HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás"

Átírás

1 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Városház tér 8. Kapcsolattartó: Káli Sándor polgármester 3525 Miskolc Tel Fax Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe További információk a következő címen szerezhetők be: Peterdi Ügyvédi Iroda Alkotmány u. 20. IV. 20. Kapcsolattartó: d. Peterdi Anikó 1054 Budapest Tel Fax A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Miskolci Városfejlesztési Kft. Városház tér 13. Kapcsolattartó: Kéri Zoltán 3525 Miskolc Tel Fax Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Miskolci Városfejlesztési Kft. Városház tér 13. Kapcsolattartó: Kéri Zoltán 3525 Miskolc 1/10

2 2/10 I.2) Tel Fax AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI Regionális vagy helyi hatóság Általános közszolgáltatások Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.3) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Vállalkozási szerződés. A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye Építési beruházás Kivitelezés A teljesítés helye Miskolc, Szinva patak északi és déli oldala a Dayka utca és a Nagyváti utca közötti szakaszon, valamint a Nagyváti utca és a Kiss Ernő utca közötti szakaszon a Szinva patak déli oldalán. NUTS-kód HU311 A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés meghatározása/tárgya Nyugati kapcsolat javítása: Kiss E. utca folytatásának kiépítése a Szinva patak két oldalán a Dayka G. utcáig az ajánlati dokumentáció műszaki leírásában foglaltaknak megfelelően. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) , , , , , , , A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? Részekre történő ajánlattétel Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR Teljes mennyiség Nyugati kapcsolat javítása: 2x2 sávos út hossza: 1337 fm hosszú, 4 db szintbeni forgalmi csomópont kiépítése, 2 db új híd (egy 21 m és egy 18 m fesztávú híd) építése vízelvezetéssel és a járulékos közműkiváltásokkal. Vételi jog (opció) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE kezdés befejezés /10

3 3/10 III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) III.2.2) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek A dokumentációban meghatározott mértékű késedelmi, hibás teljesítés miatti és meghiúsulási kötbér, a Kbt. 53. (6) a) pont szerinti teljesítési és jótállási biztosítékok, valamint jótállás. A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó biztosítékok mértéke nem haladja meg a szerződés bruttó ellenértékének 7 %-át, a jótállási biztosíték mértéke a szerződés bruttó ellenértékének 5 %-a. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Ajánlatkérő előleget nem nyújt, anyagbeszerzést nem finanszíroz. A Vállalkozó a szerződésben rögzített műszaki és pénzügyi ütemezés szerint, az előírt készültségi fok meglétének igazolása után 2 alkalommal részszámla, valamint a teljesítés befejezésekor végszámla benyújtására jogosult. A végszámlának minimum a teljes vállalkozási díj 40 %-át elérő összegre kell vonatkoznia. Az igazolt teljesítést követően - a Kbt ban meghatározottak szerinti - 60 napon belül az ellenszolgáltatás átutalásra kerül. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy Ajánlatkérő a nyerteseknek nem írja elő gazdasági társaság létrehozását. Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: III Ajánlatkérő ajánlattevőt kizárja az eljárásból: ha ajánlattevővel vagy valamelyik alvállalkozóval vagy valamelyik erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésében és a 61. (1) bekezdés d) pontjában, valamint a 61. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll, ha ajánlattevővel vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamelyik alvállalkozóval vagy valamelyik erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a), c) pontjában, valamint a Kbt. 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. III Kizáró okok igazolási módjai: Az ajánlatban Kbt. 60. (1) bekezdése és a Kbt. 61. (1) bekezdés a), c) és d) pontjai, valamint a 61. (2) bekezdés szerinti kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 63. (1) bekezdés a) pontja szerint nyilatkozni köteles, továbbá azt igazolni jogosult a Kbt. 63., valamint a Kbt. 63/A. (4) bekezdés alapján, a dokumentáció II. Útmutató fejezetben részletezetteknek megfelelően. Ha az ajánlatban nem igazolta, az ajánlattevő nyertessége esetén az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek az eljárás eredményhirdetését követő nyolc napon belül kell igazolni a Kbt. 63. és 63/A. (4) bekezdés szerint, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének valamint a 61. (1) bekezdés a), c) és d) pontjainak, valamint a 61. (2) bekezdésének a hatálya alá (Kbt. 63. (1) bekezdés b) pontja). Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat: 3/10

4 4/10 III.2.3) III.2.2.1). A Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő valamint a 10 % feletti alvállalkozó valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének - az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű - nyilatkozata (eredeti vagy hiteles másolati példányban) az alábbi tartalommal: bankszámlaszám, számlaszámok, mióta vezeti az ajánlattevő/10 % feletti alvállalkozó bankszámláját, az ajánlattevő/10 % feletti alvállalkozó számláján volt-e 30 napot meghaladó sorban álló tétel a nyilatkozat kiállításának dátumát megelőző egy év (12 hónap) során. III.2.2.2) A Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő, valamint a 10 % fölötti alvállalkozó 2006., és évi számviteli jogszabályok szerinti beszámolója egyszerű másolata, ha az ajánlattevő illetve a 10 % fölötti alvállalkozó(k) letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó egyszerű vagy könyvelője (könyvvizsgálója) által ellenjegyzett eredeti vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatát is az utolsó 3 lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről valamint a év és évek vonatkozásában a saját tőkéről. III.2.2.3) A Kbt. 66. (1) bekezdés d) pontja alapján ajánlattevő saját nyilatkozata, miszerint rendelkezik és a szerződés teljesítése során rendelkezésére fog állni nettó HUF vagy az ezzel egyenértékűnek tekintett EUR saját forrással, vagy bármely pénzintézet által kiadott - az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű - nyilatkozata (eredeti vagy hiteles másolati példányban), miszerint ajánlattevő rendelkezik és rendelkezni fog a szerződés teljesítése során nettó HUF vagy az ezzel egyenértékűnek tekintett EUR hitelkerettel. III.2.2.4) A Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontja szerint az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó(k) nyilatkozata a 2006., és évi, a közbeszerzés tárgyából (mélyépítésből) eredő forgalmáról (nettó árbevételéről). A Kbt. 65. (3) bekezdésében meghatározott eset fennállása esetén ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. (3)- (4) bekezdései alapján tartozik igazolni, illetve arról nyilatkozni az ajánlati dokumentáció II. Útmutató fejezetben részletesen meghatározottak szerint a Kbt. 4. 3/E pontja figyelembevételével. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére ha: III.2.2.1) Vagy az ajánlattevő vagy valamelyik 10 % feletti alvállalkozó a pénzügyi intézményi nyilatkozat kiállítását megelőző egy éves (12 hónap) időszakban vezetett valamelyik számláján a pénzügyi intézményi nyilatkozat szerint 30 napot meghaladó sorban álló tétel volt. III.2.2.2) D/1) A becsatolt éves beszámolók alapján az ajánlattevő vagy valamelyik 10 % feletti alvállalkozó mérleg szerinti eredménye a 2006., 2007., közül legalább egy évben nem volt vagy nulla vagy pozitív, továbbá. D/2) ajánlattevő saját tőkéje a 2007., évek bármelyikében nem érte el a HUF-ot vagy az ezzel egyenértékűnek tekintett EUR-ót. III.2.2.3) Ajánlattevő nem rendelkezik vagy nem fog rendelkezésére állni a szerződés teljesítése során nettó HUF vagy az ezzel egyenértékűnek tekintett EUR saját forrással, vagy pénzintézet által igazolt nettó HUF vagy az ezzel egyenértékűnek tekintett EUR hitelkerettel. III.2.2.4) Az ajánlattevő és 10 % feletti alvállalkozó(k), a közbeszerzés tárgyából (mélyépítésből) eredő (2006., és évekből származó) forgalma (nettó árbevétele) együttesen nem éri el összesen nettó HUF-ot, vagy az ezzel egyenértékűnek tekintett EUR Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat: 4/10

5 5/10 III.2.3.1) A Kbt (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó(k) előző öt éves időtartamban (az ajánlattételi határidőt megelőző 60 hónapban) megvalósított (teljesített), mélyépítési munkálatokra vonatkozó szerződései közül legalább 1 legfeljebb 10 különböző szerződésre vonatkozóan, a Kbt. 68. (2) bekezdés szerinti módon kiállított referencia igazolás/referencia nyilatkozat, legalább a következő tartalommal: munka megnevezése, részmunka esetén az elvégzett részmunka megjelölése, a teljesítés helye, ideje, a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése, a referenciát adó személy neve és elérhetősége, a teljesítés tárgya, az ellenszolgáltatás összege. Az igazolásoknak / nyilatkozatoknak tartalmazni kell a megrendelő nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az adott időszakban teljesítettnek minősül az építési beruházás, ha a teljesítés befejezése az adott időszakra (az ajánlattételi határidőt megelőző 60 hónapra) esett. III.2.3.2) A Kbt. 67. (2) bek. e) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeti egységeknek), illetve vezetőknek a megnevezése, képzettségük és gyakorlatuk szakmai önéletrajzzal történő ismertetése, valamint végzettségüket igazoló okiratok becsatolása (diplomák egyszerű másolata, felelős műszaki vezetői névjegyzékbevételt elrendelő határozat egyszerű másolatban), akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatása, akik a minőségellenőrzésért felelősek, ideértve a helyi irányításért szakáganként felelős műszaki vezető szakembereket is. (Amennyiben a megjelölt szakember nem áll ajánlattevővel vagy a 10 % feletti alvállalkozóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban akkor a szakember rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatot is csatolni kell az ajánlathoz.). III.2.3.3) A Kbt. 67. (2) bek. c) pontja alapján azon szakemberek létszámadatinak az ismertetése (végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban), akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatása, akik az építési beruházás teljesítéséért felelősek. (Amennyiben a megjelölt szakember nem áll ajánlattevővel vagy a 10 % feletti alvállalkozóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban akkor a szakember rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatot is csatolni kell az ajánlathoz.). III.2.3.4) A Kbt. 67. (2) bek. b) pontja alapján azoknak a munkagépeknek, berendezéseknek az ismertetése (darabszám, műszaki paraméter megjelölésével), amely ajánlattevő rendelkezésére állnak a szerződésszerű teljesítéshez. A Kbt. 65. (3) bekezdésében meghatározott eset fennállása esetén ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. (3)- (4) bekezdései alapján tartozik igazolni, illetve arról nyilatkozni az ajánlati dokumentáció II. Útmutató fejezetben részletesen meghatározottak szerint, a Kbt. 4. 3/E pontja figyelembevételével. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére ha: III.2.3.1) Az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó(k) együttesen nem rendelkeznek az ajánlattételi határidőt megelőző öt éves időtartamban (az ajánlattételi határidőt megelőző 60 hónapban) megvalósított (teljesített), mélyépítési munkálatokra szóló legalább 1 legfeljebb 10 különböző szerződésre vonatkozóan referencia igazolással (referencia nyilatkozattal), amelyek szerint az ellenszolgáltatás összértéke összesen eléri a nettó HUF-ot vagy az ezzel egyenértékűnek tekintett EUR-ót, és amelyek közül legalább 1 db eléri a nettó HUF-ot vagy az ezzel egyenértékűnek tekintett EUR-ót, továbbá, 5/10

6 6/10 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) legalább 1 db közúti híd építésére vonatkozó referencia igazolással, továbbá, legalább 1 db EU támogatásból megvalósuló építési beruházás mélyépítési munkálataira vonatkozó referencia igazolással. (Ajánlatkérő elfogadja, ha a közúti híd építésére vonatkozó referencia meglétét, EU támogatásból megvalósuló építési beruházás mélyépítési munkálataira vonatkozó referencia meglétét ajánlattevő illetve a 10 % feletti alvállalkozó a fent meghatározott legalább 1 legfeljebb 10 db referenciával együttesen igazolja.). III.2.3.2) Az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó(k) együttesen nem vonnak be a szerződés teljesítésébe szakáganként legalább 1-1 fő (MV-KÉ/A besorolású építő mérnök, MV-TE/A besorolású építőmérnök, MV- TV/A besorolású villamosmérnök, FMV-TH/A besorolású gépészmérnök, MV-VZ/A építőmérnök besorolású szakember) felelős műszaki vezető szakembert (244/2006. (XII.5.) Kormányrendeletnek megfelelően vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti), akik: minimum 5 év szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkeznek, és szerepelnek az adott szakág vonatkozásában a felelős műszaki vezetői névjegyzékben. b) egy fő minimum 1 éves közbeszerzés tárgya szerinti szakmai gyakorlattal rendelkező vezető tisztségviselőt. III.2.3.3) Az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó(k) együttesen nem vonnak be a szerződés teljesítésébe legalább 1-1 fő könnyűgépkezelő, nehézgép-kezelő, útépítőgép-kezelő, emelőgép-kezelő, fölmunkagép-kezelő. Valamint legalább 1-1 fő. tehergépkocsi vezető. Valamint legalább 1-1 fő. villanyszerelő, csővezeték-építő, közlekedés automatikai műszerész, útépítő. Szakembert. III.2.3.4) Az ajánlattevőnek és a 10 % feletti alvállalkozó(k)nek együttesen nem áll rendelkezésére a szerződésszerű teljesítéshez legalább 1-1 db: árokásó-gép, bontógép, vibrációs tömörítő gép, aszfalt finisher. Munkagép, berendezés. Fenntartott szerződések SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 6/10

7 7/10 IV.1) IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA Az eljárás fajtája Nyílt Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során BÍRÁLATI SZEMPONTOK Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok 1. Ajánlati ár: nettó vállalkozói díj (HUF). Súlyszám ai teljesítési véghatáridőhöz képest vállalt korábbi teljesítési véghatáridő (naptári nap). Súlyszám A jogszabályban (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet) meghatározott jótállási időhöz képest vállalt többlet jótállási idő (naptári nap). Súlyszám 15 Elektronikus árverést alkalmaznak-e? ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám 42/2009 Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? A dokumentáció és egyéb iratok A dokumentáció beszerzésének határideje :00 Kell-e fizetni a dokumentációért? Ár HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértéke: HUF + 25 % ÁFA (bruttó HUF) (azaz kétszázötvenezer forint + 25 % ÁFA, azaz bruttó háromszáztizenkétezerötszáz). Az ajánlati dokumentáció beszerezhető jelen hirdetmény közzétételének napjától kezdve munkanapokon 8:00-12:00 óráig (helyi idő szerint), illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján: 8:00-9:00 óráig (helyi idő szerint). Ajánlattevő az ajánlati dokumentáció ellenértékét a Miskolc Városfejlesztési Kft. CIB Bank Zrt.-nél vezetett sz. számlájára történő átutalással egyenlítheti ki. Az átutalás közlemény rovatában a 42/2009. hivatkozási számot fel kell tüntetni. Az át nem ruházható ajánlati dokumentáció - "A" melléklet II. pont alatt megnevezett szervezettől történő - megvásárlása az eljárásban való részvétel, illetve az ajánlattétel feltétele. Az ajánlati dokumentáció ellenértékének visszakövetelésére - a Kbt. 54. (6) bekezdésében foglalt eseteket kivéve - nincs lehetőség. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció az ellenérték befizetéséről szóló igazolás ellenében átvehető személyesen az "A" melléklet II. pontjában meghatározott címen vagy a Kbt. 54. (4) bekezdésében meghatározottak szerint. A befizetés igazolható az átutalás megtörténtét igazoló terhelési értesítő pénzintézet által hitelesített (pénzintézeti bélyegző lenyomat + aláírás) eredeti példányával, illetve e-banking esetén az arról szóló dokumentummal. Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő :00 Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére 7/10

8 8/10 IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Időtartam napokban 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: :00 Hely Miskolci Városfejlesztési Kft., 3525 Miskolc, Városháztér u. 13. I. emeleti tárgyaló. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen A Kbt. 80. (2) bekezdésében nevesített személyek. VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? VI.2) VI.3) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? Igen kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: ÉMOP-3.1.2/C TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 1) A hiányok és hiányosságok pótlására a Kbt. 83. (2) bekezdése alapján van lehetőség. A hiánypótlás során ajánlatkérő a Kbt. 83. (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével jár el. Amennyiben a pótlás késve, a pótlási határidő lejárta után érkezik a benyújtásra előírt címre, annak tartalmát ajánlatkérő nem veszi figyelembe. Amennyiben hiánypótlásról szóló felhívást ajánlatkérő nem küld, úgy ajánlattevő a Kbt. 83. (4) bekezdés alapján az általa észlelt hiányt, hiányosságot az eredményhirdetési határidő lejárta előtt legkésőbb 5 nappal nyújthatja be pótlólag az ajánlatok benyújtásának címére. A nyertes ajánlattevő által az eredményhirdetést követően (a Kbt. 63. (1) bekezdés b) pontja) hiányosan benyújtott igazolásokra ajánlatkérő hiánypótlást nem biztosít. 2.) Az eredményhirdetés időpontja: Az eredményhirdetés helyszíne: Peterdi Ügyvédi iroda 1054 Budapest, Alkotmány u. 20. IV. 20. A szerződéskötés tervezett időpontja: A Kbt. 91. (2) bekezdés a) pontja esetén: az eredményhirdetés napját követő első naptól számított 15. nap, A Kbt. 91. (2) bekezdés b) pontja esetén: az eredményhirdetést követő 17. napon. 3) Ajánlatkérő felhívja a jelentkezők figyelmét, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe felvételt nyert ajánlattevőknek a Kbt. 13. (4) bekezdése alapján jelen eljárásban kiegészítőleg igazolnia kell alkalmasságát (ajánlati felhívás III.2.2 és III.2.3 pontjai) a Közbeszerzések Tanácsa által figyelembe vett alkalmassági feltételeken túlmenő alkalmassági szempontok, valamint a Tanács által meghatározott minősítési szempontokon belül szigorúbb követelményeket támasztó alkalmassági szempontok vonatkozásában. 4) Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a szerződés teljesítésére való alkalmassá minősítéshez az ajánlattevők - a Kbt. 66. (1) bekezdés a) és b) pontjai szerinti alkalmassági követelmények kivételével - együttesen is megfelelhetnek az előírt alkalmassági követelményeknek, továbbá a 4. 3/E pontban meghatározottak figyelembe vételével más szervezet erőforrására is támaszkodhatnak. 5) A ponthatárok közötti pontszámok megadásának módszere: Az adható pontszám valamennyi részszempont esetében pont. 8/10

9 9/10 Az értékelési pontszám valamennyi részszempont esetében: a legelőnyösebb ajánlat kapja a legmagasabb pontot (100), a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlattól való eltéréstől függően arányosítással kerül meghatározásra. 6) Egyéb információk: Az ajánlathoz ajánlatkérő az alábbi iratok becsatolását is kéri: 6.1) Az ajánlattevő Kbt. 70. (2) bekezdés szerinti nyilatkozatai, az ajánlati dokumentáció 1. és 2. számú mellékleteiben meghatározottak szerint. 6.2) Az ajánlattevő a Kbt. 71. (1) bekezdés a)-c) pontjai, valamint (3) bekezdése szerinti nyilatkozata. 6.3) Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és erőforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői aláírási címpéldányának hiteles másolata. Amennyiben az ajánlat a cégjegyzésre jogosult(ak) által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás eredeti példányát is csatolni kell az ajánlathoz. 6.4) A Kbt ának megfelelően ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. 6.5) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke HUF. A biztosítékot az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő által alábbiakban megadott bankszámlára történő befizetésével vagy bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizetői kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az átutalást a Miskolci Városfejlesztési Kft. CIB Bank Zrt.-nél vezetett sz. számlájára kell teljesíteni. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a 42/2009 hivatkozási számot kell feltüntetni. Amennyiben az ajánlati biztosítékot az ajánlattevő átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről, A bankgaranciát az ajánlattevő által kiválasztott banknak kell kibocsátani, a dokumentációhoz mellékelt minta szerint. Az ajánlathoz csatolt garanciának az ajánlattételi határidő lejártát követő 90. nap 18:00 óráig kell érvényben lennie. Az ajánlati biztosíték nyújtásának igazolására az ajánlathoz csatolni kell a bank által kibocsátott eredeti bankgaranciát, Ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel teljesíti, az ajánlati biztosíték nyújtásának igazolására az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő által választott biztosító kötelezvényét, amely tartalmazza, hogy a Kbt. 59. (4) bekezdésében foglalt esetekben a biztosító a fenti összeg erejéig készfizető kezességet vállal. 6.6) Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésükről szóló megállapodást. A közös ajánlatot tevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. A közös ajánlatot tevőknek nyilatkozniuk kell továbbá arról, hogy: A jelen közbeszerzési eljárásban ki jogosult közülük teljes jogkörrel írásban és szóban nyilatkozni az összes közösen ajánlatot tevő nevében, Az eljárásban ajánlattevő számára megküldendő iratokat közülük melyiknek, mely címre kell megküldeni, A szerződést nevükben ki jogosult megkötni, a kapcsolatot az ajánlatkérőként szerződéskötő féllel ki fogja tartani. Az együttműködésről szóló megállapodást, valamint a nevezett nyilatkozatokat a közös ajánlattevők cégszerű aláírásával ellátva kell az ajánlathoz csatolni.. 6.7) Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nyertessége esetén a Kbt (2) bekezdés szerinti felelősségbiztosítási szerződést megköti. 9/10

10 10/10 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) 6.8) Ajánlattevő a Kbt. 73. (1) bekezdés szerinti nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő mely információk - üzleti titkok - nyilvánosságra hozatalát tiltja meg. 6.9) Ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely pénzügyi intézményeknél vezet számlát. Valamennyi pénzügyi intézménytől csatolni kell az ajánlathoz a III ) pont szerinti pénzügyi intézményi nyilatkozatot 6.10) Amennyiben ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkozik, de azt a Kbt. 63. valamint a Kbt. 63/A (4) bekezdés szerint nem igazolja, az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű, az illetékes cégbíróság vagy az IRM Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által kiadott, vagy az utóbbi adatbázisából közjegyző által letöltött és hitelesített cégkivonatukat. 6.11) Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt ban foglaltak alapján (Összeférhetetlenségi nyilatkozat) arról, hogy sem saját maga, sem az általa bevonni kívánt bármelyik alvállalkozója (igénybevétel mértékétől függetlenül), sem az általa bevonni kívánt erőforrást nyújtó szervezete a jelen közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése során vagy az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében nem járt el, illetőleg az eljárásba nem került bevonásra. JOGORVOSLATI ELJÁRÁS A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzések Tanácsa Döntőbizottság Margit krt Budapest Tel Fax Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt ban meghatározott határidőn belül. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzések Tanácsa Margit krt Budapest Tel Fax E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: /10

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250005-2011:text:hu:html HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244150-2010:text:hu:html HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80396-2010:text:hu:html HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Budapest: CT letapogató készülékek 2009/S 40-058191 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: CT letapogató készülékek 2009/S 40-058191 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 HU-Budapest: CT letapogató készülékek 2009/S 40-058191 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Országos Idegtudományi Intézet,

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 9/09/2009 S181 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:346939-2010:text:hu:html HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Észak-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

HU-Szeged: Banki szolgáltatások 2011/S 92-151360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Szeged: Banki szolgáltatások 2011/S 92-151360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151360-2011:text:hu:html HU-Szeged: Banki szolgáltatások 2011/S 92-151360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293427-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Salgótarján: Banki és befektetési szolgáltatások 2011/S 92-151355 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Banki és befektetési szolgáltatások 2011/S 92-151355 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151355-2011:text:hu:html HU-Salgótarján: Banki és befektetési szolgáltatások 2011/S 92-151355 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

HU-Győr: Banki szolgáltatások 2011/S 110-181900 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Győr: Banki szolgáltatások 2011/S 110-181900 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:181900-2011:text:hu:html HU-Győr: Banki szolgáltatások 2011/S 110-181900 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás

Részletesebben

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Korm. r. 23. (4) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Pécs: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2011/S 86-140345 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Pécs: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2011/S 86-140345 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140345-2011:text:hu:html HU-Pécs: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2011/S 86-140345 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115180-2010:text:hu:html HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2010/S 165-253646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Székesfehérvár: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2010/S 165-253646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253646-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2010/S 165-253646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ

Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ Közzététel dátuma: 19.08.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 05.09.2011 Dokumentáció beszerzésének

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 181-276764 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 181-276764 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276764-2010:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 181-276764 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben