AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 Méhkerék Község Kossuth Lajos u. 78. szám alatti ingatlan átalakítása és b vítése Mez gazdasági Kereskedelmi Központ építési munkálatai Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttm ködési Program keretében Méhkerék Község Kossuth Lajos u. 78. szám alatti ingatlan átalakítása és b vítése Mez gazdasági Kereskedelmi Központ építési munkálatai Az ajánlati felhívás közvetlen megküldésének a napja: június 21. Az ajánlattételi határid : július óra Az ajánlatok felbontásának id pontja: július óra Az els tárgyalás id pontja: július 19.

2 TARTALOMJEGYZÉK Sorszám oldalszám 1. Útmutató Ajánlatkér neve, címe, elérhet sége Kapcsolattartás Általános információk Általános és szakmai feltételek A közbeszerzés tárgya és mennyisége Ajánlati ár Fizetési feltételek Az ajánlat formája és tartalma Az ajánlat összeállításának költsége Az ajánlattétel nyelve Az ajánlat formája és aláírása Az ajánlattev k esélyegyenl sége Kiegészít tájékoztatás Helyszíni konzultáció Ajánlatok felbontása Az elbírálás szempontjai Az ajánlatok értékelésének menete Értesítés az ajánlatkér döntésér l A Kbt. 54. (1) bekezdéséhez kapcsolódó tájékoztatás Az építési terület, körülmények ismertetése Az ajánlattételhez szükséges egyéb információk Az ajánlat tartalmára vonatkozó javaslat 17. 2

3 8. Iratminták 21. Mellékletek Vállalkozói szerz dés tervezet Építészeti m szaki leírás és kivitelezési terv 2. Elektromos m szaki leírás és kivitelezési terv 3. Épületgépészeti m szaki leírás és kivitelezési terv 4. T zvédelmi m szaki leírás 5. Árazatlan költségvetés 3

4 1. ÚTMUTATÓ 1.1. Az ajánlatkér neve, címe és elérhet sége Név: Méhkerék Község Önkormányzata Cím: 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. Címzett: Tát Margit polgármester 1.2. Kapcsolattartás Név: Méhkerék Község Önkormányzata Telefon: +3666/ Fax: +3666/ Általános információk A jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. Harmadik részének 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. A dokumentációt ajánlatkér jelen ajánlattételi felhívással együtt díjtalanul, elektronikus formában bocsátja az ajánlattev k rendelkezésére. Az eljárásban való részvétel feltétele a dokumentáció ajánlatkér által jelen felhívással együtt történ megküldése. A megküldött ajánlattételi dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehet. Kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl k tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl k közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl olyan gazdasági szerepl vel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkér nem küldött ajánlattételi felhívást. Ajánlatkér felhívja ajánlattev figyelmét a Kbt ban foglaltakra. A kizáró okokkal, a pénzügyi gazdasági és a m szaki szakmai alkalmassági kritériumokkal kapcsolatos információkat az ajánlattételi felhívás és az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Az ajánlat elkészítése során az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakon túl a közbeszerzésekr l szóló, többször módosított évi CVIII. törvényben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat be kell tartani, az ajánlatot ezen követelmények figyelembe vételével kell megtenni. Az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban foglaltaknak nem megfelel vagy azoktól és a Kbt. el írásaitól eltér ajánlat benyújtása az ajánlat érvénytelenségét vagy esetleg kizárását eredményezheti. 4

5 2. ÁLTALÁNOS ÉS SZAKMAI FELTÉTELEK Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerül összes költséget, kockázatot ajánlattev nek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelét l függetlenül ajánlatkér semmiféle módon nem tehet felel ssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban A közbeszerzés tárgya és mennyisége Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttm ködési Program keretében Méhkerék Község Kossuth Lajos u. 78. szám alatti ingatlan átalakítása és b vítése Mez gazdasági Kereskedelmi Központ építési munkálatai. Mez gazdasági Kereskedelmi Központ építési munkálatai A tervezési program alapján a meglév épület teljes kör küls -bels felújítása és korszer sítése: 297,78 m 2. Udvar kialakítása, környezetrendezés, a telek területe: m 2 Számított építmény magasság: 4,75 m Elhelyezend : 8 db parkolóhely (ebb l 2 db meglév garázsban történik, 6 db személygépkocsi elhelyezése a tervezett parkolóhelyen történik, amelyb l 1 db mozgáskorlátozottak számára kerül kialakításra. Az építési szakmai mutatókat, adatokat a dokumentációban mellékelt építészeti, épületgépészeti és elektromos m szaki leírások és kiviteli tervek tartalmazzák. Ajánlatkér kizárólag I. osztályú teljesítést fogad el Ajánlati ár Az ajánlati árat (az ellenszolgáltatás összege) a Felolvasólapon az alábbi módon kell megadni: Nettó ellenszolgáltatás:....,-ft + ÁFA:,- Ft Bruttó ellenszolgáltatás:,- Ft azaz:... forint, amely a befejezés idejére prognosztizált átalányár. Ajánlatkér az ajánlatok értékelése során a nettó árat veszi figyelembe Fizetési feltételek A Kbt a, valamint az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint. A kifizetés az Adózás rendjér l szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) 36/A. rendelkezéseinek megfelel en történik. 5

6 Ajánlattev k kötelesek figyelembe venni az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. tv rendelkezéseit. Az igazolt részteljesítést követ en a benyújtott és szabályosan kiállított számlák átutalással kerülnek kiegyenlítésre a Kbt a, valamint az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint. Alvállalkozó igénybevétele esetén a kifizetés rendjére az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1)-(3) bekezdése az irányadó. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: forint (HUF). A fizetési feltételekre vonatkozó részletes leírást a szerz déstervezet tartalmazza. Ajánlatkér felhívja az Ajánlattev figyelmét arra, hogy alvállalkozói részére történ kifizetéseinél az Art. 36/A. -ában foglaltak szerint kell eljárnia. A 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet 14. -ban foglaltaknak megfelel en a kifizetések teljesítésének rendje: Az ajánlatkér ként szerz d fél, vagy európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet, amennyiben az ajánlattev ként szerz d fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Kbt (3) bekezdését l eltér en a következ szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: a) az ajánlattev ként szerz d felek legkés bb a teljesítés elismerésének id pontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkér nek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; b) az összes ajánlattev ként szerz d fél legkés bb a teljesítés elismerésének id pontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidej leg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; c) az ajánlattev ként szerz d felek mindegyike a teljesítés elismerését követ en állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattev i teljesítés mértékét; d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkér ként szerz d fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattev knek; e) az ajánlattev ként szerz d fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit vagy az adózás rendjér l szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerz désben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; f) az ajánlattev ként szerz d felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkér ként szerz d félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkér ként szerz d fél megállapíthassa, hogy az ajánlattev ként szerz d fél jogszer en nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak); g) az ajánlattev ként szerz d felek által benyújtott számlában megjelölt, f vállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkér ként szerz d fél tizenöt napon belül átutalja az 6

7 ajánlattev ként szerz d feleknek, ha k az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. -ára is tekintettel teljesítették; h) ha az ajánlattev ként szerz d felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkér rzi és az akkor illeti meg az ajánlattev t, ha igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdeml irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattev által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határid harminc nap. (2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak meg a Kbt (4) bekezdésének megfelel en. Az Art. 36/A. (3) bekezdését az ajánlattev ként szerz d féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni. (3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkér ként szerz dést köt fél, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) (2) bekezdést. (4) Ha a közbeszerzési szerz dés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattev (ajánlattev k) projekttársaságot hoztak létre, e alkalmazásában a nyertes ajánlattev ként szerz d fél alatt a projekttársaságot kell érteni Az ajánlattétel formája és tartalma Az ajánlat és összeállításának költsége Az ajánlat elkészítésének alapja jelen dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció), amely rögzíti ajánlatkér elvárásait, valamint a részletes szerz déses feltételeken túlmen en a feladatok meghatározását. Ajánlattev által benyújtott ajánlatnak az összes elvégzend feladatot tartalmaznia kell, olyan módon, ahogy azt az ajánlatkér Dokumentációjában el írja. Az Ajánlattev nek az ajánlattételi felhívásban, illetve a Dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelel en kell ajánlatát elkészítenie. Ajánlata benyújtásával az Ajánlattev teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja a jelen Dokumentációban meghatározott összes feltételt az ajánlattételi id szakban esetlegesen kiadott kiegészítéssel együtt, függetlenül az Ajánlattev saját feltételeit l, amelyekt l ezennel eláll. Az Ajánlattev kötelessége, hogy teljes kör ismereteket szerezzen a maga számára a közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása el tt. Ajánlatkér feltételezi, hogy az Ajánlattev minden olyan információt beszerzett, amely az ajánlat elkészítéséhez és a szerz déskötéshez szükséges. 7

8 Ajánlatkér valamennyi ajánlattev t l elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, meghatározást, specifikációt, amelyet a Dokumentáció tartalmaz, átvizsgáljon. Az ajánlat összeállításának, benyújtásának minden költsége kizárólag az Ajánlattev t terheli. Az Ajánlatkér nem felel, vagy nem fizet semmiféle költségért vagy veszteségért, amely az Ajánlattev t érheti a helyszínen tett látogatásokkal vagy vizsgálatokkal kapcsolatban, vagy az ajánlat bármely más vonatkozásában. Az ajánlattev nek nincs joga semmilyen, az Ajánlattételi dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívüli egyéb így különösen anyagi igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezését l függetlenül az Ajánlatkér vel szemben e költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. Az Ajánlatkér kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes Ajánlattev nek, sem másoknak nem fizet Az ajánlattétel nyelve Az ajánlattétel nyelve: magyar. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést, nyilatkozatot, illetve egyéb dokumentumot és becsatolt anyagot magyar nyelven kell elkészíteni. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az Ajánlattev nek, illetve az ajánlatban megnevezésre kerül alvállalkozónak a nem magyar nyelv dokumentum mellé csatolnia kell a magyar fordítást is. Ajánlatkér elfogadja az egyszer fordítást is, nem követeli meg a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítást. A fordításban elkövetett hibákért az Ajánlattev felel Az ajánlat formája és aláírása Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határid lejártáig. Az ajánlatot magyar nyelven, cégszer en aláírva, minden információt tartalmazó - oldalát sorszámozva és szignálva, felolvasó lappal ellátva, megbonthatatlanul összef zve, zárt, sérülésmentes csomagolásban 3 (három) példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani. Minden példányon fel kell tüntetni az eredeti vagy másolati megjelölést. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell f zni, a csomót matricával az ajánlat els vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattev részér l erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegz, illet leg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; A csomagoláson fel kell tüntetni az ajánlat tárgyát: Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttm ködési Program keretében Méhkerék község Kossuth Lajos u. 78. szám alatti ingatlan átalakítása és b vítése Mez gazdasági Kereskedelmi Központ építési munkálatai, továbbá: Az ajánlattételi határid ig nem bontható fel!. Amennyiben az egyes példányok között eltérés mutatkozik, úgy az eredeti példányban foglaltak az irányadóak. Postán feladott ajánlatot az ajánlatkér akkor tekinti határid n belül 8

9 benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határid ig sor kerül. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni Iktatóban nem bontható, azonnal a címzetthez továbbítandó. Az ajánlat csak akkor tartalmazhat közbeszúrásokat, törléseket, átírást, ha az szükséges az Ajánlattev által elkövetett hibák kijavításához. Ilyen esetekben a javítást az aláírónak szignálnia kell. Ajánlatkér az ajánlatot késedelmesen benyújtó ajánlattev t l indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, eltévedés, parkolási probléma, stb.). Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattev cégjegyzésre jogosult képvisel jének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által valamint a meghatalmazott által aláírt, teljes bizonyító erej magánokiratba foglalt meghatalmazást szintén csatolni kell. Az ajánlat tartalomjegyzéket követ els oldalaként a felolvasólapnak kell szerepelnie, amelyben közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattev nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, a kért ellenszolgáltatás összegét, valamint azokat a f bb, számszer síthet adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. A felolvasólap formanyomtatványát jelen Ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. Az IRATMINTÁK részben szerepl dokumentumok az Ajánlatkér által ajánlott minták, Ajánlattev a saját maga által elkészített nyilatkozatmintákat is becsatolhatja az ajánlatába. Az ajánlatot az ajánlattev nek az Ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelel en kell elkészítenie és benyújtania (Kbt. 60. (1) bekezdés). Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattev kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerz dés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 60. (3) bekezdés). Az ajánlatban az ajánlattev nek az egyéb el írt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejl désük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak min sül-e (Kbt. 60. (5) bekezdés). Az ajánlattev nek a kizáró okokkal kapcsolatban az Ajánlattételi felhívás III.2.1. pontjában foglaltak szerint kell eljárnia. Az ajánlattev továbbá köteles igazolni a szerz dés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint m szaki, illet leg szakmai alkalmasságát, és az erre vonatkozó igazolásokat az ajánlatban kell megadnia. Ajánlattev nek nyilatkoznia kell a Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról. (A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!) Az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattev alvállalkozót kíván igénybe venni, 9

10 b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak m ködni. Az ajánlatban bemutatott referenciák esetében esetlegesen a különböz devizák forintra történ átszámításánál az ajánlattev nek a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattev saját központi bankja által a teljesítés napján érvényes árfolyam az irányadó. Az ajánlattev nek az Ajánlattételi felhívás III.2.3. M1) pontban meghatározott alkalmassági feltétel igazolásához az alkalmazott átszámítási árfolyamot meg kell adnia ajánlatában akként, hogy feltünteti az általa irányadónak tartott értéket és devizanemet, majd ezt követ en feltünteti az átszámításnak megfelel értéket. Ajánlattev az alkalmassági követelménynek más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdése szerint Ajánlattev k esélyegyenl sége Az ajánlattételi felhívással, illetve a dokumentációval kapcsolatos kiegészít tájékoztatások, pontosítások kizárólag írásban történnek, és úgy kerülnek megadásra, hogy azok minden ajánlattev számára hozzáférhet k legyenek, és ne sértsék az ajánlattev k esélyegyenl ségét Kiegészít tájékoztatás Az ajánlattételi felhívással, illetve a dokumentációval kapcsolatban a megfelel ajánlattétel érdekében az Ajánlattev k írásban kiegészít (értelmez ) tájékoztatást kérhetnek az ajánlattételi határid lejárta el tt ésszer id ben. Ajánlatkér a Kbt ban foglaltak szerint fenntartja a lehet séget az ajánlattev k számára, hogy írásban kérdéseket tegyenek fel. Név: Méhkerék Község Önkormányzata Tát Margit polgármester A levélben vagy faxon feltett kérdéseket -en is el kell küldeni! Ajánlatkér a Kbt (5) bekezdés alapján írásban válaszol. A levélben vagy faxon feltett kérdéseket -en is el kell küldeni! Ajánlatkér valamennyi határid re beérkezett kérdésre legkés bb az ajánlattételi határid lejárta el tt ésszer id ben oly módon fog írásban válaszolni, hogy a kérdéseket (a kérdez személyének feltüntetése nélkül) és a válaszokat egyidej leg megküldi minden ajánlattev nek. Az azonos tartalmú kérdések a válaszban csak egyszer kerülnek feltüntetésre és megválaszolásra. A válaszlevelek, továbbá az ajánlatkér saját hatáskörében végzett pontosításai az Ajánlattételi dokumentáció részévé válnak, így azok is kötelez vé válnak az ajánlattev k számára. Ajánlattev bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet Ajánlatkér írásban nem er sített meg, ajánlatában nem hivatkozhat. 10

11 Helyszíni konzultáció Ajánlatkér a megfelel ajánlattétel érdekében helyszíni konzultáció biztosításával biztosítja a teljesítés helyszíneinek megtekintését az alábbiak szerint: Id pontja: :00 óra, Helyszín: 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 78. (kivitelezési hely) Az ajánlatok felbontása Az ajánlatok bontására a Kbt ban foglaltaknak megfelel en kerül sor. Ajánlatkér külön meghívót nem küld az Ajánlattev knek, jelen Dokumentáció tekintend meghívásnak a bontási eljárásra. Az ajánlatok bontásánál az ajánlatkér, az ajánlattev k, valamint az általuk meghívott személyek vehetnek részt. A résztvev k regisztrálása jelenléti íven történik. Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkér ismerteti a következ adatokat: - Ajánlattev neve, - Ajánlattev székhelye (címe), - Azok a f bb, számszer síthet adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. Amennyiben az ajánlat eredeti példánya nincs összef zve, illet leg nem a 2.4. a) pont szerinti módon van összef zve, akkor ha az érintett ajánlattev a bontáson jelen van az ajánlatkér felhívására, az ajánlatkér által rendelkezésre bocsátott anyagokkal elvégzi vagy kiegészíti az ajánlat összef zését, ha nincs jelen, akkor az ajánlatkér két képvisel je az ajánlat eredeti példányát a bontáson azt az el írtak szerint összef zi, vagy az összef zést kiegészíti, azzal az eltéréssel, hogy a matricát az ajánlatkér jogosult lepecsételni, illet leg aláírni. Amennyiben az ajánlatok közül az eredeti példány nincs megjelölve, egy tetsz leges példányt fog Ajánlatkér az eredeti megjelöléssel ellátni és adott esetben megfelel en összef zni. Az ajánlatok bontásáról jegyz könyv készül, melyet Ajánlatkér minden Ajánlattev nek öt napon belül megküld. Minden olyan ajánlatról, amelyet az Ajánlattételi felhívásban meghatározott beadási határid után nyújtanak be, az Ajánlatkér jegyz könyvet vesz fel, s az ajánlatot Ajánlatkér meg rzi. A határid után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattev személyének megállapítása céljából bontható fel, a jegyz könyv elkészítése érdekében. A jegyz könyvet Ajánlatkér öt napon belül megküldi az összes Ajánlattev nek. A lezáratlan vagy sérült csomagolásért Ajánlatkér felel sséget nem vállal. Az ajánlatok felbontása után sem az ajánlattev k, sem más az ajánlatok elbírálásában hivatalosan részt nem vev személyek nem kaphatnak információt az ajánlatok értékelésével kapcsolatban. 11

12 Ajánlatkér az ajánlatokat kizárólag azok elbírálására használhatja fel, az ett l eltér célú felhasználásról az ajánlattev vel külön meg kell állapodni. 3. AZ ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI 3.1. Az ajánlatok értékelésének menete Az ajánlatok formai és adminisztratív kiértékelését Ajánlatkér Bírálóbizottsága végzi. Ajánlatkér a bontásnál el zetesen megvizsgálja, hogy az ajánlatok csomagolása sértetlen-e. Az Ajánlatkér az összes ajánlattev számára, azonos feltételekkel a Kbt ában foglaltak szerint teljes körben hiánypótlásra lehet séget biztosít, továbbá az ajánlatokban található, nem egyértelm kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattev kt l felvilágosítást kérhet. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az Ajánlatkér egyidej leg, közvetlenül, írásban küldi meg az összes ajánlattev számára, megjelölve a határid t, továbbá ajánlatonként a pótlandó hiányokat. Mindaddig, amíg bármely ajánlattev számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására ajánlatkér által a felszólításban, illetve értesítésben megjelölt határid van folyamatban, az ajánlattev pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkér nem hívta fel hiánypótlásra. A hiánypótlási felhívás kiküldését követ en az Ajánlatkér újabb hiánypótlást rendel el, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szerepl hiányt észlel. A korábban megjelölt hiányok a kés bbi hiánypótlások során már nem pótolhatók, de önkéntes hiánypótlás az ezzel nem érintett körben ekkor is teljesíthet. Ajánlatkér felhívja a figyelmet a Kbt. 67. (7)(8) bekezdéseiben foglaltakra! Ha az ajánlatkér az ajánlatban a 63. (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkér végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattev t egyidej leg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatja az Ajánlatkér. Amennyiben az ajánlat a megkötni tervezett szerz dés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz, Ajánlatkér az ajánlatok étékelése során a Kbt ban foglaltak szerint jár el. Ha az ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mérték nek, illetve kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkér az ajánlatok étékelése során a Kbt ban foglaltak szerint jár el. Az Ajánlatkér részér l az ajánlatok vizsgálata és értékelése során az ajánlatokkal kapcsolatban esetleg felmerült, s írásban feltett kérdéseit a címzett ajánlattev cégjegyzésre jogosult 12

13 képvisel je útján köteles megválaszolni. (Amennyiben a válaszlevelet az ajánlattev cégjegyzésre jogosult képvisel jének felhatalmazása alapján más személy írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatalmazást szintén csatolni kell a hiánypótláshoz, feltéve, hogy a meghatalmazás nem szerepel az ajánlatban.) Amennyiben az ajánlattev nem tesz eleget válaszadási, illet leg indokolási kötelezettségének, az Ajánlatkér az ajánlatot a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenné nyilvánítja. Mindez nem érinti azt a tényt, hogy az Ajánlatkér más okból is érvénytelenné nyilváníthassa az ajánlatot, így pl. nem fogadja el az írásos indokolásban foglaltakat. Az ajánlatok bírálatát az ajánlatkér két szakaszban végzi: - Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határid re benyújtott, ajánlati kötöttséggel nem terhelt (els ) ajánlatok vonatkozásában az ajánlatkér megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott feltételeknek. Már a tárgyalások megkezdését megel z en köteles az ajánlatkér megállapítani az ajánlattev szerz dés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, valamint ha az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen. Az ajánlatot akkor is a tárgyalások megkezdését megel z en érvénytelenné nyilvánítja Ajánlatkér, ha az ajánlattev nem felel meg - vagy nem állapítható meg, hogy megfelel-e - a szerz dés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek vagy az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen, vagy ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében nincs lehet ség az ajánlat megfelel vé tételére. Az ajánlatban foglalt egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a tárgyalások befejezéséig kell pótolni. - A tárgyalások befejezését követ en az ajánlatkér megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok megfelelnek-e a felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra vonatkozó hiányok, amelyeket az els ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig kellett volna pótolni, ezt követ en már nem pótolhatóak. Az érvényes végleges ajánlatokat az ajánlatkér az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján értékeli. Ajánlatkér az érvénytelennek nyilvánított ajánlatot nem veszi figyelembe a végs sorrend megállapításakor. A Kbt. 74. (1)-(3) bekezdésében foglalt esetekben Ajánlatkér az adott ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. Az ajánlatkér kizárja az eljárásból azt az ajánlattev t vagy alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vev szervezetet, aki a) a kizáró okok [ ] hatálya alá tartozik; 13

14 b) részér l a kizáró ok [ ] az eljárás során következett be. Az ajánlatkér kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattev t, aki a) azt az ajánlattev t, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. (5) bekezdése], b) azt az ajánlattev t, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. (5) bekezdése]. Ajánlatkér csak az érvényesnek min sített ajánlatokat értékeli. Ajánlatkér az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelel ajánlatokat a legalacsonyabb összeg ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján értékeli Értesítés az ajánlatkér döntésér l Az els tárgyalás tervezett id pontja: július 31. melynek pontos id pontjáról Ajánlattev ket Ajánlatkér írásban tájékoztatni fogja. Ajánlatkér egy tárgyalási forduló megtartását tervezi, de fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben azt szükségesnek ítéli, újabb tárgyalási forduló(k)at tartson. A tárgyalások az ajánlattev kkel egyszerre folytatódnak le. Ajánlatkér minden egyes tárgyalásról jegyz könyvet készít, és az ajánlattev kkel aláíratja. Ajánlatkér a tárgyalások lefolytatásának lezárásaként a tárgyalást követ en tájékoztatást ad a szerz déses feltételek és m szaki tartalom véglegesítésér l, és a tárgyalások során meghatározott id pontban végs ajánlat megtételére kéri az ajánlattev ket. A végs ajánlat megtétele után ajánlati kötöttség áll be. A tárgyalás helyszíne: Méhkeréki Polgármesteri Hivatal, 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. Jegyz i iroda. Az ajánlatkér az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattev pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének id pontjától van kötve. Az ajánlati kötöttség id tartama: a tárgyalások befejezését l számított harminc nap. Az ajánlatkér indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának id pontját megel z en felkérheti az ajánlattev ket ajánlataiknak meghatározott id pontig történ további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti id pontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattev az ajánlatkér által megadott határid ben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkér által megjelölt id pontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattev ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti id pontját követ en az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. Az ajánlatkér az ajánlattev t írásban tájékoztatja az eljárás eredményér l, az eljárás eredménytelenségér l, az ajánlattev kizárásáról, a szerz dés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának a Kbt. 74. szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az err l hozott döntést követ en a lehet leghamarabb, de legkés bb három munkanapon belül. 14

15 Az ajánlatkér az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkér az ajánlatok elbírálásának befejezésekor tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattev részére egyidej leg, telefaxon vagy elektronikus úton történ megküldésével teljesíti. Az Ajánlatkér az eljárás eredményér l szóló összegezést az el bbiekben meghatározott határid n belül küldi meg az ajánlattev k számára. A Kbt ában meghatározott esetekben Ajánlatkér az eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A Kbt. 76. (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben az ajánlatkér tájékoztatást ad a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összegér l, továbbá adott esetben arról, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra. 4. A KBT. 54. (1) BEKEZDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁJÉKOZTATÁS Azon szervezetek neve, amelyekt l ajánlattev ajánlata elkészítése során tájékoztatást kap: - Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyel sége - Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyel sége - Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) - Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 5. ÉPÍTÉSI TERÜLET, KÖRÜLMÉNYEK ISMERTETÉSE Az építésre alkalmas munkaterületet megrendel a szerz dés létrejöttét követ en, el reláthatólag: augusztus 15. Az épít anyagok tárolására az intézmények udvarán megrendel által kijelölt, terület ál majd a vállalkozó rendelkezésére. Vállalkozó feladata a munkaterület bekerítése, Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni az érvényben lév munkavédelmi és balesetvédelmi, t zrendészeti és környezetvédelmi el írások betartásáról. Amennyiben ajánlattev közterületet vesz igénybe, közterület foglalási engedély beszerzése, annak költsége t terheli. Az ideiglenes energia (víz, villany) kiépítése nyertes vállalkozó feladata, a közm üzemeltet kkel való megállapodás és a költségek viselése is t terheli (almér k). A munkaterület, az épít anyagok és munkaeszközök rzése, vagyonvédelme vállalkozó feladata, költsége. Az ingatlan környezetében vállalkozó tevékenysége által okozott esetleges kárt vállalkozónak saját költségén helyre kell állítania, (burkolatok, zöldfelület, falak, homlokzatok ). Javasolt a szomszédos épületekr l fotódokumentáció felvétele, állapot rögzít jegyz könyvezése. 15

16 Az intézmények az építési munka idején is m ködni fognak (kivéve szünid k), ajánlattev knek ennek ismeretében kell ajánlatot tenni, ütemezni a kivitelezési munkát. (Nagy zajjal járó tevékenységet lehet leg oktatási id n kívül végezni, fokozottan gondoskodni a baleset megel legezésr l, használt területek porvédelme, stb.) 6. AZ AJÁNLATTÉTELHEZ SZÜKSÉGES EGYÉB INFORMÁCIÓK Kivitelezést a joger s építési engedélyezési tervnek, építési engedélyben foglaltaknak, valamint a kiviteli tervdokumentációnak és a nyertes ajánlatnak megfelel en kell végezni. M szaki tartalom tekintetében általánosságban ajánlatkér igénye az I. osztályú min ségben, új anyagok beépítésével való teljesítés a tervez i kiírásnak megfelel m szaki színvonalú, tartósságú anyagok alkalmazásával. A közbeszerzési eljárásban a m szaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23) Korm. Rendelet 26. (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel en ahol a terv, költségvetési kiírás, m szaki leírás meghatározott gyártmányú, eredet, típusú dologra hivatkozik, az csak a tárgy jellegének, követelményeinek egyértelm meghatározása érdekében történt, azzal egyenérték megajánlható (de alacsonyabb színvonalúak nem). Követelmény a tételes tervez i költségvetés szerinti ajánlat a tervez által megadott rendszerben. Ajánlattev feladata a költségvetés felülvizsgálata, ellen rzése. A költségvetés nem módosítható, nem egészíthet ki ajánlattev k által. Ajánlattev i észrevételt kiegészít tájékoztatás kérés keretében lehet jelezni ajánlatkér felé, aki a kiegészít tájékoztatás keretében rendelkezik arra vonatkozóan. Ajánlattev nek a tervdokumentáció, az ajánlati dokumentáció, a helyszín, az építési körülmények ismeretében körültekint en kell megadnia ajánlatát. A 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet 10. -ban foglaltaknak megfelel en: Az ajánlatkér ként szerz d fél vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerz dés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles ellen rizni, hogy a teljesítésben a Kbt (2) (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel alvállalkozó vesz részt. - ajánlattev ennek ismeretében ad ajánlatot. A 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet 11. -ban foglaltaknak megfelel en: Az ajánlattev ként szerz d fél az alvállalkozóval kötött szerz désben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerz dés szerinti, általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elér biztosítékot köthet ki. 16

17 7. AZ AJÁNLAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ JAVASLAT Ajánlattevőnek az ajánlat összeállítása során az alábbi tartalmi felépítést javasoljuk: Hivatkozás Iratanyag megnevezése - Fedlap - Tartalomjegyzék 1. sz. melléklet Felolvasólap (mellékelt minta alapján) Ajánlattev (közös ajánlat esetén a közös Ajánlattev k 2. sz. melléklet mindegyikének): 3. sz. melléklet 4. sz. melléklet 5. sz. melléklet sz. melléklet Céginformációs lap (mellékelt minta alapján) Ajánlattev (közös ajánlat esetén a közös Ajánlattev k mindegyikének): a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdés szerinti nyilatkozata az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerz dés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 60. (3) bekezdés); valamint arról, hogy a kis- középvállalkozásokról, támogatásuk fejl désér l szóló törvény szerint mikro,- kis- vagy középvállalkozásnak min sül-e (Kbt. 60. (5) bekezdés) a felhívás V.4) 5. pontja szerint (mellékelt minta alapján) Az ajánlattev nek, valamennyi közös ajánlattev nek nyilatkozat formájában meg kell jelölnie: A közbeszerzés azon részét, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni ( Kbt. 40. (1) bek. a) pont.). ajánlattételi felhívás V pont a) pontja; A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzés azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében közre fognak m ködni. ( Kbt. 40. (1) bek. b) pont.). - ajánlattételi felhívás V pont b) pontja; (Mellékelt minták alapján) Kizárólag közös ajánlattétel esetén a felhívás III.1.3) pontja szerint: eredeti vagy hiteles másolatú közös ajánlattev i nyilatkozat. (mellékelt minta alapján) Kizárólag közös ajánlattétel esetén a felhívás III.1.3) pontja szerint: eredeti vagy hiteles másolatú együttm ködési megállapodás. Kizárólag közös ajánlattétel esetén a felhívás III.1.3) pontja szerint: kijelölt közös képvisel meghatalmazása. Jogi helyzetre vonatkozó igazolások ajánlattev re közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattev k mindegyikére - az ajánlattételi felhívás III.2.1 pontja szerint: Nyilatkozat arról, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdésében és a Kbt. 56. (2) bekezdésében foglalt kizáró okok alá (mellékelt minta alapján) - Jogi helyzetre vonatkozó igazolások ajánlattev re közös ajánlattétel 17

18 7. sz. melléklet 8. sz. melléklet 9. sz. melléklet - - 9/A. sz. melléklet 9/B. sz. melléklet 9/C. sz. melléklet 10. sz. melléklet esetén a közös ajánlattev k mindegyikére - az ajánlattételi felhívás III.2.1 pontja szerint: A Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. -ban foglaltak szerinti dokumentumok Nyilatkozat a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállásáról (mellékelt minta alapján) Jogi helyzetre vonatkozó igazolások ajánlattev re közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattev k mindegyikére - az ajánlattételi felhívás III.2.1 pontja szerint: A Kbt. 58. (3) bekezdés szerinti cégszer nyilatkozat Pénzügyi-gazdasági alkalmasságra vonatkozó igazolások ajánlattev re közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattev k mindegyikére az ajánlattételi felhívás III.2.2 pontja szerint: cégszer nyilatkozat a számlavezet pénzintézetekr l és azok kizárólagosságáról az ajánlati felhívás V.4) 4./d pontja szerint (mellékelt minta alapján) Pénzügyi-gazdasági alkalmasságra vonatkozó igazolások ajánlattev re közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattev k mindegyikére az ajánlattételi felhívás III.2.2 pontja szerint: valamennyi számlavezet pénzintézetét l származó nyilatkozat a felhívás III.2.2. pontjában foglalt tartalommal. Pénzügyi-gazdasági alkalmasságra vonatkozó igazolások ajánlattev re közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattev k mindegyikére az ajánlattételi felhívás III.2.2 pontja szerint: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési m szaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) d) pontja alapján ajánlattev csatolja hatályos, építésszerelési kivitelez i felel sségbiztosítási szerz désének vagy kötvényének másolatát. Pénzügyi-gazdasági alkalmasságra vonatkozó igazolások ajánlattev re közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattev k mindegyikére az ajánlattételi felhívás III.2.2 pontja szerint: amennyiben ajánlattev az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodik, a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdésében foglalt nyilatkozatok és dokumentumok. M szaki alkalmasságra vonatkozó igazolások ajánlattev re közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattev k mindegyikére vonatkozóan az ajánlati felhívás III.2.3 pontja szerint: A felhívás megküldését megel z 5 évben végzett,, sikeres m szaki átadás-átvétellel lezárt, az el írásoknak, és a szerz désnek megfelel, a közbeszerzés tárgya (magasépítési beruházás kivitelezése) szerinti legjelent sebb kivitelezési munkáinak az ajánlattev, illetve az alkalmasság igazolásában részt vev más szervezet nyilatkozatát, vagy a szerz dést köt másik fél által adott igazolását legalább az alábbi 18

19 - 12.sz. melléklet - - tartalommal a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdésében foglaltak szerint. (mellékelt minta alapján) a 10. sz. melléklethez megadott szolgáltatások teljesítésér l a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdés szerinti, a szerz dést köt fél által kiállított referenciaigazolás vagy az ajánlattev / alkalmasság igazolásában részt vev más szervezet által kiállított referencianyilatkozata (a felhívásban foglalt tartalommal) M szaki alkalmasságra vonatkozó igazolások ajánlattev re közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattev k mindegyikére vonatkozóan az ajánlati felhívás III.2.3 pontja szerint: A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés e) pontja alapján a teljesítésben résztvev szakemberek, felel s m szaki vezet (k) megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése. A felel s m szaki vezet k esetében a tevékenység végzésére való érvényes jogosultságot és a névjegyzékben a megfelel besorolással való szereplést az ajánlatkér a Magyar Mérnöki Kamara honlapján elérhet nyilvántartásból ellen rzi. M szaki alkalmasságra vonatkozó igazolások ajánlattev re közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattev k mindegyikére vonatkozóan az ajánlati felhívás III.2.3 pontja szerint: amennyiben ajánlattev az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodik, a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdésében foglalt nyilatkozatok és dokumentumok. Egyéb igazolások, nyilatkozatok az ajánlattev re közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattev k mindegyikére vonatkozóan: - a cégbíróság által nyilvántartott cégadatokat illet en folyamatban lév változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattev által a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezésér l a cégbíróság által megküldött igazolás (adott esetben) a felhívás V.4.) 6/c) pontja alapján; - az ajánlattev képviseletére jogosult, az ajánlatban aláíróként szerepl személy(ek) aláírási címpéldányát, a cégkivonatban nem szerepl kötelezettségvállaló esetében az erre vonatkozó (a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó) írásbeli meghatalmazását, illetve egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói igazolvány másolatát (adott esetben) a felhívás V.4.) 6/b) pontja alapján; - cégszer nyilatkozata arról a felhívás V.4) 5/a) pontja alapján, hogy a dokumentáció részét képez szerz déstervezetet feltétel és jogfenntartás nélkül, teljes kör en elfogadja (az ajánlathoz szerz déstervezet nem kell csatolni) 11. sz. melléklet Nyilatkozat arról, hogy ajánlattev teljes kör en tájékozódott az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal él k esélyegyenl ségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekr l, 19

20 amelyeknek a teljesítés helyén és a szerz dés teljesítése során meg kell felelni. - Egyéb, az ajánlattevő szerint szükségesnek tartott további információ - Idegen nyelvű irat fordítása (adott esetben) 20

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Zágráb u 113. Tradicionális Értékek Termelőiskola kialakítására alkalmas ingatlan

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ Vállalkozási keretszerződés az Országos Egészségfejlesztési Intézet, TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése projektjének

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

_1yíJf. számú előterjesztés

_1yíJf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _1yíJf. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek

Részletesebben

Tárgy: A Korányi projekthez kapcsolódó villamos közműkiváltás műszaki tartalma. - a kivitelezőnek rendelkeznie kell Elmű Hálozati Kft.-nél,/Émász Hálózati Kft.-nél regisztrált kivitelezői és tervezői jogosultsággal

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-128. számú közbeszerzési eljárás Izsák, 2012. június 18. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: Kerékpárút

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben