AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 Méhkerék Község Kossuth Lajos u. 78. szám alatti ingatlan átalakítása és b vítése Mez gazdasági Kereskedelmi Központ építési munkálatai Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttm ködési Program keretében Méhkerék Község Kossuth Lajos u. 78. szám alatti ingatlan átalakítása és b vítése Mez gazdasági Kereskedelmi Központ építési munkálatai Az ajánlati felhívás közvetlen megküldésének a napja: június 21. Az ajánlattételi határid : július óra Az ajánlatok felbontásának id pontja: július óra Az els tárgyalás id pontja: július 19.

2 TARTALOMJEGYZÉK Sorszám oldalszám 1. Útmutató Ajánlatkér neve, címe, elérhet sége Kapcsolattartás Általános információk Általános és szakmai feltételek A közbeszerzés tárgya és mennyisége Ajánlati ár Fizetési feltételek Az ajánlat formája és tartalma Az ajánlat összeállításának költsége Az ajánlattétel nyelve Az ajánlat formája és aláírása Az ajánlattev k esélyegyenl sége Kiegészít tájékoztatás Helyszíni konzultáció Ajánlatok felbontása Az elbírálás szempontjai Az ajánlatok értékelésének menete Értesítés az ajánlatkér döntésér l A Kbt. 54. (1) bekezdéséhez kapcsolódó tájékoztatás Az építési terület, körülmények ismertetése Az ajánlattételhez szükséges egyéb információk Az ajánlat tartalmára vonatkozó javaslat 17. 2

3 8. Iratminták 21. Mellékletek Vállalkozói szerz dés tervezet Építészeti m szaki leírás és kivitelezési terv 2. Elektromos m szaki leírás és kivitelezési terv 3. Épületgépészeti m szaki leírás és kivitelezési terv 4. T zvédelmi m szaki leírás 5. Árazatlan költségvetés 3

4 1. ÚTMUTATÓ 1.1. Az ajánlatkér neve, címe és elérhet sége Név: Méhkerék Község Önkormányzata Cím: 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. Címzett: Tát Margit polgármester 1.2. Kapcsolattartás Név: Méhkerék Község Önkormányzata Telefon: +3666/ Fax: +3666/ Általános információk A jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. Harmadik részének 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. A dokumentációt ajánlatkér jelen ajánlattételi felhívással együtt díjtalanul, elektronikus formában bocsátja az ajánlattev k rendelkezésére. Az eljárásban való részvétel feltétele a dokumentáció ajánlatkér által jelen felhívással együtt történ megküldése. A megküldött ajánlattételi dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehet. Kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl k tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl k közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl olyan gazdasági szerepl vel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkér nem küldött ajánlattételi felhívást. Ajánlatkér felhívja ajánlattev figyelmét a Kbt ban foglaltakra. A kizáró okokkal, a pénzügyi gazdasági és a m szaki szakmai alkalmassági kritériumokkal kapcsolatos információkat az ajánlattételi felhívás és az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Az ajánlat elkészítése során az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakon túl a közbeszerzésekr l szóló, többször módosított évi CVIII. törvényben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat be kell tartani, az ajánlatot ezen követelmények figyelembe vételével kell megtenni. Az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban foglaltaknak nem megfelel vagy azoktól és a Kbt. el írásaitól eltér ajánlat benyújtása az ajánlat érvénytelenségét vagy esetleg kizárását eredményezheti. 4

5 2. ÁLTALÁNOS ÉS SZAKMAI FELTÉTELEK Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerül összes költséget, kockázatot ajánlattev nek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelét l függetlenül ajánlatkér semmiféle módon nem tehet felel ssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban A közbeszerzés tárgya és mennyisége Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttm ködési Program keretében Méhkerék Község Kossuth Lajos u. 78. szám alatti ingatlan átalakítása és b vítése Mez gazdasági Kereskedelmi Központ építési munkálatai. Mez gazdasági Kereskedelmi Központ építési munkálatai A tervezési program alapján a meglév épület teljes kör küls -bels felújítása és korszer sítése: 297,78 m 2. Udvar kialakítása, környezetrendezés, a telek területe: m 2 Számított építmény magasság: 4,75 m Elhelyezend : 8 db parkolóhely (ebb l 2 db meglév garázsban történik, 6 db személygépkocsi elhelyezése a tervezett parkolóhelyen történik, amelyb l 1 db mozgáskorlátozottak számára kerül kialakításra. Az építési szakmai mutatókat, adatokat a dokumentációban mellékelt építészeti, épületgépészeti és elektromos m szaki leírások és kiviteli tervek tartalmazzák. Ajánlatkér kizárólag I. osztályú teljesítést fogad el Ajánlati ár Az ajánlati árat (az ellenszolgáltatás összege) a Felolvasólapon az alábbi módon kell megadni: Nettó ellenszolgáltatás:....,-ft + ÁFA:,- Ft Bruttó ellenszolgáltatás:,- Ft azaz:... forint, amely a befejezés idejére prognosztizált átalányár. Ajánlatkér az ajánlatok értékelése során a nettó árat veszi figyelembe Fizetési feltételek A Kbt a, valamint az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint. A kifizetés az Adózás rendjér l szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) 36/A. rendelkezéseinek megfelel en történik. 5

6 Ajánlattev k kötelesek figyelembe venni az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. tv rendelkezéseit. Az igazolt részteljesítést követ en a benyújtott és szabályosan kiállított számlák átutalással kerülnek kiegyenlítésre a Kbt a, valamint az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint. Alvállalkozó igénybevétele esetén a kifizetés rendjére az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1)-(3) bekezdése az irányadó. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: forint (HUF). A fizetési feltételekre vonatkozó részletes leírást a szerz déstervezet tartalmazza. Ajánlatkér felhívja az Ajánlattev figyelmét arra, hogy alvállalkozói részére történ kifizetéseinél az Art. 36/A. -ában foglaltak szerint kell eljárnia. A 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet 14. -ban foglaltaknak megfelel en a kifizetések teljesítésének rendje: Az ajánlatkér ként szerz d fél, vagy európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet, amennyiben az ajánlattev ként szerz d fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Kbt (3) bekezdését l eltér en a következ szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: a) az ajánlattev ként szerz d felek legkés bb a teljesítés elismerésének id pontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkér nek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; b) az összes ajánlattev ként szerz d fél legkés bb a teljesítés elismerésének id pontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidej leg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; c) az ajánlattev ként szerz d felek mindegyike a teljesítés elismerését követ en állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattev i teljesítés mértékét; d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkér ként szerz d fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattev knek; e) az ajánlattev ként szerz d fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit vagy az adózás rendjér l szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerz désben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; f) az ajánlattev ként szerz d felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkér ként szerz d félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkér ként szerz d fél megállapíthassa, hogy az ajánlattev ként szerz d fél jogszer en nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak); g) az ajánlattev ként szerz d felek által benyújtott számlában megjelölt, f vállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkér ként szerz d fél tizenöt napon belül átutalja az 6

7 ajánlattev ként szerz d feleknek, ha k az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. -ára is tekintettel teljesítették; h) ha az ajánlattev ként szerz d felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkér rzi és az akkor illeti meg az ajánlattev t, ha igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdeml irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattev által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határid harminc nap. (2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak meg a Kbt (4) bekezdésének megfelel en. Az Art. 36/A. (3) bekezdését az ajánlattev ként szerz d féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni. (3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkér ként szerz dést köt fél, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) (2) bekezdést. (4) Ha a közbeszerzési szerz dés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattev (ajánlattev k) projekttársaságot hoztak létre, e alkalmazásában a nyertes ajánlattev ként szerz d fél alatt a projekttársaságot kell érteni Az ajánlattétel formája és tartalma Az ajánlat és összeállításának költsége Az ajánlat elkészítésének alapja jelen dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció), amely rögzíti ajánlatkér elvárásait, valamint a részletes szerz déses feltételeken túlmen en a feladatok meghatározását. Ajánlattev által benyújtott ajánlatnak az összes elvégzend feladatot tartalmaznia kell, olyan módon, ahogy azt az ajánlatkér Dokumentációjában el írja. Az Ajánlattev nek az ajánlattételi felhívásban, illetve a Dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelel en kell ajánlatát elkészítenie. Ajánlata benyújtásával az Ajánlattev teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja a jelen Dokumentációban meghatározott összes feltételt az ajánlattételi id szakban esetlegesen kiadott kiegészítéssel együtt, függetlenül az Ajánlattev saját feltételeit l, amelyekt l ezennel eláll. Az Ajánlattev kötelessége, hogy teljes kör ismereteket szerezzen a maga számára a közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása el tt. Ajánlatkér feltételezi, hogy az Ajánlattev minden olyan információt beszerzett, amely az ajánlat elkészítéséhez és a szerz déskötéshez szükséges. 7

8 Ajánlatkér valamennyi ajánlattev t l elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, meghatározást, specifikációt, amelyet a Dokumentáció tartalmaz, átvizsgáljon. Az ajánlat összeállításának, benyújtásának minden költsége kizárólag az Ajánlattev t terheli. Az Ajánlatkér nem felel, vagy nem fizet semmiféle költségért vagy veszteségért, amely az Ajánlattev t érheti a helyszínen tett látogatásokkal vagy vizsgálatokkal kapcsolatban, vagy az ajánlat bármely más vonatkozásában. Az ajánlattev nek nincs joga semmilyen, az Ajánlattételi dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívüli egyéb így különösen anyagi igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezését l függetlenül az Ajánlatkér vel szemben e költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. Az Ajánlatkér kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes Ajánlattev nek, sem másoknak nem fizet Az ajánlattétel nyelve Az ajánlattétel nyelve: magyar. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést, nyilatkozatot, illetve egyéb dokumentumot és becsatolt anyagot magyar nyelven kell elkészíteni. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az Ajánlattev nek, illetve az ajánlatban megnevezésre kerül alvállalkozónak a nem magyar nyelv dokumentum mellé csatolnia kell a magyar fordítást is. Ajánlatkér elfogadja az egyszer fordítást is, nem követeli meg a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítást. A fordításban elkövetett hibákért az Ajánlattev felel Az ajánlat formája és aláírása Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határid lejártáig. Az ajánlatot magyar nyelven, cégszer en aláírva, minden információt tartalmazó - oldalát sorszámozva és szignálva, felolvasó lappal ellátva, megbonthatatlanul összef zve, zárt, sérülésmentes csomagolásban 3 (három) példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani. Minden példányon fel kell tüntetni az eredeti vagy másolati megjelölést. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell f zni, a csomót matricával az ajánlat els vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattev részér l erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegz, illet leg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; A csomagoláson fel kell tüntetni az ajánlat tárgyát: Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttm ködési Program keretében Méhkerék község Kossuth Lajos u. 78. szám alatti ingatlan átalakítása és b vítése Mez gazdasági Kereskedelmi Központ építési munkálatai, továbbá: Az ajánlattételi határid ig nem bontható fel!. Amennyiben az egyes példányok között eltérés mutatkozik, úgy az eredeti példányban foglaltak az irányadóak. Postán feladott ajánlatot az ajánlatkér akkor tekinti határid n belül 8

9 benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határid ig sor kerül. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni Iktatóban nem bontható, azonnal a címzetthez továbbítandó. Az ajánlat csak akkor tartalmazhat közbeszúrásokat, törléseket, átírást, ha az szükséges az Ajánlattev által elkövetett hibák kijavításához. Ilyen esetekben a javítást az aláírónak szignálnia kell. Ajánlatkér az ajánlatot késedelmesen benyújtó ajánlattev t l indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, eltévedés, parkolási probléma, stb.). Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattev cégjegyzésre jogosult képvisel jének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által valamint a meghatalmazott által aláírt, teljes bizonyító erej magánokiratba foglalt meghatalmazást szintén csatolni kell. Az ajánlat tartalomjegyzéket követ els oldalaként a felolvasólapnak kell szerepelnie, amelyben közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattev nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, a kért ellenszolgáltatás összegét, valamint azokat a f bb, számszer síthet adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. A felolvasólap formanyomtatványát jelen Ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. Az IRATMINTÁK részben szerepl dokumentumok az Ajánlatkér által ajánlott minták, Ajánlattev a saját maga által elkészített nyilatkozatmintákat is becsatolhatja az ajánlatába. Az ajánlatot az ajánlattev nek az Ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelel en kell elkészítenie és benyújtania (Kbt. 60. (1) bekezdés). Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattev kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerz dés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 60. (3) bekezdés). Az ajánlatban az ajánlattev nek az egyéb el írt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejl désük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak min sül-e (Kbt. 60. (5) bekezdés). Az ajánlattev nek a kizáró okokkal kapcsolatban az Ajánlattételi felhívás III.2.1. pontjában foglaltak szerint kell eljárnia. Az ajánlattev továbbá köteles igazolni a szerz dés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint m szaki, illet leg szakmai alkalmasságát, és az erre vonatkozó igazolásokat az ajánlatban kell megadnia. Ajánlattev nek nyilatkoznia kell a Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról. (A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!) Az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattev alvállalkozót kíván igénybe venni, 9

10 b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak m ködni. Az ajánlatban bemutatott referenciák esetében esetlegesen a különböz devizák forintra történ átszámításánál az ajánlattev nek a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattev saját központi bankja által a teljesítés napján érvényes árfolyam az irányadó. Az ajánlattev nek az Ajánlattételi felhívás III.2.3. M1) pontban meghatározott alkalmassági feltétel igazolásához az alkalmazott átszámítási árfolyamot meg kell adnia ajánlatában akként, hogy feltünteti az általa irányadónak tartott értéket és devizanemet, majd ezt követ en feltünteti az átszámításnak megfelel értéket. Ajánlattev az alkalmassági követelménynek más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdése szerint Ajánlattev k esélyegyenl sége Az ajánlattételi felhívással, illetve a dokumentációval kapcsolatos kiegészít tájékoztatások, pontosítások kizárólag írásban történnek, és úgy kerülnek megadásra, hogy azok minden ajánlattev számára hozzáférhet k legyenek, és ne sértsék az ajánlattev k esélyegyenl ségét Kiegészít tájékoztatás Az ajánlattételi felhívással, illetve a dokumentációval kapcsolatban a megfelel ajánlattétel érdekében az Ajánlattev k írásban kiegészít (értelmez ) tájékoztatást kérhetnek az ajánlattételi határid lejárta el tt ésszer id ben. Ajánlatkér a Kbt ban foglaltak szerint fenntartja a lehet séget az ajánlattev k számára, hogy írásban kérdéseket tegyenek fel. Név: Méhkerék Község Önkormányzata Tát Margit polgármester A levélben vagy faxon feltett kérdéseket -en is el kell küldeni! Ajánlatkér a Kbt (5) bekezdés alapján írásban válaszol. A levélben vagy faxon feltett kérdéseket -en is el kell küldeni! Ajánlatkér valamennyi határid re beérkezett kérdésre legkés bb az ajánlattételi határid lejárta el tt ésszer id ben oly módon fog írásban válaszolni, hogy a kérdéseket (a kérdez személyének feltüntetése nélkül) és a válaszokat egyidej leg megküldi minden ajánlattev nek. Az azonos tartalmú kérdések a válaszban csak egyszer kerülnek feltüntetésre és megválaszolásra. A válaszlevelek, továbbá az ajánlatkér saját hatáskörében végzett pontosításai az Ajánlattételi dokumentáció részévé válnak, így azok is kötelez vé válnak az ajánlattev k számára. Ajánlattev bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet Ajánlatkér írásban nem er sített meg, ajánlatában nem hivatkozhat. 10

11 Helyszíni konzultáció Ajánlatkér a megfelel ajánlattétel érdekében helyszíni konzultáció biztosításával biztosítja a teljesítés helyszíneinek megtekintését az alábbiak szerint: Id pontja: :00 óra, Helyszín: 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 78. (kivitelezési hely) Az ajánlatok felbontása Az ajánlatok bontására a Kbt ban foglaltaknak megfelel en kerül sor. Ajánlatkér külön meghívót nem küld az Ajánlattev knek, jelen Dokumentáció tekintend meghívásnak a bontási eljárásra. Az ajánlatok bontásánál az ajánlatkér, az ajánlattev k, valamint az általuk meghívott személyek vehetnek részt. A résztvev k regisztrálása jelenléti íven történik. Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkér ismerteti a következ adatokat: - Ajánlattev neve, - Ajánlattev székhelye (címe), - Azok a f bb, számszer síthet adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. Amennyiben az ajánlat eredeti példánya nincs összef zve, illet leg nem a 2.4. a) pont szerinti módon van összef zve, akkor ha az érintett ajánlattev a bontáson jelen van az ajánlatkér felhívására, az ajánlatkér által rendelkezésre bocsátott anyagokkal elvégzi vagy kiegészíti az ajánlat összef zését, ha nincs jelen, akkor az ajánlatkér két képvisel je az ajánlat eredeti példányát a bontáson azt az el írtak szerint összef zi, vagy az összef zést kiegészíti, azzal az eltéréssel, hogy a matricát az ajánlatkér jogosult lepecsételni, illet leg aláírni. Amennyiben az ajánlatok közül az eredeti példány nincs megjelölve, egy tetsz leges példányt fog Ajánlatkér az eredeti megjelöléssel ellátni és adott esetben megfelel en összef zni. Az ajánlatok bontásáról jegyz könyv készül, melyet Ajánlatkér minden Ajánlattev nek öt napon belül megküld. Minden olyan ajánlatról, amelyet az Ajánlattételi felhívásban meghatározott beadási határid után nyújtanak be, az Ajánlatkér jegyz könyvet vesz fel, s az ajánlatot Ajánlatkér meg rzi. A határid után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattev személyének megállapítása céljából bontható fel, a jegyz könyv elkészítése érdekében. A jegyz könyvet Ajánlatkér öt napon belül megküldi az összes Ajánlattev nek. A lezáratlan vagy sérült csomagolásért Ajánlatkér felel sséget nem vállal. Az ajánlatok felbontása után sem az ajánlattev k, sem más az ajánlatok elbírálásában hivatalosan részt nem vev személyek nem kaphatnak információt az ajánlatok értékelésével kapcsolatban. 11

12 Ajánlatkér az ajánlatokat kizárólag azok elbírálására használhatja fel, az ett l eltér célú felhasználásról az ajánlattev vel külön meg kell állapodni. 3. AZ ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI 3.1. Az ajánlatok értékelésének menete Az ajánlatok formai és adminisztratív kiértékelését Ajánlatkér Bírálóbizottsága végzi. Ajánlatkér a bontásnál el zetesen megvizsgálja, hogy az ajánlatok csomagolása sértetlen-e. Az Ajánlatkér az összes ajánlattev számára, azonos feltételekkel a Kbt ában foglaltak szerint teljes körben hiánypótlásra lehet séget biztosít, továbbá az ajánlatokban található, nem egyértelm kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattev kt l felvilágosítást kérhet. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az Ajánlatkér egyidej leg, közvetlenül, írásban küldi meg az összes ajánlattev számára, megjelölve a határid t, továbbá ajánlatonként a pótlandó hiányokat. Mindaddig, amíg bármely ajánlattev számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására ajánlatkér által a felszólításban, illetve értesítésben megjelölt határid van folyamatban, az ajánlattev pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkér nem hívta fel hiánypótlásra. A hiánypótlási felhívás kiküldését követ en az Ajánlatkér újabb hiánypótlást rendel el, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szerepl hiányt észlel. A korábban megjelölt hiányok a kés bbi hiánypótlások során már nem pótolhatók, de önkéntes hiánypótlás az ezzel nem érintett körben ekkor is teljesíthet. Ajánlatkér felhívja a figyelmet a Kbt. 67. (7)(8) bekezdéseiben foglaltakra! Ha az ajánlatkér az ajánlatban a 63. (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkér végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattev t egyidej leg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatja az Ajánlatkér. Amennyiben az ajánlat a megkötni tervezett szerz dés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz, Ajánlatkér az ajánlatok étékelése során a Kbt ban foglaltak szerint jár el. Ha az ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mérték nek, illetve kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkér az ajánlatok étékelése során a Kbt ban foglaltak szerint jár el. Az Ajánlatkér részér l az ajánlatok vizsgálata és értékelése során az ajánlatokkal kapcsolatban esetleg felmerült, s írásban feltett kérdéseit a címzett ajánlattev cégjegyzésre jogosult 12

13 képvisel je útján köteles megválaszolni. (Amennyiben a válaszlevelet az ajánlattev cégjegyzésre jogosult képvisel jének felhatalmazása alapján más személy írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatalmazást szintén csatolni kell a hiánypótláshoz, feltéve, hogy a meghatalmazás nem szerepel az ajánlatban.) Amennyiben az ajánlattev nem tesz eleget válaszadási, illet leg indokolási kötelezettségének, az Ajánlatkér az ajánlatot a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenné nyilvánítja. Mindez nem érinti azt a tényt, hogy az Ajánlatkér más okból is érvénytelenné nyilváníthassa az ajánlatot, így pl. nem fogadja el az írásos indokolásban foglaltakat. Az ajánlatok bírálatát az ajánlatkér két szakaszban végzi: - Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határid re benyújtott, ajánlati kötöttséggel nem terhelt (els ) ajánlatok vonatkozásában az ajánlatkér megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott feltételeknek. Már a tárgyalások megkezdését megel z en köteles az ajánlatkér megállapítani az ajánlattev szerz dés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, valamint ha az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen. Az ajánlatot akkor is a tárgyalások megkezdését megel z en érvénytelenné nyilvánítja Ajánlatkér, ha az ajánlattev nem felel meg - vagy nem állapítható meg, hogy megfelel-e - a szerz dés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek vagy az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen, vagy ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében nincs lehet ség az ajánlat megfelel vé tételére. Az ajánlatban foglalt egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a tárgyalások befejezéséig kell pótolni. - A tárgyalások befejezését követ en az ajánlatkér megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok megfelelnek-e a felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra vonatkozó hiányok, amelyeket az els ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig kellett volna pótolni, ezt követ en már nem pótolhatóak. Az érvényes végleges ajánlatokat az ajánlatkér az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján értékeli. Ajánlatkér az érvénytelennek nyilvánított ajánlatot nem veszi figyelembe a végs sorrend megállapításakor. A Kbt. 74. (1)-(3) bekezdésében foglalt esetekben Ajánlatkér az adott ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. Az ajánlatkér kizárja az eljárásból azt az ajánlattev t vagy alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vev szervezetet, aki a) a kizáró okok [ ] hatálya alá tartozik; 13

14 b) részér l a kizáró ok [ ] az eljárás során következett be. Az ajánlatkér kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattev t, aki a) azt az ajánlattev t, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. (5) bekezdése], b) azt az ajánlattev t, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. (5) bekezdése]. Ajánlatkér csak az érvényesnek min sített ajánlatokat értékeli. Ajánlatkér az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelel ajánlatokat a legalacsonyabb összeg ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján értékeli Értesítés az ajánlatkér döntésér l Az els tárgyalás tervezett id pontja: július 31. melynek pontos id pontjáról Ajánlattev ket Ajánlatkér írásban tájékoztatni fogja. Ajánlatkér egy tárgyalási forduló megtartását tervezi, de fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben azt szükségesnek ítéli, újabb tárgyalási forduló(k)at tartson. A tárgyalások az ajánlattev kkel egyszerre folytatódnak le. Ajánlatkér minden egyes tárgyalásról jegyz könyvet készít, és az ajánlattev kkel aláíratja. Ajánlatkér a tárgyalások lefolytatásának lezárásaként a tárgyalást követ en tájékoztatást ad a szerz déses feltételek és m szaki tartalom véglegesítésér l, és a tárgyalások során meghatározott id pontban végs ajánlat megtételére kéri az ajánlattev ket. A végs ajánlat megtétele után ajánlati kötöttség áll be. A tárgyalás helyszíne: Méhkeréki Polgármesteri Hivatal, 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. Jegyz i iroda. Az ajánlatkér az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattev pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének id pontjától van kötve. Az ajánlati kötöttség id tartama: a tárgyalások befejezését l számított harminc nap. Az ajánlatkér indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának id pontját megel z en felkérheti az ajánlattev ket ajánlataiknak meghatározott id pontig történ további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti id pontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattev az ajánlatkér által megadott határid ben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkér által megjelölt id pontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattev ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti id pontját követ en az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. Az ajánlatkér az ajánlattev t írásban tájékoztatja az eljárás eredményér l, az eljárás eredménytelenségér l, az ajánlattev kizárásáról, a szerz dés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának a Kbt. 74. szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az err l hozott döntést követ en a lehet leghamarabb, de legkés bb három munkanapon belül. 14

15 Az ajánlatkér az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkér az ajánlatok elbírálásának befejezésekor tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattev részére egyidej leg, telefaxon vagy elektronikus úton történ megküldésével teljesíti. Az Ajánlatkér az eljárás eredményér l szóló összegezést az el bbiekben meghatározott határid n belül küldi meg az ajánlattev k számára. A Kbt ában meghatározott esetekben Ajánlatkér az eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A Kbt. 76. (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben az ajánlatkér tájékoztatást ad a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összegér l, továbbá adott esetben arról, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra. 4. A KBT. 54. (1) BEKEZDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁJÉKOZTATÁS Azon szervezetek neve, amelyekt l ajánlattev ajánlata elkészítése során tájékoztatást kap: - Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyel sége - Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyel sége - Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) - Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 5. ÉPÍTÉSI TERÜLET, KÖRÜLMÉNYEK ISMERTETÉSE Az építésre alkalmas munkaterületet megrendel a szerz dés létrejöttét követ en, el reláthatólag: augusztus 15. Az épít anyagok tárolására az intézmények udvarán megrendel által kijelölt, terület ál majd a vállalkozó rendelkezésére. Vállalkozó feladata a munkaterület bekerítése, Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni az érvényben lév munkavédelmi és balesetvédelmi, t zrendészeti és környezetvédelmi el írások betartásáról. Amennyiben ajánlattev közterületet vesz igénybe, közterület foglalási engedély beszerzése, annak költsége t terheli. Az ideiglenes energia (víz, villany) kiépítése nyertes vállalkozó feladata, a közm üzemeltet kkel való megállapodás és a költségek viselése is t terheli (almér k). A munkaterület, az épít anyagok és munkaeszközök rzése, vagyonvédelme vállalkozó feladata, költsége. Az ingatlan környezetében vállalkozó tevékenysége által okozott esetleges kárt vállalkozónak saját költségén helyre kell állítania, (burkolatok, zöldfelület, falak, homlokzatok ). Javasolt a szomszédos épületekr l fotódokumentáció felvétele, állapot rögzít jegyz könyvezése. 15

16 Az intézmények az építési munka idején is m ködni fognak (kivéve szünid k), ajánlattev knek ennek ismeretében kell ajánlatot tenni, ütemezni a kivitelezési munkát. (Nagy zajjal járó tevékenységet lehet leg oktatási id n kívül végezni, fokozottan gondoskodni a baleset megel legezésr l, használt területek porvédelme, stb.) 6. AZ AJÁNLATTÉTELHEZ SZÜKSÉGES EGYÉB INFORMÁCIÓK Kivitelezést a joger s építési engedélyezési tervnek, építési engedélyben foglaltaknak, valamint a kiviteli tervdokumentációnak és a nyertes ajánlatnak megfelel en kell végezni. M szaki tartalom tekintetében általánosságban ajánlatkér igénye az I. osztályú min ségben, új anyagok beépítésével való teljesítés a tervez i kiírásnak megfelel m szaki színvonalú, tartósságú anyagok alkalmazásával. A közbeszerzési eljárásban a m szaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23) Korm. Rendelet 26. (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel en ahol a terv, költségvetési kiírás, m szaki leírás meghatározott gyártmányú, eredet, típusú dologra hivatkozik, az csak a tárgy jellegének, követelményeinek egyértelm meghatározása érdekében történt, azzal egyenérték megajánlható (de alacsonyabb színvonalúak nem). Követelmény a tételes tervez i költségvetés szerinti ajánlat a tervez által megadott rendszerben. Ajánlattev feladata a költségvetés felülvizsgálata, ellen rzése. A költségvetés nem módosítható, nem egészíthet ki ajánlattev k által. Ajánlattev i észrevételt kiegészít tájékoztatás kérés keretében lehet jelezni ajánlatkér felé, aki a kiegészít tájékoztatás keretében rendelkezik arra vonatkozóan. Ajánlattev nek a tervdokumentáció, az ajánlati dokumentáció, a helyszín, az építési körülmények ismeretében körültekint en kell megadnia ajánlatát. A 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet 10. -ban foglaltaknak megfelel en: Az ajánlatkér ként szerz d fél vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerz dés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles ellen rizni, hogy a teljesítésben a Kbt (2) (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel alvállalkozó vesz részt. - ajánlattev ennek ismeretében ad ajánlatot. A 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet 11. -ban foglaltaknak megfelel en: Az ajánlattev ként szerz d fél az alvállalkozóval kötött szerz désben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerz dés szerinti, általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elér biztosítékot köthet ki. 16

17 7. AZ AJÁNLAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ JAVASLAT Ajánlattevőnek az ajánlat összeállítása során az alábbi tartalmi felépítést javasoljuk: Hivatkozás Iratanyag megnevezése - Fedlap - Tartalomjegyzék 1. sz. melléklet Felolvasólap (mellékelt minta alapján) Ajánlattev (közös ajánlat esetén a közös Ajánlattev k 2. sz. melléklet mindegyikének): 3. sz. melléklet 4. sz. melléklet 5. sz. melléklet sz. melléklet Céginformációs lap (mellékelt minta alapján) Ajánlattev (közös ajánlat esetén a közös Ajánlattev k mindegyikének): a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdés szerinti nyilatkozata az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerz dés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 60. (3) bekezdés); valamint arról, hogy a kis- középvállalkozásokról, támogatásuk fejl désér l szóló törvény szerint mikro,- kis- vagy középvállalkozásnak min sül-e (Kbt. 60. (5) bekezdés) a felhívás V.4) 5. pontja szerint (mellékelt minta alapján) Az ajánlattev nek, valamennyi közös ajánlattev nek nyilatkozat formájában meg kell jelölnie: A közbeszerzés azon részét, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni ( Kbt. 40. (1) bek. a) pont.). ajánlattételi felhívás V pont a) pontja; A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzés azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében közre fognak m ködni. ( Kbt. 40. (1) bek. b) pont.). - ajánlattételi felhívás V pont b) pontja; (Mellékelt minták alapján) Kizárólag közös ajánlattétel esetén a felhívás III.1.3) pontja szerint: eredeti vagy hiteles másolatú közös ajánlattev i nyilatkozat. (mellékelt minta alapján) Kizárólag közös ajánlattétel esetén a felhívás III.1.3) pontja szerint: eredeti vagy hiteles másolatú együttm ködési megállapodás. Kizárólag közös ajánlattétel esetén a felhívás III.1.3) pontja szerint: kijelölt közös képvisel meghatalmazása. Jogi helyzetre vonatkozó igazolások ajánlattev re közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattev k mindegyikére - az ajánlattételi felhívás III.2.1 pontja szerint: Nyilatkozat arról, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdésében és a Kbt. 56. (2) bekezdésében foglalt kizáró okok alá (mellékelt minta alapján) - Jogi helyzetre vonatkozó igazolások ajánlattev re közös ajánlattétel 17

18 7. sz. melléklet 8. sz. melléklet 9. sz. melléklet - - 9/A. sz. melléklet 9/B. sz. melléklet 9/C. sz. melléklet 10. sz. melléklet esetén a közös ajánlattev k mindegyikére - az ajánlattételi felhívás III.2.1 pontja szerint: A Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. -ban foglaltak szerinti dokumentumok Nyilatkozat a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállásáról (mellékelt minta alapján) Jogi helyzetre vonatkozó igazolások ajánlattev re közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattev k mindegyikére - az ajánlattételi felhívás III.2.1 pontja szerint: A Kbt. 58. (3) bekezdés szerinti cégszer nyilatkozat Pénzügyi-gazdasági alkalmasságra vonatkozó igazolások ajánlattev re közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattev k mindegyikére az ajánlattételi felhívás III.2.2 pontja szerint: cégszer nyilatkozat a számlavezet pénzintézetekr l és azok kizárólagosságáról az ajánlati felhívás V.4) 4./d pontja szerint (mellékelt minta alapján) Pénzügyi-gazdasági alkalmasságra vonatkozó igazolások ajánlattev re közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattev k mindegyikére az ajánlattételi felhívás III.2.2 pontja szerint: valamennyi számlavezet pénzintézetét l származó nyilatkozat a felhívás III.2.2. pontjában foglalt tartalommal. Pénzügyi-gazdasági alkalmasságra vonatkozó igazolások ajánlattev re közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattev k mindegyikére az ajánlattételi felhívás III.2.2 pontja szerint: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési m szaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) d) pontja alapján ajánlattev csatolja hatályos, építésszerelési kivitelez i felel sségbiztosítási szerz désének vagy kötvényének másolatát. Pénzügyi-gazdasági alkalmasságra vonatkozó igazolások ajánlattev re közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattev k mindegyikére az ajánlattételi felhívás III.2.2 pontja szerint: amennyiben ajánlattev az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodik, a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdésében foglalt nyilatkozatok és dokumentumok. M szaki alkalmasságra vonatkozó igazolások ajánlattev re közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattev k mindegyikére vonatkozóan az ajánlati felhívás III.2.3 pontja szerint: A felhívás megküldését megel z 5 évben végzett,, sikeres m szaki átadás-átvétellel lezárt, az el írásoknak, és a szerz désnek megfelel, a közbeszerzés tárgya (magasépítési beruházás kivitelezése) szerinti legjelent sebb kivitelezési munkáinak az ajánlattev, illetve az alkalmasság igazolásában részt vev más szervezet nyilatkozatát, vagy a szerz dést köt másik fél által adott igazolását legalább az alábbi 18

19 - 12.sz. melléklet - - tartalommal a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdésében foglaltak szerint. (mellékelt minta alapján) a 10. sz. melléklethez megadott szolgáltatások teljesítésér l a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdés szerinti, a szerz dést köt fél által kiállított referenciaigazolás vagy az ajánlattev / alkalmasság igazolásában részt vev más szervezet által kiállított referencianyilatkozata (a felhívásban foglalt tartalommal) M szaki alkalmasságra vonatkozó igazolások ajánlattev re közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattev k mindegyikére vonatkozóan az ajánlati felhívás III.2.3 pontja szerint: A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés e) pontja alapján a teljesítésben résztvev szakemberek, felel s m szaki vezet (k) megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése. A felel s m szaki vezet k esetében a tevékenység végzésére való érvényes jogosultságot és a névjegyzékben a megfelel besorolással való szereplést az ajánlatkér a Magyar Mérnöki Kamara honlapján elérhet nyilvántartásból ellen rzi. M szaki alkalmasságra vonatkozó igazolások ajánlattev re közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattev k mindegyikére vonatkozóan az ajánlati felhívás III.2.3 pontja szerint: amennyiben ajánlattev az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodik, a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdésében foglalt nyilatkozatok és dokumentumok. Egyéb igazolások, nyilatkozatok az ajánlattev re közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattev k mindegyikére vonatkozóan: - a cégbíróság által nyilvántartott cégadatokat illet en folyamatban lév változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattev által a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezésér l a cégbíróság által megküldött igazolás (adott esetben) a felhívás V.4.) 6/c) pontja alapján; - az ajánlattev képviseletére jogosult, az ajánlatban aláíróként szerepl személy(ek) aláírási címpéldányát, a cégkivonatban nem szerepl kötelezettségvállaló esetében az erre vonatkozó (a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó) írásbeli meghatalmazását, illetve egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói igazolvány másolatát (adott esetben) a felhívás V.4.) 6/b) pontja alapján; - cégszer nyilatkozata arról a felhívás V.4) 5/a) pontja alapján, hogy a dokumentáció részét képez szerz déstervezetet feltétel és jogfenntartás nélkül, teljes kör en elfogadja (az ajánlathoz szerz déstervezet nem kell csatolni) 11. sz. melléklet Nyilatkozat arról, hogy ajánlattev teljes kör en tájékozódott az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal él k esélyegyenl ségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekr l, 19

20 amelyeknek a teljesítés helyén és a szerz dés teljesítése során meg kell felelni. - Egyéb, az ajánlattevő szerint szükségesnek tartott további információ - Idegen nyelvű irat fordítása (adott esetben) 20

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

az ajánlatkérő strandjának homokkotrása és a kotrási terület egy részének visszahomokozása

az ajánlatkérő strandjának homokkotrása és a kotrási terület egy részének visszahomokozása az ajánlatkérő strandjának homokkotrása és a kotrási terület egy részének visszahomokozása Közbeszerzési Értesítő száma: 2005/17 Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. egyszerű eljárás Beszerzés tárgya: ajánlattételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B épület 2. A közbeszerzés

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Budai

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK a Szolgáltatási szerződés az esztergomi Vaszary Kolos Kórház kórházban meglévő és működő Enterprise Multi Medikai Alkalmazás használati jogának és informatikai tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ HELYETTESE 1358 BUDAPEST, SZÉCHENYI RKP. 19..1 ~ GFH-.. ~.. /2009. Brückner István úr részére, értékesítési és marketing igazgató Complex Kiadó Kft. 1117 Budapest,

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (2. sz. módosítással egységes szerkezetben)

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (2. sz. módosítással egységes szerkezetben) HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (2. sz. módosítással egységes szerkezetben) A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2013. (06.19.) Öh.

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Budapest

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1051 Budapest Sas u. 23. Tel. szám:

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Biatorbágy Város Önkormányzata Levelezési

Részletesebben

Battonya határátkelőhely infrastruktúrájának bővítése során mérnöki feladatok teljes körű ellátása

Battonya határátkelőhely infrastruktúrájának bővítése során mérnöki feladatok teljes körű ellátása Battonya határátkelőhely infrastruktúrájának bővítése során mérnöki feladatok teljes körű ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2005/20 Szolgáltatás; A szerződés a közbeszerzési Beszerzés tárgya: megállapodás

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 2 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

I. Fejezet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) bekezdése szerinti folytatott tárgyalásos eljárásban. Postai irányítószám: 2840

I. Fejezet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) bekezdése szerinti folytatott tárgyalásos eljárásban. Postai irányítószám: 2840 I. Fejezet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 112. (2) bekezdése szerinti folytatott tárgyalásos eljárásban 1.Ajánlatkérő neve: Vértesi Erőmű Zrt. Postai cím: külterület 0718/10 hrsz. Város/Község Oroszlány

Részletesebben

Nyilatkozatok, nyomtatványok

Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok Ajánlattevők a nyilatkozatmintákat nem kötelesek alkalmazni ajánlatuk elkészítésekor. 1. 1 példány (papír alapú) + elektronikus adathordozó (nem bontható kötésben)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról mobiltelefonok beszerzése tárgyban verseny újbóli megnyitásával lebonyolított közbeszerzés eljárásban 1) Az Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége: Nemzeti

Részletesebben

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza.

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út )

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út ) KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG PARANCSNOKA ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYHELYETTES Cím: 1101 Budapest, Kerepesi út 4749., Levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314 (városi: 4327301, fax: 4327401 (BM vezetői: 26030, BM: 26500,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE 1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK Hivatalos név: Barcika

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Adásvételi keretszerződés

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9.

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9. RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9. Kapcsolattartó neve, címe, telefon- és telefax száma, e-mail címe: Nagyné Juhász Klára

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Farnesol oldat és egyéb vegyszerek beszerzése

Debreceni Egyetem. Farnesol oldat és egyéb vegyszerek beszerzése Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Farnesol oldat és egyéb vegyszerek beszerzése a Melanin Koncentráló Hormon Receptor (MCH-R) Izgató Hatás Mezőgazdasági Kiaknázására Irányuló

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-199/2015._A Debreceni Egyetem részére történő LSM 510 konfokális mikroszkóp javításához szükséges

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, és honlap címe:

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma,  és honlap címe: Eljárást megindító felhívás a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe: Hivatalos név és székhely: Oroszlány Város Önkormányzata, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.,

Részletesebben

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást 7. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 6. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. szakasz: Ajánlatkérő. II. szakasz: Tárgy

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. szakasz: Ajánlatkérő. II. szakasz: Tárgy Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Hivatalos név: Hírös Sport Nonprofit Kft. Postai cím: Olimpia u. 1/A. Város: Kecskemét Postai irányítószám: 6000 II. szakasz:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

1221 Tárgy: Közbeszerzési utóellenőrzési jelentés

1221 Tárgy: Közbeszerzési utóellenőrzési jelentés BUS-OXY Egészségügyi Gázforgalmazó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Budapest Iktatószám: K-2013/08-0002202/130 Kanyargó utca 25. Kelt: 2013. augusztus 23. 1221 Tárgy: Közbeszerzési utóellenőrzési jelentés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK AZ ELTE ÁLTAL KIÍRT, BÜFÉ ÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI K ONCESSZIÓ, 2 HE L Y SZÍNE N MEGNEVEZÉSŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK AZ ELTE ÁLTAL KIÍRT, BÜFÉ ÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI K ONCESSZIÓ, 2 HE L Y SZÍNE N MEGNEVEZÉSŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KIEGÉSZÍTŐ IRATOK AZ ELTE ÁLTAL KIÍRT, BÜFÉ ÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI K ONCESSZIÓ, 2 HE L Y SZÍNE N MEGNEVEZÉSŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN 1 ÚTMUTATÓ Ajánlatkérő a részvételi

Részletesebben

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1122 Budapest XII. ker., Maros u. 19-21.) 2.

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Napi takarítás mennyiségek:

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Napi takarítás mennyiségek: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Baranya Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérő címe: 7623 Pécs József Attila u.10. Kapcsolattartó: Paróczi

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Cívis Ház Zrt. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. Telefon: 52/503-111, 52/503-143, Telefax: 52/503-114 E-mail: kiralyne.aniko@civishaz.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Az élelmezési nyersanyag

Részletesebben

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az Ajánlatkérő neve és címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás megindítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdésének a) pontja alapján A közbeszerzés tárgya:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények részére

Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények részére Siófok Város Önkormányzata (8600 Siófok, Fő tér 1.) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ A Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Motorikus dízelgázolaj beszerzése

Motorikus dízelgázolaj beszerzése Motorikus dízelgázolaj beszerzése (Eljárás száma: T-148/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott

Részletesebben

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS 35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-429/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. november AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Kommunikációs Hivatal 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. Az ajánlatkérő más ajánlatkérő nevében végzi a beszerzést: Diákhitel Központ Zrt. (AK15799) 1027 Budapest,

Részletesebben