Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése"

Átírás

1 Ajánlati Dokumentáció Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése

2 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 2 Az ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatos információk Ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza az ajánlattételi felhívás és dokumentáció valamennyi előírását. Amennyiben az ajánlattevő nem adja meg az összes, a felhívásban és dokumentációban kért információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel meg a felhívásban és dokumentációban foglaltaknak, ez minden vonatkozásban az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Az ajánlattevő köteles a dokumentációban foglalt információkat bizalmasan kezelni. A dokumentáció, azok egyes részei, vagy másolati példányai kizárólag a dokumentumokban feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően használhatók fel. A dokumentáció másra át nem ruházható. Az ajánlat formája és aláírása Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlati példányokról: Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), roncsolásmentes kötésben kell benyújtani, zárt csomagolásban, magyar nyelven. Az ajánlat oldalait folyamatos oldalszámozással kell ellátni, és az ajánlathoz tételes oldalszámozásra hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni. A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni: Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése - közbeszerzési ajánlat - ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel! Amennyiben nem az előírt címre, továbbá sérülten, esetleg késve érkezik, az az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után. A posta hibájából adódó késedelemért, vagy eltűnésért, továbbá a csomagolás esetleges sérüléseiért ajánlatkérő felelősséget nem vállal! Ajánlati példányok aláírása Az ajánlat eredeti példányát és a másolatokat gépelve, nyomtatva, vagy eltávolíthatatlan tintával írva, kell beadni az ajánlattevő, vagy olyan személy(ek) aláírásával, aki(k) felhatalmazott(ak) arra, hogy a szerződést az ajánlattevő számára kötelező érvényűvé tegye(ék). Utóbbi esetben a meghatalmazást az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlat és kitöltött mellékleteinek minden oldalát az ajánlatot aláíró személynek vagy személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk (szignálás), függetlenül attól, hogy egy adott nyilatkozaton már szerepel az ajánlatot aláíró személy neve. Teljességi nyilatkozat (3. sz. melléklet) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. (1) és (3) bekezdése és a 306/A. (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Tartalmaznia kell továbbá Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis-és

3 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 3 középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. Ajánlati dokumentáció javítása Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hibakiigazításokat; az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk. Ajánlattétel költségei Az Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. Az ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől. Ajánlat visszavonása Az ajánlat visszavonását az ajánlattételi határidő lejárta előtt levélben, vagy faxon jelezni kell a benyújtás címén. Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi elhívásban foglaltakat, a dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Eltérés esetén az ajánlattételi felhívásban foglaltak az irányadók. Irányadó jogszabály Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevő ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra ill. a nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos magyar jogi előírásokat. Az Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát ezek figyelembevételével állítja össze. Az ajánlatok összeállításánál a felhívásban és az ajánlatkérő által összeállított dokumentációban és a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény előírásaiban foglaltak szerint kell az ajánlattevőnek eljárni és ajánlatát elkészíteni. Ajánlatok bontása Ajánlatok felbontása az ajánlattevők számára nyilvánosan, az ajánlattétel benyújtásának idején és helyén történik. A felbontást az ajánlatkérő megbízottjai végzik. Az ajánlatok felbontásáról ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, a résztvevőket jelenléti íven regisztrálja. Az ajánlatok bontásának megkezdése után ajánlattevő ajánlatát nem módosíthatja, még az ajánlattevő számára hátrányos tévedés vagy számszaki hiba esetén sem. Az ajánlatok felbontását követően az elbírálásban hivatalosan részt vevőkön kívül más személy nem kaphat információt az értékeléssel kapcsolatban. Iratjegyzék (Teljesség igénye nélkül!) A Kbt. 54. (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét Ajánlatkérő elkészíti jelen dokumentáció mellékleteként. Az

4 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 4 iratjegyzék célja ajánlattevő munkájának megkönnyítése. Amennyiben az iratjegyzék és ajánlattételi felhívás tartalma között eltérés van minden esetben az ajánlattételi felhívásban foglaltak az irányadóak. Ajánlattevő sajátos jelentkezési helyzetére tekintettel előfordulhat, hogy egyéb nyilatkozatok/igazolások benyújtására is szükség lehet, ezért kérjük az ajánlat megfelelő összeállításához a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv-ben foglaltakra fokozott figyelemmel lenni. Nyilvánosság Üzleti titok: közbeszerzési eljárásban üzleti titoknak minősül a Ptk ának (2)-(3) bekezdésében így meghatározott fogalom. Ajánlattevő az ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben - közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az ajánlattevő azonban nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), az általa kért ellenszolgáltatásnak, valamint olyan ténynek, információnak vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül. Nem korlátozható, illetve nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan információ nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. Ajánlatkérő tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés aláírásával hozzájárul, az adott szerződés teljes terjedelemben az ajánlatkérő honlapján való közzétételéhez. [Ajánlatérő április 1-jét követően köteles a Kbt. 17/C. (1) bekezdésben megjelölt adatokat, információkat, hirdetményeket 5 munkanapon belül a saját honlapján, október 1-jét követően a Közbeszerzések Tanácsa honlapján közzétenni.] Kommunikáció Az eljáráshoz kapcsolódó kommunikáció a felolvasólapon megadott elérhetőségek egyikén, elsősorban telefaxon keresztül történik. Felolvasólap Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a kitöltött és cégszerűen aláírt felolvasólapot, melynek mintáját a jelen dokumentáció 1. számú melléklete tartalmazza. A felolvasólapot kizárólag az Ajánlatkérő által kiadott formában és tartalommal köteles Ajánlattevő benyújtani. Ajánlati ár megadása: Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat a mellékelt felolvasólapon kell megadni. Az ajánlati dokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírás tételeit köteles Ajánlattevő beárazni és az összesen nettó ajánlati árakat a felolvasólapon feltüntetni, majd egy végső összesen árat képezni. Ez a végső ajánlati ár képezi a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Az ajánlatok értékelése Az ajánlatkérő részére a benyújtott ajánlatok elbírálásának, valamint a döntés meghozatalának előkészítését a Közbeszerzési Szabályzat alapján létrehozott bíráló bizottság végzi. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 57. (2) bekezdésének a.) pontjában foglaltak szerint bírálja el.

5 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 5 A kizáró okok igazolása Ajánlattevőnek, a 10% feletti alvállalkozónak és az erőforrás-szervezetnek saját magára vonatkozóan az ajánlatban egyértelműen nyilatkoznia kell, hogy a kizáró okokat az ajánlatában, vagy ajánlattevő nyertessége esetén az eredményhirdetést követően kívánja igazolni. Amennyiben a nyilatkozat(ok) szerint az ajánlatban történik a kizáró okok igazolása, úgy azzal kapcsolatban a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó rendelkezései alkalmazandók és alkalmazhatók. Amennyiben a nyilatkozat alapján ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó / erőforrást biztosító szervezet csak az ajánlattevő nyertessége esetén, az eredményhirdetést követően kívánja a kizáró okokat igazolni, úgy azokkal kapcsolatban (bizonyos igazolások ajánlatban történő csatolása esetén is) a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandók és alkalmazhatók. Az ajánlatban benyújtott igazolások szükség esetén a Kbt. 63. (1) b) pontja szerinti határidőig újra benyújthatóak. Becsatolandó dokumentumok: Ajánlattevő, 10% feletti alvállalkozó és az erőforrás-szervezet nyilatkozata a kizáró okok választott igazolási módjáról (mellékelt minta szerint). Ajánlattevőnek, illetve adott esetben a 10% feletti alvállalkozónak és az erőforrás-szervezetnek saját magára vonatkozóan az ajánlatban egyértelműen nyilatkoznia kell, hogy a kizáró okokat az ajánlatában, vagy ajánlattevő nyertessége esetén az eredményhirdetést követően kívánja igazolni. Amennyiben a nyilatkozat(ok) szerint az ajánlatban történik a kizáró okok igazolása, úgy azzal kapcsolatban a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó rendelkezései alkalmazandók és alkalmazhatók. Amennyiben a nyilatkozat alapján ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó / erőforrást biztosító szervezet csak az ajánlattevő nyertessége esetén, az eredményhirdetést követően kívánja a kizáró okokat igazolni, úgy azokkal kapcsolatban (bizonyos igazolások ajánlatban történő csatolása esetén is) a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandók és alkalmazhatók. Az ajánlatban benyújtott igazolások szükség esetén a Kbt. 63. (1) b) pontja szerinti határidőig újra benyújthatóak. (1)Nyilatkozat a kizáró okok hatálya alá tartozásról Kbt. 63. (1) bek. a) pont első fordulat alapján (adott esetben) Az ajánlattevőnek és - a 71. (1) bekezdésének b) és c) pontja, valamint a 63. (5) bekezdése szerinti esetben - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének, valamint - ha az ajánlatkérő azt előírta - a 61. (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlattevő nyertessége esetén az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén ajánlattevőknek) és - a 71. (1) bekezdésének b) és c) pontja, valamint a 63. (5) bekezdése szerinti esetben - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a 63. (2)-(5) bekezdés és a 63/A. (1) bekezdése

6 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 6 szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének, valamint - ha az ajánlatkérő azt előírta - a 61. (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta. A nyertes ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet - ha az ajánlatban nem adta be - az eredményhirdetést követő nyolc napon belül köteles csatolni a 60. (1) bekezdésének e) pontja és - ha az ajánlatkérő azt előírta - a 61. (2) bekezdése szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságok igazolását arról, hogy az igazolás kiállításának időpontjában van-e az ajánlattevőnek vagy alvállalkozójának vagy a számára erőforrást nyújtó szervezetnek a hatóság által nyilvántartott köztartozása, vagy ha van, annak megfizetésére halasztást kapott. Amennyiben az ajánlatkérő alkalmazza a 91. (2) bekezdését, és a nyertes ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet a (3) bekezdésben előírt határidőn belül az igazolásokat nem, vagy nem megfelelő tartalommal csatolja, az ajánlatkérő az eredményhirdetést követő kilencedik napon elektronikus úton felhívja a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőt az igazolások benyújtására. A következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá a számára erőforrást nyújtó szervezetnek az eredményhirdetést követő kilencedik naptól számított nyolc napon belül kell a szükséges igazolásokat becsatolnia, ha az ajánlatban nem adta be. (2)Kizáró okok igazolásai 63. (1) bek. a) pont második fordulat alapján (adott esetben) Az ajánlattevő és - a 71. (1) bekezdésének b) és c) pontja, valamint a 63. (5) bekezdése szerinti esetben - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet jogosult az ajánlatban igazolni, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének, valamint - ha az ajánlatkérő azt előírta - a 61. (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá. A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában a Kbt. 63. (2) bekezdés szerinti nyilatkozatok, igazolások, benyújtása eredeti vagy hiteles másolati példányban a Kbt. 63. (3) bekezdésében foglaltak szerint történik. Ajánlattevő köteles kitöltve ajánlatába becsatolni az ajánlati dokumentáció sz. mellékleteit.

7 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 7 1.sz. melléklet FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve:... Ajánlattevő székhelye/címe:... Ajánlattevő telefonszáma:... Ajánlattevő telefaxszáma:... Ajánlattevő címe:... Megnevezés Nettó (Ft) Áfa (Ft) Bruttó (Ft) Bocskaikert, Debreceni utca és Csillag u /3 hrsz. alatti Szolgáltatóház előtti térburkolat kialakítási munkái: Bocskaikert, Debreceni utcán 14450/7 hrsz. szám alatt játszótér kialakítási munkálatok Bocskaikert, Baross Gábor utca 19. sz /3 hrsz. alatti Németh László Általános Iskola és Óvoda előtti térburkolat kialakítása: Bocskaikert, 0139/15 hrsz. ú külterületi földrészleten épült ravatalozó épület külső felújításának kiviteli munkái: VÉGSŐ ÖSSZESEN Ajánlattevő Kkvt. szerinti minősítése (megfelelő aláhúzandó!) Az ajánlat számozott oldalt tartalmaz. Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás Kelt:, hó nap Cégszerű aláírás * Ezt az oldalt kérjük tollal vagy géppel kitölteni, és az eredeti példány elejére csatolni. A másolati példányokhoz elegendő a másolatban csatolni a felolvasólapot)

8 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 8 2.sz. melléklet TELJESSÉGI NYILATKOZAT Alulírott(ak) (cégszerű aláírók megnevezése) (cég megnevezése, címe) cégjegyzésre jogosult képviselői a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 70. (1) bekezdés értelmében - az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttanulmányozása után ezennel kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Jelen nyilatkozatunkkal igazoljuk, hogy az ajánlati felhívás és dokumentáció tartalmát minden vonatkozásban kielégítőnek tartjuk az egyértelmű ajánlattétel vonatkozásában. Ennek megfelelően amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk készek és képesek vagyunk a dokumentációban meghatározott tárgyban szerződéses jogviszonyt létesíteni és a szerződést teljesíteni. Nyilatkozunk továbbá arra vonatkozóan, hogy a nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a 305. (1)-(3) bekezdése és a 306/A. (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Az ajánlatot az Ajánlati felhívásban és dokumentációban előírt feltételeknek megfelelően készítettük el. Jelen nyilatkozatot a Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tesszük. Dátum Ajánlattevő cégszerű aláírása

9 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 9 3.sz. melléklet NYILATKOZAT AJÁNLATTEVŐNEK A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKRÓL L SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI BESOROLÁSRÓL Alulírottak (cégszerű aláíró(k) megnevezése), a (ajánlattevő megnevezése) ajánlattevő képviseletében nyilatkozunk, hogy cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény * 3. -a szerint vállalkozásnak minősül. Dátum, Ajánlattevő cégszerű aláírása * Amennyiben ajánlattevő a évi XXXIV. Törvény 3. -a alapján nem minősül mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak, és így a fenti jogszabály 2. -a értelmében nem tartozik a hivatkozott törvény hatálya alá, úgy ez esetben ilyen tartalmú nyilatkozat benyújtására köteles.

10 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 10 4.sz. melléklet NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSÁRÓL Nyilatkozat a kizáró okok választott igazolási módjáról (mellékelt minta szerint) Az ajánlattevők az ajánlatban saját, valamint a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában külön nyilatkozzanak arra nézve, hogy a Kbt a (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglalt két lehetőség közül az egyes kizáró okok tekintetében melyikkel kívánnak élni, azaz az egyes kizáró okokat az ajánlatában, vagy ajánlattevő nyertessége esetén az eredményhirdetést követően kívánja igazolni. Amennyiben a nyilatkozat(ok) szerint az ajánlatban történik bizonyos kizáró okok igazolása, úgy azzal kapcsolatban a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó rendelkezései alkalmazandók és alkalmazhatók. Amennyiben a nyilatkozat alapján ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó / erőforrást biztosító szervezet csak az ajánlattevő nyertessége esetén, az eredményhirdetést követően kíván bizonyos kizáró okokat igazolni, úgy azokkal kapcsolatban a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandók és alkalmazhatók. Nyilatkozat a kizáró okok igazolásáról 1 Alulírott..., mint a(z)... (székhely: ) Ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy a felhívás III.2.1. pontjában előírt kizáró okokat saját magam vonatkozásában a következők szerint kívánom igazolni: Kizáró okok Kbt. 60. (1) bek. a) pont: Kbt. 60. (1) bek. b) pont: Kbt. 60. (1) bek. c) pont: Kbt. 60. (1) bek. d) pont: Kbt. 60. (1) bek. e) pont: Igazolás (Ajánlatban/Nyertesség esetén az eredményhirdetést követően) Ajánlathoz csatolt igazolás helye az ajánlatban (oldalszám megjelölése) 1 Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 88. (1) bek i) pontjában foglaltakra.

11 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 11 Kbt. 60. (1) bek. f) pont: Kbt. 60. (1) bek. g) pont: Kbt. 60. (1) bek. h) pont: Kbt. 61. (1) bek. a) pont: Kbt. 61. (1) bek. b) pont: Kbt. 61. (1) bek. c) pont: Kbt. 61. (1) bek. d) pont: Kbt. 61. (1) bek. e) pont: Kijelentem továbbá, hogy a felhívás III.2.1. pontjában előírt kizáró okokat a 10% feletti alvállalkozó vonatkozásában a következők szerint kívánom igazolni 2 : Kijelentem továbbá, hogy a felhívás III.2.1. pontjában előírt kizáró okokat az erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában a következők szerint kívánom igazolni 3 : Jelen nyilatkozatot a. ajánlatkérő által indított, a tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem. Kelt:., év.. hó nap képviseletre jogosult aláírása 2 Fenti táblázat szükség szerint ismétlendő.

12 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 12 Iratjegyzék Sorszám Csatolandó iratok és dokumentumok Megjegyzés Hivatkozás a Kbt. 4. 9/A. pontjában foglaltakra 1. Felolvasólap Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldánya Ajánlatot aláíró személy meghatalmazása. A Felolvasólap mintáját jelen dokumentáció 1. számú melléklet tartalmazza. Eredeti, vagy a Kbt. 20. (3) bek. szerinti hiteles másolatban csatolandó Csak akkor csatolandó, ha nem a cégjegyzésre jogosult írja alá az ajánlatot Teljességi nyilatkozat A nyilatkozat mintáját jelen dokumentáció 2. számú melléklet tartalmazza. 5. Nyilatkozat Kkvt. alapján A nyilatkozat mintáját jelen dokumentáció 3. számú melléklet tartalmazza. 6. Nyilatkozat a kizáró okok igazolása A nyilatkozat mintáját jelen dokumentáció 4. számú melléklet tartalmazza Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. (1) bekezdés a.) pontjára vonatkozóan Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. (1) bekezdés b.) pontjára vonatkozóan Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. (1) bekezdés c.) pontjára vonatkozóan Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. (3) bekezdése szerint A nyilatkozatban a valóságnak megfelelően ismert, de attól eltérően közölt adatokat ajánlatkérő hamis nyilatkozatnak (Kbt. 4. 9/A pont) tekinti és a Kbt. 62. (1) bekezdés b.) pontjában foglaltakra tekintettel, a Kbt. 88. (1) bekezdés i.) pontjában foglalt jogkövetkezményt alkalmazza. 3 Fenti táblázat szükség szerint ismétlendő.

13 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Kizáró okok hiányára vonatkozó nyilatkozat (ajánlattevő) Közjegyző által hitelesített nyilatkozat a Kbt. 60. (1) bekezdésének d) és f) pontjaira tekintettel Közjegyző által hitelesített nyilatkozat a Kbt. 61. (1) bekezdés a) - c) pontjaira tekintettel. VPOP és a területileg illetékes APEH igazolása, vagy a területileg illetékes APEH által kiállított együttes adóigazolás Kizáró okok hiányára vonatkozó nyilatkozat (10% feletti alvállalkozó) Kizáró okok hiányára vonatkozó nyilatkozat (Kbt. 71. (1) bekezdés c.) pont szerinti erőforrás szervezet) (P1) jelű alkalmasság igazolása a Kbt. 66. (1) bekezdés a.) pontja szerint az ajánlati felhívásban megfogalmazottak szerint (P2) jelű alkalmasság igazolása a Kbt. 66. (1) bekezdés b.) pontja szerint az ajánlati felhívásban megfogalmazottak szerint (M1) jelű alkalmasság igazolása az ajánlati felhívásban megfogalmazottak szerint M2) jelű alkalmasság igazolása az ajánlati felhívásban megfogalmazottak szerint M3) jelű alkalmasság igazolása az ajánlati felhívásban megfogalmazottak szerint M4) jelű alkalmasság igazolása az ajánlati felhívásban megfogalmazottak szerint További információk pontjában található egyéb nyilatkozatok Az ajánlatban az ajánlattevőknek elegendő írásban nyilatkoznia arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésében, valamint a 61. (1) bekezdés a)-e) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá. u.az., mint a 11. pont u.az, mint a 11. pont

14 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Ajánlati dokumentációban kért egyéb nyilatkozatok

15 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 15 KIVITELI TERVEK

16 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 16 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tervezet amely létrejött egyrészről Bocskaikert Önkormányzat (4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20.) Képviseli: Szőllős Sándor polgármester Székhely: Bocskaikert KSH szám: Bankszámla szám: Adószám: mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) másrészről a Képviseli: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámla szám: mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között, az alábbi előzmények után és feltételek szerint: I. Előzmények: Megrendelő egyszerű meghívásos közbeszerzési eljárást folytatott le Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése tárgyban. Vállalkozó ajánlattevőként az általános egyszerű közbeszerzési eljárásban a./2010. ( ) ÖH határozat alapján nyertes lett. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció és a vállalkozó ajánlata alapján felek az alábbiakban állapodnak meg. II. Szerződés tárgya: A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Bocskaikert, Debreceni utca és Csillag u /3 hrsz. alatti Szolgáltatóház előtti térburkolat kialakítását, Bocskaikert, Debreceni utcán 14450/7 hrsz. szám alatt játszótér kialakítását, valamint a Bocskaikert, Baross Gábor utca 19. sz /4 hrsz. alatti Németh László Általános Iskola és Óvoda előtti térburkolat kialakítását és a Bocskaikert, 0139/15 hrsz. ú külterületi földrészleten épült ravatalozó épület külső felújítását. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlattételi felhívás, illetve a Vállalkozó nyertes ajánlata.

17 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 17 III. Vállalkozói díj összege: Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót az 1. pont alatti feladatok teljesítéséért Nettó: ÁFA (25 %) Bruttó: Ft Ft Ft azaz bruttó.. forint Vállalkozói díj illeti meg. Fenti összeg magába foglalja a nyertes Vállalkozói ajánlat szerinti megvalósítás valamennyi költségét. A kivitelezés során a Vállalkozó két részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult. Az első részszámla benyújtása az igazolt teljesítés minimum 40%-os készültségénél lehetséges. A részszámlák összege nem haladhatja meg a nettó ajánlati ár 60 %-át. Végszámla benyújtásának időpontja: a beruházás sikeres műszaki átadás-átvételét követően. Az ellenszolgáltatás összegét a Megrendelő, a hozzá benyújtott, - a kijelölt kapcsolattartója által igazolt - számla kézhezvételét követően a teljesítéstől számított 30 napon belül átutalja a Vállalkozó számlájára. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés aláírását követően a Vállalkozó az ÁFA változása esetén a számlát a mindenkor hatályos ÁFA törvény szerint állítja ki, úgy, hogy a nettó ár nem változhat. IV. Teljesítési határidők: Az 1. pont alatti kivitelezési feladatok teljesítésének határideje: Munka kezdés időpontja: Munka befejezésének időpontja: június 30. V. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 1. A Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít műszaki ellenőre által. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 2. Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú teljesítést fogad el. A Megrendelő műszaki ellenőre az építési naplóban igazolja az eseti munkák elkészültét és a munka mennyiségét. 3. A Megrendelő a munkaterületeket munkavégzésre alkalmas állapotban..-án átadja Vállalkozónak. VI. Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 1. A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező feladatokat, munkákat az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú minőségben végzi el, vállalási összege I. osztályú teljesítésre vonatkozik.

18 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése A Vállalkozó a munkakezdés időpontját, valamint a műszaki vezetőjének adatait köteles megadni Megrendelőnek. A Vállalkozó köteles a munkaterületen a kivitelezési munkálatokat a munkaterület átadásakor megkezdeni, és egyidejűleg a felelős műszaki vezetője által az építési naplót megnyitni az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöVIM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően. Az építési naplót az építés helyszínén hozzáférhető helyen tartani. 3. A Vállalkozó az átadott munkaterületen kizárólagosan végez munkát. A munkavégzés ideje alatt a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel befejezéséig - köteles gondoskodni a terület őrzéséről, a vagyonvédelemről és arról, hogy a környezet legkisebb zavarásával végezze a munkát. 4. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 5. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt, ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, vagy összeolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 6. A Vállalkozó köteles a munka teljesítése során gondoskodni az érvényben lévő munkavédelmi, a balesetvédelmi és a környezetvédelmi előírások betartásáról. 7. A Megrendelő műszaki ellenőre jogosult a Vállalkozó munkáját bármikor ellenőrizni, a munkavégzéssel kapcsolatban tájékoztatást kérni. A helyszíni bejárás feltételeinek biztosítása a Vállalkozó feladata. 8. A Vállalkozó a szerződés elválaszthatatlan részét képező vállalkozói ajánlat fajlagos költségeit a szerződés időtartama alatt nem változtatja meg. 9. Ha a Vállalkozó anyagbeszerzési akadály miatt a szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlattételi felhívásban kiírt anyagot nem tudja beszerezni, úgy a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult attól eltérő, de azonos műszaki paraméterekkel rendelkező és műszaki színvonalú más anyagot beépíteni. 10. Vállalkozó az általa elvégzett munkákra és a beépített anyagokra 12/1988. (XII.27.) ÉVM-Ipm- KM-MÉM-KVM együttes rendeletben meghatározott időre kötelező alkalmassági időt vállalja. 11. A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyát képező munka végzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek okozott függetlenül attól, hogy a kárt harmadik fél a Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni. 12. A felek a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni. A Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében. VII. Kapcsolattartás A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja elsősorban a cégszerűen aláírt levél vagy okirat, egyéb esetekben a kapcsolattartás az Építési Naplón keresztül történik. Az Építési

19 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 19 Napló vezetése az 51/2000. (VIII.09.) FVM-GM-KÖVIM együttes rendelet szerint történik. Az Építési Naplóba bejegyzésre jogosult személyek: Vállalkozó felelős műszaki vezetője: név: tel és faxszám: Megrendelő műszaki ellenőre: név: tel és faxszám: VIII. Pénzügyi feltételek: 1. Amennyiben a Vállalkozó bármilyen olyan munkát elvégez, amelyet a Megrendelő nem szabályszerűen rendelt meg, akkor azok megtérítésére, kifizetésére Megrendelő nem kötelezhető. Szabályszerű megrendelésnek kizárólag a 6. pontban írt módon (cégszerűen aláírt levéllel vagy okirattal, kisebb munkák esetén a műszaki ellenőr által az Építési Naplón keresztül) történő megrendelés minősül. 2. A Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és címére kiállítva Megrendelőnek küldi meg teljesítésigazolás végett. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a leigazolt munkák átadását követően haladéktalanul jogosult számlázni. Megrendelő előleget nem folyósít. A Vállalkozó két részszámla benyújtására jogosult a részszámla benyújtása az igazolt teljesítés 40%-os, illetve 60%-os készültségénél lehetséges. A Vállalkozó szerződés tárgyát képező feladat elvégzését követően jogosult a végszámla benyújtására. A Megrendelő a kiállított számla alapján a teljesítés ellenértékét 30 napon belül köteles a Vállalkozónak - -.számú a(z)..bank pénzintézetnél vezetett számlájára átutalni. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a fizetendő késedelmi kamatra a Ptk vonatkozó szabályai az irányadók. A Megrendelőt kötbér illeti meg akkor, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek bármelyikét késedelmesen teljesíti. A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. A Vállalkozó köteles az ajánlatában vállalt kivitelezési véghatáridő betartására. A véghatáridő elmulasztása kötbérterhes. Megrendelőt a késedelem napjaira Ft késedelmi kötbér, legfeljebb a nettó Vállalkozói díj 20%-a illeti meg. A kötbért a Megrendelő jogosult a benyújtott végszámla összegéből levonni. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésre az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A -a irányadó. Erre tekintettel megállapodnak abban, hogy az említett paragrafus hatálya alá tartozó kifizetések esetében a Vállalkozó által kiállított számla melléklete, egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás, amellyel a Vállalkozó igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál

20 Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 20 nyilvántartott köztartozása nincs. A Megrendelő mindaddig visszatarthatja a számla kifizetését, amíg az Art. 36/A -a szerint előírt igazolásokat a Vállalkozó meg nem küldi. A szerződésben meghatározott fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla valamennyi melléklete, így az együttes adóigazolás is a Megrendelő részére átadásra került. IX. Műszaki átadás-átvétel 1. A Vállalkozó a teljesítés időpontjáról 5 munkanappal korábban készre jelentő levél formában értesíti a Megrendelő műszaki ellenőrét, aki a készre jelentés alapján a műszaki átadás-átvételi eljárás összehívásáról gondoskodik. 2. A Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesít. 3. A Megrendelő műszaki ellenőre köteles az elvégzett munkát a Vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat hibajegyzékben rögzíteni. Amennyiben a kijavításhoz szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, Megrendelő műszaki ellenőre az átadás-átvételt megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetett időpontra köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni. 4. Tekintettel a IX.3 pontban foglaltakra, a Megrendelő által kitűzött megfelelő póthatáridőre Vállalkozó köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni. A Vállalkozó késedelem nélkül értesíti Megrendelőt, amikor a hiányosságok vagy hibák kijavításra kerültek. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által kitűzött megfelelő póthatáridőre a javítást írásbeli felszólítás ellenére nem végzi el, a Megrendelő azt a Vállalkozó költségére elvégeztetheti és a költségeket a végszámla összegéből levonhatja. 5. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a megrendelés műszaki átadás-átvétele a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át. A munkálatok befejezését a Megrendelő vagy képviselője az átadásátvételi jegyzőkönyvben rögzíti. 6. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiány miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. 7. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni (garanciális bejárás). A Megbízó készíti elő az utó-felülvizsgálati eljárást és hívja meg arra az érintetteket. X. Záró rendelkezések: 1. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni. 2. Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. Ez értelemszerűen vonatkozik a határidők betartására is.

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1. Az Árpád utca korszerűsítése Balatonfűzfőn 2010. Előzmény: Megrendelő, mint ajánlatkérő 2009/06/11 (év/hó/nap) hirdetmény

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (Székhelye: 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., telefon és telefax száma: 06-29-462-101,

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviseli Fodor Zoltán polgármester)

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

Nyilatkozatok, nyomtatványok

Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok Ajánlattevők a nyilatkozatmintákat nem kötelesek alkalmazni ajánlatuk elkészítésekor. 1. 1 példány (papír alapú) + elektronikus adathordozó (nem bontható kötésben)

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Szent István Egyetem 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. Telefon:28 522 967, Fax:

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/10290-6/2009 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-004/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződés ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződés ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződés ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviselő: Fodor Zoltán polgármester) mint

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1. számú melléklet AJÁNLATI ADATLAP a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Ajánlattevő neve: székhelye:

Részletesebben

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL DOKUMNETÁCIÓ A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL Utalványok beszerzése a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény személyi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az ajánlatkérő a Kbt. 251.. (2) bekezdés szerint az alábbiakban részletezett közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet.

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet. 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ADATAI 1.1 Ajánlatkérés célja Tisztelt Ajánlattevők! A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos ajánlatot1 éves keretszerződésre vonatkozóan

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ HELYETTESE 1358 BUDAPEST, SZÉCHENYI RKP. 19..1 ~ GFH-.. ~.. /2009. Brückner István úr részére, értékesítési és marketing igazgató Complex Kiadó Kft. 1117 Budapest,

Részletesebben

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Budai

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Az élelmezési nyersanyag

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016.

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. BKV Zrt. MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerint bevezetett energiairányítási rendszerének tanúsítói auditja, valamint kettő éven keresztüli felügyeleti auditja e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma:

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

Szerződés száma:. Megbízási szerződés

Szerződés száma:. Megbízási szerződés Szerződés száma:. Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ) Adószám: 15725527-2-04 képviseli: Várfi András polgármester (Tel.:

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre amely létrejött egyrészről Jánoshida Község Önkormányzata Székhelye: 5143, Jánoshida, Fő út. 28. Telefonszám: 57/558-060 Telefaxszám: 57/558-061

Részletesebben

Központosított közbeszerzés Keretmegállapodásos eljárás 2. része konzultációra szóló felhívás

Központosított közbeszerzés Keretmegállapodásos eljárás 2. része konzultációra szóló felhívás Központosított közbeszerzés Keretmegállapodásos eljárás 2. része konzultációra szóló felhívás SAP vagy azzal egyenértékű szoftverek, fejlesztőeszközeik szállítása, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Apáca u.2/1. Kapcsolattartó: Kárpáti

Részletesebben

On-line értesítés:

On-line értesítés: Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA /2011.(VI.28.) számú határozattal elfogadásra került A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A gazdaság

Részletesebben

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (2. számú melléklet) Nyilatkozat

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A PROJEKTMANAGEMENT SZOLGÁLTATÁSA A SZALÉZI SZENT FERENC KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓAN ELNEVEZÉSŰ, EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást Ajánlatkérő Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szent Margit Rendelőintézet villamos felújítás kivitelezése 2011. szeptember Az ajánlati dokumentáció tartalma:

Részletesebben