I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A"

Átírás

1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdés, 25..(3) bekezdés b) pontjában, ában 32. (1) bekezdés b.), (3) bekezdés, 33. (7) bekezdés 37. (1) bekezdés d.) 37/A. (3), 38. (9), 45. (1), (5) bekezdéseiben, 48. (4) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 55/C. (4) bekezdésében, 58/B. (2) bekezdésében és 132..(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjába meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza - a magasabb szintű jogszabályok figyelembevételével - Sátoraljaújhely városban, a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátások helyi formáit, igénybevételük szabályait, valamint az ellátásokra való jogosultság feltételeit, érvényesítésének garanciáit, folyósításuk és ellenőrzésük szabályait. 2. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed Sátoraljaújhely város illetékességi területén élő a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 3. (1)-(3) bekezdésében foglalt személyekre és hajléktalanokra. 3. Értelmező rendelkezések 3. (1) E rendelet alkalmazásában: elemi kár: kizárólag életvitelszerűen lakott lakóépületet érintő tűz, jégeső, árvíz, belvíz, fagy, hó-, jég- és széltörés, vihar, villámcsapás, földrengés okozta elemi csapás. (2) A jövedelem, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő, egyedülálló, különélő és háztartás fogalmakra az Szoctv. 4. (1) bekezdésében meghatározottak az irányadók. 4. Az ellátások formái 4. (1) Az Önkormányzat szociális rászorultság esetén e rendeletben meghatározott feltételek szerint a jogosult számára az alábbi pénzbeli szociális ellátásokat állapítja meg: a) önkormányzati segély b) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjtámogatás c) adósságkezelési és adósságcsökkentési támogatás

2 2 (2) Az Önkormányzat szociális rászorultság esetén e rendeletben meghatározott feltételek szerint a jogosult számára az alábbi természetbeni ellátásokat állapítja meg: a) önkormányzati segély b) köztemetés c) méltányossági közgyógyellátás d) normatív lakásfenntartási támogatás. 5. Hatásköri szabályok 5. (1) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elbírálása, felülvizsgálata, visszavonása. (2) A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságának hatáskörébe tartozik az: a) önkormányzati segély, b)adósságkezelési szolgáltatás megállapítása, megszüntetése, felülvizsgálata, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszatérítésére való kötelezés továbbá a megtérítés és a kamat összegének a méltányosságból való elengedése, csökkentése, illetve részletekben történő visszafizettetése. (3) A jegyző hatáskörébe tartozik a méltányossági közgyógyellátás megállapítása, megszüntetése. II. FEJEZET AZ EGYES PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 6. Önkormányzati segély 6. (1) Önkormányzati segély a Szoctv. 45. (1) és (4) bekezdéseiben előírt esetekben adható. (2) A Szoctv. 45. (4) bekezdésében foglaltakon túl nem várt többletkiadásnak minősül a) ha a kérelmező családjában minimum két tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos személyt ápol, b) a lakhatással összefüggő valamely szolgáltatónál fennálló tartozás, c) tüzelő beszerzése, illetve a fűtési költségekhez kapcsolódó kiadás. 7. (1) Önkormányzati segély állapítható meg, a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivételektől eltekintve annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. (2) Önkormányzati segély állapítható meg amennyiben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 210 %-át és a) a kérelmező családjában minimum két tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos személyt ápol, vagy b) családban él és elemi kárt szenvedett. (3) Önkormányzati segély állapítható meg, ha a kérelmező egyedül él és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át. (4) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segélyre jogosult az eltemettető, ha a temetés költségei nem haladják meg a helyben szokásos legolcsóbb temetés 120 %-át és az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a) családban élőnél az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,

3 3 b) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280 %- át. 8. (1) Az önkormányzati segély minimális mértéke alkalmanként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-a, maximális mértéke a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-a. (2) Elemi kár esetén az önkormányzati segély maximális mértéke alkalmanként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszöröséig terjedhet. (3) Temetési költségek viseléséhez nyújtott önkormányzati segély összege alkalmanként a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-a. 7. Méltányossági közgyógyellátás 9. A Szoctv. 50. (3) bekezdése szerint méltányosságból közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek esetében az illetékes területi egészségbiztosítási pénztár által elismert havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 20%-át és a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 150%-át, vagy b) aki egyedülélő és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200%- át. 8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 10. (1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében ösztöndíj állapítható meg annak a pályázatát határidőben benyújtó és a benyújtás időpontjában Sátoraljaújhelyben bejelentett lakóhellyel rendelkező pályázónak, aki megfelel a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott előírásoknak és e rendelet szabályai szerint szociális rászorultsága megállapítható. (2) Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása szempontjából szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a pályázót, akinél az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. Amennyiben a gyermeket egyedülálló szülő, vagy más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, a szociális rászorultság akkor állapítható meg, ha a háztartás egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át. (3) Előnyben részesül a fenti feltételeknek megfelelő azon pályázó: a) akinél a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, b) árva, vagy félárva, c) akinek szülei elváltak, vagy különváltan élnek, d) akinek családjában munkanélküli van, e) aki tartós beteg, vagy fogyatékossággal élő, illetve családjában tartósan beteg, vagy rokkant személy van,

4 f) aki gyermeket nevel, g) akinek családjában lévő eltartottak száma három, vagy annál több. 4 (1) Az ösztöndíj időtartamát és az egyéb feltételeket a mindenkori pályázati felhívás tartalmazza, melyet a Képviselő-testület hagy jóvá. (2) A felsőoktatási intézménybe jelentkezők szociális rászorultságát a Képviselő-testület évente egyszer köteles felülvizsgálni. (3) Az önkormányzat által folyósított ösztöndíj havi összege a pályázó általános szociális helyzetétől függően ,-Ft összegig terjedhet. Az ösztöndíjtámogatás összegének megállapításánál a (3) bekezdésben foglalt feltételeket kell figyelembe venni. (4) Az önkormányzat által megítélt ösztöndíj visszavonásra kerül, a visszavonásról hozott határozat meghozatalát követő tanulmányi félévtől, ha a) a B típusú ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn, illetve a szociális rászorultság évenkénti felülvizsgálatánál nem működik együtt az önkormányzattal, b) a támogatásban részesített A vagy B típusú pályázó elköltözik Sátoraljaújhely Önkormányzat illetékességi területéről. (5)Az ösztöndíj elnyerésére beadott pályázatok elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A Képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. (6) A pályázónak a saját és vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről szóló igazoláson túl a szociális rászorultság igazolására csatolni kell: a) amennyiben a szülők elváltak, jogerős bírósági ítélet másolatát, b) több eltartott esetén iskola-, óvodalátogatási igazolásokat, c) amennyiben a pályázó árva, félárva halotti anyakönyvi kivonat másolatát, árvaellátást megállapító határozatot, d) amennyiben gyermeket nevel, születési anyakönyvi kivonatot, e) állami gondozott, gyámolt esetén gyámhivatal határozatát, bíróság ítéletét, f) igazolást tartós betegségről, határozatot rokkantság, fogyatékosság megállapításáról, g) munkanélküliség esetén a Munkaügyi Központ igazolását, h)vállalkozó esetén Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolást előző évi jövedelméről Adósságkezelési szolgáltatás Helyben elismerhető lakásnagyság meghatározása 12. (1) Az önkormányzat kizárólag az elismert minimális lakásnagyság mértékét szabályozza, a lakás minősége alapján az adósságkezelési támogatásra való jogosultság megállapításánál nem tesz különbséget. (2) Sátoraljaújhely városban az elismert minimális lakásnagyság mértéke: a) egy személyes háztartás esetén: 45 m2 b)két személyes háztartás esetén: 55 m2 c) három személyes háztartás esetén: 60 m2 d) négy személyes háztarás esetén: 65 m2 e) négy személynél több fős háztartás esetén a d.) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2. (3) A lakásnagyság mértékét az önkormányzat növelten veszi figyelembe, ha a lakás január 1. előtt épült: a) ha a háztartás egyszemélyes 30%-kal,

5 5 b) ha a háztartás kétszemélyes 40%-kal, c) ha a háztartás háromszemélyes 50%-kal, d) ha a háztartás négyszemélyes vagy annál több 60%-kal. (4) A (3) bekezdés esetében a lakás építésének időpontját a kérelmező hiteles tulajdoni lappal, valamint építéshatósági szakvéleménnyel köteles igazolni. Adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósságtípusok köre, felső határa 13. (1) Az önkormányzat az adósságkezelési szolgáltatásba a Szoctv 55. (2) bekezdésében meghatározott adósságtípusok teljes körét bevonja. (2) Az adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósságtípusok összegének felső határa: a) a Szoctv. 55. (2) bekezdés a.)-c.) adósságok esetében Ft, b) a Szoctv. 55. (2) bekezdés d.) pontja esetében Ft. Jogosultsági feltételek 14. (1)Adósságkezelési szolgáltatásban részesíthető az a család, vagy személy, aki megfelel a Szoctv. 55. (1) bekezdésében foglaltaknak, valamint a) a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át és b) aki a 12. -ban elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik, c) nincs az Szoctv. 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mértéket meghaladó vagyona, d) aki vállalja az adósság és a települési önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését. (2) Nem részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban az, aki a) lakása egészét vagy egy részét bérbe, albérletbe adja, használatra átengedte, nem lakás céljára használja vagy egyéb módon hasznosítja, b) lakására tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést kötött, c) önkényesen elfoglalt lakásban lakik. Az adósságcsökkentési támogatás folyósításának módja 15. Az adósságcsökkentési támogatást közvetlenül az adósságkövetelés jogosultjának kell átutalással folyósítani a) amennyiben az adósságcsökkentési támogatás egy összegben kerül megállapításra, úgy az adósságcsökkentési támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 5 munkanapon belül, b) amennyiben az adósságcsökkentési támogatás havi részletekben kerül biztosításra, úgy havonta utólag a tárgyhót követő hó 5. napjáig. Hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének megállapítási módja 16. A hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének megállapítása a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal által ingatlanforgalmi szakértői képzettséggel rendelkező személy bevonásával történik. A hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének megállapításával kapcsolatos költségek a kérelmezőre nem háríthatók át.

6 6 Adósságkezelési tanácsadás 17. (1) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint az adósságkezelési tanácsadást saját intézménye, az Egyesített Szociális Intézmény keretein belül működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja. (2) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az adósságkezelési tanácsadás keretében a tanácsadó útján: a) tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről, b) az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési kapacitását és készségét, és ennek alapján javaslatot tesz az adósság adósságkezelési szolgáltatásban történő bevonására, c) az adósság rendezésének feltételeiről az adóssal írásbeli megállapodást (a továbbiakban: adósságkezelési megállapodást) köt, d) az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és legalább havonta egy személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltakat, e) szükség esetén a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés módosítását. (3) Az adós köteles: a) aktívan közreműködni az adósságkezelési megállapodás kidolgozásában, hozzájárulni az adósságra vonatkozó adatok és információk tanácsadó által történő megismeréséhez és nyilvántartásához, valamint b) havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozni és őt tájékoztatni az adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról, c) az adósságtörlesztés fizetését a megadott határidőre teljesíteni és az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételét követően havonta rendszeresen eleget tenni a lakásfenntartással kapcsolatos fizetési kötelezettségeinek is. 10. Aktív korúak ellátásának megállapítására vonatkozó feltételek 18. (1) Az aktív korúak ellátását kérelmező személy az Szoctv ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének és ingatlana környezetének rendben tartására az alábbiak szerint: a) az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására, c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése, d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, e) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint: ea) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása, eb) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése, f) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése, g) állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása.

7 7 (2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani. (3) A jogosultság feltételeként az (1) bekezdésben foglalt szabályok betartását az önkormányzat a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal bevonásával ellenőrzi. 11. Rendszeres szociális segélyre vonatkozó rendelkezések 19. (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az Szoctv. 37. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti eseteken kívül az ellátásra való jogosultság időtartama alatt kérelem alapján rendszeres szociális segélyre jogosult, amennyiben a) munkaképességét legalább 40 %-ban elvesztette, legalább 30 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 70 %-os mértéket és erről a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak az egészségkárosodás minősítését tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét csatolja, vagy b) veszélyeztetett terhes és ezt szakorvos által igazolja. (2) Az (1) bekezdés alapján nyújtott rendszeres szociális segély az (1) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételeket megalapozó szakvélemény érvényességi idejéig állapítható meg. 20. (1) Az Szoctv. 37. (1) bekezdés b)-d) pontjában nevesített személyek részére rendszeres szociális segély akkor állapítható meg és akkor folyósítható, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy nyilatkozatában vállalja a Városi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával (3980 Sátoraljaújhely Hősök tere 10., a továbbiakban: az önkormányzat által kijelölt szerv) való együttműködési kötelezettséget. (2) Az (1) bekezdésben előírt együttműködés keretében az a személy, akinek rendszeres szociális segélyre való jogosultságát megállapították: a) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követően 15 napon belül köteles felkeresni az önkormányzat által kijelölt szervet, b) havonta 1 alkalommal az együtmműködésre kijelölt szervnél az általuk megadott időpontban megjelenik, c) az ellátásra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában együttműködik az önkormányzattal. 21. Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy: a) elmulasztja az önkormányzat által kijelölt szervnél a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban előírt határidőn belül nyilvántartásba vetetni magát, b) a beilleszkedést segítő programról írásban nem állapodik meg, c) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik, de nem teljesíti a programban foglaltakat.

8 8 22. (1) A beilleszkedést segítő programok - a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek szociális és mentális helyzetéhez igazodva - az alábbiak lehetnek: a) szocializációs program, amelynek célja az egyénnek és környezetének megfelelő, egyéni és családi életstratégiák kialakításának elősegítése b) munkaerő-piaci esélynövelő program, amelynek célja az egyén visszavezetésének elősegítése az aktív foglalkoztatási szférába. (2) A beilleszkedést segítő programok kötelező tartalmi elemei: a) személyi adatok b) megvalósítandó célok c) a kliens feladatai d)a családgondozó feladatai e) az együttműködésre kijelölt szervnél történő megjelenés dokumentálása. 12. Normatív lakásfenntartási támogatás egyéb feltétele 23. A normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet benyújtó, illetve az ellátásra jogosult köteles teljesíteni a rendelet 18. -ában előírtakat. 13. Köztemetés megtérítése alóli mentesség 24. A polgármester kérelemre, a köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól a Szoctv. 48. (3) bekezdés b.) pontja fennállása esetén, amennyiben az eltemettetésre kötelezett személy a Szoctv. 4. (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkezik a) a teljes összeg visszafizetésére részletfizetést engedélyezhet, vagy az 50 %-át elengedheti, ha az eltemettetésre kötelezett személy 1. egyedül élő és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, vagy 2. családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, b) 50%-át elengedheti és a fennmaradó 50% megfizetésére részletfizetést engedélyezhet, ha az eltemettetésre kötelezett személy 1. egyedül élő és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, vagy 2. családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. III. FEJEZET ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 25. (1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti kérelmet Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán lehet benyújtani.

9 9 (2) Temetési költségekre tekintettel önkormányzati segély iránti kérelem a temetést követő 2 hónapon belül nyújtható be. (3) Az önkormányzat a szociális ellátásra való jogosultság elbírálása során a Szoctv ában foglaltakat figyelembe véve jár el. 26. (1) A kérelmező kérelmét - a szociális ellátások elbírálásához, az Szoctv-ben és végrehajtási rendeleteiben előírt kötelező, valamint ezen rendeletben meghatározott feltételek hiteles igazolására alkalmas bizonylatokkal köteles ellátni. Amennyiben a kérelmező a kérelmet, illetve annak mellékleteit a hiánypótlásra történő felszólítás ellenére sem egészíti ki, illetve nem csatolja, az eljárást meg kell szüntetni. (2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a közös háztartásban élők vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, illetve azokat igazolni. A havi rendszeres jövedelmet hivatalos igazolásokkal kell igazolni. (3) A kérelemhez minden esetben csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmére vonatkozó igazolásokat, valamint a 63/2006 (III.27.) Korm. rendelet. 1. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot. 27. A jövedelem igazolására szolgáló iratok különösen a) a rendszeres pénzellátás esetén a pénzellátás folyósításának igazolószelvénye - nyugdíjszerű ellátás esetében az összesítő -, illetve megállapító határozata, feltéve, hogy azt más szerv állapította meg és folyósítja, b) a foglalkoztatottaknál a munkáltató által kiállított kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló hivatalos kereseti kimutatás, c) az egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok tagjai esetében az állami adóhatóság igazolása és a kérelmező nyilatkozata, d) a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás, e) a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az oktatási intézmény adott félévi igazolása a tanulói, vagy hallgatói jogviszony fennállásáról, f) álláskereső esetén az álláskeresési ellátásról, vagy a regisztrálás tényéről, a munkaügyi központ illetékes kirendeltsége által kiadott igazolás, határozat. 28. (1) Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló jogerős bírósági ítélet, gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági ítélet, bíróság által jóváhagyott egyezség, vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat, vagy amennyiben - a tartásdíj fizetésére kötelezett nem fizet - végrehajtásról, illetve állam általi megelőlegezésről szóló igazolás szolgálhat. Annak tényét, hogy kérelmező háztartásában gyámhatóság által ideiglenesen elhelyezett, vagy gyámrendelés alapján eltartott gyermek él, a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozattal kell igazolni. (2) A lakásban való tartózkodás jogcímének bizonyításához albérlet esetében a kérelemhez mellékelni kell a bérleti szerződést.

10 (1) A Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal valamint a Városi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata az igénylő személy vagyoni, szociális, egészségügyi, lakás, vagy egyéb körülményeinek tisztázására helyszíni szemlét tarthat, az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és a megállapításokat környezettanulmányban rögzíti. (2) Az eljárás során felhasználható más hatóság, illetőleg család- és gyermekvédelemmel foglalkozó más szerv, vagy személy által készített környezettanulmány is, feltéve, hogy elkészítése óta egy hónap még nem telt el. 30. (1) Jelen rendeletben szabályozott pénzbeli ellátások kifizetésének szabályaira a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak. (2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott jogszabály a kifitezést érintően nem rendelkezik, úgy a segélyt/támogatást, a segélyt/támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 5 munkanapon belül, havi folyósítás esetén pedig tárgyhót követő hó 5. napjáig kell folyósítani. (3) Az önkormányzati segély folyósítása postai úton, házi pénztári kifizetéssel, illetve banki átutalással történik. (4) A rendelet alkalmazása során, az öregségi nyugdíj legkisebb összege változásának időpontjával változnak a szociális juttatások összegei is. Ilyen esetben a támogatások összegének változásáról nem kell külön határozatot hozni. Az adósságkezelési szolgáltatás külön eljárási szabályai 31. (1) A kérelmet év közben folyamatosan lehet benyújtani. Az ehhez szükséges formanyomtatvány a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatalban valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál kérhető. Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmet a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat adósságkezelési tanácsadójához kell benyújtani a pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm.rendelet 51. (2)-(3) bekezdésében foglaltakon túl az alábbi mellékletekkel: a) a lakás használatával kapcsolatos jogviszony, valamint annak nagyságát igazoló dokumentum tulajdoni lap, adásvételi szerződés, bérleti szerződés, alaprajz másolata, b) közüzemi számlák a havi lakásfenntartás kiadásairól, c) a közös háztartásban élő személyek lakcím-kártyájának másolata. (2) A jövedelem, a gyermekét egyedül nevelő szülő, és a gyermektartásdíj igazolására a ban foglaltak az irányadók. (3) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának adósságkezelési tanácsadója: a) helyszíni környezettanulmányban felveszi az alapvető adatokat a lakásban élő személyek életkörülményeiről, a lakás jellemzőiről, b) számba veszi a fizetési hátralékok teljes körét, felhalmozódásának idejét adósságtípusonként, c) megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési kapacitását, az adósságkezelés várható eredményességét.

11 11 d) Az a) c) pontban foglaltak alapján javaslatot tesz az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelem elbírálására, a kezelésbe vonandó adósságok körére és az adósságkezelés időtartamára. (4) Javaslatát az adósságkezelési tanácsadó a kérelem benyújtását követő 15 munkanapon belül köteles megküldeni a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatalba. 32. (1) A képviselő-testület Szociális- és Egészségügyi Bizottsága a tanácsadó javaslatát figyelembe véve határozattal dönt az adósságkezelési szolgáltatásban részesítésről és annak időtartamáról. (2) A határozatnak tartalmaznia kell az (1) bekezdésben foglaltakon túl különösen: a) az adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósság összegét, b) az adósságcsökkentési támogatás összegét és havi összegét, a folyósítás módját, c) kötelezést az adósságkezelési tanácsadás igénybevételére és arra, hogy a jogerőre emelkedéstől számított 3 munkanapon belül az adós a tanácsadóval adósságkezelési megállapodást kössön, d) kötelezést arra, hogy a határozat jogerőre emelkedéséről küldött értesítés kézhez vételét követő 5 munkanapon belül az adós igazolja a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal felé a részletfizetési megállapodás megkötését az adósságot kezelő szolgáltató szervvel, e) tájékoztatást a mulasztások jogkövetkezményeiről, f) a hitelező értesítését az adósságcsökkentési támogatásról. (3) Az adósságot kezelő szolgáltató szervvel kötött részletfizetési megállapodás birtokában a jegyző az adósságcsökkentési támogatás folyósítását elrendeli. (4) A részletfizetési megállapodás hiányában az adósságcsökkentési támogatás nem folyósítható. Amennyiben az adós a határozat jogerőre emelkedéséről küldött értesítés kézhez vételét követő 5 munkanapon belül a részletfizetési megállapodásról szóló igazolás bemutatásának nem tesz eleget, akkor az adósságcsökkentési támogatás megállapításáról szóló határozat visszavonásra kerül. (5) Az adósságkezelési tanácsadó figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását. Amennyiben az adós esetében a Szoctv. 55/B. (1) bekezdésének bármely feltétele bekövetkezik, ezen tényt a tanácsadó 3 munkanapon belül jelzi a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal felé. (6) Egyösszegű támogatás esetén az adósságcsökkentő támogatás abban az esetben folyósítható, ha az adós eleget tesz az adósság és a megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözete befizetésének és ezt a határozat jogerőre emelkedéséről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül igazolja a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal felé. (7) Amennyiben az adós nem tesz eleget a (6) bekezdésben foglalt kötelezettségének az adósságcsökkentési támogatás megállapításáról szóló határozat visszavonásra kerül. Ellenőrzés, felülvizsgálat 33. (1) A hatáskör gyakorlója jogosult a megállapított segély/támogatás feltételeinek és felhasználásának ellenőrzésére. (2) Amennyiben a segélyben/támogatásban részesülő a Szoctv-ben és jelen rendeletben meghatározott feltételekkel nem rendelkezik, vagy azok megsértésével nyújtott szociális ellátást vesz igénybe, az Szoctv ban foglalt jogkövetkezmények terhelik.

12 12 IV. FEJEZET EGYÉB RENDELKEZÉSEK 34. (1) A képviselő-testület a szociálpolitikai döntések szakami véleményezése, értékelése, elemzése céljából Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre. (2) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente egy ülést tart. (3) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: a) a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, b) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat jegyzője c) a Szociális Osztály vezetője d) a Városi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény képviselője, e) a Családsegítő Szolgálat képviselője, f) a Szent Anna Szeretetotthon képviselője, g) Mozgáskorlátozottak Egyesülete Sátoraljaújhelyi Csoportja képviselője, h) Zemplénért Civil Szervezetek Szövetsége képviselője, i) a Máltai Szeretetszolgálat Helyi Csoportjának képviselője. (4) A Szociálpolitikai Kerekasztalt a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke vezeti. V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 35. (1) Ezen rendelet 2014.január 1. napján lép hatályba, azzal, hogy a hatályba lépés napján már benyújtott, de el nem bírált kérelmek esetében is ezen rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 5/2007 (II.6.), a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 7/2007 (III.6.), és az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 8/2007.(III.7.) önkormányzati rendelet. (3) Ezen rendelet az állampolgárok szélesebb körét érinti, ezért annak hiteles szövegét az önkormányzat hivatalos lapjában, valamint internetes honlapján is közzé kell tenni. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző Szamosvölgyi Péter polgármester Záradék: Ezen rendeletet december 16-án kihirdettem. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja RENDELETEK Biatorbágy Város Képviselõ- testülete 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Biatorbágy Város Képviselõ- testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (továbbiakban: Képviselõ-testület)

Részletesebben

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel X Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátásokról egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.)

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. 2 A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. 2 A rendelet hatálya Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2004./IV.9./ számú rendelete az egyes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 18-i ülésére

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2007.(V.22.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2007.(V.22.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007.(V.22.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Varsány

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I.

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 49/2011. (XII.20.), 20/2011. (IX.20.), 9/2011. (V.20.), 7/2011.

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.../2013.(..) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.../2013.(..) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013.(..) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben