AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. A DEOEC II.sz. Kollégium mögötti szabadtér rekonstrukciója. tárgyú. általános egyszerű eljárás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. A DEOEC II.sz. Kollégium mögötti szabadtér rekonstrukciója. tárgyú. általános egyszerű eljárás"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A DEOEC II.sz. Kollégium mögötti szabadtér rekonstrukciója tárgyú általános egyszerű eljárás ajánlattevők közvetlen felkérésével közbeszerzési eljárásának dokumentációja az eljárás lefolytatásával megbízott: Eu-Med Tender Kft Budapest, Szent László út 174. fsz.3. Az eljárás száma: EM-426

2 Az ajánlattételi dokumentáció az alábbi részekből áll: 1. Az Ajánlatkérő által igényelt beszerzés, a jelen közbeszerzési eljárás egyes szabályait a dokumentáció az alábbiak szerint határozza meg. 2. Az ajánlattételi dokumentáció a következő részekből áll: I. Általános követelmények... 3 II. Részletes ajánlattételi feltételek... 6 III. Műszaki terv IV. Vállalkozási szerződés tervezet V. Árazatlan költségvetési kiírás

3 I. Általános követelmények 1. Az Ajánlatkérő Kbt. 20. (3) bekezdésével összhangban az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók 2. A Kbt. 70. (2) bekezdés alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a Kkvt. szerint - mikrovállalkozásnak - kisvállalkozásnak - középvállalkozásnak minősül-e. 3. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 58. (7) bekezdését. A meghatározott gyártmányra való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű eszközök is megajánlhatók. 4. Amennyiben az Ajánlattételi felhívás és az Ajánlattételi Dokumentáció között eltérés tapasztalható, úgy az Ajánlattételi felhívásban foglaltak a mérvadók. 3

4 AZ AJÁNLAT BORÍTÓLAPJÁNAK ELKÉSZÍTÉSE Kérjük, hogy az ajánlatuk első, borító lapján az alábbi adatokat, mint minimum tüntessék fel: Az ajánlat száma és tárgya: EM-426 A DEOEC II.sz. Kollégium mögötti szabadtér rekonstrukciója Az ajánlatot adó cég pontos neve: Címe: Telefonszáma: Az ajánlatot adó cég adószáma: Az ajánlatot adó cég cégjegyzékszáma Telefax száma: címe: A cég Kkvt szerinti minősítése: A tárgyban érintett kapcsolattartó személy neve: A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil száma: Ezután következzenek ugyan ezek az adatok a közös ajánlattevőre (adott esetben) Ezután következzenek ugyan ezek az adatok a 10%-ot meghaladó alvállalkozókra (amennyiben igénybe vesz.) Ezután következzenek ugyan ezek az adatok az erőforrást nyújtó szervezetre (amennyiben igénybe vesz.) Kérjük, hogy ezután következzen a tartalomjegyzék a következő oldalon. 4

5 FELOLVASÓLAP EM-426 A DEOEC II.sz. Kollégium mögötti szabadtér rekonstrukciója Ajánlattevő neve: Ajánlattevő címe: Bírálati szempont 1. Nettó vállalási ár HUF Az ajánlat.. számozott oldalt tartalmaz hó... nap... cégszerű aláírás 5

6 II. Részletes ajánlattételi feltételek Az ajánlat elkészítése 1. A Dokumentáció kiegészítése, tájékoztatás Az Ajánlattevő legkésőbb az ajánlattételi határidő lejáratát megelőző ötödik (5) munkanapig írásban az ajánlattételi felhívásban meghatározott címen és telefaxszámon további tájékoztatást kérhet írásban az ajánlat elkészítéséhez szükséges bármely információ tekintetében. Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb három (3) munkanappal írásban adja meg a kért tájékoztatást. A kérésre adott tájékoztatás tartalmát valamennyi ajánlattevővel ismerteti az ajánlatkérő. E kötelezettségének az ajánlatkérő olymódon tesz eleget, hogy a dokumentáció megvásárlása révén már ismertté vált ajánlattevők címére írásban - a fenti határidőig - megküldi a kiegészítő tájékoztatást. A később vásárolt dokumentációval együtt a kiegészítő tájékoztatás is átadásra kerül az ajánlattevők részére. (Kbt (3) bek. b) pont) 2. Az ajánlattételi felhívás és/vagy Dokumentáció módosítása Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult módosítani az ajánlattételi felhívásban, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározott feltételeket, melyről írásban köteles tájékoztatni az ajánlattevőket. (Kbt (2) d) szerint) 3. Az ajánlat visszavonása Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja az ajánlatát. 4. Az ajánlat módosítása Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal módosíthatja az ajánlatát. (Kbt. 77. (1) bekezdés) Az ajánlattételi határidő lejártát követően (ami egybeesik az ajánlatok nyilvános bontásának kezdési időpontjával) a Kbt. 77. (2) bekezdése értelmében a benyújtott ajánlatok még az ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatók! 5. Az ajánlat kötelező tartalma Az ajánlatnak az alábbi nyilatkozatokat, illetve dokumentumokat kell tartalmaznia: a) Az ajánlott építési beruházás részletes ismertetése: Ajánlattevő köteles benyújtani - az ajánlott építési beruházás tételes árazott mennyiségi kimutatását - műszaki ütemtervét, pénzügyi ütemtervét b) Az ellenszolgáltatás összegét az alábbiak szerint kell meghatározni: 6

7 ba) Az ajánlatban meg kell adni az ajánlattételi nettó árat, külön az ÁFA kulcsot bb) Fizetési feltételek az ajánlattételi felhívás f) pont szerint. c) Az ajánlatnak tartalmaznia kell annak igazolására alkalmas nyilatkozatot, mely szerint az Ajánlattevő által teljesítendő szállítások, szolgáltatások, illetve azok bármely részének Ajánlatkérő általi igénybe vétele nem sérti bármely harmadik személy szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari minta oltalomhoz fűződő, vagy bármilyen más iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát. Továbbá az Ajánlattevő kifejezett és visszavonhatatlan nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ha bármely harmadik személy az Ajánlatkérővel szemben ilyen alapon bármilyen, így különösen kártérítési igényt támaszt, akkor ezért teljes mértékben az Ajánlatkérő helyett helyt áll. d) A szerződés teljesítésére való alkalmasságot igazoló, a jelen Dokumentáció 7. pontjában meghatározott dokumentumok. e) Alvállalkozó(k), erőforrást nyújtó szervezet(ek) igénybevétele: Az Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 71. alapján nyilatkoznia kell, hogy igénybe kíván-e venni 10% feletti alvállalkozót, illetve erőforrást nyújtó szervezetet, és azt is pontosan meg kell jelölnie, hogy ajánlata teljesítéséhez milyen körben kívánja igénybe venni. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe. Ha a tíz százalékot meg nem haladó mértékben igényben venni kívánt alvállalkozóval kíván megfelelni valamely alkalmassági követelménynek, úgy a Kbt. 69. (8) alapján be kell azt mutatnia. 6. Az ajánlattétel költségei Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az Ajánlattevő viseli, ezekkel kapcsolatban az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé. 7. A szerződés teljesítésére való alkalmasság igazolása Az ajánlat érvényességéhez szükséges, hogy az Ajánlattevő igazolja a szerződés teljesítésére való alkalmasságát. Az Ajánlattevőnek és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának pénzügyigazdasági alkalmassága igazolása céljából ajánlatához mellékelnie kell Ajánlattételi felhívás h) 1) pontban meghatározott iratokat, nyilatkozatokat, igazolásokat. Műszaki alkalmassága igazolása céljából az Ajánlattevőnek mellékelnie kell: Ajánlattételi felhívás h) 2) pontban meghatározott iratokat, engedélyeket, nyilatkozatokat, igazolásokat. A szerződés teljesítésére való alkalmasság igazolásához igénybe vett erőforrás nyújtó szervezet esetében a Kbt. 65. (3) és (4) bekezdés szerint kell eljárni. 7

8 8. A Kbt. 60. (1) bek. és 61. (1) bek. a)-d) pont szerinti kizáró okok 8.1. Kbt. 60. (1) bek. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) ga) 15. -a (5) bekezdés a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben jogerőssé vált közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy gb) 15. -a (5) bekezdés f) pont fb) alpontjában meghatározott, két évnél nem régebben jogerőssé vált közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárásban szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot - annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett -, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél. 61. (1) Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d) pont tekintetében alvállalkozó, aki 8

9 a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi öt évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 8.2. Az ajánlatkérő a kizáró okoknak a közbeszerzési eljárásban való érvényesítését előírta, így a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt.249. (3) szerint ajánlatában nyilatkoznia kell. 9. Az ajánlat pénzneme Az árakat HUF-ban kell megadni. 10. Az ajánlat nyelve Az ajánlat nyelve kizárólag magyar. Az esetlegesen idegen nyelven kiállított iratokat egyszerű magyar fordításban elegendő csatolni. A fordítások helyességért ajánlattevő felel. Ajánlatkérő az esetleges téves információt hamis adatközlésnek minősíti. 11. Teljes körűség, több változatú ajánlat, több alanyú ajánlat Az Ajánlattevő részajánlat tételre nem jogosult. Az Ajánlattevő alternatív ajánlat és többváltozatú ajánlatot nem jogosult tenni. Több Ajánlattevő közösen is nyújthat be ajánlatot. Ebben az esetben az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló megállapodását, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti munkamegosztást %-os arányait. A képviseletre feljogosító cég megnevezését is tartalmazó, egymás közötti megállapodást az ajánlatnak tartalmaznia kell. 12. Ajánlattételi kötöttség Az Ajánlattevő a Kbt. 78. (2) alapján ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően 60 (hatvan) napig kötve van. Amennyiben az Ajánlatkérő az elbírálási határidőt a jelen ajánlattételi Dokumentáció 19. pontja szerint meghosszabbítja, az Ajánlattevő ajánlattételi kötöttsége az Ajánlatkérő eltérő nyilatkozata hiányában az ajánlattételi határidőt követő 60 (hatvan) napig tart. 9

10 Az ajánlattételi kötöttség meghosszabbítása nem ad módot az ajánlat más tekintetben való módosítására. 13. Az ajánlat érvényességének alaki kellékei Az ajánlatokat (a mellékletekkel együtt) egyenként lezárt borítékban egy eredeti és három másolati példányban kell benyújtani. Amennyiben az eredeti és a másolati példányok között bármilyen eltérés van, az eredeti példány tartalma az irányadó. A borítékokon fel kell tüntetni: - eredeti példány - másolati példány Az ajánlatot 1 (egy) nagy borítékban, vagy csomagban kell elhelyezni, melyen kívülről az alábbiak szerint kell megjelölni a beszerzés tárgyát: EM-426 A DEOEC II.sz. Kollégium mögötti szabadtér rekonstrukciója Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel! továbbá fel kell tüntetni az Ajánlattevő bejegyzett cégnevét, székhelyét, illetve - ha a jelen közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevő valamely szervezeti egysége jár el - az ilyen szervezeti egység telephelyét, fióktelepét. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a Kbt. 70/A (1)-ben előírtak az irányadók. Az Ajánlattevő képviseletében aláíróként eljáró személyek cégjegyzési (képviseleti) jogosultságának igazolására az ajánlathoz mellékelni kell a jogosultságot igazoló eredeti, vagy egyszerű másolatú aláírási címpéldányt v. aláírás-mintát, 14. Az ajánlatok benyújtása, ajánlattételi (benyújtási) határidő Az ajánlat postai úton vagy személyesen is benyújtható. Személyes leadásra az EU-MED Tender Kft Budapest, Szent László út 174. fsz. 3. irodájában H-P óra között, az ajánlattételi határidő napján 9-11 óra között van lehetőség. Az ajánlat postai úton csak tértivevényes küldeményként nyújtható be. A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül. A személyesen benyújtott ajánlat átvételét Ajánlatkérő a helyszínen írásban visszaigazolja. Lezáratlan, illetve sérült borítékot nem vesz át. Minden olyan ajánlatot, amely az ajánlattételi határidőt követően érkezett, az Ajánlatkérő érvénytelennek minősít. Az ajánlatoknak legkésőbb 2011.április 22-én óráig meg kell érkezniük az alábbi címre: 10

11 EU-MED Tender Kft 1131 Budapest, Szent László u. 174 fsz Az ajánlatok felbontása Az ajánlatok felbontása, elbírálása Az ajánlatokat az Ajánlatkérő által összeállított bontási bizottság az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában bontja fel. Az ajánlatok felbontásán a bontási bizottság tagjai, az Ajánlatkérő és az általa meghívott személyek, az Ajánlattevők és az általuk meghívott személyek, valamint a Közbeszerzési Tanács tagjai és az általuk megbízott személyek lehetnek jelen. Kbt. 80. (2) bek. Az Ajánlattevők a bontásra külön meghívót nem kapnak. A Bizottság a bontás során nyilvánosságra hozza az Ajánlattevők nevét, székhelyét, az általuk kért ellenszolgáltatást és a bírálat számszerűsíthető adatait, továbbá ismerteti a kiírás, illetve az egyes ajánlatok módosítását, vagy visszavonásukat. A bontás során, vagy azt követően megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, szükség szerint dönt az eljárásból történő kizárásról. A kbt. 80. (5) bek szerint,ha az ajánlat eredeti példánya nincs összefűzve, illetőleg nem a 70/A. (1) bekezdés a) pontja szerinti módon vagy az ajánlattételi felhívásban a 70. (1) bekezdése alapján előírt módon van összefűzve, akkor - ha az érintett ajánlattevő a bontáson jelen van - az ajánlatkérő felhívására, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott anyagokkal elvégzi vagy kiegészíti az ajánlat összetűzését, ha nincs jelen, akkor az ajánlatkérő két képviselője az ajánlat eredeti példányát a bontáson a 70/A. (1) bekezdés a) pontja vagy az ajánlattételi felhívás szerint összefűzi vagy az összetűzést kiegészíti, azzal az eltéréssel, hogy a matricát az ajánlatkérő jogosult lepecsételni, illetőleg aláírni. Ha az ajánlatok közül az eredeti példány nincs megjelölve, egy tetszőleges példányt kell az eredeti megjelöléssel ellátni és - adott esetben - megfelelően összefűzni. Az ajánlatok felbontásáról, ismertetéséről, az érvénytelen ajánlatokról és a kizárt Ajánlattevőkről az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, melyhez mellékletként csatolja az Ajánlattevők és az általuk meghívott személyek által aláirt jelenléti ívet. A bontásról készült jegyzőkönyvet a Kbt. 80. (6) bek alapján 5 napon belül az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. Az érvényesség megállapítása esetén az ajánlatok felbontásának napján 11 órakor kerül sor az egyfordulós tárgyalásra. A tárgyalás menete: Az ajánlattevők egy alkalommal, a kiadott új felolvasólapon módosíthatják ajánlatukat. 16. Érvénytelen ajánlat Érvénytelen az ajánlat a Kbt.88. (1) bek. alapján, ha: a) azt az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; b) az ajánlattevő a biztosítékot az ajánlattételi felhívásban előírt határidőre nem, vagy az ajánlattételi felhívásban megjelölt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre;( jelen eljárásban nem követelmény) 11

12 c) az ajánlattevő, alvállalkozója vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (10. ); d) az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezetet az eljárásból kizárták; e) az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; f) egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kivéve a 70/A. (1) bekezdés a)-d) pontjainak vagy a 70/A. (2) bekezdés a), b) pontjainak, illetve az ajánlat csomagolásával kapcsolatban a 79. (1) bekezdésének való meg nem felelést, illetőleg az ajánlattételi felhívásban vagy dokumentációban mindezekkel kapcsolatban előírtaknak való meg nem felelést; g) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [86. (5) bekezdése]; h) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz [87. (3) bekezdése]. 17. Az Ajánlattevő kizárása Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt vagy alvállalkozót, vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezetet, aki a) a kizáró okok ( ) ellenére nyújtotta be ajánlatát; b) részéről a kizáró ok ( ) az eljárás során következett be. 18. Az ajánlatok hiánypótlása, pontosítása Az ajánlatokban felmerülő hiányok pótlására Ajánlatkérő a Kbt ban foglaltak alapján biztosít lehetőséget. Az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő írásban és a többi Ajánlattevő egyidejű írásbeli értesítése mellett felvilágosítást kérhet az Ajánlattevőtől az ajánlattal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések tartalmának tisztázása érdekében. Ha az ajánlat kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz, az Ajánlatkérőnek írásban kell magyarázatot kérnie.(kbt. 86. ) Ha az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettséget tartalmaz, az Ajánlatkérő az érintett ajánlattételi elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni.(kbt. 87. ), melyről valamennyi ajánlattevőt egyidejűleg értesíteni kell. 19. Az ajánlatok értékelése és összehasonlítása Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az ajánlattételi felhívás g.) pontja szerint értékeli. 20. Az elbírálás szempontjai Az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére pénzügyi, gazdasági és műszaki szempontból alkalmas Ajánlattevőnek a jelen közbeszerzési dokumentációban meghatározott követelményeket kielégítő ajánlatait a Kbt. 57. (2) b) alapján a legalacsonyabb ellenszolgáltatású ajánlat alapján értékeli, az ajánlattételi felhívás g.) pontjában meghatározottak szerint. 12

13 1. szempont Nettó vállalási ár (HUF). 21. Az eljárás eredményének kihirdetése Az Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló összegezést a Kbt (3) g) pontja alapján legkésőbb az ajánlatok felbontástól számított hatvan napon belül köteles megküldeni az ajánlattevőknek. Ajánlatkérő az eredményt az összegezés közvetlenül elektronikus úton vagy telefaxon történő megküldésével hirdeti ki. Ha az ajánlattevő nem adta meg elektronikus levélcímét vagy telefaxon való elérhetőségét, részére az írásbeli összegezést postai úton adja fel. 22. A szerződés létrejöttének időpontja a) az összegezés megküldésének napját követő 10. nap 23. Az eljárás nyertesének visszalépése Ha az eljárás nyertese visszalép a szerződéskötéstől, az Ajánlatkérő amennyiben hirdetett ilyet - az eljárás eredményének kihirdetésekor második legelőnyösebb ajánlatot benyújtónak minősített Ajánlattevővel köti meg a szerződést, vagy új eljárást ír ki. 24. Alkalmazandó jogszabályok A jelen ajánlattételi dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. 25. Pénzügyi ellenszolgáltatás Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő 2 db részszámla benyújtására jogosult. A végszámla összege nem lehet kevesebb a teljes vállalkozói díj 15%-ánál. A vállalkozási díj kifizetésére magyar forintban (HUF), átutalással kerül sor, fizetési határidő: 60 nap. Ajánlattevő a végszámláját a kivitelezés befejezése után a sikeres műszaki átadás-átvételét követően nyújthatja be. 26. A Kbt. 72. szerinti nyilatkozathoz A Kbt ban előírtaknak megfelelően azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatás kérhető: ÁNTSZ Debreceni Kistérségi Intézete Debrecen 4000 Debrecen, Rózsahegy u. 4. Telefon: 06-52/ Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége 4024 Debrecen, Piac u Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 14. tel:

14 fax: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1145 Budapest, Columbus u Tel.: Fax: Adózás tekintetében: Környezetvédelem tekintetében: Vidékfejlesztési Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Postacím: Vidékfejlesztési Minisztérium 1860 Budapest Telefon: Fax: Akadálymentesítés tekintetében: Nemzeti Erőforrás Minisztérium 1054 Budapest, Alkotmány u Budapest, Postafiók 609. Központi telefonszámok: ;

15 27. A benyújtandó ajánlat részét képező igazolások, nyilatkozatok: Ajánlatkérő a Kbt.54. (1) bek alapján az alábbi igazolásokat, csatolandó dokumentumokat írja elő. Igazolások és nyilatkozatok Sorsz. Vizsgálat tárgya Igazolás módja Kbt. 60. (1), 61. (1) bekezdése szerinti v. Kbt. 249 (3)szerint 1. kizáró okok hatálya alá tartozás 2. Aláírási címpéldány Eredeti vagy egyszerű másolat 3. Pénzügyi-gazdasági alkalmasság megítélése Az ajánlatételi felhívás h.1)szerint Műszaki-szakmai alkalmasság megítélésére kért dokumentumok Erőforrást nyújtó szervezet bevonása esetén Az ajánlatételi felhívás h.2) szerint Kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat Kbt. 65. szerint Az ajánlattételi felhívás feltételeire, a Kbt. 70. (2)szerinti nyilatkozat. szerződés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan; Kkvt szerinti besorolás 10% alatti alvállalkozók tekintetében Kbt. 71. (1) a) és d) pontjának teljesítése 10% feletti alvállalkozók tekintetében Kbt. 71. (1) b) pontjának teljesítése Erőforrást nyújtó szervezet tekintetében Kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozók tekintetében Adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó nyilatkozat Árazott költségvetés, műszaki ütemterv, pénzügyi ütemterv Szerzői és iparjogvédelmi nyilatkozat Közös jelentkezés esetén Kbt. 71. (1) c) pontjának teljesítése Kbt. 63. (3) pontjának teljesítése Kbt. 72. pontjának teljesítése a dokumentáció 5.a) pontjában előírtak alapján cégszerű nyilatkozat a dokumentáció 5.c) pontjában előírtak alapján Közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás a dokumentáció 11. pont szerint 15

16 REFERENCIA a Kbt. 67. (2) a) szerinti műszaki-szakmai alkalmasság igazolásához Szerződő fél:... A beszerzés tárgya: Szerződést kötő másik fél megnevezése: Információt adó neve: címe: elérhetősége: Teljesítés ideje: Az ellenszolgáltatás összege: nettó..-ft + ÁFA És a teljesítés mennyiségére utaló adat:..m2 A teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt. Jelen igazolást közbeszerzési eljárásokon történő részvételhez, műszaki-szakmai alkalmasság igazolására állítottam ki. Kelt:.... P.H... referenciát kiállító (megrendelő) aláírása 16

17 Nyilatkozat Kbt. szerinti kizáró okok vonatkozásában Alulírott, mint az..(cég) (székhelye:...) cégjegyzékszáma: Cg.., önálló cégjegyzésre jogosult képviselője a évi CXXIX. Törvény (Kbt.) 63..-ban bekezdéseiben foglaltak szerint ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt céggel szemben nem állnak fenn a Kbt. 60..(1) bekezdésben, továbbá a Kbt. 61. (1) a)-d) pontjaiban előírt kizáró okok. Kelt:.. Cégszerű aláírás 17

18 Nyilatkozat A Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja alapján Alulírott.., mint az (székhely.) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a szerződés teljesítése során 10%-ot el nem érő mértékben alvállalkozót *nem vesz igénybe * a közbeszerzés értékének 10 %-ot meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat a közbeszerzés alábbi részeivel összefüggésben veszek igénybe: Közbeszerzés teljesítése során végzendő tevékenység Kelt:.... cégszerű aláírás Nyilatkozat A Kbt. 71. (1) bekezdés d) pontja alapján Alulírott.., mint az (székhely.) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a szerződés teljesítése során 10%-ot el nem érő mértékben alvállalkozót alkalmasság együttes igazolására *nem vesz igénybe * igénybe vesz az alábbiak szerint: 1.) A 69. (8) bek. szerinti esetben: Alkalmassági szempont:... Neve:. Székhelye: 2.) A 69. (8) bek. szerinti esetben: Alkalmassági szempont:... Neve:. Székhelye: Kelt:.. *megfelelő aláhúzandó.. cégszerű aláírás 18

19 N Y I L A T K O Z A T A Kbt. 71. (1) bekezdése b) pontja alapján Alulírott.., mint az (székhely.) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a szerződés teljesítése során 10%-ot elérő mértékben alvállalkozókat *nem vesz igénybe *a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat veszem igénybe: név, cím, cégjegyzékszám A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik: Teljesítés aránya (%):. név, cím, cégjegyzékszám A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik: Teljesítés aránya (%):. Kelt:.. *megfelelő aláhúzandó.. cégszerű aláírás 19

20 N Y I L A T K O Z A T A Kbt. 71. (1) bekezdése c) pontja alapján Alulírott.., mint az (székhely.) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet *nem vesz igénybe * vesz igénybe, az alábbi erőforrást nyújtó szervezetet: -.. az alábbiak tekintetében:.. Kelt:.. *megfelelő aláhúzandó.. cégszerű aláírás 20

21 N Y I L A T K O Z A T A Kbt. 63. (3) bekezdése alapján Alulírott.., mint az.. (székhely.) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, akivel szemben Kbt. szerinti kizáró okok fennállnak. Kelt:... cégszerű aláírás 21

22 NYILATKOZAT a 70.. (2) bekezdés szerint Alulírott.., mint az (.) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a hatályos Kbt.-ben, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeket elfogadjuk. Az általunk kért ellenszolgáltatást ismertettük a felolvasólapon. Készek és képesek vagyunk a szerződés megkötésére és teljesítésére. Cégünk Kkvt szerinti besorolása: Mikrovállalkozó Kisvállalkozó Középvállalkozó Nem tartozik a hatálya alá Kelt:.. cégszerű aláírás 22

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Zágráb u 113. Tradicionális Értékek Termelőiskola kialakítására alkalmas ingatlan

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-128. számú közbeszerzési eljárás Izsák, 2012. június 18. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: Kerékpárút

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Tárgy: A Korányi projekthez kapcsolódó villamos közműkiváltás műszaki tartalma. - a kivitelezőnek rendelkeznie kell Elmű Hálozati Kft.-nél,/Émász Hálózati Kft.-nél regisztrált kivitelezői és tervezői jogosultsággal

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Főkert Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. sz. Ára: Ingyenes! AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyűjtőtartályos

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ M I S K O L C I A P O S T O L I E X A R C H Á T U S (3526 MISKOLC, SZE L E S U. 59.) Vállalkozási szerződés a Tokaj, görögkatolikus templom helyreállítási munkáinak elvégzésére (kódszám: HUSKROUA/1101/056).

Részletesebben

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS C TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT Ajánlatkérő által kiírt Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Közbeszerzési pályázat

Részletesebben

Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz Vám- és Pénzügyőrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja 1093 Budapest, Mátyás u. 16. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány

Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2014.07.01. 06:00 CET-2015.07.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia ellátási szerződés

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

_1yíJf. számú előterjesztés

_1yíJf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _1yíJf. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek

Részletesebben

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327233-2012:text:hu:html HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben