Tokodaltáró Község Önkormányzatának. 18/2008. (X.09.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2008. (IV.10.) rendelet módosításáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tokodaltáró Község Önkormányzatának. 18/2008. (X.09.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2008. (IV.10.) rendelet módosításáról"

Átírás

1 Tokodaltáró Község Önkormányzatának 18/2008. (X.09.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2008. (IV.10.) rendelet módosításáról (rövidített megjelölés 7/2008. (IV.10. tokodaltárói ör.) Tokodaltáró Község Önkormányzata az Alkotmányban meghatározott szociális jogok érvényre juttatása érdekében, a társadalmi szolidaritás alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben (továbbiakban Szt.) kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet 3. (1) bekezdés a) pontja hatályát vesztette. 2. A rendelet 3. (1) bekezdés b) pontja hatályát vesztette. 3. A rendelet 3. (1) bekezdés c) pontja hatályát vesztette. 4. A rendelet 3. (1) bekezdés d) pontja hatályát vesztette. 5. A rendelet 3. (1) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul: rendkívüli élethelyzet: olyan előre nem látható rendkívüli esemény, mely a kérelmező és családja létfenntartását átmenetileg veszélyezteti, különösen ea) krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem kiesés; eb) betegség miatt eseti gyógyszerköltsége a család egy főre jutó jövedelmének 30%-át meghaladja; ec) munkanélküliek esetén a járadék, illetve az álláskeresési támogatás, valamint a rendszeres pénzellátás folyósításáig terjedő időszak; ed) a család igazolt havi közüzemi, illetve tüzelőanyag költségeinek összege meghaladja a nettó összjövedelmük 40 %-át. 6. A rendelet 3. (1) bekezdés d) pontja hatályát vesztette. 7. A rendelet 4. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

2 E rendelet 1. számú függeléke tartalmazza a Képviselő-testület által a Szociális Művelődési és Közoktatási Bizottságra átruházott pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokat. 8. A rendelet 4. (2) bekezdése hatályát vesztette. 9. A rendelet 4. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület e rendelet 2. számú függeléke szerint I. fokú hatáskört biztosít a polgármesternek. 10. A rendelet 4. (4) bekezdése hatályát vesztette. 11. A rendelet 4. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület biztosítja a 70 év feletti tokodaltárói lakosok karácsonyi csomagját. 12. A rendelet 4. (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati hatósági ügyben átruházott hatáskörben hozott elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a közigazgatási hivatal jogosult a fellebbezés elbírálására, ha első fokon a) az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó hatósági ügyekben a polgármester, a főpolgármester, a közgyűlés elnöke, a jegyző, a főjegyző, a hatósági igazgatási társulás, a képviselő-testület hivatalának ügyintézője vagy a megyei jogú város kerületi hivatalának vezetője, b) nem közigazgatási feladat ellátására létrehozott egyéb szervezet vagy hatósági jogkört gyakorló személy járt el. (Ket (1)-(2) bekezedés) 13. A rendelet 4. (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület határozatának a felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől számított harminc napon belül. A pert az önkormányzat ellen kell indítani. (Ötv. 11. (3) bekezdés) 14. A rendelet 4. (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

3 A fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. Elkésettség okán a fellebbezés nem utasítható el, ha az ügyfél a fellebbezési határidőben a fellebbezést az elbírálására jogosult hatóságnál terjeszti elő. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezési határidő leteltétől számított nyolc napon belül fel kell terjeszteni a fellebbezés elbírálására jogosult szervhez, kivéve, ha a hatóság a megtámadott döntést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően kijavítja, kiegészíti, módosítja vagy visszavonja. A felterjesztés során az első fokon eljáró hatóság a fellebbezésről kialakított álláspontjáról is nyilatkozhat. (Ket ) 15. A rendelet 5. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Rendszeres szociális ellátás esetén minden esetben vizsgálni kell a vagyoni helyzetet is. A pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokat a családközpontú ellátás elvének érvényesítésével kell biztosítani. A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét egységben kell vizsgálni. A nyújtandó támogatásokat úgy kell megállapítani, hogy elősegítsék a család létfenntartási és lakhatási lehetőségeit. 16. A rendelet 6. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv (1) bekezdése alapján a képviselő-testület e rendelet hatálya alá tartozó ellátások vonatkozásában kizárja az elektronikus ügyintézés lehetőségét. 17. A rendelet 6. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához e rendelet szerint kell benyújtani jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, illetve igazolásokat. 18. A rendelet 6. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A kérelmező köteles együttműködni a hivatallal szociális helyzetének feltárásában. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmi viszonyairól szóló alábbi igazolásokat: a) munkáltató által kiállított jövedelemigazolás a dolgozó utolsó 3 havi nettó átlag jövedelméről; b) Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által minden év januárjában kiküldött, a nyugdíj összegéről kiállított igazolást, határozatot, nyugdíjszelvény, folyószámla kivonatát; c) GYES-ről, GYED-ről, GYET-ről és családi pótlékról a folyósító szerv igazolását, határozatát vagy az ellátás összegét igazoló szelvényt, illetve folyószámla kivonatot;

4 d) gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági ítélet másolatát, illetve az összegről a szülők között létrejött megállapodás másolatát, az összeget egyértelműen igazoló szelvényt, vagy folyószámla kivonatot; e) az árvaellátást megállapító határozat fénymásolatát, szelvényt, vagy Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított igazolást, valamint az özvegyi nyugdíj összegéről szóló igazolást; f) egyéni vagy társas vállalkozók esetében a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás alapján kiállított APEH igazolást; g) táppénz esetén a folyósító szerv igazolását; h) lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásából származó jövedelem esetén a bérbeadásról szóló szerződés vagy a bérleti díjat tartalmazó megállapodást; i) alkalmi munka vagy jövedelemmel nem rendelkezés esetében büntetőjogi felelősség tudatában tett teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozatot a jövedelemről; j) tanulmányokat folytató nagykorú esetében 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási-, valamint ösztöndíj összegéről igazolást; k) a jogosultság megállapításához szükséges - jogszabályban vagy e rendeletben előírt -egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, bizonyítékokat; l) amennyiben az ellátást igénylő egyedülálló személy erről büntetőjogi felelősség tudatában tett teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozatot; m) a kérelmező és családtagjai személyes adatait; n) álláskeresők esetében az álláskereső juttatást megállapító határozat fénymásolatát és az utolsó 3 havi szelvényt, megszűnése esetén a megszűntető határozat fénymásolatát; o) e rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő értelemszerűen kitöltött vagyon- és jövedelemnyilatkozatot. 19. A rendelet 6. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során eldöntendő egyéb kérdésekben pedig végzést bocsát ki (a továbbiakban együtt: döntés). (Ket. 71. (1) bekezdés) 20. A rendelet 6. (6) bekezdése hatályát vesztette. A rendelet 6/A. -sal egészül ki: 21.

5 (1) Nem jogosult az e rendeletben foglalt pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokra az a személy, akinek tartását tartási-, öröklési-, életjáradéki szerződésben vállalták, illetve aki ilyen szerződést kötött. (2) A támogatás elbírálása során figyelembe kell venni a család részére a Szt. és e rendelet alapján folyósított ellátásokat. (3) A család részére nem lehet támogatást megállapítani, ha a) az önkormányzat más jogcímen már állapított meg ellátást, b) munkanélküli esetében, ha az önkormányzat által felajánlott munkát nem fogadja el. (4) A jövedelmet a döntésre jogosult a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezheti abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át. (5) Az e rendeletben szabályozott szociális hatáskörök címzettjei a kérelmező lakásán környezettanulmányt készíthetnek az e rendelet 10. számú mellékletében található nyomtatvánnyal, amennyiben a rászorultsággal kapcsolatban kétség merül fel. (6) A környezettanulmány tartalmazza: a) a kérelmező és a vele közös háztartásban élők személyes adatait és jövedelmi viszonyait, b) a lakásra vonatkozó alapadatokat, c) amennyiben a kérelmezőnek különélő, tartásra kötelezhető hozzátartozója van, a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy hozzátartozója támogatást nyújt-e részére d) a környezettanulmány során tapasztalt, az ügy eldöntése szempontjából lényeges körülményeket és megállapításokat. (7) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha egy éven belül a család egyéb ellátásával kapcsolatosan ilyen bizonyíték készült és ez a hivatalnak rendelkezésére áll. (8) Ha az érintett a környezettanulmány felvételét, vagy a bizonyítási eljárást szándékosan megakadályozza, az ügyben indult eljárást a Ket. alapján meg kell szüntetni. 22. A rendelet 7. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A pénzbeli ellátások folyósítása postai úton, házipénztárból történő kifizetéssel, vagy pénzintézeti átutalással történik. A pénzösszeg folyósítása, illetve kifizetése a polgármesteri hivatal pénzügyi csoportjának feladata, amely további feladatként: a) az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet; b) gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási feladatok végrehajtásáról. 23. A rendelet 7. (2) bekezdése hatályát vesztette.

6 24. A rendelet 7. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A természetbeni ellátásokat a megállapító határozat teljesíthető a.) ajándékcsomaggal, b.) az ellátást, szolgáltatást nyújtó által kiállított számla kiegyenlítésével; c.) az ellátást, szolgáltatást nyújtó részére havi, vagy negyedéves utalással; vagy d.) utólagos elszámolással harmadik személy részére házipénztárból történő kifizetéssel teljesíti. 25. A rendelet 7. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A kérelem elbírálására jogosult szerv döntésétől függően a kérelmező, vagy a család helytelen életvitele esetén a támogatás felvételére a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője által kijelölt családgondozó vagy a gyermekvédelemben dolgozó más személy is feljogosítható, aki a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a felhasznált összegről a pénzügyi csoport felé elszámolni köteles számlával, illetve nyugtával. 26. A rendelet 8. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A hivatal a jogosultság fennállását bármikor ellenőrizheti, ennek tényét az ügyintéző az ügyiratban rögzíti. Ha a kötelezett a felülvizsgálati eljárásban a hivatallal nem működik együtt, a szükséges igazolásokat, bizonyítékokat a megadott határideig nem nyújtja be, az ellátást meg kell szüntetni. 27. A rendelet 8. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A döntésre jogosult a segélyben részesítettet kötelezheti a segély felhasználásáról történő elszámolásra, melynek alapja számla, vagy nyugta. Ennek elmulasztása esetén az elszámolás tejesítéséig újabb támogatás nem állapítható meg. A rendszeres ellátásokra való jogosultságot ha a Szt, vagy e rendelet másként nem rendelkezik legalább kétévente egy ízben felül kell vizsgálni. 28. A rendelet 8. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Kérelemre, indokolt esetben a képviselő-testület engedélyezheti a jogosulatlanul igénybevett ellátás részletekben történő visszafizetését, kivételesen indokolt esetben méltányosságból való elengedését. Azonban a részletfizetés időtartalma nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartalma.

7 29. A rendelet 9. (1) bekezdés b) pontja hatályát vesztette. A rendelet 10. -a hatályát vesztette A rendelet 11. (1) bekezdése hatályát vesztette. 32. A rendelet 11. (2) bekezdése hatályát vesztette. 33. A rendelet 11. (8) bekezdése c) pontja hatályát vesztette. 34. A rendelet 11. (8) bekezdése f) pontja hatályát vesztette. 35. A rendelet 11. (9) bekezdése hatályát vesztette. 36. A rendelet 12. (4) bekezdése hatályát vesztette. 37. A rendelet 12. (7) bekezdése hatályát vesztette. 38. A rendelet 12. (8) bekezdése hatályát vesztette. 39. A rendelet 12. (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az (1) bekezdésben meghatározott foglalkoztatásra - jogszabályban foglalt eltérésekkel - a Munka Törvénykönyvének rendelkezéseit kell alkalmazni. A rendelet 13. -a hatályát vesztette. 40.

8 41. A rendelet 15. -a hatályát vesztette. 42. A rendelet 18. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Amennyiben a kérelmező lakásfenntartási támogatásra jogosult, azt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani. A kérelem a 1., 2., 3., és 6. számú mellékletében található formanyomtatványon terjeszthető elő. 43. A rendelet 18. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Közüzemi díjhátralék esetén a lakásfenntartási támogatás összege a beszedésre jogosult szervhez is utalható a döntésre jogosult szerv határozata alapján. 44. A rendelet 21. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat méltányosságból ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött, a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény, vagy illetékes szakrendelő intézet arra jogosult szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás alapján, a háziorvos szakvéleménye szerint előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel. 45. A rendelet 21. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az ápolási díj akkor állapítható meg, ha a) a gondozott a gondozás költségeit nem képes saját jövedelméből kifizetni, b) ha a gondozó családjában van olyan nagykorú hozzátartozó, aki nem részesül az ápolási díj összegét meghaladó rendszeres ellátásban és a gondozást vállalja, illetve egészségi állapotát, valamint életkörülményeit figyelembe véve ennek ellátására képes és köteles, c) ha a gondozó családjában az egy főre jutó átlagjövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 120%-át, egyedülálló esetén 150%-át nem haladja meg, d) a gondozott és a gondozó jelentősebb forgalomképes vagyonnal nem rendelkezik, e) ha a gondozó és a gondozott Tokodaltáró Községben bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 46.

9 A rendelet 21. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A gondozott a gondozás költségeit akkor nem képes fizetni, ha a) egyedülálló és jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át nem éri el, b) családjában az egy főre jutó átlagjövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el. 47. A rendelet 22. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A méltányosságból nyújtott ápolási díjak esetén az ellenőrzésre a Szociális, Művelődési és Közoktatási Bizottság jogosult. 48. A rendelet 23. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni az ápoló és az ápolt, illetőleg családja jövedelmi és vagyoni helyzetét igazoló igazolásokat, nyilatkozatokat, Korm. rendeletben szereplő értelemszerűen kitöltött formanyomtatványokat és a Szt.-ben felsorolt igazolásokat. 49. A rendelet 23. (2) bekezdése hatályát vesztette. 50. A rendelet 24. (1) bekezdése hatályát vesztette. 51. A rendelet 24. (2) bekezdése hatályát vesztette. 52. A rendelet 26. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Krízis segély összege Ft-nál kevesebb, és az öny. összegének 200 %-ánál több nem lehet. 53. A rendelet 27. (2) bekezdése hatályát vesztette.

10 54. A rendelet 27. (3) bekezdése hatályát vesztette. 55. A rendelet 27. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Átmeneti, vagy krízis segély iránti kérelem elbírálásakor, amennyiben a kérelmező életmódja, életvitele arra enged következtetni és a hivatal által készített környezettanulmány, valamint a köztudomású tények alapján bizonyosságot nyer, hogy a kérelmező a részére megállapított átmeneti segélyt nem a saját vagy családja létfenntartásához nélkülözhetetlen árucikkekre (hanem például élvezeti cikkekre) fordítaná, részére az átmeneti segélyt a kérelmező szükségleteihez igazodva természetben kell megállapítani. 56. A rendelet 28. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Temetési segélyre jogosult az a kérelmező, aki Tokodaltáró Község területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik, a temetési költséget viselte és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át, egyedülálló esetén 180%-át. 57. A rendelet 28. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A polgármester minden év januárban és júliusban bekéri a tokodi köztemető üzemeltetőjétől a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összegét. 58. A rendelet 29. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak 100 %-át, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. 59. A rendelet 33. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány állítható ki.

11 60. A rendelet 33. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az Szt. 50. (1) és (2) bekezdésében meghatározottak körén túlmenően méltányossági alapon egy évi időtartamra az önkormányzat közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg annak a személynek, aki szociálisan rászorult és rendszeres gyógyító ellátás költsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni. 61. A rendelet 33. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A (2) bekezdés alkalmazásában a létfenntartását veszélyeztető magas gyógyító ellátás költségen az olyan gyógyszerköltséget kell érteni, amely a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 25%-át meghaladja feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetén 200%-át. 62. A rendelet 33. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A kérelmet a Korm. rendelet 9. számú melléklete szerinti nyomtatványon kell előterjeszteni. 63. A rendelet 34. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az Szt. és a végrehajtására kiadott jogszabály rendelkezései szerint a helyben szokásos, legolcsóbb temetési szolgáltatás biztosításával történik.

12 64. A rendelet 38. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tokodaltáró Község Önkormányzatának 12/2005. (VI. 03.) sz. rendelete, és annak módosításai, a 16/2005. (IX.9.), a 8/2006. (VII.27.), a 8/2007. (III.30.) számú önkormányzati rendelet. Tokodaltáró, október 09. Petrik József polgármester dr. Szax Márta Veronika jegyző Záradék: Jelen rendelet kihirdetésre került. Tokodaltáró, október 10. dr. Szax Márta Veronika jegyző

13 1. sz. melléklet Tokodaltáró Község Önkormányzatának 7/2008. (IV.10.) rendeletéhez I. A kérelmező személyi adatai Vagyonnyilatkozat Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona A. Ingatlanok Azt az ingatlan, amelyben a kérelmező életvitelszerűen lakik nem kell feltüntetni. 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó) 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft

14 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése:... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft II. Egyéb vagyontárgyak Gépjármű: ' a) személygépkocsi:... típus... rendszám a szerzés ideje:...gyártási éve:.. Becsült forgalmi érték:**... Ft b) személygépkocsi:... típus... rendszám a szerzés ideje:...gyártási éve:.. Becsült forgalmi érték:**... Ft c) tehergépjármű, autóbusz:... típus... rendszám a szerzés ideje:...gyártási éve:. Becsült forgalmi érték:**... Ft Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Tokodaltáró, év... hó... nap... aláírás Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

15 2. sz. melléklet Tokodaltáró Község Önkormányzatának 7/2008. (IV.10.) rendeletéhez Jövedelemnyilatkozat A jövedelmek típusai Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem A kérelmező jövedelme A kérelmezőv el közös háztartásba n élő házastárs (élettárs)jö vedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme összes 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás /a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. tv. 4. (1) bek. i) pontja/ Föld bérbeadásából származó jövedelem Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 9. A család összes nettó jövedelme 10. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (tartásdíj összege) Egy főre jutó havi nettó jövedelem:.ft/hó

16 A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-8. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szóló iratokat! A jövedelmek valódiságának igazolására alkalmas igazolások listája megtalálható a nyomtatvány hátoldalán található tájékoztatóban. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tokodaltáró,... év hó. nap kérelmező aláírása

17 Tájékoztató Csatolnia kell, illetve szükség szerint igazolni kell a kérelmező és családtagjai, valamint a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók esetében az alábbiakat: a) munkabérről a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás a dolgozó utolsó 3 havi nettó átlag jövedelméről; b) nyugdíjról: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által minden év januárjában kiküldött, a nyugdíj összegéről kiállított igazolást, határozatot, nyugdíjszelvény, folyószámla kivonatát; c) GYES-ről, GYED-ről, GYET-ről és családi pótlékról a folyósító szerv igazolását, határozatát vagy az ellátás összegét igazoló szelvényt, illetve folyószámla kivonatot; d) gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági ítélet másolatát, illetve az összegről a szülők között létrejött megállapodás másolatát, az összeget egyértelműen igazoló szelvényt, vagy folyószámla kivonatot; e) az árvaellátást megállapító határozat fénymásolatát, szelvény, vagy Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított igazolást, valamint az özvegyi nyugdíj összegéről szóló igazolást; f) egyéni vagy társas vállalkozók esetében a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás alapján kiállított APEH igazolást; g) táppénz esetén a folyósító szerv igazolását; h) lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásából származó jövedelem esetén a bérbeadásról szóló szerződés vagy a bérleti díjat tartalmazó megállapodást; i) alkalmi munka vagy jövedelemmel nem rendelkezés esetében büntetőjogi felelősség tudatában tett teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozatot a jövedelemről; j) tanulmányokat folytató nagykorú esetében 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási, valamint ösztöndíj összegéről igazolást; k) a jogosultság megállapításához szükséges - jogszabályban vagy a helyi önkormányzati rendeletben előírt -egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, bizonyítékokat; l) amennyiben az ellátást igénylő egyedülálló személy erről büntető jogi felelősség tudatában tett teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozatot; m) a kérelmező és családtagjai személyes adatait; n) álláskeresők esetében az álláskereső juttatást megállapító határozat fénymásolatát és az utolsó 3 havi szelvényt, megszűnése esetén a megszűntető határozat fénymásolatát;

18 3. sz. melléklet Tokodaltáró Község Önkormányzatának 7/2008. (IV.10.) rendeletéhez Munkáltató tölti ki: Nettó jövedelem igazolása a munkáltató részéről munkáltató (megnevezése, székhelye vagy telephelye) hivatalosan igazolom, hogy.. (név, szül.hely, anyja neve, lakóhelye) dolgozó.óta áll munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló jogviszonyban. Nevezettnek három hónap adatai alapján számított egy havi nettó átlagjövedelme:. Ft. Családi pótlék összege:... Ft. (amennyiben a munkáltató fizet) Jövedelemét havonta..ft összegű... (letiltás megnevezése) letiltás terheli..., 20.. PH.. munkáltató cégszerű aláírása

19 4. sz. melléklet Tokodaltáró Község Önkormányzatának 7/2008. (IV.10.) rendeletéhez Tokodaltáró Község Önkormányzat Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/ , fax: 33/ NYILATKOZAT alkalmi munkavégzésről Alulírott születési név. (szül. hely,idő)..anyja neve) 2532 Tokodaltáró, sz.alatti lakos anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy...tól bejelentett munkaviszonyom nincs időponttól alkalmi munkából élek. Alkalmi munkavállalói könyvem van nincs Alkalmi munkából származó nettó jövedelmem a kérelem benyújtását megelőző egy év havi átlagában Ft. Tokodaltáró, év.hó..nap kérelmező személyazonosító igazolvány száma: adószám:... Tanú 1. Tanú 2.. név név lakcím lakcím... szig.szám szig.szám

20 5. sz. melléklet Tokodaltáró Község Önkormányzatának 7/2008. (IV.10.) rendeletéhez Tokodaltáró Község Önkormányzat Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/ , fax: 33/ K É R E L E M lakásfenntartási támogatás iránt Az ellátást igénylő neve: Születési neve Anyja neve: Szül.helye: Szül. időpontja: Havi nettó jövedelme: Telefonszáma: Bejelentett lakóhelye: Tartózkodási helye: Ha az igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: Bejelentett lakóhelye: A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai: Név Szül.hely, Szül.idő Anyja neve Rokoni kapcsolat Nettó jövedelem A lakás tulajdoni jellege: Lakás fűtésének típusa: Használat: A lakás komfortfokozata: 1. családi ház jellegű 3. bérlakás 5. egyéb.. 1. hagyományos (fa, szén) 3. elektromos 5. egyéb.. 1. tulajdonos 3. albérlő 5. haszonélvező 1 összkomfortos 3. félkomfortos 5. szükséglakás 2. társasház 4. szolgálati lakás 2. gáz 4. olaj 2. bérlő 4. családtag 6. egyéb. 2.Komfortos 4. Komfort nélküli

21 A lakás nagysága:.m 2 szobaszáma: A család együttes havi jövedelme:.. A család lakásfenntartással kapcsolatos átlagos rezsiköltsége: Lakás hasznosításából származó jövedelemmel rendelkezem : igen nem Ebből származó jövedelem: A kérelem indokolása: Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy tartásomat tartási-, öröklési-, életjáradéki szerződésben vállalták / nem vállalták, illetve ilyen szerződést kötöttem / nem kötöttem. * A megfelelőt kérjük aláhúzni. Lakásfenntartási támogatáshoz csatolni kell: 1. Jövedelem-igazolásokat (utolsó három havi átlag, ill. vállalkozók esetében APEH igazolás az előző évről) 2. lakbér, albérleti díj igazolás 3. lakásbérleti szerződés, adásvételi szerződés 4. lakás alapterületét igazoló hiteles okmányt (építési engedély, elfogadott tervrajz, adásvételi sz. stb.) 5. lakbért vagy albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költségeit igazoló kérelem benyújtását megelőző három havi dokumentumokat. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy lakásfenntartási támogatás ügyemben a lakásfenntartási számlák beszedésére jogosult szervek az esetleges fizetési elmaradásról az adós személyi adatainak és a tartozás összegének közlésével az önkormányzatot tájékoztassa. Tokodaltáró,..év..hó.napján kérelmező(nyilatkozó) aláírása

22 6. sz. melléklet Tokodaltáró Község Önkormányzatának 7/2008. (IV.10.) rendeletéhez Tokodaltáró Község Önkormányzat Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/ , fax: 33/ K É R E L E M átmeneti segély/krízis segély engedélyezése iránt Kérelmező neve.születési neve: szül. helye, ideje... Anyja neve: lakóhelye:... Havi jövedelme:.ft. Családjában a közös háztartásban élők egy főre jutó havi átlag jövedelme:..ft Kérelmezővel közös háztartásban élők születési és jövedelmi adatai: Név: szül.hely, idő: foglalkozása.: havi jövedelme: A kérelmező és vele közös háztartásban élők vagyoni helyzete: (lakás, telek, üdülő címe és ezek értéke pénzvagyon, műtárgyak stb): Személygépkocsi típusa :...évjárata értéke:. Személygépkocsi típusa :...évjárata értéke:. Saját- és családja tulajdonában lévő vagyon fenntartásának igazolt költségei havonta (Ft):

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó:

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS igényléséhez kérelem nyomtatvány 1. számú melléklet I. Kérem karikázza be az igényelt ellátás típusát! a) rendkívüli települési támogatás, b) gyógyszertámogatás c) újszülöttek települési

Részletesebben

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:,

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:, KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szocugy@pannonhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs Ferencné Illetékmentes eljárás!

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név K É R E L E M Alulírott kérem a Szociális és Oktatási Bizottságot, hogy részemre átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjen az alábbi indokaim alapján Név (leánykori név ) Születési helye: Anyja neve:

Részletesebben

Önkormányzati segély megállapításához

Önkormányzati segély megállapításához 3. melléklet a /2014.(II.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 24 /2013. (XII.11.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához z önkormányzati segélyt az alábbi létfenntartást

Részletesebben

KÉRELEM. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok

KÉRELEM. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre ( a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása:.....

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz.

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz. KÉRELEM Alulírott kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy részemre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 38 (1) bek. c) pontja alapján normatív lakásfenntartási

Részletesebben

K É R E L E M. Települési lakhatási támogatás. 1. Kérelmező családi és utóneve(i):. Születési családi és utóneve(i):...

K É R E L E M. Települési lakhatási támogatás. 1. Kérelmező családi és utóneve(i):. Születési családi és utóneve(i):... K É R E L E M Települési lakhatási támogatás 1. Kérelmező családi és utóneve(i):. Születési családi és utóneve(i):... 2. Születési helye:.....ideje: év hó.nap 3. Állampolgársága:... 4. Anyja születési

Részletesebben

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:..

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:.. 1. melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve:.. Lakcíme:.. Tartózkodási

Részletesebben

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan 1.) A kérelmező neve: 2.) Lakcíme: 3.) Születési helye, ideje: 4.) Anyja neve: 5.) TAJ száma: A kért szociális ellátási forma megnevezése: a.) Átmeneti

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14..

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14.. Tura Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2013. (.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 10/2011. (III.31.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT 1. oldal KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT A.) Személyi adatok l. A gyám neve és lakcíme, tartózkodási helye:...... a) anyja neve :... b) születési helye, ideje :...

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 2600 Vác Március 15. tér 11. I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem Tájékoztató: 1. A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: a.) Kérelem (formanyomtatványon) b.) Kitöltött jövedelemnyilatkozatot (formanyomtatványon) - A jövedelemnyilatkozatban

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás. megállapítására

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás. megállapítására KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás megállapítására I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Lakásfenntartási támogatás:

Lakásfenntartási támogatás: Ügyintéző: Márkusné Kapronczai Anita 7.számú iroda Helyettesítő ügyintéző: Farkas Ildikó 9. számú iroda Az eljárás indul: kérelemre Ügyintézési határidő: 30 nap Lakásfenntartási támogatás: 2011. szeptember

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye:

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye: K É R E L E M RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:.... Tartózkodási helye: Kérem, hogy a velem együtt élő

Részletesebben

Lakásfenntartási támogatási kérelem

Lakásfenntartási támogatási kérelem Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottság 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel/Fax: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu Lakásfenntartási támogatási kérelem Alulírott, kérem részemre

Részletesebben

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására 1. számú melléklet K É R E L E M Lakhatási támogatás megállapítására I. Személyi adatok: 1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Lakóhelye:...

Részletesebben

A kérelem benyújtható: ig.

A kérelem benyújtható: ig. 1. sz. melléklet a 19/2016 (XI.29.) önkormányzati rendelethez A kérelem benyújtható: 2016.12.12-ig. KÉRELEM SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYLÉSHEZ Személyi adatok Név: Születési név:... Születési hely, idő:...

Részletesebben

KÉRELEM Temetési támogatás

KÉRELEM Temetési támogatás KÉRELEM Temetési támogatás Az igénylő adatai: Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1.melléklet az Ecséd Községi Önkormányzat 8/2015(I.18.) önkormányzati rendeletéhez Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1. Kérelmező

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek:

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek: Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági

Részletesebben

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő Herend Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője részére KÉRELEM lulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez Az igényelt lakás jellege: szociális, átmeneti, garzon, szolgálati Kérelem jellege: új kérelem meghosszabbítás Kérelmező adatai: Név: Leánykori név:... Szül.hely,

Részletesebben

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapítására Váci Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Osztály 2600 Vác, Március 15. tér 11. Hatályos: 2015.03.01-től KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1.1 A kérelmező

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI SEGÉLY

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI SEGÉLY Budakalászi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati és Szervezési Iroda 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 06 26 340-266 info@budakalasz.hu www.budakalasz.hu KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

Részletesebben

o egyedül élő o nem egyedül élő

o egyedül élő o nem egyedül élő 1 1. melléklet KÉRELEM Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához Kérelmező neve:.... Születési neve:.. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve:.. Lakcíme:... Tartózkodási helye:.. TAJ száma:... A kérelmező

Részletesebben

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem:

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: 1. melléklet a 2/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: Rendkívüli települési támogatás

Részletesebben

KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / /

KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / / 1. számú melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / / b) Társadalombiztosítási

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Körjegyzőségi Hivatal 6922-Földeák, Szent László tér 1. Tel: (62) 524-092,Fax: (62)524-090. Átvétel dátuma:20 év hó nap Ügyintéző a: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Neve: Születési neve: Szül. hely:

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

A kérelmező lakásának használati jogcíme: (tulajdonjog, bérlet, albérlet, haszonélvezet, szívességi lakáshasználó, egyéb):

A kérelmező lakásának használati jogcíme: (tulajdonjog, bérlet, albérlet, haszonélvezet, szívességi lakáshasználó, egyéb): 1 BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDIJ PÁLYÁZAT MELLÉKLETEI: 1. a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. Név,

Részletesebben

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához 12/2009.(XII.23.) Kt. sz. rendelet 2. számú mellékletet K É R E L E M átmeneti segély megállapításához A kérelem részletes indokolása:........... Személyi adataim: Név.. Lánykori név:... Szül.hely:......Szül.idő:...év...hó...nap

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM iskolakezdési támogatás gyermekétkeztetési támogatás* megállapítására

KÉRELEM iskolakezdési támogatás gyermekétkeztetési támogatás* megállapítására Kenézlő Községi Önkormányzat Polgármestere 3955 Kenézlő, Aradi út 49. tel: 47/344-028, fax: 544-000 e-mail: onkormanyzat@kenezlo.hu, web: www.kenezlo.hu KÉRELEM iskolakezdési támogatás gyermekétkeztetési

Részletesebben

KÉRELEM TEMETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására

KÉRELEM TEMETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására Kenézlő Községi Önkormányzat Polgármestere 3955 Kenézlő, Aradi út 49. tel: 47/344-028, fax: 544-000 e-mail: onkormanyzat@kenezlo.hu, web: www.kenezlo.hu KÉRELEM TEMETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására A kérelem

Részletesebben

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Telefon: (26) 814-863, Telefax: (26) 393-464 e-mail: igazgatas@szigetmonostor.hu Ügyintéző: Szilágyi Szabina Kérelem szociális ellátás

Részletesebben

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve:

Részletesebben

KÉRELEM. A) Személyi adatok

KÉRELEM. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: A) Személyi

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására (Átvétel: szignó: ) 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok Név: Születési hely, év, hó, nap: Születéskori név: Anyja

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1.Személyi adatok: RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM Név (szülő, törvényes képviselő) szám alatti lakos kérem, hogy az alábbi gyermekeimre tekintettel szíveskedjenek rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Települési támogatás KÉRELEM. Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott gyógyszertámogatás

Települési támogatás KÉRELEM. Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott gyógyszertámogatás Települési támogatás KÉRELEM Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott gyógyszertámogatás 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap Lakóhely:

Részletesebben

B Ü K K A R A N Y O S K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É R E L E M. Települési lakásfenntartási támogatás megállapítására

B Ü K K A R A N Y O S K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É R E L E M. Települési lakásfenntartási támogatás megállapítására B Ü K K A R A N Y O S K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 3554 BÜKKARANYOS, PETŐFI S ÚT 100.. TELEFON : 06 46 / 476-352 /FAX: 06 46 / 576-263 K É R E L E M Települési lakásfenntartási támogatás megállapítására

Részletesebben

NYILATKOZAT ÉS KÉRELEM BABAKÖTVÉNY JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 2012. 01. 01. NAPJÁTÓL

NYILATKOZAT ÉS KÉRELEM BABAKÖTVÉNY JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 2012. 01. 01. NAPJÁTÓL NYILATKOZAT ÉS KÉRELEM BABAKÖTVÉNY JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 2012. 01. 01. NAPJÁTÓL Alulírott hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a gyermekem alábbi adatait: NÉV:... SZÜLETÉSI HELY:... SZÜLETÉSI IDŐ:...

Részletesebben

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM Igénylő neve: (Asszonyoknál születési név is) Lakóhelye:.... Tartózkodási helye (emelet, ajtó is):... Életvitelszerűen az alábbi címen élek:. Születési helye:.

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:......

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:...... Benyújtandó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Iroda 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114. I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a normatív

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Makó Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. I. A kérelmező személyére vonatkozó adatok:

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. I. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ HIVATAL TÖLTI KI! Kérelem érkezésének időpontja:.év.hó.nap Kérelmet átvevő neve:. I. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja

Részletesebben

K É R E L E M. Alulírott kérem, hogy részemre települési / rendkívüli települési támogatást szíveskedjenek megállapítani

K É R E L E M. Alulírott kérem, hogy részemre települési / rendkívüli települési támogatást szíveskedjenek megállapítani 1. melléklet a 4/2015. (II. 20. ) önkormányzati rendelethez K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre települési / rendkívüli települési támogatást szíveskedjenek megállapítani Kérelmező neve: Leánykori

Részletesebben

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt.

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt. 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Jászfelsőszentgyörgy

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához KÉRELEM Települési támogatás megállapításához Személyi adatok A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:...

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához I. A kérelmező adatai: Neve:. Születéskori neve:.... Anyja neve:..... Születési helye és ideje:.. Állandó lakcíme:..... Tartózkodási helye:. TAJ szám: Állampolgárság:..

Részletesebben

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ MB 07 10-37/B Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

Részletesebben

K É R E L E M (A lap) Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... TAJ szám:... Hajléktalanoknál postázási cím:...

K É R E L E M (A lap) Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... TAJ szám:... Hajléktalanoknál postázási cím:... 1. melléklet az 1/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelethez Alulírott K É R E L E M (A lap) Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:...... Hajléktalanoknál postázási cím:... Állandó

Részletesebben

A hivatal tölti ki... Fogyasztási egység arányszáma:... Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem:... Elismert lakásméret:... Számolt összeg:...

A hivatal tölti ki... Fogyasztási egység arányszáma:... Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem:... Elismert lakásméret:... Számolt összeg:... KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:.

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testületének 13/2011. (III. 23.) rendelete a kedvezményes étkezés igénybevételéről Kistelek Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16 (1) bek.,

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP SZEMÉLYI ADATOK

IGÉNYLŐ LAP SZEMÉLYI ADATOK Érkezett: Nyilvántartásba vétel kelte: ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS IGÉNYLŐ LAP SZEMÉLYI ADATOK Lakásigénylő Házastárs élettárs (aláhúzandó) Neve: Születéskori neve: Családi állapota: Szül. hely: Szül. idő:

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1/ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési

Részletesebben

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés!

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés! Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Figyelmeztetés! Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:..

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:.. K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:.... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Leírás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot akkor lehet megállapítani, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRE IGÉNYLŐLAP ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ KEDVEZMÉNYRE

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRE IGÉNYLŐLAP ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ KEDVEZMÉNYRE Törökbálinti Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Levelezési cím: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Tel.: 06-23-335-021 Fax: 06-23-336-039 e-mail: hatosag@torokbalint.hu honlap: www.torokbalint.hu

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:...

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. (X. 10.) önkormányzati rendelete

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. (X. 10.) önkormányzati rendelete Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (X. 10.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2007.

Részletesebben

KÉRELEM Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás megállapítására

KÉRELEM Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás megállapítására KÉRELEM Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés

Részletesebben

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8749 ZALAKAROS, GYÓGYFÜRDŐ TÉR 1. TEL: 93/340-100 K é r e l e m Települési támogatás megállapítására (gyógyszerköltség támogatás) 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014 (XII.23.) rendelete A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSI ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014 (XII.23.) rendelete A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSI ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014 (XII.23.) rendelete A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSI ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Nagyrév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

1. melléklet a 11/2015.(VII. 16.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ. 1.) Kérelmező neve:...

1. melléklet a 11/2015.(VII. 16.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ. 1.) Kérelmező neve:... A.) SZEMÉLYI ADATOK I. Kérelmező 1. melléklet a 11/2015.(VII. 16.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ 1.) Kérelmező neve:... 2.) Születési neve:... 3.) Születési

Részletesebben

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM egészségügyi

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottság 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel/Fax: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottság 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel/Fax: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottság 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel/Fax: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu K É R E L E M Települési támogatás megállapítására A támogatást

Részletesebben

K É R E L E M ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY

K É R E L E M ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY K É R E L E M ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY 1. A kérelmező adatai: Neve:... Születéskori neve:.... Anyja neve:..... Születési helye és ideje:.. Állandó lakcíme:..... Tartózkodási helye:. TAJ szám: Állampolgárság:..

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendelete

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendelete Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

K é r e l e m ENERGIATÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs)

K é r e l e m ENERGIATÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) 5. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m ENERGIATÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP Település Támogatás megállapításához

KÉRELEM ÉS ADATLAP Település Támogatás megállapításához KÉRELEM ÉS ADATLAP Település Támogatás megállapításához Alulírott... Tiszaszentmárton,...szám alatti lakos jelen kérelemmel fordulok Tiszaszentmárton Község Önkormányzatához, hogy számomra az alábbi formában

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs)

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) 4. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve

Részletesebben

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres

Részletesebben

Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM lakhatási támogatás megállapítására

KÉRELEM lakhatási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM lakhatási támogatás megállapítására 1. Személyes adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

T E L E P Ü L É S I T Á M O G A T Á S M E G Á L L A P Í T Á S Á R A

T E L E P Ü L É S I T Á M O G A T Á S M E G Á L L A P Í T Á S Á R A Téti Közös Önkormányzati Hivatal 9100 Tét, Fő u. 88. Tel: 96/461-134; 561-093 1. melléklet a 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM 14 T E L E P Ü L É S I T Á M O G A T Á S M E G Á L L A P

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási

Részletesebben

K É R E L E M Adósságkezelési támogatás megállapítása iránt

K É R E L E M Adósságkezelési támogatás megállapítása iránt 5. melléklet a 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez A hivatal tölti ki Irat száma: VÁRPALOTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL Várpalotai Polgármesteri Hivatal Szervezési, Intézményirányítási és Szociális Iroda

Részletesebben

KÉRELEM a települési tüzelőanyag támogatás megállapítására

KÉRELEM a települési tüzelőanyag támogatás megállapítására 1. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a települési tüzelőanyag támogatás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben