"#$ " "%&'( %#)#*+%)% ('##$,(-./0)#&*'"

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""#$ " "%&'( %#)#*+%)% ('##$,(-./0)#&*'""

Átírás

1 "#$ " "%&'( %#)#*+%)% ('##$,(-./0)#&*'" 1+()%&.*2+33)3+*!456! 1/59

2 78!"!#$ %!!&# ' (#) ( *( $+ ',%, (-#$ "!. (!!&#(!.!/0!, 1#,,.#&2#,,3&4!,,3&4# %,,!,!"!,,3&!,5/6/0!,7 $,,.,#-!-.5/87,,3&,.-2.,3+#!&#9 %,, ",!:"!'/;// (<3/0-1#,(<3 =!! 9%,!4..!,3$304,,!"&32.!.! >? 2/59

3 "# $ # A40B3!#+ % A2#!$#-+ & A2#!$#-+/?/0!, 9!2#!$#-+ A&$#-+/60- ' $!!&!3C#4'.,! ( 9D,.!9+,. ') ) "-2!%#! 3/59

4 97 $ $# 1# <,E 88> 2' 0 C!-!.!,E##,.#,!,88>/0#, $ 9.-!,.!-!!,# E'.3,# &#3,,'' #3!,# #.!-!!. '.3,E#.-!,.!-! $ <,E,,E F#4.#3, 88? #3'/0 #,G!92,-80 $ <,E $< $%:H ###44 CI.I ' $ $< $%:H # J # I!/0!,#4.-,3'# #4F.,-#4,! $ $# <,E J #& ' /0! C,#,F#4! -# $ 9. 2#4.- I!0- '* &% )+,# - $$#H,1#%,,E'F#44#!.,,E.' 5F!! <,E% <,E %, $#3F.# <,E 1# <,E J H, 1# <,E 4#,,,E!, $# %,,EJH,%,,E7 $,!, 9,! C 0-2!.,'### 2, #,,.# F#4! 2#.! C-,!#!,E' 4-.! $,,3& I.#' 2 #,. C, C., #4,&4### $' #!##.#,-#,!,ICE *!,!#C,2C30'!,##!#!&'. 9&##!!2$94''C-,,#,.,!,'..!,,., # #,, - 4,F#,,E!,.,4-,F. $ $# <,E / I! >0! 4,F,,E!,.,4-,3#!,F-44 /'0,#-4,,., $.,,-,!E.,!#!#&!3,#'!ECIC!-',/0!,.! >//,'3 >/,,,E' B#,2-,,!.,!&4##5!&!#2.#!2!,'..I! /0! 6 >6 K,., 6 >/ K07 =&'/0,,,/2-. $,,//0.,,F $!!!&!39.''!C#4'.,!$!,!!.! 2# 3 $# 9, '.,!,! 3 J #:0- $'3',,' 3 # '! $ 9 9,3 20 # 2!2!#! 4/59

5 '!! C.! 2. #!'.'' #C 3 '.-!#9,3#'! $ $# <,E 4#,# F#4'!E!. -# / &'/0,- 2'!E '!, F#4 5$#,,E-#/&'/06/>8/K#4.#-#!!#,,,/?//K4#,>6>86K7 $ 9'3!,'#,C 2' 2,,#3 %< #! '#,E,.#4 4##4,,E!.,#E $ 9, 23 / &'/0' E,,'##,2-E,,#E!-#&!/0C, ' # $$#<,E,,E!,#.,/' 0,#-4"#!C,.,,2-4'9.'3''!!-###E! 1#!,.'3/0// %,!,.'3/0// %,!.'34!-#!'3/80// 1#,,E,E.'3/0// $,#E K3#4.-&!/ $!&!3!!# /L#!'# K2!,!'F,!#44#,E#.#3 ##',CE!#&##.4!# $ #44# 2#.#3## -E!, -!!,##!# $'! $' (,!(' 2!' *C392!3:('5,!,7 *C392!3:('54#!,7 *,#!.,#!(' B3,,##!' )!' "##!(' B#44#K##!' (.!!9!!# 2#!9!!# 9#!' #!' 5/59

6 $0!#.!' 9#44#!,!,#,#3 33 ' 4,,!' 4,E!' 9#!'!!.#,! #44# ','!. '#,C #&4##! # # $ '2# #44# ' #! # 4.#!. ##.! '#,C#!##.,C $ 9 /0',,! 4 F#4!&# #.#! $ F#4!&##!3, '2## #!#4'4 $#..!!!!##.$9.!!!!#!#4.###!!,'23!,E,E #3,C $ 9 #4E!..! 4#!,,3 $ #4E!.,.#!#,!!. #3! '!!..,,!!#!. $ 4#,,E#44 9 #4,,! '. 4C,'##4,##,F,!#,CC-#20 2', $ 4#,#.!'3',#,''2!! #/.',E'.#2!,'.>0!,,E#4. '2'2!#>6K52!# 8/K74,' $.##!'4#,/,..#3#.'/0!#4,F2,/*,.#,'.!/60!#4,FC,3. 6/59

7 0:;7!!456 %.*/ *" #! 6 6 #!,I /8 > #!# 8/? & $,,'/.'423!3. &.*/ *" #! >6 6 #!,I /> />86 #!# 6 >/ -#. /8/ & 4891: $4#,'/.'>2-.I2!3 7/59

8 *5 $!. / &'/0 2-. #!!#!,, &# K Aranykor Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazat zárótaglétszáma L. $,!. //0! 3,//> '0!. 6>2-#!$'-#>82-,,!.!#,-# 82-$//0!3,E,/?2-$.8866M0'!,E-,E,?> 2- #? 2-,4,F,' //0!, I #,!,-,# #, F, / &' / #!. #!# #4'4-!-I #,!,# ' ) ; & <!3 4891: 481:< <3 4891: =# > N'-# / >> G-# /?!# 924 4:9 773 :11 3>11 G-# /8 / />!-#5.7? 8?/ / 88 <,E, > //?> BC :< < /59

9 $4#,E'3#!# &)+,#,? $,#.#!,,!,'..-##.# 4#,#!,E-#I# % # Aranykor Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánágazat zárótaglétszáma $,, // 3, $, // 3, / 2-. / M0 $. 2-'-!. / 2-,F ',F! $#., /? 2- '?>? 2-,,!,.! F, ' ,-!'4-#. 9/59

10 $.,,##4.-'>2-'!E! '.!??8 2-,.,'2#4.- # ' ) & ; ; <1> 344: #4 6 > /? N'- G-'3 6 > /?!-#4 / >8 /?>? G-' > > 86 BC / > :##,.3"'0. B,',F??8?6 B,4,F, -#!. / 08> 0/ 0/ +3? 68 // / / ' #, év alatt évig évig 50 év felett Férfiak Nk /59

11 0<5:= $,E'3! $# 1# %,,E F#4! &#8K2!&#/666K!#.!!!#/?/K '# 44-87< & E Ft-ban A (-# >/68/ >6>86 8/M K!A#?/6 88? 8M %F#4!A# 6 )!#.!!!A# />8 //6> /8M % 42<4<1>4 % E Ft-ban A (-# 86> /?//?>M K!A# 8 >/?>?M %F#4!A# /> )!#.!!!2,,-&#?68 88>?M % 1>12:2> + E Ft-ban A (-# 866??? 6/>8/ 6>M K!A# /?86 /666 6M %F#4!A# 8 )!#.!!!2,,-&# //?8> /?/ M % 4487<821 $2!&#/&'/0!.!3##!,,E! #!' /M0# &''. # #,!# # C, 2! #.C3.,''.#,,!., ' -,#., 4''! >!! 2!&4## 2! # %F#4!&#,!.'#4. 9 #!3, F#4!#'2#!##!#4'4 11/59

12 $,E/0?033,4#!CI.I,!.' 4E / &' /0 2! # 3 # /?8 6 B K0. $ / M0#.- -',,!., #&.!4''!>!!.,#! " 494-8>7? # -' 484-:22 - ' B,B- $,!,'32!&#''-O!#.!!!#&#! ##'3 &EP - 6 K /0.' C #! #4'4#,!#32,,-#'4-3.E#4,.5%!. '3',&E -!& # 4, 7 $,!, '3 2!&# '' - O,'.P -?8 K,E.,,F,F,#%G03.!!,! *=7!456 $,2!,E##4#,/&'/0>??>K,,#,E#4./&'/0!& 1#,,E#4.-E$'!!,E2!!#4,C ###! /0' '2! E-,# 688? 2-50' ' ' 8/2-7 $,E#C,#.#3,E#4.#,E %,!,#E.,,#4'/&'/02-#!.#!#,!K 4- C.!,E /0' E -,! C-,.,E2! # # '2!-, C, 9,!,E'2! /.',E48>K#' 12/59

13 067 &# = E B5A 6.B?? B= K!# >>?666 >/ /?M %F#4!# // 8?8?/M )!#.!!!# > 8 >? /?>M & > 1122:4< 71>>3> 343C81D $,!&I'.?666 K. /?M0,!&I,''.#,, 5?68 K7!# 5,E#4.,E##4. C!!.,,''. C!&7 $!#.!!! #, '.8K./?>M0 $ 4#,#4,E! '!,#!2!#4,! 0 / #3'0-4#,E#!2!#,!!E/K #!2!!#!,#4, $. E# F#4!,''.'!. 1#,#4,E! '!.#!2!#4,! / #3' 3 K!++, & B,,!E!#!!#4, 6? 8 9::8 % # = E B5A 6.B?? B= K!# 66? 6? 86/ 6M %F#4!# ???M )!#.!!!# M & 119>9 32><3?33837 :<C4<D $, F#4!'.# 88 K0 4,#, #!-,#3. >866K#4,!.,#2!/6K0F#4!&I! #! $ 2! #., H"9%,,E'3-,#,! #,.,#4.-# 13/59

14 !) C E=C 1234-=43? 1# %, L.,,52-7 /86 /6 B,!#.,#5KQ2-7??/ /8??8/8 B,2-3,C.!'2!#5KQ2-7 />6 B,2-3,.'2!#5KQ2-7 >?/ 066<6:8 &# K0' ; ; 9,CC-2,,- '2!# / / /8 443: %#3!4'''2!# 888 /6> :2 173<> 1::8> :2:> '+= K0' = & ) <!3'3? /? 6 1<7: /2' /6 >> 3<74 /&!? >9< /!! 8 94: /? 6 32:3 /I! /? /I! 688 8? 37>9 /, 66 / :182 /' 6> 8 >92 /#3' /6 1:< /.'?? 6 :7> /&'??? > 3123: 31:99 2 1::8> 14/59

15 '+= += = K0' E %) == E & <R"S / :2 /<B RB=L* //6 0 34< /<B RB=L* 0/> >8?789 /<B RB=L* 6 0>>?18 /*<B RB=L* / & 443: 847 :2:> % # 1234-=43+=)?=! "# $ 15/59

16 ; %#3CC-2,,-'2!# >6 6 %#3C,CC-2,,-'2!# >8? 0 > :9< 199<4 8 &. 5#B J + B6?= (,C G!!#!2!.,,!!#!2! >/ 86?>8M >8?8?/M 88?>8/ M :1997<3 144>232 7:C<1D <,E, #,#.#!,' #!# # '!E!,'#'-E5##.4,,!##'7,E#C$9;,!!,##,2-,!';,4,F!.C!-3325#7,E,!,-#$# #-#4'',C.I,.!,' $,,# #!2! 4, 0,E,! #!2!#T '.!,! #T C!#!2!#T!..,,!,! 34-#!2!##0.#- % #?!+#) (,C 66868?/ 6/M %'"0'- 6 >88?6 >/?M & >>928 7>>8:21 M /.' 2! ##!!,#' C#,.! / ' 0,#-4,,!.,!# $,,, /,/0.',#.!.,4,>//K 16/59

17 J)+, 1234-= &# = ,) 5 A6 <! > /?>6 88,. >? /6>> 88?>,. 8 />8 88,. 86/ 6// *,. //?>?/ 8/6 $,#,E# 9,,! 3.E 4,#. 2!,' $,E,,E# ;!,,,F# ; 9 4,.!('' 2,#4,#. $,!#!2!# #4,&E. E 4C,' (,!(' 9,,! &4### $ #,!#4, #'3!., 2.,'C.#&2 //0!,682-,.C,.,,!.!#'4#,! 3.E 4, '.,,' 2., B,# 4'',#44 #! # #!# # C-,, C, # 3.E C0#!#4'4#!2!##93>2-,!# #!2!#,,!.!, 88 2-,! 2.,,!.!!, '32 ) $''!#!,.''I.,,!,.!!,!!-#!2!#!!##!.,!3#!2!#- 4,' , - &!2!,#52-7 / >> >6 8 />>!2!4,5K7 />>6/?>8/ 8/886? />6 >?6/8?, C B!2!,#52-7? 8?/ / 88!2!4,5K7 >6/ /8 /6? /8? >, C B!2!,#52-7 > 8 6 / >!2!4,5K7 >?>>? /?66> 6 8?//?88?8! 93> :74 < :<>! 4434: >29189< 4729<8998 4:8>2:8<: 31><>>84<2 17/59

18 $/&'/0#E.,##4/&'/0!,?62-.,,!,.!,!#,,66K#C?6K&'/0!,.,,!.!>2-4!',!#,,>6/>KC 8?K A= & $ 4#!, F#4!#4,!# #.! # KCE.# 2!,C!!.,#!4,#/8>KB4,,E#4.#!3## E'3!#!.,''.# '.!!,!#C!& % &'()*+,-", &*, &*.,-" % J $ /0 '56 0 = $0 K-,3# 2!-E /0 ", !,E /0 $#!E 0 (#&E5,7 $0 %#!,,, 0 9#4,,!#!#&!3 $0 2!# $$0 B,'#4,#2E# 0 ##2!-,2,! &&E 0 $,J #4,#! 10 #4,!E# /0 B,'',F#4, 0 K.,#!,E 0 B+, 2 12$$ /0 K AE A /59

19 % $.# #!' /..#3 #.'/0!#4,F 2, $ 9,!,#!!,C#.#!# # #.,#& 2# 5,!#!E##!#&!3,! #, 0. 'E #44!. 2.! 2,3 2,!.!,3#!7 % &'()*+,-", &*, &*.,-" % J /$ 110 '56 /0 = 0 K-,3#2!-E $$0 ", !,E 10 $#!E 0 (#&E5,7 0 %#!,,, 10 9#4,,!#!#&!3 20 2!# 1/0 B,'#4,#2E# 10 ##2!-,2,!&&E 0 $,J 2 1/$ 10 #4,#! 0 #4,!E# /0 B,'',F#4, 0 K.,#!,E //0 B+, $ $$2/ 20 KAE A 0 19/59

20 + % J % &'()*+,-", &*, &*.,-" % &'()*+,-", &*, &*.,-" % &'()*+,-", &*, &*.,-" /$ 110 $ /0 $2 $2/1 20 '56 /0 0 1 /$0 = 0 $0 2$ /22 $0 K-,3#2!-E $$0 /0 12$ /$2 0 ", $$0 4..!,E 10 /0 2 /2 20 $#!E 0 0 2/1 / 0 (#&E5,7 0 $ %#!,,, $ $0 9#4,,!#!#&!3 20 $0 $ !# 1/0 $$0 $ B,'#4,#2E# $2/ 210 ##2!-,2,! &&E 0 0 / 2 20 $,J 2 1/$ / 2$1$ 0 #4,#! $ 2$ 20 #4,!E# /0 /0 1/ 2/ /20 B,'',F#4, K.,#!,E //0 0 /1 1$ 0 B+, $ $$2/ $$ /0 /$ 1 0 KA E A! "#$%$# &%'(%)*+$# )*34,,, 0 $2/ 0 $2/ 0 $.,#-! #-!#4,# #4.#'!#,' ## '2#C#&33#, % J =43? $ 9 /, C3'#! 4,,! ' 9,! (.# G! K, - #& #!.!,! ' 2,#.! 9,!.#.#4! 3E! 2.!, C!.# 'C#E.C $ 9 C!.# 2.!, 2#4,,!,#! I, 44 C, /,/0! ' #! /.!C3 C##!#,2-/.'#4.#2.!, 3E $,.! E,'E! -#' 2!#! 9,.-!# #4,>K 1#!,,'2EC!!.,4:>37 C== #E - 20/59

21 += + CEB % J % &'()*+,-", &*, &*.,-" % &'()*+,-", &*, &*.,-" % &'()*+,-"?=, &*, &*.,-" /$ 110 $ 11 /0 $2 $ $$0 '56 /0 0 1 /$0 = 0 $0 2$ /22 $0 K-,3#2!-E $$0 /0 12$ /$2 0 ", $$0 4..!,E 10 /0 2 /2 20 $#!E 0 0 2/1 / 0 (#&E5,7 0 $ %#!,,, $ $0 9#4,,!#!#&!3 20 $0 $ !# 1/0 $$0 $ B,'#4,#2E# $2/ 210 ##2!-,2,! &&E 0 0 / 2 20 $,J 2 1/$ / 2$1$ 0 #4,#! $ 2$ 20 #4,!E# /0 /0 1/ 2/ /20 B,'',F#4, K.,#!,E //0 0 /1 1$ 0 B+, $ $$2/ $$ /0 /$ 1 0 KA E A! "#$%$# &%'(%)*+$# )*34,,, $!#4,#,E'3!!6M0#I.!,'.,#!,/6M0#I.4, $ $# <,E I! >0! 4,F 44,,E!,.,4-,3#!,F-/'0,#-4,,., #4..!,3! #4,#! '2. #4..!,3!E2,.''!4''#4,#$,##.3#!#&!3 #4,!. 2 '3' U- '2,,.,'#4,#,4.#!./, /0! ' -,# C!-'.3 2,&# - I#. CE! $ <,E / I! 80 #C. # #!,#4, 0,# E,'33,##44-;!,#'4.##4,# $,!#C,''I!##44#!E#!' E,! C.! 2!V E 2! -#4,C 9 21/59

22 9: 57CCD 456 ;. 22/59

23 $ 9.,#!.#,!#!, #!'.,#-C4 C#! 9#C C3.,,'' F'#!.,'!E3! CF ##444''.,#-#,!#E$$#<,E 4''.,#-! #I#!C 4''-. -! #,!# -C,9#!&!,&''.,#!E2! /, 0-/.,#-#!,E 4#!.,!., 1234-=43- %,, 1#, A2#!$#-+ /&'/0.,?8M0# (.,# /&'/0.,60'#'' 92,! /&'/0.,?M0.'# 9H<BB:2#!$#-+ /&'/0.,?6/M0# /&'/0.,/T#!,I A&2#!$#-+ 2!3/M0# 92,! /&'/0.,>M0.'# B.,#-.# C!.,#-!!&,C3 3 CE.F F -!#!##!&!!###.9,F#4. ','## -#!&#!#,###,2- F#4# $ 9,! ###,2- #4 4''.,# 2!. '' 4CE.# &''.,#!E'!E $.,#-# '2#!.#,- C. E #E# 9!.&!3'#'9.-!! $,,E!,,'! -E##, I 3,, I!.. B!.!, C,,! #4.# 9 I 3,,#' E. 3,,# 52! #C 2,,- #C 3 2!3# #!'7! 2 ## #,E,.!.#3#!C3,# #! '2#!4.,!,,!"##$ # % *75 2./ *75 2./. 74/ : %/ %/ %/ ', './ / % $,E 4#!,' 4.#! #!,I 23/59

24 & <4.#!23!3 ; #,+ ; " ; G ) ,00 HUF/EUR KK 287,96 294, , , ,00 HUF/GBP KK 356,4 348, , , ,00 HUF/USD KR 222, , , ,00 HUF/USD KR 221,89 215, , , ,00 HUF/EUR KK 287, , , ,00 HUF/JPY KR 2,4752 2, , , ,00 HUF/USD KR 218,15 228, , , ,00 HUF/EUR KK 296,3 299, , , ,00 HUF/USD KR 220,3 228, , , ,00 HUF/EUR KK 308,5 295, , , ,00 HUF/USD KR 236,8 225, , , ,00 HUF/EUR KK 303,1 290, , , ,00 HUF/EUR KK 295,56 289, , , ,00 HUF/JPY KR 2,4752 2, , , ,00 HUF/USD KR 233,23 223, , , ,00 HUF/USD KR 224,15 218, , , ,00 HUF/EUR KK 288,67 299, , , ,00 HUF/EUR KK 289,6 299, , , ,00 HUF/USD KR 230,6 226, , , ,00 HUF/EUR KK , , , ,00 HUF/USD KR 230,27 226, , , ,00 HUF/JPY KR 2,3327 2, , , ,00 HUF/JPY KR 2,2775 2, , , ,00 HUF/JPY KR 2,2893 2, , , ,00 HUF/EUR KK 312,09 299, , , ,00 HUF/EUR KK 307,39 299, , , ,00 HUF/JPY KR 2,2455 2, , , ,00 HUF/EUR KK 301,91 293, , , ,00 HUF/EUR KK 293,85 297, , , ,00 HUF/EUR KK 301,37 303, , , ,00 HUF/EUR KK 304,6 298, , ,00!,I23!3 ;,+ " ; G ; # ) ,00 HUF/EUR KK 287,96 294, , , ,00 HUF/EUR KK 287, , , ,00 HUF/EUR KK 301,1 292, , , ,00 HUF/EUR KK 308,8 292, , , ,00 HUF/JPY KR 2,4752 2, , , ,00 HUF/EUR KK 296,3 299, , , ,00 HUF/EUR KK 308,5 295, , , ,00 HUF/USD KR 236,8 225, , , ,00 HUF/EUR KK 303,1 290, , , ,00 HUF/EUR KK 296, , , ,00 HUF/JPY KR 2,4752 2, , , ,00 HUF/USD KR 233,23 223, , , ,00 HUF/USD KR 224,15 218, , , ,00 HUF/EUR KK 289,6 299, , , ,00 HUF/EUR KK 288,67 299, , , ,00 HUF/EUR KK , , , ,90 HUF/JPY KR 2,3327 2, , , ,40 HUF/JPY KR 2,2775 2, , , ,00 HUF/JPY KR 2,2893 2, , , ,00 HUF/EUR KK 298,6 299, , , ,00 HUF/USD KR 233, , , ,00 HUF/EUR KK 307,39 299, , , ,00 HUF/EUR KK 302,96 299, , , ,00 HUF/EUR KK 312,09 299, , , ,00 HUF/EUR KK 293,82 297, , , ,00 HUF/EUR KK 301,28 297, , , ,00 HUF/USD KR 225,58 220, , , ,00 HUF/EUR KK 301,37 303, , ,00 $,#E&!3#.,#-#!3,2!&#44# 24/59

25 & /&'/0,.-2W,# %+9& -: ;'< "2 4; <*:"1 A9 A9 A! /. =1, ,5 ' 4 74> 3<> 4> 74> /5 384 >>>> >>>> A9 A >>>> A9 A9 @ +B9 +B 5 >>>> >>>> >>>> /// = > : ;'< "2 4; <*:"1 0! /. =1, ,5 ' 4 74> 3<> 4> 74> /5 A9 A >>>> A9 A >>>> A9 A 5 >>>> $/ 5 8#!68%6 : ;'< "2 4; <*:"1 0! /. =1, ,5 ' 4 74> 3<> 4> 74> /5 A9 A >>>> A9 A >>>> A9 A >>>> A9 A >>>> & $1/ $9#4.!''.-#E##4.#-#!. 1#' $,#4.#'2#!,#'2##44##44! $'' ' C #4. #4.#-.' &'/0! # 2,3#44##4 $,' #E# 5,..!0 C!!! #4.#7 3 2,, 2,3#44##4## B!# C,!.,#-# #E..,# 2# E,.#!#E#,#&-# %,!,.,!.!#E2,3#44# #44! 25/59

26 $92#!9!!##!#4.#-.,#!!.#'4,E! $9-,&'2#.,'!,,E $ C-.!,! C,,#E### #&#.!C3,#C.#'C#4'4-#&#! 2!.C3C#-23!3#4,!#'C# $ 9 4''.,#-.,'E.#E..,#-!#&#,! C, E, #!#E3 I -4# #! C!,, $ 9 2,#'!E #'#4E!#,C '2# #44#!.!4,4#32#.C3#!2!!##! $ 9& F#&#..! C #!'!!&'!,''C!E $ 9'2#!.! '2#!.#,C#4 '!!#C,'#'-'##! $!.,#-###4,#'!,' -E, 23!3#.#3&!!.#'2#!-E# $ 9,,!.,# #!3, ''!'2#! C-,#.C 2,!!.4, #44'5'-7C!!!'#444, $ 9 3'#'#' C!.,4,'2## ' #! 2!, 2E C,, C!!! &C 3 C!! C'# 0 2,! #!.. 0.!,&C3.#!'&#E,#5 #!C.,#'.-'2##!2!,'..7CC,'2#!#44#M0 $ 9.,#!.#,! #44 '.#3'-I,#4,C,%!-E9!#4!! C3#$##,2''C, 5.,C372!-.#3##4,''B%0 #- 5#7.5#7 -'', $ 9 2,' #!2!,'.C!'!C#&33,' #524###E&!3#7.,9#2 23#!,'--#&##, :4E5;!456 % $'&C#3E#!#!.,!!&!C'-33I''!#.# $--..,#,-''23!3#C3!#C,'!E!, ?.!)XXX 4..,C3 33 6Q88? 5X 7 3E Y0.E 6Q 5X7# Q$ # #' 2,'2#! -E# #''! #.24!#4,-,FT!4#CC,9;# 26/59

27 .,#-A.;,B23!30I''#&!3##.!#24!#4.#4.'2###,34.'V!.!#!,!!#!! I# '! $.!!!0I #! #'2#!!!#3E/0..' $9.,#E.E''!!V#C!" #$%#&#'( &) #'*( +&) #'*(+#,-./0!" #$%#&#'( 121" 3 &( :2;<-4"1"+*( =+*> &> =+*4:2;= &!$ B&( B1?C"6 &*( Klasszikus portfólió 44,00% ZMAX + 51,00% MAX + 5,00% CETOP Kiegyensúlyozott portfólió20,25% ZMAX + 58,00% MAX + 8,25% CETOP + 9,00% MSCI WORLD+ 4,50% MSCI EM Növekedési portfólió 5,25% ZMAX + 49,50% MAX + 8,00% CETOP + 16,50% MSCI WORLD+ 12,50% MSCI EM + 6,25% BUX + 2,00% DBLCI ' #1234-=43? K!#; "-#.23!3 M+%$X!#23!3 MA%$XZM:%$X!,I 923!3 />M:%$X Z >M%$X Z M AB"H9 5#7 Z M%(A[ 5#7M%(AB,!,5#7 <4.#!23!3 Z/M%(A B,!,5#7Z/M=)A5#7 %F#4!# M+%$X )!#.!!!# M+%$X K,,-# Q<';M %F#4!)!#.!!!K,,-## M+%$X $*,#-#!&!,##,2- /.' I# 9 C-#,&! 9:0F66=77G;78 $ 9 2! 2 2,.!,!!'2#!!-.!! #&#!! 2!,'..!&! &!#C 4-'2#!!!#0. C-,C-,''C##' 27/59

28 (:5 8 $2-''-# L' E M $ /0.,!# 'F-, C,! #4.'!EC#, -#,C3!&#,!,'#!!####!!# I= $,'!.!&! #!!&!3 6M0# - '' 2# '3.!,,!&! 4,'- 2.'!!,'!.!&!#!!&!3 )C -!!-#!! $.!,,,E#-!&!C;C!2!#''4.#!..; 2#. '!!!V#!,.''!,'! # # 5., 3 7. #4.#,-.!2!0'-.!.!#.''!## &\(#,!2,E.C,#3''!3!.,&!.''-2!&!2--!&!.E##44 E,/0 '4''2!&4!&I&5(J9 Z/M=$X ZM<!##! Z>M5., Z6M '7BVV!Z8M0$--#.'##4-!,#!I,##5,44,!&Z6M07B#4'2--!&#, # %(A B%!V' '#!2. 0M0&4## 5E 06M E! 0>M H 0M"44#, 0M7 $.#!#.& #40#0 50?MT 0>M7 N,.# C,!!.2#.C#! 3 '!C,#!..CC!##!2!&# /, :,!3#'.,##,#44. &!2&!3 C! '# $ ' -#!#&!3#,,! '!!&!3.3!,'!!#.!!'-, #4! #'#4!, '',,!&! C-. # #F!/M#-.,!$&#!'- '!C! '!#3'''24! # E. &'2#!#I '2#-# #- 4.!.I ##.-# # C!E- CI.I#!#3 CE# #, $ #4!'!!!V# 4.# #4,C =90'-.!!M0,C3C. H.!&!3# -.!# # #!C# &# 3,.'!Z6>M0#--!&1,'!V-,!#'' AB"H9 V,4'', &C #,. 4CE'$-,!, =9ZM0#-44 $ E ##+# 4.! C# #&4##! C.!,,&4## CI C# -#!,# # B,'. - C3!','#!.-.#& 2'!,!,!!, -# C# $ CI E#3. C!# #4! C!I ##B#4.-.'!,!,3 #!...,!!!''C, 1 Forrás: a jelölt Vagyonkezelk jelentései, saját elemzések 28/59

29 '. #,+!#- C # 23!3# "-#. 23!3 Z & M!,IZ>>M<4.#!'/M!#!4''!>>/M $F#43,C,C!2&!32!/M0& $E.3#.''.#.!#C# $.C3 23!3# '&C#!,C 4F, E0 II 23!3# C#!'' ' 4.!.I,'' '.''! I E# C#, $.C, #!.3 E- 2!&!.#',''!,,!!.# 'N$' /0#-4!C.,],!#!$!#2!,!!&#,,C3''#.#! #'' $!#!,, *,.',4.#!#C!/0/>M0'-.!#4'#4,.!C!! - /6M &4##C $ 80 M0 3?M C ##!,!$!2&!3M.4.C#!!&2&!3.M0&#2$CI.I#!/>M0.# $ KB=, C.! #F!&!#4.. 5^!!.!, O7 ''&4## 5#7 #4.C# 2 2--!&#, ##!# $ KB= '! ',, # C, 4C3#.''! #!.3 C## 2# #4..!, 3 $!## #44 4''# #44,C!0## I, #! #4.0C# ##.#4.#H#3'0.''3,2#4,.!#!,E#4 23.! C #!!!# # C, $.., '!!###!#,,#4! 2'' #4,.!##'#-KB=44#4..!,#!'' &4##- CI C# # # $!&! -#.#!!,I!&!2##,2-3#!# O,P3,# #4 B#E. -44,!# #4 3,E. C! I3 P ) #3!# 2!!7 $ KB= 4- =) 3? ( Q =!!E.#&!3#.#! 29/59

30 ;E1# #E ' G? + O$ &# 3.3 2P;,- 3; #''!.#', F,# !&! #4.#.!#! #! B-' #3,#3Q!&#3 2# '2#-# C #-,I,'!!. #'' 2C 3,# 2!E, 3!#.!!,'' C!#,#--4 $ C I'E C, C 2--,' 5"44#,' E!' B,!'(E!'7!!#!#2!##!#!''#%!# C,# # = E #C,,), E)-' # J ) E = ==C E),##= )# =CF++..,!3 #>M0!#!.''! E3, 5),":2!&!, H! )":H7 ' ##!,&4## =9 4. #'' = =+== $!##-,E#C, =$X.>>M0-44B#4',..,!,#E,44,&-,'!.,# $ &-4# # '.!#&!3# 3#!--0!-#3.## /% $'2#-#!22&!#40#03!,!3#4.!&!'!. ),,%,, AC,.!! #4.!&!.!, 3.#,'!#4.!&! 3!-#!.!, '!,I! C# 30/59

31 #.,## &!!#!#&###.#44C- $ 2! C! #4.!&#403!.!C#!3E $,,,!3##.-###,#!$,,!,M0#'-.3,.'!!%#,#E&!3., IE!#&! C $,,'#! # #E. - &4## # %< %! "& C. > '! #44##/ #!,.!!,? # 3 # $ %<!' <4.#!!,#4,!, B-!.##!C!&#-###!#E###'##!#I22,-C3! ;EF1 $,'!'-,#C&4##-#0C!##24!'2#-##..# C! E#3 2--!&!#4.#-.3,'! 2 #4!,&4###2!#4.0# 31/59

32 ;E)<< $C!E!&#-,. 4.!C##&4##! C.!,,&4## E, CI C#' - #!,# # $ CI I#4.#!&. - C3!','#!.-.#& 2'!,, C&4##!!&,,!I3#.#-C&4###4.#'.!C3#' $#4!C,.!'3C!!&!2#',.,!,,'!C#!'!#.C!CIE#3.C!#! ##B#4.-.'!,!,3#!...,!!!'' C, $.EC8&!!M2!C#;!M24,3#!.;M$'.!,# ;E)<< $C,,2!#!!#/0.;--.CC3;C''2!F E#!2E. 32/59

33 L.I! 2!-# 5%$X0!V7 L.'! 2!-# 5:%$X0!V7 %$X A! V /,. >>M?>M M /,. >M /M M /,. 6M /M /?M /*,.?6M M?M 1234-?- 32C24D 7C83D >C22D ;E7 I= 1234,# #E.,! - 2!&!.# 2--!&!.##44 $(J9!#4/M0 #!&# 4''! >M0# -4# =,# #, = 1:D? RC E,#, = 7D? )!. =0$!#! "C!24! $ #4.#'3-#2.#'# $3!.!&##.4''!,4$-,.' #.,# &!!'#.,!#,.' KB= 2-#-CE###&#$.!#2''3!.#! 4 # ##! -' 4.#.- =9!2!,#.3 #,,! #!!# '!!33 3,##. #44C-',# ; ) == C,! -,. I #,'###44 3!! E3!##.' C, 2&!3'3 # M0!2&!3 $,'#. 2, 4. E3!# E,. C.- ' F#-&' # -.!B9(0##,' / $ AB"H90!V 4,' 6M0 /0 $!V! #.-#! -!!#,.'! M0 4.#- #!. C33 C3.E #'- $#.- E 4,42''E#4!#CI3#,5!#!#4,.!,# &!!'#., KB= #4.!,# C,,F7 ',0.&!2!#-#!!!''C3#'!,22!V $ C!#,.'.!,!&! C,,'!3!V??M0 # $ 2 '' ##!3,,E!2.,#.-C.,,#- '3#.-,.$,!#,.#C' &'' ##&!3 C# 4''!,!.! ## #44C-E,4,!&! $,.!&# /!,.#!-##'!' 4,'...,#44!4 M0 U',.# #.-##. #4! C!,E. CE # K''!#!#! #4,.!.! #., ' ##! &!' &!!'#., #!# '!, #!#'' #''!#&## C#.#44C- C! &!!.,,FF4.'','#4#!.C0CV!!!# %,,#!# I 2!&! 3 UI!',4 33/59

34 #KB=#4.!,.#&CE#!.,-# I!''#430# # 3!,!#'' %,"# - 2.?M0 # $. C!#,.! 8M0 # C, '&C! E#&,!,E. #4.#' $!V',,''I#-#EH"9%H)!6>M0M0$ H"90.#&I!'#!E#.!C!##!-.!,%H)0!,C.#-E$3,..!, E M0 # $%H) H"9.'' 2#,,## --,.' -# '#,,'3#4.#- $%H)#!2 E I /0' $ 2 = # 2'!'## #E.#-4 $,! 3! 2 C 2 ' =,!,! 3#, E, C-,# 2 #!#2##E!$%H)22C.#-4-!.'' E# 2 $#&## #### 4.#!!# #''! C.!!4#4 %H)0<$,,#&#&!3.''F4# # - #!# C.'E3, #4! 2,3& #! %H).!,,3 $%H)0<$ '!#!..,!, 2 2 # # C,#.- CE# ## #! #!!,.#&'$#,,''EI:!&C!.!# %(A!V#' E, >M0 4.# 2 $,!.# #!' :!&C C#!'' E 2E- $ ='! #& 2-4# #&!3# C,. 44#4!!,2!3 '# #E!# E, K ' &'',- # C,#!&! 4.#!$G!<. 2! #.- E! $:!&C 2 E. - C,' # C,,.! #.- ## $.., ' '! %(A!V#' 4-.!## 2 ##$%,"#2#2#.&!# #.-#!#!# I!' #43 #,E.'2# $ 3,.' ' C.!'3 2.! ##! 2!..4.!'.!B"=$&4##E!#$B (0!, #''! 4'',! (.! 6 K0 2. #!. --%!.,/#,3,, $#.-E-.#'#E#.##!##2-2.' &!!.,KB=!,,##-''.!# 2' #.- 3! 4.#! #!#..!2!,,# #&#!#&4##.!4.#! S)# /!&#.$-&4##C!!##.,!3!,!.E#! C. $!&#,!C3#!! 2## -,,! ## 2# 2! ' # $ - 50M 06M7 $,,! 4.##2#CC#44.-' 34/59

35 Devizák változás USD 220,78 215,57-2,36% EUR 291,3 297,22 2,03% GBP 241, ,54 0,49% PLN 71,4 71,53 0,18% CZK 11, ,8714-6,37% JPY 2,5494 2, ,64% CHF 241, ,54 0,49% Indexek változás S&P , ,36 29,60% Nasdaq 3019, ,59 38,32% Russel , ,64 37,00% Eurostoxx , ,95% DAX 7612, ,16 25,48% FTSE , ,09 14,43% Nikkei 10395, ,31 56,72% Hang Seng 22656, ,39 2,87% Bovespa 60952, ,16-15,50% árupiacok változás földgáz 3,351 4,23 26,23% olaj 91,82 98,42 7,19% réz ,75-6,72% cukor 1418, ,5-7,49% alumínium ,75-14,02% szójabab 19,51 16,41-15,89% nikkel ,23% búza ,25-22,20% arany 1675, ,65-28,04% ezüst 30,345 19, ,84% kukorica 698, ,56% &# Forrás: Pioneer Alapkezel $!C!'3E3C#/.'''!#.# 5&? &#!6 ; A 6?67 ; A 6?6 ; A 6,! ; A 6B % 2C547>0 -D -D -D -D A 4 8C5>0 -D -D -D -D 7.C547 -D -D -D -D C5 -D -D -D -D <./0 15,2 -D -D -D -D E")F 01 42>G,1, 35/59

36 $4#.,#/&'/0!#=# : 5&C; %0 142> './ /42 ',42> )F 01 42! H142> I01742>..F42> 5# $$$1 Önkéntes Nyugdíjpénztár vagyonának befektetési portfoliók szerinti megoszlása december 31. Klasszikus portfolió. 4,97% Tkevédett portfolió 1,11% Mködési portfolió. 1,49% Likviditási portfolió. 1,03% Növekedési portfolió. 4,36% Kiegyensúlyozott portfolió 86,42% Függ portfolió. 0,62% $ 2! #, 2!3!#'2#04'2#! #4# /&'/0''!#!# 3'?5'9 &5"?E 3+?+)*&3FD*9'9,,?D:33'+?G 3,H?" E,,!./4754 -D -D -D -D!./4C - 457/070> -D -D -D % 5 0/ J D -D -D!./440/ -D -D % 5 40/ -D -D K G./ -D '1 G./ -D -D 3 L D -D -D -D -D -D -D -D 36/59

37 Önkéntes ágazat értékpapír befektetései befektetési portfoliónként és értékpapír típusonként december 31. % A6 ;;; &! &6!6 %6>6 %6>6! E!6 E!6! I 6 J## %6>6 E6 6>C#,!% #!# E6 6>C# K666#!# L!#?6% #!# MA6C# E6 6>C# K666#!# L!#?JA#6A6C#?JA#6!# N!# " 6#!#?67 % #!# E6 6>C# K666#!# L!#?JA#6A6C#?JA#6!# N!# &#!6% #!# E6 6>C# D6!666,% #!# E6 6>C# N O#6,% A6# "# 37/59

38 &'##'(#")'*+" 5 N! #!66 ;6>6 -!! ;; ;6>6 5 1 $$$1 / ;6)6,# 1 2/ 2/$ =1 I 8C %40. G # 1 2/ 2/$ ",4 K.,5 K,.74 M4, M C'747. B7 *./ '47/7. ( # 4.47.?1? N447. I./ 47. I 47. I07 I,O,4.!./447.! 7 %5 47. P ,.7 A57 +/ "5 4*./ $5 '1 J7 +07G8 *./ /59

39 &'##'(#") 0")))#",#-).))#/)# E!6 #!66 A # +B M? J3Q *./ & MA6! %J6!,,8! J## *,8! 1 4 -D! H14 -D I0174 -D 5 12 / $, ##',!,!!. #!#4'4' 3.E.C3 C##!'#-#.#3 $F#4!!#.!!!#'2#!#!3,4.!IE' % # $!C!'3E3C#/0'''!#.# N &#!6 ; A 6?67 ; A 6?6 ; A 6 % 2C547>0 -D -D -D A 4 8C5>0 -D -D -D 7.C547 -D -D -D C5 -D -D -D <./0 15,2 -D -D -D 39/59

40 $,.,#/&'/0!#=# : N C; %0 142> './ /42 ',42>! H142> I01742> N # /2 $ 2! #, 2!3!#'2#04'2#! #4# / &'/0''!#!# 3'?5'9 3?+)*&3F D*9'9,, &5"?E 3+!./4754 -D -D -D!./4C - 457/070> -D -D -D J 7. 0 % 5 0/!./440/ % 5 40/ K G./ '1 G./ 3 L0. -D -D -D -D -D -D 40/59

41 % # ##+=##++#)1234-=43-5?=6 ; A6 ;;; &! E!! $50/ B 874G./? 0/?6; A6# 2 2 /12 $1 2/ $/?67 ; A6# &#!6; A6# &6!6 %6>6 E!6 I 6 J## $50/ B 874G./? 0/ $11 / 8/ $ / / $50/ B 874G./? 0/ $ $ 1 /1/$ 8 2 $/$ 1/$ B 874G./ D6!666% A6# $1 $1 $2 2 1 $/ $50/ B 874G./ N O#6,# 22$ 22$ 22 2/ 21/ $ 2$/ N 6# $21 8/1 $/ $/2 $/ %6>6 ; A6 3C! 6!6 I 6 J## ',422 I 9# 47K: './ /422 I 9# 47K: % I 9# 47K: I I 9# 47K:! H1422 I 9# 47K: N 6# 21$ 21$ $1 %6>6 41/59

42 !456! &'##'(#")'*+" 9 #!66 ;6>6 -!! ;; ;6>6 5 1 /2 ;6)6,# 1 /2 =1 I 8C %40. G # 1 /2 ",4 K.,5 K,.74 M4, M C'747. B7 *./ '47/7. ( # 4.47.?1? N447. I./ 47. I 47. I07 I,O 5,4.!./447.! 7 %5 47. P ,.7 A57 +/ *./47. : '1 J7 +07G8 *./5747. N ;6 42/59

43 !456! &'##'(#") 0")))#",#-) 1 )/)# E!6 #!66 M? J3Q *./ & % # MA6! %J6!,,8! J## *,8! 1 4 -D! H14 -D I0174 -D..F4 -D $22/ $ $, ##',!,!!. #!#4'4' 3.E.C3 C# #!'#-#.#3 $ F#4!!#.!!! # 5C3 4#!,C7'2#!#!3, 4.! IE' 43/59

44 !456! 6:74 TB= &;)+,# $,'# ' #!#4'4' # #3 #E#!- #!!&! #E'-.!.!2.'3 33 2,!. 2., TB= KC# 9!&!#E'-332, 9!&!#E'-332., =.!C'333, =.!C'333., TB= ; ; >?8 /6 >8/?>/>>?>6??>?8 88>/8?/66 6> 88> 0/> 0/6 0>>/ 088 0/ 866 >/? ? 0/ 0>6/> 08? 0886> 177>883 14<:<33 128> :27318 TB= C1234-=43- I8 $<<$ I %6>6 E!6!! )F ',342 './ /342 %0 1342! H14 I0174 6J## 1 //2 82$ 2/ 8// 21 44/59

45 !456! TB= C1234-=43? % # TB= 1234-=43? N ;6 &6 TB= C1234-=43- &! +< ++< +++< +" < C F121274/5/ F121274/50. B 074C721212/ 4. B 074C J## $$ $$2 $/1 2 $/2 $<<$ I %6>6 E!6!! ',42 './ /42 %0 142! H14 I0174 6J## $/ $21 8/1 $/2 $2!3#!..,!##4.!!!&!##'#!,E-# I# 45/59

46 !456! 0!76 &#?= $,!.- - 2! # &'' '2#!.#,3.&''. '+,= $9'#,.''#,#.,,#.#3#,3#'2!,E#!##52!F#4!!#.!!!7#44! 2''!#!# '+,= #23? # % J# " # & 0K >2C22D 88M M M K;>K 8KK 2!'2!>7D0 88KK 2!'2!8M0 KK2! '2!M0 M >K2 /?K> K2!'2!><D0?>K>K 2!'2!8M0 >K>K 2!'2!M0 M $,,,EK/.'0!,/.'0-0K % # E Ft-ban.B?? B= K!## 8?> 8?8> ?M %F#4!## 0/> 0// M )!#.!!!## /6> 6 0 6M & 319< <<? C12D $##'!,/0' 2!#88MF#4!6M!#.!!! MB--###44!,## 46/59

47 !456! $,!. # 2!&# ' & # C # $ K!#&#C'3/.'86K.#86K,.# /.' F#4!'.# #. #- B# -, # C,!,E'.!!,,# 2! F#4!&I. #- $ F#4!#4,#!-,C#.4,# 47/59

48 !456! +,=A = &;)+,#?= +,? = & = ' +,? = & = ' %F#4! /M %F#4! /6?88 6?M K! 8?>>?8>/ /6M K! 86/ M )!#.!!! /? //M )!#.!!! 68/8 >/8M % )+,#?= +,? = & = ' +,? = & = ' %F#4! 0/?? 0/M %F#4! 6 /8> M K! > 66// M K! 6? M )!#.!!!?66 M )!#.!!! /8> >M =-6 =E?T!=A = &)+,# K? T! = & = ' K? T! = & = ' %F#4! /6? >/M %F#4! ///??88 /M K! >?/?8>/?M K! /6? >/6M )!#.!!! />>> /? 8/?M )!#.!!! 6? 68/8 668>M % )+,# 1231 K? T! = & = ' K? T! = 1234 & = ' % F#4! 6?? 66?M % F#4! /6 /8>?/>M K! 6/66 66// 88?M K! >6 >>> 88>8M )!#.!!! >?66 8?M )!#.!!! /8/ /8> 888>M? = 48/59

49 !456!! &# BK0' % & % 5D6,'.,#'3! //? 8>M (,F2E??86 />86M $,#4, >> >M L#&4##!E / 8M B,'#4,#2!!2!##4,#' /????M B,'2E#C!!., /8>/ /M K,!,&!E#?// //M & 1399<7 322C22D % J# + ) % % & 5D6 $,,F2E# 8>??M (!,F2E#??86 />86M L#&4##!E / 8M %F#4#&,'2E# /6 8>M & = ) 1399<7 322C22D BK0' % % & 5D6 (#&5,!7? 8M 9,3 >8?/>M 4..!, /?/ >68M $#! / >6M %#!,C! >/68 6>M ",.#&,4#!E57 > M & 9448: 322C22D 49/59

50 !456! % )+,# BK0' % & % 5D6,'.,#'3 6 /8M! (,F2E?>6 /M $,#4, >> //M L#&4##!E / /?M B,'#4,#2! 8M!2!##4,#' B,'2E#C!!., />> 6M K,!,&!E# //8 88M & 39<1<9 322C22D = ) BK0' % & % 5D6 (#&5,!7? 6M 9,3 >68 868M 4..!, >?6/M $#! / 8M %#!,C! >68/ 66M ",.#&,4#!E57 /6/ >?M & 9999< 322C22D % J# + ) BK0' % & % 5D6 $,,F2E# 66/ >M (!,F2E#?>6 /M L#&4##!E / /?M %F#4#&,' 6>?M 2E# & 39<1<9 322C22D '# =,B 50/59

51 !456! % % $?/3<?21>28% $U $122< 7F'" K0' , T+ T "+, 44D K /. 68?? /.?? >> >? /. >>? /?? /*. /?? 12 8 ' # =,B % % $?/3<?21>28% $U $122< 7F'" K0' , T+ T "+, 44D K /. 68?? /.?? >> >? /. >>? /?? /*. /?? 12 8 '# = B T + "+, % G >3><87 44D K0', K /. /68? //? /. //? /? 6/ /. /???>8 /*.? <7 6/> % T + "+, V'#V <92<2?? ' # = B 51/59

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 1 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 0 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 5 0 3 2

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi beszámoló Tárgyévi beszámoló c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 1150286 0 1150286 1105814 0 1105814 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 934065 0 934065 784303 0 784303

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 6 0 1 2

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban és Ellenőrző Bizottságban Az Igazgatótanács

Részletesebben

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke A Winterthur Nyugdíjpénztár az Mpt. 70. (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 21. -ában foglalt rendelkezések alapján a magánnyugdíjpénztári tevékenységéről a következő

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2008. január 1. 2008. december 31. Taglétszám (fı) 32 696 31 928 2. A

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. június 23.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. június 23. ELŐTERJESZTÉS a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2015. június 23. M E G H Í V Ó A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. június 23-án (kedden) 9 00 órakor tartandó

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1/a. Számú melléklet

2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1/a. Számú melléklet 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1/a. Számú melléklet Tagok által tizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj hozz~árulás Meg nem fizetett tagdíjak m,tart, 2014. évi bevételek és ráfordítások terv-és tényszámai

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Táblakód: 73EA Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 31 243 0 31 243 37 685 0 37 685 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 0 3 30 003 73EA03

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint Új Pillér Egészségpénztár 2013. éves jelentés Készítette: Vargha László Sorszám PSZÁF kód 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 53 940 0 53 940 86 418 0 86 418 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

Részletesebben

Helgertné Dr. Szabó Ilona Kurcsinka Tamásné PÉNZÜGYI SZÁMVITEL. (Mérlegtételek)

Helgertné Dr. Szabó Ilona Kurcsinka Tamásné PÉNZÜGYI SZÁMVITEL. (Mérlegtételek) Helgertné Dr. Szabó Ilona Kurcsinka Tamásné PÉNZÜGYI SZÁMVITEL (Mérlegtételek) Budapest, 2008 Szerzők: Helgertné Dr. Szabó Ilona (1-3. fejezetek) Kurcsinka Tamásné (4-7. fejezetek) Lektorálta: Dr. Lukács

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár. 2014. évi üzleti év. Éves beszámoló

Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár. 2014. évi üzleti év. Éves beszámoló Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár SZÉKHELYE: 1126

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint Patika Egészségpénztár 2013. éves jelentés 2014.05.05 Készítette: Vargha László Sorszám PSZÁF kód 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 587 240 0 587 240 677 832 0 677 832 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft-ban A. Befektetett 0 65 661 191 979 370 0 191 979

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (eft) illetve árfolyam (%) Darabszám illetve kötvény névértéke 72OA Portfólió állomány választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes

Részletesebben

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE ERSTE ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., 1385 Budapest, Pf. 846, Telefon: 06-1-411-3200, Fax: 06-1-239-0174 ERSTE ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI

Részletesebben

Negyedéves mérlegjelentés

Negyedéves mérlegjelentés 001. Immateriális javak (111,112,117,118,119) (=01/07) 847 818,00-86 399,00 761 419,00 002. - Ebböl beruházásra adott elölegek (1127,118) (=01/05) 003. Tárgyi eszközök (12,13,14,15) (=01/16) 93 911 847,00-1

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2011. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2008. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2008. évi beszámolójához KIEGÉSZÍT MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2008. évi beszámolójához TARTALOMJEGYZÉK UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Általános rész 3 1. Bevezet 3 2. A számviteli

Részletesebben

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE 1 A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE Az Mpt. 70. (6)-(8) bekezdése, a 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

2013 Mérleg - I. negyedév

2013 Mérleg - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel 722876 1051 14 1200 230870 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9021 Győr Munkácsy Mihály utca

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat 2014. év

Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat 2014. év 1.) A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat év Megnevezés január 1. december 31. Taglétszám (fő) 36 271 114 993 2.) A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár. 2011. évi üzleti év. Éves beszámoló

Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár. 2011. évi üzleti év. Éves beszámoló Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1536 Budapest, Pf. 301 Telefon: +36 30/91-91-905 E-mail: iroda@praxisnyugdij.hu www.praxisnyugdij.hu I. A nyugdíjpénztár

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Időszak: 2013.01.01.-2013.12.31. Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi Megállapított eltérések (+, -) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. június 30. Ára: 3970 Ft 8. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége beszámoló beszámoló 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 0 0 0 6 0 6 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 0 0 0 6 0 6 003

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Darab, illetve kötvény esetében név Könyv szerinti Piaci Darab, illetve kötvény esetében

Részletesebben

2011 Mérleg - IV. negyedév

2011 Mérleg - IV. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 329804 1051 20 05/00 230254 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1085 Budapest Üllői út 26 Mérlegjelentés

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Praxis Nyugdíjpénztár adószám. 18069929-1-43

Praxis Nyugdíjpénztár adószám. 18069929-1-43 Mérleg (ezer Ft) 2014.12.31. 2015.06.30. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 349 290 315 213 A) Befektetett eszközök 61 0 I. Immateriális javak 0 0 II. Tárgyi eszközök 61 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben