BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA"

Átírás

1 Városházi Krónika BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA INGYENES FEBRUÁR X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Képviselı-testületi ülésrıl január 25-én tartotta ülését Békés Város Képviselı-testülete. A napirend elıtti tájékoztatóban elhangzott, hogy a város vezetése január 15-én Újévi Fogadáson látta vendégül a település legnagyobb adózóit, illetve az önkormányzattal szoros kapcsolatban álló vállalkozókat, cégeket. Izsó Gábor polgármester arról is tájékoztatta a testületet, hogy az ÁNTSZ-szel kötött megállapodás szerint heti 12 órában ügyeletet tartanak a tisztiorvosi szolgálat munkatársai a békési irodában. Elsı napirendi pontként tárgyalta a képviselı-testület a Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítását. Dr. Varga Péter, az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság nem képviselı tagja januárjától a Békés Megyei Vízmővek Zrt. igazgatótanácsának elnöke, ez a tisztsége pedig összeférhetetlen a bizottsági tagsággal. Helyette a képviselı-testület dr. Balázs Istvánt választotta bizottsági tagnak, aki a testületi ülésen letette az esküt. Arról is határoztak, hogy Mucsi András képviselı személyében romaügyi tanácsnokot neveznek ki, aki segítséget nyújt a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és más roma kisebbségi szervezetek munkájához. Tárgyalta a képviselı-testület a településfejlesztési koncepció módosításáról szóló elıterjesztést is. A határozat szerint meg kell vizsgálni a 470. sz. fıközlekedési út mellett, a békéscsabai közigazgatási határ felé újabb gazdasági területek kialakítását, illetve egy öko-ipari park kialakításának feltételeit. Elfogadták a képviselık a magánerıs lakossági út- és útalap építésekrıl szóló rendelet módosítását. Mivel az aszfaltozásra váró utcák közül 14 már rendelkezik engedélyes tervekkel, ezek elıre kerültek az aszfaltozási sorrendben. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy április 1-tıl megváltozik a lakossági hozzájárulás figyelembevételének rendszere. Addig azonban, azon utcák, amelyek március 31-ig vállalják a hozzájárulást az aszfaltozáshoz, a korábbi idıszakhoz képest többletpontokat kapnak. Az aszfaltozásokról részletes felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályán, a es telefonszámon kapható január 25-én, közös megegyezéssel távozott a Polgármesteri Hivatalból Molnárné Dr. Tarkovács Márta címzetes fıjegyzı. A jegyzıi teendık ellátására pályázatot írt ki a Képviselıtestület. Az állás betöltésére a pályázatok, a Belügyi Közlönyben való megjelenést követıen érkezhetnek be az önkormányzathoz, amelyeket a megszabott határidıt követı leghamarabbi testületi ülésen kell elbírálnia a képviselıknek. A jegyzıi teendıket az új jegyzı kinevezéséig dr. Baji Mihály aljegyzı látja el. A képviselı-testület határozott arról, hogy a város köztisztasági és parkfenntartási feladatainak ellátására 100 %-os önkormányzati tulajdonú Városüzemeltetési Kft-t alapít. A tervek szerint a kft. keretében fogják elvégezni a téli hó- és síkosságmentesítést, a játszóterek karbantartását, és a zöldfelületek fenntartását. A kft. részletes üzleti tervét és alapszabályát a márciusi ülésen tárgyalja a testület. Pályázatot nyújt be az önkormányzat a Galéria épületének további renoválására. A 23 millió forintot meghaladó bekerülési költségő munkálatokhoz 16 millió forintot lehet elnyerni a Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázatán. Az elıterjesztések szövege megtalálható a internetes oldalon, az Önkormányzat menü testületi ülések menüpontja alatt.

2 Januárban két soron kívüli testületi ülésre is sor került. Január 17-én a Békési Kistérségi Társulás tevékenységével kapcsolatos megállapodásokról döntöttek a képviselık. A Békési Kistérséghez tartozó 10 település bizonyos feladatokat közösen lát el. Ilyen pl. az orvosi ügyelet, általános iskolai oktatás, szociális ellátások területe. Az új állami szabályozás szerint, minél több ilyen feladatot látnak el közösen egy-egy kistérségen belül, annál több állami normatívához juthatnak hozzá az érintettek. Ezért az idei évtıl a közös szociális feladatok közül intézményi társulások keretében látják el a családsegítést, a jelzırendszeres házi segítségnyújtást, idısek nappali ellátását. A Kistérségi Társulás által már elfogadott megállapodást a testület megtárgyalta, és jóváhagyta a közös feladatellátást, amiért magas normatíva jár. Soron kívüli testületi ülések A városunkban mőködı Szent Lázár ellátási szerzıdés megkötése céljából kereste meg önkormányzatunkat. A szervezet a Szabó Dezsı u. 24. szám, illetve a Szent Pál sor 3. szám alatt mőködtet intézményeket, ahol pszichiátriai betegekkel foglalkoznak, biztosítják nappali ellátásukat, rehabilitációjukat amellett, hogy a szociális foglalkoztatásukat is biztosítják a betegeknek. Eme tevékenység önkormányzati kötelezı feladat, amit megállapodás alapján más, a megfelelı engedélyekkel, szakértelemmel rendelkezı szervezet is elláthat. A testület által elfogadott megállapodás alapján a feladatot Békésen az végezheti, tevékenysége illeszkedik a város szociális ellátórendszeréhez. A ritka és példamutató programnak is nevezhetı tevékenység nemcsak egészségügyi ellátást biztosít, hanem a város foglalkoztatási helyzetén is segít. A január 31-i soron kívüli ülésen a várost érintı, megyei intézmény-összevonásokról tárgyalt a testület. Az egy héttel korábbi, soros ülésen elıterjesztett összefoglalóban szerepelt a városi, megyei és kistérségi oktatási intézmények helyzetének áttekintése. A városban mőködı három általános iskola összevonásának, koncepcionális elıkészítését döntés alapján megkezdték, a testület februári és márciusi ülésén tér vissza a konkrét feladatok áttekintésére, elfogadására. E mellett a Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolához csatlakozni kíván Murony és Kamut községek általános iskolája is. Így a békési iskolához már korábban csatlakozott tarhosi intézménnyel, 3 kistérségi település oktatása koncentrálódik Békésen. A csatlakozások is indokolják a városi iskolák összevonását, a megnövekedett feladatok magas színvonalú ellátása érdekében. A város oktatáspolitikájához kapcsolódva január 31-én tartott soron kívüli ülésen áttekintették a megyei fenntartású intézmények jövıjét. Mint közismert, 1995/1996-os tanévtıl a városi önkormányzat átadta a Farkas Gyula Szakiskola, a Speciális Gyógypedagógiai Intézet, valamint a Németh László Kollégium mőködtetését a megyei önkormányzatnak. Az utóbbi idıben tapasztalható forráshiány miatt a megyei önkormányzat iskola-összevonásokat tervez. Ennek hatásait tekintették át az ülésen a képviselık. A konkrét, összevonással kapcsolatos döntést a megyei önkormányzat február 2-i ülésén hozta meg, így ennek hatásait még nem ismerték a képviselık. Amennyiben megszületik a megyei elhatározás, és ismertté válnak a részletek, ezt követıen, márciusi ülésén tér vissza a városi önkormányzat a foglalkoztatottakkal, épülethasznosítással kapcsolatos kérdésekre.

3 Helyi adók alakulása 2007-ben a Békési Kistérségben Az elmúlt hónapban Miklós Lajos, a Pénzügyi Bizottság elnöke sajtótájékoztatót tartott az önkormányzat által meghatározható helyi adók évi mértékérıl. Az idei évi költségvetés összeállításának a kezdetén már látszott, hogy 96 millió forinttal kevesebb állami bevétellel kell számolni, amely összeg a részletes kidolgozás során, sajnálatosan tovább nıtt. A személyi jövedelemadó befizetésekbıl ezidáig 10 %, 2007-tıl 8 % marad a helyhatóságnál, ami szintén jelentıs bevételi kiesést jelent. Békés városa kikerült a hátrányos helyzető települések közül, ami 78 millió forint forráselvonást jelent. A városi intézményeknél hangsúlyosan jelennek meg a közüzemi díjak, gáz, áramdíjak emelkedése. A bevételek csökkenése ellenére olyan éves költségvetés összeállítása a cél, amely biztosítja a mőködıképességet, egyben megırzi eddigi városi értékeinket. A nagyobb összegő helyi adókból különbözı alapokat képeznek, hogy azt a helyi adózók érdekei szerint használják fel, illetve a bevételek csökkenését így ellensúlyozzák. Új adónemeket nem kívánt bevezetni a testület, mint ahogy az tapasztalható a környezı településeken, pl. építményadó, telekadó. Helyi iparőzési adó Békés esetében a 0,4 %-os emelés mintegy 40 millió forintos plusz forrást biztosít, amibıl 10 millió forintot a Képviselı-testület elkülönített a helyi vállalkozások munkahelyteremtı beruházásainak önkormányzati támogatására. Az összeg felhasználására a Vállalkozói Tanács tesz majd javaslatot. Az ideiglenes iparőzési adót 500 Ft-ról 5 000,-Ft-ra emelték. Ezt a közterhet azon vállalkozásoknak kell fizetniük naponta, akik Békésen székhellyel, telephellyel nem rendelkeznek, és a város közterületein végeznek pl. aszfaltozási munkákat, illetve egyéb beruházásokon dolgoznak. Kommunális adó Hibás értelmezés miatt a kommunális adóval kapcsolatban folyamatos félreértések vannak az elmúlt években, mert mindenki úgy értelmezi, hogy ez a szemétszállítási díj. Egy évben, a lakosság által az ebbıl az adónembıl befizetett összege nem fedezi teljesen a szemétszállítási költségeket, miközben a kommunális szolgáltatások alatt értendı feladatok köre ennél szélesebb. A kommunális szolgáltatások közé a szemétszállításon kívül ide sorolandó a téli hó- és síkosságmentesítés, a közvilágítás, közterületek, parkok fenntartása, tisztántartása. Az idei évtıl 8 000,- Ft/év/ingatlan a kommunális adó mértéke. Megyei nagyobb településeken szemétszállítási díjat rónak ki, emellett Mezıberényben is kommunális adót vezettek be, amelynek mértéke ott ,- Ft. Helyi idegenforgalmi adó Település Adó mértéke 2007-ben Békés 1,9 % Békéscsaba 2 % Gyomaendrıd 1,9 % Köröstarcsa 2 % Mezıberény 2 % Orosháza 2 % A képviselı-testület hatáskörébe tartozik a helyi idegenforgalmi adó mértékének megállapítása. Az adónem sajátossága, hogy minden 1,- Ft bevétel mellé az állam további 2,- Ft támogatást biztosít. Ezt a Békésen éjszakázó vendégeknek kell megfizetniük, a szállásdíjon felül. Az adó mértéke 200,- Ft/fı Békésen.

4 Civil delegálás a Civil Tanácsba Izsó Gábor polgármester tájékoztatja a városban mőködı civil szervezetek vezetıit, hogy a Civil Kerekasztal delegáltjainak 2 éves mandátuma lejárt, ezért új választásra kerül sor február 19-én, 14,00 órától a Civil Szervezetek Házában. A Civil Kerekasztal neve január 1- tıl Civil Tanács, mivel több tanács jött létre, így ebbıl adódóan a Kerekasztal is a tanács nevet veszi fel. Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét arra, hogy olyan személyt jelöljenek delegáltnak, aki el tudja látni a Tanács munkájával kapcsolatos kötelezettségeit, minden győlésen részt tud venni, mert mást nem küldhet a tanácskozásra! A Civil Tanács delegáltjainak megválasztására szervezeti csoportonként az alábbi idıpontokban kerül sor a Civil Szervezetek Házában (Békés, Múzeum köz 1., I. emelet) február 19-én, hétfın 14,00 órától: Óvodai alapítványok: Iskolai alapítványok: Nyugdíjas alapítványok: Egészségügyi és szociális szervezetek: Mezıgazdasági szervezetek: Mővészeti és kultúrális szervezetek: Sport és szabadidıs szervezetek: Horgász, Vadász egyesületek: Egyéb szervezetek: február 19. hétfı 14:00 óra február 19. hétfı 14:20 óra február 19. hétfı 14:40 óra február 19. hétfı 15:00 óra február 19. hétfı 15:20 óra február 19. hétfı 15:40 óra február 19. hétfı 16:00 óra február 19. hétfı 16:20 óra február 19. hétfı 16:40 óra. Bıvebb felvilágosítás kérhetı a Civil Szervezetek Házában, vagy a es telefonszámon. Rendezvények a Civil Házban, Nyugdíjasok Házában Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Hızsı utca 4. szám alatti Nyugdíjasok Házában, valamint a Civil Szervezetek Házában lehetıség van rendezvények tartására. A Nyugdíjas Házban a 120 fı befogadására alkalmas helyet bérbe lehet venni továbbképzések, vállalkozók által tartandó vásárok, családi, baráti találkozók, ebédek megtartására. A Civil Szervetek Házában található 70 fıs nagy-, és 20 fıs kistanácskozó szintén bérbe vehetı képzések, foglalkozások, elıadások megtartására. Érdeklıdni a helyszínen a Ház gondnokánál, valamint Szőcs Gábornénál a 06/ es telefonszámon lehet. Közalapítványi közlemény A Békési Fürdıért Közalapítvány ezúton köszöni meg az elmúlt évi 1 %-os személyi jövedelemadó felajánlásokat. Az így befolyt ,- Ft támogatást a közalapítvány mőködési célokra használta fel. Ajánljuk adónkat! Ebben az évben is az adót fizetı állampolgárok dönthetnek személyi jövedelemadójuk 2 x 1 %- áról. 1 %-ot alapítványok, társadalmi szervezetek vagy külön nevesített intézmények javára, a másik 1 %-ot egyházaknak ajánlhatják fel. Az egyéni vállalkozók február 15-ig, míg a magányszemélyek május 20-ig kötelesek benyújtani bevallásukat. Az SZJA 1 %-ára jogosult szervezetek neve és adószáma Békés városában (akik kérték a megjelentetést):

5 - a Megújuló Tarhosért adószáma: Alkoholmentes Szabadidıs Klub adószáma: ARANYKOSÁR a Gyermekekért alapítvány adószáma: Békés Mezıgazdaságáért adószáma: Békés Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesület adószáma: Békés és Vidéke ÁFÉSZ SE adószáma: Békési Cukorbetegek Életmód Egyesülete adószáma: Békési Gyermekmosoly adószáma: Békési Ifjúsági Sakkozásért adószáma: Békési Idısekért adószáma: A Békési Könyvtárért adószáma: Békési Múzeumbarátok Köre adószáma: Békési Muzsikáló Gyermekekért adószáma: Békési Nebulók a adószáma: Békési Polgárırség Közhasznú Szervezet adószáma: Békési Szabadidıs Lovasklub adószáma: Békés-tarhosi Baráti Kör adószáma: Cigány Szabadidıs Sportklub adószáma: Diákjainkért adószáma: Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Gyermekeiért adószáma: Epreskerti Óvoda Gyermekeiért adószáma: Békési Fürdıért Közalapítvány adószáma: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület adószáma: Farkas Gyula Oktatási adószáma: Hajnalcsillag Közhasznú Nagycsaládos Egyesület adószáma: Jantyik úti Óvoda Gyermekeiért adószáma: Játékos Tevékenység Gazdag Óvodai Életért adószáma: Kállai Jenı adószáma: Korona úti Óvoda Gyermekeiért adószáma: Magyar Vöröskereszt adószáma: Mentálhigiénés Egyesület adószáma: Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesület adószáma: Mozgáskorlátozottak Békés Városi Egyesülete adószáma: Ótemetı úti Óvoda Gyermekeiért adószáma Szakképzésért adószáma: Szent Lázár (Lázárus) adószáma: Teleky úti Óvoda Gyermekeiért adószáma: Újvárosi Tagóvoda Mosolygó Gyermekeiért adószáma: Ultrahanggal az Egészségért adószáma: Városvédı és Szépítı Egyesület adószáma: Az egyházak teljes listáját megtalálják az APEH Útmutató a évi adóbevalláshoz címő kiadványban.

6 HIRDETMÉNY Békés Város Önkormányzata eladásra meghirdeti a tulajdonát képezı - Békés, Veres Péter tér 7/B, II/4. alatti 2 szobás, 55 m 2 -es lakást. Induló ár: ,- Ft; - Békés, Kossuth u. 10/A, III/15. alatti 1 szobás, 25 m 2 -es lakást. Induló ár: ,- Ft. Jelentkezési határidı: február 16., péntek 12,00 óra. Békés Város Önkormányzata bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képezı: - Békés, Kossuth u. 2. szám alatti, 17 m 2 -es üzlethelyiséget, 3 éves idıtartamra. Induló bérleti díj: ,- Ft/m 2 /év + ÁFA. Jelentkezési határidı: február 16., péntek 12,00 óra. Az értékesítésrıl és az üzlethelyiség bérbeadásáról részletes tájékozató kérhetı a Polgármesteri Hivatal (Békés, Petıfi u. 2. sz.) Városüzemeltetési Osztályán. Békés Város Önkormányzata pályázat útján, piaci lakbérő lakását bérbeadásra meghirdeti Békés, Karacs Teréz u. 7. I/4. alatt. Az induló bérleti díj: 450,- Ft / m 2 /hó. Benyújtási határidı: február 16., péntek 12,00 óra. Részletes tájékoztató kérhetı a Polgármesteri Hivatal (Békés, Petıfi u. 2.) Mővelıdési, Sport és Népjóléti osztályán, a 36-os irodában. Tisztelt Föld- és Ingatlantulajdonos! Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy Békés város közigazgatási területén (külés belterületen) a DÉMÁSZ Zrt. megbízásából a FEED-ORG Bt. munkatársai a nagy-, közép-, és kisfeszültségő szabadvezeték nyomvonalán karbantartási, gallyazási munkát végeznek. A munkákat január 22-én kezdték, mely elıre láthatólag február közepéig tart. Amennyiben a vezeték közelében lévı fa, növényzet az áramszolgáltatást veszélyezteti, az eltávolításra kerül. Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy maguk is elvégezhetik az ingatlanjuk elıtt lévı fákon a metszést, és kialakíthatják a megfelelı védıtávolságot. A munkát végzık a kivágott fákat, gallyakat az ingatlanok elıtt letárolják, azzal az Önkormányzat, mint tulajdonos rendelkezik. Kérjük megértésüket és türelmüket. Felhívás helyettes szülıi jogviszony betöltésére A gyermekek átmeneti gondozásának zavartalan biztosítása érdekében Békés Város Aljegyzıje helyettes szülıket keres. Betegség, tartós távollét vagy életvitel-vezetési probléma miatt több szülı rákényszerül arra, hogy átmenetileg másra bízza a gyermeke nevelését. A gyermek fogadására alkalmas hozzátartozó vagy ismerıs hiányában ezen idıszak alatt a gyermek felügyeletét a helyettes szülı biztosíthatja. Helyettes szülı legfeljebb egy évre fogadhat otthonába olyan gyermeket, akinek a szülei kérik, mert átmenetileg nem tudják ıt gondozni. A helyettes szülıi jogviszony létesítésével kapcsolatosan kikötés, hogy a jelentkezı idısebb legyen 24 évesnél, fiatalabb 55 évesnél, büntetlen elıélettel és megfelelı anyagi körülményekkel bírjon, valamint egészségi állapotát háziorvosi vizsgálattal tudja igazolni, miszerint alkalmas a gyermekek fogadására. Mielıtt egy helyettes szülı gyermekeket fogadhat otthonába, felkészítı tanfolyamon kell részt vennie. A helyettes szülı egyidejőleg saját gyermekeit is beszámítva legfeljebb öt gyermek gondozását végezheti. A helyettes szülıket tevékenységükben folyamatos szakmai tanácsadással segítik. A helyettes szülıt tevékenységéért díjazás illeti meg. Bıvebb felvilágosítás kérhetı a Polgármesteri Hivatal 49-es irodájában, vagy a telefonszám 151 mellékén. Elsısorban házaspárok jelentkezését várják.

7 Két új híd Erdıs Norbert Békés és térsége országgyőlési képviselıje, alpolgármester ezúton értesíti a Tisztelt Békésieket, hogy a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület által elnyert Európai Uniós pályázat keretében megépülı ökoturisztikai útvonal elıkészítési és kivitelezési munkálatai megkezdıdtek. Elıször a Piac téren, valamint az Erzsébetligetben építenek meg két hidat, ezt követıen a tanösvényt. A hidak kivitelezését a Vektor Kft. végzi, míg a tanösvény kialakítását a Caementárius Kft. nyerte el. Az elıkészületi munkák már megkezdıdtek, ezért az Erzsébet-ligetben a pontonhidat a munkálatok miatt elvontatták. Az építkezés miatti esetleges kellemetlenségekért ezúton kérjük a környék lakóinak megértését és a város vezetése nevében Erdıs Norbert alpolgármester elıre is köszöni a türelmet. A hidak tervezett átadásának ideje április vége, amikortól már fix hídon tudja az átkelést biztosítani az önkormányzat az Élıvíz-csatorna Erzsébet-ligeti szakaszán. Képviselıi fogadóórák A város tíz egyéni választókerületének képviselıi az alábbi idıpontokban és helyszíneken várja a Tisztelt Lakosokat: Választókerület Képviselı Idıpont Helyszín 1. Barkász Sándor február 23. Petıfi u ,00 órától 2. Mészáros Sándor február ,00 órától Polgármesteri Hivatal kistanácskozó terme 3. Dr. Pálmai Tamás február 8. Zeneiskola, Petıfi u ,15 órától 4. Erdıs Norbert március 30. Idısek Klubja, Dózsa Gy. u 11,00 órától illetve, elızetes egyeztetés a 06/ os számon 5. Vámos László február ,00 órától 6. Izsó Gábor Szerdai napokon, bejelentkezés: számon. 7. Deákné Domonkos február 23. Julianna 17,00 órától 8. Mucsi András minden hétfın 16,00 órától 9. Miklós Lajos február ,00 órától 10. Tóth Attila február ,00 órától Polgármesteri Hivatal kistanácskozó terme Polgármesteri Hivatal, polgármesteri iroda Zsinóros Közösségi Ház, Ady u. 1. Petıfi u. 4., 5. számú iroda Eötvös József Általános Iskola, Jantyik M. u Vadászház, Bocskai u. 18.

8 Városi felmérés Az elmúlt években a város területén több helyen történt szilárdburkolatú útépítés, amely befolyásolja az utca megvilágítottságát, ezért szükségessé vált a közvilágítás felülvizsgálata. Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy amennyiben a felülvizsgálattal vagy esetleg nem mőködı lámpatesttel kapcsolatos bejelentést kíván tenni, azt megtehetik február 28-ig személyesen a Polgármesteri Hivatal Beruházási Osztályán vagy a es telefonszámon. Segítı együttmőködésüket elıre is köszönjük. A Polgármesteri Hivatal konyháján elıfizetéses ebéd rendelhetı, 450,- Ft/adag áron. Érdeklıdni lehet a Konyhán, munkanapokon 14,00 óráig. Rágcsálóirtás február e között rágcsálóirtás végeznek a városban. Igényeiket a Polgármesteri Hivatal telefonközpontjában, valamint a Kossuth utcai, egyállásos autómosónál jelezhetik. A Piacfelügyelet tájékoztatja a piaci asztalokat bérlıket, hogy február 28-ig, 8,00-12,00 óra között lehet a bérletek meghosszabbítását megkérni. Kérik az elmúlt évi szerzıdés bemutatását is. Új bérlık jelentkezését is szintén ebben az idıszakban várják. BFKC hírek Békés Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja a szurkolókat, hogy megkezdıdött az ülı bérletjegyek elıvételben történı árusítása. Az ezzel kapcsolatos tudnivaló a bérlet hátoldalán található. Érdeklıdni és bérleteket vásárolni a Sportcsarnokban (Békés, Csíkos u.) lehet. Törzsszurkolók, egyéni és társas vállalkozások részére korlátozott számban, a tavaszi idényben is van lehetıség VIP bérletek vásárlására. Bérletváltási szándékukat a 66/ ös telefonszámon, vagy a Kft. sportcsarnokbeli irodájában jelezhetik. A Békési Férfi Kézilabda KFT. Budapest Bank Férfi Kézilabda Liga 2006/2007-évi alapszakasz NB I férfi kézilabda felnıtt és ifi mérkızéseinek idıpontjai: Erste-Békési FKC - Szászhalombatta Szombat Komló-Főtıerımő - Erste-Békési FKC Szombat Erste-Békési FKC - PLER Airport KC Szombat Tatabánya KC - Erste-Békési FKC Péntek Erste-Békési FKC - Gyöngyösi FKK Szombat Debreceni KSE - Erste-Békési FKC Péntek Rába Quelle ETO - Erste-Békési FKC Péntek Erste-Békési FKC - Nyíregyháza KSE Szombat Helyszín: Békés Városi Sportcsarnok, Jantyik u Városházi Krónika. Megjelenik havonta. Kiadja: Békés Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala. Cím: 5630 Békés, Petıfi u. 2. Tel.: 66/ Internetcím: Felelıs szerkesztı: Dr. Baji Mihály aljegyzı. Lapzárta: minden hónap utolsó keddjén, 12,00 óra. Nyilvántartási szám: Terjeszti: Magyar Posta Rt., Békés. Készült újrafelhasznált papírból a TYPO Bt. nyomdájában példányban. Cím: 5630 Békés, Szarvasi út 15. HU ISSN

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA Városházi Krónika BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA ingyenes 2008. május XI. évfolyam 2. szám MÁJUS HAVI KIEMELT TÉMÁNK: Felelıs lépésekkel a jobb vízminıségért A víz mindannyiunk alapvetı éltetı eleme,

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonába kerülı lakóingatlanok mőszaki állapotáról, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérérıl szóló 5/2003. (III. 28.) rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

KIVONAT. Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a napirendet módosításokkal és kiegészítéssel együtt elfogadta.

KIVONAT. Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a napirendet módosításokkal és kiegészítéssel együtt elfogadta. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. KIVONAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2010. november

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. június 25-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. június 25-i ülésére Tárgy: Civil szervezetek a Sorszám: IV/8. Döntéshozatal módja: Előkészítette: Kálmán Tibor sportreferens Egyszerű szótöbbség Véleményező Tárgyalás módja: bizottság: Valamennyi bizottság Nyilvános ülés

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA Városházi Krónika BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA INGYENES 2006. SZEPTEMBER IX. ÉVFOLYAM 9. SZÁM Képviselı-testületi ülésrıl 2006. augusztus 31-én tartotta soros ülését Békés Város Képviselı-testülete.

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok - 2015. december 31. napját követı

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli)

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli) M E G H Í V Ó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestület 2007. december 19-én (szerdán) 10.00 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (Bp. III., Fı tér 3. I. em. 21.) tartandó ülésére. NAPIREND

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 6. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 25-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Iktatószám: 2-8/2013. Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Készült: Társulási Tanácsának 2013. október 24. napján 14.11 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 609/2011. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak c. újság

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER 1153 Bp., Bocskai u. 1-3. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 307-6479 Fax.: 307-7360 polgarmester@bpxv.hu www.bpxv.hu Fogadónap: Minden

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 11/2007. (II. 27.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Jóváhagyta: Békés Város Képviselı-testülete a 161/2000. (V. 12.) KT számú határozatával

BÉKÉS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Jóváhagyta: Békés Város Képviselı-testülete a 161/2000. (V. 12.) KT számú határozatával BÉKÉS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Jóváhagyta: Békés Város Képviselı-testülete a 161/2000. (V. 12.) KT számú határozatával a 33/2004. (II. 26.), 140/2005. (VI. 23.), 295/2006. (XI. 30.),

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. február 27-én tartott s o r o n k í v ü l i ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Barkász Sándor, Mészáros Sándor, Dr.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete

Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete Ügyiratszám: SZ/3278/2009. Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete JEGYZİKÖNYV Készült: 2009. április 15-én (17.00-17.10) megtartott nyílt képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak: dr. Benkovics

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában.

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszód Város Önkormányzat i Hivatal mőszaki iroda ELİTERJESZTÉS Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszódon a Csengey u és a kapcsolódó közterületek

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt.

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. szeptember 27-én 16 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1. számú szobája

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA Városházi Krónika BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA INGYENES 2006. FEBRUÁR IX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Képviselı-testületi ülésrıl 2006. január 26-án tartotta ez évi elsı soros ülését a Képviselı-testület. Az

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 17-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 2-8., 11. TARTALOMJEGYZÉK OK: 2/2013.(I.15.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. november 15-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA Városházi Krónika BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA INGYENES 2006. NOVEMBER IX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM Képviselı-testületi ülésrıl Az október 26-i soros testületi ülésen elıször tájékoztató hangzott el az

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 44. -a alapján

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ONKORMÁNYZATI HÍRADÓJA VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

BÉKÉS VÁROS ONKORMÁNYZATI HÍRADÓJA VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM t I BÉKÉS VÁROS ONKORMÁNYZATI HÍRADÓJA INGYENES 2005. FEBRUÁR VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Képviselő-testületi ülésről Január 27-i testületi ülés iegjclentösebb elő ~rjesztése a fürdő és uszoda lehetséges fejleszté

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: AZ ELİTERJESZTİ NEVE: A Képviselı-testület 2012. január 17-i ülése Javaslat a helyi közlekedés útvonalának és menetrendjének elfogadására

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13330/2011 Elıterjesztés - a Képviselı- testületnek- a Sárospatak címő

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK. 13/2010. /V.28./ sz. rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK. 13/2010. /V.28./ sz. rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2010. /V.28./ sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 4/2010./III.03./ sz. rendeletének módosításáról A képviselıtestület

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 13/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 84-85. Rendelet száma: 10. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÉRDEKEGYEZTETİ, KÜLKAPCSOLATI ÉS EGYHÁZÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 986/2014. Postacím: 5601 Pf. 112.

Részletesebben

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3284- /2009 szám Elıterjesztés az iskolai

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a rövidebb és hosszabb idejő

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Viziközmő-társulattal kapcsolatos döntések Az elıterjesztést készítette: Dodonka Csaba

Részletesebben

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre Pályázati őrlap SICSZB sportkeretre 1. Pályázó(k) neve:........ Lakcíme:............ Telefonszáma:... E-mail címe:..... 2. A pályázat tárgyának rövid ismertetése:.................. 3. A pályázati munka

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a közfoglalkoztatás új rendszerérıl Elıkészítette: Tárnok Lászlóné jegyzı Véleményezı bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Sorszám:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-1/2011. Tárgy: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben

Részletesebben

2010. december 9. napján tartandó rendkívüli. Az önkormányzat önként vállalt feladatairól beszámoló

2010. december 9. napján tartandó rendkívüli. Az önkormányzat önként vállalt feladatairól beszámoló Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333 Ügyiratszám: 70-12-1 /2010. Sorszám: 4 E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA Városházi Krónika BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA INGYENES 2006. DECEMBER IX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM Költségvetési koncepció November 30-i ülésén, közmeghallgatás keretében tárgyalta meg a képviselı-testület

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 6. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 15.én megtartott zárt ülésérıl. Az

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E LİTERJESZTÉS - Képviselı-testületnek - a Sárospatak Kártya bevezetésérıl

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben