KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) Fax: (28) ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület szeptember18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy: Az önkormányzati támogatások rendjéről szóló rendelet felülvizsgálata Érintett Bizottságok: Közoktatási, Közművelődési és Sport Bizottság Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság Tisztel Bizottság/Képviselő-testület! A jogalkotónak felelőssége és kötelessége, hogy jogszabályai megfeleljenek a magasabb szintű szabályoknak, ezért az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 41/2011. (IX.23.) számú rendeletünket is áttekintettük. Megállapítható, hogy az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény, illetve a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény hatályos rendelkezéseinek megfelel. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. -a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: (9) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza. A fenti jogszabály változása értelmében a Képviselő-testület a Közoktatási, Közművelődési és Sport Bizottság hatáskörébe visszahelyezheti a Civil szervezetek támogatásáról való döntéshozatalt. A rendelet felülvizsgálata során egyéb, a magasabb szintű jogszabályi előírásokon túli igényeket is áttekintettük, mint például a határidőkkel kapcsolatos problémákat, valamint a pályáztatás rendjét egyszerüsítettük. Ennek eredményeként az előterjesztés mellékletében megjelölt pontok módosítására teszek javaslatot. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a szerint a jogszabály előkészítőjének előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható következményeit.

2 17. (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: Aktualizált, pontosított helyi szabályozás. II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: Nincsenek. III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Nincs. IV. A rendelet megalkotásának szükségessége: A Képviselő-testület a Közoktatási, Közművelődési és Sport Bizottság hatáskörébe visszahelyezi a Civil szervezetek támogatásáról való döntéshozatalt, valamint a határidőkkel kapcsolatos problémák rendezése és a pályáztatás rendjének egyszerűsítése érdekében szükséges a módosítás. V. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Döntéshozatal eltolódása, bonyolultabb pályáztatási rend VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Rendelkezésre állnak. Fentiek alapján javaslom a Tisztelt képviselő-testületnek, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet fogadja el. Rendeletalkotás! Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 41/2011 (IX.23) önkormányzati rendelet módosításáról szóló../ () önkormányzati rendeletét. A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. Kistarcsa, szeptember 4. Solymosi Sándor polgármester

3 Kistarcsa Város Önkormányzata /2013. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 41/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 18. (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 41/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A természetben nyújtott támogatás iránti igényüket a személyek/szervezetek egyedi kérelem benyújtásával terjeszthetik elő. Természetben nyújtott támogatások esetén a 6. szerinti pályázati eljárás lefolytatása nem szükséges. A kérelmeket Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatalához, a Közoktatási, Közművelődési és Sport Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság ) címezve kell benyújtani. A kérelmeket a Bizottság bírálja el. (2) A Rendelet 4. (4) bekezdése hatályát veszti. 2. A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Bizottság a Képviselő-testület által a mindenkori éves költségvetésében e célra meghatározott keretösszeget fordíthatja az e rendelet alapján támogatásban részesíthető személyek/szervezetek támogatására. 3. (1) A Rendelet 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A pénzben nyújtott támogatás e rendeletben foglaltaknak megfelelően pályázati úton igényelhető. A pályázatokat a Bizottságnak címezve a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani, e rendelet mellékleteként rendszeresített Pályázati adatlapon, a pályázati felhívásban megjelölt határidőig. (2) A Rendelet 6. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4 A Bizottság Pályázati felhívás - t tesz közzé a tárgyév február 28. napjáig. A Pályázati felhívás mintáját az 1. számú melléklet tartalmazza. (1) A Rendelet 7. (1) bekezdés j) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 4. j) A Bizottság által elfogadott Nyilatkozatot, melynek tartalmaznia kell: 1) a szervezet nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát. 2) az alulírott tudomásul vételét a szerződésben vállalt kötelezettségeiről 3) kötelezettségvállalást arra, hogy a támogatási szerződésben megjelölt határidő lejártáig a pályázat eredményéről az írásos szakmai beszámolót, a hitelesített számlamásolatokat, számlaösszesítőt, együtt: a pénzügyi elszámolást a támogatott megküldi; 4) hogy a támogatott nem tartozik a Közptv. 6. -ában foglalt korlátozás alá, amely nyilatkozatnak tartalmaznia kell a következőket: ha a pályázó gazdasági társaság: cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve; ha a pályázó egyéb szervezet: neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése; 5) hogy nem áll fent a törvény szerinti összeférhetetlenség illetve érintettség ténye amennyiben fennáll akkor az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása; a pályázó a törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében. 6) hogy a szervezetnek az Önkormányzattal szemben tartozása nincs. 7) írásbeli hozzájárulást a pályázatban foglalt adatok kezeléséhez, valamint Kistarcsa Város honlapján való közzétételhez. (2) A Rendelet 7. -a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Egyesület, alapítvány, vagy más gazdálkodó szervezet esetében a pályázónak igazolást kell csatolnia arról, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatallal szemben tartozása nem áll fenn. ( nullás igazolás ), vagy külön nyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel. 5.

