KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Hirdetmény száma: K.É /2009. Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása

2 AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA Dokumentum Dokumentum címe I. RÉSZ AJÁNLATI FELHÍVÁS II. RÉSZ III. RÉSZ IV. RÉSZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK SZERZİDÉSI FELTÉTELEK, SZERZİDÉS TERVEZET MŐSZAKI LEÍRÁS

3 I. RÉSZ AJÁNLATI FELHIVÁS KTI Nonprofit Kft Szociálishelyiségek kialakítás és kutatószobák felújítása tárgyú ajánlati felhívása a Közbeszerzési Értesítı-ben 19070/2009. szám alatt jelent meg.

4 II. RÉSZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK

5 1.1 A beszerzés tárgya Az ajánlatkérı egyszerő közbeszerzési eljárást indított az ajánlati felhívásban megadott feltételekkel az ajánlatkérı Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítására. 1.2 Az ajánlatkérési dokumentáció Az ajánlatkérési dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendı. Amennyiben az ajánlati felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció között eltérés adódik, az ajánlati felhívás a mértékadó. A dokumentációt letöltık azt csak a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlattételhez, illetve a beszerzés tárgyának megvalósítása céljából használhatják fel. A dokumentáció letöltését igazoló, kitöltött regisztrációs adatlap megküldése az ajánlattétel feltétele. 1.3 Az ajánlattétel költségei Az ajánlattevınek kell viselnie minden, ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı költséget. 2. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATTÉTELI IDİSZAK ALATT 2.1 Ajánlatkérık kapcsolattartásra kijelölt képviselıje Gubicza Sándor Tel: Fax: Az ajánlattételi idıszak alatt szükséges levelezést levélben, táviratilag vagy telefaxon kell lebonyolítani Ajánlatkérı ajánlati felhívásban megadott címén. Ettıl csak akkor lehet eltérni, ha azt Ajánlatkérı az eljárás lebonyolítása során kifejezetten elıírja Kiegészítı tájékoztatás Kérdéseket Ajánlatkérı kizárólag a regisztrációs adatlapot visszaküldıktıl fogad el. A dokumentációt letöltık az ajánlati felhívással és az ajánlatkérési dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be az ajánlattételi határidı lejárta elıtt legkésıbb tíz nappal az ajánlatkérı ajánlati felhívásban megadott címén.

6 Ajánlatkérı a kiegészítı tájékoztatást az ajánlattételi határidı lejárta elıtt legkésıbb hat nappal adja meg. 3. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 3.1. Az ajánlat és az eljárás nyelve Az eljárás nyelve a magyar nyelv, az ajánlatokat is magyar nyelven kell elkészíteni és beadni. Ha az ajánlattevı által benyújtott, az ajánlatához tartozó egyes iratok (hatósági igazolások, közös ajánlattevık megállapodása, elı/szerzıdések, meghatalmazások, nyilatkozatok) idegen nyelvőek, azok hiteles magyar fordítását is csatolni kell, amely esetben az ajánlat értelmezése szempontjából a magyar nyelvő fordítás lesz az irányadó. Az ajánlattételi idıszakban minden levelezés és egyéb irat, ami a felek között keletkezik, magyar nyelven történhet. A szerzıdés és annak teljesítése során keletkezı valamennyi irat magyarul készül. 3.2 Az ajánlat tartalma Az ajánlatot az Ajánlati felhívásban megjelölt munkákra teljes körően kell megtenni. Amely nyilatkozatokhoz a dokumentáció mintát tartalmaz, az Ajánlattevınek ezekkel egyezı tartalmú nyilatkozatokat kell benyújtania. 3.3 Az ajánlat részét képezı dokumentumok Az ajánlatnak a következı dokumentumokat kell tartalmaznia: Kísérılevél Tartalomjegyzék Regisztrációs adatlap megküldését igazoló dokumentum másolata Ajánlati nyilatkozat (a minta szerinti tartalommal) Aláírási címpéldány Kizáró okokra vonatkozó igazolások és nyilatkozatok Alkalmasság igazolására elıírt igazolások és nyilatkozatok Nyilatkozat a számlavezetı pénzintézetekrıl Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) a) és b) pontjai szerint Nyilatkozat a Kbt. 71. (3) bek. szerint a felelısségbiztosítást tartalmazó építési-szerelési biztosítási szerzıdés alvállalkozókkal kötött szerzıdés, elıszerzıdés vagy szándéknyilatkozat Közös ajánlattevık esetén megállapodásuk Minden egyéb, a felhívásban vagy a dokumentációban benyújtani elıírt dokumentum 3.4 A benyújtandó dokumentumok részletezése

7 3.4.1 A kísérılevélnek tartalmaznia kell Ajánlattevı (k) adatait (név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, telefon, telefax, szám, cím), hivatkozást a közbeszerzési eljárásra, annak száma, az ajánlatkérık, és a beszerzés tárgya megjelölésével, a kapcsolattartó nevét, címét, telefon, telefax számát, címét. Közös ajánlattevık esetén a képviselı cégnek kell cégszerően aláírni Tartalomjegyzék Oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévı dokumentumok az ajánlat mely oldalán találhatók meg Regisztrációs adatlap megküldését igazoló dokumentum másolata Csatolandó a jelen Útmutató szerinti tartalommal cégszerően aláírt Regisztrációs adatlap ajánlatkérı részére megküldését igazoló dokumentum egyszerő másolata (pl fax-napló másolata) Ajánlati nyilatkozat Cégszerően aláírva, kitöltve, jelen dokumentáció szerinti tartalommal kell benyújtani. Teljes kitöltésével ajánlattevı egyben nyilatkozik a Kbt. 71. (1) a) és b) pontjáról is. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevınek cégszerően alá kell írnia. Az ajánlati nyilatkozathoz mellékelni kell az ajánlati ár részletezését (lsd. a jelen dokumentáció IV. Mőszaki leírás c. rész ) Aláírási címpéldány Benyújtandó annak a cégjegyzésre jogosult személynek, személyeknek az eredetiben vagy közjegyzı által hitelesített másolatban csatolt aláírási címpéldánya, aki / akik az ajánlatot aláírja/aláírják Kizáró okokra vonatkozó igazolások és nyilatkozatok Az ajánlatkérı a Kbt ában meghatározott, és a Közbeszerzések Tanácsa tájékoztatóiban szereplıigazolási módokat fogadja el. A kizáró okokra vonatkozó,

8 közjegyzı által hitelesített nyilatkozatot eredetiben vagy hiteles másolatban kell csatolni. Az egyes kizáró okokra, vonatkozó igazolásokra és nyilatkozatokra - a magyarországi letelepedéső ajánlattevıknek a Közbeszerzések Tanácsa KÉ 23/2007 számában (2007. február 23. ) megjelent tájékoztatóját, - a Közbeszerzések Tanácsa Elnökének KÉ évi 45. sz. (2007. április 20.) tájékoztatóját - az Európai Unióban letelepedett ajánlattevıknek a Közbeszerzések Tanácsa vonatkozó tájékoztatóját kell figyelembe venniük. Az ajánlattevınek (közös ajánlattételi esetén valamennyi Ajánlattevınek), ill. a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozóknak cégenként külön-külön kell be nyújtaniuk az ajánlati felhívás III.2.1 pontjában megjelölt kizáró okokra vonatkozó igazolásokat egyszerő másolatban Alkalmasság igazolására elıírt igazolások és nyilatkozatok - Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása az ajánlati felhívás III. 2.2 pontja szerint Az ajánlatban felsorolt pénzintézetek mindegyikétıl be kell csatolni az ajánlati felhívás III.2.2 pontjában elıírt tartalmú igazolást valamennyi a cégkivonatban szereplı számlaszámra vonatkozóan. - Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása az ajánlati felhívás III. 2.3 pontja szerint Nyilatkozat a számlavezetı pénzintézetekrıl Ajánlattevı valamennyi számlavezetı bankjának megnevezését tartalmazó cégszerően aláírt nyilatkozata eredetiben vagy hiteles másolatban, amely tartalmazza, hogy az ajánlat részeként becsatolt pénzintézeti nyilatkozatokban feltüntetetteken kívül más pénzintézetnél további számlát nem vezetnek. Amennyiben a cégkivonatban szereplı bármely számla idıközben megszőnt, erre a tényre a nyilatkozatban ki kell térni, illetve nyilatkozni kell arról is, ha a cégkivonatban még nem szereplı új bankszámlával rendelkezik Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) a) és b) pontjáról Amennyiben az Ajánlattevı az Ajánlati nyilatkozatban erre vonatkozó pontokat nem töltötte ki, külön nyilatkozatban kell megjelölni a munkák azon részét, amelyre harmadik személlyel szerzıdést kíván kötni a szerzıdést kötı másik fél

9 megjelölése nélkül, továbbá a közbeszerzés értékének 10 %-ánál magasabb mértékben bevonni kívánt alvállalkozók nevének és címének felsorolását. A fenti nyilatkozatokat negatív tartalommal is meg kell tenni Nyilatkozat a Kbt. 71. (3) bek. szerint Amennyiben az Ajánlattevı a kizáró okokra vonatkozói nyilatkozatában errıl nem nyilatkozott, külön nyilatkozatot kell csatolni eredetiben vagy hiteles másolatban arra, hogy a szerzıdés teljesítése során nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót Az építés-szerelési biztosítási szerzıdésre vonatkozó dokumentum Csatolni kell az ajánlathoz a felelısségbiztosítást tartalmazó építési-szerelési biztosítási szerzıdés egyszerő másolatát, vagy annak legkésıbb a szerzıdéskötésig történı megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozatot eredetiben, vagy hiteles másolatban Alvállalkozói szerzıdés vagy szándéknyilatkozat Csatolni kell elıszerzıdést, szerzıdést egyszerő másolatban, vagy az alvállalkozó által cégszerően aláírt szándéknyilatkozatot a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóktól eredetiben, vagy hiteles másolatban Megállapodás közös ajánlattétel esetén Valamennyi közös ajánlatot tevı által cégszerően aláírt szerzıdés a jelen Útmutató b) pontja szerinti tartalommal Minden egyéb, a felhívásban vagy a dokumentációban benyújtani elıírt dokumentum 4. FORMAI ELİÍRÁSOK 4.1 Az ajánlat példányszáma és aláírása Az Ajánlattevınek egy eredeti és két másolati példányban kell elkészítenie ajánlatát, külön-külön össze kell főznie, és jól láthatóan fel kell tüntetnie mindegyiken hogy "Eredeti vagy "Másolat". A másolati példányokat a kész, eredeti példányokról kell elkészíteni. Amennyiben bármilyen eltérés lenne közöttük, az eredeti példány az irányadó. Az ajánlat eredeti példányát géppel vagy tintával kell kitölteni, minden oldalt folyamatos sorszámozású oldalszámmal kell ellátni.

10 A saját nyilatkozatokat cégszerően kell aláírni, további minden oldalt szignálni kell. 4.2 Hibák kijavítása Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha a ajánlattevı javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az ajánlat aláírójának, illetve aláíróinak kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat. Az ajánlat címlapján szerepelnie kell az ajánlattevı nevének. Amennyiben több ajánlattevı közösen ad be ajánlatot, a címlapon a közös ajánlattevıket, valamint az általuk megbízott képviselı cég nevét kell feltüntetni. 4.3 Az ajánlat csomagolása, megjelölése Az összeállított ajánlat eredeti és másolati példányait kettıs csomagolásban (egy közös, vagy példányonként külön- külön belsı-, és egy közös külsı borítékban) kell benyújtani. A csomagolást úgy kell elkészíteni és lepecsételni, hogy a bontás során annak sértetlensége egyértelmően megállapítható legyen. A kettıs csomagolásban benyújtott ajánlat külsı borítékát az alábbi feliratokkal kell ellátni: Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása nem bontható fel a bontás idıpontja, azaz óra elıtt A belsı csomagoláson az ajánlattevı nevét és címét, valamint az ajánlat azonosítását ( Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása ) kell feltüntetni. Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti elıírásnak megfelelıen, az Ajánlatkérı nem vállal felelısséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idı elıtti felbontásáért. A nem a fentiek szerint csomagolt ajánlatot Ajánlatkérık érvénytelennek nyilvánítja. 5. AZ AJÁNLAT BEADÁSA Ajánlatot csak azok nyújthatnak be, akik letöltötték az ajánlatkérési dokumentációt, és annak letöltését igazolták. (Közös ajánlattétel esetén a dokumentáció letöltését elegendı bármelyik Ajánlattevınek igazolnia). Az ajánlatot személyesen, futárral vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani a felhívásban megadott ajánlattételi határidı lejártáig, Budapest Thán Károly u.3-5. IV. emelet 440.sz. szobában az Üzemviteli irodán.

11 A személyesen, vagy futár útján benyújtott ajánlatok átvételét az Ajánlatkérık által felhatalmazott személy által aláírt elismervény igazolja. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidı lejártát követıen érkezik meg az Ajánlatkérıkhöz, az érvénytelennek minısül, és azt Ajánlatkérı felbontatlanul megırzi. 6. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA Az Ajánlatkérı az ajánlatokat az ajánlattételi határidı lejártának idıpontjában bontja fel az ajánlati felhívásban megadott helyszínen. Az Ajánlatkérı a bontás alkalmával ismerteti az ajánlattevık nevét és székhelyét, valamint az ajánlati árat. Ajánlatkérı az ajánlatok bontásáról jegyzıkönyvet készít, melyet 5 napon belül egyidejőleg minden ajánlattevı részére megküld. 7. AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA 7.1 Hiánypótlás lehetısége Az ajánlatkérı az ajánlattevık számára a Kbt. 83 szerinti, egyszeri teljes körő hiánypótlási lehetıséget biztosít. Az ajánlatkérı a hiánypótlásról egyidejőleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes ajánlattevıt, megjelölve a határidıt, a benyújtás helyét, továbbá ajánlatonként a hiányokat. 7.2 Kizáró okok vizsgálata Az ajánlatok részletes értékelése elıtt az Ajánlatkérı megvizsgálja, hogy Ajánlattevıvel vagy alvállalkozóival szemben fennállnak-e a Kbt-ben illetve az ajánlati felhívásban meghatározott kizáró okok. Ha az Ajánlattevıt ki kell zárni az eljárásból, Ajánlatkérı az ajánlatát tovább már nem vizsgálja. 7.3 Az ajánlatok formai érvényességének vizsgálata Ajánlatkérı megvizsgálja, hogy az ajánlat megfelel-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban megadott, formai feltételeknek és elıírásoknak, továbbá hiánytalanul tartalmazza - e az elıírt dokumentumokat. Ha az ajánlat nem felel meg az Ajánlati felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció formai követelményeinek, Ajánlatkérı az ilyen ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja, és tovább már nem vizsgálja. 7.4 Bírálati szempontok

12 Az Ajánlatkérı az alkalmasnak ítélt ajánlattevık formailag érvényes ajánlata értékelésénél a Kbt. 57. (2) bekezdés a) pont szerinti "a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás kiválasztásánál az Ajánlati felhívásban megadott szempont szerint értékel. - Az ajánlati árat egyösszegő átalányárként kell megadni a jelen dokumentáció IV. Mőszaki leírás c. részében meghatározottak szerint. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden olyan költséget, amely ajánlattevı szerzıdés teljesítésével kapcsolatos kötelezettségeivel összefüggésben keletkezik. - Az ajánlati nyilatkozatban a teljes vállalt jótállási idıtartamot is meg kell adni hónapokban. A kötelezıen vállalandó jótállási idıtartam 36 hónap. Az értékelés módszere a következı: Az értékelés során a kiírással megegyezı mőszaki tartalom esetén a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás. Felhívjuk ajánlattevık figyelmét az irreális ajánlattétel Kbt-ben meghatározott jogkövetkezményeire. 7.5 A legkedvezıbb ajánlat Az Ajánlatkérı azt az Ajánlattevıt fogja nyertesnek kihirdetni, akinek az ajánlata kielégíti az Ajánlati felhívásban és Ajánlatkérési dokumentációban megfogalmazott formai és tartalmi követelményeket, aki alkalmasságát igazolni tudta, és aki összességében a legkedvezıbb ajánlatot tette. 8. EREDMÉNYHIRDETÉS Az Ajánlatkérı az Ajánlati felhívásban megadott idıpontban az eljárásról készült összegzés ismertetésével nyilvánosan kihirdeti az eljárás eredményét. Az írásbeli összegezést az eredményhirdetésen jelen levı ajánlattevıknek átadja, a távollevı ajánlattevıknek az eredményhirdetés napján megküldi. A nyertes ajánlattevınek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-kisvagy középvállalkozásnak minısülnek-e. 9. SZERZİDÉSKÖTÉS A szerzıdést Ajánlatkérı és a nyertes Ajánlattevı lehetıség szerint az Ajánlati felhívásban megadott tervezett idıpontban kötik meg. Ajánlatkérı jogosult az eredményhirdetést követı 9-60 nap közötti idıszakban más idıpontot is meghatározni a szerzıdéskötésre.

13 Amennyiben a szerzıdés az Ajánlattevı visszalépése miatt a tervezett, vagy az Ajánlatkérık által megadott más idıpontban nem jön létre, az Ajánlatkérı az eredményhirdetés során ismertetett második legkedvezıbb ajánlatot tevıvel fog szerzıdést kötni. Ajánlatkérı az Ajánlattevı visszalépésének tekinti, ha az Ajánlatkérı legkésıbb a szerzıdéskötés tényleges napjáig az elıírt felelısségbiztosítás megkötését, továbbá a teljesítési biztosíték befizetését nem igazolja, vagy az arra vonatkozó eredeti bankgarancia levelet/kötelezvényt nem adja át. A jelen dokumentáció III. Szerzıdési feltételeket tartalmaz. A vállalkozási szerzıdést az ajánlatkérıként szerzıdı fél a nyertes ajánlattevıvel, mint vállalkozóval az ajánlati felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció, és az ajánlat feltételei szerint fogja megkötni.

14 R E G I S Z T R Á C I Ó S L A P Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban A dokumentációt letöltött, esetleg ajánlatot tenni kívánó cég adatai: neve: székhelye: Tel: Fax: Kapcsolattartó személy neve: Telefonszáma: cégszerő aláírás TÁJÉKOZTATÓ A regisztrációs lap visszaküldésével kell jelezni az Ajánlatkérı számára, ha valaki a meghirdetett közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi dokumentációt ajánlatkérı honlapjáról letöltötte, és mint lehetséges Ajánlattevı kíván szerepelni. Ajánlatkérı biztosítja, hogy a fent megadott adatokat csak és kizárólag az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatosan használja fel, harmadik személy számára azokat ki nem adja. A regisztrációs lap visszaküldése nélkül Ajánlatkérı az esetlegesen felmerülı kérdésekre adott kiegészítı tájékoztatást nem tudja az érdeklıdık rendelkezésére bocsátani. Kérdéseket Ajánlatkérı kizárólag a regisztrált dokumentációt letöltöttektıl fogad el.

15 AJÁNLATI NYILATKOZAT A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft, mint ajánlatkérı egyszerő közbeszerzési eljárás keretében ajánlati felhívást jelentetett meg Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása tárgyában. Alulírott, mint a(z)... (cégnév)..(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselıje ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt formai és tartalmi követelmények gondos áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban és ajánlattételi dokumentációban foglalt feltételeket elfogadjuk. Nyertességünk esetén a szerzıdés teljesítése céljából ezeknek megfelelıen saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt (1)-(3) bekezdése és a 306/A. (1) és (2) bekezdése szerinti elıírásai érvényesítését az e szerzıdésen alapuló szerzıdéseinkben. Ajánlatunk: 1. Ajánlati ár:.. Ft + ÁFA, azaz..forint + ÁFA 2. A megvalósítás idıtartama (átfutási idı napokban ) 3. Vállalt -jótállási idıtartam (36 hónap): A közbeszerzésnek az a része, amellyel összefüggésben az ajánlattevı harmadik személlyel szerzıdést fog kötni (a szervezet vagy személy megnevezése nélkül):. Ajánlattevı által a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) megnevezése, székhelye (lakóhelye):. Kijelentjük, hogy a teljesítési biztosítékot az alábbi formában nyújtjuk: - átutalással - bankgaranciával - biztosítási szerzıdés alapján kiállított - készfizetı kezességvállalást tartalmazó -kötelezvénnyel Kijelentjük, hogy a jótállási biztosítékot az alábbi formában nyújtjuk: - átutalással - bankgaranciával - biztosítási szerzıdés alapján kiállított készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel

16 (A választott formát kérjük aláhúzással megjelölni, vagy csak a választott formát feltüntetni!) Kijelentjük, hogy ajánlatunkat az ajánlati felhívásban megjelölt idıpontig változatlan tartalommal fenntartjuk. Keltezés (helység, év, hónap, nap) Melléklet: ajánlati ár részletezése cégszerő aláírás

17 III. RÉSZ SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SZERZİDÉS TERVEZET

18 1. A Megrendelı kötelezettségei A Megrendelı képviselıje A Megrendelınek saját alkalmazottai közül meg kell nevezni legalább egy személyt, aki a Megrendelı meghatalmazása alapján jogosult a Megrendelı szerzıdéses kötelezettségeinek teljesítése és jogai gyakorlása érdekében minden szükséges intézkedést megtenni, a Vállalkozó képviselıjével a kapcsolatot tartani, arra vonatkozó igény felmerülése esetén a szerzıdésmódosítást elıkészíteni. A képviselı személyét Megrendelı a vállalkozási szerzıdésben jelöli meg. A képviselı személyének változásáról és meghatalmazása terjedelmérıl írásban értesíti a Vállalkozót. 2. Mőszaki ellenır A Megrendelınek a 290/2007. (X. 31.) Korm. Rendelet elıírásainak megfelelıen meg kell bíznia legalább egy személyt a mőszaki ellenıri teendık ellátásával. A mőszaki ellenırt a vállalkozási szerzıdésben kell megnevezni. A mőszaki ellenırnek nincs joga a Vállalkozót bármely szerzıdéses kötelezettsége alól felmenteni, vagy a Megrendelı nevében ideértve a pótmunkát is - szerzıdéses kötelezettséget vállalni. 3. Munkaterület átadás A Megrendelı kötelessége a munkaterület rendelkezésre bocsátása a munkakezdési határidıként megjelölt napon. A munkaterület átadásról a felek jegyzıkönyvet vesznek fel. 4. Mőszaki ellenırzés Megrendelı a munkák mőszaki ellenırzését 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet elıírtaknak megfelelıen, legalább 5 naponként végzi, ennek tényét és észrevételeit az építési naplóba bejegyzi. A Megrendelı ellenırzése a munkavégzést nem akadályozhatja. Átadás-átvételi eljárás Az átadás-átvételi eljárás elıkészítése és lefolytatása a Megrendelı feladata. 5. Utó-felülvizsgálati eljárás Az utó-felülvizsgálati eljárást a jótállási idıtartam alatt évente a Megrendelı készíti elı és hívja meg arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelızıen legkésıbb 8 nappal kell megküldeni. A Megrendelı az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzıkönyvet vesz fel, melyben feltünteti a hibajegyzéket és a résztvevıknek a hibákkal (hiányokkal)

19 kapcsolatos nyilatkozatát. A jegyzıkönyv rögzíti a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására és a hiányok pótlására vállalt határidıt. 6. A Vállalkozó kötelezettségei Általános kötelezettségek A Vállalkozónak a munkákat a szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen kell kiviteleznie. A Vállalkozó kötelessége gondoskodni a felügyeletrıl, a munkavégzésrıl, azokról az anyagokról és eszközökrıl, amelyek a szerzıdésszerő teljesítéshez szükségesek, továbbá az építıipari kivitelezési tevékenységrıl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendeletben foglaltak betartásáról. 7. A Vállalkozó képviselıje A Vállalkozó képviselıje a vállalkozási szerzıdésben meghatározott személy aki, a Vállalkozó meghatalmazása alapján jogosult a Vállalkozó szerzıdéses kötelezettségeinek teljesítése és jogai gyakorlása érdekében minden szükséges intézkedéseket megtenni, a Megrendelı képviselıjével a kapcsolatot tartani, arra vonatkozó igény felmerülése esetén a szerzıdésmódosítást elıkészíteni. A képviselı személyében történı változásról Vállalkozó köteles a Megrendelıt 24 órán belül írásban (levélben vagy faxon) tájékoztatni. 8. A munka irányítása A Vállalkozónak meg kell bíznia az ajánlatában megnevezett személyt, mint felelıs mőszaki vezetıt az építésvezetıi teendık ellátásával, aki megfelel a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet elıírásainak. A felelıs mőszaki vezetı személyében történı változás esetén a Vállalkozó köteles Megrendelıt elızetesen értesíteni. Az új felelıs mőszaki vezetınek is meg kell felelnie az ajánlati felhívásban elıírt feltételeknek. Az építésvezetı személyében történı változás esetén a Vállalkozó köteles Megrendelıt 24 órán belül értesíteni. 9. Alvállalkozók A teljesítés során a nettóvállalkozási díj 10 %-át meghaladó mértékő munkák elvégzésére Vállalkozó kizárólag az ajánlatában megnevezett alvállalkozókat alkalmazhatja. A Vállalkozó ezen munkákra más alvállalkozót csak akkor vonhat be a teljesítésbe, ha az idıközben elıre nem látható okok miatt bekövetkezı körülmények a szerzıdésnek, vagy annak egy részének teljesítését ellehetetlenítenék, és a Megrendelı elıre írásban megadja hozzájárulását.

20 A Vállalkozó a munkák egyéb részét is csak a Megrendelı elızetes írásbeli egyetértésével adhatja alvállalkozásba. 10. Megrendelıi utasítások teljesítése A Vállalkozónak teljesítenie kell a Megrendelı összes a munkákra vonatkozó szakszerő utasítását, továbbá a munkák teljes, vagy részleges felfüggesztésére vonatkozó rendelkezését is. 11. Munkavédelem, munkavégzés a teljes üzem fenntartása mellett A Vállalkozó köteles a saját költségén a munkák megvalósítása, valamint a hibák kijavítása folyamán biztosítani a munkaterület ırzését, köteles gondoskodni a munkaterületen a munka- és tőzvédelmi elıírások betartásáról. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkálatok kivitelezését a Megrendelı kivitelezéssel nem érintett egységeinek üzemszerő mőködése fenntartása mellett kell elvégeznie úgy, ahogy a szerzıdésben, az ajánlatkérési dokumentációban illetve a közbeszerzési eljárás során feltett kérdésekre adott válaszokban meghatározásra került. A Vállalkozó a munkát csak a Megrendelı képviselıjének jóváhagyásával kezdheti meg, és az abban foglaltak betartása mellett végezheti. 12. Megrendelıi jóváhagyások A beépítendı anyagokat, a mintavételi és vizsgálati tervet, az alkalmazott elıállítási és beépítési technológiákat Vállalkozó köteles a Megrendelıvel elızetesen jóváhagyatni. A munkálatok Megrendelıi jóváhagyás nélkül nem kezdıdhetnek meg. A Vállalkozó a szerzıdés aláírását követı 3 napon belül a mintavételi és minısítési tervet köteles a Megrendelınek jóváhagyás céljából átadni. A Vállalkozó az elvégzett munkájának minıségét a Megrendelı által jóváhagyott mintavételi és minısítési terv figyelembevételével tanúsítani köteles. Ugyancsak a szerzıdés aláírását követı 3 napon belül kell átadni a Megrendelı részére a beépítési és egyéb technológiai utasításokat is. A Megrendelı jóváhagyása Vállalkozó, mint szakvállalat teljes körő felelısségét nem csökkenti. 13. Tájékoztatási kötelezettség A Vállalkozónak 3 napon belül írásban tájékoztatnia kell a Megrendelıt, ha bármilyen hibát, hiányosságot, fedez fel a dokumentációban akár a szerzıdés dokumentumainak felülvizsgálata, akár a munkák megvalósítása során. Ugyanez vonatkozik a munkavégzés során észlelet bármilyen akadályra.

21 14. Ellenırzés A Vállalkozó köteles a Megrendelı számára a munkák mőszaki ellenırzését folyamatosan lehetıvé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni. A munkaterület átvételétıl Vállalkozó köteles építési naplót vezetni a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet elıírásainak megfelelıen. A munka teljesítése során az építési naplóban kell a feleknek minden a munkák megvalósításával, a Megrendelı helyszíni ellenırzésével és vizsgálatával kapcsolatos észrevételét rögzíteni. Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak a Vállalkozási szerzıdésben Megrendelı képviselıjeként, mőszaki ellenırként és építésvezetıként feltüntetett személyek. A Megrendelı és minden általa meghatalmazott személy számára minden ésszerő idıpontban hozzáférhetıvé kell tenni az építési helyszínt és az összes olyan helyeket, ahol az anyagokat, termékeket készítik, gyártják vagy elıkészítik a teljesítéshez. A Vállalkozó köteles minden segítséget biztosítani ehhez alvállalkozóinál és beszállítóinál is. Ha ellenırzés vagy vizsgálat, illetve azok eredménye alapján a munkavégzés nem felel meg a szerzıdésnek, a Megrendelı a teljesítést nem fogadja el, választása szerint vagy kijavítást kér, vagy - ha a hiba a rendeltetésszerő használatot nem akadályozza, - árleszállítást jogosult alkalmazni. 15. Felelısségbiztosítás A Vállalkozónak a munkák teljes körére kiterjedı, a megvalósítási idıszakra szóló teljes körő építési- szerelési és felelısségbiztosítással kell rendelkeznie, vagy ilyen biztosítást kell kötnie legkésıbb a vállalkozási szerzıdés aláírásáig. A Vállalkozónak a Megrendelı felhívására a kivitelezés idıtartama alatt bármikor igazolnia kell, hogy az összes szükséges biztosítási kötvény érvényben van és az esedékes részleteket befizették. Ha a Vállalkozó elmulasztja az elızı alpontban hivatkozott érvényben tartani, vagy késlekedik a biztosítási kötvény, vagy elismervény bemutatásával, a Megrendelı - jogfenntartással minden egyéb jogához vagy jogorvoslathoz - a Vállalkozó költségére jogosult megkötni a biztosítást, fizetni az esedékes biztosítási részleteket. Az ezzel felmerülı költségeit jogosult beszámítással érvényesíteni a Vállalkozó bármely számlájával szemben. 16. Jótállás és szavatosság, teljesítési biztosíték Jótállási kötelezettségek

22 Vállalkozó az ajánlatában megadott jótállási idıt vállal. A jótállási idıszak az átadás-átvételi eljárást lezáró jegyzıkönyv aláírásának idıpontjától kezdıdik. A jótállási idıszakon belül a Vállalkozó a Megrendelı által jelzett, a hibás teljesítéssel összefüggı munkarészek kijavítását, - amennyiben az idıjárás a javítási technológiát lehetıvé teszi - 15 napon belül köteles megkezdeni és a mőszakilag indokolt idıtartamon belül befejezni. Ellenkezı esetben Megrendelı jogosult - a Vállalkozó értesítésével - a munkát mással elvégeztetni a jótállási biztosíték terhére. 17. A teljesítési és a jótállási biztosíték formája A Vállalkozó az ajánlati felhívásban és a jelen dokumentációban meghatározott összegben, az ajánlati nyilatkozatban ismertetett választása szerint ajánlatkérı számlájára történı befizetéssel, vagy bankgarancia formájában, vagy biztosítási szerzıdés alapján kiállított készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel (a továbbiakban: kötelezvény) köteles teljesítési biztosítékot szolgáltatni legkésıbb a szerzıdéskötésig, továbbá jótállási biztosítékot a befejezési igazolás kiadásáig a következık szerint: Amennyiben a teljesítési illetve a jótállási biztosítékot Vállalkozó bankgarancia/kötelezvény formájában szolgáltatja, a bankgarancia nyilatkozatnak/kötelezvénynek tartalmaznia kell az alábbiakat: pontos hivatkozást a közbeszerzési eljárásra, azt, hogy a bankgarancia/ kötelezvény a Vállalkozó szerzıdésben foglalt jótállási kötelezettségei kifogástalan teljesítésének biztosítékául szolgál; a Megrendelı, mint kedvezményezett megjelölését, a bankgarancia/ kötelezvény összegét, a bankgarancia/ kötelezvény futamidejét teljesítési biztosíték esetében a befejezési határidıig -- jótállási biztosíték esetében a teljesítést követı 60. napig; azt, hogy a garancia / kötelezvény feltétel nélküli és visszavonhatatlan, továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a kedvezményezett elsı igénybejelentésére kifogás és vita nélkül a garancia / kötelezvény összeghatáráig bármilyen összeget, vagy összegeket kifizetnek a kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját, vagy indokát bizonyítania kellene. Amennyiben a jótállási biztosítékot Vállalkozó készpénz befizetésével szolgáltatja, annak összegét az ajánlatkérı a MÁK-nál vezetett (a vállalkozási szerzıdésben pontosan megjelölésre kerülı) számlájára kell befizetnie. Ez az összeg nem kamatozik.

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/15/64/2013. ált. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen,

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Főkert Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. sz. Ára: Ingyenes! AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyűjtőtartályos

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA 6721 Szeged, Bocskai u. 14. A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Munkavédelmi, és tőzvédelmi feladatok, valamint munkahelyi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Közbeszerzési Szabályzat célja:... 3 2. A Szabályzat hatálya:... 3 3. Alkalmazott fıbb jogszabályok... 3 4. Közbeszerzési alapelvek... 4 5. Közbeszerzési

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-1-12, számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Vállalkozó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013.

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Az Önkormányzat a közpénzek ésszerő felhasználása átláthatóságának és széles körő nyilvános ellenırizhetıségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 22 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások nyilvántartása

Részletesebben

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként.

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. Megrendelő fly. száma: TPO/1/2013 ikt. száma: 1.6527-14/2013 Vállalkozó fly. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (, Fogyatékkal Élők

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ALVÁLLALKOZÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138. Számlaszám: Budapest Bank Zrt. Észak-pesti fiók 10102244-10074700-01003005 Közösségi adószám: HU 11081423 Adószám: 11081423-4-03 Telefon: 76/540-060 Telefax: 76/441-314

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon:

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben