Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése"

Átírás

1 Ajánlati Dokumentáció Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése

2 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 2 Az ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatos információk Ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza az ajánlattételi felhívás és dokumentáció valamennyi előírását. Amennyiben az ajánlattevő nem adja meg az összes, a felhívásban és dokumentációban kért információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel meg a felhívásban és dokumentációban foglaltaknak, ez minden vonatkozásban az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Az ajánlattevő köteles a dokumentációban foglalt információkat bizalmasan kezelni. A dokumentáció, azok egyes részei, vagy másolati példányai kizárólag a dokumentumokban feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően használhatók fel. A dokumentáció másra át nem ruházható. Az ajánlat formája és aláírása Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlati példányokról: Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), roncsolásmentes kötésben kell benyújtani, zárt csomagolásban, magyar nyelven. Az ajánlat oldalait folyamatos oldalszámozással kell ellátni, és az ajánlathoz tételes oldalszámozásra hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni. A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni: Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése - közbeszerzési ajánlat - ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel! Amennyiben nem az előírt címre, továbbá sérülten, esetleg késve érkezik, az az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után. A posta hibájából adódó késedelemért, vagy eltűnésért, továbbá a csomagolás esetleges sérüléseiért ajánlatkérő felelősséget nem vállal! Ajánlati példányok aláírása Az ajánlat eredeti példányát és a másolatokat gépelve, nyomtatva, vagy eltávolíthatatlan tintával írva, kell beadni az ajánlattevő, vagy olyan személy(ek) aláírásával, aki(k) felhatalmazott(ak) arra, hogy a szerződést az ajánlattevő számára kötelező érvényűvé tegye(ék). Utóbbi esetben a meghatalmazást az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlat és kitöltött mellékleteinek minden oldalát az ajánlatot aláíró személynek vagy személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk (szignálás), függetlenül attól, hogy egy adott nyilatkozaton már szerepel az ajánlatot aláíró személy neve. Teljességi nyilatkozat (3. sz. melléklet) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. (1) és (3) bekezdése és a 306/A. (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Tartalmaznia kell továbbá Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis-és

3 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 3 középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. Ajánlati dokumentáció javítása Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hibakiigazításokat; az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk. Ajánlattétel költségei Az Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. Az ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől. Ajánlat visszavonása Az ajánlat visszavonását az ajánlattételi határidő lejárta előtt levélben, vagy faxon jelezni kell a benyújtás címén. Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi elhívásban foglaltakat, a dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Eltérés esetén az ajánlattételi felhívásban foglaltak az irányadók. Irányadó jogszabály Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevő ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra ill. a nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos magyar jogi előírásokat. Az Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát ezek figyelembevételével állítja össze. Az ajánlatok összeállításánál a felhívásban és az ajánlatkérő által összeállított dokumentációban és a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény előírásaiban foglaltak szerint kell az ajánlattevőnek eljárni és ajánlatát elkészíteni. Ajánlatok bontása Ajánlatok felbontása az ajánlattevők számára nyilvánosan, az ajánlattétel benyújtásának idején és helyén történik. A felbontást az ajánlatkérő megbízottjai végzik. Az ajánlatok felbontásáról ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, a résztvevőket jelenléti íven regisztrálja. Az ajánlatok bontásának megkezdése után ajánlattevő ajánlatát nem módosíthatja, még az ajánlattevő számára hátrányos tévedés vagy számszaki hiba esetén sem. Az ajánlatok felbontását követően az elbírálásban hivatalosan részt vevőkön kívül más személy nem kaphat információt az értékeléssel kapcsolatban. Iratjegyzék (Teljesség igénye nélkül!) A Kbt. 54. (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét Ajánlatkérő elkészíti jelen dokumentáció mellékleteként. Az

4 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 4 iratjegyzék célja ajánlattevő munkájának megkönnyítése. Amennyiben az iratjegyzék és ajánlattételi felhívás tartalma között eltérés van minden esetben az ajánlattételi felhívásban foglaltak az irányadóak. Ajánlattevő sajátos jelentkezési helyzetére tekintettel előfordulhat, hogy egyéb nyilatkozatok/igazolások benyújtására is szükség lehet, ezért kérjük az ajánlat megfelelő összeállításához a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv-ben foglaltakra fokozott figyelemmel lenni. Nyilvánosság Üzleti titok: közbeszerzési eljárásban üzleti titoknak minősül a Ptk ának (2)-(3) bekezdésében így meghatározott fogalom. Ajánlattevő az ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben - közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az ajánlattevő azonban nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), az általa kért ellenszolgáltatásnak, valamint olyan ténynek, információnak vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül. Nem korlátozható, illetve nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan információ nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. Ajánlatkérő tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés aláírásával hozzájárul, az adott szerződés teljes terjedelemben az ajánlatkérő honlapján való közzétételéhez. [Ajánlatérő április 1-jét követően köteles a Kbt. 17/C. (1) bekezdésben megjelölt adatokat, információkat, hirdetményeket 5 munkanapon belül a saját honlapján, október 1-jét követően a Közbeszerzések Tanácsa honlapján közzétenni.] Kommunikáció Az eljáráshoz kapcsolódó kommunikáció a felolvasólapon megadott elérhetőségek egyikén, elsősorban telefaxon keresztül történik. Felolvasólap Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a kitöltött és cégszerűen aláírt felolvasólapot, melynek mintáját a jelen dokumentáció 1. számú melléklete tartalmazza. A felolvasólapot kizárólag az Ajánlatkérő által kiadott formában és tartalommal köteles Ajánlattevő benyújtani. Ajánlati ár megadása: Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat a mellékelt felolvasólapon kell megadni. Az ajánlati dokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírás tételeit köteles Ajánlattevő beárazni és az összesen nettó ajánlati árakat a felolvasólapon feltüntetni, majd egy végső összesen árat képezni. Ez a végső ajánlati ár képezi a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Az ajánlatok értékelése Az ajánlatkérő részére a benyújtott ajánlatok elbírálásának, valamint a döntés meghozatalának előkészítését a Közbeszerzési Szabályzat alapján létrehozott bíráló bizottság végzi. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 57. (2) bekezdésének a.) pontjában foglaltak szerint bírálja el.

5 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 5 A kizáró okok igazolása Ajánlattevőnek, a 10% feletti alvállalkozónak és az erőforrás-szervezetnek saját magára vonatkozóan az ajánlatban egyértelműen nyilatkoznia kell, hogy a kizáró okokat az ajánlatában, vagy ajánlattevő nyertessége esetén az eredményhirdetést követően kívánja igazolni. Amennyiben a nyilatkozat(ok) szerint az ajánlatban történik a kizáró okok igazolása, úgy azzal kapcsolatban a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó rendelkezései alkalmazandók és alkalmazhatók. Amennyiben a nyilatkozat alapján ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó / erőforrást biztosító szervezet csak az ajánlattevő nyertessége esetén, az eredményhirdetést követően kívánja a kizáró okokat igazolni, úgy azokkal kapcsolatban (bizonyos igazolások ajánlatban történő csatolása esetén is) a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandók és alkalmazhatók. Az ajánlatban benyújtott igazolások szükség esetén a Kbt. 63. (1) b) pontja szerinti határidőig újra benyújthatóak. Becsatolandó dokumentumok: Ajánlattevő, 10% feletti alvállalkozó és az erőforrás-szervezet nyilatkozata a kizáró okok választott igazolási módjáról (mellékelt minta szerint). Ajánlattevőnek, illetve adott esetben a 10% feletti alvállalkozónak és az erőforrás-szervezetnek saját magára vonatkozóan az ajánlatban egyértelműen nyilatkoznia kell, hogy a kizáró okokat az ajánlatában, vagy ajánlattevő nyertessége esetén az eredményhirdetést követően kívánja igazolni. Amennyiben a nyilatkozat(ok) szerint az ajánlatban történik a kizáró okok igazolása, úgy azzal kapcsolatban a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó rendelkezései alkalmazandók és alkalmazhatók. Amennyiben a nyilatkozat alapján ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó / erőforrást biztosító szervezet csak az ajánlattevő nyertessége esetén, az eredményhirdetést követően kívánja a kizáró okokat igazolni, úgy azokkal kapcsolatban (bizonyos igazolások ajánlatban történő csatolása esetén is) a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandók és alkalmazhatók. Az ajánlatban benyújtott igazolások szükség esetén a Kbt. 63. (1) b) pontja szerinti határidőig újra benyújthatóak. (1)Nyilatkozat a kizáró okok hatálya alá tartozásról Kbt. 63. (1) bek. a) pont első fordulat alapján (adott esetben) Az ajánlattevőnek és - a 71. (1) bekezdésének b) és c) pontja, valamint a 63. (5) bekezdése szerinti esetben - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének, valamint - ha az ajánlatkérő azt előírta - a 61. (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlattevő nyertessége esetén az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén ajánlattevőknek) és - a 71. (1) bekezdésének b) és c) pontja, valamint a 63. (5) bekezdése szerinti esetben - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a 63. (2)-(5) bekezdés és a 63/A. (1) bekezdése

6 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 6 szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének, valamint - ha az ajánlatkérő azt előírta - a 61. (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta. A nyertes ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet - ha az ajánlatban nem adta be - az eredményhirdetést követő nyolc napon belül köteles csatolni a 60. (1) bekezdésének e) pontja és - ha az ajánlatkérő azt előírta - a 61. (2) bekezdése szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságok igazolását arról, hogy az igazolás kiállításának időpontjában van-e az ajánlattevőnek vagy alvállalkozójának vagy a számára erőforrást nyújtó szervezetnek a hatóság által nyilvántartott köztartozása, vagy ha van, annak megfizetésére halasztást kapott. Amennyiben az ajánlatkérő alkalmazza a 91. (2) bekezdését, és a nyertes ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet a (3) bekezdésben előírt határidőn belül az igazolásokat nem, vagy nem megfelelő tartalommal csatolja, az ajánlatkérő az eredményhirdetést követő kilencedik napon elektronikus úton felhívja a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőt az igazolások benyújtására. A következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá a számára erőforrást nyújtó szervezetnek az eredményhirdetést követő kilencedik naptól számított nyolc napon belül kell a szükséges igazolásokat becsatolnia, ha az ajánlatban nem adta be. (2)Kizáró okok igazolásai 63. (1) bek. a) pont második fordulat alapján (adott esetben) Az ajánlattevő és - a 71. (1) bekezdésének b) és c) pontja, valamint a 63. (5) bekezdése szerinti esetben - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet jogosult az ajánlatban igazolni, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének, valamint - ha az ajánlatkérő azt előírta - a 61. (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá. A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában a Kbt. 63. (2) bekezdés szerinti nyilatkozatok, igazolások, benyújtása eredeti vagy hiteles másolati példányban a Kbt. 63. (3) bekezdésében foglaltak szerint történik. Ajánlattevő köteles kitöltve ajánlatába becsatolni az ajánlati dokumentáció sz. mellékleteit.

7 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 7 1.sz. melléklet FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve:... Ajánlattevő székhelye/címe:... Ajánlattevő telefonszáma:... Ajánlattevő telefaxszáma:... Ajánlattevő címe:... Megnevezés Nettó (Ft) Áfa (Ft) Bruttó (Ft) Bocskaikert, Debreceni utca és Csillag u /3 hrsz. alatti Szolgáltatóház előtti térburkolat kialakítási munkái: Bocskaikert, Debreceni utcán 14450/7 hrsz. szám alatt játszótér kialakítási munkálatok Bocskaikert, Baross Gábor utca 19. sz /3 hrsz. alatti Németh László Általános Iskola és Óvoda előtti térburkolat kialakítása: Bocskaikert, 0139/15 hrsz. ú külterületi földrészleten épült ravatalozó épület külső felújításának kiviteli munkái: VÉGSŐ ÖSSZESEN Ajánlattevő Kkvt. szerinti minősítése (megfelelő aláhúzandó!) Az ajánlat számozott oldalt tartalmaz. Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás Kelt:, hó nap Cégszerű aláírás * Ezt az oldalt kérjük tollal vagy géppel kitölteni, és az eredeti példány elejére csatolni. A másolati példányokhoz elegendő a másolatban csatolni a felolvasólapot)

8 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 8 2.sz. melléklet TELJESSÉGI NYILATKOZAT Alulírott(ak) (cégszerű aláírók megnevezése) (cég megnevezése, címe) cégjegyzésre jogosult képviselői a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 70. (1) bekezdés értelmében - az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttanulmányozása után ezennel kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Jelen nyilatkozatunkkal igazoljuk, hogy az ajánlati felhívás és dokumentáció tartalmát minden vonatkozásban kielégítőnek tartjuk az egyértelmű ajánlattétel vonatkozásában. Ennek megfelelően amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk készek és képesek vagyunk a dokumentációban meghatározott tárgyban szerződéses jogviszonyt létesíteni és a szerződést teljesíteni. Nyilatkozunk továbbá arra vonatkozóan, hogy a nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a 305. (1)-(3) bekezdése és a 306/A. (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Az ajánlatot az Ajánlati felhívásban és dokumentációban előírt feltételeknek megfelelően készítettük el. Jelen nyilatkozatot a Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tesszük. Dátum Ajánlattevő cégszerű aláírása

9 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 9 3.sz. melléklet NYILATKOZAT AJÁNLATTEVŐNEK A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKRÓL L SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI BESOROLÁSRÓL Alulírottak (cégszerű aláíró(k) megnevezése), a (ajánlattevő megnevezése) ajánlattevő képviseletében nyilatkozunk, hogy cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény * 3. -a szerint vállalkozásnak minősül. Dátum, Ajánlattevő cégszerű aláírása * Amennyiben ajánlattevő a évi XXXIV. Törvény 3. -a alapján nem minősül mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak, és így a fenti jogszabály 2. -a értelmében nem tartozik a hivatkozott törvény hatálya alá, úgy ez esetben ilyen tartalmú nyilatkozat benyújtására köteles.

10 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 10 4.sz. melléklet NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSÁRÓL Nyilatkozat a kizáró okok választott igazolási módjáról (mellékelt minta szerint) Az ajánlattevők az ajánlatban saját, valamint a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában külön nyilatkozzanak arra nézve, hogy a Kbt a (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglalt két lehetőség közül az egyes kizáró okok tekintetében melyikkel kívánnak élni, azaz az egyes kizáró okokat az ajánlatában, vagy ajánlattevő nyertessége esetén az eredményhirdetést követően kívánja igazolni. Amennyiben a nyilatkozat(ok) szerint az ajánlatban történik bizonyos kizáró okok igazolása, úgy azzal kapcsolatban a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó rendelkezései alkalmazandók és alkalmazhatók. Amennyiben a nyilatkozat alapján ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó / erőforrást biztosító szervezet csak az ajánlattevő nyertessége esetén, az eredményhirdetést követően kíván bizonyos kizáró okokat igazolni, úgy azokkal kapcsolatban a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandók és alkalmazhatók. Nyilatkozat a kizáró okok igazolásáról 1 Alulírott..., mint a(z)... (székhely: ) Ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy a felhívás III.2.1. pontjában előírt kizáró okokat saját magam vonatkozásában a következők szerint kívánom igazolni: Kizáró okok Kbt. 60. (1) bek. a) pont: Kbt. 60. (1) bek. b) pont: Kbt. 60. (1) bek. c) pont: Kbt. 60. (1) bek. d) pont: Kbt. 60. (1) bek. e) pont: Igazolás (Ajánlatban/Nyertesség esetén az eredményhirdetést követően) Ajánlathoz csatolt igazolás helye az ajánlatban (oldalszám megjelölése) 1 Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 88. (1) bek i) pontjában foglaltakra.

11 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 11 Kbt. 60. (1) bek. f) pont: Kbt. 60. (1) bek. g) pont: Kbt. 60. (1) bek. h) pont: Kbt. 61. (1) bek. a) pont: Kbt. 61. (1) bek. b) pont: Kbt. 61. (1) bek. c) pont: Kbt. 61. (1) bek. d) pont: Kbt. 61. (1) bek. e) pont: Kijelentem továbbá, hogy a felhívás III.2.1. pontjában előírt kizáró okokat a 10% feletti alvállalkozó vonatkozásában a következők szerint kívánom igazolni 2 : Kijelentem továbbá, hogy a felhívás III.2.1. pontjában előírt kizáró okokat az erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában a következők szerint kívánom igazolni 3 : Jelen nyilatkozatot a. ajánlatkérő által indított, a tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem. Kelt:., év.. hó nap képviseletre jogosult aláírása 2 Fenti táblázat szükség szerint ismétlendő.

12 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 12 Iratjegyzék Sorszám Csatolandó iratok és dokumentumok Megjegyzés Hivatkozás a Kbt. 4. 9/A. pontjában foglaltakra 1. Felolvasólap Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldánya Ajánlatot aláíró személy meghatalmazása. A Felolvasólap mintáját jelen dokumentáció 1. számú melléklet tartalmazza. Eredeti, vagy a Kbt. 20. (3) bek. szerinti hiteles másolatban csatolandó Csak akkor csatolandó, ha nem a cégjegyzésre jogosult írja alá az ajánlatot Teljességi nyilatkozat A nyilatkozat mintáját jelen dokumentáció 2. számú melléklet tartalmazza. 5. Nyilatkozat Kkvt. alapján A nyilatkozat mintáját jelen dokumentáció 3. számú melléklet tartalmazza. 6. Nyilatkozat a kizáró okok igazolása A nyilatkozat mintáját jelen dokumentáció 4. számú melléklet tartalmazza Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. (1) bekezdés a.) pontjára vonatkozóan Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. (1) bekezdés b.) pontjára vonatkozóan Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. (1) bekezdés c.) pontjára vonatkozóan Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. (3) bekezdése szerint A nyilatkozatban a valóságnak megfelelően ismert, de attól eltérően közölt adatokat ajánlatkérő hamis nyilatkozatnak (Kbt. 4. 9/A pont) tekinti és a Kbt. 62. (1) bekezdés b.) pontjában foglaltakra tekintettel, a Kbt. 88. (1) bekezdés i.) pontjában foglalt jogkövetkezményt alkalmazza. 3 Fenti táblázat szükség szerint ismétlendő.

13 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Kizáró okok hiányára vonatkozó nyilatkozat (ajánlattevő) Közjegyző által hitelesített nyilatkozat a Kbt. 60. (1) bekezdésének d) és f) pontjaira tekintettel Közjegyző által hitelesített nyilatkozat a Kbt. 61. (1) bekezdés a) - c) pontjaira tekintettel. VPOP és a területileg illetékes APEH igazolása, vagy a területileg illetékes APEH által kiállított együttes adóigazolás Kizáró okok hiányára vonatkozó nyilatkozat (10% feletti alvállalkozó) Kizáró okok hiányára vonatkozó nyilatkozat (Kbt. 71. (1) bekezdés c.) pont szerinti erőforrás szervezet) (P1) jelű alkalmasság igazolása a Kbt. 66. (1) bekezdés a.) pontja szerint az ajánlati felhívásban megfogalmazottak szerint (P2) jelű alkalmasság igazolása a Kbt. 66. (1) bekezdés b.) pontja szerint az ajánlati felhívásban megfogalmazottak szerint (M1) jelű alkalmasság igazolása az ajánlati felhívásban megfogalmazottak szerint M2) jelű alkalmasság igazolása az ajánlati felhívásban megfogalmazottak szerint M3) jelű alkalmasság igazolása az ajánlati felhívásban megfogalmazottak szerint M4) jelű alkalmasság igazolása az ajánlati felhívásban megfogalmazottak szerint További információk pontjában található egyéb nyilatkozatok Az ajánlatban az ajánlattevőknek elegendő írásban nyilatkoznia arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésében, valamint a 61. (1) bekezdés a)-e) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá. u.az., mint a 11. pont u.az, mint a 11. pont

14 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Ajánlati dokumentációban kért egyéb nyilatkozatok

15 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 15 KIVITELI TERVEK

16 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 16 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tervezet amely létrejött egyrészről Bocskaikert Önkormányzat (4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20.) Képviseli: Szőllős Sándor polgármester Székhely: Bocskaikert KSH szám: Bankszámla szám: Adószám: mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) másrészről a Képviseli: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámla szám: mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között, az alábbi előzmények után és feltételek szerint: I. Előzmények: Megrendelő egyszerű meghívásos közbeszerzési eljárást folytatott le Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése tárgyban. Vállalkozó ajánlattevőként az általános egyszerű közbeszerzési eljárásban a./2010. ( ) ÖH határozat alapján nyertes lett. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció és a vállalkozó ajánlata alapján felek az alábbiakban állapodnak meg. II. Szerződés tárgya: A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Bocskaikert, Debreceni utca és Csillag u /3 hrsz. alatti Szolgáltatóház előtti térburkolat kialakítását, Bocskaikert, Debreceni utcán 14450/7 hrsz. szám alatt játszótér kialakítását, valamint a Bocskaikert, Baross Gábor utca 19. sz /4 hrsz. alatti Németh László Általános Iskola és Óvoda előtti térburkolat kialakítását és a Bocskaikert, 0139/15 hrsz. ú külterületi földrészleten épült ravatalozó épület külső felújítását. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlattételi felhívás, illetve a Vállalkozó nyertes ajánlata.

17 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 17 III. Vállalkozói díj összege: Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót az 1. pont alatti feladatok teljesítéséért Nettó: ÁFA (25 %) Bruttó: Ft Ft Ft azaz bruttó.. forint Vállalkozói díj illeti meg. Fenti összeg magába foglalja a nyertes Vállalkozói ajánlat szerinti megvalósítás valamennyi költségét. A kivitelezés során a Vállalkozó két részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult. Az első részszámla benyújtása az igazolt teljesítés minimum 40%-os készültségénél lehetséges. A részszámlák összege nem haladhatja meg a nettó ajánlati ár 60 %-át. Végszámla benyújtásának időpontja: a beruházás sikeres műszaki átadás-átvételét követően. Az ellenszolgáltatás összegét a Megrendelő, a hozzá benyújtott, - a kijelölt kapcsolattartója által igazolt - számla kézhezvételét követően a teljesítéstől számított 30 napon belül átutalja a Vállalkozó számlájára. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés aláírását követően a Vállalkozó az ÁFA változása esetén a számlát a mindenkor hatályos ÁFA törvény szerint állítja ki, úgy, hogy a nettó ár nem változhat. IV. Teljesítési határidők: Az 1. pont alatti kivitelezési feladatok teljesítésének határideje: Munka kezdés időpontja: Munka befejezésének időpontja: június 30. V. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 1. A Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít műszaki ellenőre által. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 2. Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú teljesítést fogad el. A Megrendelő műszaki ellenőre az építési naplóban igazolja az eseti munkák elkészültét és a munka mennyiségét. 3. A Megrendelő a munkaterületeket munkavégzésre alkalmas állapotban..-án átadja Vállalkozónak. VI. Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 1. A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező feladatokat, munkákat az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú minőségben végzi el, vállalási összege I. osztályú teljesítésre vonatkozik.

18 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése A Vállalkozó a munkakezdés időpontját, valamint a műszaki vezetőjének adatait köteles megadni Megrendelőnek. A Vállalkozó köteles a munkaterületen a kivitelezési munkálatokat a munkaterület átadásakor megkezdeni, és egyidejűleg a felelős műszaki vezetője által az építési naplót megnyitni az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöVIM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően. Az építési naplót az építés helyszínén hozzáférhető helyen tartani. 3. A Vállalkozó az átadott munkaterületen kizárólagosan végez munkát. A munkavégzés ideje alatt a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel befejezéséig - köteles gondoskodni a terület őrzéséről, a vagyonvédelemről és arról, hogy a környezet legkisebb zavarásával végezze a munkát. 4. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 5. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt, ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, vagy összeolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 6. A Vállalkozó köteles a munka teljesítése során gondoskodni az érvényben lévő munkavédelmi, a balesetvédelmi és a környezetvédelmi előírások betartásáról. 7. A Megrendelő műszaki ellenőre jogosult a Vállalkozó munkáját bármikor ellenőrizni, a munkavégzéssel kapcsolatban tájékoztatást kérni. A helyszíni bejárás feltételeinek biztosítása a Vállalkozó feladata. 8. A Vállalkozó a szerződés elválaszthatatlan részét képező vállalkozói ajánlat fajlagos költségeit a szerződés időtartama alatt nem változtatja meg. 9. Ha a Vállalkozó anyagbeszerzési akadály miatt a szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlattételi felhívásban kiírt anyagot nem tudja beszerezni, úgy a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult attól eltérő, de azonos műszaki paraméterekkel rendelkező és műszaki színvonalú más anyagot beépíteni. 10. Vállalkozó az általa elvégzett munkákra és a beépített anyagokra 12/1988. (XII.27.) ÉVM-Ipm- KM-MÉM-KVM együttes rendeletben meghatározott időre kötelező alkalmassági időt vállalja. 11. A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyát képező munka végzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek okozott függetlenül attól, hogy a kárt harmadik fél a Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni. 12. A felek a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni. A Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében. VII. Kapcsolattartás A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja elsősorban a cégszerűen aláírt levél vagy okirat, egyéb esetekben a kapcsolattartás az Építési Naplón keresztül történik. Az Építési

19 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 19 Napló vezetése az 51/2000. (VIII.09.) FVM-GM-KÖVIM együttes rendelet szerint történik. Az Építési Naplóba bejegyzésre jogosult személyek: Vállalkozó felelős műszaki vezetője: név: tel és faxszám: Megrendelő műszaki ellenőre: név: tel és faxszám: VIII. Pénzügyi feltételek: 1. Amennyiben a Vállalkozó bármilyen olyan munkát elvégez, amelyet a Megrendelő nem szabályszerűen rendelt meg, akkor azok megtérítésére, kifizetésére Megrendelő nem kötelezhető. Szabályszerű megrendelésnek kizárólag a 6. pontban írt módon (cégszerűen aláírt levéllel vagy okirattal, kisebb munkák esetén a műszaki ellenőr által az Építési Naplón keresztül) történő megrendelés minősül. 2. A Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és címére kiállítva Megrendelőnek küldi meg teljesítésigazolás végett. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a leigazolt munkák átadását követően haladéktalanul jogosult számlázni. Megrendelő előleget nem folyósít. A Vállalkozó két részszámla benyújtására jogosult a részszámla benyújtása az igazolt teljesítés 40%-os, illetve 60%-os készültségénél lehetséges. A Vállalkozó szerződés tárgyát képező feladat elvégzését követően jogosult a végszámla benyújtására. A Megrendelő a kiállított számla alapján a teljesítés ellenértékét 30 napon belül köteles a Vállalkozónak - -.számú a(z)..bank pénzintézetnél vezetett számlájára átutalni. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a fizetendő késedelmi kamatra a Ptk vonatkozó szabályai az irányadók. A Megrendelőt kötbér illeti meg akkor, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek bármelyikét késedelmesen teljesíti. A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. A Vállalkozó köteles az ajánlatában vállalt kivitelezési véghatáridő betartására. A véghatáridő elmulasztása kötbérterhes. Megrendelőt a késedelem napjaira Ft késedelmi kötbér, legfeljebb a nettó Vállalkozói díj 20%-a illeti meg. A kötbért a Megrendelő jogosult a benyújtott végszámla összegéből levonni. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésre az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A -a irányadó. Erre tekintettel megállapodnak abban, hogy az említett paragrafus hatálya alá tartozó kifizetések esetében a Vállalkozó által kiállított számla melléklete, egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás, amellyel a Vállalkozó igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál

20 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 20 nyilvántartott köztartozása nincs. A Megrendelő mindaddig visszatarthatja a számla kifizetését, amíg az Art. 36/A -a szerint előírt igazolásokat a Vállalkozó meg nem küldi. A szerződésben meghatározott fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla valamennyi melléklete, így az együttes adóigazolás is a Megrendelő részére átadásra került. IX. Műszaki átadás-átvétel 1. A Vállalkozó a teljesítés időpontjáról 5 munkanappal korábban készre jelentő levél formában értesíti a Megrendelő műszaki ellenőrét, aki a készre jelentés alapján a műszaki átadás-átvételi eljárás összehívásáról gondoskodik. 2. A Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesít. 3. A Megrendelő műszaki ellenőre köteles az elvégzett munkát a Vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat hibajegyzékben rögzíteni. Amennyiben a kijavításhoz szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, Megrendelő műszaki ellenőre az átadás-átvételt megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetett időpontra köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni. 4. Tekintettel a IX.3 pontban foglaltakra, a Megrendelő által kitűzött megfelelő póthatáridőre Vállalkozó köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni. A Vállalkozó késedelem nélkül értesíti Megrendelőt, amikor a hiányosságok vagy hibák kijavításra kerültek. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által kitűzött megfelelő póthatáridőre a javítást írásbeli felszólítás ellenére nem végzi el, a Megrendelő azt a Vállalkozó költségére elvégeztetheti és a költségeket a végszámla összegéből levonhatja. 5. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a megrendelés műszaki átadás-átvétele a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át. A munkálatok befejezését a Megrendelő vagy képviselője az átadásátvételi jegyzőkönyvben rögzíti. 6. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiány miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. 7. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni (garanciális bejárás). A Megbízó készíti elő az utó-felülvizsgálati eljárást és hívja meg arra az érintetteket. X. Záró rendelkezések: 1. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni. 2. Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. Ez értelemszerűen vonatkozik a határidők betartására is.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviseli Fodor Zoltán polgármester)

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Főkert Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. sz. Ára: Ingyenes! AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyűjtőtartályos

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tőpéldány amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) Székhelye: 1081

Részletesebben

A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása

A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2012.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként.

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. Megrendelő fly. száma: TPO/1/2013 ikt. száma: 1.6527-14/2013 Vállalkozó fly. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (, Fogyatékkal Élők

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Csornai Többcélú Kistérségi Társulás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Csornai Többcélú Kistérségi Társulás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Csornai Többcélú Kistérségi Társulás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA árubeszerzés tárgyban kiírt közbeszerzési eljáráshoz 2010. március TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskimsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben