Tanévnyitó értekezlet 2010/11 Kedves Kollégák!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanévnyitó értekezlet 2010/11 Kedves Kollégák!"

Átírás

1 Tanévnyitó értekezlet 2010/11 Kedves Kollégák! Szeretettel kívánok Nektek boldog újévet a 2010-es 11-es tanév tanévnyitó értekezletén. Jegyzőkönyv vezetésére felkérem Szabó G Attiláné Vámos Ildikót, hitelesítésre Borbás Máriát és Bögre Károlyt. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. A Napirendi pontok ismertetése előtt szeretném köszönteni új kolléganőnket Prokopné Kis Erzsébetet és megkérném, mondjon néhány mondatot magáról. Napirendi pontok: 1. Tanévnyitó konferencián hallottak ismertetése / Csné/ 2. Alsós munkaközösség beszámolója /Sógor Lászlóné/ szünet 3. Felsős munkaközösség beszámolója / Szádeczki Dezsőné/ 4. IPR munkacsoport beszámolója / Hegyiné Plichta Ildikó/ 5. Minőségirányítási munkacsoport beszámolója / Gémes Gézáné és Szabó Gné Vámos Ildikó/ 6. DÖK beszámolója, terve / Kardosné Rókus Zsuzsanna/ 7. Nyári táborok /Szádeczkiné, Balázs Hajnalka, Császárné/ 8. Tudnivalók, információk /Balázs Hajnalka/ /11-es tanév rendje/ Csné/ 10. Ebéd Kérem kézfeltartással jelezze, aki a napirendi pontokat szeretné kiegészíteni. Tanévnyitó konferencián hallottak 2010/11 Az oktatást reformálni szeretné az új kormány hangsúlyozta Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár a kecskeméti konferencián. A reform helyretételt jelent számukra nem teljes átalakítást. Biztonságot, nyugalmat szeretnének teremteni. Az oktatással kapcsolatos alapfogalmakat másképp értelmezik. Az oktatásügy közfeladat és állami kötelezettség, nem szolgáltatás. Az oktatás értékteremtő és kultúraközvetítő ágazat és kiemelt hangsúlyt kell fektetni a nevelésre. Az iskola közszolgálat, nem a napi igények kiszolgálása, nem piaci értelemben használjuk. A pedagógus szakmai kompetenciával rendelkező értelmiségi ember, nem kell tőle a gyereket és a szülőt jogszabályokkal védeni. Az oktatásirányítás fogalma:a társadalmi érdek iskolával szembeni védelme helyett az oktatónevelő intézmény segítése a társadalmi érdek szolgálatában. Szülőnek, gyermeknek, pedagógusnak nem lehetnek más érdekei. Esélyegyenlőség értelmezése eddig alacsony szintet határoztak meg, amit bárki el tudott érni, most mindenkinek legyen esélye saját képességei szerint tanulni. Elitképzés nem negatív fogalom. Tehetséges fiatalok képességeik szerint tanulhatnak. A szegregáció a társadalomban negatív megítélés. Iskolában olyan társadalmi probléma, aminek az iskola issza meg a levét. Integráció: a társadalomban pozitív megítélés, pedagógiában lehet cél, de nem eszköz. Eléréséhez a szegregáció vezet. Ahhoz, hogy egy gyerek be tudjon illeszkedni, ahhoz először gyógypedagógus kell. Kompetenciák: képességek. Kompetenciákat tartalom nélkül nem tudunk oktatni. A kompetencia nem mindennek az alfája és omegája. A reform az értékes hagyományok megőrzésével történik. A Nemzeti Együttműködés Kormányának oktatáspolitikája nem felforgatni, hanem a hagyományos és bevált

2 alapértékek mentén felfrissíteni kívánja a magyar oktatási rendszert, igazodva a XXI. század követelményeihez. Oktatáspolitikai Alapelvek - Értékes hagyományok megőrzése -A pedagógia valóságának ismerete és tisztelete - Szakmai egyeztetés - Individualizmus helyett közösségi /osztály, családi /érdekek és értékek tisztelete Új NAT, új oktatáspolitikai törvény megalkotása Rövid, használható törvényt szeretnének alkotni. Nem új NAT-ról van szó. A régi kiegészítéséről, közműveltségi tartalommal való megtöltéséről.2012-től kezdődően osztálytól felmenő rendszerben tantárgyak, évfolyamok szerint konkrét minimumkövetelményt határoznak meg. Alaptanterv tartalmi feltöltésének célja, hogy a tizenkét évnyi tanulás után a közoktatási rendszerből kilépő diákok általános műveltsége, tudásszintje megfeleljen a hazai és nemzetközi munkaerőpiac elvárásainak, egyéni és közösségi érdekeket szolgálva boldoguljanak, s nemzeti identitásuk valódi kötődést jelentsen hazájukhoz, szülőföldjükhöz. Nagyobb hangsúlyt kapnak az állampolgári ismeretek, az ének, a testnevelés, tantárgyak, valamint a fogyasztóvédelem, környezetvédelem, témakörök, illetve a KRESZ oktatás. Nem óraszámot változtatnak, hanem tartalmat! Pl. kiveszik a fajhő, olvadáshő fogalmakat, helyette írást taníthatnak a tanítónénik. Pedagógus Kamara létrehozását tervezik, kötelező tagsággal, akikkel adekvát, hiteles tárgyalásokat folytathatnak. Komplex intézményi ellenőrzési modellt dolgoznak ki. Intézményt ellenőriznek, bizottság érkezik, az iskolai dokumentumokat vizsgálják. Központi bérfinanszírozást terveznek, bérjellegű kiadásokat egyenes úton kapják a dolgozók. Kistelepülési iskolákat támogatni kívánják, még akkor is, ha ez nem mindig gazdaságos. A közösség fontos számukra, hisznek abban, hogy a szervezési nehézségek ellenére is többet adhatnak a kis falvak iskolái a gyerekeknek. Szöveges értékelés: Nem kötelezettség! Akkor maradjon, ha igényes. Buktatás: Nevelőtestület döntési jogköre a buktatás. Nem szakrendszerű oktatás: Megszüntetni reális módon jövő tanévtől lehet,mert ahhoz, hogy megszüntethető legyen, szakértőnek kell szakérteni a pedagógiai programunkat. A 2010/2011-es tanévben a tavalyi évhez hasonlóan történik iskolánkban a NSZK oktatás. Iskola előtti felkészítő évfolyam bevezetését tervezik. A gimnáziumok osztályába történő jelentkezésnél, a korábbi írásbeli vizsga feltételeinek megtartásával lehetőség nyílik ismét a szóbeli vizsgáztatásra. A felsőoktatásban megkezdik az ún. bolognai rendszer felülvizsgálatát, hiszen bebizonyosodott, hogy bizonyos területeken érdemes visszatérni az osztatlan képzési modellhez. A Bolonyai típusú képzés aláírása ugyanis semmire sem kötelez bennünket.

3 A nyáron elfogadott törvények ugyan még nem jelentenek gyökeres változást, de egyértelműen azt mutatják, hogy vissza kell térni azokhoz az értékekhez, melyek naggyá tették a magyar iskolarendszert. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága kiemelt feladatának tartja a pedagógus pálya presztízsének helyreállítását, növelni szeretné anyagi és erkölcsi megbecsültségét. O k t a t á s i H i v a t a l Valamennyi nevelési-oktatási intézmény Igazgatójának Székhelyén Tárgy: A normatív kedvezmények (tankönyvtámogatás, étkeztetési térítési díjkedvezmény) igénybe vételéhez szükséges igazolások Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! A közoktatáshoz kapcsolódó különböző normatív kedvezmények és támogatások (tankönyvtámogatás, étkeztetési térítési díj-kedvezmény) családok százezrei számára jelentenek fontos hozzájárulást a taníttatás költségeihez. A kedvezmények igénybevétele jogosultság alapján történik, a jogosultságot igazolni (is) kell. Nem mindegy ugyanakkor, hogy mindez hogyan történik, felesleges sorbanállással, többletadminisztrációval, vagy automatikusan előálló dokumentumokkal, érdemi többletteher nélkül. Megelőzendő a korábbi időszakban előforduló - és megítélésünk szerint helytelen - gyakorlatot, miszerint az oktatási intézmények a normatív kedvezmények érvényesítéséhez a szülőktől a Magyar Államkincstár által kiállított igazolást kérnek (jellemzően a három- vagy több gyermek után járó, vagy beteg gyermek után járó magasabb összegben történő családi pótlék folyósításáról), az alábbiakban felhívjuk a figyelmet a jogosultság(ok) egyszerű igazolásának lehetőségeire. A tankönyvtámogatásról rendelkező 23/2004 (VIII.27.) OM rendelet 22. (2) bekezdése szerint a normatív kedvezmény iránti igényt meghatározott igénylőlapon kell benyújtani, amellyel egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot. A bemutatás tényét az iskola rávezeti az igénylőlapra. A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges: a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; b) ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megszűnt ba) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint a családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt. Az ellátás kifizetését igazoló bérjegyzékkel, pénzintézeti számlakivonattal, vagy postai igazolószelvénnyel valamennyi szülő rendelkezik, tehát e miatt nem szükséges új igazolást kérni. Az étkeztetési térítési díj-kedvezmény vonatkozásában pedig nincs olyan jogszabályi

4 rendelkezés, amely kizárná a jogosultság fenti módokon történő igazolását, ezért e kedvezményre való jogosultság elbírálásához sem szükséges külön hatósági bizonyítvány beszereztetése. 2 A normatív kedvezményre jogosító családi pótlék összege tájékoztatásul (és segítségül) az alábbi: A három- vagy többgyermekes család esetén a családi pótlék havi összege gyermekenként ,- Ft. (3 gyermekes alap családi pótlék havi összege: ,- Ft) A három-vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén a családi pótlék havi összege gyermekenként ,- Ft. (3 gyermekes egyedülálló családi pótlék havi összege: ,- Ft Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után járó családi pótlék havi összege ,- Ft; tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermeket egyedülállóként nevelő szülő részére havi ,- Ft családi pótlék jár. (3 gyermekes családi pótlék havi összege, ha az egyik gyermek tartósan beteg: ,- Ft, ugyanez egyedülálló szülő esetében: ,- Ft) A gyermek tartós betegségének igazolására a jogszabály szerint szakorvosi igazolást is el kell fogadni. Előfordulhat az is, hogy a családi pótlék kifizetésére másik típusú családtámogatási ellátással együttesen kerül sor. Családi pótlék utalása történhet gyermekgondozási segéllyel együtt, amennyiben 3 évesnél fiatalabb gyermek él a szülő háztartásában. A gyermekgondozási segély bruttó havi összege ,- Ft, amelyből 9,5 % nyugdíjjárulék kerülhet levonásra (levonás esetén a nettó utalási összeg: ,- Ft). A gyes töredékhónapra is járhat, egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. Családi pótlék folyósítása történhet gyermeknevelési támogatással összevontan, amennyiben a szülő három- vagy több kiskorút nevel a háztartásában és a legkisebb gyermek életkora 3 és 8 év közötti. A gyermeknevelési támogatás bruttó havi összege ,- Ft, amelyből minden esetben 9,5 % nyugdíjjárulék kerül levonásra. A gyet töredékhónapra is járhat, egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. (Pl: 3 gyermekes alap családi pótlék + nettó gyet = =73.795,- Ft.) Az általában sem könnyű tanévkezdés többletterheinek csökkentése érdekében kérjük, hogy a normatív kedvezményekre való jogosultság megállapítása során szíveskedjenek a jelen összefoglalóban foglaltak szerint eljárni. Kérjük továbbá, hogy minderről a rendelkezésre álló szokásos fórumokon tájékoztassák a szülőket és tanulókat. Végezetül engedjék meg, hogy ezúton is szép eredményeket, jó munkát kívánjunk a 2010/2011- es tanévre. Budapest, augusztus 24. Kotán Attila s.k. elnök Magyar Államkincstár Pósfai Péter s.k. mb. elnök Oktatási Hivatal

5 2010/2011. tanév rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról 2010/2011. tanévben a szorgalmi idõ elsõ tanítási napja 2010.szeptember 1. (szerda) utolsó tanítási napja június 15. (szerda).iskolánkban az utolsó tanítási nap június 14. (kedd) Sportnap A szorgalmi idõ elsõ féléve január 14-ig tart. Az iskolák január 21-ig értesítik a tanulókat az elsõ félévben elért tanulmányi eredményekrõl. Az õszi szünet november 2-tõl november 5-ig tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap október 29. (péntek), a szünet utáni elsõ tanítási nap november 8. (hétfõ). A téli szünet december 22-tõl január 2-ig tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap december 21. (kedd), a szünet utáni elsõ tanítási nap január 3. (hétfõ)./iskolánkban december 17-én péntek délután ajándékot készítünk,szombaton részt veszünk a falu ünnepségén,így az utolsó tanítási nap december 18-a szombat lesz./ A tavaszi szünet április 21-tõl április 26-ig tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap április 20. (szerda), a szünet utáni elsõ tanítási nap április 27. (szerda). Iskolánkban a ballagás időpontja május 11-e szombat. Az iskola az (1) (3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett a szorgalmi idõ kezdõ és befejezõ napjának változatlanul hagyásával más idõpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdõ és befejezõ napját módosíthatja, ha a közoktatásról szóló törvény 52. (16) bekezdésben meghatározottak megtartásával heti pihenõnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. A tanítási év (szorgalmi idõ) lezárásának, a tanuló minõsítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kiesõ tanítási napokat a évi LXXIX. Törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 52. (16) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2011/2012. tanítási évben történõ feldolgozásáról 2010/2011. tanévben országos mérés / május 25-én/ értékelés keretében kell megvizsgálni az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlõdését a negyedik, a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedõen. A Hivatal február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintû elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintû elemzéseket az intézmények vezetõinek, az intézményi és a fenntartói szintû elemzéseket a fenntartóknak, az országos elemzést pedig az OKM-nek. Az OKM az országos elemzést tájékoztatás céljából megküldi a Közoktatás-politikai Tanácsnak és az Országos Köznevelési Tanácsnak, továbbá azt május 31- ig a honlapján nyilvánosságra hozza. A tanuló eltérõ ütemû fejlõdésébõl, fejlesztési szükségleteibõl fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák október 15-ig felmérik azon elsõ évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a késõbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja az azt elõsegítõ pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlõdésvizsgálórendszer alkalmazását. Az igazgatók október 31-ig a Hivatal által közzétett formanyomtatvány alkalmazásával jelentik a Hivatal regionális igazgatóságainak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal december 10-ig kell elvégezniük Az OKM pályázatot hirdet a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába, a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programjába, valamint a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjába történõ jelentkezésrõl.

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl 11616 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 69. szám Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94.

Részletesebben

22/2010. (V. 13.) OKM rendelet. a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 1. A rendelet hatálya

22/2010. (V. 13.) OKM rendelet. a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 1. A rendelet hatálya 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. (1) bekezdés b) pontjában, továbbá a Magyar

Részletesebben

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja 2010. szeptember Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja A tartalomból A 2010/2011. tanév rendje... 3. oldal A középfokú iskolai felvételi

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2 Tartalomjegyzék I. A 2010/2011. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások...

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 115. szám 63523 Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév I. A 2013/2014. tanév fontos időpontjait és a tanév rendjét a 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet határozza meg A tanítási

Részletesebben

Információk a 2014/2015. tanévről

Információk a 2014/2015. tanévről Információk a 2014/ tanévről 1. A 2014/ tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015 tanév rendjéről és egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 35/ (IV.30.) EMMI rendelet tartalmazza 1.1.

Részletesebben

./2015. (...) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya

./2015. (...) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya Melléklet a 3557/2015. sz. előterjesztéshez./2015. (...) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

/2014. (.) EMMI rendelet. a 2014/2015. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya

/2014. (.) EMMI rendelet. a 2014/2015. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya Melléklet a. /2014. számú előterjesztéshez /2014. (.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a),

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 115. szám 19493 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 8832 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 61. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 28., csütörtök Tartalomjegyzék 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről 6572 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Egyes előadó-művészeti

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

KERESZTÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KERESZTÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FORRÁS KERESZTÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere 1. 1.

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Csirmaz István igazgató 2013. Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola SZMSZ 2013. Március

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Magyarországon tanulni. Tájékoztató füzet Magyarországon élô külföldi szülôknek és fiatal felnôtteknek

Magyarországon tanulni. Tájékoztató füzet Magyarországon élô külföldi szülôknek és fiatal felnôtteknek Magyarországon tanulni Tájékoztató füzet Magyarországon élô külföldi szülôknek és fiatal felnôtteknek Írta: Medjesi Anna Lektorálta: Erdélyi Zsuzsanna Fényképek: Hernád Géza és Rónai Gergely Grafikai kivitelezés:

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú melléklete A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Kazincbarcika, 2005. március 16. Fürjesné Csépányi

Részletesebben

EQAVET és EUROPASS fejlesztések

EQAVET és EUROPASS fejlesztések A fiatalok foglalkoztatását segítő intézkedések A duális szakképzés bevezetése Az államilag támogatott szakképzés tervezésének rendszere Tájékoztató a tanév rendjéről A szakképzés 2013. szeptember 1-jén

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben