VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 Típus szerződés száma: PETR_T_04_KARB_KIVITEL_ Megjegyzés: jelen típus szerződés csak akkor alkalmazható, ha a releváns szabályozásokon túlmenően a PETR_T_04_KARB_KIVITEL_ számú FEDLAP-on feltüntetett alkalmazási feltételek teljesülnek (olvasás után törlendő) Sárga színnel kiemelt megjegyzések konkrét szerződéskötéskor törlendőek/kiegészítendőek. Szerződés száma: Megrendelő nyilvántartási száma: SAP PO:.. SAP SRM: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Különböző karbantartási, felújítási munkákhoz kivitelezési tevékenység végzésére Amely létrejött egyrészről PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató Kft. Székhelye: 2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2. Levelezési címe 2443 Százhalombatta, Pf.: 43. Számlavezető pénzintézete: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelep Számlaszáma: Adószáma: Közösségi adószám: HU Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Cg: (továbbiakban: Megrendelő) Másrészről a Székhelye Levelezési, számlázási címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Adószáma: Közösségi adószáma: Statisztikai számjel: cégjegyzék száma: Vállalkozói ig szám: Szerződés száma: (a továbbiakban: Vállalkozó) között, az alulírott helyen és napon a következő feltételek teljesülése mellett: Megrendelő a szerződés aláírásával az I. pont szerinti tárgykörben veszi igénybe Vállalkozó szolgáltatását a III/1. pont szerinti díjazás ellenében. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkát teljes körűen elvállalja és határidőre, a legmagasabb minőségű szabvány szerinti I. osztályú anyagból és I. osztályú minőségben elvégzi, Megrendelő pedig a teljesített tevékenységért járó és a szerződésben foglalt díjazást határidőre megfizeti. I. Szerződés tárgya: Megrendelő / MOL Csoport részére.. kivitelezése /tevékenység / javítása / karbantartása illetve a főtevékenységekhez kapcsolódó egyéb kiegészítő munka végzése, Telefon: (23) Fax: (1) Cg w w w. p e t r o l s z o l g. h u 1/21

2 II. melyek az 1. számú mellékletében meghatározott részletes műszaki tartalommal és feltételekkel kerültek elfogadásra, a KSH besorolásnak megfelelő azonosító jelek (SZJ, vámtarifaszám, TEÁOR) feltüntetésével (továbbiakban együtt: Munka). Vállalkozó a Munkát csak Megrendelő írásbeli megrendelését követően, a szükséges engedélyek birtokában kezdheti meg. Szerződés hatálya 1. A Szerződés hatályba lépésének napja az aláírást követő első munkanap, mely a szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg. 2. Teljesítési, számlázási határidők A Munka kezdési időpontja: A Munka teljesítési határideje: A munka megrendelésen szereplő dátum... Felsoroltak közül jelölje X-el a választását a) Vállalkozó nem jogosult részszámlát benyújtani. b) Vállalkozó jogosult részszámlát benyújtani Részhatáridők, részszámlázások: 2 sz. melléklet 5. pontja szerint ütemezve. c) Vállalkozó határozott időre szóló elszámolás szerint jogosult számlát benyújtani. Az elszámolási időszak: 2 sz. melléklet 6. pontja szerint. III. A vállalkozói díj és elszámolás módja 1. Vállalkozói díj...- Ft, + ÁFA, azaz. forint + ÁFA Áfa szöveg törlendő a szerződésből ha fordított áfa fizetésről van szó Számlázás, elszámolás, fizetés pénzneme: HUF (magyar forint) 2. Elszámolás módja a) Felek a vállalkozói díjat fix (egyösszegű) GPRS szerinti árbontásban fogadják el, mely tartalmazza a teljesítés során felmerülő valamennyi költséget, beleértve az esetleg felmerülő organizációs költségeket is. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a rezsióradíjat, egységárat a szerződés hiánymentes teljesítésének időpontjáig (beleértve a pótmunkák idejét is) nem emeli, a költségelszámolás módját nem változtatja meg. b) A vállalkozói díj képzésének alapját a költségek részletezését magában foglaló költségvetés (rezsióradíj, egységár, díjtáblázat,és GPRS szerinti listák stb.) tartalmazza, mely a szerződés 2. számú melléklete. c) Vállalkozó teljesítése során felmerülő, de a 2. számú mellékletben nem, vagy nem olyan formában, illetve mértékben szereplő díjak, anyagköltségek és járulékos költségek, felárak elszámolhatóságát (pld: anyagigazgatási, szállítási, rakodási, árkockázati, bonyolítási költségek, különleges körülmények miatti többletköltségek, stb.) Megrendelő, csak rendkívül indokolt esetekben fogad el. Elszámolhatóságához a Megrendelő előzetes jóváhagyása szükséges. 2/21

3 d) Megrendelő ajánlására Vállalkozó elfogadja a Megrendelővel, vagy a MOL Nyrt.-vel, vagy MOL csoporttal szerződéses (kereskedelmi) jogviszonyban levő Beszállítókat a beépítésre kerülő anyagok, szerelvények, berendezések, stb. rendelése, vásárlása esetén. A Vállalkozó köteles az anyagokat, Megrendelő írásban tett egyoldalú nyilatkozatát követően, a MOL Nyrt. által kiírt tenderben megversenyeztetett beszállítói körtől (továbbiakban Megrendelői beszállító) vagy a Megrendelő, vagy MOL Csoport által a szállítókkal kialkudott kereskedelmi feltételek alapján beszerezni. Ez a rendelkezés nem változtatja meg azt, hogy az anyagvásárlás jogviszonya a Vállalkozó és a Megrendelői beszállító között közvetlenül áll fenn. A beszállítók megnevezését a konkrét munka kiadást megelőzően közli a Megrendelő a Vállalkozóval. e) Vállalkozó jogosult a Megrendelő ajánlásától kedvezőbb árú, de természetesen a legmagasabb minőségi követelménynek megfelelő anyagok, szerelvények, berendezések, stb. beszerzésére is. f) A MOL-Csoport által elfogadott, és kiadott normagyűjteményt (lásd NORMAGYŰJTEMÉNY E-FÜGGELÉK) Vállalkozó köteles alkalmazni. Ennek hiányában Vállalkozó a megrendelés időpontjában érvényes ÉMIR, FÉMIR, TÉMIR (KONTROLL Kft. vagy TERC Kft. normagyűjteményei) anyagárakat (kivételt képez, ha az anyag az e pontban rögzített szerint kerül elszámolásra) normaidőket, gépköltségeket alkalmazza. (A rezsióradíjba már beépített költségek és felárak természetesen nem számíthatók fel!) A Munka jellegéből adódóan a nevezett normagyűjteményben nem rögzített munkanemek, munkaelemek esetén Vállalkozó jogosult Megrendelővel történt előzetes jóváhagyást követően egyedileg kalkulált és árelemzéssel alátámasztott rezsióradíj, anyagár, egységár, gépköltség, díjtáblázat alkalmazására a vállalkozási díj kialakításában. g) A Megrendelő a benyújtott költségvetést és a GPRS lista szerinti összesítést ellenőrzi és annak elfogadását követően ezek alapján állítja ki mind a megrendelést mind a teljesítés igazolást. Ezen jóváhagyott listák a vállalkozó által benyújtott számla mellékletét kell, hogy képezzék h) Megrendelő írásban közölt megrendelésére (lehívására), ajánlatára Vállalkozó a kézhezvételtől számított három (3) munkanapon belül köteles írásban nyilatkozni, egyeztetést kezdeményezni. Az egyeztetést a tárgyalás megkezdésétől számított három (3) munkanapon belül le kell zárni a Feleknek. Eredménytelen áregyeztetés esetén Megrendelő minden következmény és kártérítés nélkül eláll a megrendeléstől, és a munkát más Vállalkozóval jogosult elvégeztetni. i) Vállalkozó kijelenti, hogy az elvégzendő feladatot, a tárgyi munka terveit, dokumentációit, műszaki leírását szakvállalattól elvárható gondossággal felülvizsgálta a vállalkozói díjának kialakításához, így a szerződéskötés (megállapodás) létrejötte után tervhibára hivatkozva sem pót sem többletköltség igénnyel nem lép fel. Pótmunka elrendelésére a Megrendelő jogosult. Az esetlegesen felmerülő pótmunka díjáról a Felek a pótmunka elvégzése előtt egyeztetnek, a Felek eltérő megállapodása hiányában a pótmunka díjának elszámolására a jelen szerződésben foglalt feltételek az irányadóak. Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 3/21

4 IV. Számlázási, fizetési feltételek A Vállalkozóra vonatkozó számlázási előírások 1. A szerződésben meghatározott kötelezettségek szerződésszerű teljesítése esetében Vállalkozó jogosult a számlát benyújtani. 2. Vállalkozó csak a ténylegesen mennyiségi és minőségi hiba nélkül teljesített, Megrendelő által szabályosan leigazolt szállításra, szolgáltatásra vonatkozóan jogosult számlát benyújtani. Fordított ÁFA relevancia esetén, amennyiben a Munkát (hármas feltétel együttes teljesülése esetén): - ingatlanhoz kapcsolódóan nyújtják, azaz ha a Munka ingatlan létrehozására, bővítésére, átalakítására, vagy egyéb megváltozására irányul, illetve - és a szolgáltatásnyújtás építés-szerelés, vagy egyéb szerelés munka, - és az ingatlan létrehozása, bővítése, átalakítása, vagy egyéb megváltozása építési hatósági engedély köteles vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött A szerződés kiegészítésre kell hogy kerüljön: Amennyiben a Munka a évi CXXVII. ÁFA törvény 142. szakaszának (1) bekezdés b. pontja alapján építési hatósági engedély köteles tevékenység vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött, akkor ennek tényét a Megrendelő a Megrendelésben feltünteti. Az ÁFA-t az ÁFA törvény 142. első bekezdése alapján a Megrendelő fizeti. Megrendelő az ÁFA törvény 142. (1) bekezdés b) pontja értelmében nyilatkozik, hogy a szerződés szerinti Munka építésihatósági engedély köteles vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött és a Vállalkozó által elvégzendő munka építésszerelési vagy egyéb szerelési Munka, amely ingatlan létrehozására, bővítésére, átalakításra vagy egyéb megváltoztatására irányul, ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is. Ebben az esetben az adott megrendeléshez kapcsolódóan a Vállalkozó által nyújtott mellékszolgáltatások után is a Megrendelő az adófizetésre kötelezett. Felek kijelentik, hogy nincsen olyan, az ÁFA törvényben szabályozott jogállásuk, amely alapján tőlük ÁFA fizetése ne lenne követelhető. Az ÁFA törvény 169. kb) pontja értelmében a számlán fel kell tüntetni, hogy fordított adózás. Az ÁFA törvény 169. d) pontja értelmében a Megrendelő adószámát a számlán fel kell tüntetni. Minden más esetben, amikor a Munka nem engedély köteles, illetve a fent jelzett három feltétel (építési engedély kötelezettség, szerelési tevékenység, ingatlanon végzett munka) együttesen nem áll fenn, akkor az ÁFA fizetési kötelezettség a Vállalkozóra hárul. Pénzügyi megjegyzés: Amennyiben a Megrendelő lesz az adófizetésre kötelezett, a Vállalkozó a kiállított számlán áthárított adót nem szerepeltethet, illetve a kötbér alapja nem lehet az ÁFÁ-val növelt összeg. A számlán, illetve mellékletein az alábbiakat fel kell tüntetni: - Munka tárgya, számla jogcíme - Az elszámolt időszak(csak a határozott időre szóló elszámolás - 3. opció - esetén kell feltüntetni) - A szerződés DMS száma, az SM rendelés száma 4/21

5 (Az egyes opciók egymást kizárják, az egyedi szerződésben csak egy opció alkalmazható!) 1. opció: nincsenek a teljesítéshez kötött részkifizetések) II / 4 / a pont választása esetén alkalmazandó) A Vállalkozó jelen szerződés mindkét fél általi cégszerű aláírását, továbbá a Megrendelő által igazolt teljesítést követő 15 napon belül jogosult számlát kiállítani a III.1 pont szerinti ellenérték teljes összegéről. 2. opció: Vagy (részteljesítések esetén, előleg nélkül): II / 4/b pont választása esetén alkalmazandó részteljesítések esetén Minden egyes ütem teljesítését követően számlát kell kibocsátani. Jelen pontban rögzített ütemezésnek összhangban kell lennie a 1. sz. mellékletben foglalt műszaki tartalom bontásával, illetve a 2. sz. mellékletben foglaltakkal.) Vállalkozó jelen szerződés mindkét fél általi cégszerű aláírását, továbbá a Megrendelő által igazolt részteljesítéseket követő 15 napon belül jogosult számlát kiállítani a III.1 pont szerinti ellenérték részeiről az alábbiak szerint: a) Vállalkozó a 20. -án feladat elvégzését követően. Ft + ÁFA, azaz.. Ft + ÁFA összegben jogosult számlát kiállítani a.(részteljesítés konkrét megfogalmazása). A számla mellékletét kell hogy képezze a teljesítést igazoló okmány. b) Vállalkozó a 20. -án feladat elvégzését követően. Ft + ÁFA, azaz.. Ft + ÁFA összegben jogosult számlát kiállítani a.(részteljesítés konkrét megfogalmazása). A számla mellékletét kell hogy képezze a teljesítést igazoló okmány. Áfa szöveg törlendő a szerződéből ha fordított áfa fizetésről van szó Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. Törvény 57. -a alapján a részteljesítés is teljesítésnek minősül, amennyiben a az ügylet tárgya természetben osztható és a részteljesítésnek egyéb akadálya nincs Vállalkozó a számlák benyújtása előtt köteles írásban röviden beszámolni a feladat elvégzéséről valamint a teljesített kötelezettségekről. A beszámoló eredeti példányát Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult munkavállalója eredeti aláírásával hitelesíti és fogadja el. A számla mellékletét kell, hogy képezze a teljesítést igazoló okmány. 3 opció: Vagy (határozott időre szóló elszámolás korábbi időszakos elszámolás- esetén, amikor a felek a teljesített szolgáltatásokról időszakonként számolnak el, vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékét rendszeresen ismétlődő jelleggel, meghatározott időszakra állapítják meg. Ebben az esetben, a szerződésben rögzíteni kell a felek közötti elszámolási időszakot.).ii.4/c pont választása esetén alkalmazandó) Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó által teljesített szolgáltatásokról meghatározott időszakonként számolnak el. A Felek közötti elszámolási időszak 1 naptári hónap /negyedév. Az ÁFA-ról szóló évi CXXVII. számú törvény 58. (1) bekezdése 5/21

6 értelmében a számlán feltüntetendő teljesítési időpont az ellenérték megtérítésének esedékessége. Vállalkozó havonta (negyedévente) a hó (negyedév) utolsó napján, a Megrendelő teljesítésigazolása alapján számlát állít ki. Ft +ÁFA, azaz Ft + ÁFA összegről. A számla eredeti példányának a tárgyidőszak utolsó napját követő 5 naptári napon belül be kell érkeznie a számla postázási címére. Áfa szöveg törlendő a szerződésből ha fordított áfa fizetésről van szó. 3. A Vállalkozó a Megrendelő nevére kiállított számlát a Megrendelő számlapostázási címére köteles megküldeni:. Petrolszolg Kft. számlázási címe (a számlán ezt kell feltüntetni): Petrolszolg Karbantartó és Szolgáltató Kft Százhalombatta, Olajmunkás út 2. Számla postázási címe: Petrolszolg Kft. - Top Finance Kft 3581 Tiszaújváros, Pf.: 141/1. Megrendelő kizárólag az erre a címre csak postai úton eljuttatott számlákat tekinti beérkezettnek. 4. A Vállalkozó a számlát a vonatkozó jogszabályi előírások és a szerződésben előírtak szerint köteles tartalmilag, formailag, számszakilag helyesen kiállítani. A számlához minden esetben mellékelni kell az alábbiakat: Megrendelő által rendszeresített SAP egyedi azonosítóval ellátott és eredeti aláírással ellátott teljesítésigazolást. Egyéb, a szerződésben számlázás előfeltételeként kikötött, a munka elvégzését tanúsító bizonylatokat, eredeti hatósági okmányokat (Pld: szállítólevél, munkalap, átadás-átvételi jkv., felmérési napló, kivitelezési napló, műbizonylat, SZ jegy 4. példánya, menetlevél, hitelesítési jkv. stb.) teljes körűen. Megrendelő által visszaigazolt GPRS szerinti bontásban megadott árajánlatot/költségvetést. 5. A számlához a fenti dokumentumokat teljes körűen csatolni szükséges, függetlenül attól, hogy azok korábban (pl. teljesítésigazoláskor) bemutatásra vagy átadásra kerültek a Megrendelő részére. 6. A teljesítés igazolása, a számla kifizetése nem jelent semmilyen a szerződésből vagy jogszabályból adódó Megrendelői jogról történő lemondást. 7. A benyújtott számlán minden esetben fel kell tüntetni a Megrendelő jelen szerződésszámát, és a Megrendelő SAP rendelésszámát. E nélkül a Megrendelő a számlát formailag hibásnak tekinti, és teljesítés nélkül jogosult visszaküldeni. 6/21

7 8. Vállalkozó csak egyedileg számlázhat, SM rendelésenként illetve Megrendelésenként külön számlán (csak IV/2. 1. opció esetén alkalmazható). 9. Vállalkozó az általa kiállított számlán minden esetben köteles bankszámlaszámát feltüntetni. Engedményezés (más bankszámlaszámra történő utalás), faktorálás, zálogba adás minden esetben Megrendelővel kötött külön megállapodás alapján lehetséges. 10. Garanciális visszatartás esetén a Vállalkozó köteles számláján feltüntetni a visszatartandó és a kifizetendő összeget. 11. A Megrendelőnek jogában áll a vállalkozói díjból visszatartani kompenzálás céljából a Vállalkozót terhelő kötbér összegét. 12. Biztosítani kell, hogy egyazon teljesítményt különböző jogcímen ne lehessen elszámolni és a teljesítmény elszámolást az elfogadó részére, átláthatóvá kell tenni. Fizetési feltételek Megrendelő előleget nem fizet. 1. opció (Egyedi, teljesítésenkénti számlázás, határozott időre szóló elszámolás esetén nem alkalmazható - korábbi gyakorlat szerinti normál egyedi lehívás) Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét annak a szerződésben feltüntetett helyen történő kézhezvételétől számított 60 napon belül, átutalással egyenlíti ki. Ha a teljesítésre nyitva álló határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, akkor a Megrendelő a következő munkanapon jogosult teljesíteni. Megrendelő fizetési kötelezettsége a bankszámlája megterhelésének napjával teljesítettnek tekintendő 1. opció (határozott időre szóló elszámolás esetén alkalmazandó - korábbi gyakorlat szerinti átalánydíjas) Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét annak kiállításától számított 60 napon belül, átutalással egyenlíti ki. Ha a teljesítésre nyitva álló határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, akkor a Megrendelő a következő munkanapon jogosult teljesíteni. A számlának a kiállítástól számított 5 naptári napon belül meg kell érkeznie a Megrendelő számlafogadási címére. Megrendelő fizetési kötelezettsége a bankszámlája megterhelésének napjával teljesítettnek tekintendő 2. Amennyiben a számla jelen szerződés előírásainak nem felel meg vagy a szerződésben a fizetés előfeltételeként előírt egyéb rendelkezések nem teljesülnek, Megrendelő a hiányok pótlására szólít fel. Ebben az esetben a szerződésben előírt fizetési határidő a hiány maradéktalan pótlásának napján kezdődik. 3. Lejárt tartozások Amennyiben a Vállalkozónak a Megrendelővel szemben határidőn túli kötelezettsége keletkezik, a Megrendelő jogosult bármely, Vállalkozóval szemben a szerződésből vagy más jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe a Vállalkozó lejárt tartozását beszámítani, és erről a beszállítót egyidejűleg tájékoztatni. 4. Késedelmi kamat Amennyiben a szerződés alapján a fizetési kötelezettséggel rendelkező Fél a fizetendő összeget annak esedékessége napján nem fizeti meg, késedelembe esik, és köteles a lejárt összegre, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges 7/21

8 fizetés napjáig késedelmi kamatot fizetni, melynek mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 % ponttal növelt értéke. A késedelembe eső Fél köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a partner írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül a partner részére megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a szerződő felek. A késedelmi kamat fizetésének olyan pénznemben kell történnie, amilyen pénznemben a fizetendő késedelmi kamat alapjául szolgáló összeget a vonatkozó szerződés fizetési feltételeiben meghatározták V. FELEK KAPCSOLATTARTÓI (lásd 3. számú melléklet) Minden jelen szerződéssel összefüggő értesítést írásban: telefax, posta útján vagy elektronikusan kézbesítve kell közölni a mellékletben megnevezett kapcsolattartó személyekkel. VI. VII. Biztosítások Ha a Vállalkozó teljesítésének értékhatára a nettó tíz (10) M Ft -ot meghaladja, az általa közvetlen, vagy közvetett módon a Megrendelőnek, vagy a MOL Nyrt.-nek, illetve MOL csoportnak okozható kárfajtákra az okozható kár mértékével arányos a tárgyban rögzített tevékenységre vonatkozó szolgáltatási (szakmai) felelősség biztosítással kell rendelkeznie. Ettől függetlenül a Vállalkozó felelőssége teljes körű! A Vállalkozó a biztosítási kötvény másolatát szerződéskötéskor köteles a Megrendelőnek átadni. Garancia, szavatosság (Opció műszaki kolléga javaslata alapján a munka jellegétől függően) A Vállalkozó Megrendelő részére köteles biztosítani az általa szállított materiális, immateriális javakra a gyártó (létrehozó) által biztosított jótállást, valamint a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatásokra jótállást biztosítani, amely, ha jogszabály kötelező jótállási időt vagy kötelező alkalmassági időt a Munka egészére vagy részére előír, akkor a jótállás ideje nem lehet kevesebb a jogszabályilag előírt mértéknél., azonban a jótállásnak legalább az alábbi mértéket el kell érnie: 1. Opció i. karbantartásnál 1 év ii. beruházásnál, felújításnál: a teljes beruházás (felújítás) üzembe-helyezésétől számított 1 év A Megrendelő fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy a jótállási és szavatossági munkák fedezetére a vállalkozói díj nettó. %-ának kifizetését a számlából, illetve résszámlákból visszatartsa. A visszatartott összeget a megrendelő a jótállási idő lejártát követő 30. nap elteltével az esetleges garanciális hibák kijavítása után a felek által felvett jegyzőkönyv alapján utalja át a vállalkozónak. A visszatartás nem mentesíti a Vállalkozót a nem szerződésszerű teljesítésből eredő, a visszatartott összeget meghaladó mértékű megrendelői követelések teljesítése alól. 2. Opció (Pénzügyi megjegyzés: Törekedni kell arra, hogy a Vállalkozó a bankját elektronikus SWIFT üzenet formájában kibocsátandó garancia nyitásra kérje fel. Kivételes esetben, ha 8/21

9 technikai okok miatt ez nem lehetséges, akkor elfogadható a papír alapú bankgarancia is.) A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jótállási és szavatossági kötelezettségeinek biztosítékaként a vállalkozói díja nettó.%-ának megfelelő összegre, a Megrendelő nevére - első felszólításra szóló, feltétel nélküli, visszavonhatatlan, az alapjogviszony vizsgálata nélküli jóteljesítési bankgaranciát nyit Swiften keresztül / (papír alapú bankgarancia esetén) és elküldi a következő címre: (beszerző neve és postacíme)/ (nem kívánt rész törlendő). A bankgarancia felszabadítása a jótállási idő lejártát követő harmincadik napon, - az esetleges garanciális hibák kijavítása után történik. A bankgaranciának legkésőbb az utolsó számla benyújtásakor a Megrendelő rendelkezésére kell állina. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a Megrendelőt megilleti az a jog, hogy az utolsó számlából a Munka díja nettó 5 %-át visszatartsa a jótállási időt követő harmincadik napig. A bankgarancia nem mentesíti a Vállalkozót, a nem szerződésszerű teljesítésből eredő, a bankgarancia mértékét meghaladó Megrendelői követelések teljesítése alól. Megrendelő a MOL csoport által elfogadható bankok által kibocsátott garanciát fogad el. A Megrendelő által elfogadott Bankgarancia levél minta csatolva a 6. számú mellékletben. (Pénzügyi megjegyzés: A típustól (6. sz. melléklet) eltérő bankgarancia csak a Pénzügyi Véleményezés szervezet előzetes jóváhagyásával fogadható el.) A Vállalkozási szerződéseknél a bankgarancia illetve a garanciális visszatartás mértéke 10% a nettó 10 m HUF-ot meghaladó szerződések esetén. Amennyiben Vállalkozó a fent említett határidőre nem nyújtja be a bankgaranciát, az súlyos szerződésszegésnek minősül és maga után vonhatja a szerződés megszüntetését Megrendelő részéről VIII. Minőségi tanúsítvány A Vállalkozó ha a megrendelésből, szerződésből, vagy jogszabályból adódik, az azokban foglaltak szerint köteles az általa szállított materiális és immateriális javakhoz előírásszerű minőségi tanúsítványt (bizonylatokat, tanúsítványokat) csatolni, illetve a dolog, vagy szolgáltatás rendeltetésszerű használatához szükséges utasításokat köteles a Megrendelő részére átadni. IX. Átruházhatóság Vállalkozó a szerződést vagy annak meghatározott részét (részeit) vagy a szerződésben meghatározott megszerzett jogokat vagy kötelezettségeket vagy követeléseket kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása alapján jogosult harmadik személy részére átruházni vagy követeléseket javára megterhelni. A Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása ezekben az esetekben, kizárólag a jelen klauzulában körülírt előzményekre tekintettel és egyedi jelleggel felmentést ad Vállalkozó részére a szerződésben vállalt titoktartási kötelezettsége alól. Megrendelő jogosult a szerződést vagy annak meghatározott részét (részeit) vagy a szerződésben meghatározott egyes jogokat vagy kötelezettségeket vagy követeléseket Vállalkozó előzetes értesítése mellett harmadik személy részére átruházni. Vállalkozó az átruházáshoz a szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul. 9/21

10 X. Felek egyéb megállapodásai 2) ÁSZF A Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés E-függelékében hivatkozott Általános Szerződési Feltételek tartalmát -a Megrendelő erre vonatkozó tájékoztatásának elfogadása, és tudomásul vétele mellett megismerte, továbbá megerősíti, hogy az Általános Szerződési Feltételek ekként megismert, valamennyi rendelkezését a szerződés részének tekinti, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani a Vállalkozó megfelelő, a tervezett módosítás hatályba lépését megelőző, írásbeli tájékoztatása mellett. Amennyiben Vállalkozó 15 napon belül nem jelez írásban Megrendelő felé kifogást a módosítással kapcsolatban, azt úgy kell tekinteni, hogy a módosítást elfogadta és az a szerződés részévé válik. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó esetleges általános szerződési feltételeinek alkalmazását jelen szerződéssel kapcsolatosan kizárják. Amennyiben a szerződés és az ÁSZF között ellentmondás van, akkor a szerződés rendelkezései az irányadók. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.. XI. Alvállalkozó/k (teljesítési segéd) igénybevétele 1. Alvállalkozók bevonásának szabályai (X-el jelölve) Ο Ο Vállalkozó Alvállalkozót a teljesítés során foglalkoztat. (1 opció) Vállalkozó Alvállalkozót a teljesítés során nem foglalkoztat. (2 opció) 2. 1 opció esetén: Az ÁSZF-ben foglaltakon túlmenően: Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésére alkalmazott alvállalkozóit e szerződés aláírásával egyidejűleg bejelenti a Megrendelőnek. Vállalkozó a szerződés aláírásakor megjelölt alvállalkozó (k) bejelentését jelen szerződés 5. számú mellékletében, valamint a munkavégzés során a későbbiekben bevonni kívánt alvállalkozó (k) bejelentését az E-Függelék -ben található Alvállalkozói bejelentő lapon köteles megtenni. A bejelentőlapot, a szakmai kapcsolattartó jóváhagyása után, a Petrolszolg Kft. Szolgáltatás beszerzés szervezetének kell írásban megküldeni. Megrendelő a bejelentés elbírálása után az Alvállalkozói Bejelentő Lapot Vállalkozónak visszaküldi. 10/21

11 A Vállalkozó jelen pontban vállalt kötelezettségének megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. XII. Egyéb rendelkezések Értesítések A vállalkozási szerződéssel kapcsolatos értesítések szabályait az ÁSZF 29. pontja tartalmazza. Az értesítések kézi kézbesítés esetén a kézbesítés (átvétel) időpontjában, vagy telefaxon, illetve -en történő küldés eseten a feladás követő, a címzettnél érvényes első munkanapon, vagy postai feladás esetén a címzetthez történő beérkezés időpontjában minősülnek átvettnek, és ettől az időponttól kell számítani minden határidőt. Vállalkozó megerősíti, hogy nem tud harmadik félnek semmilyen jogáról (pld: használati jogról, tulajdonjogról) amely a munka végrehajtását, felhasználását korlátozná, ennek értelmében teljes körűen mentesíti minden olyan költség és kár alól Megrendelőt, amely a harmadik fél jogával függ össze. A szerződés kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosítható. Minden a szerződést érintő módosítást írásban, a cégjegyzésre jogosultak tehetnek. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező közbeni változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet az eset körülményeitől függően vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel, vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. 2. MEFTIR személyes adatok Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó hozzájárulását adja, hogy a jelen szerződésben feltüntetett adatait Megrendelő a munkavégzési engedély kiadásának érdekében kezelje. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítésének időpontjától számított. év. Vállalkozó vállalja, hogy a személyes adatok továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseit betartja. Vállalkozó köteles a személyes adatok továbbítása előtt az érintett(ek) írásos hozzájárulását beszerezni és az adatokkal együtt azt a Megrendelő részére megküldeni. A hozzájárulásnak egyértelműen tartalmazni kell az érintett nevét, a Megrendelő], mint adatkezelő megjelölését, címét, az adatkezelés célját, idejét, a kezelt adatok felsorolását, az érintett aláírását valamint a törvényben előírt kötelező tájékoztatást. 11/21

12 3. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a(z) Az E-függelékben foglaltakat (ÁSZF, EBK melléklet, Megrendelő által alkalmazott szankciók és érvényesítésük szabályai) Üzleti Partneri Etikai Kódex, Alvállalkozói Bejelentő Lap, GPRS információk, Telephelyek régiónként) megismerte, nyilatkozik, hogy azok betartását magára nézve kötelezőnek elismeri. Amennyiben a fent felsoroltak közül valamelyik E-FÜGGELÉK megváltoztatásra kerül, arról Megrendelő elektronikus úton tájékoztatja Vállalkozót. Vállalkozó jelen okirat aláírásával egyidejűleg kijelenti és megerősíti, hogy az ajánlati felhívás során a feladat ellátásához szükséges szakember létszámra, azok képzettségére és a munkavégzéshez szükséges eszközökre az adott munkára vonatkozóan megadott adatok a valóságnak megfelelőek. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a Megrendelő a munkavégzés folyamán történő ellenőrzése során a fentiekben megadott adatokhoz képest eltérést, hiányt, hibát talál, az a Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül és a szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazását vonja maga után. Jelen szerződés és ennek mellékletei alkotják a Felek közötti teljes megállapodást a szerződés tárgyára vonatkozóan és a Felek érvénytelennek nyilvánítanak minden, a szerződés létrejöttét megelőző szóbeli és írásos kötelezettségvállalást, megállapodást, megegyezést, vagy szóbeli elkötelezettséget. Nem képezik a szerződés részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A szerződés aláírásával [Szerződő Fél Megnevezése] igazolja, hogy a MOL-csoport Üzleti Partneri Etikai Kódexét a oldalon elérte, az abban foglaltakat megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el. XIII. Jogviták rendezése Jelen szerződéssel kapcsolatosan minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek meg megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a Felek Vállalkozási szerződéssel Egyedi megrendeléssel kapcsolatos jogviták rendezésére - a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartás szerint helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben - kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. Minden más esetben Felek vitájukat a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartás szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság előtt rendezik. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jogszabályok, különösen a Ptk. rendelkezései az irányadók. Jelen szerződés három (3) eredeti példányban került aláírásra, melynek kettő (2) eredeti példánya a Megrendelőt, illetve egy (1) a Vállalkozót illeti meg. Felek jelen szerződés feltételeit magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. 12/21

13 Mellékletek listája: 1. számú melléklet: Műszaki tartalom (feladat), a vállalkozási tevékenység leírása (a tevékenység SZJ, TEÁOR számai) Társasági szerződés, cégkivonat, aláírási címpéldány, 2. számú melléklet: Részletes költségvetés (díjtáblázat), a számlázás ütemezése 3. számú melléklet: Szakmai kapcsolattartók, 4. számú melléklet: A szakmai tevékenységre, személyi és dologi kárra vonatkozó általános szakmai felelősségbiztosítás másolata. 5. számú melléklet: Bejelentett alvállalkozók jegyzéke 6. számú melléklet: Bankgarancia opció E-Függelékek jegyzéke: Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Beszállítókkal szemben támasztott EBK követelmények - Információ alvállalkozók részére - az egyes üzletek speciális előírásai Megrendelő által alkalmazott szankciók és érvényesítésük szabályai Üzleti Partneri Etikai Kódex Alvállalkozói Bejelentő Lap Megrendelés kiadására jogosultak GPRS információk Telephelyek régiónként (elérési útvonal: Információ alvállalkozók részére link, Felhasználónév: SSC2008 és Jelszó: B4gGDVBFEd6tw ) A felsorolt mellékletek és E-függelékek a szerződés elengedhetetlen részét képezik. Százhalombatta, 20 év. hó.. nap Vállalkozó cégszerű aláírása Megrendelő cégszerű aláírása 13/21

14 1. számú melléklet Műszaki tartalom (feladat), a vállalkozási tevékenység leírása (a tevékenység SZJ, TEÁOR számai) Részteljesítés esetén: A műszaki tartalmat a 2. számú mellékletben rögzített ütemezésnek megfelelően kell megbontani, hogy egyértelmű legyen az egyes ütemek során teljesítendő részfeladatok tartalma. (olvasás után törlendő) Megrendelő nyilvántartási száma: Vállalkozó nyilvántartási száma: SAP PO: SAP SRM:.. 1. Vállalkozási szerződés tárgya Megrendelő / MOL Nyrt / MOL Csoport részére.. kivitelezése /tevékenység / javítása / karbantartása illetve a főtevékenységekhez kapcsolódó egyéb kiegészítő munkák végzése, egyedi megrendelések alapján 2. SZJ (TEÁOR) számok Tevékenység szakmánként SZJ (TEÁOR) szám 3. Műszaki tartalom (feladat) leírása Ο vagy a részletes műszaki tartalom mellékelve Százhalombatta 20. év.. hó.. nap. Vállalkozó cégszerű aláírás 14/21

15 2. számú melléklet (OPCIÓ!) Részletes költségvetés (díjtáblázat), a számlázás ütemezése A 2. sz. mellékletben rögzített ütemezésnek, részletes költségvetésnek összhangban kell lennie az 1. sz, mellékletben szereplő műszaki tartalom megbontásával. (olvasás után törlendő) Elfogadott ajánlat kötelező érvényű csatolása Megrendelő nyilvántartási száma: SAP PO: SAP SRM: Vállalkozó nyilvántartási száma:.. 1. Vállalkozási szerződés tárgya Megrendelő / MOL Nyrt / MOL Csoport részére.. kivitelezése /tevékenység / javítása / karbantartása illetve a főtevékenységekhez kapcsolódó egyéb kiegészítő munkák végzése, egyedi megrendelések alapján 2. A tárgyi munka elvégzésének elszámolási formái - A mellékelt költségvetés, díjtáblázat alapján fix (átalánydíj) összegben. - A mellékelt díjtáblázat alapján (felmérés, utólagos, havi, negyedéves elszámolás alapján) 3. A vállalkozási díj nem tartalmazza: Megrendelő egyéb szolgáltatása Részhatáridők, illetve a részszámlák ütemezése (X-el jelölve) - 6. pont nem lehet kitöltött, ha az 5 pontból van választás Vállalkozó 2 (több) db részszámla benyújtására jogosult, határidő: év. hó... nap, összege:... Ft + ÁFA, határidő: év. hó... nap, összege:..... Ft + ÁFA 6. Felek határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg. (X-el jelölve) Abban az esetben alkalmazható, ha az 5. pont nem kitöltött - Vállalkozó havi számla benyújtására jogosult. (teljesítés napja: fizetés esedékessége ) összege:... Ft + ÁFA/ hónap - Vállalkozó negyedévi számla benyújtására jogosult.(teljesítés napja: fizetés esedékessége összege:..... Ft + ÁFA/negyedév 15/21

16 7. Mellékletek: - Tételes költségvetés, vagy - Egységárjegyzék, díjtáblázat (pld: havi, negyedéves, vagy utólagos elszámoláshoz) Százhalombatta, 20. év.hó nap Vállalkozó cégszerű aláírása Megrendelő cégszerű aláírása 16/21

17 3. számú melléklet Szerződésszám Megrendelőnél: SAP PO: SAP SRM: Szerződésszám Vállalkozónál: Vállalkozási szerződés tárgya: Megrendelő részére Megrendelő / MOL Nyrt / MOL Csoport részére.. kivitelezése /tevékenység / javítása / karbantartása illetve a főtevékenységekhez kapcsolódó egyéb kiegészítő munkák végzése, egyedi megrendelések alapján Megrendelő kapcsolattartói: Szakmai kapcsolattartók jegyzéke Kereskedelmi, szerződéses kérdésekben Név Beosztás Telefon Telefax Műszaki, operatív intézkedésekben Név Beosztás Telefon Telefax Vállalkozó kapcsolattartói: Kereskedelmi, szerződéses kérdésekben Név Beosztás Telefon Telefax Műszaki, operatív intézkedésekben Név Beosztás Telefon Telefax Telefon: (23) Fax: (1) Cg w w w. p e t r o l s z o l g. h u 17/21

18 4. számú melléklet (OPCIÓ!) Szerződésszám Megrendelőnél: SAP PO: SAP SRM: Szerződésszám Vállalkozónál: Vállalkozási szerződés tárgya: Megrendelő / MOL Nyrt / MOL Csoport részére.. kivitelezése /tevékenység / javítása / karbantartása illetve a főtevékenységekhez kapcsolódó egyéb kiegészítő munkák végzése, egyedi megrendelések alapján A szakmai tevékenységre, személyi és dologi kárra vonatkozó általános szakmai felelősségbiztosítás Melléklet: A szakmai tevékenységre, személyi és dologi kárra vonatkozó általános szakmai felelősségbiztosítás másolata Dátum Vállalkozó cégszerű aláírása 18/21

19 5. számú melléklet Bejelentett alvállalkozók jegyzéke Vállalkozási szerződés tárgya: Megrendelő részére tevékenység elvégzése karbantartási és javítási munkákhoz, Egyedi megrendelések alapján. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során az alábbi alvállalkozót (teljesítési segédet) veszi igénybe: Alvállalkozó (teljesítési segéd) neve: Kapcsolattartó Telefon Székhely /Telephely Az alvállalkozó (teljesítési segéd) által végzett tevékenység tartalmának meghatározása a szerződésben rögzített vállalkozói feladatokkal összhangban: Adószáma: Engedélyek, tanúsítványok száma (hatósági, akkreditáció stb.): Az előzőekben rögzített alvállalkozókon kívül. A Vállalkozó további alvállalkozó (teljesítési segéd) igénybe vételére kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával jogosult. Telefon: (23) Fax: (1) Cg w w w. p e t r o l s z o l g. h u 19/21

20 6. számú melléklet (OPCIÓ!) JÓTELJESÍTÉSI BANKGARANCIA 1 bankgarancia száma: Címzett: Neve: PETROLSZOLG KFT Székhelye: 2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2. Cégjegyzékszáma: (a továbbiakban a "Kedvezményezett") Kibocsátó Bank: Neve: Székhelye: Cégjegyzékszám: SWITF kódja: (a továbbiakban a "Bank") Megbízó: Neve: Székhelye: Cégjegyzékszáma: (a továbbiakban a "Megbízó") 1. Megbízónk arról értesített bennünket, hogy a Megbízó és a Kedvezményezett között napján számon szerződés (a továbbiakban a "Szerződés") került megkötésére. Tudomással bírunk arról, hogy a Szerződés vonatkozó rendelkezései alapján a Megbízó szavatossági és jótállási kötelezettségeinek biztosítékául a jelen formátumban és feltételek szerint kiállított Jóteljesítési Bankgarancia (a továbbiakban "Garancia") kibocsátása szükséges a Kedvezményezett részére. 2. A Megbízó megbízásából ezennel legfeljebb Ft, azaz forint összeg (a továbbiakban "Garancia Összeg") erejéig visszavonhatatlanul és feltétel nélkül garanciát vállalunk a Kedvezményezett javára a Megbízónak a Szerződés alapján fennálló szavatossági és/vagy jótállási kötelezettségeinek nem vagy nem szerződésszerű teljesítéséből eredő valamennyi fizetési kötelezettségére (beleértve ebbe különösen, de nem kizárólagosan: tőkeösszeg, ÁFA, késedelmi kamat, behajtási, végrehajtási és egyéb járulékos költségek). 3. E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első írásbeli felszólítására (a továbbiakban: a "Lehívás") a Kedvezményezett által megjelölt összegben, de összesen legfeljebb a Garancia Összeg erejéig, az alapjogviszony vizsgálata nélkül és bármilyen kifogásra (beleértve ebbe a Megbízót megillető esetleges kifogásokat is) való tekintet nélkül, fizetést teljesít a Kedvezményezett javára a Lehívás kézhezvételét követő 3 banki munkanapon belül, feltéve, hogy a Kedvezményezett 1 [Üzleti megjegyzés, a Megbízottnak/Banknak küldendő tervezetből törlendő!] A Garanciaminta a Megbízó szavatossági és jótállási kötelezettségeinek biztosítékául bekért bankgaranciák vonatkozásában használható fel. 20/21

PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató. A MOL CSOPORT TAGJA

PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató. A MOL CSOPORT TAGJA Típus szerződés száma: PETR_T03_KERETSZOLG_20140315 Megjegyzés: jelen típus szerződés csak akkor alkalmazható, ha a releváns szabályozásokon túlmenően a PETR_T03_KERETSZOLG_20140315 számú FEDLAP-on feltüntetett

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Község Önkormányzata Székhelye: 2367, Újhartyán, Fő utca 21. adószáma: 15391236-2-13 Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Székhely: Levelezési cím: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Adószáma: mint Megrendelő továbbá Név: FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesülés Székhely:

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS Ikt. szám: MSZKSZ-nél:.-nél: ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség [továbbiakban: MSZKSZ vagy Eladó ] Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B.

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi felek között, az alábbi feltételekkel: Szállító neve: FORT Kereskedelmi Kft Címe: 1071. Budapest, Dózsa Gy.

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. központi ügyintézés helye: 1101 Budapest,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről........., mint Megrendelők. Valamint....

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről........., mint Megrendelők. Valamint.... VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről......, mint Megrendelők Valamint.... Vállalkozó cégjegyzékszáma: Cégjegyzéket vezető bíróság: Adóazonosító szám: Bankszámla szám: mint Vállalkozó között

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: március 1.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: március 1. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2016. március 1. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS A MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT és a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015. [...] Jelen Napi Kapacitáslekötés és Földgázszállítási Keretszerződés, a hozzácsatolt

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Budapest V. Alkotmány u.2. Képviselő: Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. Adószám: 18089934-2-41 Tel./Fax: 06-30-307-2935 / 301-49-22 a

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Javaslat -a Képviselő-testületnek- a Sárospatak újság nyomdai feladatainak

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Kazincbarcika Város Önkormányzata Székhely: 3700. Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Bankszámlaszám: 11734152-15350057-00000000 Képviseletében:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne.

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne. Tisztelt Képviselő Testület! Az elmúlt ülést követően döntött úgy a testület, hogy a két éve tervezett közvilágítás bővítését a Vízműtöl visszajáró tagi hitel terhére megcsináltatja az Önkormányzat. Ezen

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016.

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. BKV Zrt. MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerint bevezetett energiairányítási rendszerének tanúsítói auditja, valamint kettő éven keresztüli felügyeleti auditja e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. TKD Közbeszerzés Üzlet (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., szerződéskötés

Részletesebben

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Összefüggő külső szakmai gyakorlat 4. Gyakorlat időtartama: 2015. augusztus 31-től szeptember 11-ig Leadandó dokumentum Leadás

Részletesebben

Építési kivitelezési szerződés

Építési kivitelezési szerződés Építési kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről (építtető) lakhelye: születési helye, ideje: anyja mint Megrendelő, másrészről (építőipari kivitelező vállalkozó) Neocasa Construct Kft székhelye:

Részletesebben

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat M7 Melléklet M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta amely létrejött egyrészről

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió SC\QJ Ügyiratszám: 8232/2012 Ügyintéző: Vikker Aítiláué Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió A szerződés tárgya: Budapest, XIV. Kövér Lajos tér rekonstiaikciós

Részletesebben

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Összefüggő külső szakmai gyakorlat 2. (7 nap óvoda, 3 nap általános iskola alsó tagozat) Gyakorlat időtartama: 2015. augusztus

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc. u. 35. Képviseli: Sisák Imre polgármester Tel: 0632-460-753 Fax: 0632-460-918 Adószám: 15450827-2-12

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben