K é r e l e m Települési támogatás megállapítása iránt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K é r e l e m Települési támogatás megállapítása iránt"

Átírás

1 2. s z. m e l l é k l e t a 3 / ( I I ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t h e z K é r e l e m Települési támogatás megállapítása iránt A települési támogatás megállapítását az alábbira való tekintettel kérem: (Megfelelőt húzza alá. Egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg!) a) Gyógyszertámogatás b) Rendkívüli települési támogatás c) Temetési segély d) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás I. A kérelmező adatai: név:... születési név:... anyja neve:... szül. hely, idő:... lakossági folyószámlaszáma: állandó lakóhely:.. tart.hely:. TAJ sz.:. telefonszám.:. állampolgárság.:... A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): szabad mozgás és tartózkodási jogával rendelkező, vagy EU kék kártyával rendelkező, vagy bevándorolt/letelepedett, vagy menekült/oltalmazott/hontalan. II. A kérelmező családjában élők adatai: A B C D E G 1. Közeli Anyja neve Születési Társadalombi Családi Megjegyzés* hozzátartozó neve helye, ideje (év,hó,nap) z-tosítási Azonosító jele kapcsolat megnevezése * Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha a) a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel

2 még nem rendelkezik, b) életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. III. Jövedelmi adatok A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban: A B C 1. A jövedelem típusa Kérelmező A családban élő közeli hozzátartozók 2. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből közfoglalkoztatásból származó 3. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 6. Önkormányzati, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 7. Egyéb jövedelem 8. Összes jövedelem III/1. Egy főre jutó jövedelem összege:...,- Ft IV. Kért támogatás indokolása:

3 V. Vagyonnyilatkozat V/I. A kérelmező személyes adatai Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hónap: Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: V/II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona A Ingatlanok 1.Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): cím város/község út/utca hsz. alapterülete: m 2, tulajdoni hányad:,a szerzés ideje: év Becsült forgalmi érték:* Ft. Haszonélvezeti joggal terhelt: (a megfelelő aláhúzandó) igen - nem 2.Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon ( vagy állandó, illetve tartós használat): cím város/község út/utca hsz. alapterülete: m 2, tulajdoni hányad:,a szerzés ideje: év Becsült forgalmi érték:* Ft. Haszonélvezeti joggal terhelt: ( a megfelelő aláhúzandó) igen - nem 3.Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- (épületrész-) tulajdon (vagy állandóhasználat) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, stb.): cím város/község út/utca hsz. alapterülete: m 2, tulajdoni hányad:,a szerzés ideje: év Becsült forgalmi érték:* Ft. Haszonélvezeti joggal terhelt: ( a megfelelő aláhúzandó) igen - nem 4. Termőtulajdon ( vagy állandó használat):

4 megnevezése: címe: város/község út/utca hsz/hrsz alapterülete: m 2, tulajdoni hányad:,a szerzés ideje: év Becsült forgalmi érték:* Ft Gépjármű: V/III. Egyéb vagyontárgyak a) személygépkocsi: típus rendszám a szerzés ideje: Becsült forgalmi érték:** Ft b) tehergépjármű, autóbusz, típus rendszám a szerzés ideje: Becsült forgalmi érték:** Ft Megjegyzés: * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni. Egyéb nyilatkozatok Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, azzal, hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik), b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kijelentem, hogy a települési támogatás segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok Dány, 20 év hó nap aláírás

5 Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete rendelete alapján. (20. A települési támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálásánál jövedelem igazolásául elfogadható bizonyítékok: a) munkabér esetén munkáltató által kiállított igazolás, vagy a munkabér elszámolásáról szóló munkáltató által kiállított írásbeli tájékoztató b) nyugdíjas esetén a folyósító szerv által a tárgyév január 31. napjáig megküldött tájékoztatót az adott évi nyugellátás összegéről, és a kérelem benyújtását megelőző nyugdíjszelvény, vagy bankszámlakivonat, c) társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem esetén az állami adóhatóság igazolása a bevallott jövedelemről d) ingatlan és ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem esetén az adásvételi szerződés e) önkormányzati, munkaügyi szervek vagy járási hivatal által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás esetén a támogatást megállapító határozat, illetve a kifizetést igazoló postai szelvény, vagy bankszámlakivonat f) föld bérbeadásából származó jövedelem esetén bérleti szerződés és a bérleti díj kifizetését igazoló okirat g) gyermektartásdíj, ösztöndíj, stb. kifizetését igazoló postai szelvény, átvételi elismervény, nyilatkozat 21. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatásokat a kérelmezőnek nem szükséges igazolni, azt az eljáró szerv a Magyar Államkincstár által vezetett szociális nyilvántartásból igazolja. 22. A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt)-ben, illetve jelen rendeletben meghatározott ingatlan rendezettsége során az a kérelmező köteles gondoskodni: a) a lakáshoz tartozó udvar, kert és a kerítésen kívüli utcafronti rész gyommentesítéséről és rendben tartásáról, különös tekintettel az esetlegesen ott található gaz, vadon növő bozót, szemét és lom eltávolítására, illetve mindenféle szemét zárt tárolóban történő tárolására. b) az ingatlan előtti járdának pormentesítéséről és síkosság mentesítéséről gondoskodni kell, (járda hiányában 2 méter széles területsávnak a tisztántartásáról és síkosság mentesítéséről), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb a telekhatáron kívüli és max. 20 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, valamint az ingatlan előtti vízelvezető árok kiásása és folyamatos tisztántartása a kerítés teljes hosszában a bejáratok kivételével (az árok mélysége min. 40 cm, alsó szélessége min. 40 cm, felső szélessége min. 60 cm). c) szükséges az ingatlanhoz tartozó utcafronti kerítésnek (az utcaképbe illeszkedő rendezettség szerinti megjelenésnek is eleget tevő) meglétére. d) az ingatlanon tartott állatok szabályos tartásáról, a közterületre történő kijutásuk megakadályozásáról e) az ingatlan és az ingatlan előtti terület parlagfű mentességéről f) az ingatlan előtti közterületen lévő fák, cserjék ne akadályozzák az ingatlan előtti közlekedést, az ingatlanról a gyalogjárdára és az út fölé hajló ágak nyesése annak érdekében, hogy a biztonságos közlekedés zavartalansága biztosított legyen g) a szabadban levő tárgyak, felszerelések, tüzelő tárolása rendezetten történjen, h) az épület vagy épületek esetleges málló vakolatát törmelékeit rendszeresen összetakarítsák, valamint eltávolítsák, i) az ingatlan előtti közterületen ne történjen engedély nélküli építőanyag, építési törmelék tárolás (2) A (1) bekezdésben foglaltaknak az ellátás folyósításának teljes időtartama alatt teljesülnie kell. (3) Sarok telek esetén a közterülettel kapcsolatos oldalhatáron is kell teljesülnie ezen feltételeknek. (4) A Szt.33..(7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően aktív korúak ellátására csak az a személy jogosult, aki jelen -ban foglaltaknak eleget tesz. Gyógyszertámogatás 12. (1) Gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek tartós betegségeire való tekintettel az igazolt gyógyszereinek egy hónapra számított térítési díja, illetve a számára felírt gyógyászati segédeszköz(ök) beszerzési költsége eléri vagy meghaladja a havi jövedelmének a 25 %-át, feltéve, hogy közgyógyellátási igazolványra nem szerzett jogosultságot, és vagyona nincs (2) A kérelmező számára megállapított gyógyszertámogatás éves összege nem haladhatja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét. (3) A kérelmező részére kifizetésre kerülő gyógyszertámogatás havi összege, a havi gyógyszerköltség és a jövedelem 25 %-a közötti különbség összegével egyezik meg. (4) A kérelmező kérésére a gyógyszertámogatás 12 hónapra járó összege egy összegben is megállapítható, és előre kifizethető. (5) A havi gyógyszerköltséget a kérelmező háziorvosa által összeállított gyógyszerkeret alapján a gyógyszer kiváltása szerinti gyógyszertár igazolja. (6) A gyógyszertámogatás iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem elbíráláshoz szükséges: a.) a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolás, b.) a kérelmező háziorvosa által összeállított gyógyszerkeret és a gyógyszer kiváltása szerinti gyógyszertár igazolása. Rendkívüli települési támogatás 13. (1) Létfenntartást veszélyeztető élethelyzet esetén alkalmanként legfeljebb Ft-ig terjedő összegű támogatásban részesülhet az a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti vagyonnal nem rendelkező személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén annak 300%-át. (2) Rendkívüli élethelyzetbe került személy esetén az (1) bekezdésben megjelölt jövedelemhatártól el lehet térni, illetve vagyonnal rendelkező személynek is nyújtható. (3) Indokolt esetben a támogatásban részesített személyt kötelezni lehet a támogatás felhasználásáról történő elszámolásra. Ez esetben a határozatban a felhasználás célját és a felhasználásról történő elszámolási kötelezettséget is meg kell határozni. (4) A (3) bekezdésben foglalt elszámolási kötelezettség elmaradása esetén a Szoctv.17.. szerint kell eljárni. (5) Rendkívüli települési támogatás elbírálásakor, amennyiben a kérelmező életmódja, életvitele arra enged következtetni, hogy a kérelmező a részére megállapított rendkívüli települési támogatást nem a kérelemben foglalt saját, vagy családja létfenntartásához nélkülözhetetlen árucikkekre fogja fordítani részére az támogatást természetben kell megállapítani. A

6 természetbeni ellátás jogosult számára történő biztosításáról az ellátás megszervezéséről elsősorban a Családsegítő Szolgálat, vagy valamely önkormányzati intézmény alkalmazottja gondoskodik. (6) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem elbíráláshoz szükséges a) a családba élő személyekre vonatkozóan a kérelem benyújtását megelőző időszakra vonatkozó jövedelemigazolás, b) 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozat, c) az általuk lakott lakás fenntartási költségeit igazoló közüzemi számlák fénymásolata Temetési segély 14. (1) A temetési költségek mérséklésére nyújtandó támogatásra jogosult az a Dányon állandó bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki Dányon állandó bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezett hozzátartozója eltemettetésének költségeit vállalta, és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő esetén annak 400%-át nem haladja meg. a) A kérelemző írásbeli kérelméhez köteles csatolni az eltemettetés költségéről kiállított számla valamint a halotti anyakönyvi kivonat másolatát. b) Az e címen nyújtott rendkívüli települési támogatás összege Ft (2) A temetési segély iránti kérelmet a halálesetet követő 60 napon belül kell benyújtani, melyhez csatolni kell a temetési számlákat. (3) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem történik meg az elhunyt eltemetése akkor a temetéstől számított 60 napot kell figyelembe venni. (4) A (3) és (4) bekezdésében meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő. (5) A kifizetett temetési segély összegét a temetési számlákra rá kell vezetni. (6) A temetési segély megállapítható a temetést megelőzően is, ez esetben a (6) bekezdés szerinti eljárás céljáról a temetést követő 15 napon belül a temetési számlákat be kell mutatni. Ennek elmaradása esetén a Szoctv.17.. szerint kell eljárni. Temetést megelőzően nyújtott temetési segély közvetlenül a temetési vállalkozó felé is folyósítható, aki a temetési számlákat a (6) bekezdésben megjelölt eljárás céljából az önkormányzatnak adja át. Az önkormányzat záradékolást követően juttatja el a számlát a segélyre jogosult személy részére. (7) Nem állapítható meg temetési segély annak a személynek, aki az eltemettetést számlával nem tudja igazolni, illetve abban az esetben, ha a temetési számlák összege nem éri el a a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-át. (8) A temetési költségek finanszírozása érdekében temetési segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. (9) Egy elhunyt után csak egy személy jogosult temetési segélyt igénybe venni. (10) A temetési segély iránti kérelmet a 2 számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem elbírálásához szükséges az (1) a.) pontban meghatározott dokumentumok valamint a családba élő személyek a kérelem benyújtását megelőző időszakra vonatkozó jövedelem igazolásának benyújtása. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 15. (1) Támogatásra jogosult az tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermeket gondozó család, mely időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy önhibáján kívül létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és a) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és vagyona nincs. b) egyedülálló, vagy tartósan beteg/súlyosan fogyatékos gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és vagyona nincs. (2) A gyermek részére egy naptári éven belül gyermekenként legfeljebb két alkalommal, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetén legfeljebb egy alkalommal nyújtható rendkívüli települési támogatás. (3) A segély összege elsősorban a felmerülő kiadások mértéke, de gyermekenként legfeljebb Ft (4) A támogatást indokolt esetben természetbeni ellátás formájában kell biztosítani (tankönyvés tanszer ellátás, étkezési díj, gyógyszer kiváltása, stb.) (5) A megállapító határozatban az igénylő számla, vagy a befizetésről szóló igazolás utólagos bemutatására kötelezhető. (6) Kivételesen indokolt esetben kötelezhető a támogatást igénylő arra, hogy a segély összegét a határozatban kijelölt családgondozóval együttműködve használja fel. (7) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kérelemhez mellékelni szükséges a) a családban élő személyekre vonatkozóan a kérelem benyújtását megelőző időszakra vonatkozó jövedelemigazolás, b) 2. melléklet szerinti formanyomtatványon benyújtott kérelmet, c) az általuk lakott lakás fenntartási költségeit igazoló közüzemi számlák fénymásolata d) a gyermek tartósan betegségét, súlyos fogyatékosságát igazoló irat. e) egyedülálló személy egyedülállóságáról szóló nyilatkozata Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A kérelem benyújtásakor az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímkártyája és a vele egy háztartásban lakó személyek lakcímkártyája és TAJ kártyájának bemutatása kötelező.

7 Minden olyan okirat (pl. kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat, gyámhivatali, oktatási intézményi vélemény stb.), bemutatására lehetőség van, amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet. A kérelem benyújtható: Dányi Polgármesteri Hivatalának(2118 Dány, Pesti út.1.sz) 7. sz. irodájában. Ügyfélfogadás: Hétfő: 9 00 órától óráig; Szerda: 9 00 órától óráig;

8 I G A Z O L Á S GYÓGYSZER-, ÉS GYÓGYÁSZATI TÁMOGATÁSHOZ (A háziorvos, vagy szakorvos állítja ki!) Igazolom, hogy (név).. szül. hely:. szül. idő: anyja neve:. TAJ száma: Dány, szám alatti lakos A.) *az alábbi gyógyszereket szedi: B.) *részére az alábbi gyógyászati segédeszköz megvásárlása szükséges az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához: *A megfelelő aláhúzandó. Az A és B pont esetén amennyiben az igénylő a gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket rendszeresen használja, kérjük szíveskedjen megjelölni az 1 havi mennyiséget. A feltüntetett gyógyszerek árát gyógyszertár, gyógyászati segédeszközök árát a gyógyszertár vagy a gyógyászati segédeszközöket árusító szaküzlet igazolja. Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz (gyógyszer neve/havi adag) (háziorvos, szakorvos tölti ki) Ft (gyógyszertá r tölti ki) Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz (gyógyszer neve/havi adag) (háziorvos, szakorvos tölti ki) Ft (gyógyszert ár tölti ki) A gyógykezelés várható időtartama..hónap Dány, hó. nap Ph orvos gyógyszerész

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem 1. melléklet a 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem I. A KÉRELMEZŐ ADATAI Neve: Születési neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:. Személyi igazolvány

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.26.) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Ófehértó Községi Önkormányzat

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról Jászivány Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Cserkút Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Eljárási rendelkezések Csabaszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Csabaszabadi Község Önkormányzatának

Részletesebben

Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1

Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM a 2. melléklet 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez Érkezett:. RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM 1. Kérelmező személyes adatai: Név:... Születési név:... Szül. helye:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról Ajka

Részletesebben

1.1.8. Állampolgársága:... 1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni):... 1.1.10. Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):

1.1.8. Állampolgársága:... 1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni):... 1.1.10. Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8413 Eplény, Veszprémi utca 64. KÉRELEM AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t e

KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t e KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t e a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól és a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236 KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:. Születési neve:... Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:.

Részletesebben

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról Püspökladány Város

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési helye,

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. (Átvétel: Szignó: ) 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM aktív korúak ellátásának

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Személyi adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1 Neve:... 1.2 Születési neve:... 1.3 Születési hely, idő:... 1.4 Anyja neve:... 1.5 Állampolgársága:...

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kápolnásnyék

Részletesebben

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Iroda 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. Tel.:590-596

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Iroda 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. Tel.:590-596 Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Iroda 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. Tel.:590-596 Hatályos 2014. január 1. napjától KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

Részletesebben

Péteri Község Önkormányzata 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel.: 06(29)314-069; Fax: 06(29)314-070 E-mail: peteri@peteri.hu

Péteri Község Önkormányzata 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel.: 06(29)314-069; Fax: 06(29)314-070 E-mail: peteri@peteri.hu 1. számú melléklet az 5/2014.(V.30.) önkormányzati rendelethez Kérelmező: Péteri Község Önkormányzata 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel.: 06(29)314-069; Fax: 06(29)314-070 E-mail: peteri@peteri.hu

Részletesebben