bejelentési kötelezettség teljesítésén túl az igénybe nem vett támogatásról lemond, g.) az általa végzett, és a jelen szerződésben megnevezett projekt megvalósulása után végezni kívánt tevékenység egészére kiterjedő valamennyi hatósági engedéllyel rendelkezik, h.) a projekt megfelel a környezetvédelmi előírásoknak, i.) a projektet a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott határidőben, de legfeljebb a szerződéskötés évében megvalósítja, figyelembe véve az elszámolásra megnyíló határidőt. j.) a pályázatban, illetve a szerződéskötéskor közölt bármilyen adatban illetve a szerződést befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul értesíti a Támogatót. k.) pénzforgalmának lebonyolítására kizárólag az alábbi pénzforgalmi jellegű bankszámlája áll rendelkezésre: 9

10 Bank neve:... Bankszámlaszáma:. A támogatási összeg folyósítása a fent megjelölt bankszámlára történik. 6. A jelen szerződés szempontjából köztartozásnak minősülnek az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvényben meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség, amelynek megállapítása, ellenőrzése és behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik (adók és illetékek vagy adók módjára behajtható, jogerős határozattal előírt társadalombiztosítási fizetési kötelezettségek, Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV), vagy az illetékhivatal szervei, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és a vízügyi, valamint munkaügyi hatóságok által jogerős határozattal előírt fizetési kötelezettségek). Köztartozásnak minősül továbbá az is, ha az államháztartás alrendszereinek költségvetése terhére jogosulatlanul igénybe vett támogatás és járulékai megfizetését az arra hatáskörrel rendelkező szerv elrendeli, és azt a kötelezett az előírt határidőig nem teljesíti. 7. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a.) a jelen szerződés megkötését követően kialakuló 60 napon túl meg nem fizetett köztartozás esetén a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül, illetve három alkalommal történő felfüggesztés esetén visszatartásra kerülhet, b.) a támogatás a.) pontban meghatározott felfüggesztése, illetve visszatartása a Kedvezményezetett jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem érinti, c.) csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás, illetve adósságrendezési eljárás alatt álló szervezet részére támogatás nem folyósítható, d.) a támogatás rendeltetés- és szerződésszerű felhasználását a Támogató a jelen szerződés V. fejezetében foglaltak szerint ellenőrizze, e.) amennyiben a Kedvezményezett neki fel nem róható okból a szerződésben vállalt, és számszerűen meghatározott kötelezettségeit csak részben, de legalább 75%-os arányban teljesíti, a támogatást arányosan csökkenteni kell, f.) a támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, a Kedvezményezett által ilyen jogcímen igénybevett támogatás jelenértéke három év alatt nem haladhatja meg a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló 163/2001. (IX.14.) Korm. rendelet 40. -ának (4) bekezdésében meghatározott százezer eurónak megfelelő forintösszeget. IV. A támogatás folyósítása 8. A támogatás folyósítása a Tiszaug Község Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet 2.. (9) bekezdésben nevesített működési célú pénzeszközátadás társadalmi szervezeteknek célelőirányzat terhére, előfinanszírozási formában történik. 9. A támogatás fent megjelölt bankszámlaszámra történő utalása e támogatási szerződés aláírását követő 8. napon belül történik, feltéve, ha a támogatás megítéléséről szóló értesítő levélben (a továbbiakban: Értesítés) rögzített hiánypótlási kötelezettségének teljes körűen eleget tett. Bankszámla hiányában a támogatás kifizetése Tiszaug Község Polgármesteri Hivatalának pénztárában történik. 10. A támogatás utalása mindaddig nem teljesíthető, amíg a 9. pontban leírt hiánypótlási kötelezettségnek a Kedvezményezett nem tett eleget. 11. Pénzügyi beszámoló a.) Kedvezményezett köteles a projekt jelen szerződésben rögzített befejezését követően, legkésőbb december 31. napig a jelen szerződés melléklete szerinti pénzügyi beszámolót benyújtani a Támogató részére. b.) A pénzügyi beszámoló a projekt megvalósítását tanúsító, bizonylatokkal, engedélyekkel alátámasztott elszámolást tartalmazó dokumentum, amelyhez csatoltan a helyszíni munkálatok megvalósulását fényképekkel igazoltan dokumentálni kell, továbbá az esetlegesen fennmaradó, fel nem használt támogatás összegéről írásban le kell mondani. c.) Kedvezményezett a támogatási összegből megvalósított projekt, a nevére és címére szóló és a támogatási szerződés Támogató aláírásának dátumát követően keletkezett - elvégzett teljesítésre- kiállított és kifizetett költségszámlák eredeti és az eredetivel mindenben megegyező másolati példányai csatolásával tehet eleget pénzügyi elszámolási kötelezettségének. A bizonylatokon szerepeltetni kell az alábbi szöveget: A TU/2011/C / jelű pályázathoz A számlákon Kedvezményezettnek aláírásával kell igazolni a vásárolt termék átvételét, használatbavételét, a szolgáltatás igénybevételét. Az eredeti bizonylatokat a Támogató annak ellenőrzését követően, de legfeljebb 8 napon belül visszaküldi a Kedvezményezett részére. d.) A pályázatkezelő a pénzügyi elszámolás során észlelt hiányosságok pótlására 30 napos határidő megadásával, hiánypótlásra szólít fel. A hiánypótlási felszólítás eredménytelen eltelte a támogatás visszafizetésével jár. 10

11 V. A támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése 12. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató, az általa meghatalmazott az igénybevett támogatás rendeltetésszerű felhasználását és elszámolásait bármikor ellenőrizheti, ideértve a projekt létesítésének helyszínén végzett műszaki vagy könyvszakértői ellenőrzéseket is. Az ellenőrzés a támogatás folyósításához kötődő, illetve a támogatás felhasználásához kapcsolódó folyamatba épített és utólagos ellenőrzés keretében is történhet. VI. A szerződésszegés és jogkövetkezményei 13. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés korábbi pontjaiba ütköző magatartáson túl szerződésszegésnek minősül, ha a.) Kedvezményezett a pályázathoz csatolt, továbbá jelen szerződés 5. pontjában tett bármely nyilatkozata valótlannak bizonyul, vagy e nyilatkozatainak bármelyikét visszavonja, illetőleg írásbeli kötelezettségét nem, vagy 30 napon túli késedelemmel teljesíti, b.) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy Kedvezményezett a támogatás igényléséhez valótlan, hamis adatokat szolgáltatott, vagy a pályázat során valótlan nyilatkozatot tett, illetőleg akár jelen szerződés megkötésekor, akár az elszámolások során vagy az ellenőrzéskor hamis adatokat szolgáltat vagy valótlan nyilatkozatot tesz, c.) a szerződés teljesítése Kedvezményezettnek felróható okból nem kezdődik meg, és késedelmét ezen idő alatt írásban nem menti ki, d.) ha a megvalósítás szerződéstől eltérő, e.) ha a pénzügyi elszámolás illetve annak hiánypótlása a megadott határidőig nem történik meg, f.) Kedvezményezett a jelen szerződés V. fejezetében rögzített ellenőrzéseket akadályozza, g.) Kedvezményezett a jelen szerződés 5. pontjának /d, /e, /f, /j alpontjaiban előírt bejelentési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. 14. Szerződésszegés esetén Támogató a jelen szerződéstől eláll, és a támogatást egyidejűleg visszavonja. Ebben az esetben a jelen szerződés a megkötése időpontjára visszamenő hatállyal megszűnik, a Kedvezményezett a már folyósított támogatást az elállás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő, a folyósítás időpontjától a támogatás összegének tényleges visszafizetése idejéig felszámított kamattal növelve az elállás időpontjától számított 15 napon belül köteles visszafizetni a Támogatónak a Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett költségvetési elszámolási számlájára. 15. Támogató a szerződés elállása esetén a visszavont támogatás és a kamatok megfizetésére irányuló követelését nem természetes személy kedvezményezett esetén- azonnali beszedési megbízás útján érvényesíti, a jelen szerződés mellékletét képező Felhatalmazó levél alapján. VIII. A szerződés egyéb rendelkezései 16. Kedvezményezett vagy Támogató kérésére, indokolt esetben, a támogatási cél sérelme nélkül a jelen szerződés közös megegyezéssel módosítható. Kedvezményezett a szerződés módosítására irányuló kérelmét írásban, megfelelő indoklással ellátva köteles a Támogató részére eljuttatni. 17. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésből fakadó jogvitákat közvetlen tárgyalás és egyeztetés útján peren kívül megkísérlik rendezni. Ennek eredménytelensége esetére a jogviták eldöntésére Kecskemét Megyei Bíróság, helyi bíróság hatáskörébe tartozó jogvita esetén a Kecskemét Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 18. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. 19. A melléklet és pályázat jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 20. Szerződő Felek a jelen 5 számozott oldalból, illetve 20 pontból álló, hat egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült szerződést figyelmesen elolvasták, az abban foglaltakat megértették és azt mint szerződéses akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen aláírták. Melléklet: Pénzügyi Beszámolóhoz szükséges nyomtatványok Felhatalmazó levél Tiszaug, Tiszaug, Tiszaug Község Önkormányzata Támogató képviseletében: Sinka Ferenc polgármester. Kedvezményezett képviseletében: 11

12 12

13 Melléklet: Pénzügyi Beszámolóhoz RENDELKEZŐ LEVÉL A Tiszaug Község Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. (9) bekezdésben nevesített működési célú pénzeszközátadás társadalmi szervezeteknek célelőirányzat terhére benyújtott számlákhoz 1. Kedvezményezett: Nyáridő Közalapítvány 2. Támogatási szerződés száma: TU/2011/C /.. 3. Számlák darabszáma:.db* 4. Nettó számlaérték:..ft 5. Bruttó számlaérték:.ft 6. Támogatás összege:.ft A munka elvégzésének igazolása a számla eredetei példányán, vagy a számlaösszesítőn szerepel. Dátum: cégszerű aláírás * Több számla esetén a számlákról a sorszámok feltüntetésével számlaösszesítőt kell csatolni. 13

14 SZÁMLAÖSSZESÍTŐ A Tiszaug Község Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet 2.. (9) bekezdésben nevesített működési célú pénzeszközátadás társadalmi szervezeteknek célelőirányzat terhére benyújtott számlákhoz Ssz. Költség megnevezése Számla azonosítója Számla nettó összege (Ft) Számla bruttó összege (Ft) Kifizetés dátuma ÖSSZESEN:. cégszerű aláírás

15 Szerződésszám: TU/2011/C /.. FELHATALMAZÓ LEVÉL Tisztelt.. Székhelyén Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: Számlatulajdonos megnevezése:.. Számlatulajdonos székhelye:. Felhatalmazással érintett bankszámla száma: Jogosult neve: Tiszaug Község Önkormányzata Jogosult székhelye/címe: 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. Jogosult bankszámlaszáma: Jogosult számlavezetőjének megnevezése: Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig További feltételek: felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. Kelt, Tiszaug, Záradék:. Számlatulajdonos.. Hitelintézet, mint a Számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy Tiszaug Község Önkormányzat Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti. Kelt,..,. év.. hó..nap. Hitelintézet 15

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B A projektek az Európai

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft)

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft) PÁLYÁZATI ADATLAP Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére című pályázati felhíváshoz 1. VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS ADATAI (Cégkivonatban, vállalkozói igazolványban,

Részletesebben

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Vas- és Villamosipari

Részletesebben

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet)

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet) PROJEKT ADATLAP a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében a Kis- és középvállalkozások részére korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása címmel meghirdetett Pályázati Felhíváshoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE C. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. FORDULÓJÁHOZ KÓDSZÁM: KEOP 2009 7.1.1.1. érvényes: 2009.

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: AL/.. /2013. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: másrészről: a Gazdasági Versenyhivatal székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. adószáma: 15325275-1-41 számla száma: 10032000-01468223-00000000

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTJEIHEZ SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS

Részletesebben

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2 P Á L Y Á Z A T a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehézségekkel küzdő, mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatottság megőrzése támogatása céljából 1. Pályázati program

Részletesebben

Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA társadalmi szervezetek, alapítványok részére, a honvédelmi eszmét, a katonai hivatást népszerűsítő és a hagyományőrzést erősítő

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Alapkezelő Igazgatósága 1052 Budapest, Szervita tér 8. INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT Tájékoztató füzet Budapest, 2002 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kutatóintézetek és kutatást

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) amely létrejött, egyrészről a TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Címe/Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35. Adószám: Bankszámla

Részletesebben