5 A Rendelet 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 8. (1) A pályázatokat a Bizottság bírálja el a beadási határidőt követő rendes Bizottsági ülésén. (2) A hiányosan vagy nem megfelelően benyújtott pályázatok esetén a polgármester 3 napos határidő megjelölésével hiánypótlásra lehetőséget biztosít. Érvénytelen a kérelem/pályázat, ha a hiánypótlásra nyitva álló idő alatt a hiányt nem pótolják. A hiánypótlást követően a pályázatot a Bizottság bírálja el. (3) A támogatásban részesített személlyel/szervezettel az önkormányzat a 3. számú melléklet szerinti Támogatási szerződés - t köt. (4) A támogatás folyósítására két összegben kerül sor. Az elnyert támogatás első részlete (a támogatás 50%-a) a Támogatási szerződés megkötésétől számított 15 napon belül kerül utalásra. A fennmaradó összeg az első részletről szóló hiánytalan elszámolás elfogadását követő 15 napon belül kerül utalásra. A Rendelet 9. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 6. A pályázat elbírálása során előnyben részesítheti a Bizottság azt a pályázót, ahol a támogatottak több mint a fele kistarcsai lakos. (1) A Rendelet 10. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 7. A támogatott személyek/szervezetek a február 28-ig kiírt pályázaton nyert támogatás felhasználásáról a tárgyévben két részletben kötelesek elszámolni a támogatási szerződésnek, illetve a számviteli jogszabályoknak megfelelően. Az elnyert támogatás első részletéről tárgyév augusztus 10-ig, a fennmaradó támogatásról következő év január 20-ig. A támogatás felhasználásáról szóló elszámolás határidejét a döntéshozó módosíthatja. 8. A Rendelet 10. -a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Amennyiben a támogatás 8. (4) bekezdése szerint folyósított első részletére vonatkozó elszámolással kapcsolatban benyújtott beszámoló a hiánypótlás ellenére sem teljes, a pályázó a támogatás második részletére nem jogosult. Az így fennmaradó összegre a Bizottság újabb pályázatot írhat ki.

6 9. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 10. A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 11. A Rendelet 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 12. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Solymosi Sándor polgármester Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

7 1.sz. melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kistarcsa Város Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága a civil szervezetek számára nyújtandó támogatásra pályázatot ír ki. Pályázhatnak: Azon Magyarországon nyilvántartásba vett, és a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. -ban meghatározott átlátható szervezetnek minősülő egyesületek, alapítványok, gazdálkodó szervezetek, melyeknek székhelye/telephelye Kistarcsa városában található, vagy olyan Magyarországon nyilvántartásba vett, a fent meghatározott átlátható szervezetnek minősülő szervezettel rendelkeznek, melyek tevékenységüket a településen folytatják, bővítve ezzel a város oktatással, közművelődéssel és sporttal kapcsolatos szolgáltatásainak körét és színesítve Kistarcsa oktatási, kulturális és sportéletét, valamint a Kistarcsán lakóhellyel rendelkező természetes személyek. Nem pályázathatnak: - a politikai pártokra, azok helyi szervezeteire, illetőleg olyan társadalmi szervezetre, egyházra vagy szakszervezetre, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységére, amely a pályázati kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, illetve párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson; - a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek; - a biztosító egyesületek; - a közhasznú társaságok, non profit társaságok. - más önkormányzati rendelet alapján biztosított támogatásokra - a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI törvény (a továbbiakban Közptv.) 1. (2) bekezdésében maghatározott támogatásokra. A pályázat célja: - a szervezetek közhasznú tevékenységének segítése; - a szervezetek működési kiadásainak támogatása; - a szervezetek részére pályázati önerő pótlása, működési és beruházási célra egyaránt, a támogatás nem haladhatja meg az önerő 25%-át; - fesztiválok, rendezvények, mérkőzések megszervezésének támogatására; - helyi rendezvények, fesztiválok, mérkőzések, évfordulók támogatása; - a településen élő rászorultak körében végzett karitatív munka támogatása; - a település szempontjából jelentős, a természeti és az épített örökség megőrzése; - közösségteremtés, közösségépítés, hagyományápolás, művészeti tevékenységek támogatása. - a lakosság művelődésére, oktatására - a lakosság egészségvédelmére, sportolására, - esélyegyenlőség megteremtésére.

8 Pályázati adatlap -ot a pályázati felhívás közzétételének napjától a Polgármesteri Hivatal, 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. portáján kérhetnek, illetve a Önkormányzat/Pályázatok oldalról tölthetik le. Támogatás keretösszege: Ft. A pályázat benyújtásának feltételei Pályázatot csak az arra jogosult szervezetek, kizárólag az erre rendszeresített Pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével, megkövetelt mellékletek jelen felhívásban rögzített határidőig történő benyújtásával igényelhetnek. A pályázat benyújtásának határideje: 20. A hiányosan vagy nem megfelelően benyújtott kérelmek/pályázatok esetén a polgármester 3 napos határidő megjelölésével hiánypótlásra lehetőséget biztosít. Érvénytelen a kérelem/pályázat, ha a hiánypótlásra nyitva álló idő alatt a hiányt nem pótolják. Az elbírálás eredményéről a Bizottság, írásban értesíti a pályázót a döntést követő 15 napon belül, illetve a nyertes pályázatok listája megtekinthető a állományok: közpénzes pályázat nyertesei oldalon is. Dátum:. Kistarcsa Város Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága

9 2. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP KÖZMŰVELŐDÉSI, SPORT ÉS CIVIL SZERVEZETEK PÁLYÁZATAINAK BENYÚJTÁSÁRA 1. Pályázó (közművelődési, sport és egyéb civil szervezet) Neve:. Székhelye:. Adószáma: Képviselőjének neve: Telefonszáma:.. Fax: Bírósági bejegyzés, nyilvántartás száma:.. Tagjainak száma:. Önkénteseinek száma:.. 2. A pályázat címe (a program, feladat, tevékenység megnevezése): 3. Az igényelt támogatás összege:..ft 4. A pályázati célra milyen egyéb más támogatási összeggel rendelkezik: 5. A pályázat végrehajtásáért és az elszámolás elkészítéséért felelős személy: Név:. Levelezési cím:.... Telefonszám: Fax:..

10 6. a.) A számlavezető pénzintézet neve és a számlaszám, amelyre a megítélt támogatás átutalható (magánszemély bankszámla száma nem adható meg!): 7. a.) A szervezet tevékenységének és a tervezett program, támogatási cél előzményének leírása: 7. b.) A pályázott programra, tevékenységre vonatkozó adatok: - a program kezdete: 20. hó nap - a program vége: 20. hó nap - a programban, tevékenységben érintettek életkora és száma (csak programtámogatás esetén töltendő ki): - a pályázat keretében megvalósítandó tevékenységgel kapcsolatban érintettek életkora és száma (egyéb esetben töltendő ki) - a program, pályázat keretében megvalósítandó tevékenység tervezete és leírása: (Indokolt esetben egy betétlappal bővíthető, feltűntetve a 7.b.) ponthoz megjegyzést)

11 8. Pályázat teljes megvalósításának részletes költségterve (kiadások, bevételek, illetve a pályázathoz biztosított, vagy meglévő, vállalt önerő, igényelt támogatás): Tevékenység összes költsége: Ebből jelen pályázaton igényelt összeg:... Ft Ft Jelen pályázat keretében igényelt támogatás felhasználási terve: Személyi kiadásokra tervezett: Rezsire tervezett (víz, villany, gáz): Utazás, szállításra tervezett Postaköltségre tervezett Reklámra, propagandára tervezett Étkeztetésre, vendéglátásra tervezett: Versenyeztetési díjakra tervezett: Egyéb dologi kiadásra tervezett: Igényelt támogatás összesen:. Ft. Ft. Ft.Ft......Ft Ft Ft. Ft Ft Fontos figyelmeztetés: a Bizottság csak a hiánytalanul kitöltött és határidőn belül érkezett pályázati adatlapot veszi figyelembe. Jogi személyeknél, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezeteknél a szervezet bírósági bejegyzési okmányának fénymásolatát, valamint alapítvány esetén az alapító okiratot, egyesület esetén pedig az alapszabályt kérjük mellékelni. Egyesület, alapítvány, vagy más gazdálkodó szervezet esetében mellékelni szükséges igazolást arról, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatallal szemben tartozása nem áll fenn ( nullás igazolás ), vagy külön nyilatkozatot arról, hogy a Szervezet a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel. Jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezetek esetén - a sportról szóló évi I. törvény szerinti sportszervezetek kivételével az adatlaphoz csatolandó igazolás arról is, hogy a szervezet a évi CLXXV. törvényben meghatározott módon beszámolóját letétbe helyezte.

12 Nyilatkozatok: Alulírott:..... szervezet/gt (...székhely....cégjegyzékszám,..adószám/ nyilvántartásba vételi okiratának száma,..a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése) képviseletében: Tudomásul veszem, hogy a megítélt összeg csak a Bizottság által elfogadott célra fordítható. Ha a pályázati cél illetve az elszámolás a támogatási szerződésben vállalt határidőig nem teljesül, a támogatási összeget, illetve amennyiben a kapott támogatás nem egészével számolok el, úgy a fennmaradó, bizonylattal nem igazolt összeget visszatérítem. Tudomásul veszem, hogy ha a támogatás első részletét (50%) nem a megjelölt célra fordítom, illetve azzal nem a megjelölt módon és határidőre hiánypótlási határidőt is értve - számolok el, úgy a támogatás második részletére nem vagyok jogosult. Kötelezem magam arra, hogy a támogatási szerződésben megjelölt határidő lejártáig a pályázat eredményéről írásos szakmai beszámolót nyújtok be a Bizottságnak, amelyet a pénzügyi elszámolással együtt megküldök. Nyilatkozom továbbá, hogy a szervezet nem esik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. -ában foglalt korlátozás alá, nem áll fenn a törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség ténye, vagy amennyiben fennáll, a törvény rendelkezéseinek megfelelően eleget tett érintettsége, illetve összeférhetetlensége megszűntetése érdekében. Polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a szervezet a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. -ában meghatározott átlátható szervezetnek minősül, a szervezetnek nincs adótartozása, illetve adók módjára behajtandó köztartozása. Nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt. Nyilatkozom továbbá, hogy a szervezetnek az Önkormányzattal szemben tartozása nincs. Hozzájárulok továbbá a pályázatban foglalt adatok kezeléséhez, valamint Kistarcsa település honlapján való közzétételhez..., hó nap Pályázó képviselője

13 3. számú melléklet Támogatási szerződés mely létrejött egyrészről Kistarcsa Város Önkormányzata (székhelye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.; képviselője:.. polgármester), mint Támogató (továbbiakban: Támogató); másrészről.... (szervezet neve). (címe).... (képviselője) (adóazonosító/adószám), mint Támogatott (továbbiakban: Támogatott) között az alábbi feltételekkel: 1. A Támogató a Támogatott részére...,- Ft összegű, azaz.. forint összegű támogatást nyújt Kistarcsa Város Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési és Sport Bizottságának../ ( ) sz. határozata alapján. 2. A támogatás célja: 3. A Támogató a Támogatott részére a megítélt támogatást két részletben folyósítja. Az elnyert támogatás első részlete (a támogatás 50%-a) jelen szerződés megkötésétől számított 15 napon belül kerül utalásra. A fennmaradó összeg az első részletről szóló hiánytalan elszámolás elfogadását követően 15 napon belül kerül utalásra. 4. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás első részlete felhasználásának elszámolási határideje:.., míg a támogatás második részlete felhasználásának elszámolási határideje:. és a támogatás egyes részletei csak Kistarcsa Város Önkormányzat az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint számolhatóak el. 5. A Támogatott vállalja, hogy a támogatást kizárólag a 2. pontban megjelölt célra használja fel. 6. A Támogatott vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt támogatással és részleteivel a 4. pontban meghatározott módon és időben elszámol. 7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási részleteket nem a 2. pontban megjelölt célra fordítja, illetve nem a 4. pontban megjelölt módon és határidőre hiánypótlási határidőt is értve - számol el a kapott támogatási részletekkel, úgy a támogatási részlet nem megfelelő célra fordított, vagy el nem számolt összegét a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamatokkal együtt vissza kell fizetni.

14 8. A Támogatott tudomásul veszi, hogy ha a támogatás első részletét (50%) nem a 2. pontban megjelölt célra fordítja, illetve azzal nem a 4. pontban megjelölt módon és határidőre hiánypótlási határidőt is értve - számol el, úgy a támogatás második részletére nem jogosult. 9. A Támogató a jelen szerződést jogosult azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással megszüntetni abban az esetben, ha megállapítható, hogy a szerződés megkötését követően beállt körülmény folytán a Támogatott már nem minősül a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. -ában meghatározott átlátható szervezetnek. A jelen pont szerinti rendkívüli felmondás esetén a Támogatott köteles a kapott támogatás teljes összegét a 6. pontban foglaltaknak megfelelően a Támogató számára visszafizetni. 10. A szerződő felek közötti jogvita esetén a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. A felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. Kistarcsa,. Kistarcsa Város Önkormányzata..polgármester Támogató Támogatott szervezet Támogatott szervezet képviselője

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza:

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza: Tárgy: Pályázati kiírás civil szervezetek számára Sorszám: III/5. Előkészítette: Véleményező bizottság: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete figyelemmel az 1949. évi XX. törvény A Magyar

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-i ülésére

Előterjesztés. Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-i ülésére Balatonszőlős Község Önkormányzat POLGÁRMESTER 8233 Balatonszőlős, Fő u. 9. Előterjesztés Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-i ülésére Tárgy: A civil szervezetek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

Pályázatot nyújthat be:

Pályázatot nyújthat be: PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be,

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be, Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek és egyházak az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak,

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról 11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati támogatásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 03-án

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról

ELŐTERJESZTÉS. A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról ELŐTERJESZTÉS A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 4/2000.(05.01.) Ör. sz. rendelete szerint a Biatorbágyon működő társadalmi

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Ópusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 2 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására CIV-15/1 Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 2/2014.(II.7.)

Részletesebben

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: A civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben