H A T Á R O Z A T-ot

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H A T Á R O Z A T-ot"

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt.sz.: D.794/ 16/2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T-ot A Döntőbizottság a Közbeszerzések Tanácsa Elnöke (1024 Budapest, Margit krt. 85., a továbbiakban: kezdeményező) által Nagyhegyes Község Önkormányzata (4064 Nagyhegyes, Kossuth utca 2., a továbbiakban ajánlatkérő) Vállalkozási szerződés a Nagyhegyes Község teljes körű szennyvízelvezetési és tisztítási projekt (pályázat azonosító száma: KEOP-1.2.0/2F/ ) építési beruházás megvalósítására szennyvízelvezetés esetében a FIDIC Piros Könyv, míg a tisztítótelep esetében a FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint tárgyú közbeszerzési eljárása ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárásban megállapítja, hogy ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 67. (2) bekezdés a) pontjára tekintettel a 69. (3) bekezdését, ezért a Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlati felhívást és az ajánlatkérő ezt követően hozott döntéseit. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek és újrafelvételi eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I N D O K O L Á S A Döntőbizottság a rendelkezésre álló iratok és a felek írásban és a tárgyaláson tett nyilatkozatai alapján a következő tényállást állapította meg. Ajánlatkérő közbeszerzését a Nagyhegyesi szennyvízelvezető rendszer és tisztító megépítése (megvalósítási szakasz) című, KEOP-1.2.0/2F/ pályázati konstrukció által támogatott pályázathoz kapcsolódóan kívánja megvalósítani. A támogatási szerződést a felek július 9-én kötötték meg. A támogatási szerződés 6. sz. melléklete tartalmazta a projekt megvalósítás (köz)beszerzéseit, ezek között projektmenedzseri szolgáltatást, és FIDIC mérnök szolgáltatást is. A mellékletben csatolt táblázat második oszlopában az egyes beszerzések tekintetében az került

2 2 rögzítésre, hogy részajánlat lehetséges, vagy sem. A kivitelező kiválasztása vonatkozásában a támogatási szerződés mellékletében az szerepelt, hogy részajánlat tétel lehetséges. A közbeszerzés becsült értékét ajánlatkérő ,-Ft-ban adta meg. Ajánlatkérő szeptember 7-én feladott hirdetménye a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozóan, a Közbeszerzési Értesítő évi 107. számában KÉ-26372/2010. számon jelent meg a rendelkező részben megjelölt tárgyban. Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát építési beruházásban, a szerződés típusát vállalkozási szerződésben jelölte meg. A felhívás II.1.8. pontja szerint a részekre történő ajánlattételt nem tette lehetővé. Az ajánlati felhívás II.2.1. pontjában az ajánlatkérő a beszerzés teljes mennyiségét az alábbiak szerint közölte. Építési beruházás - Szennyvízhálózat:(FIDIC piros könyv szerint) - Gravitációs csatorna fm - Házi bekötés db - Házi bekötő vezetékek hossza: fm - Tisztító aknák db - Nyomott vezeték fm - Szennyvízátemelő 2,60 m elektromos hálózat kiépítéssel együtt 1 db - Szennyvízátemelő 2,00 m elektromos hálózat kiépítéssel együtt 2 db - Szennyvízátemelő 1,60 m elektromos hálózat kiépítéssel együtt 1 db - Vízfolyás keresztezésnél átvezetés (Keleti főcsatorna, Pece-ér, Vajda-laposi öntöző csatorna) 3 db - az átemelők és a tisztítótelep közötti informatikai rendszer kiépítése - Sikeres műszaki átadás-átvételt követő 3 hónapos próbaüzem - Szennyvíztisztító telep: (FIDIC sárga könyv szerint) - Kapacitása: 300 m3/d ebből: szennyvízhálózatról beérkező mennyiség: 270 m3/d, szippantott szennyvíz 30 m3/d - Tisztítótelep létesítményei, technológiai gépi berendezéssel együtt: - Szippantott szennyvízfogadó 1 db - Szippantott szennyvíztároló 1 db - Gépirács és hypo adagoló épület 1 db - Uszadékfogó műtárgy 1 db - Technológiai épület 1 db - Biológiai tisztító műtárgy 1 db - Fertőtlenítő 1 db - tisztító szennyvízelvezető csatorna 325 fm - Iszapsiló 1 db - Iszaptároló 1 db - Vízellátás 472,3 fm + bekötővezeték 41,5 fm - Út, járda, kerítés, szikkasztó árok - Tisztítótelep működéséhez szükséges elektromos hálózat kiépítése a trafóállomástól a fogadószekrényig 320 fm - Homlokrakodó gép 1 db - Sikeres műszaki átadás-átvételt követő 6 hónapos próbaüzem. A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat az ajánlati felhívási dokumentáció tartalmazza. Az üzemeltetési engedély megkéréséhez a kivitelező által szolgáltatandó dokumentáció összeállítása és átadása üzemeltető részére. A felhívás II.3.) pontja szerint a szerződés teljesítésének határideje: Az ajánlatkérő az alkalmasság követelményrendszerét az ajánlati felhívás III.2.) pontjában adta meg, melyben a műszaki, illetve szakmai alkalmasság vonatkozásában egyebek mellett az alábbi előírást rögzítette. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):

3 3 MSZ1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha a hirdetmény feladását megelőző 60 hónapban műszaki átadás-átvétellel lezárva együttesen nem teljesítettek: - összesen legalább három db, szennyvízközmű létesítmény kivitelezésére kötött építési szerződést, amelyek között lennie kell legalább 1 db közbeszerzés tárgyával megegyező nettó nyolcszázmillió forint értékű referenciának, továbbá ha nem rendelkezik, az elmúlt 60 hónapban legalább 1 (egy) darab EU finanszírozású szennyvíztisztító telep és csatornázás referenciával, ahol a tisztítandó szennyvíz mennyisége eléri vagy meghaladja a 300 m³/nap kapacitást és legalább 10 km-es gravitációs szennyvízcsatorna hálózat és legalább 4 db közterületű átemelő építési munkát; - a megjelölt referencia munkák között lennie kell legalább 1 db egy szerződésen belüli olyan referenciának, amely a szennyvízhálózatra vonatkozóan FIDIC Piros Könyv szerint, a tisztítótelep esetében pedig FIDIC Sárga Könyv szerinti szerződéses feltételek alapján valósult meg, amennyiben ajánlattevő élni kívánt a FIDIC sárga könyvben előírt lehetőséggel - alkalmatlan az ajánlattevő, ha referencia igazolása szerint a szerződéses kötelezettségét nem a szerződésben előírt határidőre teljesítette, vagy ha hibásan teljesítette. A felhívás IV.3.4.) pontja szerint az ajánlattételi határidő: október 22. napja volt. Az ajánlati felhívás IV.2.1) pontja tartalmazta, hogy az ajánlatkérő bírálati szempontként az összességében legelőnyösebb ajánlat módszerét választotta az alábbi részszempontok és súlyszámok megadásával: Részszempont Súlyszám 1. Ajánlati ár (nettó Ft) 7 2. Teljesítési határidő: 4 3. Jótállási idő (garancia) 3 4. Késedelmi kötbér (min Ft/nap) (A késedelmi napok száma a 30 napot nem haladhatja meg.) 3 Az ajánlatkérő a felhívásban az egyéb információk között azt is közölte, hogy az eredményhirdetés tervezett időpontja: november óra. A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés (Kbt. 93. (2) bekezdés) eredményhirdetésen történő átadását vagy megküldését követő naptól számított huszonegyedik napon, 10:00 óra. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 83. szerint biztosította. Az ajánlatkérő dokumentációt is készített, melyben útmutatót adott közre az ajánlattevők részére az általános követelményekről, szerződéstervezetet csatolt, iratmintákat közölt. A dokumentáció mellékletét képezték a jogerős építési, és vízjogi létesítési engedélyek, tervezői nyilatkozatok, árazatlan tételes költségvetés, kiviteli szintű tervdokumentáció.

4 4 A dokumentáció 31. oldalán szerepelt, hogy a beruházás megvalósításának határideje november 30. Ezen belül a teljes beruházás műszaki megvalósítása üzempróbákkal és műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának lezárásával május 31. A szennyvízcsatorna hálózat 3 hónapos próbaüzem lefolytatása, lezárása a kapcsolódó bizonylatok szolgáltatásával együtt augusztus 30. A szennyvíztisztító telep 6 hónapos próbaüzem lefolytatása, lezárása a kapcsolódó bizonylatok szolgáltatásával együtt november 30. A dokumentáció 43. oldalán a pont úgy rendelkezett, hogy a nyertes ajánlattevőnek az általa elkészített műszaki megvalósítási ütemtervekből 1-1- példányt a szerződéshez és az építési naplóhoz kell csatolnia, abból a célból, hogy ajánlatkérő, független mérnök és műszaki ellenőre folyamatosan figyelemmel kísérhesse a kivitelezési munkákat, hogy a nyertes ajánlattevő az ütemtervéhez viszonyítva késedelemben van-e ha igen milyen nagyságban. Ajánlatkérő október 5-én konzultációt is tartott a dokumentációt megvásárló 3 társaság a Magyar Aszfalt Kft, a SADE Magyarország Kft. és a KEVIÉP Kft. részvételével. A jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazta a referenciák vonatkozásában: Amennyiben ajánlattevő az előző pontban leírt, összevont tartalmú referenciaigazolást nem tudja biztosítani úgy lehetősége van arra, hogy ajánlattevő az MSZ1. pont első és második bekezdésében előírt referencia munkát külön-külön az alábbiak szerint csatolja be: - ajánlattevőnek csatolnia kell minimum 1 db a közbeszerzés tárgyával megegyező minimum nettó 800 millió forint értékű referenciaigazolást, - ajánlattevőnek csatolnia kell minimum 1 db olyan referencia munkát, melynek műszaki tartalma minimum eléri vagy meghaladja "a 300 m³/nap kapacitást és legalább 10 km-es gravitációs szennyvízcsatorna hálózat és legalább 4 db közterületű átemelő építési munkát" tartalmaz, - ajánlattevőnek csatolnia kell minimum 1 db olyan referenciamunkát, "amely a szennyvízhálózatra vonatkozóan FIDIC Piros Könyv szerint, a tisztítótelep esetében pedig FIDIC Sárga Könyv" szerint valósult meg díj és műszaki paraméterek megkötése nélkül." A kezdeményezés október 5-én érkezett a Döntőbizottsághoz. A kezdeményező álláspontja szerint a Kbt ának (3) bekezdése alanyi körbe tartozó ajánlatkérő építési beruházásának jellege lehetővé tette volna a beszerzés tárgyának részekre bontását, legalább a szennyvízhálózat kiépítése, másrészről a szennyvíztisztító telep megépítése vonatkozásában. Ezen túlmenően az ajánlatkérőnek kell olyan okot, körülményt bizonyítania, amely mellett a részajánlattételi lehetőség biztosítása a gazdasági ésszerűséggel ellentétes volna. Álláspontja szerint az ajánlatkérő megsértette a Kbt ának (3) bekezdését. A kezdeményező kifogásolta azt is, hogy ajánlatkérő azon előírása, miszerint az alkalmasság feltétele legalább három darab szennyvízközmű létesítmény kivitelezésére kötött építési szerződés, sérti a Kbt ának (3) bekezdését, mivel a szerződés

5 5 teljesítéséhez ténylegesen nem szükséges feltétel. Megítélése szerint a szennyvízközmű létesítmény megvalósítása önmagában jelent olyan lényeges információt az ajánlatkérő számára, amely alapján az ajánlattevő alkalmassága megítélhető. Ennek többszörös megkövetelése sérti a Kbt ának (3) bekezdését. Álláspontja szerint a referenciaként megkövetelt szennyvízhálózat és tisztítótelep kiépítésre vonatkozó munkák egy szerződésen belüli megvalósításának előírása ugyancsak sérti a Kbt. 69. (3) bekezdését. Indítványozta, hogy a Döntőbizottság állapítsa meg a jogsértés megtörténtét és semmisítse meg az ajánlati felhívást. Ajánlatkérő észrevételeiben kérte a jogsértés hiányának megállapítását és a jogorvoslati eljárás megszüntetését. A Kbt. 50. (3) bekezdésének megsértésével összefüggésben előadta, hogy az önkormányzat Képviselő-testülete és a Közbeszerzési Bizottság külön vizsgálta és elemezte a Kbt. 50. (3) bekezdésében található "gazdasági ésszerűsségből" adódó jogokat és kötelezettségeket. Külön megvizsgálta, hogy a rész-ajánlattételi lehetőségből adódóan, ha a közbeszerzési eljárás eredménye alapján egymástól független építési vállalkozók kapnának megbízást a műszaki feladatok megvalósítására, az milyen eredménnyel és kockázatokkal zárulna. Vizsgálta továbbá, hogy a két külön kivitelezői megvalósítás esetén milyen hatással volna a szennyvízépítési beruházás megvalósításának feltételeire és a közbeszerzési szerződések teljesítésének más körülményeire. Azt is vizsgálta, hogy amennyiben a két nyertes vállalkozó közül az egyik vállalkozó részéről szerződésszegés következik be úgy az esetben az önkormányzatot milyen előre nem prognosztizálható anyagi és erkölcsi felelősség terhelné. A szerződés szerint teljesítő vállalkozóval szembeni kártérítési felelősségét is áttekintette. A támogatási szerződésben meghatározott befejezési határidő december 31-ével lett meghatározva. A jogerős vízjogi létesítési engedély mindkét létesítésre - szennyvízcsatorna építés és tisztítótelep kötelezően három hónapos és hat hónapos próbaüzem megtartását és bizonylatolását írta elő. A késedelem veszélyeztetné a támogatási szerződésben meghatározott EU támogatási összeg cél szerinti teljes körű felhasználását. Előadta, hogy a közreműködő műszaki szakemberek szakmai állásfoglalása alapján a késedelem a kötelezően előírt próbaüzem megkezdését sem tenné lehetővé, mivel a. csatorna és tisztítótelep működés és üzemeltetés szempontjából egymástól elválaszthatatlan és külön történő üzemeltetést nem teszi lehetővé. Amennyiben ajánlatkérő részajánlat-tételi lehetőséget biztosítana, úgy a szerződés szerint teljesítő vállalkozó a próbaüzem megkezdésének akadályoztatása miatt - az önkormányzattal szemben minimum teljeskörű kártérítést igényelhetne. A szerződés teljesítésének hiánya nagymértékben veszélyeztetné az EU-s támogatás részbeni vagy teljes körű felhasználását. Amennyiben a részajánlat-tételi lehetőség mellőzésével valósítja meg a közbeszerzés tárgyát képező szennyvíz beruházást, úgy - a vállalkozói szerződésszegés esetén - az önkormányzattal szemben jelentkező anyagi és erkölcsi felelősséget, jogszerűen, szerződésszegés címén a nyertes vállalkozóra tudja hárítani. Hivatkozott arra is, hogy az elmúlt időszakban a jelen közbeszerzési eljárás tárgyával teljesen megegyező ajánlati felhívások jelentek meg részajánlat tételének biztosítása

6 6 nélkül: 1. Romhány Község Önkormányzata - A felhívás tárgya: "Romhány község teljes körű szennyvízelvezetés és tisztítási projekt". 2. Káptalanfalva és térsége szennyvíztársulás - A felhívás tárgya: Szennyvízcsatorna hálózat és tisztítótelep tervezése, építése". 3. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - A felhívás tárgya: "Hajdúböszörmény III. ütem, Bodaszőlő II. ütem szennyvízcsatorna beruházás kivitelezése". A Kbt. 69. (3) bekezdésének megsértése vonatkozásában előadta, hogy a referencia igények meghatározásánál a Képviselő-testület és a Közbeszerzési Bizottság ugyancsak különös figyelmet fordított arra vonatkozóan, hogy a Kbt. kötelező rendelkezéseit betartsa. Ennek megfelelően referencia igényének meghatározásakor figyelemmel volt arra, hogy a referencia műszaki tartalma azonos legyen a közbeszerzési eljárás tárgyával - szennyvízcsatorna és tisztítótelep. A referencia értéke, érje el a nettó Ft értéket, mivel a beruházásra fordítható becsült érték nettó Ft-ban lett meghatározva. A referencia műszaki paraméterei csatorna esetében minimum érje el a fm-t, míg a tisztítótelep 300 m 3 /nap teljesítménytől kevesebb nem lehet - a közbeszerzés tárgyát képező dokumentációban a csatornaépítés mennyisége fm fm házi bekötés, továbbá 1 db 300 m 3 /nap teljesítményű tisztítótelep szerepel. Álláspontja szerint azáltal, hogy a FIDIC piros és sárga könyv alapján megvalósult referencia esetében díj és műszaki paraméterekre vonatkozóan korlátozási igény nincs meghatározva, szintén nem tekinthető túlzottnak az előírása október 21-én kelt beadványában észrevételt tett az egyéb érdekelt által előadottakra akként, hogy a hivatkozásait irrelevánsnak tartotta. Előadta azt is, hogy a választott eljárás nem zárja ki a kis-és középvállalkozások alvállalkozóként történő részvételét a beruházás megvalósításában. Az ajánlati felhívás III.2.3. pont MSZ1 jelzés alatt megfogalmazott előírásokkal és az egyéb érdekelt által tett észrevétellel összefüggésben előadta, hogy az észrevételükben tett állítását kiegészíti észrevételt benyújtó képviseletével tartott, a konzultáción elhangzottakkal, melyről szóló, október 5-én felvett jegyzőkönyvben rögzített. Tárgyalási nyilatkozatában azt is hangsúlyozta, hogy zöld mezős beruházást valósít meg és ezáltal fokozott jelentőséggel bír a létesítmények egyidejű elkészülte. A szennyvízcsatorna hálózatban összegyűjtött kommunális szennyvíz kerül a tisztítóba, így a próbaüzem csak akkor tud megkezdődni, ha a csatornahálózat elkészült és a lakossági bekötések egy része is már megvalósult. Arra sincs lehetőség, hogy a próbaüzem több ütemben valósuljon meg. Hivatkozott azokra a tapasztalatokra is, mely szerint az ajánlatkérő számára célszerűbb és gazdaságosabb az, ha egy ajánlattevővel áll kapcsolatban. Előadta, hogy álláspontja szerint a törvényalkotó szándéka szerinti árverseny megvalósul akkor is, ha egy ajánlattevő tehet ajánlatot a teljes projekt megvalósítására, mert alvállalkozóként bevonhatja a különböző kisebb vállalkozásokat, így részvételük megvalósul és árversenyt is eredményez.

7 7 Egyéb érdekeltként a KEVIÉP Kft. tett észrevételt, melyben kifejtette, hogy a hivatalbóli kezdeményezés álláspontja szerint megalapozott. Álláspontja szerint megalapozatlanul hivatkozik arra az ajánlatkérő, hogy egy nyertes ajánlattevő biztosan teljesíti majd a szerződést dupla annyi munkamennyiség esetén, míg az egyébként műszakilag elkülönített módon végezhető munka esetén, kettő, a szükséges pénzügyi és műszaki alkalmassági feltételeknek megfelelő ajánlattevő egyikénél viszont fennáll a szerződésszegés veszélye. Megítélése szerint a munkaszervezés és az előfinanszírozás tekintetében is jobban teljesíthető a december 31.-i határidő, amennyiben kevesebb az elvégzendő, egy ajánlattevőt terhelő feladat. Megalapozatlannak tartotta az ajánlatkérő kártérítési felelősséggel kapcsolatos okfejtését is. Álláspontja szerint megalapozatlan az ajánlatkérőnek az egyéb, hasonló tárgyú közbeszerzésekre való hivatkozása, tekintettel arra, hogy azon eljárások jogszerűségét - jogorvoslati kezdeményezés hiányában - a Döntőbizottság nem vizsgálta. Előadta, hogy az alkalmassági minimum feltételek MSZ1 pontja összesen három db, szennyvízközmű létesítmény kivitelezésére vonatkozó építési szerződés igazolását írta elő, így a követelmény egy referencia igazolásával nem teljesíthető. Álláspontja szerint ez túlzott követelmény. A Döntőbizottság október 18-án a D.794/9/2010. számú végzésével ideiglenes intézkedést hozott, a közbeszerzési eljárást felfüggesztette. A Döntőbizottság megállapította, hogy a hivatalbóli kezdeményezés részben megalapozott az alábbi indokok szerint. A Kbt. 3. (1) bekezdése kimondja, hogy e törvény szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten megengedi. Ajánlatkérő a Kbt. 22. (1) bekezdésének d) pontja alapján tartozik a Kbt. személyi hatálya alá. Az ajánlatkérő a hirdetményt szeptember 7-én adta fel, ez a Kbt. 35. (2) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdésének időpontja, így jelen közbeszerzési ügyben a Kbt szeptember 15. előtt hatályos rendelkezéseit kellett alkalmazni. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 21. (3) bekezdése alapján a Kbt. IV. fejezete szerint folytatja, mivel az építési beruházás becsült értéke ,-Ft. volt. A Kbt. 50. (3) bekezdése szerint a 22. (1) bekezdésének a), b) és d) pontja szerinti ajánlatkérő köteles megvizsgálni beszerzését abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. Amennyiben a beszerzés tárgyának természetéből adódóan részajánlattételi lehetőség biztosítható és az nem ellentétes a gazdasági ésszerűséggel,

8 8 a 22. (1) bekezdésének a), b) és d) pontja szerinti ajánlatkérő az ajánlati felhívásban köteles lehetővé tenni a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Ebben az esetben az ajánlati felhívásban elő kell írni, hogy a közbeszerzés tárgyának mely elemeire lehet részajánlatot tenni. Az ajánlatkérőnek, mint a Kbt. 22. (1) bekezdésének d) pontja szerinti ajánlatkérőnek a fenti rendelkezés alapján kötelezettsége volt megvizsgálni a beszerzését abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a részajánlat tételét. A kezdeményezés arra irányult, hogy az ajánlati felhívásban, a Kbt. fenti rendelkezése alapján, legalább a szennyvízhálózat kiépítése és a szennyvíztisztító telep megépítése tekintetében a részajánlat tételét az ajánlatkérőnek lehetővé kellett volna tennie. Az ajánlatkérő a rendelkezésre álló iratok szerint több alkalommal is megvizsgálta a részajánlat tételének lehetőségét. A döntéshozó Képviselő Testület arra az álláspontra helyezkedett, hogy a részekre bontás ellenkezik a célszerűséggel, a gazdasági ésszerűséggel, így jelen közbeszerzési eljárásban nem jogsértő, hogy arra nem biztosít lehetőséget. A Kbt. 50. (3) bekezdésének célja az, hogy a részajánlattétel lehetőségének megadásával biztosított legyen a minél szélesebb körű verseny, minél több ajánlattevő élhessen az ajánlattétel lehetőségével. Ennek egyedüli korlátját a beszerzés tárgyának jellemzői, valamint a gazdasági ésszerűség hiánya jelenthetik. A jogorvoslati eljárásban a kezdeményezés alapján vizsgált közbeszerzés tárgya építési beruházás, mely egy 300m 3 /nap kapacitású szennyvíztisztító telep és a hozzá tartozó szennyvíz csatornahálózat megépítése, átemelőkkel együtt. A Döntőbizottság a Kbt. 50. (3) bekezdésében meghatározottak alapján a beszerzési tárgy jellegére, specifikumaira tekintettel megvizsgálta, hogy volt-e lehetősége ajánlatkérőnek részajánlattétel biztosítására. A Döntőbizottság a beszerzés tárgyának és mennyiségének vizsgálata alapján azt állapította meg, hogy az ajánlatkérő zöldmezős beruházást kíván megvalósítani, amely egy új csatornahálózat kiépítését és az ehhez szorosan kapcsolódó szennyvíztisztítótelep kivitelezését foglalja magában. A vízügyi hatóság mind a csatornahálózat, mind a telep építésére egy határozatot bocsátott ki, valamint a telep próbaüzemének és működésének alapvető feltétele a megfelelő határidőben történő hálózat kiépítése. A tervezett beruházás egy szerves műszaki egységet képez, a szennyvíztisztító-telep és a szennyvíz-csatorna hálózat építése is egymással szorosan összefügg. Az üzembe helyezés, illetve a próbaüzem beindításához szükséges a csatornán érkező szennyvíz. Amennyiben szétbontásra kerül a beruházás és az egyik fővállalkozó miatt nem helyezhető üzembe a szennyvíztelep, illetve a csatornahálózat, a próbaüzem lefolytatása és a beruházás üzembe helyezése nem indítható el, mely szerződési és jótállási problémákat eredményez, továbbá veszélyeztetné a pontos és határidőre történő megvalósítást. A fentiek alapján a Döntőbizottság a hasonló tárgyban hozott D.326/2010, 327/2010. számú határozataiban kialakított álláspontjával egyezően a jelen jogorvoslati ügyben is

9 9 arra az álláspontra helyezkedett, hogy a beszerzés műszaki specifikumai alapján a szoros összefüggés fennáll, a szennyvízhálózat kiépítése és a szennyvíztisztító telep megépítése vonatkozásában a részekre bontás gazdaságilag nem ésszerű, így nem jogsértő a részajánlattételi lehetőség kizárása. Fentiek alapján e körben jogsértést nem állapított meg. A kezdeményezés alapján a Döntőbizottság megvizsgálta az ajánlati felhívás III.2.3. pontjának MSZ1. pontját, melyben az ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelmények körében akként rendelkezett, hogy alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha a hirdetmény feladását megelőző 60 hónapban műszaki átadásátvétellel lezárva együttesen nem teljesítettek - összesen legalább három db, szennyvízközmű létesítmény kivitelezésére kötött építési szerződést, amelyek között lennie kell legalább 1 db közbeszerzés tárgyával megegyező nettó nyolcszázmillió forint értékű referenciának, továbbá ha nem rendelkezik, az elmúlt 60 hónapban legalább 1 (egy) darab EU finanszírozású szennyvíztisztító telep és csatornázás referenciával, ahol a tisztítandó szennyvíz mennyisége eléri vagy meghaladja a 300 m³/nap kapacitást és legalább 10 km-es gravitációs szennyvízcsatorna hálózat és legalább 4 db közterületű átemelő építési munkát; - a megjelölt referencia munkák között lennie kell legalább 1 db egy szerződésen belüli olyan referenciának, amely a szennyvízhálózatra vonatkozóan FIDIC Piros Könyv szerint, a tisztítótelep esetében pedig FIDIC Sárga Könyv szerinti szerződéses feltételek alapján valósult meg, amennyiben ajánlattevő élni kívánt a FIDIC sárga könyvben előírt lehetőséggel - alkalmatlan az ajánlattevő, ha referencia igazolása szerint a szerződéses kötelezettségét nem a szerződésben előírt határidőre teljesítette, vagy ha hibásan teljesítette. A Kbt. 67. (2) bekezdés a) pontja szerint az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága építési beruházás esetében igazolható az előző legfeljebb öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével. A Kbt ának (3) bekezdése értelmében az ajánlatkérőnek a 66. és a 67. -ban meghatározott adatok és tények kérését figyelemmel az ajánlattevő (alvállalkozó) üzleti titokhoz fűződő érdekére is a közbeszerzés tárgyára kell korlátoznia, a (2) bekezdés szerinti követelményeket pedig a közbeszerzés becsült értékére is tekintettel legfeljebb a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékéig lehet előírni. A kezdeményező azt kifogásolta, hogy sérti a Kbt. 69. (3) bekezdését a 3 db referencia megkövetelése az alkalmasság minimumkövetelményként. A Kbt. szabályozása alapján ajánlatkérők jogosultak meghatározni az alkalmassági követelményrendszerüket. Ezen jogosultság azonban nem korlátok nélküli, korlátként

10 10 határozta meg a jogalkotó, hogy az alkalmassági követelmények maximum a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékéig írhatók elő figyelembe véve a közbeszerzés becsült értékét is. Ajánlatkérőknek mindebből következően körültekintően kell vizsgálniuk, hogy milyen feltételeket támasztanak. Nem zárhatnak ki a közbeszerzési eljárásban való részvételtől olyan ajánlattevőket, akik egyébként alkalmasak lennének a szerződés teljesítésére. Nem elegendő úgy meghatározni az alkalmassági feltételeket, hogy több ajánlattevő is tudjon annak alapján ajánlatot benyújtani, hanem akként kell megállapítani, hogy az a szerződés teljesítésére képes ajánlattevők számára biztosítsa az ajánlattétel lehetőségét. A Döntőbizottság a fentiek alapján azt vizsgálta, hogy ajánlatkérő által előírt a kezdeményezésben kifogásolt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény a beszerzés tárgyára és a Kbt. 69. (3) bekezdésében meghatározott szempontokra figyelemmel a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékéig került-e meghatározásra, tekintettel a közbeszerzés becsült értékére is. A Döntőbizottság álláspontja szerint a referenciamunka körében építési beruházás esetében alapvetően az alkalmasság meglétéhez annak igazolása szükséges, hogy az ajánlattevő végzett a beszerzés tárgyában hasonló paraméterekkel, hasonló mennyiségi adatokkal rendelkező, hasonló értékű - a becsült értéknek megfelelő - beruházást, amellyel igazolja, alátámasztja azt, hogy a beszerzendő munkának megfelelő építési munka elvégzését már szerződésszerűen teljesítette, megfelelő határidőre, megfelelő minőségben. Ezzel tudja azt biztosítani, hogy egy, a beszerzés tárgya szerinti építési beruházást, az arra irányuló szerződést teljesíteni tudja, vagyis hogy alkalmas az adott tárgyban a szerződés teljesítésére. Nem szükséges ezért az alkalmasság körében 3 db referenciamunka megkövetelése, az meghaladja a szerződés teljesítésének ténylegesen szükséges mértékét. A Kbt. az alkalmasság minimumkövetelményei körében azt írja elő, hogy az alkalmasság követelményét a referenciák körében (is) úgy kell meghatározni, hogy az a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges mértékű legyen. A Döntőbizottság álláspontja szerint az ajánlatkérő ezen előírása, miszerint az alkalmasság feltétele legalább három db, szennyvízközmű létesítmény kivitelezésére kötött, teljesített építési szerződés tekintettel a Kbt ának (3) bekezdésében foglaltakra túlzott. A Döntőbizottság álláspontja szerint az alkalmassági követelmény meghaladja a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékét, a beszerzés tárgyát képező munkák (szennyvízközmű létesítmény kivitelezése) teljesítésének háromszoros megkövetelése - tekintettel különösen a beszerzés magas értékére, illetőleg arra, hogy ajánlatkérő mindhárom referencia esetében a szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíztisztító telep kivitelezését együttesen megkövetelte - nem indokolható, ennek előírásával az ajánlatkérő megsértette a Kbt ának (3) bekezdését. A Döntőbizottság nem fogadta el az ajánlatkérőnek azt a hivatkozását, hogy csak egy referencia tekintetében írta elő az összes minimumkövetelmény igazolását, a másik két

11 11 csatolandó referencia vonatkozásában követelményt nem támasztott. Ezek tekintetében akár egyetlen átemelő építésnek igazolásával meg lehetett felelni. Az ajánlati felhívás III.2.3. MSZ1. pontja akként rendelkezett, hogy alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha a hirdetmény feladását megelőző 60 hónapban műszaki átadás-átvétellel lezárva együttesen nem teljesítettek összesen legalább három db, szennyvízközmű létesítmény kivitelezésére kötött építési szerződést, amelyek között lennie kell legalább - 1 db a közbeszerzés tárgyával megegyező nettó nyolcszázmillió forint értékű referenciának, - 1 db EU finanszírozású szennyvíztisztító telep és csatornázás referenciának, ahol a tisztítandó szennyvíz mennyisége eléri vagy meghaladja a 300 m³/nap kapacitást és legalább 10 km-es gravitációs szennyvízcsatorna hálózat és legalább 4 db közterületű átemelő építési munkát, valamint - 1 db egy szerződésen belüli olyan referenciának, amely a szennyvízhálózatra vonatkozóan FIDIC Piros Könyv szerint, a tisztítótelep esetében pedig FIDIC Sárga Könyv szerinti szerződéses feltételek alapján valósult meg, amennyiben ajánlattevő élni kívánt a FIDIC sárga könyvben előírt lehetőséggel. Az ajánlati felhívás III.2.3. MSZ1. pontjából kétséget kizáró módon megállapítható, hogy az alkalmassági minimumkövetelmények szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassághoz rendelkezni kellett 1 db, szennyvízközmű létesítmény kivitelezésére kötött olyan építési szerződéssel, amely a közbeszerzés tárgyával megegyezik, és amelynek értéke nettó 800 millió Ft. Miután ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyával megegyező referenciát követelte meg, így annak csak abban az esetben lehetett megfelelni, ha a referencia magában foglalja szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építését is. Az ajánlati felhívás alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassághoz rendelkezni kellett továbbá 1 db EU finanszírozású szennyvíztisztító telep és csatornázás referenciával, ahol a tisztítandó szennyvíz mennyisége eléri vagy meghaladja a 300 m³/nap kapacitást és legalább 10 km-es gravitációs szennyvízcsatorna hálózat és legalább 4 db közterületű átemelő építési munkát. Ezen előírásnak is csak abban az esetben lehetett megfelelni, ha a referencia magában foglalja szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építését is, az ajánlatkérő által meghatározott mennyiségi követelményekkel. Az ajánlati felhívás alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassághoz rendelkezni kellett továbbá 1 db egy szerződésen belüli olyan referenciával, amely a szennyvízhálózatra vonatkozóan FIDIC Piros Könyv szerint, a tisztítótelep esetében pedig FIDIC Sárga Könyv szerinti szerződéses feltételek alapján valósult meg, amennyiben ajánlattevő élni kívánt a FIDIC sárga könyvben előírt lehetőséggel. Ezen előírásnak is csak abban az esetben lehetett megfelelni, ha a referencia magában foglalja szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építését is.

12 12 A Döntőbizottság megítélése szerint azon túlmenően, hogy a három referenciaigazolás megkövetelése túlzottnak minősül, a felhívás III.2.3. MSZ1. pontjának az alkalmassági minimumkövetelmények körében előírt azon rendelkezése, mely szerint igazolni kell egy szerződésen belül megvalósult olyan referenciát, amely a szennyvízhálózatra vonatkozóan FIDIC Piros Könyv szerinti, a tisztítótelep esetében pedig FIDIC Sárga Könyv szerinti szerződéses feltételek alapján valósult meg, szintén jogsértő. Az ajánlatkérő a beszerzés tárgyát akként határozta meg, hogy vállalkozási szerződést köt a szennyvízelvezetés tekintetében a FIDIC piros könyv, a tisztítótelep esetében pedig a FIDIC sárga könyv szerint. A felhívásban a beszerzés teljes mennyiségénél is közölte ezt a körülményt. Mivel az ajánlatkérő szándéka arra irányult, hogy eljárásában egy szerződésen belül valósuljon meg a teljes beruházás, és ezt a Döntőbizottság nem minősítette jogsértőnek, a Döntőbizottság megítélése szerint a referenciakövetelmény akként való meghatározása, hogy legyen egy olyan referencia munka, amely a szennyvízhálózat és a tisztítótelep egy szerződésen belüli megvalósulását igazolja, önmagában nem eltúlzott követelmény. Ugyancsak nem eltúlzott önmagában az sem, hogy FIDIC könyv szerinti szerződéses feltételek szerint megvalósult referenciamunka igazolását kéri az ajánlatkérő, mivel az a közbeszerzés tárgyára korlátozott, a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékét nem haladja meg figyelemmel arra is, hogy e körben nem kell meghatározott értéket és műszaki paramétereket igazolni. A fentiek együttes előírása azonban a Döntőbizottság megítélése szerint túlzott követelmény, a teljesítéshez szükséges mértéken felüli és a Kbt. 69. (3) bekezdésébe ütközik. A Döntőbizottság megjegyzi, hogy ellentmondás van az alkalmassági minimumkövetelményre vonatkozó előírás azon fordulata, hogy amennyiben az ajánlattevő élni kíván a FIDIC sárga könyvben előírt lehetőséggel és a beszerzés tárgyának és mennyiségének meghatározása között. A két feltétel értelmezése alapján megállapítható, hogy az ajánlatkérő az ajánlattevők számára nem azonosan határozta meg az alkalmassági követelményt, mivel nem egyértelmű, hogy milyen igazolásokat fogad el és mit nem. A Döntőbizottság a Kbt (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, a fenti indokok alapján a Kbt (2) bekezdés d) pontja alapján megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 69. (3) bekezdését, és alkalmazta a Kbt (3) bekezdésben meghatározott jogkövetkezményeket. A Kbt (3) bekezdés b) pontja szerint, amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában jogsértést állapít meg, megsemmisítheti az ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás folyamán hozott vagy azt lezáró döntését, ha e döntés alapján a szerződést még nem kötötték meg. A Kbt (3) bekezdés b) pontja szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság a jogsértés megállapítása mellett megsemmisítette az ajánlati felhívást, valamint az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásában ezt követően meghozott döntéseket.

13 13 A Kbt (3) bekezdés e) pontja alapján, amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában jogsértést állapít meg bírságot szabhat ki kivéve a 306/A. (2) bekezdés szerinti körülmények fennállása esetén az e törvény szabályait megszegő szervezettel (személlyel), valamint a jogsértésért felelős személlyel, illetőleg a szervezettel jogviszonyban álló, a jogsértésért felelős személlyel és szervezettel szemben. A Döntőbizottság a jogsértés megállapítása és ajánlatkérő ajánlati felhívásának és a közbeszerzési eljárásban hozott azt követő döntéseinek megsemmisítése mellett további jogkövetkezményként a bírság kiszabását nem tartotta indokoltnak, a bírság kiszabásának mellőzésénél figyelemmel volt arra, hogy a jogsértés reparálható volt és ajánlatkérővel szemben a Döntőbizottság az elmúlt években jogsértést nem állapított meg. A Döntőbizottság a Kbt (4) bekezdése alapján rendelkezett az eljárási költségek viseléséről. A bírósági jogorvoslatot a Kbt (1) bekezdése biztosítja. Budapest, november 15. Dr. Telek Katalin sk közbeszerzési biztos Gulyás Richárd sk közbeszerzési biztos Dr. Szántó Veronika sk közbeszerzési biztos A kiadmány hiteléül: Liszi Barbara Kapja: 1. Nagyhegyes Község Önkormányzata (4064 Nagyhegyes, Kossuth utca 2.) 2. BERÉP-TERV Kft. (4025 Debrecen, Simonffy utca ) 3. Magyar Aszfalt Kft. (1135 Budapest, Szegedi út ) 4. SADE Magyarország Kft. (1117 Budapest, Budafoki út ) 5. KEVIÉP Kft. (4025 Debrecen, Széchenyi utca 46.) 6. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u ) 7. Közbeszerzések Tanácsa Elnöke (1024 Budapest, Margit krt. 85.) 8. Irattár

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.789/ 11 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: Ikt. sz.: D. 952/ 13 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. Ikt.sz.: D.539/13/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HA TÁR OZA T- ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HA TÁR OZA T- ot. KOZBESZERZE SI HATp~Á~ ~ ~ KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZ OT TSÁG 1024 Budapest, Margit krtl~5. 1525Pf:166.. 2012 FEBR Ot Tel.: 06-1/336-7776,fax: 06-1/336-7778... E-mail: dontobizottsag~kt.h u I. -~.LOL ALTATO

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.316/13/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.155/13/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244150-2010:text:hu:html HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64440-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt. sz.: D.469/15/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8592 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Dorog Város Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Dorog Város Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Dorog Város Önkormányzata a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján az alábbi közbeszerzési

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályba lépett: 2011. július 01. napján Érvényes:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.238/11/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója. az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások 2012. január 1-től alkalmazandó szabályairól

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója. az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások 2012. január 1-től alkalmazandó szabályairól A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások 2012. január 1-től alkalmazandó szabályairól (KÉ 2012. évi 82. szám; 2012. július 20.) A Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzésekről

Részletesebben

GYENESDIÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szabályozás száma: S Z 37. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. május 1. napjától CZIBOR ZOLTÁNNÉ Jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Részletesebben

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29.

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29. Üzemeltetési szerződés a KEOP-1.1.1/2F/2010-0004 Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz, a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló hulladékkezelő

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére Tárgy: 2012. évi Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat-tervezete

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat. Hatályos: 2014. január 1-től

Közbeszerzési szabályzat. Hatályos: 2014. január 1-től Közbeszerzési szabályzat Hatályos: 2014. január 1-től 1 Tartalomjegyzék 1.Szabályzat alkalmazási köre...4 2.Szabályzat viszonya a jogszabályokhoz...4 3.Szabályzat személyi hatálya...5 4.Szabályzat tárgyi

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzatának

Bihartorda Község Önkormányzatának Bihartorda Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6 -a alapján 2009. 1 Jóváhagyta Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 71/2009.

Részletesebben

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések Oldal II. Fejezet A közbeszerzéssel, a közbeszerzési

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben