I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya"

Átírás

1 Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Egységes szerkezetben Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Köröm Községben lakóhellyel rendelkező, és a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. (1)-(3) bekezdésében felsorolt személyekre. (2) E rendelet alkalmazásában az Szt. 4. (1)-(2) bekezdése az irányadó. 2. Hatásköri rendelkezések 2. A képviselő-testület a szociális törvényben biztosított hatáskörét a polgármesterre ruházza át. 3. Eljárási rendelkezések 3. (1) Az eljárás megindítására hivatalból vagy kérelemre kerülhet sor. A kérelmeket erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, mely a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal Körömi Kirendeltségének (továbbiakban: Kirendeltség) hivatalában vehető át. (2) A mellékletekkel felszerelt papíralapú kérelmet postai úton, vagy személyesen a Kirendeltség hivatalában írásban lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az Szt-ben és az e rendeletben meghatározott dokumentumokat. (3) Az Szt. rendelkezéseiről szóló ait az e rendeletben biztosított ellátásokra is alkalmazni kell. (4) A kérelmező köteles együttműködni a Kirendeltség hivatalával szociális helyzetének feltárásában. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmi és vagyoni viszonyairól szóló igazolásokat és mindazokat a bizonyítékokat, amelyek az Szt. és e rendeletben foglaltak szerint az ügy elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek. (5) Az e rendelet szerinti eljárásokra a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezései az irányadóak. 4. Az ellátások kifizetése 4. (1) Az Szt. és e rendeletben biztosított pénzbeli ellátások kifizetése és folyósítása a Kirendeltség hivatalában, készpénzben történik. (2) A természetbeni ellátásokat a megállapító határozat rendelkezése szerint: a) számla kiegyenlítésével,

2 b) az ellátást, szolgáltatást nyújtó részére utalással, vagy c) a házipénztárból történő kifizetéssel történik. (3) A nyilvántartásokra vonatkozóan szociális törvény 18. paragrafusa az irányadó. II. Fejezet Pénzbeli és természetbeni ellátások 5. Aktív korúak ellátása 5. (1) Rendszeres szociális segélyre jogosult a) a szociális törvény 37. (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott személy, b) aki foglalkozás egészségügyi vizsgálaton alkalmatlan minősítést kapott. (2) Az (1) bekezdés a)-b) pontja alapján megállapított szociális segély a jogosultsági feltételeket megalapozó szakvélemény, valamint a foglalkozás egészségügyi vizsgálatot végző orvos által kiadott igazolás érvényességi idejéig folyósítható. 6. (1) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy az egészségkárosodott kivételével a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles a Bőcsi Családsegítő Központtal (továbbiakban: Családsegítő Központ). (2) Az (1) bekezdésben foglalt személy az együttműködés keretében köteles: a) a megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba vételét kérni a Családsegítő Központnál, b) a nyilvántartásba vételt követően havonta egyszer, a Családsegítő Központ által meghatározott időpontban megjelenni, c) beilleszkedést segítő programban előírtakat teljesíteni, d) akadályoztatása esetén annak okát személyesen vagy írásban legkésőbb 3 munkanapon belül hitelt érdemlő módon a Családsegítő Központnál bejelenteni. (3) A Családsegítő Központ a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet (továbbiakban Korm.rend.) 17. (12) bekezdésében meghatározottak szerint folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosulttal. (4) A Családsegítő Központ mérlegelve az egyén szociális helyzetét és mentális állapotát, az alábbi beilleszkedést segítő programokat nyújtja: a) mentálhigiénés tanácsadás, b) munkavégzésre felkészítő foglalkozás, c) képzési, átképzési program d) életmód tanácsadás, e) szociális esetkezelés, f) családgondozás, g) információnyújtás egyéb ellátásokról, munkaerő-piaci kapcsolatokról. 7. (1) Együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a) nem teljesíti a 6. (1)-(2) bekezdésében meghatározottakat, b) akadályoztatása okát az előírt időben nem jelenti, azt hitelt érdemlő módon nem igazolja. (2) A Családsegítő Központ 15 munkanapon belül értesíti a jegyzőt, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy együttműködési kötelezettségét megszegi.

3 8. (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete az aktív korúak ellátására, valamint a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként előírja, hogy az ellátás jogosultja köteles a) az általa életvitelszerűen lakott lakást folyamatosan tisztán tartani, b) az udvaron és a kertben lévő szemetet eltakarítani, c) a kerítéssel kívül határos 3 méteren belüli területet, járdát tisztántartani, gondoskodni a járda téli síkosságmentesítéséről, d) hulladékkezelési kötelező közszolgáltatás keretében háztartásonként egy hulladékgyűjtő edényt beszerezni, a szolgáltatást igénybe venni, e) a kertben lévő gyomot rendszeresen irtani, kaszálni, (2) Az aktív korúak ellátásában részesülő személy köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is folyamatosan fenntartani. (3) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak személynek, aki e rendelet 8. (1)-(2) bekezdésében foglalt kötelezettségeket nem teljesíti. (4) Az (1) bekezdésben foglalt szabályok betartását az önkormányzat a Kirendeltség bevonásával ellenőrzi, melynek keretében az ügyintéző a családsegítők közreműködésével, a) a kérelem benyújtását követő 8 munkanapon belül képfelvételt és környezettanulmányt készít a kérelem benyújtását megelőző állapotról b) az (1) bekezdésben előírt feltételek meglétét évente legalább egy alkalommal ellenőrizi az a) pontban szabályozott módon. (5) Az (1) bekezdésben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat a jegyző 7 napos határidő kitűzésével az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével felszólítja. (6) Ha a jegyző felszólítja a kérelmezőt vagy a jogosultat, az (1) bekezdésben meghatározottak elvégzésére, annak ellenőrzését helyszíni szemle keretében kell lefolytatni, a teljesítést vagy annak elmaradását képfelvétellel kell rögzíteni, valamint a helyszíni szemle lefolytatásáról jegyzőkönyvet kell felvenni. 6. Önkormányzati segély 9. (1) Az önhibáján kívül, létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére önkormányzati segély állapítható meg feltéve, hogy a) a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, b) egyedülálló esetében az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át. (2) Indokolt, méltánylást érdemlő esetben a polgármester az (1) bekezdésben foglalt jövedelemhatártól eltekinthet. (3) Önkormányzati segély kérelemre vagy hivatalból adható, mely a) egyszeri vagy időszakosan, maximum 6 hónapig juttatott készpénz, b) más, természetbeni formában ba) élelmiszer, bb) gyógyszer, bc) tankönyv vásárlására nyújtható támogatás. (4) Az önkormányzati segély egyszeri összege alkalmanként Ft-nál nem lehet kevesebb, és egyidejűleg egy családban csak egy fő részére adható. (5) A (3) bekezdés bc) pontjában meghatározott tankönyv vásárlására adható önkormányzati segély de kizárólag a tanév első hónapjában, ha a kérelmező gyermeke nem jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, a kérelmező gyermeke általános vagy középiskolai nappali

4 tanulmányokat folytat és a gyermeket nevelő családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. 10. (1) Évente egy alkalommal hivatalból önkormányzati segély állapítható meg annak a körömi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező önkormányzati határozatban meghatározott korú idős emberek részére, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedül álló esetében az öregségi nyugdíjminimum 500 %-át. (2) Önkormányzati segély állapítható meg kizárólag kérelemre a kötelező szilárdhulladék közszolgáltatási díj terheinek mérséklésére annak a 65. életévét betöltött körömi állandó lakóhellyel rendelkező lakosnak, akinek a jövedelme nem haladja meg az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárokat. (3) A támogatás feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen érvényes hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéssel és a szolgáltatás díját szolgáltatónak maradéktalanul megfizesse, valamint elmaradt díjtartozása ne legyen. (4) A támogatást kizárólag negyedévente (amely a naptári év első napjától számolandó), a szolgáltatási díj megfizetése után a befizetést igazoló bizonylat bemutatásával legkésőbb a negyedévet követő hónap 20.napjáig (ha ez munkaszüneti nap akkor az azt követő első munkanapig) lehet igényelni. Ezen határnapot követően beadott kérelmeket adott negyedévre vonatkozóan el kell utasítani. (5) A támogatás mértéke egységesen a 60 literes gyűjtőedény mindenkori negyedéves áfával növelt ürítési díjának 50%-a. (6) A támogatást évben is maradéktalanul lehet igényelni, leghamarabb az első negyedévet követően. (7) A kedvezményt a jogosultságot elérő kor betöltését követő hónaptól lehet figyelembe venni. Egy ingatlanon és lakcímen csak egy személynek nyújtható támogatás. 11. (1) Kérelemre önkormányzati segély állapítható meg természeti katasztrófa által okozott kár enyhítésére. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben visszatérítendő, kamatmentes támogatást adható készpénz formájában, melyet a támogatott a pénz átvételét követő 5 hónapon belül, havi egyenlő részletekben köteles az Önkormányzat házipénztárába visszafizetni. (3) Amennyiben a támogatott a (2) bekezdésben foglalt visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az Önkormányzat a Kirendeltség hivatalán keresztül intézkedik a tartozás behajtása iránt. Ha a behajtás eredménytelen marad, a fennálló tartozás erejéig az Önkormányzat elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzését kezdeményezi az illetékes földhivatalnál. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az önkormányzati segély összege az Ft-ot nem haladhatja meg. 12. (1) Önkormányzati segélyre jogosult az elhunyt Körömi lakóhellyel rendelkező hozzátartozója vagy a temetésről gondoskodó más személy, ha a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetében az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át nem haladja meg. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől számított egy hónapon belül kell előterjeszteni, melyhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat és a temetés költségeiről a segélyt kérő nevére kiállított számlák fénymásolatát. (3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege Ft.

5 7. Köztemetés 13. (1) Közköltségen történő eltemetésről a polgármester gondoskodik a szociális törvény 48. (1)-(3) és (5) bekezdéseiben foglaltak szerint. IV. Fejezet A szociális szolgáltatások 8. Étkeztetés 14. (1) Étkeztetésre a szociális törvény 62. (1) bekezdése az irányadó. (2) Szociálisan rászorult az, aki a) 65. életévét betöltötte, b) 18. életévét betöltötte és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, vagy aki legalább 50 %- os mértékű egészségkárosodást szenvedett. (3) A személyi gondoskodás körébe tartozó helyi alapellátás térítési díjának megállapítására és felülvizsgálatára a képviselő-testület jogosult, melyet az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló külön rendeletben szabályoz. (3) Meg kell szüntetni a személyes gondoskodás keretébe tartozó helyi alapellátást a) az igénylő kérelmére, b) ha a személyi térítési díjat határidőben nem fizeti meg, c) ha az igénybevevő egészségi állapotának, szociális körülményeinek romlása miatt az étkeztetés már nem nyújt megfelelő ellátást. 9. Házi segítségnyújtás 15. (1) A szociális alapszolgáltatást a helyi önkormányzat a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulással kötött megállapodás alapján látja el a településen. (2) A szolgáltatást Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított és a társulás által közösen fenntartott Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ (székhelye: 3530 Miskolc, Arany János utca 37.) útján látja el. (3) A házi segítségnyújtás térítési díj mentes a település ellátottjai számára. 10. Családsegítés 16. (1) Az Szt ában meghatározott feladatokat a helyi önkormányzat Bőcs Község Önkormányzatával kötött megállapodás értelmében a Bőcsi Családsegítő Központon keresztül biztosítja. V. Fejezet Záró rendelkezések 17. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) Hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2011.(V.26.) önkormányzati rendelet. Tóth Tibor polgármester Sinai Bertalanné jegyző

6 KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához Kérelmező neve:... Kérelmező születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:... Kérelem indoka: Önkormányzati (temetési) segély esetén az alábbi 1-4 pontok is kitöltendők! 1. Az eltemetett hozzátartozó neve: Rokoni kapcsolat:.. 3. A haláleset ideje: A temetés költségei: A kérelmező jövedelme:..ft/hó A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai: Név Születési hely, idő Rokoni kapcsolat Foglalkozás Jövedelem

7 Egyéb jövedelmek: Gyermektartásdíj:...Ft Családi pótlék: Ft Önkormányzati egyéb rendszeres támogatás:...ft Együtt élők összes jövedelme:..ft (ügyintéző tölti ki) Egy főre jutó jövedelem:..ft (ügyintéző tölti ki) Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján az NAV-nál ellenőrizhető. Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve háztartásomban élők adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából felhasználják. Köröm, kérelmező A kérelemhez mellékelni kell: - a család jövedelméről szóló igazolást, - tankönyvtámogatáshoz az iskola által kiállított igazolást a tankönyv összegéről, - gyógyszertámogatás igénylése esetén a gyógyszerész által kiadott igazolást a gyógyszerköltség összegéről, - amennyiben temetési segély megállapítására irányul a kérelem, az eredeti temetési számlát és a halotti anyakönyvi kivonatot be kell mutatni.

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (továbbiakban: Képviselõ-testület)

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV.29.) rendelete

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a 26/2013.

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról Rimóc

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja ~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. rész. A rendelet célja

I. rész. A rendelet célja Békás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/1998. (V.12.) rendelete a Békás községben biztosítható egyes pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (a módosításokkal egységes

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

- A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításával* egységes szerkezetben 2014. 07. 01-től hatályos szöveg -

- A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításával* egységes szerkezetben 2014. 07. 01-től hatályos szöveg - Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól - A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.../2013.(..) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.../2013.(..) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013.(..) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási

Részletesebben

II. fejezet AZ ELLÁTÁSOK FORMÁI 2..

II. fejezet AZ ELLÁTÁSOK FORMÁI 2.. VEZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 2/2009.(II.13.) önkormányzati rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Vezseny Községi Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

I. Fejezet Eljárási szabályok

I. Fejezet Eljárási szabályok Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Rábacsanak

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a szociális ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja

a szociális ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2.

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2. Magyarkeszi Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Magyarkeszi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet. A rendelet célja és hatálya 1 Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008.(II.28.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete a 2/2012.(II.10.) és a 12/2012.(V.23.) önkormányzati rendelettel módosított szociális gondoskodásról egységes szerkezetben

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Dióskál

Részletesebben