VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 Típus szerződés száma: PETR_T_04_KARB_KIVITEL_ Megjegyzés: jelen típus szerződés csak akkor alkalmazható, ha a releváns szabályozásokon túlmenően a PETR_T_04_KARB_KIVITEL_ számú FEDLAP-on feltüntetett alkalmazási feltételek teljesülnek (olvasás után törlendő) Sárga színnel kiemelt megjegyzések konkrét szerződéskötéskor törlendőek/kiegészítendőek. Szerződés száma: Megrendelő nyilvántartási száma: SAP PO:.. SAP SRM: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Különböző karbantartási, felújítási munkákhoz kivitelezési tevékenység végzésére Amely létrejött egyrészről PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató Kft. Székhelye: 2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2. Levelezési címe 2443 Százhalombatta, Pf.: 43. Számlavezető pénzintézete: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelep Számlaszáma: Adószáma: Közösségi adószám: HU Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Cg: (továbbiakban: Megrendelő) Másrészről a Székhelye Levelezési, számlázási címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Adószáma: Közösségi adószáma: Statisztikai számjel: cégjegyzék száma: Vállalkozói ig szám: Szerződés száma: (a továbbiakban: Vállalkozó) között, az alulírott helyen és napon a következő feltételek teljesülése mellett: Megrendelő a szerződés aláírásával az I. pont szerinti tárgykörben veszi igénybe Vállalkozó szolgáltatását a III/1. pont szerinti díjazás ellenében. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkát teljes körűen elvállalja és határidőre, a legmagasabb minőségű szabvány szerinti I. osztályú anyagból és I. osztályú minőségben elvégzi, Megrendelő pedig a teljesített tevékenységért járó és a szerződésben foglalt díjazást határidőre megfizeti. I. Szerződés tárgya: Megrendelő / MOL Csoport részére.. kivitelezése /tevékenység / javítása / karbantartása illetve a főtevékenységekhez kapcsolódó egyéb kiegészítő munka végzése, Telefon: (23) Fax: (1) Cg w w w. p e t r o l s z o l g. h u 1/21

2 II. melyek az 1. számú mellékletében meghatározott részletes műszaki tartalommal és feltételekkel kerültek elfogadásra, a KSH besorolásnak megfelelő azonosító jelek (SZJ, vámtarifaszám, TEÁOR) feltüntetésével (továbbiakban együtt: Munka). Vállalkozó a Munkát csak Megrendelő írásbeli megrendelését követően, a szükséges engedélyek birtokában kezdheti meg. Szerződés hatálya 1. A Szerződés hatályba lépésének napja az aláírást követő első munkanap, mely a szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg. 2. Teljesítési, számlázási határidők A Munka kezdési időpontja: A Munka teljesítési határideje: A munka megrendelésen szereplő dátum... Felsoroltak közül jelölje X-el a választását a) Vállalkozó nem jogosult részszámlát benyújtani. b) Vállalkozó jogosult részszámlát benyújtani Részhatáridők, részszámlázások: 2 sz. melléklet 5. pontja szerint ütemezve. c) Vállalkozó határozott időre szóló elszámolás szerint jogosult számlát benyújtani. Az elszámolási időszak: 2 sz. melléklet 6. pontja szerint. III. A vállalkozói díj és elszámolás módja 1. Vállalkozói díj...- Ft, + ÁFA, azaz. forint + ÁFA Áfa szöveg törlendő a szerződésből ha fordított áfa fizetésről van szó Számlázás, elszámolás, fizetés pénzneme: HUF (magyar forint) 2. Elszámolás módja a) Felek a vállalkozói díjat fix (egyösszegű) GPRS szerinti árbontásban fogadják el, mely tartalmazza a teljesítés során felmerülő valamennyi költséget, beleértve az esetleg felmerülő organizációs költségeket is. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a rezsióradíjat, egységárat a szerződés hiánymentes teljesítésének időpontjáig (beleértve a pótmunkák idejét is) nem emeli, a költségelszámolás módját nem változtatja meg. b) A vállalkozói díj képzésének alapját a költségek részletezését magában foglaló költségvetés (rezsióradíj, egységár, díjtáblázat,és GPRS szerinti listák stb.) tartalmazza, mely a szerződés 2. számú melléklete. c) Vállalkozó teljesítése során felmerülő, de a 2. számú mellékletben nem, vagy nem olyan formában, illetve mértékben szereplő díjak, anyagköltségek és járulékos költségek, felárak elszámolhatóságát (pld: anyagigazgatási, szállítási, rakodási, árkockázati, bonyolítási költségek, különleges körülmények miatti többletköltségek, stb.) Megrendelő, csak rendkívül indokolt esetekben fogad el. Elszámolhatóságához a Megrendelő előzetes jóváhagyása szükséges. 2/21

3 d) Megrendelő ajánlására Vállalkozó elfogadja a Megrendelővel, vagy a MOL Nyrt.-vel, vagy MOL csoporttal szerződéses (kereskedelmi) jogviszonyban levő Beszállítókat a beépítésre kerülő anyagok, szerelvények, berendezések, stb. rendelése, vásárlása esetén. A Vállalkozó köteles az anyagokat, Megrendelő írásban tett egyoldalú nyilatkozatát követően, a MOL Nyrt. által kiírt tenderben megversenyeztetett beszállítói körtől (továbbiakban Megrendelői beszállító) vagy a Megrendelő, vagy MOL Csoport által a szállítókkal kialkudott kereskedelmi feltételek alapján beszerezni. Ez a rendelkezés nem változtatja meg azt, hogy az anyagvásárlás jogviszonya a Vállalkozó és a Megrendelői beszállító között közvetlenül áll fenn. A beszállítók megnevezését a konkrét munka kiadást megelőzően közli a Megrendelő a Vállalkozóval. e) Vállalkozó jogosult a Megrendelő ajánlásától kedvezőbb árú, de természetesen a legmagasabb minőségi követelménynek megfelelő anyagok, szerelvények, berendezések, stb. beszerzésére is. f) A MOL-Csoport által elfogadott, és kiadott normagyűjteményt (lásd NORMAGYŰJTEMÉNY E-FÜGGELÉK) Vállalkozó köteles alkalmazni. Ennek hiányában Vállalkozó a megrendelés időpontjában érvényes ÉMIR, FÉMIR, TÉMIR (KONTROLL Kft. vagy TERC Kft. normagyűjteményei) anyagárakat (kivételt képez, ha az anyag az e pontban rögzített szerint kerül elszámolásra) normaidőket, gépköltségeket alkalmazza. (A rezsióradíjba már beépített költségek és felárak természetesen nem számíthatók fel!) A Munka jellegéből adódóan a nevezett normagyűjteményben nem rögzített munkanemek, munkaelemek esetén Vállalkozó jogosult Megrendelővel történt előzetes jóváhagyást követően egyedileg kalkulált és árelemzéssel alátámasztott rezsióradíj, anyagár, egységár, gépköltség, díjtáblázat alkalmazására a vállalkozási díj kialakításában. g) A Megrendelő a benyújtott költségvetést és a GPRS lista szerinti összesítést ellenőrzi és annak elfogadását követően ezek alapján állítja ki mind a megrendelést mind a teljesítés igazolást. Ezen jóváhagyott listák a vállalkozó által benyújtott számla mellékletét kell, hogy képezzék h) Megrendelő írásban közölt megrendelésére (lehívására), ajánlatára Vállalkozó a kézhezvételtől számított három (3) munkanapon belül köteles írásban nyilatkozni, egyeztetést kezdeményezni. Az egyeztetést a tárgyalás megkezdésétől számított három (3) munkanapon belül le kell zárni a Feleknek. Eredménytelen áregyeztetés esetén Megrendelő minden következmény és kártérítés nélkül eláll a megrendeléstől, és a munkát más Vállalkozóval jogosult elvégeztetni. i) Vállalkozó kijelenti, hogy az elvégzendő feladatot, a tárgyi munka terveit, dokumentációit, műszaki leírását szakvállalattól elvárható gondossággal felülvizsgálta a vállalkozói díjának kialakításához, így a szerződéskötés (megállapodás) létrejötte után tervhibára hivatkozva sem pót sem többletköltség igénnyel nem lép fel. Pótmunka elrendelésére a Megrendelő jogosult. Az esetlegesen felmerülő pótmunka díjáról a Felek a pótmunka elvégzése előtt egyeztetnek, a Felek eltérő megállapodása hiányában a pótmunka díjának elszámolására a jelen szerződésben foglalt feltételek az irányadóak. Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 3/21

4 IV. Számlázási, fizetési feltételek A Vállalkozóra vonatkozó számlázási előírások 1. A szerződésben meghatározott kötelezettségek szerződésszerű teljesítése esetében Vállalkozó jogosult a számlát benyújtani. 2. Vállalkozó csak a ténylegesen mennyiségi és minőségi hiba nélkül teljesített, Megrendelő által szabályosan leigazolt szállításra, szolgáltatásra vonatkozóan jogosult számlát benyújtani. Fordított ÁFA relevancia esetén, amennyiben a Munkát (hármas feltétel együttes teljesülése esetén): - ingatlanhoz kapcsolódóan nyújtják, azaz ha a Munka ingatlan létrehozására, bővítésére, átalakítására, vagy egyéb megváltozására irányul, illetve - és a szolgáltatásnyújtás építés-szerelés, vagy egyéb szerelés munka, - és az ingatlan létrehozása, bővítése, átalakítása, vagy egyéb megváltozása építési hatósági engedély köteles vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött A szerződés kiegészítésre kell hogy kerüljön: Amennyiben a Munka a évi CXXVII. ÁFA törvény 142. szakaszának (1) bekezdés b. pontja alapján építési hatósági engedély köteles tevékenység vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött, akkor ennek tényét a Megrendelő a Megrendelésben feltünteti. Az ÁFA-t az ÁFA törvény 142. első bekezdése alapján a Megrendelő fizeti. Megrendelő az ÁFA törvény 142. (1) bekezdés b) pontja értelmében nyilatkozik, hogy a szerződés szerinti Munka építésihatósági engedély köteles vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött és a Vállalkozó által elvégzendő munka építésszerelési vagy egyéb szerelési Munka, amely ingatlan létrehozására, bővítésére, átalakításra vagy egyéb megváltoztatására irányul, ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is. Ebben az esetben az adott megrendeléshez kapcsolódóan a Vállalkozó által nyújtott mellékszolgáltatások után is a Megrendelő az adófizetésre kötelezett. Felek kijelentik, hogy nincsen olyan, az ÁFA törvényben szabályozott jogállásuk, amely alapján tőlük ÁFA fizetése ne lenne követelhető. Az ÁFA törvény 169. kb) pontja értelmében a számlán fel kell tüntetni, hogy fordított adózás. Az ÁFA törvény 169. d) pontja értelmében a Megrendelő adószámát a számlán fel kell tüntetni. Minden más esetben, amikor a Munka nem engedély köteles, illetve a fent jelzett három feltétel (építési engedély kötelezettség, szerelési tevékenység, ingatlanon végzett munka) együttesen nem áll fenn, akkor az ÁFA fizetési kötelezettség a Vállalkozóra hárul. Pénzügyi megjegyzés: Amennyiben a Megrendelő lesz az adófizetésre kötelezett, a Vállalkozó a kiállított számlán áthárított adót nem szerepeltethet, illetve a kötbér alapja nem lehet az ÁFÁ-val növelt összeg. A számlán, illetve mellékletein az alábbiakat fel kell tüntetni: - Munka tárgya, számla jogcíme - Az elszámolt időszak(csak a határozott időre szóló elszámolás - 3. opció - esetén kell feltüntetni) - A szerződés DMS száma, az SM rendelés száma 4/21

5 (Az egyes opciók egymást kizárják, az egyedi szerződésben csak egy opció alkalmazható!) 1. opció: nincsenek a teljesítéshez kötött részkifizetések) II / 4 / a pont választása esetén alkalmazandó) A Vállalkozó jelen szerződés mindkét fél általi cégszerű aláírását, továbbá a Megrendelő által igazolt teljesítést követő 15 napon belül jogosult számlát kiállítani a III.1 pont szerinti ellenérték teljes összegéről. 2. opció: Vagy (részteljesítések esetén, előleg nélkül): II / 4/b pont választása esetén alkalmazandó részteljesítések esetén Minden egyes ütem teljesítését követően számlát kell kibocsátani. Jelen pontban rögzített ütemezésnek összhangban kell lennie a 1. sz. mellékletben foglalt műszaki tartalom bontásával, illetve a 2. sz. mellékletben foglaltakkal.) Vállalkozó jelen szerződés mindkét fél általi cégszerű aláírását, továbbá a Megrendelő által igazolt részteljesítéseket követő 15 napon belül jogosult számlát kiállítani a III.1 pont szerinti ellenérték részeiről az alábbiak szerint: a) Vállalkozó a 20. -án feladat elvégzését követően. Ft + ÁFA, azaz.. Ft + ÁFA összegben jogosult számlát kiállítani a.(részteljesítés konkrét megfogalmazása). A számla mellékletét kell hogy képezze a teljesítést igazoló okmány. b) Vállalkozó a 20. -án feladat elvégzését követően. Ft + ÁFA, azaz.. Ft + ÁFA összegben jogosult számlát kiállítani a.(részteljesítés konkrét megfogalmazása). A számla mellékletét kell hogy képezze a teljesítést igazoló okmány. Áfa szöveg törlendő a szerződéből ha fordított áfa fizetésről van szó Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. Törvény 57. -a alapján a részteljesítés is teljesítésnek minősül, amennyiben a az ügylet tárgya természetben osztható és a részteljesítésnek egyéb akadálya nincs Vállalkozó a számlák benyújtása előtt köteles írásban röviden beszámolni a feladat elvégzéséről valamint a teljesített kötelezettségekről. A beszámoló eredeti példányát Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult munkavállalója eredeti aláírásával hitelesíti és fogadja el. A számla mellékletét kell, hogy képezze a teljesítést igazoló okmány. 3 opció: Vagy (határozott időre szóló elszámolás korábbi időszakos elszámolás- esetén, amikor a felek a teljesített szolgáltatásokról időszakonként számolnak el, vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékét rendszeresen ismétlődő jelleggel, meghatározott időszakra állapítják meg. Ebben az esetben, a szerződésben rögzíteni kell a felek közötti elszámolási időszakot.).ii.4/c pont választása esetén alkalmazandó) Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó által teljesített szolgáltatásokról meghatározott időszakonként számolnak el. A Felek közötti elszámolási időszak 1 naptári hónap /negyedév. Az ÁFA-ról szóló évi CXXVII. számú törvény 58. (1) bekezdése 5/21

6 értelmében a számlán feltüntetendő teljesítési időpont az ellenérték megtérítésének esedékessége. Vállalkozó havonta (negyedévente) a hó (negyedév) utolsó napján, a Megrendelő teljesítésigazolása alapján számlát állít ki. Ft +ÁFA, azaz Ft + ÁFA összegről. A számla eredeti példányának a tárgyidőszak utolsó napját követő 5 naptári napon belül be kell érkeznie a számla postázási címére. Áfa szöveg törlendő a szerződésből ha fordított áfa fizetésről van szó. 3. A Vállalkozó a Megrendelő nevére kiállított számlát a Megrendelő számlapostázási címére köteles megküldeni:. Petrolszolg Kft. számlázási címe (a számlán ezt kell feltüntetni): Petrolszolg Karbantartó és Szolgáltató Kft Százhalombatta, Olajmunkás út 2. Számla postázási címe: Petrolszolg Kft. - Top Finance Kft 3581 Tiszaújváros, Pf.: 141/1. Megrendelő kizárólag az erre a címre csak postai úton eljuttatott számlákat tekinti beérkezettnek. 4. A Vállalkozó a számlát a vonatkozó jogszabályi előírások és a szerződésben előírtak szerint köteles tartalmilag, formailag, számszakilag helyesen kiállítani. A számlához minden esetben mellékelni kell az alábbiakat: Megrendelő által rendszeresített SAP egyedi azonosítóval ellátott és eredeti aláírással ellátott teljesítésigazolást. Egyéb, a szerződésben számlázás előfeltételeként kikötött, a munka elvégzését tanúsító bizonylatokat, eredeti hatósági okmányokat (Pld: szállítólevél, munkalap, átadás-átvételi jkv., felmérési napló, kivitelezési napló, műbizonylat, SZ jegy 4. példánya, menetlevél, hitelesítési jkv. stb.) teljes körűen. Megrendelő által visszaigazolt GPRS szerinti bontásban megadott árajánlatot/költségvetést. 5. A számlához a fenti dokumentumokat teljes körűen csatolni szükséges, függetlenül attól, hogy azok korábban (pl. teljesítésigazoláskor) bemutatásra vagy átadásra kerültek a Megrendelő részére. 6. A teljesítés igazolása, a számla kifizetése nem jelent semmilyen a szerződésből vagy jogszabályból adódó Megrendelői jogról történő lemondást. 7. A benyújtott számlán minden esetben fel kell tüntetni a Megrendelő jelen szerződésszámát, és a Megrendelő SAP rendelésszámát. E nélkül a Megrendelő a számlát formailag hibásnak tekinti, és teljesítés nélkül jogosult visszaküldeni. 6/21

7 8. Vállalkozó csak egyedileg számlázhat, SM rendelésenként illetve Megrendelésenként külön számlán (csak IV/2. 1. opció esetén alkalmazható). 9. Vállalkozó az általa kiállított számlán minden esetben köteles bankszámlaszámát feltüntetni. Engedményezés (más bankszámlaszámra történő utalás), faktorálás, zálogba adás minden esetben Megrendelővel kötött külön megállapodás alapján lehetséges. 10. Garanciális visszatartás esetén a Vállalkozó köteles számláján feltüntetni a visszatartandó és a kifizetendő összeget. 11. A Megrendelőnek jogában áll a vállalkozói díjból visszatartani kompenzálás céljából a Vállalkozót terhelő kötbér összegét. 12. Biztosítani kell, hogy egyazon teljesítményt különböző jogcímen ne lehessen elszámolni és a teljesítmény elszámolást az elfogadó részére, átláthatóvá kell tenni. Fizetési feltételek Megrendelő előleget nem fizet. 1. opció (Egyedi, teljesítésenkénti számlázás, határozott időre szóló elszámolás esetén nem alkalmazható - korábbi gyakorlat szerinti normál egyedi lehívás) Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét annak a szerződésben feltüntetett helyen történő kézhezvételétől számított 60 napon belül, átutalással egyenlíti ki. Ha a teljesítésre nyitva álló határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, akkor a Megrendelő a következő munkanapon jogosult teljesíteni. Megrendelő fizetési kötelezettsége a bankszámlája megterhelésének napjával teljesítettnek tekintendő 1. opció (határozott időre szóló elszámolás esetén alkalmazandó - korábbi gyakorlat szerinti átalánydíjas) Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét annak kiállításától számított 60 napon belül, átutalással egyenlíti ki. Ha a teljesítésre nyitva álló határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, akkor a Megrendelő a következő munkanapon jogosult teljesíteni. A számlának a kiállítástól számított 5 naptári napon belül meg kell érkeznie a Megrendelő számlafogadási címére. Megrendelő fizetési kötelezettsége a bankszámlája megterhelésének napjával teljesítettnek tekintendő 2. Amennyiben a számla jelen szerződés előírásainak nem felel meg vagy a szerződésben a fizetés előfeltételeként előírt egyéb rendelkezések nem teljesülnek, Megrendelő a hiányok pótlására szólít fel. Ebben az esetben a szerződésben előírt fizetési határidő a hiány maradéktalan pótlásának napján kezdődik. 3. Lejárt tartozások Amennyiben a Vállalkozónak a Megrendelővel szemben határidőn túli kötelezettsége keletkezik, a Megrendelő jogosult bármely, Vállalkozóval szemben a szerződésből vagy más jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe a Vállalkozó lejárt tartozását beszámítani, és erről a beszállítót egyidejűleg tájékoztatni. 4. Késedelmi kamat Amennyiben a szerződés alapján a fizetési kötelezettséggel rendelkező Fél a fizetendő összeget annak esedékessége napján nem fizeti meg, késedelembe esik, és köteles a lejárt összegre, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges 7/21

8 fizetés napjáig késedelmi kamatot fizetni, melynek mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 % ponttal növelt értéke. A késedelembe eső Fél köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a partner írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül a partner részére megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a szerződő felek. A késedelmi kamat fizetésének olyan pénznemben kell történnie, amilyen pénznemben a fizetendő késedelmi kamat alapjául szolgáló összeget a vonatkozó szerződés fizetési feltételeiben meghatározták V. FELEK KAPCSOLATTARTÓI (lásd 3. számú melléklet) Minden jelen szerződéssel összefüggő értesítést írásban: telefax, posta útján vagy elektronikusan kézbesítve kell közölni a mellékletben megnevezett kapcsolattartó személyekkel. VI. VII. Biztosítások Ha a Vállalkozó teljesítésének értékhatára a nettó tíz (10) M Ft -ot meghaladja, az általa közvetlen, vagy közvetett módon a Megrendelőnek, vagy a MOL Nyrt.-nek, illetve MOL csoportnak okozható kárfajtákra az okozható kár mértékével arányos a tárgyban rögzített tevékenységre vonatkozó szolgáltatási (szakmai) felelősség biztosítással kell rendelkeznie. Ettől függetlenül a Vállalkozó felelőssége teljes körű! A Vállalkozó a biztosítási kötvény másolatát szerződéskötéskor köteles a Megrendelőnek átadni. Garancia, szavatosság (Opció műszaki kolléga javaslata alapján a munka jellegétől függően) A Vállalkozó Megrendelő részére köteles biztosítani az általa szállított materiális, immateriális javakra a gyártó (létrehozó) által biztosított jótállást, valamint a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatásokra jótállást biztosítani, amely, ha jogszabály kötelező jótállási időt vagy kötelező alkalmassági időt a Munka egészére vagy részére előír, akkor a jótállás ideje nem lehet kevesebb a jogszabályilag előírt mértéknél., azonban a jótállásnak legalább az alábbi mértéket el kell érnie: 1. Opció i. karbantartásnál 1 év ii. beruházásnál, felújításnál: a teljes beruházás (felújítás) üzembe-helyezésétől számított 1 év A Megrendelő fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy a jótállási és szavatossági munkák fedezetére a vállalkozói díj nettó. %-ának kifizetését a számlából, illetve résszámlákból visszatartsa. A visszatartott összeget a megrendelő a jótállási idő lejártát követő 30. nap elteltével az esetleges garanciális hibák kijavítása után a felek által felvett jegyzőkönyv alapján utalja át a vállalkozónak. A visszatartás nem mentesíti a Vállalkozót a nem szerződésszerű teljesítésből eredő, a visszatartott összeget meghaladó mértékű megrendelői követelések teljesítése alól. 2. Opció (Pénzügyi megjegyzés: Törekedni kell arra, hogy a Vállalkozó a bankját elektronikus SWIFT üzenet formájában kibocsátandó garancia nyitásra kérje fel. Kivételes esetben, ha 8/21

9 technikai okok miatt ez nem lehetséges, akkor elfogadható a papír alapú bankgarancia is.) A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jótállási és szavatossági kötelezettségeinek biztosítékaként a vállalkozói díja nettó.%-ának megfelelő összegre, a Megrendelő nevére - első felszólításra szóló, feltétel nélküli, visszavonhatatlan, az alapjogviszony vizsgálata nélküli jóteljesítési bankgaranciát nyit Swiften keresztül / (papír alapú bankgarancia esetén) és elküldi a következő címre: (beszerző neve és postacíme)/ (nem kívánt rész törlendő). A bankgarancia felszabadítása a jótállási idő lejártát követő harmincadik napon, - az esetleges garanciális hibák kijavítása után történik. A bankgaranciának legkésőbb az utolsó számla benyújtásakor a Megrendelő rendelkezésére kell állina. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a Megrendelőt megilleti az a jog, hogy az utolsó számlából a Munka díja nettó 5 %-át visszatartsa a jótállási időt követő harmincadik napig. A bankgarancia nem mentesíti a Vállalkozót, a nem szerződésszerű teljesítésből eredő, a bankgarancia mértékét meghaladó Megrendelői követelések teljesítése alól. Megrendelő a MOL csoport által elfogadható bankok által kibocsátott garanciát fogad el. A Megrendelő által elfogadott Bankgarancia levél minta csatolva a 6. számú mellékletben. (Pénzügyi megjegyzés: A típustól (6. sz. melléklet) eltérő bankgarancia csak a Pénzügyi Véleményezés szervezet előzetes jóváhagyásával fogadható el.) A Vállalkozási szerződéseknél a bankgarancia illetve a garanciális visszatartás mértéke 10% a nettó 10 m HUF-ot meghaladó szerződések esetén. Amennyiben Vállalkozó a fent említett határidőre nem nyújtja be a bankgaranciát, az súlyos szerződésszegésnek minősül és maga után vonhatja a szerződés megszüntetését Megrendelő részéről VIII. Minőségi tanúsítvány A Vállalkozó ha a megrendelésből, szerződésből, vagy jogszabályból adódik, az azokban foglaltak szerint köteles az általa szállított materiális és immateriális javakhoz előírásszerű minőségi tanúsítványt (bizonylatokat, tanúsítványokat) csatolni, illetve a dolog, vagy szolgáltatás rendeltetésszerű használatához szükséges utasításokat köteles a Megrendelő részére átadni. IX. Átruházhatóság Vállalkozó a szerződést vagy annak meghatározott részét (részeit) vagy a szerződésben meghatározott megszerzett jogokat vagy kötelezettségeket vagy követeléseket kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása alapján jogosult harmadik személy részére átruházni vagy követeléseket javára megterhelni. A Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása ezekben az esetekben, kizárólag a jelen klauzulában körülírt előzményekre tekintettel és egyedi jelleggel felmentést ad Vállalkozó részére a szerződésben vállalt titoktartási kötelezettsége alól. Megrendelő jogosult a szerződést vagy annak meghatározott részét (részeit) vagy a szerződésben meghatározott egyes jogokat vagy kötelezettségeket vagy követeléseket Vállalkozó előzetes értesítése mellett harmadik személy részére átruházni. Vállalkozó az átruházáshoz a szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul. 9/21

10 X. Felek egyéb megállapodásai 2) ÁSZF A Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés E-függelékében hivatkozott Általános Szerződési Feltételek tartalmát -a Megrendelő erre vonatkozó tájékoztatásának elfogadása, és tudomásul vétele mellett megismerte, továbbá megerősíti, hogy az Általános Szerződési Feltételek ekként megismert, valamennyi rendelkezését a szerződés részének tekinti, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani a Vállalkozó megfelelő, a tervezett módosítás hatályba lépését megelőző, írásbeli tájékoztatása mellett. Amennyiben Vállalkozó 15 napon belül nem jelez írásban Megrendelő felé kifogást a módosítással kapcsolatban, azt úgy kell tekinteni, hogy a módosítást elfogadta és az a szerződés részévé válik. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó esetleges általános szerződési feltételeinek alkalmazását jelen szerződéssel kapcsolatosan kizárják. Amennyiben a szerződés és az ÁSZF között ellentmondás van, akkor a szerződés rendelkezései az irányadók. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.. XI. Alvállalkozó/k (teljesítési segéd) igénybevétele 1. Alvállalkozók bevonásának szabályai (X-el jelölve) Ο Ο Vállalkozó Alvállalkozót a teljesítés során foglalkoztat. (1 opció) Vállalkozó Alvállalkozót a teljesítés során nem foglalkoztat. (2 opció) 2. 1 opció esetén: Az ÁSZF-ben foglaltakon túlmenően: Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésére alkalmazott alvállalkozóit e szerződés aláírásával egyidejűleg bejelenti a Megrendelőnek. Vállalkozó a szerződés aláírásakor megjelölt alvállalkozó (k) bejelentését jelen szerződés 5. számú mellékletében, valamint a munkavégzés során a későbbiekben bevonni kívánt alvállalkozó (k) bejelentését az E-Függelék -ben található Alvállalkozói bejelentő lapon köteles megtenni. A bejelentőlapot, a szakmai kapcsolattartó jóváhagyása után, a Petrolszolg Kft. Szolgáltatás beszerzés szervezetének kell írásban megküldeni. Megrendelő a bejelentés elbírálása után az Alvállalkozói Bejelentő Lapot Vállalkozónak visszaküldi. 10/21

11 A Vállalkozó jelen pontban vállalt kötelezettségének megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. XII. Egyéb rendelkezések Értesítések A vállalkozási szerződéssel kapcsolatos értesítések szabályait az ÁSZF 29. pontja tartalmazza. Az értesítések kézi kézbesítés esetén a kézbesítés (átvétel) időpontjában, vagy telefaxon, illetve -en történő küldés eseten a feladás követő, a címzettnél érvényes első munkanapon, vagy postai feladás esetén a címzetthez történő beérkezés időpontjában minősülnek átvettnek, és ettől az időponttól kell számítani minden határidőt. Vállalkozó megerősíti, hogy nem tud harmadik félnek semmilyen jogáról (pld: használati jogról, tulajdonjogról) amely a munka végrehajtását, felhasználását korlátozná, ennek értelmében teljes körűen mentesíti minden olyan költség és kár alól Megrendelőt, amely a harmadik fél jogával függ össze. A szerződés kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosítható. Minden a szerződést érintő módosítást írásban, a cégjegyzésre jogosultak tehetnek. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező közbeni változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet az eset körülményeitől függően vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel, vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. 2. MEFTIR személyes adatok Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó hozzájárulását adja, hogy a jelen szerződésben feltüntetett adatait Megrendelő a munkavégzési engedély kiadásának érdekében kezelje. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítésének időpontjától számított. év. Vállalkozó vállalja, hogy a személyes adatok továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseit betartja. Vállalkozó köteles a személyes adatok továbbítása előtt az érintett(ek) írásos hozzájárulását beszerezni és az adatokkal együtt azt a Megrendelő részére megküldeni. A hozzájárulásnak egyértelműen tartalmazni kell az érintett nevét, a Megrendelő], mint adatkezelő megjelölését, címét, az adatkezelés célját, idejét, a kezelt adatok felsorolását, az érintett aláírását valamint a törvényben előírt kötelező tájékoztatást. 11/21

12 3. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a(z) Az E-függelékben foglaltakat (ÁSZF, EBK melléklet, Megrendelő által alkalmazott szankciók és érvényesítésük szabályai) Üzleti Partneri Etikai Kódex, Alvállalkozói Bejelentő Lap, GPRS információk, Telephelyek régiónként) megismerte, nyilatkozik, hogy azok betartását magára nézve kötelezőnek elismeri. Amennyiben a fent felsoroltak közül valamelyik E-FÜGGELÉK megváltoztatásra kerül, arról Megrendelő elektronikus úton tájékoztatja Vállalkozót. Vállalkozó jelen okirat aláírásával egyidejűleg kijelenti és megerősíti, hogy az ajánlati felhívás során a feladat ellátásához szükséges szakember létszámra, azok képzettségére és a munkavégzéshez szükséges eszközökre az adott munkára vonatkozóan megadott adatok a valóságnak megfelelőek. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a Megrendelő a munkavégzés folyamán történő ellenőrzése során a fentiekben megadott adatokhoz képest eltérést, hiányt, hibát talál, az a Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül és a szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazását vonja maga után. Jelen szerződés és ennek mellékletei alkotják a Felek közötti teljes megállapodást a szerződés tárgyára vonatkozóan és a Felek érvénytelennek nyilvánítanak minden, a szerződés létrejöttét megelőző szóbeli és írásos kötelezettségvállalást, megállapodást, megegyezést, vagy szóbeli elkötelezettséget. Nem képezik a szerződés részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A szerződés aláírásával [Szerződő Fél Megnevezése] igazolja, hogy a MOL-csoport Üzleti Partneri Etikai Kódexét a oldalon elérte, az abban foglaltakat megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el. XIII. Jogviták rendezése Jelen szerződéssel kapcsolatosan minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek meg megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a Felek Vállalkozási szerződéssel Egyedi megrendeléssel kapcsolatos jogviták rendezésére - a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartás szerint helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben - kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. Minden más esetben Felek vitájukat a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartás szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság előtt rendezik. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jogszabályok, különösen a Ptk. rendelkezései az irányadók. Jelen szerződés három (3) eredeti példányban került aláírásra, melynek kettő (2) eredeti példánya a Megrendelőt, illetve egy (1) a Vállalkozót illeti meg. Felek jelen szerződés feltételeit magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. 12/21

13 Mellékletek listája: 1. számú melléklet: Műszaki tartalom (feladat), a vállalkozási tevékenység leírása (a tevékenység SZJ, TEÁOR számai) Társasági szerződés, cégkivonat, aláírási címpéldány, 2. számú melléklet: Részletes költségvetés (díjtáblázat), a számlázás ütemezése 3. számú melléklet: Szakmai kapcsolattartók, 4. számú melléklet: A szakmai tevékenységre, személyi és dologi kárra vonatkozó általános szakmai felelősségbiztosítás másolata. 5. számú melléklet: Bejelentett alvállalkozók jegyzéke 6. számú melléklet: Bankgarancia opció E-Függelékek jegyzéke: Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Beszállítókkal szemben támasztott EBK követelmények - Információ alvállalkozók részére - az egyes üzletek speciális előírásai Megrendelő által alkalmazott szankciók és érvényesítésük szabályai Üzleti Partneri Etikai Kódex Alvállalkozói Bejelentő Lap Megrendelés kiadására jogosultak GPRS információk Telephelyek régiónként (elérési útvonal: Információ alvállalkozók részére link, Felhasználónév: SSC2008 és Jelszó: B4gGDVBFEd6tw ) A felsorolt mellékletek és E-függelékek a szerződés elengedhetetlen részét képezik. Százhalombatta, 20 év. hó.. nap Vállalkozó cégszerű aláírása Megrendelő cégszerű aláírása 13/21

14 1. számú melléklet Műszaki tartalom (feladat), a vállalkozási tevékenység leírása (a tevékenység SZJ, TEÁOR számai) Részteljesítés esetén: A műszaki tartalmat a 2. számú mellékletben rögzített ütemezésnek megfelelően kell megbontani, hogy egyértelmű legyen az egyes ütemek során teljesítendő részfeladatok tartalma. (olvasás után törlendő) Megrendelő nyilvántartási száma: Vállalkozó nyilvántartási száma: SAP PO: SAP SRM:.. 1. Vállalkozási szerződés tárgya Megrendelő / MOL Nyrt / MOL Csoport részére.. kivitelezése /tevékenység / javítása / karbantartása illetve a főtevékenységekhez kapcsolódó egyéb kiegészítő munkák végzése, egyedi megrendelések alapján 2. SZJ (TEÁOR) számok Tevékenység szakmánként SZJ (TEÁOR) szám 3. Műszaki tartalom (feladat) leírása Ο vagy a részletes műszaki tartalom mellékelve Százhalombatta 20. év.. hó.. nap. Vállalkozó cégszerű aláírás 14/21

15 2. számú melléklet (OPCIÓ!) Részletes költségvetés (díjtáblázat), a számlázás ütemezése A 2. sz. mellékletben rögzített ütemezésnek, részletes költségvetésnek összhangban kell lennie az 1. sz, mellékletben szereplő műszaki tartalom megbontásával. (olvasás után törlendő) Elfogadott ajánlat kötelező érvényű csatolása Megrendelő nyilvántartási száma: SAP PO: SAP SRM: Vállalkozó nyilvántartási száma:.. 1. Vállalkozási szerződés tárgya Megrendelő / MOL Nyrt / MOL Csoport részére.. kivitelezése /tevékenység / javítása / karbantartása illetve a főtevékenységekhez kapcsolódó egyéb kiegészítő munkák végzése, egyedi megrendelések alapján 2. A tárgyi munka elvégzésének elszámolási formái - A mellékelt költségvetés, díjtáblázat alapján fix (átalánydíj) összegben. - A mellékelt díjtáblázat alapján (felmérés, utólagos, havi, negyedéves elszámolás alapján) 3. A vállalkozási díj nem tartalmazza: Megrendelő egyéb szolgáltatása Részhatáridők, illetve a részszámlák ütemezése (X-el jelölve) - 6. pont nem lehet kitöltött, ha az 5 pontból van választás Vállalkozó 2 (több) db részszámla benyújtására jogosult, határidő: év. hó... nap, összege:... Ft + ÁFA, határidő: év. hó... nap, összege:..... Ft + ÁFA 6. Felek határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg. (X-el jelölve) Abban az esetben alkalmazható, ha az 5. pont nem kitöltött - Vállalkozó havi számla benyújtására jogosult. (teljesítés napja: fizetés esedékessége ) összege:... Ft + ÁFA/ hónap - Vállalkozó negyedévi számla benyújtására jogosult.(teljesítés napja: fizetés esedékessége összege:..... Ft + ÁFA/negyedév 15/21

16 7. Mellékletek: - Tételes költségvetés, vagy - Egységárjegyzék, díjtáblázat (pld: havi, negyedéves, vagy utólagos elszámoláshoz) Százhalombatta, 20. év.hó nap Vállalkozó cégszerű aláírása Megrendelő cégszerű aláírása 16/21

17 3. számú melléklet Szerződésszám Megrendelőnél: SAP PO: SAP SRM: Szerződésszám Vállalkozónál: Vállalkozási szerződés tárgya: Megrendelő részére Megrendelő / MOL Nyrt / MOL Csoport részére.. kivitelezése /tevékenység / javítása / karbantartása illetve a főtevékenységekhez kapcsolódó egyéb kiegészítő munkák végzése, egyedi megrendelések alapján Megrendelő kapcsolattartói: Szakmai kapcsolattartók jegyzéke Kereskedelmi, szerződéses kérdésekben Név Beosztás Telefon Telefax Műszaki, operatív intézkedésekben Név Beosztás Telefon Telefax Vállalkozó kapcsolattartói: Kereskedelmi, szerződéses kérdésekben Név Beosztás Telefon Telefax Műszaki, operatív intézkedésekben Név Beosztás Telefon Telefax Telefon: (23) Fax: (1) Cg w w w. p e t r o l s z o l g. h u 17/21

18 4. számú melléklet (OPCIÓ!) Szerződésszám Megrendelőnél: SAP PO: SAP SRM: Szerződésszám Vállalkozónál: Vállalkozási szerződés tárgya: Megrendelő / MOL Nyrt / MOL Csoport részére.. kivitelezése /tevékenység / javítása / karbantartása illetve a főtevékenységekhez kapcsolódó egyéb kiegészítő munkák végzése, egyedi megrendelések alapján A szakmai tevékenységre, személyi és dologi kárra vonatkozó általános szakmai felelősségbiztosítás Melléklet: A szakmai tevékenységre, személyi és dologi kárra vonatkozó általános szakmai felelősségbiztosítás másolata Dátum Vállalkozó cégszerű aláírása 18/21

19 5. számú melléklet Bejelentett alvállalkozók jegyzéke Vállalkozási szerződés tárgya: Megrendelő részére tevékenység elvégzése karbantartási és javítási munkákhoz, Egyedi megrendelések alapján. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során az alábbi alvállalkozót (teljesítési segédet) veszi igénybe: Alvállalkozó (teljesítési segéd) neve: Kapcsolattartó Telefon Székhely /Telephely Az alvállalkozó (teljesítési segéd) által végzett tevékenység tartalmának meghatározása a szerződésben rögzített vállalkozói feladatokkal összhangban: Adószáma: Engedélyek, tanúsítványok száma (hatósági, akkreditáció stb.): Az előzőekben rögzített alvállalkozókon kívül. A Vállalkozó további alvállalkozó (teljesítési segéd) igénybe vételére kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával jogosult. Telefon: (23) Fax: (1) Cg w w w. p e t r o l s z o l g. h u 19/21

20 6. számú melléklet (OPCIÓ!) JÓTELJESÍTÉSI BANKGARANCIA 1 bankgarancia száma: Címzett: Neve: PETROLSZOLG KFT Székhelye: 2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2. Cégjegyzékszáma: (a továbbiakban a "Kedvezményezett") Kibocsátó Bank: Neve: Székhelye: Cégjegyzékszám: SWITF kódja: (a továbbiakban a "Bank") Megbízó: Neve: Székhelye: Cégjegyzékszáma: (a továbbiakban a "Megbízó") 1. Megbízónk arról értesített bennünket, hogy a Megbízó és a Kedvezményezett között napján számon szerződés (a továbbiakban a "Szerződés") került megkötésére. Tudomással bírunk arról, hogy a Szerződés vonatkozó rendelkezései alapján a Megbízó szavatossági és jótállási kötelezettségeinek biztosítékául a jelen formátumban és feltételek szerint kiállított Jóteljesítési Bankgarancia (a továbbiakban "Garancia") kibocsátása szükséges a Kedvezményezett részére. 2. A Megbízó megbízásából ezennel legfeljebb Ft, azaz forint összeg (a továbbiakban "Garancia Összeg") erejéig visszavonhatatlanul és feltétel nélkül garanciát vállalunk a Kedvezményezett javára a Megbízónak a Szerződés alapján fennálló szavatossági és/vagy jótállási kötelezettségeinek nem vagy nem szerződésszerű teljesítéséből eredő valamennyi fizetési kötelezettségére (beleértve ebbe különösen, de nem kizárólagosan: tőkeösszeg, ÁFA, késedelmi kamat, behajtási, végrehajtási és egyéb járulékos költségek). 3. E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első írásbeli felszólítására (a továbbiakban: a "Lehívás") a Kedvezményezett által megjelölt összegben, de összesen legfeljebb a Garancia Összeg erejéig, az alapjogviszony vizsgálata nélkül és bármilyen kifogásra (beleértve ebbe a Megbízót megillető esetleges kifogásokat is) való tekintet nélkül, fizetést teljesít a Kedvezményezett javára a Lehívás kézhezvételét követő 3 banki munkanapon belül, feltéve, hogy a Kedvezményezett 1 [Üzleti megjegyzés, a Megbízottnak/Banknak küldendő tervezetből törlendő!] A Garanciaminta a Megbízó szavatossági és jótállási kötelezettségeinek biztosítékául bekért bankgaranciák vonatkozásában használható fel. 20/21

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Vállalkozó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

Magyarázatok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kis- és mikrovállalkozások részére alkalmazásra javasolt vállalkozási mintaszerződésekhez

Magyarázatok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kis- és mikrovállalkozások részére alkalmazásra javasolt vállalkozási mintaszerződésekhez Magyarázatok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kis- és mikrovállalkozások részére alkalmazásra javasolt vállalkozási mintaszerződésekhez A. Bevezetés Jelen vállalkozási mintaszerződések a az 1593/2012.

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként.

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. Megrendelő fly. száma: TPO/1/2013 ikt. száma: 1.6527-14/2013 Vállalkozó fly. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (, Fogyatékkal Élők

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tőpéldány amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) Székhelye: 1081

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ALVÁLLALKOZÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138. Számlaszám: Budapest Bank Zrt. Észak-pesti fiók 10102244-10074700-01003005 Közösségi adószám: HU 11081423 Adószám: 11081423-4-03 Telefon: 76/540-060 Telefax: 76/441-314

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről. (3561 Felsőzsolca, u..házszám Adóazonosító jele.), mint Megrendelő, másrészről Kft. (..,. u.... Cg.:., Adószám:..) - továbbiakban Vállalkozó - képviseli:..

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik mindazon szolgáltatási keretszerződésnek (a továbbiakban: Keretszerződés)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ 1 9-10- 2012 ALFÖLDVÍZ TeJ: +36-66/523-207 Regionális Fax: +36-66/528-850 Víziközmű-szolgáltató E-n;ail : r;;-, llr.ldv h Zrt. JogI/ro d Q\'''jQVO IZ. U 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5..*. *.. * * Dokumentum:

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány

Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2014.07.01. 06:00 CET-2015.07.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia ellátási szerződés

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Ajánlat ATermékek adásvételére vonatkozóan a Szerződés konkrét feltételeire egyedileg meghatározott rendelkezések. ÁSZF Jelen általános szerződési feltételek. Bizalmas információ

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosító számú projekt során Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben