Tokodaltáró Község Önkormányzatának. 18/2008. (X.09.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2008. (IV.10.) rendelet módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tokodaltáró Község Önkormányzatának. 18/2008. (X.09.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2008. (IV.10.) rendelet módosításáról"

Átírás

1 Tokodaltáró Község Önkormányzatának 18/2008. (X.09.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2008. (IV.10.) rendelet módosításáról (rövidített megjelölés 7/2008. (IV.10. tokodaltárói ör.) Tokodaltáró Község Önkormányzata az Alkotmányban meghatározott szociális jogok érvényre juttatása érdekében, a társadalmi szolidaritás alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben (továbbiakban Szt.) kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet 3. (1) bekezdés a) pontja hatályát vesztette. 2. A rendelet 3. (1) bekezdés b) pontja hatályát vesztette. 3. A rendelet 3. (1) bekezdés c) pontja hatályát vesztette. 4. A rendelet 3. (1) bekezdés d) pontja hatályát vesztette. 5. A rendelet 3. (1) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul: rendkívüli élethelyzet: olyan előre nem látható rendkívüli esemény, mely a kérelmező és családja létfenntartását átmenetileg veszélyezteti, különösen ea) krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem kiesés; eb) betegség miatt eseti gyógyszerköltsége a család egy főre jutó jövedelmének 30%-át meghaladja; ec) munkanélküliek esetén a járadék, illetve az álláskeresési támogatás, valamint a rendszeres pénzellátás folyósításáig terjedő időszak; ed) a család igazolt havi közüzemi, illetve tüzelőanyag költségeinek összege meghaladja a nettó összjövedelmük 40 %-át. 6. A rendelet 3. (1) bekezdés d) pontja hatályát vesztette. 7. A rendelet 4. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

2 E rendelet 1. számú függeléke tartalmazza a Képviselő-testület által a Szociális Művelődési és Közoktatási Bizottságra átruházott pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokat. 8. A rendelet 4. (2) bekezdése hatályát vesztette. 9. A rendelet 4. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület e rendelet 2. számú függeléke szerint I. fokú hatáskört biztosít a polgármesternek. 10. A rendelet 4. (4) bekezdése hatályát vesztette. 11. A rendelet 4. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület biztosítja a 70 év feletti tokodaltárói lakosok karácsonyi csomagját. 12. A rendelet 4. (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati hatósági ügyben átruházott hatáskörben hozott elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a közigazgatási hivatal jogosult a fellebbezés elbírálására, ha első fokon a) az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó hatósági ügyekben a polgármester, a főpolgármester, a közgyűlés elnöke, a jegyző, a főjegyző, a hatósági igazgatási társulás, a képviselő-testület hivatalának ügyintézője vagy a megyei jogú város kerületi hivatalának vezetője, b) nem közigazgatási feladat ellátására létrehozott egyéb szervezet vagy hatósági jogkört gyakorló személy járt el. (Ket (1)-(2) bekezedés) 13. A rendelet 4. (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület határozatának a felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől számított harminc napon belül. A pert az önkormányzat ellen kell indítani. (Ötv. 11. (3) bekezdés) 14. A rendelet 4. (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

3 A fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. Elkésettség okán a fellebbezés nem utasítható el, ha az ügyfél a fellebbezési határidőben a fellebbezést az elbírálására jogosult hatóságnál terjeszti elő. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezési határidő leteltétől számított nyolc napon belül fel kell terjeszteni a fellebbezés elbírálására jogosult szervhez, kivéve, ha a hatóság a megtámadott döntést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően kijavítja, kiegészíti, módosítja vagy visszavonja. A felterjesztés során az első fokon eljáró hatóság a fellebbezésről kialakított álláspontjáról is nyilatkozhat. (Ket ) 15. A rendelet 5. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Rendszeres szociális ellátás esetén minden esetben vizsgálni kell a vagyoni helyzetet is. A pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokat a családközpontú ellátás elvének érvényesítésével kell biztosítani. A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét egységben kell vizsgálni. A nyújtandó támogatásokat úgy kell megállapítani, hogy elősegítsék a család létfenntartási és lakhatási lehetőségeit. 16. A rendelet 6. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv (1) bekezdése alapján a képviselő-testület e rendelet hatálya alá tartozó ellátások vonatkozásában kizárja az elektronikus ügyintézés lehetőségét. 17. A rendelet 6. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához e rendelet szerint kell benyújtani jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, illetve igazolásokat. 18. A rendelet 6. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A kérelmező köteles együttműködni a hivatallal szociális helyzetének feltárásában. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmi viszonyairól szóló alábbi igazolásokat: a) munkáltató által kiállított jövedelemigazolás a dolgozó utolsó 3 havi nettó átlag jövedelméről; b) Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által minden év januárjában kiküldött, a nyugdíj összegéről kiállított igazolást, határozatot, nyugdíjszelvény, folyószámla kivonatát; c) GYES-ről, GYED-ről, GYET-ről és családi pótlékról a folyósító szerv igazolását, határozatát vagy az ellátás összegét igazoló szelvényt, illetve folyószámla kivonatot;

4 d) gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági ítélet másolatát, illetve az összegről a szülők között létrejött megállapodás másolatát, az összeget egyértelműen igazoló szelvényt, vagy folyószámla kivonatot; e) az árvaellátást megállapító határozat fénymásolatát, szelvényt, vagy Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított igazolást, valamint az özvegyi nyugdíj összegéről szóló igazolást; f) egyéni vagy társas vállalkozók esetében a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás alapján kiállított APEH igazolást; g) táppénz esetén a folyósító szerv igazolását; h) lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásából származó jövedelem esetén a bérbeadásról szóló szerződés vagy a bérleti díjat tartalmazó megállapodást; i) alkalmi munka vagy jövedelemmel nem rendelkezés esetében büntetőjogi felelősség tudatában tett teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozatot a jövedelemről; j) tanulmányokat folytató nagykorú esetében 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási-, valamint ösztöndíj összegéről igazolást; k) a jogosultság megállapításához szükséges - jogszabályban vagy e rendeletben előírt -egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, bizonyítékokat; l) amennyiben az ellátást igénylő egyedülálló személy erről büntetőjogi felelősség tudatában tett teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozatot; m) a kérelmező és családtagjai személyes adatait; n) álláskeresők esetében az álláskereső juttatást megállapító határozat fénymásolatát és az utolsó 3 havi szelvényt, megszűnése esetén a megszűntető határozat fénymásolatát; o) e rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő értelemszerűen kitöltött vagyon- és jövedelemnyilatkozatot. 19. A rendelet 6. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során eldöntendő egyéb kérdésekben pedig végzést bocsát ki (a továbbiakban együtt: döntés). (Ket. 71. (1) bekezdés) 20. A rendelet 6. (6) bekezdése hatályát vesztette. A rendelet 6/A. -sal egészül ki: 21.

5 (1) Nem jogosult az e rendeletben foglalt pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokra az a személy, akinek tartását tartási-, öröklési-, életjáradéki szerződésben vállalták, illetve aki ilyen szerződést kötött. (2) A támogatás elbírálása során figyelembe kell venni a család részére a Szt. és e rendelet alapján folyósított ellátásokat. (3) A család részére nem lehet támogatást megállapítani, ha a) az önkormányzat más jogcímen már állapított meg ellátást, b) munkanélküli esetében, ha az önkormányzat által felajánlott munkát nem fogadja el. (4) A jövedelmet a döntésre jogosult a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezheti abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át. (5) Az e rendeletben szabályozott szociális hatáskörök címzettjei a kérelmező lakásán környezettanulmányt készíthetnek az e rendelet 10. számú mellékletében található nyomtatvánnyal, amennyiben a rászorultsággal kapcsolatban kétség merül fel. (6) A környezettanulmány tartalmazza: a) a kérelmező és a vele közös háztartásban élők személyes adatait és jövedelmi viszonyait, b) a lakásra vonatkozó alapadatokat, c) amennyiben a kérelmezőnek különélő, tartásra kötelezhető hozzátartozója van, a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy hozzátartozója támogatást nyújt-e részére d) a környezettanulmány során tapasztalt, az ügy eldöntése szempontjából lényeges körülményeket és megállapításokat. (7) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha egy éven belül a család egyéb ellátásával kapcsolatosan ilyen bizonyíték készült és ez a hivatalnak rendelkezésére áll. (8) Ha az érintett a környezettanulmány felvételét, vagy a bizonyítási eljárást szándékosan megakadályozza, az ügyben indult eljárást a Ket. alapján meg kell szüntetni. 22. A rendelet 7. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A pénzbeli ellátások folyósítása postai úton, házipénztárból történő kifizetéssel, vagy pénzintézeti átutalással történik. A pénzösszeg folyósítása, illetve kifizetése a polgármesteri hivatal pénzügyi csoportjának feladata, amely további feladatként: a) az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet; b) gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási feladatok végrehajtásáról. 23. A rendelet 7. (2) bekezdése hatályát vesztette.

6 24. A rendelet 7. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A természetbeni ellátásokat a megállapító határozat teljesíthető a.) ajándékcsomaggal, b.) az ellátást, szolgáltatást nyújtó által kiállított számla kiegyenlítésével; c.) az ellátást, szolgáltatást nyújtó részére havi, vagy negyedéves utalással; vagy d.) utólagos elszámolással harmadik személy részére házipénztárból történő kifizetéssel teljesíti. 25. A rendelet 7. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A kérelem elbírálására jogosult szerv döntésétől függően a kérelmező, vagy a család helytelen életvitele esetén a támogatás felvételére a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője által kijelölt családgondozó vagy a gyermekvédelemben dolgozó más személy is feljogosítható, aki a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a felhasznált összegről a pénzügyi csoport felé elszámolni köteles számlával, illetve nyugtával. 26. A rendelet 8. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A hivatal a jogosultság fennállását bármikor ellenőrizheti, ennek tényét az ügyintéző az ügyiratban rögzíti. Ha a kötelezett a felülvizsgálati eljárásban a hivatallal nem működik együtt, a szükséges igazolásokat, bizonyítékokat a megadott határideig nem nyújtja be, az ellátást meg kell szüntetni. 27. A rendelet 8. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A döntésre jogosult a segélyben részesítettet kötelezheti a segély felhasználásáról történő elszámolásra, melynek alapja számla, vagy nyugta. Ennek elmulasztása esetén az elszámolás tejesítéséig újabb támogatás nem állapítható meg. A rendszeres ellátásokra való jogosultságot ha a Szt, vagy e rendelet másként nem rendelkezik legalább kétévente egy ízben felül kell vizsgálni. 28. A rendelet 8. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Kérelemre, indokolt esetben a képviselő-testület engedélyezheti a jogosulatlanul igénybevett ellátás részletekben történő visszafizetését, kivételesen indokolt esetben méltányosságból való elengedését. Azonban a részletfizetés időtartalma nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartalma.

7 29. A rendelet 9. (1) bekezdés b) pontja hatályát vesztette. A rendelet 10. -a hatályát vesztette A rendelet 11. (1) bekezdése hatályát vesztette. 32. A rendelet 11. (2) bekezdése hatályát vesztette. 33. A rendelet 11. (8) bekezdése c) pontja hatályát vesztette. 34. A rendelet 11. (8) bekezdése f) pontja hatályát vesztette. 35. A rendelet 11. (9) bekezdése hatályát vesztette. 36. A rendelet 12. (4) bekezdése hatályát vesztette. 37. A rendelet 12. (7) bekezdése hatályát vesztette. 38. A rendelet 12. (8) bekezdése hatályát vesztette. 39. A rendelet 12. (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az (1) bekezdésben meghatározott foglalkoztatásra - jogszabályban foglalt eltérésekkel - a Munka Törvénykönyvének rendelkezéseit kell alkalmazni. A rendelet 13. -a hatályát vesztette. 40.

8 41. A rendelet 15. -a hatályát vesztette. 42. A rendelet 18. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Amennyiben a kérelmező lakásfenntartási támogatásra jogosult, azt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani. A kérelem a 1., 2., 3., és 6. számú mellékletében található formanyomtatványon terjeszthető elő. 43. A rendelet 18. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Közüzemi díjhátralék esetén a lakásfenntartási támogatás összege a beszedésre jogosult szervhez is utalható a döntésre jogosult szerv határozata alapján. 44. A rendelet 21. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat méltányosságból ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött, a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény, vagy illetékes szakrendelő intézet arra jogosult szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás alapján, a háziorvos szakvéleménye szerint előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel. 45. A rendelet 21. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az ápolási díj akkor állapítható meg, ha a) a gondozott a gondozás költségeit nem képes saját jövedelméből kifizetni, b) ha a gondozó családjában van olyan nagykorú hozzátartozó, aki nem részesül az ápolási díj összegét meghaladó rendszeres ellátásban és a gondozást vállalja, illetve egészségi állapotát, valamint életkörülményeit figyelembe véve ennek ellátására képes és köteles, c) ha a gondozó családjában az egy főre jutó átlagjövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 120%-át, egyedülálló esetén 150%-át nem haladja meg, d) a gondozott és a gondozó jelentősebb forgalomképes vagyonnal nem rendelkezik, e) ha a gondozó és a gondozott Tokodaltáró Községben bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 46.

9 A rendelet 21. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A gondozott a gondozás költségeit akkor nem képes fizetni, ha a) egyedülálló és jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át nem éri el, b) családjában az egy főre jutó átlagjövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el. 47. A rendelet 22. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A méltányosságból nyújtott ápolási díjak esetén az ellenőrzésre a Szociális, Művelődési és Közoktatási Bizottság jogosult. 48. A rendelet 23. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni az ápoló és az ápolt, illetőleg családja jövedelmi és vagyoni helyzetét igazoló igazolásokat, nyilatkozatokat, Korm. rendeletben szereplő értelemszerűen kitöltött formanyomtatványokat és a Szt.-ben felsorolt igazolásokat. 49. A rendelet 23. (2) bekezdése hatályát vesztette. 50. A rendelet 24. (1) bekezdése hatályát vesztette. 51. A rendelet 24. (2) bekezdése hatályát vesztette. 52. A rendelet 26. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Krízis segély összege Ft-nál kevesebb, és az öny. összegének 200 %-ánál több nem lehet. 53. A rendelet 27. (2) bekezdése hatályát vesztette.

10 54. A rendelet 27. (3) bekezdése hatályát vesztette. 55. A rendelet 27. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Átmeneti, vagy krízis segély iránti kérelem elbírálásakor, amennyiben a kérelmező életmódja, életvitele arra enged következtetni és a hivatal által készített környezettanulmány, valamint a köztudomású tények alapján bizonyosságot nyer, hogy a kérelmező a részére megállapított átmeneti segélyt nem a saját vagy családja létfenntartásához nélkülözhetetlen árucikkekre (hanem például élvezeti cikkekre) fordítaná, részére az átmeneti segélyt a kérelmező szükségleteihez igazodva természetben kell megállapítani. 56. A rendelet 28. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Temetési segélyre jogosult az a kérelmező, aki Tokodaltáró Község területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik, a temetési költséget viselte és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át, egyedülálló esetén 180%-át. 57. A rendelet 28. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A polgármester minden év januárban és júliusban bekéri a tokodi köztemető üzemeltetőjétől a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összegét. 58. A rendelet 29. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak 100 %-át, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. 59. A rendelet 33. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány állítható ki.

11 60. A rendelet 33. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az Szt. 50. (1) és (2) bekezdésében meghatározottak körén túlmenően méltányossági alapon egy évi időtartamra az önkormányzat közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg annak a személynek, aki szociálisan rászorult és rendszeres gyógyító ellátás költsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni. 61. A rendelet 33. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A (2) bekezdés alkalmazásában a létfenntartását veszélyeztető magas gyógyító ellátás költségen az olyan gyógyszerköltséget kell érteni, amely a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 25%-át meghaladja feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetén 200%-át. 62. A rendelet 33. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A kérelmet a Korm. rendelet 9. számú melléklete szerinti nyomtatványon kell előterjeszteni. 63. A rendelet 34. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az Szt. és a végrehajtására kiadott jogszabály rendelkezései szerint a helyben szokásos, legolcsóbb temetési szolgáltatás biztosításával történik.

12 64. A rendelet 38. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tokodaltáró Község Önkormányzatának 12/2005. (VI. 03.) sz. rendelete, és annak módosításai, a 16/2005. (IX.9.), a 8/2006. (VII.27.), a 8/2007. (III.30.) számú önkormányzati rendelet. Tokodaltáró, október 09. Petrik József polgármester dr. Szax Márta Veronika jegyző Záradék: Jelen rendelet kihirdetésre került. Tokodaltáró, október 10. dr. Szax Márta Veronika jegyző

13 1. sz. melléklet Tokodaltáró Község Önkormányzatának 7/2008. (IV.10.) rendeletéhez I. A kérelmező személyi adatai Vagyonnyilatkozat Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona A. Ingatlanok Azt az ingatlan, amelyben a kérelmező életvitelszerűen lakik nem kell feltüntetni. 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó) 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft

14 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése:... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft II. Egyéb vagyontárgyak Gépjármű: ' a) személygépkocsi:... típus... rendszám a szerzés ideje:...gyártási éve:.. Becsült forgalmi érték:**... Ft b) személygépkocsi:... típus... rendszám a szerzés ideje:...gyártási éve:.. Becsült forgalmi érték:**... Ft c) tehergépjármű, autóbusz:... típus... rendszám a szerzés ideje:...gyártási éve:. Becsült forgalmi érték:**... Ft Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Tokodaltáró, év... hó... nap... aláírás Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

15 2. sz. melléklet Tokodaltáró Község Önkormányzatának 7/2008. (IV.10.) rendeletéhez Jövedelemnyilatkozat A jövedelmek típusai Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem A kérelmező jövedelme A kérelmezőv el közös háztartásba n élő házastárs (élettárs)jö vedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme összes 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás /a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. tv. 4. (1) bek. i) pontja/ Föld bérbeadásából származó jövedelem Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 9. A család összes nettó jövedelme 10. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (tartásdíj összege) Egy főre jutó havi nettó jövedelem:.ft/hó

16 A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-8. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szóló iratokat! A jövedelmek valódiságának igazolására alkalmas igazolások listája megtalálható a nyomtatvány hátoldalán található tájékoztatóban. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tokodaltáró,... év hó. nap kérelmező aláírása

17 Tájékoztató Csatolnia kell, illetve szükség szerint igazolni kell a kérelmező és családtagjai, valamint a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók esetében az alábbiakat: a) munkabérről a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás a dolgozó utolsó 3 havi nettó átlag jövedelméről; b) nyugdíjról: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által minden év januárjában kiküldött, a nyugdíj összegéről kiállított igazolást, határozatot, nyugdíjszelvény, folyószámla kivonatát; c) GYES-ről, GYED-ről, GYET-ről és családi pótlékról a folyósító szerv igazolását, határozatát vagy az ellátás összegét igazoló szelvényt, illetve folyószámla kivonatot; d) gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági ítélet másolatát, illetve az összegről a szülők között létrejött megállapodás másolatát, az összeget egyértelműen igazoló szelvényt, vagy folyószámla kivonatot; e) az árvaellátást megállapító határozat fénymásolatát, szelvény, vagy Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított igazolást, valamint az özvegyi nyugdíj összegéről szóló igazolást; f) egyéni vagy társas vállalkozók esetében a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás alapján kiállított APEH igazolást; g) táppénz esetén a folyósító szerv igazolását; h) lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásából származó jövedelem esetén a bérbeadásról szóló szerződés vagy a bérleti díjat tartalmazó megállapodást; i) alkalmi munka vagy jövedelemmel nem rendelkezés esetében büntetőjogi felelősség tudatában tett teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozatot a jövedelemről; j) tanulmányokat folytató nagykorú esetében 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási, valamint ösztöndíj összegéről igazolást; k) a jogosultság megállapításához szükséges - jogszabályban vagy a helyi önkormányzati rendeletben előírt -egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, bizonyítékokat; l) amennyiben az ellátást igénylő egyedülálló személy erről büntető jogi felelősség tudatában tett teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozatot; m) a kérelmező és családtagjai személyes adatait; n) álláskeresők esetében az álláskereső juttatást megállapító határozat fénymásolatát és az utolsó 3 havi szelvényt, megszűnése esetén a megszűntető határozat fénymásolatát;

18 3. sz. melléklet Tokodaltáró Község Önkormányzatának 7/2008. (IV.10.) rendeletéhez Munkáltató tölti ki: Nettó jövedelem igazolása a munkáltató részéről munkáltató (megnevezése, székhelye vagy telephelye) hivatalosan igazolom, hogy.. (név, szül.hely, anyja neve, lakóhelye) dolgozó.óta áll munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló jogviszonyban. Nevezettnek három hónap adatai alapján számított egy havi nettó átlagjövedelme:. Ft. Családi pótlék összege:... Ft. (amennyiben a munkáltató fizet) Jövedelemét havonta..ft összegű... (letiltás megnevezése) letiltás terheli..., 20.. PH.. munkáltató cégszerű aláírása

19 4. sz. melléklet Tokodaltáró Község Önkormányzatának 7/2008. (IV.10.) rendeletéhez Tokodaltáró Község Önkormányzat Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/ , fax: 33/ NYILATKOZAT alkalmi munkavégzésről Alulírott születési név. (szül. hely,idő)..anyja neve) 2532 Tokodaltáró, sz.alatti lakos anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy...tól bejelentett munkaviszonyom nincs időponttól alkalmi munkából élek. Alkalmi munkavállalói könyvem van nincs Alkalmi munkából származó nettó jövedelmem a kérelem benyújtását megelőző egy év havi átlagában Ft. Tokodaltáró, év.hó..nap kérelmező személyazonosító igazolvány száma: adószám:... Tanú 1. Tanú 2.. név név lakcím lakcím... szig.szám szig.szám

20 5. sz. melléklet Tokodaltáró Község Önkormányzatának 7/2008. (IV.10.) rendeletéhez Tokodaltáró Község Önkormányzat Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/ , fax: 33/ K É R E L E M lakásfenntartási támogatás iránt Az ellátást igénylő neve: Születési neve Anyja neve: Szül.helye: Szül. időpontja: Havi nettó jövedelme: Telefonszáma: Bejelentett lakóhelye: Tartózkodási helye: Ha az igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: Bejelentett lakóhelye: A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai: Név Szül.hely, Szül.idő Anyja neve Rokoni kapcsolat Nettó jövedelem A lakás tulajdoni jellege: Lakás fűtésének típusa: Használat: A lakás komfortfokozata: 1. családi ház jellegű 3. bérlakás 5. egyéb.. 1. hagyományos (fa, szén) 3. elektromos 5. egyéb.. 1. tulajdonos 3. albérlő 5. haszonélvező 1 összkomfortos 3. félkomfortos 5. szükséglakás 2. társasház 4. szolgálati lakás 2. gáz 4. olaj 2. bérlő 4. családtag 6. egyéb. 2.Komfortos 4. Komfort nélküli

21 A lakás nagysága:.m 2 szobaszáma: A család együttes havi jövedelme:.. A család lakásfenntartással kapcsolatos átlagos rezsiköltsége: Lakás hasznosításából származó jövedelemmel rendelkezem : igen nem Ebből származó jövedelem: A kérelem indokolása: Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy tartásomat tartási-, öröklési-, életjáradéki szerződésben vállalták / nem vállalták, illetve ilyen szerződést kötöttem / nem kötöttem. * A megfelelőt kérjük aláhúzni. Lakásfenntartási támogatáshoz csatolni kell: 1. Jövedelem-igazolásokat (utolsó három havi átlag, ill. vállalkozók esetében APEH igazolás az előző évről) 2. lakbér, albérleti díj igazolás 3. lakásbérleti szerződés, adásvételi szerződés 4. lakás alapterületét igazoló hiteles okmányt (építési engedély, elfogadott tervrajz, adásvételi sz. stb.) 5. lakbért vagy albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költségeit igazoló kérelem benyújtását megelőző három havi dokumentumokat. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy lakásfenntartási támogatás ügyemben a lakásfenntartási számlák beszedésére jogosult szervek az esetleges fizetési elmaradásról az adós személyi adatainak és a tartozás összegének közlésével az önkormányzatot tájékoztassa. Tokodaltáró,..év..hó.napján kérelmező(nyilatkozó) aláírása

22 6. sz. melléklet Tokodaltáró Község Önkormányzatának 7/2008. (IV.10.) rendeletéhez Tokodaltáró Község Önkormányzat Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/ , fax: 33/ K É R E L E M átmeneti segély/krízis segély engedélyezése iránt Kérelmező neve.születési neve: szül. helye, ideje... Anyja neve: lakóhelye:... Havi jövedelme:.ft. Családjában a közös háztartásban élők egy főre jutó havi átlag jövedelme:..ft Kérelmezővel közös háztartásban élők születési és jövedelmi adatai: Név: szül.hely, idő: foglalkozása.: havi jövedelme: A kérelmező és vele közös háztartásban élők vagyoni helyzete: (lakás, telek, üdülő címe és ezek értéke pénzvagyon, műtárgyak stb): Személygépkocsi típusa :...évjárata értéke:. Személygépkocsi típusa :...évjárata értéke:. Saját- és családja tulajdonában lévő vagyon fenntartásának igazolt költségei havonta (Ft):

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról Jászivány Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.26.) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Ófehértó Községi Önkormányzat

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1

Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Cserkút Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról Ajka

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Eljárási rendelkezések Csabaszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Csabaszabadi Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t e

KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t e KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t e a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Módosítások: /2012. II. 1-

Módosítások: /2012. II. 1- A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról Püspökladány Város

Részletesebben

a szociális ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja

a szociális ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem 1. melléklet a 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem I. A KÉRELMEZŐ ADATAI Neve: Születési neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:. Személyi igazolvány

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

II. Fejezet Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások

II. Fejezet Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli- és természetbeni- szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

5.. Az egyes ellátások. A rendszeres települési támogatás 6..

5.. Az egyes ellátások. A rendszeres települési támogatás 6.. Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2015.(II.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatás helyi szabályairól Pincehely Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól és a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Részletesebben