ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén"

Átírás

1 ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1.) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT Hivatalos név: Budapest III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény Postai cím: 1033 Budapest, Folyamőr utca 22 Kapcsolattartási pont: KSZKI Budapest III. ker. Folyamőr utca 22 Telefon: Címzett: Hont János Fax: Internetcím (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be X A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A. I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok a következő címen szerezhetők be (adott esetben): X A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A. II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani X A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A. III mellékletet) 1

2 I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű X Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG I.3.1.) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem X Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): I.3.2.) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb (nevezze meg): I.4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1.) MEGHATÁROZÁS II.1.1.) A szerződéshez rendelt elnevezés, a szerződés tárgya, meghatározása: A KSZKI III. ker. Folyamőr utca 22. szám alatti épületének külső szigetelése, nyílászárók cseréje, a vizesblokk felújítása II.1.2.) A szerződés típusa és a teljesítés helye X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Kivitelezés Adásvétel Szolgáltatási kategória száma: Tervezés és kivitelezés Lízing Kivitelezés bármilyen X Bérlet (az szolgáltatási eszközzel, módon, az Részletvétel kategóriákat lásd a Kbt. 3. és ajánlatkérő által meghatározott Ezek kombinációja 4. mellékletében) követelményeknek megfelelően 2

3 Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Budapest III. ker. Folyamőr utca 22 NUTS-kód HU 101 NUTS-kód NUTS-kód NUTS-kód II.1.3.) A szerződés meghatározása/tárgya: A KSZKI III. ker. Folyamőr utca 22. szám alatti épületének külső szigetelése, nyílászárók cseréje, a vizesblokkok felújítása. A munkák részletezését és mennyiségét a 6. számú melléklet tartalmazza. II.1.4.) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő tárgy Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Szigetelési munka hőszigetelési munka Víz, gázszerelési és szaniterszerelési munka Asztalosipari munka Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése Kő/törmelék eltávolítási munka Eltakarítási munka Villamosszerelési munka Padló- és falburkolás Falburkolás Padlóburkolás Vakolás Festés és üvegezés Épületek festése Különleges szakipari munkák Állványozás a tetőfedésen kívül Kőműves és falazási munkák II.1.5.) Részekre történő ajánlattétel (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók 3

4 egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.6.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): II.2.) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1.) Teljes mennyiség vagy érték: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Becsült érték Áfával: ,- és ,- között Pénznem: HUF II.2.2.) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): II.3.) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva) A munkák várható kezdési időpontja: A befejezés várható időpontja: III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1.) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK III.1.1.) Ajánlatkérő előír szerződést biztosító mellékkötelezettségeket: X igen nem igen válasz esetén: A nettó vállalkozói díj 0,3 %-ának megfelelő összegű napi késedelmi kötbér, mind a részteljesítési határidő, mind a teljesítési véghatáridő vonatkozásában. Az ajánlattevő a nettó vállalkozói díj 2,5 %-ának összegével egyező összegű a teljesítést követő 3 év időtartamra fenntartott jóteljesítési (jótállási) biztosíték nyújtására köteles. III.1.2.) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 4

5 Amennyiben az ajánlattevő igényli, részére előleg kerül biztosításra. Az előleg mértéke: a szerződésben foglalt ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-a, (a Kbt (1) bekezdésében foglaltak szerint). Az anyagok vásárlásának ellenértéke a teljesítés igazolását követően a munkával megbízott által kibocsátott áfás számla ellenében 30 napon belül kerül kiegyenlítésre, az előlegként átutalt összeg beszámításával. A pénzügyi teljesítés mindhárom alábbi - részfeladat esetében három ütemben történi. 33 %-os és 66 %-os készültség esetén a készültségi fok arányában részszámlázásra kerülhet sor. 100-os készültségi fok esetén a munkák átvételét követően kerül sor a végszámla kibocsátására. A beruházás ellenértékének kiegyenlítése forintban, az ajánlattevő által kiállított számla alapján, a szerződésben meghatározott feltételek szerint, a teljesítést követő 30 napon belül történik. Az ajánlatkérő a számlát csak teljesítésigazolás alapján fogadja el. A munka az alábbi részfeladatokra bontható: Külső szigetelés és festés Nyílászárók cseréje Vizesblokk felújítása III.1.3.) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó jogi személy: X igen nem igen válasz esetén: Az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. III.1.4.) Egyéb szerződéses feltételek Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy rendelkezik érvényes, az ajánlattételi felhívás II pontjában meghatározott munkára is kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással III.2.) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1.) Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, aki 5

6 a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, g) bűnszervezetben részvétel, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett; h) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló két éven belül született jogerős és határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, fizetési határidőn belül nem teljesítette, i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti. j) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban, vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van; k) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna, mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna; l) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető; (E kizáró feltételre vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania.) 6

7 m) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében a j), k), l) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. III.2.2.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő és a szerződés értékének 10 %-át meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, vagy egyszerűsített beszámolóját 2011., és évre vonatkozóan (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét), egyéb esetben a cégjegyzésre jogosult által aláírt nyilatkozat az utolsó lezárt üzleti év üzemi/üzleti eredményéről Az alkalmasság minimumkövetelményei: Az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók alkalmatlan, ha (külön-külön) az üzemi/üzleti eredménye a 2011., és gazdasági évben negatív volt III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek, vagy a szerződés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a műszaki-, illetve szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia: 1. Az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év legjelentősebb építési,- ezen belül külső hőszigetelési, víz-, gázszerelési, padló- és falburkolási, kőműves munkára vonatkozó szerződéseinek ismertetésével és igazolásával. Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél nevét, címét és elérhetőségét, a szerződés tárgyát, a teljesítés helyét és idejét, továbbá a mennyiségére utaló adatként a beruházás nettó értékét, és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 2. A vezető tisztségviselője, valamint a teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezetői végzettségének, képzettségének és gyakorlati idejének bemutatásával és igazolásával, különösen a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet által előírt jogosultsággal rendelkező szakemberek esetében. Csatolni kell az előírt képzettség igazolásául szolgáló okirat (ok) másolatát (oklevél, határozat a műszaki vezetői névjegyzékbe történő felvételről), akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. A legalább 5 éves felelős műszaki vezetői gyakorlat igazolására a teljesítésbe bevonni kívánt személy által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz csatolásával kerülhet sor. 3. A teljesítésben részt vevő szakemberek létszámadatainak - végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban történő bemutatásával. 7

8 4. Csatolni kell a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló munkagépek, berendezések adatait (darabszám, műszaki paraméter megjelölésével) és a rendelkezési jogosultságot igazoló okirat (ok) (számla, eszköz-nyilvántartó lap, bérleti-, lízing-, előszerződés, kötelező érvényű szándéknyilatkozat, stb.) egyszerű másolatát. Ha a működtetés, üzemeltetés, forgalomban való részvétel forgalmi engedélyhez kötött, az érvényes forgalmi engedély egyszerű másolatának becsatolása is szükséges. Az alkalmasság minimumkövetelményei: Az ajánlattevő és a szerződés értékének 10 %-át meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozója a szerződés teljesítésére alkalmatlannak minősül: 1. Ha (együttesen) nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben teljesítésbe ment legalább összesen 3 db hasonló tárgyú teljesített szerződéssel, amely szerződés értéke eléri az nettó 30 millió forintot. 2. Ha (együttesen) nem rendelkezik a teljesítéshez alkalmazni kívánt legalább 1 fő, a közbeszerzés tárgyának megfelelő képzettségű, a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet 1. számú melléklete I.rész 3. B kategória szerinti MV-Ép/B névjegyzéki jelű építmények megépítésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkákra vonatkozó felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel, illetve ha a vezető tisztségviselője nem rendelkezik minimum 5 év építés kivitelezésben eltöltött gyakorlati idővel 3. Ha (együttesen) nem rendelkezik a teljesítéshez alkalmazni kívánt legalább 15 fő fizikai munkással, közöttük az alábbi megfelelő végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel: Kőműves, Épületasztalos, Padló-, falburkoló, Festő, Állványozó Víz-, gáz-, fűtés-szerelő III.2.4.) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 8

9 IV.1.) A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSE IV.1.1.) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszámának vagy keretszámának meghatározása: igen válasz esetén: A gazdasági szereplők tervezett száma 3 IV.1.2.) Értékelési szempontok X A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY X igen nem Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Részszempont Súlyszám Részszempont Súlyszám VAGY Egyéb: IV.1.3.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja: (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) Tárgyalás lehetősége, vagy annak kizárása Ajánlatkérő jelen eljárásban tárgyalást nem tart. IV.1.4.) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: X igen nem igen válasz esetén: Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlati biztosíték összege ,- Ft Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. IV.2.) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.2.1.) A közbeszerzési eljárásban való részvételhez szükséges információk IV ) Jelen közbeszerzési felhívás és mellékletei tartalmazzák az eljárásban való részvételhez, az ajánlat megtételéhez szükséges információkat. További információ az I.1. pontban említett kapcsolattartási ponton szerezhető be 9

10 A dokumentációért fizetni kell IV ) A dokumentáció, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele IV.2.2.) Ajánlattételi határidő Dátum: X igen nem IV.2.3.) Az a nyelv, amelyen az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve (i): Egyéb: X Magyar IV.2.4.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) a-ig (év/hó/nap) VAGY X Az időtartam napban: 60 a tárgyalás befejezésétől számítva: IV.2.5. Az ajánlatok elkészítésének és benyújtásának a módja Az ajánlatot egy papír alapú példányban, írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő utolsó napján a papír alapú példány mellett, azzal mindenben megegyező elektronikus másolati példányt is be kell nyújtania. IV.2.6.) Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: Hely: Budapest III. ker. Folyamőr utca 22 Időpont: Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek X igen nem Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak a Kbt. 62. (2) bekezdése szerinti személyek. V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK V.1.) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű V.2.) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy 10

11 programmal kapcsolatos V.3) Az ajánlatokhoz csatolni kell: - az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, illetőleg az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szerezetnek az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát eredeti, vagy másolati példányban; - az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó továbbá az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre, képviseletre jogosult azon képviselőjének aláírási címpéldányát (aláírási-minta), aki kézjegyével látja el az ajánlatot, illetve annak bármely részét eredeti, vagy másolati példányban, - amennyiben az ajánlattevő más szervezet (szervezetek) erőforrásaira támaszkodik, az ajánlattevőnek az érintett szervezet Kbt. 55 (5) bekezdés szerinti nyilatkozatának benyújtásával köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésére állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. - a dokumentáció részét képező szerződés tervezetet változatlan szövegszerkezetben és tartalommal, értelemszerűen kitöltve és szignálva, 11

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Zágráb u 113. Tradicionális Értékek Termelőiskola kialakítására alkalmas ingatlan

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Építési beruházás

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-128. számú közbeszerzési eljárás Izsák, 2012. június 18. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: Kerékpárút

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ

Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ Közzététel dátuma: 19.08.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 05.09.2011 Dokumentáció beszerzésének

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 20.-án (szerda) 16,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó RENDKÍVÜLI ülésére

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM Útfelújítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/149 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 19 száma: Ajánlatkérő: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

Tószeg község kommunális hulladékának gyűjtése és szállítása.

Tószeg község kommunális hulladékának gyűjtése és szállítása. Tószeg község kommunális hulladékának gyűjtése és szállítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási koncesszió Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

AF települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása és kezelése Répcelakon.

AF települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása és kezelése Répcelakon. AF települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása és kezelése Répcelakon. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási koncesszió Hirdetmény típusa:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben