BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA"

Átírás

1 Városházi Krónika BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA INGYENES FEBRUÁR X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Képviselı-testületi ülésrıl január 25-én tartotta ülését Békés Város Képviselı-testülete. A napirend elıtti tájékoztatóban elhangzott, hogy a város vezetése január 15-én Újévi Fogadáson látta vendégül a település legnagyobb adózóit, illetve az önkormányzattal szoros kapcsolatban álló vállalkozókat, cégeket. Izsó Gábor polgármester arról is tájékoztatta a testületet, hogy az ÁNTSZ-szel kötött megállapodás szerint heti 12 órában ügyeletet tartanak a tisztiorvosi szolgálat munkatársai a békési irodában. Elsı napirendi pontként tárgyalta a képviselı-testület a Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítását. Dr. Varga Péter, az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság nem képviselı tagja januárjától a Békés Megyei Vízmővek Zrt. igazgatótanácsának elnöke, ez a tisztsége pedig összeférhetetlen a bizottsági tagsággal. Helyette a képviselı-testület dr. Balázs Istvánt választotta bizottsági tagnak, aki a testületi ülésen letette az esküt. Arról is határoztak, hogy Mucsi András képviselı személyében romaügyi tanácsnokot neveznek ki, aki segítséget nyújt a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és más roma kisebbségi szervezetek munkájához. Tárgyalta a képviselı-testület a településfejlesztési koncepció módosításáról szóló elıterjesztést is. A határozat szerint meg kell vizsgálni a 470. sz. fıközlekedési út mellett, a békéscsabai közigazgatási határ felé újabb gazdasági területek kialakítását, illetve egy öko-ipari park kialakításának feltételeit. Elfogadták a képviselık a magánerıs lakossági út- és útalap építésekrıl szóló rendelet módosítását. Mivel az aszfaltozásra váró utcák közül 14 már rendelkezik engedélyes tervekkel, ezek elıre kerültek az aszfaltozási sorrendben. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy április 1-tıl megváltozik a lakossági hozzájárulás figyelembevételének rendszere. Addig azonban, azon utcák, amelyek március 31-ig vállalják a hozzájárulást az aszfaltozáshoz, a korábbi idıszakhoz képest többletpontokat kapnak. Az aszfaltozásokról részletes felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályán, a es telefonszámon kapható január 25-én, közös megegyezéssel távozott a Polgármesteri Hivatalból Molnárné Dr. Tarkovács Márta címzetes fıjegyzı. A jegyzıi teendık ellátására pályázatot írt ki a Képviselıtestület. Az állás betöltésére a pályázatok, a Belügyi Közlönyben való megjelenést követıen érkezhetnek be az önkormányzathoz, amelyeket a megszabott határidıt követı leghamarabbi testületi ülésen kell elbírálnia a képviselıknek. A jegyzıi teendıket az új jegyzı kinevezéséig dr. Baji Mihály aljegyzı látja el. A képviselı-testület határozott arról, hogy a város köztisztasági és parkfenntartási feladatainak ellátására 100 %-os önkormányzati tulajdonú Városüzemeltetési Kft-t alapít. A tervek szerint a kft. keretében fogják elvégezni a téli hó- és síkosságmentesítést, a játszóterek karbantartását, és a zöldfelületek fenntartását. A kft. részletes üzleti tervét és alapszabályát a márciusi ülésen tárgyalja a testület. Pályázatot nyújt be az önkormányzat a Galéria épületének további renoválására. A 23 millió forintot meghaladó bekerülési költségő munkálatokhoz 16 millió forintot lehet elnyerni a Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázatán. Az elıterjesztések szövege megtalálható a internetes oldalon, az Önkormányzat menü testületi ülések menüpontja alatt.

2 Januárban két soron kívüli testületi ülésre is sor került. Január 17-én a Békési Kistérségi Társulás tevékenységével kapcsolatos megállapodásokról döntöttek a képviselık. A Békési Kistérséghez tartozó 10 település bizonyos feladatokat közösen lát el. Ilyen pl. az orvosi ügyelet, általános iskolai oktatás, szociális ellátások területe. Az új állami szabályozás szerint, minél több ilyen feladatot látnak el közösen egy-egy kistérségen belül, annál több állami normatívához juthatnak hozzá az érintettek. Ezért az idei évtıl a közös szociális feladatok közül intézményi társulások keretében látják el a családsegítést, a jelzırendszeres házi segítségnyújtást, idısek nappali ellátását. A Kistérségi Társulás által már elfogadott megállapodást a testület megtárgyalta, és jóváhagyta a közös feladatellátást, amiért magas normatíva jár. Soron kívüli testületi ülések A városunkban mőködı Szent Lázár ellátási szerzıdés megkötése céljából kereste meg önkormányzatunkat. A szervezet a Szabó Dezsı u. 24. szám, illetve a Szent Pál sor 3. szám alatt mőködtet intézményeket, ahol pszichiátriai betegekkel foglalkoznak, biztosítják nappali ellátásukat, rehabilitációjukat amellett, hogy a szociális foglalkoztatásukat is biztosítják a betegeknek. Eme tevékenység önkormányzati kötelezı feladat, amit megállapodás alapján más, a megfelelı engedélyekkel, szakértelemmel rendelkezı szervezet is elláthat. A testület által elfogadott megállapodás alapján a feladatot Békésen az végezheti, tevékenysége illeszkedik a város szociális ellátórendszeréhez. A ritka és példamutató programnak is nevezhetı tevékenység nemcsak egészségügyi ellátást biztosít, hanem a város foglalkoztatási helyzetén is segít. A január 31-i soron kívüli ülésen a várost érintı, megyei intézmény-összevonásokról tárgyalt a testület. Az egy héttel korábbi, soros ülésen elıterjesztett összefoglalóban szerepelt a városi, megyei és kistérségi oktatási intézmények helyzetének áttekintése. A városban mőködı három általános iskola összevonásának, koncepcionális elıkészítését döntés alapján megkezdték, a testület februári és márciusi ülésén tér vissza a konkrét feladatok áttekintésére, elfogadására. E mellett a Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolához csatlakozni kíván Murony és Kamut községek általános iskolája is. Így a békési iskolához már korábban csatlakozott tarhosi intézménnyel, 3 kistérségi település oktatása koncentrálódik Békésen. A csatlakozások is indokolják a városi iskolák összevonását, a megnövekedett feladatok magas színvonalú ellátása érdekében. A város oktatáspolitikájához kapcsolódva január 31-én tartott soron kívüli ülésen áttekintették a megyei fenntartású intézmények jövıjét. Mint közismert, 1995/1996-os tanévtıl a városi önkormányzat átadta a Farkas Gyula Szakiskola, a Speciális Gyógypedagógiai Intézet, valamint a Németh László Kollégium mőködtetését a megyei önkormányzatnak. Az utóbbi idıben tapasztalható forráshiány miatt a megyei önkormányzat iskola-összevonásokat tervez. Ennek hatásait tekintették át az ülésen a képviselık. A konkrét, összevonással kapcsolatos döntést a megyei önkormányzat február 2-i ülésén hozta meg, így ennek hatásait még nem ismerték a képviselık. Amennyiben megszületik a megyei elhatározás, és ismertté válnak a részletek, ezt követıen, márciusi ülésén tér vissza a városi önkormányzat a foglalkoztatottakkal, épülethasznosítással kapcsolatos kérdésekre.

3 Helyi adók alakulása 2007-ben a Békési Kistérségben Az elmúlt hónapban Miklós Lajos, a Pénzügyi Bizottság elnöke sajtótájékoztatót tartott az önkormányzat által meghatározható helyi adók évi mértékérıl. Az idei évi költségvetés összeállításának a kezdetén már látszott, hogy 96 millió forinttal kevesebb állami bevétellel kell számolni, amely összeg a részletes kidolgozás során, sajnálatosan tovább nıtt. A személyi jövedelemadó befizetésekbıl ezidáig 10 %, 2007-tıl 8 % marad a helyhatóságnál, ami szintén jelentıs bevételi kiesést jelent. Békés városa kikerült a hátrányos helyzető települések közül, ami 78 millió forint forráselvonást jelent. A városi intézményeknél hangsúlyosan jelennek meg a közüzemi díjak, gáz, áramdíjak emelkedése. A bevételek csökkenése ellenére olyan éves költségvetés összeállítása a cél, amely biztosítja a mőködıképességet, egyben megırzi eddigi városi értékeinket. A nagyobb összegő helyi adókból különbözı alapokat képeznek, hogy azt a helyi adózók érdekei szerint használják fel, illetve a bevételek csökkenését így ellensúlyozzák. Új adónemeket nem kívánt bevezetni a testület, mint ahogy az tapasztalható a környezı településeken, pl. építményadó, telekadó. Helyi iparőzési adó Békés esetében a 0,4 %-os emelés mintegy 40 millió forintos plusz forrást biztosít, amibıl 10 millió forintot a Képviselı-testület elkülönített a helyi vállalkozások munkahelyteremtı beruházásainak önkormányzati támogatására. Az összeg felhasználására a Vállalkozói Tanács tesz majd javaslatot. Az ideiglenes iparőzési adót 500 Ft-ról 5 000,-Ft-ra emelték. Ezt a közterhet azon vállalkozásoknak kell fizetniük naponta, akik Békésen székhellyel, telephellyel nem rendelkeznek, és a város közterületein végeznek pl. aszfaltozási munkákat, illetve egyéb beruházásokon dolgoznak. Kommunális adó Hibás értelmezés miatt a kommunális adóval kapcsolatban folyamatos félreértések vannak az elmúlt években, mert mindenki úgy értelmezi, hogy ez a szemétszállítási díj. Egy évben, a lakosság által az ebbıl az adónembıl befizetett összege nem fedezi teljesen a szemétszállítási költségeket, miközben a kommunális szolgáltatások alatt értendı feladatok köre ennél szélesebb. A kommunális szolgáltatások közé a szemétszállításon kívül ide sorolandó a téli hó- és síkosságmentesítés, a közvilágítás, közterületek, parkok fenntartása, tisztántartása. Az idei évtıl 8 000,- Ft/év/ingatlan a kommunális adó mértéke. Megyei nagyobb településeken szemétszállítási díjat rónak ki, emellett Mezıberényben is kommunális adót vezettek be, amelynek mértéke ott ,- Ft. Helyi idegenforgalmi adó Település Adó mértéke 2007-ben Békés 1,9 % Békéscsaba 2 % Gyomaendrıd 1,9 % Köröstarcsa 2 % Mezıberény 2 % Orosháza 2 % A képviselı-testület hatáskörébe tartozik a helyi idegenforgalmi adó mértékének megállapítása. Az adónem sajátossága, hogy minden 1,- Ft bevétel mellé az állam további 2,- Ft támogatást biztosít. Ezt a Békésen éjszakázó vendégeknek kell megfizetniük, a szállásdíjon felül. Az adó mértéke 200,- Ft/fı Békésen.

4 Civil delegálás a Civil Tanácsba Izsó Gábor polgármester tájékoztatja a városban mőködı civil szervezetek vezetıit, hogy a Civil Kerekasztal delegáltjainak 2 éves mandátuma lejárt, ezért új választásra kerül sor február 19-én, 14,00 órától a Civil Szervezetek Házában. A Civil Kerekasztal neve január 1- tıl Civil Tanács, mivel több tanács jött létre, így ebbıl adódóan a Kerekasztal is a tanács nevet veszi fel. Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét arra, hogy olyan személyt jelöljenek delegáltnak, aki el tudja látni a Tanács munkájával kapcsolatos kötelezettségeit, minden győlésen részt tud venni, mert mást nem küldhet a tanácskozásra! A Civil Tanács delegáltjainak megválasztására szervezeti csoportonként az alábbi idıpontokban kerül sor a Civil Szervezetek Házában (Békés, Múzeum köz 1., I. emelet) február 19-én, hétfın 14,00 órától: Óvodai alapítványok: Iskolai alapítványok: Nyugdíjas alapítványok: Egészségügyi és szociális szervezetek: Mezıgazdasági szervezetek: Mővészeti és kultúrális szervezetek: Sport és szabadidıs szervezetek: Horgász, Vadász egyesületek: Egyéb szervezetek: február 19. hétfı 14:00 óra február 19. hétfı 14:20 óra február 19. hétfı 14:40 óra február 19. hétfı 15:00 óra február 19. hétfı 15:20 óra február 19. hétfı 15:40 óra február 19. hétfı 16:00 óra február 19. hétfı 16:20 óra február 19. hétfı 16:40 óra. Bıvebb felvilágosítás kérhetı a Civil Szervezetek Házában, vagy a es telefonszámon. Rendezvények a Civil Házban, Nyugdíjasok Házában Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Hızsı utca 4. szám alatti Nyugdíjasok Házában, valamint a Civil Szervezetek Házában lehetıség van rendezvények tartására. A Nyugdíjas Házban a 120 fı befogadására alkalmas helyet bérbe lehet venni továbbképzések, vállalkozók által tartandó vásárok, családi, baráti találkozók, ebédek megtartására. A Civil Szervetek Házában található 70 fıs nagy-, és 20 fıs kistanácskozó szintén bérbe vehetı képzések, foglalkozások, elıadások megtartására. Érdeklıdni a helyszínen a Ház gondnokánál, valamint Szőcs Gábornénál a 06/ es telefonszámon lehet. Közalapítványi közlemény A Békési Fürdıért Közalapítvány ezúton köszöni meg az elmúlt évi 1 %-os személyi jövedelemadó felajánlásokat. Az így befolyt ,- Ft támogatást a közalapítvány mőködési célokra használta fel. Ajánljuk adónkat! Ebben az évben is az adót fizetı állampolgárok dönthetnek személyi jövedelemadójuk 2 x 1 %- áról. 1 %-ot alapítványok, társadalmi szervezetek vagy külön nevesített intézmények javára, a másik 1 %-ot egyházaknak ajánlhatják fel. Az egyéni vállalkozók február 15-ig, míg a magányszemélyek május 20-ig kötelesek benyújtani bevallásukat. Az SZJA 1 %-ára jogosult szervezetek neve és adószáma Békés városában (akik kérték a megjelentetést):

5 - a Megújuló Tarhosért adószáma: Alkoholmentes Szabadidıs Klub adószáma: ARANYKOSÁR a Gyermekekért alapítvány adószáma: Békés Mezıgazdaságáért adószáma: Békés Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesület adószáma: Békés és Vidéke ÁFÉSZ SE adószáma: Békési Cukorbetegek Életmód Egyesülete adószáma: Békési Gyermekmosoly adószáma: Békési Ifjúsági Sakkozásért adószáma: Békési Idısekért adószáma: A Békési Könyvtárért adószáma: Békési Múzeumbarátok Köre adószáma: Békési Muzsikáló Gyermekekért adószáma: Békési Nebulók a adószáma: Békési Polgárırség Közhasznú Szervezet adószáma: Békési Szabadidıs Lovasklub adószáma: Békés-tarhosi Baráti Kör adószáma: Cigány Szabadidıs Sportklub adószáma: Diákjainkért adószáma: Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Gyermekeiért adószáma: Epreskerti Óvoda Gyermekeiért adószáma: Békési Fürdıért Közalapítvány adószáma: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület adószáma: Farkas Gyula Oktatási adószáma: Hajnalcsillag Közhasznú Nagycsaládos Egyesület adószáma: Jantyik úti Óvoda Gyermekeiért adószáma: Játékos Tevékenység Gazdag Óvodai Életért adószáma: Kállai Jenı adószáma: Korona úti Óvoda Gyermekeiért adószáma: Magyar Vöröskereszt adószáma: Mentálhigiénés Egyesület adószáma: Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesület adószáma: Mozgáskorlátozottak Békés Városi Egyesülete adószáma: Ótemetı úti Óvoda Gyermekeiért adószáma Szakképzésért adószáma: Szent Lázár (Lázárus) adószáma: Teleky úti Óvoda Gyermekeiért adószáma: Újvárosi Tagóvoda Mosolygó Gyermekeiért adószáma: Ultrahanggal az Egészségért adószáma: Városvédı és Szépítı Egyesület adószáma: Az egyházak teljes listáját megtalálják az APEH Útmutató a évi adóbevalláshoz címő kiadványban.

6 HIRDETMÉNY Békés Város Önkormányzata eladásra meghirdeti a tulajdonát képezı - Békés, Veres Péter tér 7/B, II/4. alatti 2 szobás, 55 m 2 -es lakást. Induló ár: ,- Ft; - Békés, Kossuth u. 10/A, III/15. alatti 1 szobás, 25 m 2 -es lakást. Induló ár: ,- Ft. Jelentkezési határidı: február 16., péntek 12,00 óra. Békés Város Önkormányzata bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képezı: - Békés, Kossuth u. 2. szám alatti, 17 m 2 -es üzlethelyiséget, 3 éves idıtartamra. Induló bérleti díj: ,- Ft/m 2 /év + ÁFA. Jelentkezési határidı: február 16., péntek 12,00 óra. Az értékesítésrıl és az üzlethelyiség bérbeadásáról részletes tájékozató kérhetı a Polgármesteri Hivatal (Békés, Petıfi u. 2. sz.) Városüzemeltetési Osztályán. Békés Város Önkormányzata pályázat útján, piaci lakbérő lakását bérbeadásra meghirdeti Békés, Karacs Teréz u. 7. I/4. alatt. Az induló bérleti díj: 450,- Ft / m 2 /hó. Benyújtási határidı: február 16., péntek 12,00 óra. Részletes tájékoztató kérhetı a Polgármesteri Hivatal (Békés, Petıfi u. 2.) Mővelıdési, Sport és Népjóléti osztályán, a 36-os irodában. Tisztelt Föld- és Ingatlantulajdonos! Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy Békés város közigazgatási területén (külés belterületen) a DÉMÁSZ Zrt. megbízásából a FEED-ORG Bt. munkatársai a nagy-, közép-, és kisfeszültségő szabadvezeték nyomvonalán karbantartási, gallyazási munkát végeznek. A munkákat január 22-én kezdték, mely elıre láthatólag február közepéig tart. Amennyiben a vezeték közelében lévı fa, növényzet az áramszolgáltatást veszélyezteti, az eltávolításra kerül. Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy maguk is elvégezhetik az ingatlanjuk elıtt lévı fákon a metszést, és kialakíthatják a megfelelı védıtávolságot. A munkát végzık a kivágott fákat, gallyakat az ingatlanok elıtt letárolják, azzal az Önkormányzat, mint tulajdonos rendelkezik. Kérjük megértésüket és türelmüket. Felhívás helyettes szülıi jogviszony betöltésére A gyermekek átmeneti gondozásának zavartalan biztosítása érdekében Békés Város Aljegyzıje helyettes szülıket keres. Betegség, tartós távollét vagy életvitel-vezetési probléma miatt több szülı rákényszerül arra, hogy átmenetileg másra bízza a gyermeke nevelését. A gyermek fogadására alkalmas hozzátartozó vagy ismerıs hiányában ezen idıszak alatt a gyermek felügyeletét a helyettes szülı biztosíthatja. Helyettes szülı legfeljebb egy évre fogadhat otthonába olyan gyermeket, akinek a szülei kérik, mert átmenetileg nem tudják ıt gondozni. A helyettes szülıi jogviszony létesítésével kapcsolatosan kikötés, hogy a jelentkezı idısebb legyen 24 évesnél, fiatalabb 55 évesnél, büntetlen elıélettel és megfelelı anyagi körülményekkel bírjon, valamint egészségi állapotát háziorvosi vizsgálattal tudja igazolni, miszerint alkalmas a gyermekek fogadására. Mielıtt egy helyettes szülı gyermekeket fogadhat otthonába, felkészítı tanfolyamon kell részt vennie. A helyettes szülı egyidejőleg saját gyermekeit is beszámítva legfeljebb öt gyermek gondozását végezheti. A helyettes szülıket tevékenységükben folyamatos szakmai tanácsadással segítik. A helyettes szülıt tevékenységéért díjazás illeti meg. Bıvebb felvilágosítás kérhetı a Polgármesteri Hivatal 49-es irodájában, vagy a telefonszám 151 mellékén. Elsısorban házaspárok jelentkezését várják.

7 Két új híd Erdıs Norbert Békés és térsége országgyőlési képviselıje, alpolgármester ezúton értesíti a Tisztelt Békésieket, hogy a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület által elnyert Európai Uniós pályázat keretében megépülı ökoturisztikai útvonal elıkészítési és kivitelezési munkálatai megkezdıdtek. Elıször a Piac téren, valamint az Erzsébetligetben építenek meg két hidat, ezt követıen a tanösvényt. A hidak kivitelezését a Vektor Kft. végzi, míg a tanösvény kialakítását a Caementárius Kft. nyerte el. Az elıkészületi munkák már megkezdıdtek, ezért az Erzsébet-ligetben a pontonhidat a munkálatok miatt elvontatták. Az építkezés miatti esetleges kellemetlenségekért ezúton kérjük a környék lakóinak megértését és a város vezetése nevében Erdıs Norbert alpolgármester elıre is köszöni a türelmet. A hidak tervezett átadásának ideje április vége, amikortól már fix hídon tudja az átkelést biztosítani az önkormányzat az Élıvíz-csatorna Erzsébet-ligeti szakaszán. Képviselıi fogadóórák A város tíz egyéni választókerületének képviselıi az alábbi idıpontokban és helyszíneken várja a Tisztelt Lakosokat: Választókerület Képviselı Idıpont Helyszín 1. Barkász Sándor február 23. Petıfi u ,00 órától 2. Mészáros Sándor február ,00 órától Polgármesteri Hivatal kistanácskozó terme 3. Dr. Pálmai Tamás február 8. Zeneiskola, Petıfi u ,15 órától 4. Erdıs Norbert március 30. Idısek Klubja, Dózsa Gy. u 11,00 órától illetve, elızetes egyeztetés a 06/ os számon 5. Vámos László február ,00 órától 6. Izsó Gábor Szerdai napokon, bejelentkezés: számon. 7. Deákné Domonkos február 23. Julianna 17,00 órától 8. Mucsi András minden hétfın 16,00 órától 9. Miklós Lajos február ,00 órától 10. Tóth Attila február ,00 órától Polgármesteri Hivatal kistanácskozó terme Polgármesteri Hivatal, polgármesteri iroda Zsinóros Közösségi Ház, Ady u. 1. Petıfi u. 4., 5. számú iroda Eötvös József Általános Iskola, Jantyik M. u Vadászház, Bocskai u. 18.

8 Városi felmérés Az elmúlt években a város területén több helyen történt szilárdburkolatú útépítés, amely befolyásolja az utca megvilágítottságát, ezért szükségessé vált a közvilágítás felülvizsgálata. Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy amennyiben a felülvizsgálattal vagy esetleg nem mőködı lámpatesttel kapcsolatos bejelentést kíván tenni, azt megtehetik február 28-ig személyesen a Polgármesteri Hivatal Beruházási Osztályán vagy a es telefonszámon. Segítı együttmőködésüket elıre is köszönjük. A Polgármesteri Hivatal konyháján elıfizetéses ebéd rendelhetı, 450,- Ft/adag áron. Érdeklıdni lehet a Konyhán, munkanapokon 14,00 óráig. Rágcsálóirtás február e között rágcsálóirtás végeznek a városban. Igényeiket a Polgármesteri Hivatal telefonközpontjában, valamint a Kossuth utcai, egyállásos autómosónál jelezhetik. A Piacfelügyelet tájékoztatja a piaci asztalokat bérlıket, hogy február 28-ig, 8,00-12,00 óra között lehet a bérletek meghosszabbítását megkérni. Kérik az elmúlt évi szerzıdés bemutatását is. Új bérlık jelentkezését is szintén ebben az idıszakban várják. BFKC hírek Békés Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja a szurkolókat, hogy megkezdıdött az ülı bérletjegyek elıvételben történı árusítása. Az ezzel kapcsolatos tudnivaló a bérlet hátoldalán található. Érdeklıdni és bérleteket vásárolni a Sportcsarnokban (Békés, Csíkos u.) lehet. Törzsszurkolók, egyéni és társas vállalkozások részére korlátozott számban, a tavaszi idényben is van lehetıség VIP bérletek vásárlására. Bérletváltási szándékukat a 66/ ös telefonszámon, vagy a Kft. sportcsarnokbeli irodájában jelezhetik. A Békési Férfi Kézilabda KFT. Budapest Bank Férfi Kézilabda Liga 2006/2007-évi alapszakasz NB I férfi kézilabda felnıtt és ifi mérkızéseinek idıpontjai: Erste-Békési FKC - Szászhalombatta Szombat Komló-Főtıerımő - Erste-Békési FKC Szombat Erste-Békési FKC - PLER Airport KC Szombat Tatabánya KC - Erste-Békési FKC Péntek Erste-Békési FKC - Gyöngyösi FKK Szombat Debreceni KSE - Erste-Békési FKC Péntek Rába Quelle ETO - Erste-Békési FKC Péntek Erste-Békési FKC - Nyíregyháza KSE Szombat Helyszín: Békés Városi Sportcsarnok, Jantyik u Városházi Krónika. Megjelenik havonta. Kiadja: Békés Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala. Cím: 5630 Békés, Petıfi u. 2. Tel.: 66/ Internetcím: Felelıs szerkesztı: Dr. Baji Mihály aljegyzı. Lapzárta: minden hónap utolsó keddjén, 12,00 óra. Nyilvántartási szám: Terjeszti: Magyar Posta Rt., Békés. Készült újrafelhasznált papírból a TYPO Bt. nyomdájában példányban. Cím: 5630 Békés, Szarvasi út 15. HU ISSN

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2006. november 30-án tartott, k ö z m e g- h a l l g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Czifra Zsuzsanna igazoltan távol, Bakács Edit Bernadett még nem érkezett meg, jelen van 9 fı képviselı)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Czifra Zsuzsanna igazoltan távol, Bakács Edit Bernadett még nem érkezett meg, jelen van 9 fı képviselı) 52/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2011. december 20-án megtartott rendkívüli testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Czifra Zsuzsanna

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. március 26-án (pénteken) 14 órai. Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fı u. 58.

M E G H Í V Ó. 2010. március 26-án (pénteken) 14 órai. Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l Szám: 112 - /2010. M E G H Í V Ó Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testülete soron következı ülését 2010. március 26-án (pénteken)

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. január 16. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-3/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 28-án

Részletesebben

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2006-2010. Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Határozatok: 217/2011. (VI. 30.) a két ülés

Részletesebben

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. febr.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a képviselı-testület

Részletesebben

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció K SZOMBOR H RADÓ XX. évfolyam 2011. 5. szám K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció 2.

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról, illetve

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2007. január l8-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-363, Fax: 52/557-301... kódszám Ügyiratszám: TI-97-/2009. A 2009. április 23-ai képviselıtestületi ülés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-8/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 14-én 13.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

ÚJSÁGOLÓ. Önkéntes tőzoltó egyesület alakul. A lakosság segítségével épül a Faluház. Új bérletrendszer. Virtuális hirdetıfal.

ÚJSÁGOLÓ. Önkéntes tőzoltó egyesület alakul. A lakosság segítségével épül a Faluház. Új bérletrendszer. Virtuális hirdetıfal. SZIGETMONOSTOR 2006. december 2007. január (XII. évf. 12. sz. XIII. évf. 1.sz.) Önkéntes tőzoltó egyesület alakul Szigetmonostor Önkormányzata a szentendrei-szigeti Önkormányzatokkal, valamint a Fıvárosi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme. (2351 Alsónémedi,

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére 209/2009.(VI.23.)Kt.sz. Jánoshalma város városközpont örökségvédelmi feltárása A döntésrıl az ajánlattevıt

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 E L İ T E R J E S Z T É S Pécel Város Önkormányzatának értékelése Pécel Város gyermekjólétigyermekvédelmi

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben