Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnök"

Átírás

1 228/2011. (XII. 15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 258/2011. (XII.7.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a december 13-án kelt átadás átvételi megállapodást tudomásul veszi. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnök

2 A 228/2011. (XII. 15.) MÖK határozat 1. melléklete ÁTADÁS-ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről: Veszprém Megyei Önkormányzat Székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Képviseli: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Törzsszáma: Adószáma: mint átadó (a továbbiakban: Átadó) másrészről: a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja, Dr. Kovács Zoltán, mint a január 1-jével létrehozásra kerülő Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ képviselője mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő) harmadrészről: az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény hatálya alá tartozó állami vagyon átadása tekintetében a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Képviseli: Horváth Gergely Domonkos vezérigazgató Cégjegyzékszáma: Adószáma: (továbbiakban: MNV Zrt.) negyedrészről (a Nemzeti Földalapról szóló évi LXXXVII. törvény hatálya alá tartozó földrészlet átadása tekintetében): a Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Képviseli:.. Törzsszáma: Adószáma: együttesen: Felek - között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Magyar Köztársaság Országgyűlése a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján döntött a megyei önkormányzati intézmények állami fenntartásba, és a megyei önkormányzati tulajdonban lévő ingó és ingatlan vagyonnak állami tulajdonba vételéről, ezzel együtt a megyei önkormányzat adósságállományának átvételéről. Mindezek alapján a Felek a tulajdonosi és fenntartói jogutódláshoz kapcsolódó feladatok végrehajtásának részletkérdéseiről átadás-átvételi megállapodást kötnek. A megállapodás célja a nem egészségügyi intézmények átadás-átvételi eljárásának megvalósítása, az átadás-átvételre kerülő intézmények, valamint a megyei önkormányzat vagyonának, illetve az intézményekhez és a megyei önkormányzat vagyonához kapcsolódó

3 jogok és kötelezettségek megosztásához szükséges feltételek rögzítése, az átadás-átvételi eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása. II. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA A megállapodás tárgya a megyei önkormányzatok nem egészségügyi intézményeinek (ideértve az oktatási, szociális, ifjúságvédelmi, muzeális és közművelődési intézményeket, könyvtárakat, levéltárakat, alapítványokat, közalapítványokat, a gazdasági társaságokat és egyéb gazdálkodó szervezeteket, amelyek részben vagy egészben a megyei önkormányzatok tulajdonában állnak), valamint a megyei önkormányzat vagyonának átadás-átvétele. A feladat és vagyon átadásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a tulajdonosi és fenntartói jogutódlásra és az átvett állami vagyonnal gazdálkodásra a Törvény, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, a Nemzeti Földalapról szóló évi LXXXVII. törvény és végrehajtási rendelete, továbbá a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. III. A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI Az Átadó és Átvevő az átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen együttműködve járnak el. Átadó átadja Átvevő részére az átvett intézmények és a megyei önkormányzat vagyona tekintetében: a) a rendelkezésére álló, az átadásra kerülő nem egészségügyi intézmények működéséhez kapcsolódó, vagy azt elősegítő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok jogszerű működését biztosító alapító, létesítő okiratok, az alapító, illetve a fenntartó által jóváhagyott szabályzatok, és kiadott működési engedélyek (beleértve a muzeális intézmények működési engedélyeit is) eredeti, illetőleg hitelesített példányait, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba vett intézmények törzskönyvi kivonatát, a cégnyilvántartásba bejegyzettek esetében cégkivonatot, a bírósági nyilvántartásba bejegyzettek esetében a hatályos adatokról szóló kivonatot; b) a megyei önkormányzat által tett, illetőleg az általa fenntartott és átadásra kerülő nem egészségügyi intézményekre háruló, az átadás-átvétel napján hatályos, illetve ezt követően hatályba lépő kötelezettségvállalásokról és az egyéb kötelezettséget alapító intézkedésekről szóló iratokat tételesen és a szükséges magyarázatokkal ellátott kimutatásokat; c) az átadásra kerülő nem egészségügyi intézményekkel kapcsolatos európai uniós, illetőleg egyéb nemzetközi társfinanszírozott projektekkel kapcsolatos dokumentumokat; d) az átadás-átvétel napján hatályos, illetve később hatályba lépő, harmadik személlyel szemben fennálló, adott esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de érvényesíthető bármilyen jogosultságról, igényről, a vitatott, adott esetben per vagy más vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésről, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és annak indokairól szóló dokumentumokat, külön kiemelve az európai uniós programokkal kapcsolatos vitás kérdéseket; e) az eszköz- és vagyonleltárról (ingatlanok jegyzéke figyelemmel azok terheire, ingó vagyon és egyéb vagyonelemek összesített kimutatása), a vagyoni értékű jogról és az

4 adósságállományról szóló dokumentumokat, a szállítói tartozások igazolását, beleértve azon szállítói tartozásokat is, amelyek mögött teljesített szolgáltatás/elvégzett munka áll, azonban a szállító részéről a számla kiállítására még nem került sor, valamint a hatályos szerződéseket; f) az átadott nem egészségügyi intézmények költségvetési helyzetéről, a évi költségvetés végrehajtásáról és az előző évi beszámolóról szóló dokumentumokat. IV. A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA Átadó kijelenti, hogy jelen megállapodás tartalmazza a nem egészségügyi intézmények teljes körét, valamint a megyei önkormányzat átadásra kerülő vagyonát. Átadó és Átvevő megállapodnak, hogy jelen megállapodásban rögzítik a feladatok és vagyon átadásának tárgyi, dologi, pénzügyi feltételeit, valamint rendelkeznek a Megállapodás aláírását követően az átadásig keletkező jogokról és kötelezettségekről. 1. Az átadott intézmények köre: a) A megyei önkormányzat által önállóan fenntartott költségvetési szervek, melyek felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. b) Közösen fenntartott költségvetési szervek, melyek felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza. c) Társulásban működtetett költségvetési szervek, melyek felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza. d) Egyéb, vegyes finanszírozású költségvetési szervek, melyek felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza. Az intézményi kör átadása során minden átadásra kerülő intézmény esetében, a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékletek felhasználásával, rögzíteni kell: 1. Az intézmény szervezeti formáját (gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok), az 5. számú mellékletben rögzített bontás szerint. 2. Az intézményi feladatellátás helyét, amely során ki kell térni arra, hogy az intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlannak (ingatlanoknak) ki a tulajdonosa (saját tulajdonú, idegen vagy más önkormányzat tulajdona, állami tulajdon), az ingatlanon (ingatlanokon) milyen jogok és kötelezettségek szerepelnek (használati kötelmek, perfeljegyzések, fenntartási kötelezettségek), továbbá az intézmény fenntartására milyen finanszírozási formában kerül sor. 3. Az adott intézmény évi normatív támogatás igénylésére, módosítására, lemondására vonatkozó adatokat, összegszerűen részletezve. 4. Az intézményi érvényes szerződésállományt, ezen belül a szerződés típusát (szállítói szerződések, megbízási szerződések, lízingszerződések, hitel- és kölcsönszerződések, támogatási szerződések, bankszámlavezetésre és kötvénykibocsátásra vonatkozó szerződések) a 6. számú mellékletben rögzített bontás szerint, ide értve azon megállapodásokat is, amelyek pénzügyi és/vagy jogi kötelezettséget és jogot keletkeztethetnek. 5. Az intézmény Európai Unió által, illetőleg egyéb nemzetközi forrásból finanszírozott pályázataihoz kapcsolódó folyamatban lévő vagy már teljesített, de fenntartási

5 kötelezettséggel rendelkező szerződésállományt, a 7. számú mellékletben rögzített bontás szerint. 6. Az intézményi követelésállományt a 8. számú mellékletben rögzített bontás szerint. 7. Az intézménynél folyamatban lévő peres ügyeket, a 9. számú mellékletben rögzített bontás szerint. 8. Az intézményi rövid és hosszú lejáratú kötelezettségállomány kimutatását (hitel, kötvény, lízing) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet melléklete szerint rögzített formában. 9. Az átadott intézményi létszámot intézményenként, a 10. számú mellékletben rögzített bontás szerint. Külön rögzíteni szükséges a betöltetlenül átadott státuszok számát. Az Átadó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a 10. számú mellékletben szereplő köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók személyi anyagát legkésőbb január 15-ig átadja Átvevőnek. 10. Az átadott ingatlanok műszaki állapotát bemutató műszaki katasztert, külön kitérve egy aktuális állapotfelmérésre és problémafeltárásra, rögzítve az azonnal elvégezendő felújítások és beruházások, a folyamatban lévő felújítások és beruházások, továbbá a feltárt halasztható és még el nem végzett felújítások és beruházások körét. 11. Az intézmény teljes vagyonleltárát: a) ingatlanvagyon tekintetében az ingatlanok adatainak, továbbá a könyv szerinti értékének és az utolsó vagyonértékelésének bemutatásával, eszközkarton csatolásával, b) az ingó vagyon tekintetében az eszközkarton csatolásával, ba) a muzeális intézmények esetében az alapleltárakban és külön nyilvántartásokban nyilvántartott kulturális javak felsorolásával, bb) a könyvtárak esetében az állomány-nyilvántartásban nyilvántartott könyvtári állomány kimutatásával, bc) a levéltárak esetében a törzskönyvben nyilvántartott állomány kimutatásával, c) az átadásra kerülő gépjárművekkel a 11. számú mellékletben rögzített bontás szerint, d) vagyoni értékű jogok (mérleg szerint), e) szellemi termékek - találmány, iparjogvédelemben részesülő szabadalom és ipari minta, szerzői védelemben részesülő szoftver termékek és egyéb szellemi alkotások, jogvédelemben nem részesülő, de titkosság révén monopolizált know-how és gyártási eljárás, védjegy (mérleg szerint). 12. Az intézmény közbeszerzéseinek bemutatását a 12. számú mellékletben rögzített bontás szerint. 13. A december 31-én fenntartott pénzforgalmi számlaszámok megjelölését és az ahhoz tartozó pénzmaradványok összegét intézményenként, a 13. számú mellékletben rögzített bontás szerint. 14. Az adott intézményre vonatkozó intézményi költségvetés várható teljesüléséről szóló, december 31-ei fordulónappal elkészített adatszolgáltatást.

6 15. Az átvett intézmények, alapítványok, közalapítványok és gazdasági társaságok szállítói tartozásainak és egyéb kötelezettségeinek bemutatása a 14. számú mellékletben rögzített bontás szerint. Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy Átvevőt jelen megállapodás aláírását követő 3 munkanapon belül tájékoztatja a működőképesség fenntartása érdekében szükséges azonnali teendők (pl.: pénzügyi műveletek, beszámolók, elszámolások, adatszolgáltatások teljesítése, meghosszabbítandó, felmondandó szerződések, kiírandó közbeszerzések stb.) megtételéről és határidejéről. Átadó és Átvevő kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közös használatú és üzemeltetésű ingatlanok kiadásainak megosztása és a használati jog rendezése érdekében január 31-ig ingatlanonkénti bontásban külön megállapodást kötnek. Az Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy ugyanilyen tartalmú megállapodást köt azon ingatlanok tekintetében is az érintett ingatlanok vagyonkezelőjével, ahol az ingatlan közös használata nem az Átadóval, hanem más szervezettel történik. Átadó és Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az intézményi alapfeladatok ellátását biztosító informatikai hálózatok zavartalan működésének biztosítása céljából soron kívül intézkednek: a) az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges szerződések átadás-átvételéről, b) az informatikai eszközállomány tételes átadás-átvételéről, c) az informatikai rendszerekhez kapcsolódó felhasználói jogosultságok biztosításáról, d) a rendszerek működtetéséhez szükséges licencek átadás-átvételéről. 2. Az átadás-átvétel alól kivételt képező intézmények, köre Az intézményi kör átadása során jelen megállapodás 15. számú mellékletében rögzített bontás szerint meg kell határozni az átadás-átvételi eljárás alól kivételt képező intézmények körét. 3. Az Európai Unió által, illetőleg egyéb nemzetközi forrásokból társfinanszírozott projektekkel kapcsolatos átadás-átvétel részletes szabályai 1. A III. fejezet c) alpont szerinti átadási kötelezettség a teljes projektállomány dokumentációjára vonatkozik, figyelemmel a lezárt, valamint a fenntartási időszakban lévő projektekre is. 2. A projektek átadás-átvétele, valamint a jogutódlás átvezetése során Felek a vonatkozó hatályos jogszabályok, miniszteri utasítások, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által készített eljárásrend szerint járnak el. 4. A megyei önkormányzat vagyonának átadása A Törvényben foglalt rendelkezések alapján az átadás-átvétel kiterjed a megyei önkormányzatnak az intézményekhez nem kötődő valamennyi vagyonelemére, kivéve a 15. számú mellékletben rögzített bontás szerinti vagyonelemeket.

7 V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Az MNV Zrt. és Átvevő kijelentik, hogy jelen megállapodás aláírásától, de legkorábban január 1-jétől számított 30 napon belül vagyonkezelési szerződést kötnek az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 1. (2) bekezdése szerint állami vagyonnak minősülő vagyonra vonatkozóan. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet és Átvevő kijelentik, hogy jelen megállapodás aláírásától, de legkorábban január 1-jétől számított 30 napon belül vagyonkezelési szerződést kötnek a Nemzeti Földalapról szóló évi LXXXVII. törvény hatálya alá tartozó földrészletekre vonatkozóan. (Amennyiben a megyei önkormányzat a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet tulajdonával rendelkezik.) MNV Zrt. és Átvevő rögzítik továbbá, hogy Átvevő az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet Mellékletének II.3. pontjában meghatározott határidőben köteles eleget tenni jelentéstételi kötelezettségének. Felek egyetértenek abban, hogy a vagyonelemek átadásánál-átvételénél a december 31- ei nyilvántartási érték állapotot veszik alapul. Felek rögzítik, hogy a vagyon átadása és átvétele az Átadó és az Átvevő között közvetlenül történik meg. Felek rögzítik, hogy az átadásra-átvételre kerülő vagyon nyilvántartásokban való ki- és bevezetésének dátuma január 1. Az állami vagyon növekedése az Átvevő kataszteri jelentése által valósul meg. Felek megállapodnak, hogy a Törvény alapján állami tulajdonba kerülő társasági részesedések, mint állami vagyonelemek átadás-átvételének eljárásrendjét jelen megállapodással összhangban, azt kiegészítve külön megállapodásban rögzítik. A Nemzeti Földalapról szóló évi LXXXVII. törvény hatálya alá tartozó földrészleteket érintő szerződések esetében az Átvevő értesíti a szerződő felet arról, hogy január 1-jét követően a szerződés tárgyát képező földrészlet felett a tulajdonosi (és így a szerződésből eredő) jogokat a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet gyakorolja. (Amennyiben a megyei önkormányzat a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet tulajdonával rendelkezik.) Átadó tájékoztatja az Átvevőt minden olyan körülményről, veszélyről, illetve lehetőség számbavételéről, amely az adott nem egészségügyi intézmény működését érdemben befolyásolhatja, valamint az eredményes feladatellátáshoz szükséges további tényekről, körülményekről. Átadó és Átvevő kapcsolattartókat jelöl ki, akik az átadás-átvétellel összefüggő teendőket egyeztetik, illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések előkészítéséről. Átadó által kijelölt kapcsolattartó: Neve: Lasztovicza Jenő Beosztása: a megyei közgyűlés elnöke Elérhetősége: 06/88/ Átvevő által kijelölt kapcsolattartó: Neve: Dr. Kovács Zoltán Beosztása: Kormánymegbízott Elérhetősége: 06/88/

8 Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodás végrehajtásakor a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve az eljárási cselekmények során jóhiszeműen, együttműködve járnak el. A Felek a Megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. Jelen Megállapodás 8 eredeti példányban készült és 18 számozott oldalból áll, amelyből 3 példány az Átadót, 3 példány az Átvevőt, 1 példány a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t, 1 példány a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet illet meg. Veszprém, december 13. Lasztovicza Jenő megyei közgyűlés elnöke átadó Dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott átvevő A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részéről:... A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet részéről:...

9 1. számú melléklet I. A megyei önkormányzat által önállóan fenntartott költségvetési szervek felsorolása 1. Intézmény neve: Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 8100 Várpalota, Dankó u. 16./V. Törzskönyvi nyilvántartási száma: Intézmény neve: Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 8200 Veszprém, Tüzér u. 44. Törzskönyvi nyilvántartási száma: Intézmény neve: Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 8400 Ajka, Verseny u. 18. Törzskönyvi nyilvántartási száma: Intézmény neve: Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 8500 Pápa, Balla Róbert tér 14. Törzskönyvi nyilvántartási száma: Intézmény neve: Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 8500 Pápa, Korona u. 27. Törzskönyvi nyilvántartási száma: Intézmény neve: Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 8297 Tapolca-Diszel, Templom tér 3. Törzskönyvi nyilvántartási száma: Intézmény neve: Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 8300 Tapolca, Deák Ferenc u. 16. Törzskönyvi nyilvántartási száma: Intézmény neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 8420 Zirc, Köztársaság u. 9. Törzskönyvi nyilvántartási száma: Intézmény neve: Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 8100 Várpalota, Szent Imre u. 9. Törzskönyvi nyilvántartási száma: Intézmény neve: Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium

10 Székhelye: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 39. Törzskönyvi nyilvántartási száma: Intézmény neve: Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium Székhelye: 8420 Zirc, Alkotmány u. 16. Törzskönyvi nyilvántartási száma: Intézmény neve: Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27. Törzskönyvi nyilvántartási száma: Intézmény neve: Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Székhelye: 8100 Várpalota, Szent István u. 1. Törzskönyvi nyilvántartási száma: Intézmény neve: Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Székhelye: 8200 Veszprém, Tüzér u. 42. Törzskönyvi nyilvántartási száma: Intézmény neve: Acsády Ignác Szakképző Iskola Székhelye: 8500 Pápa, Erkel F. u. 39. Törzskönyvi nyilvántartási száma: Intézmény neve: Petőfi Sándor Gimnázium Székhelye: 8500 Pápa, Várkert út 6. Törzskönyvi nyilvántartási száma: Intézmény neve: Türr István Gimnázium és Kollégium Székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 10. Törzskönyvi nyilvántartási száma: Intézmény neve: Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 8330 Sümeg, Mártírok u Törzskönyvi nyilvántartási száma: Intézmény neve: Batsányi János Gimnázium és Kollégium Székhelye: 8300 Tapolca, Liszt Ferenc u Törzskönyvi nyilvántartási száma: Intézmény neve: Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Székhelye: 8200 Veszprém, Kossuth u. 10. Törzskönyvi nyilvántartási száma: Intézmény neve: Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ Székhelye: 8200 Veszprém, Kossuth u. 10. Törzskönyvi nyilvántartási száma: Intézmény neve: Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye Székhelye: 8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 4. Törzskönyvi nyilvántartási száma: Intézmény neve: Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye Székhelye: 8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 80.

11 Törzskönyvi nyilvántartási száma: Intézmény neve: Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Székhelye: 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Törzskönyvi nyilvántartási száma: Intézmény neve: Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Székhelye: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 7. Törzskönyvi nyilvántartási száma: Intézmény neve: Bakonyi Természettudományi Múzeum Székhelye: 8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5. Törzskönyvi nyilvántartási száma: Intézmény neve: Veszprém Megyei Levéltár Székhelye: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Törzskönyvi nyilvántartási száma: számú melléklet II. Közösen fenntartott költségvetési szervek felsorolása Felek tudomásul veszik, hogy Átadó ebben a formában költségvetési szervet nem tart fenn. 3. számú melléklet III. Társulásban működtetett költségvetési szervek felsorolása 1. Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Törzskönyvi nyilvántartási száma: Balaton-felvidék- Somló Szakképzés szervezési Társulás Székhelye: Veszprém,Megyeház tér 1. Törzskönyvi nyilvántartási száma: számú melléklet IV. Egyéb, vegyes finanszírozású költségvetési szervek felsorolása felek tudomásul veszik, hogy Átadó ebben a formában költségvetési szervet nem tart fenn. 5. számú melléklet For-profit gazdasági társaság neve: Pápai Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 1. Alapítók: megyei önkormányzat, egyéb 2. Alapítás dátuma: Székhelye: 8500 Pápa, Várkert út Cégnyilvántartási száma: Cg Tulajdonosok köre: Veszprém Megyei Önkormányzat Pápai Termálvízhasznosító Zrt. 6. Tulajdoni hányadok mértéke: Veszprém Megyei Önkormányzat 51 % Pápai Termálvízhasznosító Zrt. 49 % 7. Vezető tisztségviselők és Rabi István cégvezetők megnevezése:

12 8. A társaság státusza: működő 9. Vagyoni helyzete: 183 millió Ft For-profit gazdasági társaság neve: Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1. Alapítók: megyei önkormányzat, egyéb 2. Alapítás dátuma: Székhelye: 8500 Pápa, Várkert út Cégnyilvántartási száma: Cg Tulajdonosok köre: Veszprém Megyei Önkormányzat Pápa Város Önkormányzata 6. Tulajdoni hányadok mértéke: Veszprém Megyei Önkormányzat 49 % 7. Vezető tisztségviselők és cégvezetők megnevezése: 8. A társaság státusza: működő 9. Vagyoni helyzete: millió Ft Pápa Város Önkormányzata 51 % Kovács Antal Non-profit gazdasági társaság neve: Veszprém Megyei Fűtés-, és Melegvíz Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1. Alapítók: megyei önkormányzat, egyéb 2. Alapítás dátuma: Székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér Cégnyilvántartási száma: Cg Tulajdonosok köre: Veszprém Megyei Önkormányzat RFV Esco Kft. 6. Tulajdoni hányadok mértéke: Veszprém Megyei Önkormányzat 51 % 7. Vezető tisztségviselők és cégvezetők megnevezése: RFV Esco Kft. 49 % Kassai Ákos Dénes Szabolcs 8. A társaság státusza: működő 9. Vagyoni helyzete: 509 millió Ft Non-profit gazdasági társaság neve: Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. Alapítók: megyei önkormányzat, egyéb 2. Alapítás dátuma: Székhelye: 8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán u Cégnyilvántartási száma: Cg Tulajdonosok köre: Veszprém Megyei Önkormányzat Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 6. Tulajdoni hányadok mértéke: Veszprém Megyei Önkormányzat 2,5% Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 97,5 %

13 7. Vezető tisztségviselők és Török László cégvezetők megnevezése: 8. A társaság státusza: működő 9. Vagyoni helyzete: millió Ft Non-profit gazdasági társaság neve: VRIC Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1. Alapítók: megyei önkormányzat, egyéb 2. Alapítás dátuma: Székhelye: 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1/2. 4. Cégnyilvántartási száma: Cg Tulajdonosok köre: Pannon Egyetem Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyar Innovációs Szövetség Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Veszprém Megyei Önkormányzat 6. Tulajdoni hányadok mértéke: Pannon Egyetem 0,34 % Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 0,17 % Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége 0,17 % Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 63,08 % Magyar Innovációs Szövetség 0,17 % Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 34,19 % 7. Vezető tisztségviselők és cégvezetők megnevezése: Sztojalovszky Béla 8. A társaság státusza: működő 9. Vagyoni helyzete: 84 millió Ft "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 1,71 % Veszprém Megyei Önkormányzat 0,17 % Alapítvány neve: Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1. Alapító: Veszprém Megyei Önkormányzat 2. Alapítás dátuma: Alapítás célja: Veszprém megye vállalkozóinak támogatása vállakozásaik alapítása, fejlesztése érdekében, s ezáltal a megye gazdasági erejének növelése 4. Székhelye: 8200 Veszprém, Komakút tér Bírósági nyilvántartási száma: Pk /1992/4 6. Kuratóriumi tagok: Dr. Áldozó Tamás (a kuratórium elnöke) Dr. Braun Márton Dr. Beregi Zoltán

14 Dr. Papcsák Ferenc Takács Szabolcs 7. Döntési mechanizmus: SZMSZ szerint 8. Vagyoni helyzete: 754 millió Ft Közalapítvány neve: Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 1. Alapító: Veszprém Megyei Önkormányzat 2. Alapítás dátuma: Alapítás célja: Gyermek- és ifjúsági érdekképviseleti tevékenységet végez, továbbá gondoskodik hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítéséről. 4. Székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér Bírósági nyilvántartási száma: Pk /1990/2 6. Kuratóriumi tagok: Bognár Ferenc (a kuratórium elnöke) Brantmüller László Dobó Zoltán Horváth Ernő Mihályi Balázs Nagy Péter Óvádi Péter Polgárdy Imre 7. Döntési mechanizmus: SZMSZ szerint 8. Vagyoni helyzete: 66 millió Ft Közalapítvány neve: "Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért" Közalapítvány 1. Alapítók: Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2. Alapítás dátuma: Alapítás célja: A közrend és a közlekedésbiztonság védelme közhasznú cél, továbbá a közbiztonság védelme, helyzetük folyamatos javítása 4. Székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér Bírósági nyilvántartási száma: Pk /1991./ Kuratóriumi tagok: Horváth Endre ( a kuratórium elnöke) Lasztovicza Jenő Debreczenyi János Leitold László Horváth Ernő 7. Döntési mechanizmus: SZMSZ szerint 8. Vagyoni helyzete: 2 millió Ft

15 6. számú melléklet Szerződések A felek tudomásul veszik, hogy Átadó e kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy a 258/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 1.6. számú mellékletében meghatározott adattartalmat digitálisan CD adathordozón bocsátja Átvevő birtokába a megállapodás V. pontja szerinti egyéb rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződések eredeti (papír alapú) példányai az átadásra kerülő intézmények birtokában maradnak. 7. számú melléklet Pályázatok Felek tudomásul veszik, hogy Átadó e kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy a 258/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 1.7. számú mellékletében meghatározott adattartalmat digitálisan CD adathordozón bocsátja Átvevő birtokába a megállapodás V. pontja szerinti egyéb rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően. Felek tudomásul veszik, hogy a pályázati dokumentációk teljes körű eredeti (papír alapú) példányai az átadásra kerülő intézmények birtokában maradnak. 8. számú melléklet Követelések Felek tudomásul veszik, hogy Átadó e kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy a 258/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 1.8. számú mellékletében meghatározott adattartalmat digitálisan CD adathordozón bocsátja Átvevő birtokába a megállapodás V. pontja szerinti egyéb rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően. 9. számú melléklet Folyamatban lévő peres eljárások Felek tudomásul veszik, hogy Átadó e kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy a 258/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 1.9. számú mellékletében meghatározott adattartalmat digitálisan CD adathordozón bocsátja Átvevő birtokába a megállapodás V. pontja szerinti egyéb rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően. 10. számú melléklet 1. A Megyei önkormányzat hivatala átadásra kerülő létszáma összesen a CLIV. törvény alapján jelen szerződés aláírását követően kerül megállapításra. 2. Gazdasági ellátó szervezettel Átadó nem rendelkezik. 3. A Megyei önkormányzat által fenntartott intézményekben engedélyezett állományi létszám összesen 2175,35 fő. 4. Alapítványoknál, közalapítványoknál foglalkoztatottak létszáma: 7,5 fő 5. Gazdasági társaságoknál foglalkoztatottak létszáma: 78 fő Felek tudomásul veszik, hogy Átadó e kötelezettségének az önkormányzat hivatala köztisztviselői vonatkozásában digitálisan CD adathordozón bocsátja Átvevő birtokába a megállapodás V. pontja szerinti egyéb rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően.

16 11. számú melléklet Gépjárművek felsorolása Felek tudomásul veszik, hogy Átadó e kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy a 258/2011. (XII.7.) Korm. rendelet számú mellékletében meghatározott adattartalmat digitálisan CD adathordozón bocsátja Átvevő birtokába a megállapodás V. pontja szerinti egyéb rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően. 12. számú melléklet Közbeszerzések felsorolása Felek tudomásul veszik, hogy Átadó e kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy a 258/2011. (XII.7.) Korm. rendelet számú mellékletében meghatározott adattartalmat digitálisan CD adathordozón bocsátja Átvevő birtokába a megállapodás V. pontja szerinti egyéb rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően. 13. számú melléklet Pénzforgalmi számlaszámok megnevezése intézményenként Felek tudomásul veszik, hogy Átadó e kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy a 258/2011. (XII.7.) Korm. rendelet számú mellékletében meghatározott adattartalmat digitálisan CD adathordozón bocsátja Átvevő birtokába a megállapodás V. pontja szerinti egyéb rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően. 14. számú melléklet Szállítói tartozások és egyéb kötelezettségek Felek tudomásul veszik, hogy Átadó e kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy a 258/2011. (XII.7.) Korm. rendelet számú mellékletében meghatározott adattartalmat digitálisan CD adathordozón bocsátja Átvevő birtokába a megállapodás V. pontja szerinti egyéb rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően. 15. számú melléklet Az átadás-átvétel alól kivételt képező intézmények, vagyonelemek köre 1. A megyei önkormányzat hivatalának működéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyon: Ingatlanok: Az önkormányzat és szervei, valamit az önkormányzat hivatalának elhelyezését szolgáló ingatlanok alábbi részei: Veszprém, Megyeház tér 1. szám alatti a Kormányhivatal használatában lévő Veszprém, 5035/A/2 hrsz-ú ingatlanból az első emeleten a jelenlegi elnöki kabinet elhelyezésére szolgáló irodahelyiségek és egy ahhoz kapcsolódó irodahelyiség. A Veszprém, Megyeház tér 1. szám alatti Megyeháza Társasház épületében a harmadik emeleten a CXXXVIIII. számú irattár, valamint 2 db parkolóhely a belső udvaron. 2. A megyei önkormányzat európai területi társulásban való részvételéhez kapcsolódóan a vagyoni hozzájárulást alkotó ingó és ingatlan vagyon: - 3. Az Átadó és az Átvevő megállapodása alapján az átadás-átvételi eljárásból kivett ingó és ingatlan vagyon:

17 Ingatlanok: - Veszprém, Megyeház tér 1. szám alatti a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonát képező 5035/A/1 hrsz-ú ingatlanból Földszinten: Könyvtár és előtere, jelenlegi Humánerőforrás iroda helyiségei. Első emeleten: Elnöki és Főjegyzői iroda, szerverszoba, annak előtere, a mellette lévő kistárgyaló és iroda, valamint az osztrák konzul feladatát ellátó iroda. Az épület belső udvarán található garázssoron a 3-as és 4-es számú ikergarázs. - Veszprém, Kórház utcai 5056/2 hrsz-ú a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonát képező parkoló. Ingóságok: informatikai, irodatechnikai és telekommunikációs eszközök (számítógépek (hardver/szoftver), telefonkészülékek, 20 db mobiltelefon előfizetés fénymásolók, telefaxok, nyomtatók, diktafonok, közgyűlési rendezvények megtartásához kapcsolódó hangtechnikai eszközök, projektor, nyomdatechnikai eszközök stb.), iroda és egyéb helyiségekhez tartozó bútorok és berendezési tárgyak, személygépkocsik Forgalmi rendszám LVD-473 LKE-330 LSG-499 LUJ-246 Típus Ford Mondeo Titanium Volkswagen Jetta Ford C-Max Ford Focus DA3 4. A megyei önkormányzat hivatalának az átadás-átvételi eljárásból kivett pénzeszközei: A Veszprém Megyei Önkormányzatnál jelenleg vezetett számlák december 30-i zárás előtti pénzállománya az alábbi számlák tekintetében: Visk település óvodájának támogatása fogadására vonatkozó számla: Vörösiszap sújtotta területek támogatásának fogadására vonatkozó számla: Megyei Önkormányzat Lakásalap elkülönített számla:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülése 5. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülése 5. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülése 5. számú napirendi pontja Javaslat a megyei önkormányzati intézmények és a megyei önkormányzat vagyonának átadás-átvételéről

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Szlovák Tájház fenntartói jogának átadás-átvétele

ELŐ TERJESZTÉS Szlovák Tájház fenntartói jogának átadás-átvétele 2. Napirend Szlovák Tájház fenntartói jogának átadás-átvétele 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Szlovák Tájház fenntartói jogának átadás-átvétele Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés a 2012. október 8-ai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án du. 16 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉS ÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. január 16., hétfő. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉS ÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. január 16., hétfő. 1. szám A KÖZGYŰLÉS ÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. január 16., hétfő 1. szám A KÖZGYŰLÉS ÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. január 16., hétfő 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 23/2011.(XII.27.) ÖR 1/2012.(I.16.)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:34520/2013. Javaslat a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár könyvtári dokumentumállományának, pályázatainak és a pályázatokhoz kapcsolódó eszközök

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE . (XLVI.) évfolyam 3. szám 2008. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 49/2008. (IV. 24.) MÖK határozat Polgárdy Imre megválasztásáról a közgyűlés társadalmi

Részletesebben

RENDELET AZ ELISMERŐ CÍMEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL

RENDELET AZ ELISMERŐ CÍMEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti :Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

2012. évi törvény. egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről. 1. Értelmező rendelkezések

2012. évi törvény. egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről. 1. Értelmező rendelkezések A 2011. évi CLIV. törvény alapján a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő szociális és gyermekvédelmi intézmények 2012. január 1-jével állami fenntartásba kerültek. A tervezet tovább folytatja a 2011-ben

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Budapest, 2013. július

Budapest, 2013. július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 34610-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. július 24-én E L Ő T E

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés)

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

T/12608. számú törvényjavaslat

T/12608. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12608. számú törvényjavaslat az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi i ek állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosításáról

Részletesebben

Az önkormányzati köznevelési feladatellátás alakulása napjainkban elméleti és gyakorlati problémák

Az önkormányzati köznevelési feladatellátás alakulása napjainkban elméleti és gyakorlati problémák FÓRUM Csörgits Lajos Az önkormányzati köznevelési feladatellátás alakulása napjainkban elméleti és gyakorlati problémák I. Bevezetés 2013. január 1. napjáig az önkormányzat feladatai között nevesítésre

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS 7. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. május 29-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. május 29-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 29-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 49/2013.(V.29.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 50/2013.(V.29.)

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 13. szám 2012. december 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás Jelen iránymutatás a városrehabilitációs témájú pályázati útmutatókban, valamint a Tervezési Útmutató a Megyei Jogú Városok városrehabilitációs

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők,

22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők, 2807 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. november 29~én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b.1 rendeletei: 44-45/2012. c.1 határozatai: 300-307/2012. Napirend:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074 Budapest, 2013. május 31. Ára: 5200 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074 914 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 5. szám I. PÉNZÜGY

Részletesebben