MIKROVÁLLALKOZÁSOK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI A DÉL- DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MIKROVÁLLALKOZÁSOK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI A DÉL- DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN"

Átírás

1 MIKROVÁLLALKOZÁSOK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI A DÉL- DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN Vajda Katalin III. évfolyam, Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék Konzulensek: Dr. Walter Virág, egyetemi adjunktus Szabó Gábor, egyetemi tanársegéd Kaposvár, 2008

2 1. ÖSSZEFOGLALÓ Dolgozatomban a Dél-dunántúli régió mikrovállalkozásainak képzési lehetőségeit vizsgáltuk. A jelenlegi oktatási- és képzési rendszer nem igazodik kellőképpen a gazdaság igényeihez. A téma feldolgozása és kutatása során egy alapvető axióma vezérelt minket, amely szerint a képzett munkaerő a leghatékonyabb termelőerő. E tételből kiindulóan próbáltuk felmérni a mikrovállalkozások oktatási, képzési igényeit, majd ezek alapján javaslatot tenni a képzések hatékonyságának növelésére. 2. BEVEZETÉS 2.1. A mikrovállalkozás fogalmi meghatározása Nincs egyértelmű megállapodás az Unióban arról, hogy egy-egy országban mekkora vállalkozásokat tekintenek mikro-, kis- és középvállalkozásnak, általánosságban elfogadott ellenben a mikrovállalkozás meghatározása: a legfeljebb 10 főt foglalkoztató cégeket sorolják ide (Laky, 1998). A kis- és középvállalkozásokról (KKV), fejlődésük támogatásáról szóló évi XCV. törvény a KKV- három kategóriáját különbözteti meg: kis- és középvállalkozás, kisvállalkozás, mikrovállalkozás, Kis- és középvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelyben az összes foglalkoztatott létszáma 250 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele legfeljebb 4000 millió Ft Kisvállalkozásnak minősül az olyan vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatott létszáma 50 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele legfeljebb 700 millió Ft Mikrovállalkozásnak minősül az olyan vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatott létszáma 10 főnél kevesebb és az éves nettó árbevétele legfeljebb 700 millió Ft (Kalmár et al., 2006) Felnőttképzés, továbbképzés Az Európai Unió a jelenleginél lényegesen nagyobb szerepet szán a kis- és középvállalatoknak a társadalmi össztermék előállításában és az egyéb terhek viselésében (például a foglalkoztatásban, az adók és járulékok vállalásában). A megerősítés, a képessé tétel egyik módja a vállalkozók képzése és fejlesztése (Kalmár et al., 2006). Felnőttképzés alatt az iskolarendszerű, az iskolarendszeren kívüli, tanfolyamszerű képzések, valamint a szabadabb ismeretnyújtás és a továbbá a kötetlen formájú elsajátítást értendő. Színtere az iskolán és a különböző képző szervezeteken kívül a munkahely, a közművelődés, a szórakozás és az otthon egyaránt lehet. A felnőttképzés helyett az 1990-es évek közepétől, végétől az élethosszig tartó tanulás (lifelong learning, lifelong education) fogalma nyert teret (Kalmár et al., 2006). Az élethosszig tartó oktatás/tanulás alapvető szervező tényezői az akkreditáció és akkreditálhatóság, tehát az, hogy a különböző formális és informális úton szerzett ismeretek, képességek, gyakorlati tapasztalatok hogyan építhetők össze kompetenciákká és ezek hogyan ismertethetők el, hogyan dokumentálhatók a munkapiac számára (Barizsné Polónyi, 2004). 2

3 2.3. Munkaerő fejlesztés, karriertervezés Az emberi erőforrások fejlesztése tudatos folyamat. Célja, hogy felkészítse az embereket a megkívánt magatartás változtatására. A változtatást a környezet, a technológia és a stratégiaváltás befolyása idézi elő. Az emberi erőforrás fejlesztése magába foglalja az alkalmazottak képzését, továbbképzését, valamint készségeinek, képességeinek fejlesztését is. A fejlesztés szükségszerűsége minden alkalmazotti állományra igaz. A fejlesztés tevékenysége mindig előremutató, a szervezet stratégiai céljaihoz kell, hogy igazodjon (Gyökér, 1999) Mindenféle munkához sokféle képességre, készségre és tudásra van szükség. Ezek egy részét született adottságként hozzuk magunkkal, másokat tanulás útján sajátítjuk el. Képességnek nevezzük a valamely teljesítményre, tevékenységre való testi lelki adottságot, alkalmasságot, mindazt, amit meg tudunk tenni: egy feladat vagy egy munkakör elvégzésére való rátermettségünket, ügyességünket. Készségnek pedig azokat a speciális képességeket nevezzük, amelyeket gyakorlattal, gyakorlással szerzünk meg (Bakacsi. Bokor, 1996). Bakacsi és Bokor szerint a szervezetek arra törekszenek, hogy a céljaiknak leginkább megfelelő képességű embereket válasszák ki. Ehhez: 1. Meg kell tudni fogalmazni, milyen képességekre van szükség, 2. Tudni kell mérni a munkavállalóktól elvárt képességeket, 3. A mért adatok alapján előre kell jelezni a munkavállalótól várható teljesítményt és ez alapján felvenni, tovább- képezni, fejleszteni. Az attitűdök olyan személyiségjellemzők, amelyek meghatározzák, hogy a bennünket körülvevő világ különféle dolgaira kedvezően, vagy elutasítóan, esetleg ellenségesen reagálunk-e. Az attitűdök mindig konkrétan egyetlen személyre, dologra, eseményre irányulnak, és nem feltétlenül lehet belőlük általánosítani más hasonló dolgokra (Bakacsi Bokor, 1996). Szervezeti közegben számunkra azok az attitűdök fontosak, amelyek a munkakörünkre, a munkatársakra, a vezetésre, a fizetésre, az előmeneteli lehetőségekre, a célokra és tervekre, valamint azok megvalósítási módjára vonatkoznak (Bakacsi Bokor, 1996). Munkahelyünkhöz kapcsolódó legfontosabb attitűdjeink: 1. A munkával való megelégedettség (vagy elégedetlenség), amelyek visszavezethetők arra, hogy mennyire jelent kihívást számunkra az a munka, amit végzünk, mennyire találjuk az érte kapott javadalmazást méltányosnak, mennyire támogatóak a munkafeltételek és a légkör,valamint mennyire támogatóak a kollégák és a főnök 2. A munkával való azonosulás, abban való aktív részvétel, és a munkateljesítmény személyes eredményként való átélése. 3. A szervezet iránti elkötelezettség, amely lojalitást, azonosulást, részvételt eredményez (Bakacsi Bokor, 1996) A képzés célja, jelentősége A képzési célok alapvetően kétféle irányultságot mutatnak, vagy a jövőre kívánják felkészíteni az alkalmazottakat, vagy a képzettségbeli hiányokat kívánják megszüntetni (amit pl. a teljesítményértékelés folyamán megállapítottak). A szervezetben a fejlesztésre fordított pénzösszegeket nem költségként, hanem az emberi erőforrásba történő beruházásként kell értelmezni (Gyökér, 1999). A vállalatok a környezet változásához való alkalmazkodásuk folyamán képzési rendszereket hoznak létre, hogy segítsék alkalmazottaikat az adaptáció folyamatában. A legjellemzőbb képzési célok a következők: 3

4 a minőség javítása; a termelékenység növekedése; az új technológia bevezetésére való felkészülés; a szervezeti rugalmasság növelése; a munkahelyi elégedettség növelése; a szervezeti kultúra átalakítása; a munkahelyi balesetek csökkentése; a költségek minimalizálása (Gyökér, 1999). A képzés célja lehet az átalakult tulajdonviszonyokhoz, a megváltozott célokhoz, szükségletekhez hozzáilleszteni a képzést, és annak rendszerét is. A képzések további célját képezheti a munkaerő megtartása, létszámleépítés esetén pedig a piaci mobilitásuk elősegítése (Szemes Világi, 2001). A képzési program a képzési igények meghatározásával indul. A vezetés eldönti, hogy mikor és kik számára indít képzési programot, és megadja a felhasználható erőforrások mennyiségét (Gyökér, 1999) A képzés mint stratégiai eszköz A tudás jóval több, mint ismeret, információkat, készségeket, képességeket, mozgásokat, cselekvéseket, magatartást, attitűdöket, érdeklődést, szokásokat, világképet és a legmagasabb fokon világnézetet jelent. Mindez tanulással, az élet és a társadalom iskolájában sajátítható el. Az emberi erőforrás a szervezet legnagyobb tőkéje és ha azt akarjuk, hogy kiváló hozadéka legyen, ezt, illetve az emberi erőforrást alkotó személyeket is fejleszteni kell. A teljesítmények növelésének egyik legfontosabb feltétele az emberi erőforrás minőségének szakadatlan javítása, a szakértelem és a tudás fejlesztése, színvonalának emelése. A munkaerő szakmai színvonalának növelése, az új eljárások, megoldások, technológiák elsajátítása, az újabb tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása, az általános innovációs képesség az egész növekedés kulcskérdése. A szellemi tőkébe befektetett pénz az egyik leghatékonyabb beruházás. A legdrágább berendezés, a legfejlettebb technika és technológia is csak annyit ér, amennyit a működtetésével megbízott ember hozzáértése és felkészültsége lehetővé tesz (Szemes Világi, 2001). 3. ANYAG ÉS MÓDSZER A dolgozat primer és szekunder adatok felhasználásával készült. A primer adatbázist az NFI/1075-7/2005. számú, a Mikrovállalkozások képzési bővíthetősége című kutatás biztosította. A szekunder adatgyűjtést a kapcsolódó szakirodalom feldolgozása alapozta meg. A vizsgált mikrovállalkozások a Dél-dunántúli régióban működő hat kamara adatbázisaiból, a véletlenszerű kiválasztás módszerével kerültek összegyűjtésre. A vizsgálatba vont mikrovállalkozók kiválasztása két lépcsőben történt. Első lépésként a kamarai adatbázisokból kellett kiszűrni a mikrovállalkozásnak minősülőket az összes kamarai tag közül, majd második lépcsőben Cseh-Szombati et. al. (1971) iránymutatásai alapján, - mechanikus (szisztematikus) mintavétellel véletlenszerű kiválasztás módszerével határoztuk meg a mintasokaságot. A kiválasztást és a kérdőívek kipostázását is a régió kamarái végezték, amelynek oka a következő: a vizsgálatban részt vett vállalkozások elérhetőségei A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény értelmében nem publikusak, azok harmadik fél számára nem adhatóak át. 4

5 A visszaérkező kérdőívek elemzése és értékelése statisztikai programcsomag (SPSS 13.0) segítségével történt, a kapott eredményeket Word, Excel formátumban ábrázoltuk és értékeltük. Statisztikai vizsgálataink során kereszttáblákat, megoszlás- és átlagszámítást, alkalmaztunk az elemzéshez, továbbá 5%-os szignifikancia szintet (95%-os megbízhatósági szintet) tartottunk elfogadhatónak, melyet Chi 2 próbával végeztünk. A kamarák által kiküldött kérdőívek 60 százaléka (900 db) a kereskedelmi és iparkamara tagjait, 40 százaléka (600 db, 1/3-1/3-1/3 arányban) pedig a régió agrárkamaráinál nyilvántartott (tagok) mezőgazdasági vállalkozásokat célozta meg. A kérdőív 29 kérdésből tevődik össze, amelyek nyitott és zárt kérdéseket egyaránt tartalmaznak (1. melléklet). A zárt kérdéseknél megadtuk azokat a tényezőket is, amelyek megkönnyítik a válaszadási lehetőséget. A kitöltésben résztvevők nullától-ötig terjedő skálán minősíthették az adott tényezőket, természetesen minden kérdéscsoport nyitott kérdésekkel is kibővült. 4. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK A kiküldött 1500 kérdőívből 261 érkezett vissza, mely az összes 17,4%-a. Hasonló eljárásoknál 10-20%-os visszaérkezési arány a jellemző, tehát a 17,4%-os arány valamivel átlag feletti értéket mutat. Huszonegy kérdőív az adatok kiértékelését követően érkezett, így a mikrovállalkozásokat segítő programokat 240 visszaküldött és értékelhető kérdőív válaszai alapján elemeztük A minta bemutatása Dél-Dunántúl három megyéjében Somogy, Tolna, Baranya 240 kitöltött kérdőív válaszai alapján elemeztem a mikrovállalkozások képzési lehetőségeit. A kapott eredmények alapján arra a megállapításra jutottam, hogy a kitöltött kérdőívek százalékos arányban oszlanak meg, azaz fele (120 db) a mezőgazdaságból, míg másik fele egyéb nemzetgazdasági ágból (kereskedelem, oktatás, ipar stb.) származik. A mikrovállalkozások vezetőinek életkorát a 1. ábra mutatja be. % ,8 19, ,2 21,3 21, életkor (év) Forrás: NFI/1075-7/2005. adatbázis alapján saját szerkesztés 2. ábra: A vállalkozások vezetőinek életkor szerinti megoszlása Az adatok szerint a vállalkozások tagjai életkor szerint differenciáltak. A vezetők korösszetételében feltűnően kiugró adat nem található. A vállalkozók többsége 50 év feletti 5

6 (42,6%) korosztályba tartozik, de megfigyelhető egy ugrás a év közöttieknél (19,2%) is. A mikrovállalkozások vezetőinek iskolai végzettség szerinti megoszlása egyértelműen mutatja a képzettség szintje és a vállalkozásban betöltött pozíció kapcsolatát. A 240 kitöltött kérdőív közül 238 volt értékelhető e kérdéssel kapcsolatban, de így is egyértelműen látszik, hogy a vezetők nagy része (81,5%-a) középiskolai (szakközépiskola, gimnázium, 37%) vagy ennél magasabb szintű (főiskola, egyetem, 44,5%) képesítéssel rendelkezik. A szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők mindössze 15,1%-ot tesznek ki, míg az általános iskolát végzettek alig (3,4%) vannak jelen a vállalkozásokban. A megkérdezett mikrovállalkozások közül az egyéni vállalkozások 51,1%, míg a társas vállalkozások 48,9%-ot. A társas vállalkozásoknál a vállalkozási formát tekintve több mint fele (53,4%) a Kft. formát választotta, majd ezt követően a Bt. (22,4%), egyéb (17,2%), Kkt. (4,3%), Kht. (1,7%), végül a szövetkezeti (0,9%) forma a jellemző. A vállalkozói tevékenységet a megkérdezettek 71,8%-a főállásban-, 28,2%-a csak mellékállásban végzi. A gazdasági tevékenység fajtája szignifikáns (p=0,000) azzal, hogy a vezetőknek ez a fő, vagy második munkahelyük. A gazdasági tevékenységeket átlagosan 77, 9%-ban végzik fő, és csak 22,1%-ban mellékállásként A mikrovállalkozások alapításának ideje, okai A 2. ábra a vállalkozások alapításának idejét mutatja be. Megállapítható, hogy a felmérésben megkérdezett mikrovállalkozások az 1989-től 2005-ig terjedő időszakban alakultak. A folyamat 1990-ig nem volt jelentős, majd az ezt követő két időszakban alakult meg a vállalkozások több mint fele (67,6%). A mikrovállalkozások létrehozásának üteme az utóbbi években csökkenő tendenciát mutat ( között 20,6%, míg között már csak 5,3%). arány (%) ,6 20,6 6,6 5, től időszak (év) Forrás: NFI/1075-7/2005. adatbázis alapján saját szerkesztés 2. ábra: A mikrovállalkozások alapítási idejének alakulása A kérdőíves vizsgálat során vizsgáltuk a vállalkozás indításának okait. Az adatok alapján két fő tényező ösztönözte a vezetőket, hogy vállalkozásba kezdjenek. A rendszerváltás után visszakapott vagy örökölt föld, épületek és eszközök kedvező hasznosítási lehetősége (24,6%), valamint a jövedelem-kiegészítés (24,2%). Az új tevékenység beindítását nagymértékben befolyásolta még - szinte azonos súllyal- a korábbi munkahellyel való 6

7 elégedetlenség (21,7%), a munkahely megszűnése (17,1%), a munkahely bizonytalansága (17,1%), illetve a munkalehetőség biztosítása a család számára. A családi hagyományok folytatása a válaszadók 18,3%-át, míg a tevékenység iránti érdeklődés csupán 17,1%- át motiválta vállalkozás indítására. A kényszerhelyzetet mindössze a válaszadók 11,6%-a jelölte meg. Az előállított termék piaci helyzete (5,4%), a lakóhely közelsége (9,2%)és a már meglévő vállalkozás kiegészítése (5,4%) együttesen 20%-kal van hatással a mikrovállalkozások indítására, mint motivációs tényező. A rendszerváltás után visszakapott vagy örökölt föld, épületek és eszközök szoros összefüggésben vannak a vállalkozás formájával (p= 0,0000), az iskolai végzettséggel, (p=0,0002) és a gazdasági tevékenység formájával (p=0,0000). A vállalkozás formájának tekintetében az egyéni vállalkozásokat 38,7%-ban, míg a társas vállalkozásokat 11,3%-ban befolyásolta. Az iskolai végzettséget vizsgálva látható, hogy a legnagyobb mértékben az általános iskolát végzettekre (75%) van hatással, majd rendre a szakmunkásokra (33,3%), szakközépiskolát, gimnáziumot végzettekre (29,5%), végül a főiskolai és egyetemi diplomával rendelkezőkre (25,5%). A családi hagyományok az iskolai végzettséggel (p=0,0058), a vállalkozás formájával (p=0,0000) és a gazdasági tevékenység fajtájával (p=0,0461) hozhatók összefüggésben. A legszorosabb kapcsolat a vállalkozások fajtájával mutatkozik, itt az egyéni vállalkozásokra 27,7%-kal, a társas vállalkozásokra 8,7%-kal van hatással. Az iskolai végzettséget tekintve a 8 általános végzettek 62,5%-át, szakközépiskolai vagy gimnáziumi érettségivel rendelkezők 20,5%-át, szakmunkásképzőt végzettek 19,4%-át, végül a főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkezők 13,2%-át befolyásolják a családi hagyományok. A legkisebb mértékű összefüggése a családi hagyományoknak a gazdasági tevékenység fajtájával tapasztalható. Azonos mértékben hat a mezőgazdasági, vadgazdasági valamint a szálláshely, vendéglátási gazdasági ágra 30-30%-ban. A szállítási, raktározási tevékenységre gyakorolt hatása a következő, amelyre a megkérdezettek 14,3%-a válaszolta, hogy a családi hagyományok is számítottak a vállalkozás indításánál. Ezt követi a kereskedelem 10,3%-kal, végül az ingatlan ügyletek és a gazdasági szolgáltatások 9,1%-kal. A vállalkozás indító okai közül szignifikáns kapcsolat tapasztalható még a jövedelemkiegészítés esetén a gazdasági tevékenység fajtájával (p=0,0141), a vezetők életkorával (p=0,0215) és az iskolai végzettséggel (p=0,0455). A gazdasági tevékenységek közül a pénzügyi tevékenységet végzőkre és az oktatásban dolgozókra (60-60%) hat a legnagyobb mértékben. Az életkor tekintetében a (36,7%) és a év (37,0%) közöttieket befolyásolja leginkább. Iskolázottság szempontjából a 8 általánost végzettek 50%-nak fontos szempont a vállalkozás indításához annak jövedelem kiegészítő szerepe. Szignifikáns összefüggéseket mutat az életkorral (p=0,0332) és a vállalkozás formájával (p=0,0204) az, hogy a vezetőt a korábbi munkahely anyagilag vagy szakmailag nem elégítette ki. A év közöttiek 35,3%-át, a év közöttiek 30,4%-át, az év közöttiek 25,5%-át késztette a munkahellyel való elégedetlenség vállalkozásindításra. Az egyéni vállalkozások vezetőinek 16%-ának, míg a társas vállalkozások vezetőinek 27%-ának adott okot ez a tényező a vállalkozás alapítására. Életkor szerint összefüggés (p= 0,0487) mutatható ki az előző munkahely bizonytalanságával is. A év közötti és az év közötti korosztályt nagymértékben (26,5% és 27,5%) befolyásolta ez a tényező. A gazdasági tevékenységek szignifikánsak (p=0,0001) a termék piaci helyzetével. A vegyipar 100%-ánál és a fémalapanyag, fémfeldolgozó ipar 66,7%-ánál fontos a termék iránti kereslet. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők 25,5%-a, a gimnáziumban vagy szakközépiskolában végzettek 13,6%-a, a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők 7

8 12,5%-a, míg a szakmunkások 2,8%-a kezdett vállalkozásba a tevékenység iránt tanúsított érdeklődés miatt. A szignifikancia szint ebben az esetben is jelentős (p=0,0479) A vezetők véleményének elemzése a szakmai ismeretekről, képzésekről A vállalkozások vezetői az általuk fontosnak tartott ismeretekről az alábbi sorrendet állították fel. A legtöbben a gazdálkodási ismereteket 61,8% (N=238), majd az adózási ismereteket 56,5% (N=237), a számviteli és pénzügyi ismereteket 46,8% (N=237), a jogi ismereteket 45,8% (N=236), majd a szervezési ismereteket 45,4% (N=238) tartják fontosnak önmaguk számára. A technikai ismereteket csak a válaszadók 23,2%-a (N=237) jelölte meg, míg az alapismereteket (fizika, kémia, biológia) csupán a vezetők 9,7%-a (N=238) tartja alapvetően szükségesnek. Alkalmazottaik számára a vezetők a termeléstechnikai ismereteket (13,9%, N=237) és az alapismereteket (12,6%, N=238) ajánlják. A többi önmaguk számára fontosnak tartott ismeretet a megkérdezettek kevesebb mint 5%-a tartja szükségesnek alkalmazottai számára is. A vezetők által önmaguk- és alkalmazottaik számára fontosnak tartott ismeretek szignifikánsak a gazdasági tevékenység típusával, a vállalkozás formájával és az iskolai végzettséggel. A vállalat formája a technikai ismeretekkel (p=0,0000), a szervezési ismeretekkel (p=0,0205), a számviteli és pénzügyi ismeretekkel (p=0,0026), valamint adózási ismeretekkel (p=0,0365) mutat szignifikáns kapcsolatot. A termeléstechnikai ismereteket az egyéni vállalkozók 35,6%-a tartja fontosnak önmaga-, 12,7%-a alkalmazottai számára, 32,2%-a pedig mindkettejük számára. 19,5%-uk egyáltalán nem tartja fontosnak ezt az ismeretet. A társas vállalkozások 47,8%-a nem tartja szükségesnek ezt az ismeretet, míg 26,5%-a alkalmazottai és önmaga számára is javasolja elsajátítani, 15%-a csak alkalmazottainak ajánlja és 10,6%-a kizárólag saját maga számára tartja szükségesnek. A szervezési ismereteket az egyéni vállalkozásvezetők 48,3%-a a társas vállalkozásvezetők 42,1%-a csupán saját maga számára tartja fontosnak. Míg alkalmazottaiknak az egyéni vállalkozók 1,7%-a, a társas vállalkozók 6,1%-a gondolja szükségesnek. A számviteli és pénzügyi ismereteket saját részről az egyéni vállalkozók 45,8%-a, a társas vállalkozók 48,7%- a gondolja fontosnak. Alkalmazotti részről a társas vállalkozások 4,4%-a, míg az egyéni vállalkozók egyáltalán nem érzik szükségesnek ezt az ismeretet. Az adózási ismerettel hasonló a helyzet. Az alkalmazottak számára az egyéni vállalkozók szerint abszolút nem, míg a társas vállalkozóknak is csak az 5,3%-a szerint szükséges. Önmaguk számára, viszont mind a két vállalkozástípus vezetői fontosnak tartják (egyéni vállalkozók - 55,1%; társas vállalkozók - 57,5%). A legmagasabb iskolai végzettség szignifikáns a termeléstechnikai ismeretekkel (p=0,0500) a szervezési ismeretekkel (p=0,0000), a gazdálkodási ismeretekkel (p=0,0277), a jogi ismeretekkel (p=0,0093), valamint a számviteli és pénzügyi ismeretekkel (p=0,0006). A vállalkozók átlagosan önmaguk számára fontosnak tartják a termeléstechnikai ismereteket (33,75%), a szervezési ismereteket (37%), a gazdálkodási ismereteket (65,7%), a jogi ismereteket (38,4%) és a pénzügyi ismereteket (36,2%). Alkalmazottaik számára a termeléstechnikai ismereteket 10%-uk, a szervezési ismereteket 2,27%-uk, a gazdálkodási ismereteket 2,7%-uk, a jogi ismereteket 0,4%-uk és a pénzügyi ismereteket 1,25%-uk érzi szükségesnek tevékenységük ellátásához. A 8 általános iskolával rendelkezők 87,5%-a a szervezési ismereteket és a számviteli és pénzügyi ismereteket egyáltalán nem érzi szükségesnek vállalkozásának működtetéséhez. A jogi ismeretekről 75%-uk és a szakmunkások 66,7%-a gondolja ugyanezt. Ezzel ellentétben a gazdálkodási ismereteket és termeléstechnikai ismereteket a 8 általánost végzettek 62,5%-a elengedhetetlennek érzi önmaga számára, míg alkalmazottai számára egyik ismeretet sem tartja szükségesnek (0%). A gimnáziumi vagy szakközépiskolai érettségivel, illetve főiskolai vagy egyetemi diplomával 8

9 rendelkezők az összefüggést mutató ismeretek közül a termeléstechnikai ismeretek kivételével átlagosan 55%-ban érzik szükségesnek az ismereteket önmaguk számára. Alkalmazottaiknak csak 8,3%-ban érzik fontosnak. A gazdasági ág tevékenységének típusa szoros kapcsolatot mutat a termeléstechnikai ismeretekkel (p=0,0000), a szervezési ismeretekkel (p=0,0000), a jogi ismeretekkel (p=0,0000), a számviteli és pénzügyi ismeretekkel (p=0,0000), az adózási ismeretekkel (p=0,0000). Átlagosan 34,9%-uk érzi szükségesnek önmaga számára ezeket az ismereteket. A termeléstechnikai ismeretek szükségességét a vegyipar tartja legfontosabbnak (100%), míg a megkérdezettek szükségtelennek tartják az ingatlan ügyletek-, gazdasági szolgáltatások-, az egészségügyi szolgáltatások- és az egyéb közösségi szolgáltatások (100%) területén. A szervezési ismereteket a fém alapanyag és fémfeldolgozó ipar (66,7%) szállítás, raktározás (71,4%) vezetői tartják szükségesnek önmaguk számára. Önmaguk és alkalmazottaik számára a bányászatban, a vegyiparban, a villamos energia- és gázszolgáltatásban, valamint az oktatásban alkalmazottak (100%) érzik szükségesnek. A jogi ismereteket a bányászatban és a vegyiparban foglalkoztatottak 100%-a, a szállítás-raktározásban alkalmazottak 71,4%-a és az oktatásban dolgozók 77,8%-a érzi önmaga számára elengedhetetlennek. Meglepő adat, hogy az egészségügyi szolgáltatás vezetői 100%-ban alkalmazottaiktól várják a jogi ismeretek tudását, akárcsak a számvitel és pénzügyi- valamint adózási ismereteket is. A számviteli és pénzügyi ismereteket az ágazati típusok 36,63%-a önmagától várja, míg 34,49%-a teljesen feleslegesnek tartja. Az adózási ismeretekben való jártasságot az ágazati vezetők 50,55%-a önmagától 9,62%-a alkalmazottaitól, 15,47%-a önmagától és alkalmazottaitól is, míg 24,35%- a nem tartja fontosnak ezen ismereteket. A válaszadók saját tudásukat értékelték a vállalkozás működéséhez szükséges ismereteket illetően. A minősítést 1-5-ig terjedő skálán végezhették. A 1-es válasz az ismeret teljes hiányát, míg az 5-ös a kiváló minősítést jelentette. A megkérdezettek tudásukat a legjobbra gazdálkodási gyakorlatban átlagosan 4-re (N=235), piaci ismeretekben átlagosan 3,7-re (N=230) értékelték. A szórás (σ) mindkét ismeret esetén 0,8. Míg a legrosszabbra jogi ismeretekből átlagosan 2,9-re (N=228) értékelték felkészültségüket (σ =1). A többi ismeret (pénzgazdálkodás, banki hitelek, támogatások környezetvédelem, új technológia, munkaerő) értékelése átlagosan 3,4 (N 224) értékek között helyezkedik el (σ =1,06). A működéshez szükséges ismeretek közül a támogatások szignifikánsak (p=0,0101) a gazdasági tevékenység típusával. Teljes mértékű ismerettel rendelkeznek az egyéb közösségi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások. A bányászat (100%), az egészségügyi szolgáltatás (100%) az oktatás, gépipar, élelmiszeripar, dohánygyártás (50%) és a mezőgazdaság (42,5%) csak nagy részben érzi ezeket az ismereteket magáénak. Csak részben a fémalapanyag, fém feldolgozóipar (100%) élelmiszeripar, dohánygyártás, villamos energia, gázszolgáltatók (50%). Kevéssé tájékozott a vegyipar (100%), gépipar, a szállítást-, raktározást végző vállalkozások (50%). Míg az ismeret teljes hiányáról a villamos energia, gázszolgáltatók 50%-a nyilatkozott. A munkaerővel kapcsolatos ismeretek összefüggést mutatnak az iskolai végzettséggel (p=0,0005) és a vállalkozás formájával (p=0,0397). A 8 általánost végzettek 57,1%-a az ismeret teljes hiányával küszködik, 28,6%-a kevés, míg 14,3%-a minden információval rendelkezik. A szakmunkások 40,7%-a részben, 14,8%-a teljesen, 37%-a csak nagy részben míg 7,4%-a egyáltalán nem tájékozott a munkaerővel kapcsolatos információkról. A gimnáziumi vagy szakközépiskolai végzettségűek 83,5%-a, valamint az egyetemi főiskolai diplomával rendelkező 85,4%-a van tisztában a fenti adatokkal, míg 16,5%-uk illetve 14,6%- uk információi hiányosak. Az egyéni vállalkozók 77,1%-a, míg a társas vállalkozók 90%-a jártas a munkaerővel kapcsolatos ismeretekben. A szükséges ismeretek hiányát az egyéni vállalkozók 22,9%-a, a társas vállalkozók 10%-a ismerte el. A vállalkozások formája összefüggésben van a vállalkozások működéséhez szükséges új technológiai és piaci 9

10 ismeretekkel. Az egyéni vállalkozók 83,2%-a rendelkezik megfelelő ismeretekkel az új technológiákban és 94,8%-ka a piaci ismeretekben. A társas vállalkozások 86,1%-a jártas az új technológiai ismeretekben, míg 94,5%-a a piaci ismeretekről is elegendő információval rendelkezik. Az egyéni és társas vállalkozásoknak is elhanyagolható hányada gondolja úgy, hogy információhiánnyal küzd. A pénzgazdálkodási (p=0,0026), jogi (p=0,0000) és a környezetvédelmi ismeretek (p=0,0051) megléte szignifikáns az iskolai végzettséggel. A 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők több mint fele (57,1%) az ismeret teljes hiányával küzd mind a három területen. A szakmunkások valamint középiskolában, gimnáziumban vagy felsőoktatásban végzettek átlagosan 75,2%-a rendelkezik legalább az alapismeretekkel ezeken a területeken. Érdekes eredmény azonban, hogy pénzgazdálkodási területen a 8 általánost végzettek 14,3%-a a felsőoktatásban végzettek 15,7%-a vallja magáénak e terület teljes ismeretanyagát. Míg a környezetvédelmi területen ez az arány megfordul, az általános iskolát végzettek 14,3%-a a felsőfokú végzettségűek 12%-a rendelkezik a teljes ismeretanyaggal. A mikrovállalkozások vezetőit arról is megkérdeztük, hogy az elmúlt öt évben milyen típusú képzéseken vettek részt. A legtöbben (51,3%) a szakmai továbbképzéseket választották szívesen a képzések közül, majd ezt követi a sorban a konferencia (47,9%), gyárlátogatás, teleplátogatás, tapasztalatcsere más cégeknél (40%), szaktanfolyamon (Országos Képzési Jegyzékben szereplő, képesítést adó) a válaszadók 31,7% vett részt, egyéb képzés (tréning, felsőoktatás) 46,3%-ukat érintette. A felsőoktatású képzések viszonylag alacsony számban vannak jelen (17,5%), amelyek közül a levelező oktatást (10,8%) részesítették előnyben a nappali-, valamint a távoktatással szemben. Az elmúlt 5 évben a vállalkozók által elvégzett képzések közül a tréning szignifikációt mutat a gazdasági ág típusával (p=0,0161), a szakmai továbbképzés pedig az iskolai végzettséggel (p=0,0211). A felsőoktatási távoktatás (p=0,0006) és a szaktanfolyam (Országos Képzési Jegyzékben szereplő, képesítést adó) (p=0,0267) az életkorral mutat szoros összefüggést. Míg a felsőoktatás nappali tagozata az életkorral (p=0,0002), a legmagasabb iskolai végzettséggel- (p=0,0024), addig a levelező tagozat az életkorral- (p=0,0039), az iskolai végzettséggel- (p=0,0024) és a vállalkozás formájával (p=0,0095) is szignifikáns. A vállalkozás formája (p=0,0195) és a vezetők legmagasabb iskolai végzettsége (p=0,0000) összefüggést mutat a konferenciákon való részvételükkel. A képzésekkel szemben a év közötti korosztály mutatott legnagyobb aktivitást, hiszen a felsőoktatásban a továbbképzést 24,2%-uk, nappali tagozatos képzést 18,2%-uk, levelező tagozatos képzést 24,2%-uk vett igénybe. Szaktanfolyamon átlagosan 31,8%-uk vett részt, de kiemelkedő a éves korosztály 50%-os- és a éves korosztály 45,5%-os részvétele. Szakmai továbbképzés és a konferencia érdekelte legjobban a 8 általánost végzettek kivételével a vállalkozókat. A szakmai továbbképzés az iskolai végzettségtől függetlenül átlagosan 50%-os részvételi arányt mutat. A konferenciákon legnagyobb százalékban a főiskolai végzettségűek (66%), majd a gimnáziumi, szakközépiskolai érettségivel rendelkezők (39,8%), végül a 8 általános iskolát végzettek (25%) vettek részt. A legkisebb érdeklődést a szakmunkások mutatták. A gazdasági ág típusának a képzésekkel való összefüggését vizsgálva megállapítható, hogy a különböző ágazatokban foglalkoztatottak közül átlagosan 35,5%-uk jár tréningekre. Az egészségügyi szolgáltatásban dolgozók 100%-a, az oktatási ágazat 70%-a, a gépipar, villamos energia- és gázszolgáltatók 50%-a, az ingatlan ügyletek-, gazdasági szolgáltatás területén alkalmazottak 54,5%-a vett részt az elmúlt öt évben tréningen. A felsőoktatásban levelező tagozatot az egyéni vállalkozók 8,4%-a, míg a társas vállalkozók 12,2%-a végezte el. A konferenciákon a részvételi arány mindkét típusnál magasabb volt; az egyéni vállalkozók esetén 39,5 %-a, a társas vállalkozóknál ez az arány 56,5 %. A képzésen való részvétel okai közül a válaszadók több mint fele (61,6%) a hasznos témát jelölte meg indokként. De elég magas arányban vettek részt kényszerből (55,3%) is a képzéseken. A vezetők 42,2%-a a tevékenység feltétele kapcsán, míg az alkalmazottak 10

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Dr. Kalmár Sándor, Dr. Alpár György, Dr. Keszi Andrea, Ábrahám-Bajsz Brigitta, Szabó Gábor Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Felnôttképzés, vállalati képzés

Felnôttképzés, vállalati képzés COMPETITIO KÖNYVEK Felnôttképzés, vállalati képzés Szerkesztette: Barizsné Hadházi Edit Polónyi István Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar 2004 1 COMPETITIO Könyvek Sorozatszerkesztô: Polónyi István

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN Ferenc Gabriella V. évfolyam, gazdasági agrármérnök szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZILÁGYINÉ DR. FÜLÖP ERIKA A GAZDASÁGI KAMARÁK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MISKOLC, 2014 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. március Felnőttoktatás, felnőttképzés STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezetés... 2 A felnőttoktatás, felnőttképzés területén használt fogalmak... 5 Oktatás és képzés a

Részletesebben

A hazai kis és közepes vállalkozások

A hazai kis és közepes vállalkozások A hazai kis és közepes vállalkozások helyzete és fejlesztési lehetőségei Dr. Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet kadocsa.gyorgy@kgk.uni-obuda.hu Absztrakt:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ ECHO SURVEY SZOCIOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET ECHO RESEARCH CENTER SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK A kutatási programot az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY a Szolnoki Főiskola diplomát nyújtó képzései iránti keresletről Dr. Pénzes Ibolya

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT OSZVALD KÁROLY 2009

SZAKDOLGOZAT OSZVALD KÁROLY 2009 SZAKDOLGOZAT OSZVALD KÁROLY 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐSIKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAKIRÁNY LEHETŐSÉGEK ÉS IGÉNYEK A TANÁCSADÁS

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Összefogás kistelepülési foglalkoztatási gondok enyhítéséért - Jánoshida, Alattyán, Jásztelek. projekt keretében megvalósítandó,

Kutatási tanulmány. Összefogás kistelepülési foglalkoztatási gondok enyhítéséért - Jánoshida, Alattyán, Jásztelek. projekt keretében megvalósítandó, Kutatási tanulmány Összefogás kistelepülési foglalkoztatási gondok enyhítéséért - Jánoshida, Alattyán, Jásztelek az projekt keretében megvalósítandó, a vállalkozások foglalkoztatással összefüggő együttműködési

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, MINT GAZDASÁGI ERŐFORRÁSOK ÉS AZ ALKALMAZÁSUKHOZ SZÜKSÉGES MUNKAERŐ KOMPETENCIÁK Zörög Zoltán Témavezető: Prof. Dr. Herdon Miklós

Részletesebben

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében NÓGRÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Egyeztetett dokumentum Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében A Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája című dokumentum elkészítésében

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

Tanulmányok a korszerűen értelmezett Pályaorientáció köréből

Tanulmányok a korszerűen értelmezett Pályaorientáció köréből Dr. Kenderfi Miklós Tanulmányok a korszerűen értelmezett Pályaorientáció köréből A hazai szociális, foglalkoztatás és oktatás területén dolgozó szakemberek egyetértenek a pályaorientációval kapcsolatban

Részletesebben

A pályaválasztás, pályatanácsadás stratégiai céljai és akcióprogramjai

A pályaválasztás, pályatanácsadás stratégiai céljai és akcióprogramjai PÉCSI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM A PÉCSI KISTÉRSÉG KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA A pályaválasztás, pályatanácsadás stratégiai céljai és akcióprogramjai Pécs, 2007. november Kiadó: Dél-dunántúli Regionális

Részletesebben

Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról

Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról kutatási jelentés 2013. június A kutatásban résztvevő szervezetek: Állami Számvevőszék Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Econventio

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

Innováció a Nyugat-Dunántúlon

Innováció a Nyugat-Dunántúlon Innováció a Nyugat-Dunántúlon 2007 A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre MTA Regionális Kutatások Központja Pécs Győr, 2007 Innováció a Nyugat-Dunántúlon,

Részletesebben

Juttatások Magyarország 2014. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest 2014.

Juttatások Magyarország 2014. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest 2014. Juttatások Magyarország 2014 A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben Kutatási zárójelentés Budapest 2014. április Ez a dokumentum kizárólag a kutatásban résztvevő szervezetek számára

Részletesebben

Térségi és megyei szakképzési koordináció

Térségi és megyei szakképzési koordináció Térségi és megyei szakképzési koordináció 2008. december Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Baranya megye szakképzésének helyzete... 4 1. Gazdasági háttér... 4 2. Munkaerő-piaci helyzet... 6 3. Oktatási

Részletesebben

lehetőségei vezetői összefoglaló Kutatási összefoglaló A kérdőíves felmérés eredményei

lehetőségei vezetői összefoglaló Kutatási összefoglaló A kérdőíves felmérés eredményei A Zalaszentgrót kistérségben élő inaktív vagy munkanélküli nők munkaerőpiaci igényeinek és lehetőségeinek vizsgálata, a Zalaszentgróti Foglalkoztatási Paktum Kutatási összefoglaló lehetőségei vezetői összefoglaló

Részletesebben

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA 2010. június 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 A FELNŐTTKÉPZÉS... 5 2.1 A felnőttképzés piaca... 5 2.2 A felnőttképzés funkciói... 8 2.3 A

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN. Készítette: Csiszár Márton. Budapest, 2011.

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN. Készítette: Csiszár Márton. Budapest, 2011. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi Menedzsment SZAK Nappali Tagozat Nemzetközi Menedzsment Szakirány AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN

Részletesebben