"#$ " "%&'( %#)#*+%)% ('##$,(-./0)#&*'"

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""#$ " "%&'( %#)#*+%)% ('##$,(-./0)#&*'""

Átírás

1 "#$ " "%&'( %#)#*+%)% ('##$,(-./0)#&*'" 1+()%&.*2+33)3+*!456! 1/59

2 78!"!#$ %!!&# ' (#) ( *( $+ ',%, (-#$ "!. (!!&#(!.!/0!, 1#,,.#&2#,,3&4!,,3&4# %,,!,!"!,,3&!,5/6/0!,7 $,,.,#-!-.5/87,,3&,.-2.,3+#!&#9 %,, ",!:"!'/;// (<3/0-1#,(<3 =!! 9%,!4..!,3$304,,!"&32.!.! >? 2/59

3 "# $ # A40B3!#+ % A2#!$#-+ & A2#!$#-+/?/0!, 9!2#!$#-+ A&$#-+/60- ' $!!&!3C#4'.,! ( 9D,.!9+,. ') ) "-2!%#! 3/59

4 97 $ $# 1# <,E 88> 2' 0 C!-!.!,E##,.#,!,88>/0#, $ 9.-!,.!-!!,# E'.3,# &#3,,'' #3!,# #.!-!!. '.3,E#.-!,.!-! $ <,E,,E F#4.#3, 88? #3'/0 #,G!92,-80 $ <,E $< $%:H ###44 CI.I ' $ $< $%:H # J # I!/0!,#4.-,3'# #4F.,-#4,! $ $# <,E J #& ' /0! C,#,F#4! -# $ 9. 2#4.- I!0- '* &% )+,# - $$#H,1#%,,E'F#44#!.,,E.' 5F!! <,E% <,E %, $#3F.# <,E 1# <,E J H, 1# <,E 4#,,,E!, $# %,,EJH,%,,E7 $,!, 9,! C 0-2!.,'### 2, #,,.# F#4! 2#.! C-,!#!,E' 4-.! $,,3& I.#' 2 #,. C, C., #4,&4### $' #!##.#,-#,!,ICE *!,!#C,2C30'!,##!#!&'. 9&##!!2$94''C-,,#,.,!,'..!,,., # #,, - 4,F#,,E!,.,4-,F. $ $# <,E / I! >0! 4,F,,E!,.,4-,3#!,F-44 /'0,#-4,,., $.,,-,!E.,!#!#&!3,#'!ECIC!-',/0!,.! >//,'3 >/,,,E' B#,2-,,!.,!&4##5!&!#2.#!2!,'..I! /0! 6 >6 K,., 6 >/ K07 =&'/0,,,/2-. $,,//0.,,F $!!!&!39.''!C#4'.,!$!,!!.! 2# 3 $# 9, '.,!,! 3 J #:0- $'3',,' 3 # '! $ 9 9,3 20 # 2!2!#! 4/59

5 '!! C.! 2. #!'.'' #C 3 '.-!#9,3#'! $ $# <,E 4#,# F#4'!E!. -# / &'/0,- 2'!E '!, F#4 5$#,,E-#/&'/06/>8/K#4.#-#!!#,,,/?//K4#,>6>86K7 $ 9'3!,'#,C 2' 2,,#3 %< #! '#,E,.#4 4##4,,E!.,#E $ 9, 23 / &'/0' E,,'##,2-E,,#E!-#&!/0C, ' # $$#<,E,,E!,#.,/' 0,#-4"#!C,.,,2-4'9.'3''!!-###E! 1#!,.'3/0// %,!,.'3/0// %,!.'34!-#!'3/80// 1#,,E,E.'3/0// $,#E K3#4.-&!/ $!&!3!!# /L#!'# K2!,!'F,!#44#,E#.#3 ##',CE!#&##.4!# $ #44# 2#.#3## -E!, -!!,##!# $'! $' (,!(' 2!' *C392!3:('5,!,7 *C392!3:('54#!,7 *,#!.,#!(' B3,,##!' )!' "##!(' B#44#K##!' (.!!9!!# 2#!9!!# 9#!' #!' 5/59

6 $0!#.!' 9#44#!,!,#,#3 33 ' 4,,!' 4,E!' 9#!'!!.#,! #44# ','!. '#,C #&4##! # # $ '2# #44# ' #! # 4.#!. ##.! '#,C#!##.,C $ 9 /0',,! 4 F#4!&# #.#! $ F#4!&##!3, '2## #!#4'4 $#..!!!!##.$9.!!!!#!#4.###!!,'23!,E,E #3,C $ 9 #4E!..! 4#!,,3 $ #4E!.,.#!#,!!. #3! '!!..,,!!#!. $ 4#,,E#44 9 #4,,! '. 4C,'##4,##,F,!#,CC-#20 2', $ 4#,#.!'3',#,''2!! #/.',E'.#2!,'.>0!,,E#4. '2'2!#>6K52!# 8/K74,' $.##!'4#,/,..#3#.'/0!#4,F2,/*,.#,'.!/60!#4,FC,3. 6/59

7 0:;7!!456 %.*/ *" #! 6 6 #!,I /8 > #!# 8/? & $,,'/.'423!3. &.*/ *" #! >6 6 #!,I /> />86 #!# 6 >/ -#. /8/ & 4891: $4#,'/.'>2-.I2!3 7/59

8 *5 $!. / &'/0 2-. #!!#!,, &# K Aranykor Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazat zárótaglétszáma L. $,!. //0! 3,//> '0!. 6>2-#!$'-#>82-,,!.!#,-# 82-$//0!3,E,/?2-$.8866M0'!,E-,E,?> 2- #? 2-,4,F,' //0!, I #,!,-,# #, F, / &' / #!. #!# #4'4-!-I #,!,# ' ) ; & <!3 4891: 481:< <3 4891: =# > N'-# / >> G-# /?!# 924 4:9 773 :11 3>11 G-# /8 / />!-#5.7? 8?/ / 88 <,E, > //?> BC :< < /59

9 $4#,E'3#!# &)+,#,? $,#.#!,,!,'..-##.# 4#,#!,E-#I# % # Aranykor Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánágazat zárótaglétszáma $,, // 3, $, // 3, / 2-. / M0 $. 2-'-!. / 2-,F ',F! $#., /? 2- '?>? 2-,,!,.! F, ' ,-!'4-#. 9/59

10 $.,,##4.-'>2-'!E! '.!??8 2-,.,'2#4.- # ' ) & ; ; <1> 344: #4 6 > /? N'- G-'3 6 > /?!-#4 / >8 /?>? G-' > > 86 BC / > :##,.3"'0. B,',F??8?6 B,4,F, -#!. / 08> 0/ 0/ +3? 68 // / / ' #, év alatt évig évig 50 év felett Férfiak Nk /59

11 0<5:= $,E'3! $# 1# %,,E F#4! &#8K2!&#/666K!#.!!!#/?/K '# 44-87< & E Ft-ban A (-# >/68/ >6>86 8/M K!A#?/6 88? 8M %F#4!A# 6 )!#.!!!A# />8 //6> /8M % 42<4<1>4 % E Ft-ban A (-# 86> /?//?>M K!A# 8 >/?>?M %F#4!A# /> )!#.!!!2,,-&#?68 88>?M % 1>12:2> + E Ft-ban A (-# 866??? 6/>8/ 6>M K!A# /?86 /666 6M %F#4!A# 8 )!#.!!!2,,-&# //?8> /?/ M % 4487<821 $2!&#/&'/0!.!3##!,,E! #!' /M0# &''. # #,!# # C, 2! #.C3.,''.#,,!., ' -,#., 4''! >!! 2!&4## 2! # %F#4!&#,!.'#4. 9 #!3, F#4!#'2#!##!#4'4 11/59

12 $,E/0?033,4#!CI.I,!.' 4E / &' /0 2! # 3 # /?8 6 B K0. $ / M0#.- -',,!., #&.!4''!>!!.,#! " 494-8>7? # -' 484-:22 - ' B,B- $,!,'32!&#''-O!#.!!!#&#! ##'3 &EP - 6 K /0.' C #! #4'4#,!#32,,-#'4-3.E#4,.5%!. '3',&E -!& # 4, 7 $,!, '3 2!&# '' - O,'.P -?8 K,E.,,F,F,#%G03.!!,! *=7!456 $,2!,E##4#,/&'/0>??>K,,#,E#4./&'/0!& 1#,,E#4.-E$'!!,E2!!#4,C ###! /0' '2! E-,# 688? 2-50' ' ' 8/2-7 $,E#C,#.#3,E#4.#,E %,!,#E.,,#4'/&'/02-#!.#!#,!K 4- C.!,E /0' E -,! C-,.,E2! # # '2!-, C, 9,!,E'2! /.',E48>K#' 12/59

13 067 &# = E B5A 6.B?? B= K!# >>?666 >/ /?M %F#4!# // 8?8?/M )!#.!!!# > 8 >? /?>M & > 1122:4< 71>>3> 343C81D $,!&I'.?666 K. /?M0,!&I,''.#,, 5?68 K7!# 5,E#4.,E##4. C!!.,,''. C!&7 $!#.!!! #, '.8K./?>M0 $ 4#,#4,E! '!,#!2!#4,! 0 / #3'0-4#,E#!2!#,!!E/K #!2!!#!,#4, $. E# F#4!,''.'!. 1#,#4,E! '!.#!2!#4,! / #3' 3 K!++, & B,,!E!#!!#4, 6? 8 9::8 % # = E B5A 6.B?? B= K!# 66? 6? 86/ 6M %F#4!# ???M )!#.!!!# M & 119>9 32><3?33837 :<C4<D $, F#4!'.# 88 K0 4,#, #!-,#3. >866K#4,!.,#2!/6K0F#4!&I! #! $ 2! #., H"9%,,E'3-,#,! #,.,#4.-# 13/59

14 !) C E=C 1234-=43? 1# %, L.,,52-7 /86 /6 B,!#.,#5KQ2-7??/ /8??8/8 B,2-3,C.!'2!#5KQ2-7 />6 B,2-3,.'2!#5KQ2-7 >?/ 066<6:8 &# K0' ; ; 9,CC-2,,- '2!# / / /8 443: %#3!4'''2!# 888 /6> :2 173<> 1::8> :2:> '+= K0' = & ) <!3'3? /? 6 1<7: /2' /6 >> 3<74 /&!? >9< /!! 8 94: /? 6 32:3 /I! /? /I! 688 8? 37>9 /, 66 / :182 /' 6> 8 >92 /#3' /6 1:< /.'?? 6 :7> /&'??? > 3123: 31:99 2 1::8> 14/59

15 '+= += = K0' E %) == E & <R"S / :2 /<B RB=L* //6 0 34< /<B RB=L* 0/> >8?789 /<B RB=L* 6 0>>?18 /*<B RB=L* / & 443: 847 :2:> % # 1234-=43+=)?=! "# $ 15/59

16 ; %#3CC-2,,-'2!# >6 6 %#3C,CC-2,,-'2!# >8? 0 > :9< 199<4 8 &. 5#B J + B6?= (,C G!!#!2!.,,!!#!2! >/ 86?>8M >8?8?/M 88?>8/ M :1997<3 144>232 7:C<1D <,E, #,#.#!,' #!# # '!E!,'#'-E5##.4,,!##'7,E#C$9;,!!,##,2-,!';,4,F!.C!-3325#7,E,!,-#$# #-#4'',C.I,.!,' $,,# #!2! 4, 0,E,! #!2!#T '.!,! #T C!#!2!#T!..,,!,! 34-#!2!##0.#- % #?!+#) (,C 66868?/ 6/M %'"0'- 6 >88?6 >/?M & >>928 7>>8:21 M /.' 2! ##!!,#' C#,.! / ' 0,#-4,,!.,!# $,,, /,/0.',#.!.,4,>//K 16/59

17 J)+, 1234-= &# = ,) 5 A6 <! > /?>6 88,. >? /6>> 88?>,. 8 />8 88,. 86/ 6// *,. //?>?/ 8/6 $,#,E# 9,,! 3.E 4,#. 2!,' $,E,,E# ;!,,,F# ; 9 4,.!('' 2,#4,#. $,!#!2!# #4,&E. E 4C,' (,!(' 9,,! &4### $ #,!#4, #'3!., 2.,'C.#&2 //0!,682-,.C,.,,!.!#'4#,! 3.E 4, '.,,' 2., B,# 4'',#44 #! # #!# # C-,, C, # 3.E C0#!#4'4#!2!##93>2-,!# #!2!#,,!.!, 88 2-,! 2.,,!.!!, '32 ) $''!#!,.''I.,,!,.!!,!!-#!2!#!!##!.,!3#!2!#- 4,' , - &!2!,#52-7 / >> >6 8 />>!2!4,5K7 />>6/?>8/ 8/886? />6 >?6/8?, C B!2!,#52-7? 8?/ / 88!2!4,5K7 >6/ /8 /6? /8? >, C B!2!,#52-7 > 8 6 / >!2!4,5K7 >?>>? /?66> 6 8?//?88?8! 93> :74 < :<>! 4434: >29189< 4729<8998 4:8>2:8<: 31><>>84<2 17/59

18 $/&'/0#E.,##4/&'/0!,?62-.,,!,.!,!#,,66K#C?6K&'/0!,.,,!.!>2-4!',!#,,>6/>KC 8?K A= & $ 4#!, F#4!#4,!# #.! # KCE.# 2!,C!!.,#!4,#/8>KB4,,E#4.#!3## E'3!#!.,''.# '.!!,!#C!& % &'()*+,-", &*, &*.,-" % J $ /0 '56 0 = $0 K-,3# 2!-E /0 ", !,E /0 $#!E 0 (#&E5,7 $0 %#!,,, 0 9#4,,!#!#&!3 $0 2!# $$0 B,'#4,#2E# 0 ##2!-,2,! &&E 0 $,J #4,#! 10 #4,!E# /0 B,'',F#4, 0 K.,#!,E 0 B+, 2 12$$ /0 K AE A /59

19 % $.# #!' /..#3 #.'/0!#4,F 2, $ 9,!,#!!,C#.#!# # #.,#& 2# 5,!#!E##!#&!3,! #, 0. 'E #44!. 2.! 2,3 2,!.!,3#!7 % &'()*+,-", &*, &*.,-" % J /$ 110 '56 /0 = 0 K-,3#2!-E $$0 ", !,E 10 $#!E 0 (#&E5,7 0 %#!,,, 10 9#4,,!#!#&!3 20 2!# 1/0 B,'#4,#2E# 10 ##2!-,2,!&&E 0 $,J 2 1/$ 10 #4,#! 0 #4,!E# /0 B,'',F#4, 0 K.,#!,E //0 B+, $ $$2/ 20 KAE A 0 19/59

20 + % J % &'()*+,-", &*, &*.,-" % &'()*+,-", &*, &*.,-" % &'()*+,-", &*, &*.,-" /$ 110 $ /0 $2 $2/1 20 '56 /0 0 1 /$0 = 0 $0 2$ /22 $0 K-,3#2!-E $$0 /0 12$ /$2 0 ", $$0 4..!,E 10 /0 2 /2 20 $#!E 0 0 2/1 / 0 (#&E5,7 0 $ %#!,,, $ $0 9#4,,!#!#&!3 20 $0 $ !# 1/0 $$0 $ B,'#4,#2E# $2/ 210 ##2!-,2,! &&E 0 0 / 2 20 $,J 2 1/$ / 2$1$ 0 #4,#! $ 2$ 20 #4,!E# /0 /0 1/ 2/ /20 B,'',F#4, K.,#!,E //0 0 /1 1$ 0 B+, $ $$2/ $$ /0 /$ 1 0 KA E A! "#$%$# &%'(%)*+$# )*34,,, 0 $2/ 0 $2/ 0 $.,#-! #-!#4,# #4.#'!#,' ## '2#C#&33#, % J =43? $ 9 /, C3'#! 4,,! ' 9,! (.# G! K, - #& #!.!,! ' 2,#.! 9,!.#.#4! 3E! 2.!, C!.# 'C#E.C $ 9 C!.# 2.!, 2#4,,!,#! I, 44 C, /,/0! ' #! /.!C3 C##!#,2-/.'#4.#2.!, 3E $,.! E,'E! -#' 2!#! 9,.-!# #4,>K 1#!,,'2EC!!.,4:>37 C== #E - 20/59

21 += + CEB % J % &'()*+,-", &*, &*.,-" % &'()*+,-", &*, &*.,-" % &'()*+,-"?=, &*, &*.,-" /$ 110 $ 11 /0 $2 $ $$0 '56 /0 0 1 /$0 = 0 $0 2$ /22 $0 K-,3#2!-E $$0 /0 12$ /$2 0 ", $$0 4..!,E 10 /0 2 /2 20 $#!E 0 0 2/1 / 0 (#&E5,7 0 $ %#!,,, $ $0 9#4,,!#!#&!3 20 $0 $ !# 1/0 $$0 $ B,'#4,#2E# $2/ 210 ##2!-,2,! &&E 0 0 / 2 20 $,J 2 1/$ / 2$1$ 0 #4,#! $ 2$ 20 #4,!E# /0 /0 1/ 2/ /20 B,'',F#4, K.,#!,E //0 0 /1 1$ 0 B+, $ $$2/ $$ /0 /$ 1 0 KA E A! "#$%$# &%'(%)*+$# )*34,,, $!#4,#,E'3!!6M0#I.!,'.,#!,/6M0#I.4, $ $# <,E I! >0! 4,F 44,,E!,.,4-,3#!,F-/'0,#-4,,., #4..!,3! #4,#! '2. #4..!,3!E2,.''!4''#4,#$,##.3#!#&!3 #4,!. 2 '3' U- '2,,.,'#4,#,4.#!./, /0! ' -,# C!-'.3 2,&# - I#. CE! $ <,E / I! 80 #C. # #!,#4, 0,# E,'33,##44-;!,#'4.##4,# $,!#C,''I!##44#!E#!' E,! C.! 2!V E 2! -#4,C 9 21/59

22 9: 57CCD 456 ;. 22/59

23 $ 9.,#!.#,!#!, #!'.,#-C4 C#! 9#C C3.,,'' F'#!.,'!E3! CF ##444''.,#-#,!#E$$#<,E 4''.,#-! #I#!C 4''-. -! #,!# -C,9#!&!,&''.,#!E2! /, 0-/.,#-#!,E 4#!.,!., 1234-=43- %,, 1#, A2#!$#-+ /&'/0.,?8M0# (.,# /&'/0.,60'#'' 92,! /&'/0.,?M0.'# 9H<BB:2#!$#-+ /&'/0.,?6/M0# /&'/0.,/T#!,I A&2#!$#-+ 2!3/M0# 92,! /&'/0.,>M0.'# B.,#-.# C!.,#-!!&,C3 3 CE.F F -!#!##!&!!###.9,F#4. ','## -#!&#!#,###,2- F#4# $ 9,! ###,2- #4 4''.,# 2!. '' 4CE.# &''.,#!E'!E $.,#-# '2#!.#,- C. E #E# 9!.&!3'#'9.-!! $,,E!,,'! -E##, I 3,, I!.. B!.!, C,,! #4.# 9 I 3,,#' E. 3,,# 52! #C 2,,- #C 3 2!3# #!'7! 2 ## #,E,.!.#3#!C3,# #! '2#!4.,!,,!"##$ # % *75 2./ *75 2./. 74/ : %/ %/ %/ ', './ / % $,E 4#!,' 4.#! #!,I 23/59

24 & <4.#!23!3 ; #,+ ; " ; G ) ,00 HUF/EUR KK 287,96 294, , , ,00 HUF/GBP KK 356,4 348, , , ,00 HUF/USD KR 222, , , ,00 HUF/USD KR 221,89 215, , , ,00 HUF/EUR KK 287, , , ,00 HUF/JPY KR 2,4752 2, , , ,00 HUF/USD KR 218,15 228, , , ,00 HUF/EUR KK 296,3 299, , , ,00 HUF/USD KR 220,3 228, , , ,00 HUF/EUR KK 308,5 295, , , ,00 HUF/USD KR 236,8 225, , , ,00 HUF/EUR KK 303,1 290, , , ,00 HUF/EUR KK 295,56 289, , , ,00 HUF/JPY KR 2,4752 2, , , ,00 HUF/USD KR 233,23 223, , , ,00 HUF/USD KR 224,15 218, , , ,00 HUF/EUR KK 288,67 299, , , ,00 HUF/EUR KK 289,6 299, , , ,00 HUF/USD KR 230,6 226, , , ,00 HUF/EUR KK , , , ,00 HUF/USD KR 230,27 226, , , ,00 HUF/JPY KR 2,3327 2, , , ,00 HUF/JPY KR 2,2775 2, , , ,00 HUF/JPY KR 2,2893 2, , , ,00 HUF/EUR KK 312,09 299, , , ,00 HUF/EUR KK 307,39 299, , , ,00 HUF/JPY KR 2,2455 2, , , ,00 HUF/EUR KK 301,91 293, , , ,00 HUF/EUR KK 293,85 297, , , ,00 HUF/EUR KK 301,37 303, , , ,00 HUF/EUR KK 304,6 298, , ,00!,I23!3 ;,+ " ; G ; # ) ,00 HUF/EUR KK 287,96 294, , , ,00 HUF/EUR KK 287, , , ,00 HUF/EUR KK 301,1 292, , , ,00 HUF/EUR KK 308,8 292, , , ,00 HUF/JPY KR 2,4752 2, , , ,00 HUF/EUR KK 296,3 299, , , ,00 HUF/EUR KK 308,5 295, , , ,00 HUF/USD KR 236,8 225, , , ,00 HUF/EUR KK 303,1 290, , , ,00 HUF/EUR KK 296, , , ,00 HUF/JPY KR 2,4752 2, , , ,00 HUF/USD KR 233,23 223, , , ,00 HUF/USD KR 224,15 218, , , ,00 HUF/EUR KK 289,6 299, , , ,00 HUF/EUR KK 288,67 299, , , ,00 HUF/EUR KK , , , ,90 HUF/JPY KR 2,3327 2, , , ,40 HUF/JPY KR 2,2775 2, , , ,00 HUF/JPY KR 2,2893 2, , , ,00 HUF/EUR KK 298,6 299, , , ,00 HUF/USD KR 233, , , ,00 HUF/EUR KK 307,39 299, , , ,00 HUF/EUR KK 302,96 299, , , ,00 HUF/EUR KK 312,09 299, , , ,00 HUF/EUR KK 293,82 297, , , ,00 HUF/EUR KK 301,28 297, , , ,00 HUF/USD KR 225,58 220, , , ,00 HUF/EUR KK 301,37 303, , ,00 $,#E&!3#.,#-#!3,2!&#44# 24/59

25 & /&'/0,.-2W,# %+9& -: ;'< "2 4; <*:"1 A9 A9 A! /. =1, ,5 ' 4 74> 3<> 4> 74> /5 384 >>>> >>>> A9 A >>>> A9 A9 @ +B9 +B 5 >>>> >>>> >>>> /// = > : ;'< "2 4; <*:"1 0! /. =1, ,5 ' 4 74> 3<> 4> 74> /5 A9 A >>>> A9 A >>>> A9 A 5 >>>> $/ 5 8#!68%6 : ;'< "2 4; <*:"1 0! /. =1, ,5 ' 4 74> 3<> 4> 74> /5 A9 A >>>> A9 A >>>> A9 A >>>> A9 A >>>> & $1/ $9#4.!''.-#E##4.#-#!. 1#' $,#4.#'2#!,#'2##44##44! $'' ' C #4. #4.#-.' &'/0! # 2,3#44##4 $,' #E# 5,..!0 C!!! #4.#7 3 2,, 2,3#44##4## B!# C,!.,#-# #E..,# 2# E,.#!#E#,#&-# %,!,.,!.!#E2,3#44# #44! 25/59

26 $92#!9!!##!#4.#-.,#!!.#'4,E! $9-,&'2#.,'!,,E $ C-.!,! C,,#E### #&#.!C3,#C.#'C#4'4-#&#! 2!.C3C#-23!3#4,!#'C# $ 9 4''.,#-.,'E.#E..,#-!#&#,! C, E, #!#E3 I -4# #! C!,, $ 9 2,#'!E #'#4E!#,C '2# #44#!.!4,4#32#.C3#!2!!##! $ 9& F#&#..! C #!'!!&'!,''C!E $ 9'2#!.! '2#!.#,C#4 '!!#C,'#'-'##! $!.,#-###4,#'!,' -E, 23!3#.#3&!!.#'2#!-E# $ 9,,!.,# #!3, ''!'2#! C-,#.C 2,!!.4, #44'5'-7C!!!'#444, $ 9 3'#'#' C!.,4,'2## ' #! 2!, 2E C,, C!!! &C 3 C!! C'# 0 2,! #!.. 0.!,&C3.#!'&#E,#5 #!C.,#'.-'2##!2!,'..7CC,'2#!#44#M0 $ 9.,#!.#,! #44 '.#3'-I,#4,C,%!-E9!#4!! C3#$##,2''C, 5.,C372!-.#3##4,''B%0 #- 5#7.5#7 -'', $ 9 2,' #!2!,'.C!'!C#&33,' #524###E&!3#7.,9#2 23#!,'--#&##, :4E5;!456 % $'&C#3E#!#!.,!!&!C'-33I''!#.# $--..,#,-''23!3#C3!#C,'!E!, ?.!)XXX 4..,C3 33 6Q88? 5X 7 3E Y0.E 6Q 5X7# Q$ # #' 2,'2#! -E# #''! #.24!#4,-,FT!4#CC,9;# 26/59

27 .,#-A.;,B23!30I''#&!3##.!#24!#4.#4.'2###,34.'V!.!#!,!!#!! I# '! $.!!!0I #! #'2#!!!#3E/0..' $9.,#E.E''!!V#C!" #$%#&#'( &) #'*( +&) #'*(+#,-./0!" #$%#&#'( 121" 3 &( :2;<-4"1"+*( =+*> &> =+*4:2;= &!$ B&( B1?C"6 &*( Klasszikus portfólió 44,00% ZMAX + 51,00% MAX + 5,00% CETOP Kiegyensúlyozott portfólió20,25% ZMAX + 58,00% MAX + 8,25% CETOP + 9,00% MSCI WORLD+ 4,50% MSCI EM Növekedési portfólió 5,25% ZMAX + 49,50% MAX + 8,00% CETOP + 16,50% MSCI WORLD+ 12,50% MSCI EM + 6,25% BUX + 2,00% DBLCI ' #1234-=43? K!#; "-#.23!3 M+%$X!#23!3 MA%$XZM:%$X!,I 923!3 />M:%$X Z >M%$X Z M AB"H9 5#7 Z M%(A[ 5#7M%(AB,!,5#7 <4.#!23!3 Z/M%(A B,!,5#7Z/M=)A5#7 %F#4!# M+%$X )!#.!!!# M+%$X K,,-# Q<';M %F#4!)!#.!!!K,,-## M+%$X $*,#-#!&!,##,2- /.' I# 9 C-#,&! 9:0F66=77G;78 $ 9 2! 2 2,.!,!!'2#!!-.!! #&#!! 2!,'..!&! &!#C 4-'2#!!!#0. C-,C-,''C##' 27/59

28 (:5 8 $2-''-# L' E M $ /0.,!# 'F-, C,! #4.'!EC#, -#,C3!&#,!,'#!!####!!# I= $,'!.!&! #!!&!3 6M0# - '' 2# '3.!,,!&! 4,'- 2.'!!,'!.!&!#!!&!3 )C -!!-#!! $.!,,,E#-!&!C;C!2!#''4.#!..; 2#. '!!!V#!,.''!,'! # # 5., 3 7. #4.#,-.!2!0'-.!.!#.''!## &\(#,!2,E.C,#3''!3!.,&!.''-2!&!2--!&!.E##44 E,/0 '4''2!&4!&I&5(J9 Z/M=$X ZM<!##! Z>M5., Z6M '7BVV!Z8M0$--#.'##4-!,#!I,##5,44,!&Z6M07B#4'2--!&#, # %(A B%!V' '#!2. 0M0&4## 5E 06M E! 0>M H 0M"44#, 0M7 $.#!#.& #40#0 50?MT 0>M7 N,.# C,!!.2#.C#! 3 '!C,#!..CC!##!2!&# /, :,!3#'.,##,#44. &!2&!3 C! '# $ ' -#!#&!3#,,! '!!&!3.3!,'!!#.!!'-, #4! #'#4!, '',,!&! C-. # #F!/M#-.,!$&#!'- '!C! '!#3'''24! # E. &'2#!#I '2#-# #- 4.!.I ##.-# # C!E- CI.I#!#3 CE# #, $ #4!'!!!V# 4.# #4,C =90'-.!!M0,C3C. H.!&!3# -.!# # #!C# &# 3,.'!Z6>M0#--!&1,'!V-,!#'' AB"H9 V,4'', &C #,. 4CE'$-,!, =9ZM0#-44 $ E ##+# 4.! C# #&4##! C.!,,&4## CI C# -#!,# # B,'. - C3!','#!.-.#& 2'!,!,!!, -# C# $ CI E#3. C!# #4! C!I ##B#4.-.'!,!,3 #!...,!!!''C, 1 Forrás: a jelölt Vagyonkezelk jelentései, saját elemzések 28/59

29 '. #,+!#- C # 23!3# "-#. 23!3 Z & M!,IZ>>M<4.#!'/M!#!4''!>>/M $F#43,C,C!2&!32!/M0& $E.3#.''.#.!#C# $.C3 23!3# '&C#!,C 4F, E0 II 23!3# C#!'' ' 4.!.I,'' '.''! I E# C#, $.C, #!.3 E- 2!&!.#',''!,,!!.# 'N$' /0#-4!C.,],!#!$!#2!,!!&#,,C3''#.#! #'' $!#!,, *,.',4.#!#C!/0/>M0'-.!#4'#4,.!C!! - /6M &4##C $ 80 M0 3?M C ##!,!$!2&!3M.4.C#!!&2&!3.M0&#2$CI.I#!/>M0.# $ KB=, C.! #F!&!#4.. 5^!!.!, O7 ''&4## 5#7 #4.C# 2 2--!&#, ##!# $ KB= '! ',, # C, 4C3#.''! #!.3 C## 2# #4..!, 3 $!## #44 4''# #44,C!0## I, #! #4.0C# ##.#4.#H#3'0.''3,2#4,.!#!,E#4 23.! C #!!!# # C, $.., '!!###!#,,#4! 2'' #4,.!##'#-KB=44#4..!,#!'' &4##- CI C# # # $!&! -#.#!!,I!&!2##,2-3#!# O,P3,# #4 B#E. -44,!# #4 3,E. C! I3 P ) #3!# 2!!7 $ KB= 4- =) 3? ( Q =!!E.#&!3#.#! 29/59

30 ;E1# #E ' G? + O$ &# 3.3 2P;,- 3; #''!.#', F,# !&! #4.#.!#! #! B-' #3,#3Q!&#3 2# '2#-# C #-,I,'!!. #'' 2C 3,# 2!E, 3!#.!!,'' C!#,#--4 $ C I'E C, C 2--,' 5"44#,' E!' B,!'(E!'7!!#!#2!##!#!''#%!# C,# # = E #C,,), E)-' # J ) E = ==C E),##= )# =CF++..,!3 #>M0!#!.''! E3, 5),":2!&!, H! )":H7 ' ##!,&4## =9 4. #'' = =+== $!##-,E#C, =$X.>>M0-44B#4',..,!,#E,44,&-,'!.,# $ &-4# # '.!#&!3# 3#!--0!-#3.## /% $'2#-#!22&!#40#03!,!3#4.!&!'!. ),,%,, AC,.!! #4.!&!.!, 3.#,'!#4.!&! 3!-#!.!, '!,I! C# 30/59

31 #.,## &!!#!#&###.#44C- $ 2! C! #4.!&#403!.!C#!3E $,,,!3##.-###,#!$,,!,M0#'-.3,.'!!%#,#E&!3., IE!#&! C $,,'#! # #E. - &4## # %< %! "& C. > '! #44##/ #!,.!!,? # 3 # $ %<!' <4.#!!,#4,!, B-!.##!C!&#-###!#E###'##!#I22,-C3! ;EF1 $,'!'-,#C&4##-#0C!##24!'2#-##..# C! E#3 2--!&!#4.#-.3,'! 2 #4!,&4###2!#4.0# 31/59

32 ;E)<< $C!E!&#-,. 4.!C##&4##! C.!,,&4## E, CI C#' - #!,# # $ CI I#4.#!&. - C3!','#!.-.#& 2'!,, C&4##!!&,,!I3#.#-C&4###4.#'.!C3#' $#4!C,.!'3C!!&!2#',.,!,,'!C#!'!#.C!CIE#3.C!#! ##B#4.-.'!,!,3#!...,!!!'' C, $.EC8&!!M2!C#;!M24,3#!.;M$'.!,# ;E)<< $C,,2!#!!#/0.;--.CC3;C''2!F E#!2E. 32/59

33 L.I! 2!-# 5%$X0!V7 L.'! 2!-# 5:%$X0!V7 %$X A! V /,. >>M?>M M /,. >M /M M /,. 6M /M /?M /*,.?6M M?M 1234-?- 32C24D 7C83D >C22D ;E7 I= 1234,# #E.,! - 2!&!.# 2--!&!.##44 $(J9!#4/M0 #!&# 4''! >M0# -4# =,# #, = 1:D? RC E,#, = 7D? )!. =0$!#! "C!24! $ #4.#'3-#2.#'# $3!.!&##.4''!,4$-,.' #.,# &!!'#.,!#,.' KB= 2-#-CE###&#$.!#2''3!.#! 4 # ##! -' 4.#.- =9!2!,#.3 #,,! #!!# '!!33 3,##. #44C-',# ; ) == C,! -,. I #,'###44 3!! E3!##.' C, 2&!3'3 # M0!2&!3 $,'#. 2, 4. E3!# E,. C.- ' F#-&' # -.!B9(0##,' / $ AB"H90!V 4,' 6M0 /0 $!V! #.-#! -!!#,.'! M0 4.#- #!. C33 C3.E #'- $#.- E 4,42''E#4!#CI3#,5!#!#4,.!,# &!!'#., KB= #4.!,# C,,F7 ',0.&!2!#-#!!!''C3#'!,22!V $ C!#,.'.!,!&! C,,'!3!V??M0 # $ 2 '' ##!3,,E!2.,#.-C.,,#- '3#.-,.$,!#,.#C' &'' ##&!3 C# 4''!,!.! ## #44C-E,4,!&! $,.!&# /!,.#!-##'!' 4,'...,#44!4 M0 U',.# #.-##. #4! C!,E. CE # K''!#!#! #4,.!.! #., ' ##! &!' &!!'#., #!# '!, #!#'' #''!#&## C#.#44C- C! &!!.,,FF4.'','#4#!.C0CV!!!# %,,#!# I 2!&! 3 UI!',4 33/59

34 #KB=#4.!,.#&CE#!.,-# I!''#430# # 3!,!#'' %,"# - 2.?M0 # $. C!#,.! 8M0 # C, '&C! E#&,!,E. #4.#' $!V',,''I#-#EH"9%H)!6>M0M0$ H"90.#&I!'#!E#.!C!##!-.!,%H)0!,C.#-E$3,..!, E M0 # $%H) H"9.'' 2#,,## --,.' -# '#,,'3#4.#- $%H)#!2 E I /0' $ 2 = # 2'!'## #E.#-4 $,! 3! 2 C 2 ' =,!,! 3#, E, C-,# 2 #!#2##E!$%H)22C.#-4-!.'' E# 2 $#&## #### 4.#!!# #''! C.!!4#4 %H)0<$,,#&#&!3.''F4# # - #!# C.'E3, #4! 2,3& #! %H).!,,3 $%H)0<$ '!#!..,!, 2 2 # # C,#.- CE# ## #! #!!,.#&'$#,,''EI:!&C!.!# %(A!V#' E, >M0 4.# 2 $,!.# #!' :!&C C#!'' E 2E- $ ='! #& 2-4# #&!3# C,. 44#4!!,2!3 '# #E!# E, K ' &'',- # C,#!&! 4.#!$G!<. 2! #.- E! $:!&C 2 E. - C,' # C,,.! #.- ## $.., ' '! %(A!V#' 4-.!## 2 ##$%,"#2#2#.&!# #.-#!#!# I!' #43 #,E.'2# $ 3,.' ' C.!'3 2.! ##! 2!..4.!'.!B"=$&4##E!#$B (0!, #''! 4'',! (.! 6 K0 2. #!. --%!.,/#,3,, $#.-E-.#'#E#.##!##2-2.' &!!.,KB=!,,##-''.!# 2' #.- 3! 4.#! #!#..!2!,,# #&#!#&4##.!4.#! S)# /!&#.$-&4##C!!##.,!3!,!.E#! C. $!&#,!C3#!! 2## -,,! ## 2# 2! ' # $ - 50M 06M7 $,,! 4.##2#CC#44.-' 34/59

35 Devizák változás USD 220,78 215,57-2,36% EUR 291,3 297,22 2,03% GBP 241, ,54 0,49% PLN 71,4 71,53 0,18% CZK 11, ,8714-6,37% JPY 2,5494 2, ,64% CHF 241, ,54 0,49% Indexek változás S&P , ,36 29,60% Nasdaq 3019, ,59 38,32% Russel , ,64 37,00% Eurostoxx , ,95% DAX 7612, ,16 25,48% FTSE , ,09 14,43% Nikkei 10395, ,31 56,72% Hang Seng 22656, ,39 2,87% Bovespa 60952, ,16-15,50% árupiacok változás földgáz 3,351 4,23 26,23% olaj 91,82 98,42 7,19% réz ,75-6,72% cukor 1418, ,5-7,49% alumínium ,75-14,02% szójabab 19,51 16,41-15,89% nikkel ,23% búza ,25-22,20% arany 1675, ,65-28,04% ezüst 30,345 19, ,84% kukorica 698, ,56% &# Forrás: Pioneer Alapkezel $!C!'3E3C#/.'''!#.# 5&? &#!6 ; A 6?67 ; A 6?6 ; A 6,! ; A 6B % 2C547>0 -D -D -D -D A 4 8C5>0 -D -D -D -D 7.C547 -D -D -D -D C5 -D -D -D -D <./0 15,2 -D -D -D -D E")F 01 42>G,1, 35/59

36 $4#.,#/&'/0!#=# : 5&C; %0 142> './ /42 ',42> )F 01 42! H142> I01742>..F42> 5# $$$1 Önkéntes Nyugdíjpénztár vagyonának befektetési portfoliók szerinti megoszlása december 31. Klasszikus portfolió. 4,97% Tkevédett portfolió 1,11% Mködési portfolió. 1,49% Likviditási portfolió. 1,03% Növekedési portfolió. 4,36% Kiegyensúlyozott portfolió 86,42% Függ portfolió. 0,62% $ 2! #, 2!3!#'2#04'2#! #4# /&'/0''!#!# 3'?5'9 &5"?E 3+?+)*&3FD*9'9,,?D:33'+?G 3,H?" E,,!./4754 -D -D -D -D!./4C - 457/070> -D -D -D % 5 0/ J D -D -D!./440/ -D -D % 5 40/ -D -D K G./ -D '1 G./ -D -D 3 L D -D -D -D -D -D -D -D 36/59

37 Önkéntes ágazat értékpapír befektetései befektetési portfoliónként és értékpapír típusonként december 31. % A6 ;;; &! &6!6 %6>6 %6>6! E!6 E!6! I 6 J## %6>6 E6 6>C#,!% #!# E6 6>C# K666#!# L!#?6% #!# MA6C# E6 6>C# K666#!# L!#?JA#6A6C#?JA#6!# N!# " 6#!#?67 % #!# E6 6>C# K666#!# L!#?JA#6A6C#?JA#6!# N!# &#!6% #!# E6 6>C# D6!666,% #!# E6 6>C# N O#6,% A6# "# 37/59

38 &'##'(#")'*+" 5 N! #!66 ;6>6 -!! ;; ;6>6 5 1 $$$1 / ;6)6,# 1 2/ 2/$ =1 I 8C %40. G # 1 2/ 2/$ ",4 K.,5 K,.74 M4, M C'747. B7 *./ '47/7. ( # 4.47.?1? N447. I./ 47. I 47. I07 I,O,4.!./447.! 7 %5 47. P ,.7 A57 +/ "5 4*./ $5 '1 J7 +07G8 *./ /59

39 &'##'(#") 0")))#",#-).))#/)# E!6 #!66 A # +B M? J3Q *./ & MA6! %J6!,,8! J## *,8! 1 4 -D! H14 -D I0174 -D 5 12 / $, ##',!,!!. #!#4'4' 3.E.C3 C##!'#-#.#3 $F#4!!#.!!!#'2#!#!3,4.!IE' % # $!C!'3E3C#/0'''!#.# N &#!6 ; A 6?67 ; A 6?6 ; A 6 % 2C547>0 -D -D -D A 4 8C5>0 -D -D -D 7.C547 -D -D -D C5 -D -D -D <./0 15,2 -D -D -D 39/59

40 $,.,#/&'/0!#=# : N C; %0 142> './ /42 ',42>! H142> I01742> N # /2 $ 2! #, 2!3!#'2#04'2#! #4# / &'/0''!#!# 3'?5'9 3?+)*&3F D*9'9,, &5"?E 3+!./4754 -D -D -D!./4C - 457/070> -D -D -D J 7. 0 % 5 0/!./440/ % 5 40/ K G./ '1 G./ 3 L0. -D -D -D -D -D -D 40/59

41 % # ##+=##++#)1234-=43-5?=6 ; A6 ;;; &! E!! $50/ B 874G./? 0/?6; A6# 2 2 /12 $1 2/ $/?67 ; A6# &#!6; A6# &6!6 %6>6 E!6 I 6 J## $50/ B 874G./? 0/ $11 / 8/ $ / / $50/ B 874G./? 0/ $ $ 1 /1/$ 8 2 $/$ 1/$ B 874G./ D6!666% A6# $1 $1 $2 2 1 $/ $50/ B 874G./ N O#6,# 22$ 22$ 22 2/ 21/ $ 2$/ N 6# $21 8/1 $/ $/2 $/ %6>6 ; A6 3C! 6!6 I 6 J## ',422 I 9# 47K: './ /422 I 9# 47K: % I 9# 47K: I I 9# 47K:! H1422 I 9# 47K: N 6# 21$ 21$ $1 %6>6 41/59

42 !456! &'##'(#")'*+" 9 #!66 ;6>6 -!! ;; ;6>6 5 1 /2 ;6)6,# 1 /2 =1 I 8C %40. G # 1 /2 ",4 K.,5 K,.74 M4, M C'747. B7 *./ '47/7. ( # 4.47.?1? N447. I./ 47. I 47. I07 I,O 5,4.!./447.! 7 %5 47. P ,.7 A57 +/ *./47. : '1 J7 +07G8 *./5747. N ;6 42/59

43 !456! &'##'(#") 0")))#",#-) 1 )/)# E!6 #!66 M? J3Q *./ & % # MA6! %J6!,,8! J## *,8! 1 4 -D! H14 -D I0174 -D..F4 -D $22/ $ $, ##',!,!!. #!#4'4' 3.E.C3 C# #!'#-#.#3 $ F#4!!#.!!! # 5C3 4#!,C7'2#!#!3, 4.! IE' 43/59

44 !456! 6:74 TB= &;)+,# $,'# ' #!#4'4' # #3 #E#!- #!!&! #E'-.!.!2.'3 33 2,!. 2., TB= KC# 9!&!#E'-332, 9!&!#E'-332., =.!C'333, =.!C'333., TB= ; ; >?8 /6 >8/?>/>>?>6??>?8 88>/8?/66 6> 88> 0/> 0/6 0>>/ 088 0/ 866 >/? ? 0/ 0>6/> 08? 0886> 177>883 14<:<33 128> :27318 TB= C1234-=43- I8 $<<$ I %6>6 E!6!! )F ',342 './ /342 %0 1342! H14 I0174 6J## 1 //2 82$ 2/ 8// 21 44/59

45 !456! TB= C1234-=43? % # TB= 1234-=43? N ;6 &6 TB= C1234-=43- &! +< ++< +++< +" < C F121274/5/ F121274/50. B 074C721212/ 4. B 074C J## $$ $$2 $/1 2 $/2 $<<$ I %6>6 E!6!! ',42 './ /42 %0 142! H14 I0174 6J## $/ $21 8/1 $/2 $2!3#!..,!##4.!!!&!##'#!,E-# I# 45/59

46 !456! 0!76 &#?= $,!.- - 2! # &'' '2#!.#,3.&''. '+,= $9'#,.''#,#.,,#.#3#,3#'2!,E#!##52!F#4!!#.!!!7#44! 2''!#!# '+,= #23? # % J# " # & 0K >2C22D 88M M M K;>K 8KK 2!'2!>7D0 88KK 2!'2!8M0 KK2! '2!M0 M >K2 /?K> K2!'2!><D0?>K>K 2!'2!8M0 >K>K 2!'2!M0 M $,,,EK/.'0!,/.'0-0K % # E Ft-ban.B?? B= K!## 8?> 8?8> ?M %F#4!## 0/> 0// M )!#.!!!## /6> 6 0 6M & 319< <<? C12D $##'!,/0' 2!#88MF#4!6M!#.!!! MB--###44!,## 46/59

47 !456! $,!. # 2!&# ' & # C # $ K!#&#C'3/.'86K.#86K,.# /.' F#4!'.# #. #- B# -, # C,!,E'.!!,,# 2! F#4!&I. #- $ F#4!#4,#!-,C#.4,# 47/59

48 !456! +,=A = &;)+,#?= +,? = & = ' +,? = & = ' %F#4! /M %F#4! /6?88 6?M K! 8?>>?8>/ /6M K! 86/ M )!#.!!! /? //M )!#.!!! 68/8 >/8M % )+,#?= +,? = & = ' +,? = & = ' %F#4! 0/?? 0/M %F#4! 6 /8> M K! > 66// M K! 6? M )!#.!!!?66 M )!#.!!! /8> >M =-6 =E?T!=A = &)+,# K? T! = & = ' K? T! = & = ' %F#4! /6? >/M %F#4! ///??88 /M K! >?/?8>/?M K! /6? >/6M )!#.!!! />>> /? 8/?M )!#.!!! 6? 68/8 668>M % )+,# 1231 K? T! = & = ' K? T! = 1234 & = ' % F#4! 6?? 66?M % F#4! /6 /8>?/>M K! 6/66 66// 88?M K! >6 >>> 88>8M )!#.!!! >?66 8?M )!#.!!! /8/ /8> 888>M? = 48/59

49 !456!! &# BK0' % & % 5D6,'.,#'3! //? 8>M (,F2E??86 />86M $,#4, >> >M L#&4##!E / 8M B,'#4,#2!!2!##4,#' /????M B,'2E#C!!., /8>/ /M K,!,&!E#?// //M & 1399<7 322C22D % J# + ) % % & 5D6 $,,F2E# 8>??M (!,F2E#??86 />86M L#&4##!E / 8M %F#4#&,'2E# /6 8>M & = ) 1399<7 322C22D BK0' % % & 5D6 (#&5,!7? 8M 9,3 >8?/>M 4..!, /?/ >68M $#! / >6M %#!,C! >/68 6>M ",.#&,4#!E57 > M & 9448: 322C22D 49/59

50 !456! % )+,# BK0' % & % 5D6,'.,#'3 6 /8M! (,F2E?>6 /M $,#4, >> //M L#&4##!E / /?M B,'#4,#2! 8M!2!##4,#' B,'2E#C!!., />> 6M K,!,&!E# //8 88M & 39<1<9 322C22D = ) BK0' % & % 5D6 (#&5,!7? 6M 9,3 >68 868M 4..!, >?6/M $#! / 8M %#!,C! >68/ 66M ",.#&,4#!E57 /6/ >?M & 9999< 322C22D % J# + ) BK0' % & % 5D6 $,,F2E# 66/ >M (!,F2E#?>6 /M L#&4##!E / /?M %F#4#&,' 6>?M 2E# & 39<1<9 322C22D '# =,B 50/59

51 !456! % % $?/3<?21>28% $U $122< 7F'" K0' , T+ T "+, 44D K /. 68?? /.?? >> >? /. >>? /?? /*. /?? 12 8 ' # =,B % % $?/3<?21>28% $U $122< 7F'" K0' , T+ T "+, 44D K /. 68?? /.?? >> >? /. >>? /?? /*. /?? 12 8 '# = B T + "+, % G >3><87 44D K0', K /. /68? //? /. //? /? 6/ /. /???>8 /*.? <7 6/> % T + "+, V'#V <92<2?? ' # = B 51/59

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi beszámoló Tárgyévi beszámoló c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 1150286 0 1150286 1105814 0 1105814 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 934065 0 934065 784303 0 784303

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. június 28. Ára: 3970 Ft 7. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Az elõzõ évi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint Új Pillér Egészségpénztár 2013. éves jelentés Készítette: Vargha László Sorszám PSZÁF kód 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 53 940 0 53 940 86 418 0 86 418 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint Patika Egészségpénztár 2013. éves jelentés 2014.05.05 Készítette: Vargha László Sorszám PSZÁF kód 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 587 240 0 587 240 677 832 0 677 832 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. )

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 1. oldal, összesen: 58 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 31. H-1134 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részvényesének Az éves beszámolóról

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

952/2015. Kiegészítő melléklet

952/2015. Kiegészítő melléklet 952/2015. Kiegészítő melléklet Általános rész A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár a gazdálkodását az 1993. évi XCVI. törvény, a 223/2000.(XII.19), a 281/2001.(XII.26.) kormányrendeletek, az Alapszabály,

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

A 50/2014. (XI. 28.) MNB

A 50/2014. (XI. 28.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 50/2014. (XI. 28.) MNB rendelete a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

2014 Mérleg - III. negyedév

2014 Mérleg - III. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722854 1051 14 12/00 230858 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6721 Szeged

Részletesebben