KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Hirdetmény száma: K.É /2009. Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása

2 AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA Dokumentum Dokumentum címe I. RÉSZ AJÁNLATI FELHÍVÁS II. RÉSZ III. RÉSZ IV. RÉSZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK SZERZİDÉSI FELTÉTELEK, SZERZİDÉS TERVEZET MŐSZAKI LEÍRÁS

3 I. RÉSZ AJÁNLATI FELHIVÁS KTI Nonprofit Kft Szociálishelyiségek kialakítás és kutatószobák felújítása tárgyú ajánlati felhívása a Közbeszerzési Értesítı-ben 19070/2009. szám alatt jelent meg.

4 II. RÉSZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK

5 1.1 A beszerzés tárgya Az ajánlatkérı egyszerő közbeszerzési eljárást indított az ajánlati felhívásban megadott feltételekkel az ajánlatkérı Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítására. 1.2 Az ajánlatkérési dokumentáció Az ajánlatkérési dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendı. Amennyiben az ajánlati felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció között eltérés adódik, az ajánlati felhívás a mértékadó. A dokumentációt letöltık azt csak a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlattételhez, illetve a beszerzés tárgyának megvalósítása céljából használhatják fel. A dokumentáció letöltését igazoló, kitöltött regisztrációs adatlap megküldése az ajánlattétel feltétele. 1.3 Az ajánlattétel költségei Az ajánlattevınek kell viselnie minden, ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı költséget. 2. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATTÉTELI IDİSZAK ALATT 2.1 Ajánlatkérık kapcsolattartásra kijelölt képviselıje Gubicza Sándor Tel: Fax: Az ajánlattételi idıszak alatt szükséges levelezést levélben, táviratilag vagy telefaxon kell lebonyolítani Ajánlatkérı ajánlati felhívásban megadott címén. Ettıl csak akkor lehet eltérni, ha azt Ajánlatkérı az eljárás lebonyolítása során kifejezetten elıírja Kiegészítı tájékoztatás Kérdéseket Ajánlatkérı kizárólag a regisztrációs adatlapot visszaküldıktıl fogad el. A dokumentációt letöltık az ajánlati felhívással és az ajánlatkérési dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be az ajánlattételi határidı lejárta elıtt legkésıbb tíz nappal az ajánlatkérı ajánlati felhívásban megadott címén.

6 Ajánlatkérı a kiegészítı tájékoztatást az ajánlattételi határidı lejárta elıtt legkésıbb hat nappal adja meg. 3. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 3.1. Az ajánlat és az eljárás nyelve Az eljárás nyelve a magyar nyelv, az ajánlatokat is magyar nyelven kell elkészíteni és beadni. Ha az ajánlattevı által benyújtott, az ajánlatához tartozó egyes iratok (hatósági igazolások, közös ajánlattevık megállapodása, elı/szerzıdések, meghatalmazások, nyilatkozatok) idegen nyelvőek, azok hiteles magyar fordítását is csatolni kell, amely esetben az ajánlat értelmezése szempontjából a magyar nyelvő fordítás lesz az irányadó. Az ajánlattételi idıszakban minden levelezés és egyéb irat, ami a felek között keletkezik, magyar nyelven történhet. A szerzıdés és annak teljesítése során keletkezı valamennyi irat magyarul készül. 3.2 Az ajánlat tartalma Az ajánlatot az Ajánlati felhívásban megjelölt munkákra teljes körően kell megtenni. Amely nyilatkozatokhoz a dokumentáció mintát tartalmaz, az Ajánlattevınek ezekkel egyezı tartalmú nyilatkozatokat kell benyújtania. 3.3 Az ajánlat részét képezı dokumentumok Az ajánlatnak a következı dokumentumokat kell tartalmaznia: Kísérılevél Tartalomjegyzék Regisztrációs adatlap megküldését igazoló dokumentum másolata Ajánlati nyilatkozat (a minta szerinti tartalommal) Aláírási címpéldány Kizáró okokra vonatkozó igazolások és nyilatkozatok Alkalmasság igazolására elıírt igazolások és nyilatkozatok Nyilatkozat a számlavezetı pénzintézetekrıl Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) a) és b) pontjai szerint Nyilatkozat a Kbt. 71. (3) bek. szerint a felelısségbiztosítást tartalmazó építési-szerelési biztosítási szerzıdés alvállalkozókkal kötött szerzıdés, elıszerzıdés vagy szándéknyilatkozat Közös ajánlattevık esetén megállapodásuk Minden egyéb, a felhívásban vagy a dokumentációban benyújtani elıírt dokumentum 3.4 A benyújtandó dokumentumok részletezése

7 3.4.1 A kísérılevélnek tartalmaznia kell Ajánlattevı (k) adatait (név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, telefon, telefax, szám, cím), hivatkozást a közbeszerzési eljárásra, annak száma, az ajánlatkérık, és a beszerzés tárgya megjelölésével, a kapcsolattartó nevét, címét, telefon, telefax számát, címét. Közös ajánlattevık esetén a képviselı cégnek kell cégszerően aláírni Tartalomjegyzék Oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévı dokumentumok az ajánlat mely oldalán találhatók meg Regisztrációs adatlap megküldését igazoló dokumentum másolata Csatolandó a jelen Útmutató szerinti tartalommal cégszerően aláírt Regisztrációs adatlap ajánlatkérı részére megküldését igazoló dokumentum egyszerő másolata (pl fax-napló másolata) Ajánlati nyilatkozat Cégszerően aláírva, kitöltve, jelen dokumentáció szerinti tartalommal kell benyújtani. Teljes kitöltésével ajánlattevı egyben nyilatkozik a Kbt. 71. (1) a) és b) pontjáról is. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevınek cégszerően alá kell írnia. Az ajánlati nyilatkozathoz mellékelni kell az ajánlati ár részletezését (lsd. a jelen dokumentáció IV. Mőszaki leírás c. rész ) Aláírási címpéldány Benyújtandó annak a cégjegyzésre jogosult személynek, személyeknek az eredetiben vagy közjegyzı által hitelesített másolatban csatolt aláírási címpéldánya, aki / akik az ajánlatot aláírja/aláírják Kizáró okokra vonatkozó igazolások és nyilatkozatok Az ajánlatkérı a Kbt ában meghatározott, és a Közbeszerzések Tanácsa tájékoztatóiban szereplıigazolási módokat fogadja el. A kizáró okokra vonatkozó,

8 közjegyzı által hitelesített nyilatkozatot eredetiben vagy hiteles másolatban kell csatolni. Az egyes kizáró okokra, vonatkozó igazolásokra és nyilatkozatokra - a magyarországi letelepedéső ajánlattevıknek a Közbeszerzések Tanácsa KÉ 23/2007 számában (2007. február 23. ) megjelent tájékoztatóját, - a Közbeszerzések Tanácsa Elnökének KÉ évi 45. sz. (2007. április 20.) tájékoztatóját - az Európai Unióban letelepedett ajánlattevıknek a Közbeszerzések Tanácsa vonatkozó tájékoztatóját kell figyelembe venniük. Az ajánlattevınek (közös ajánlattételi esetén valamennyi Ajánlattevınek), ill. a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozóknak cégenként külön-külön kell be nyújtaniuk az ajánlati felhívás III.2.1 pontjában megjelölt kizáró okokra vonatkozó igazolásokat egyszerő másolatban Alkalmasság igazolására elıírt igazolások és nyilatkozatok - Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása az ajánlati felhívás III. 2.2 pontja szerint Az ajánlatban felsorolt pénzintézetek mindegyikétıl be kell csatolni az ajánlati felhívás III.2.2 pontjában elıírt tartalmú igazolást valamennyi a cégkivonatban szereplı számlaszámra vonatkozóan. - Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása az ajánlati felhívás III. 2.3 pontja szerint Nyilatkozat a számlavezetı pénzintézetekrıl Ajánlattevı valamennyi számlavezetı bankjának megnevezését tartalmazó cégszerően aláírt nyilatkozata eredetiben vagy hiteles másolatban, amely tartalmazza, hogy az ajánlat részeként becsatolt pénzintézeti nyilatkozatokban feltüntetetteken kívül más pénzintézetnél további számlát nem vezetnek. Amennyiben a cégkivonatban szereplı bármely számla idıközben megszőnt, erre a tényre a nyilatkozatban ki kell térni, illetve nyilatkozni kell arról is, ha a cégkivonatban még nem szereplı új bankszámlával rendelkezik Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) a) és b) pontjáról Amennyiben az Ajánlattevı az Ajánlati nyilatkozatban erre vonatkozó pontokat nem töltötte ki, külön nyilatkozatban kell megjelölni a munkák azon részét, amelyre harmadik személlyel szerzıdést kíván kötni a szerzıdést kötı másik fél

9 megjelölése nélkül, továbbá a közbeszerzés értékének 10 %-ánál magasabb mértékben bevonni kívánt alvállalkozók nevének és címének felsorolását. A fenti nyilatkozatokat negatív tartalommal is meg kell tenni Nyilatkozat a Kbt. 71. (3) bek. szerint Amennyiben az Ajánlattevı a kizáró okokra vonatkozói nyilatkozatában errıl nem nyilatkozott, külön nyilatkozatot kell csatolni eredetiben vagy hiteles másolatban arra, hogy a szerzıdés teljesítése során nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót Az építés-szerelési biztosítási szerzıdésre vonatkozó dokumentum Csatolni kell az ajánlathoz a felelısségbiztosítást tartalmazó építési-szerelési biztosítási szerzıdés egyszerő másolatát, vagy annak legkésıbb a szerzıdéskötésig történı megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozatot eredetiben, vagy hiteles másolatban Alvállalkozói szerzıdés vagy szándéknyilatkozat Csatolni kell elıszerzıdést, szerzıdést egyszerő másolatban, vagy az alvállalkozó által cégszerően aláírt szándéknyilatkozatot a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóktól eredetiben, vagy hiteles másolatban Megállapodás közös ajánlattétel esetén Valamennyi közös ajánlatot tevı által cégszerően aláírt szerzıdés a jelen Útmutató b) pontja szerinti tartalommal Minden egyéb, a felhívásban vagy a dokumentációban benyújtani elıírt dokumentum 4. FORMAI ELİÍRÁSOK 4.1 Az ajánlat példányszáma és aláírása Az Ajánlattevınek egy eredeti és két másolati példányban kell elkészítenie ajánlatát, külön-külön össze kell főznie, és jól láthatóan fel kell tüntetnie mindegyiken hogy "Eredeti vagy "Másolat". A másolati példányokat a kész, eredeti példányokról kell elkészíteni. Amennyiben bármilyen eltérés lenne közöttük, az eredeti példány az irányadó. Az ajánlat eredeti példányát géppel vagy tintával kell kitölteni, minden oldalt folyamatos sorszámozású oldalszámmal kell ellátni.

10 A saját nyilatkozatokat cégszerően kell aláírni, további minden oldalt szignálni kell. 4.2 Hibák kijavítása Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha a ajánlattevı javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az ajánlat aláírójának, illetve aláíróinak kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat. Az ajánlat címlapján szerepelnie kell az ajánlattevı nevének. Amennyiben több ajánlattevı közösen ad be ajánlatot, a címlapon a közös ajánlattevıket, valamint az általuk megbízott képviselı cég nevét kell feltüntetni. 4.3 Az ajánlat csomagolása, megjelölése Az összeállított ajánlat eredeti és másolati példányait kettıs csomagolásban (egy közös, vagy példányonként külön- külön belsı-, és egy közös külsı borítékban) kell benyújtani. A csomagolást úgy kell elkészíteni és lepecsételni, hogy a bontás során annak sértetlensége egyértelmően megállapítható legyen. A kettıs csomagolásban benyújtott ajánlat külsı borítékát az alábbi feliratokkal kell ellátni: Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása nem bontható fel a bontás idıpontja, azaz óra elıtt A belsı csomagoláson az ajánlattevı nevét és címét, valamint az ajánlat azonosítását ( Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása ) kell feltüntetni. Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti elıírásnak megfelelıen, az Ajánlatkérı nem vállal felelısséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idı elıtti felbontásáért. A nem a fentiek szerint csomagolt ajánlatot Ajánlatkérık érvénytelennek nyilvánítja. 5. AZ AJÁNLAT BEADÁSA Ajánlatot csak azok nyújthatnak be, akik letöltötték az ajánlatkérési dokumentációt, és annak letöltését igazolták. (Közös ajánlattétel esetén a dokumentáció letöltését elegendı bármelyik Ajánlattevınek igazolnia). Az ajánlatot személyesen, futárral vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani a felhívásban megadott ajánlattételi határidı lejártáig, Budapest Thán Károly u.3-5. IV. emelet 440.sz. szobában az Üzemviteli irodán.

11 A személyesen, vagy futár útján benyújtott ajánlatok átvételét az Ajánlatkérık által felhatalmazott személy által aláírt elismervény igazolja. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidı lejártát követıen érkezik meg az Ajánlatkérıkhöz, az érvénytelennek minısül, és azt Ajánlatkérı felbontatlanul megırzi. 6. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA Az Ajánlatkérı az ajánlatokat az ajánlattételi határidı lejártának idıpontjában bontja fel az ajánlati felhívásban megadott helyszínen. Az Ajánlatkérı a bontás alkalmával ismerteti az ajánlattevık nevét és székhelyét, valamint az ajánlati árat. Ajánlatkérı az ajánlatok bontásáról jegyzıkönyvet készít, melyet 5 napon belül egyidejőleg minden ajánlattevı részére megküld. 7. AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA 7.1 Hiánypótlás lehetısége Az ajánlatkérı az ajánlattevık számára a Kbt. 83 szerinti, egyszeri teljes körő hiánypótlási lehetıséget biztosít. Az ajánlatkérı a hiánypótlásról egyidejőleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes ajánlattevıt, megjelölve a határidıt, a benyújtás helyét, továbbá ajánlatonként a hiányokat. 7.2 Kizáró okok vizsgálata Az ajánlatok részletes értékelése elıtt az Ajánlatkérı megvizsgálja, hogy Ajánlattevıvel vagy alvállalkozóival szemben fennállnak-e a Kbt-ben illetve az ajánlati felhívásban meghatározott kizáró okok. Ha az Ajánlattevıt ki kell zárni az eljárásból, Ajánlatkérı az ajánlatát tovább már nem vizsgálja. 7.3 Az ajánlatok formai érvényességének vizsgálata Ajánlatkérı megvizsgálja, hogy az ajánlat megfelel-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban megadott, formai feltételeknek és elıírásoknak, továbbá hiánytalanul tartalmazza - e az elıírt dokumentumokat. Ha az ajánlat nem felel meg az Ajánlati felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció formai követelményeinek, Ajánlatkérı az ilyen ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja, és tovább már nem vizsgálja. 7.4 Bírálati szempontok

12 Az Ajánlatkérı az alkalmasnak ítélt ajánlattevık formailag érvényes ajánlata értékelésénél a Kbt. 57. (2) bekezdés a) pont szerinti "a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás kiválasztásánál az Ajánlati felhívásban megadott szempont szerint értékel. - Az ajánlati árat egyösszegő átalányárként kell megadni a jelen dokumentáció IV. Mőszaki leírás c. részében meghatározottak szerint. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden olyan költséget, amely ajánlattevı szerzıdés teljesítésével kapcsolatos kötelezettségeivel összefüggésben keletkezik. - Az ajánlati nyilatkozatban a teljes vállalt jótállási idıtartamot is meg kell adni hónapokban. A kötelezıen vállalandó jótállási idıtartam 36 hónap. Az értékelés módszere a következı: Az értékelés során a kiírással megegyezı mőszaki tartalom esetén a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás. Felhívjuk ajánlattevık figyelmét az irreális ajánlattétel Kbt-ben meghatározott jogkövetkezményeire. 7.5 A legkedvezıbb ajánlat Az Ajánlatkérı azt az Ajánlattevıt fogja nyertesnek kihirdetni, akinek az ajánlata kielégíti az Ajánlati felhívásban és Ajánlatkérési dokumentációban megfogalmazott formai és tartalmi követelményeket, aki alkalmasságát igazolni tudta, és aki összességében a legkedvezıbb ajánlatot tette. 8. EREDMÉNYHIRDETÉS Az Ajánlatkérı az Ajánlati felhívásban megadott idıpontban az eljárásról készült összegzés ismertetésével nyilvánosan kihirdeti az eljárás eredményét. Az írásbeli összegezést az eredményhirdetésen jelen levı ajánlattevıknek átadja, a távollevı ajánlattevıknek az eredményhirdetés napján megküldi. A nyertes ajánlattevınek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-kisvagy középvállalkozásnak minısülnek-e. 9. SZERZİDÉSKÖTÉS A szerzıdést Ajánlatkérı és a nyertes Ajánlattevı lehetıség szerint az Ajánlati felhívásban megadott tervezett idıpontban kötik meg. Ajánlatkérı jogosult az eredményhirdetést követı 9-60 nap közötti idıszakban más idıpontot is meghatározni a szerzıdéskötésre.

13 Amennyiben a szerzıdés az Ajánlattevı visszalépése miatt a tervezett, vagy az Ajánlatkérık által megadott más idıpontban nem jön létre, az Ajánlatkérı az eredményhirdetés során ismertetett második legkedvezıbb ajánlatot tevıvel fog szerzıdést kötni. Ajánlatkérı az Ajánlattevı visszalépésének tekinti, ha az Ajánlatkérı legkésıbb a szerzıdéskötés tényleges napjáig az elıírt felelısségbiztosítás megkötését, továbbá a teljesítési biztosíték befizetését nem igazolja, vagy az arra vonatkozó eredeti bankgarancia levelet/kötelezvényt nem adja át. A jelen dokumentáció III. Szerzıdési feltételeket tartalmaz. A vállalkozási szerzıdést az ajánlatkérıként szerzıdı fél a nyertes ajánlattevıvel, mint vállalkozóval az ajánlati felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció, és az ajánlat feltételei szerint fogja megkötni.

14 R E G I S Z T R Á C I Ó S L A P Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban A dokumentációt letöltött, esetleg ajánlatot tenni kívánó cég adatai: neve: székhelye: Tel: Fax: Kapcsolattartó személy neve: Telefonszáma: cégszerő aláírás TÁJÉKOZTATÓ A regisztrációs lap visszaküldésével kell jelezni az Ajánlatkérı számára, ha valaki a meghirdetett közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi dokumentációt ajánlatkérı honlapjáról letöltötte, és mint lehetséges Ajánlattevı kíván szerepelni. Ajánlatkérı biztosítja, hogy a fent megadott adatokat csak és kizárólag az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatosan használja fel, harmadik személy számára azokat ki nem adja. A regisztrációs lap visszaküldése nélkül Ajánlatkérı az esetlegesen felmerülı kérdésekre adott kiegészítı tájékoztatást nem tudja az érdeklıdık rendelkezésére bocsátani. Kérdéseket Ajánlatkérı kizárólag a regisztrált dokumentációt letöltöttektıl fogad el.

15 AJÁNLATI NYILATKOZAT A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft, mint ajánlatkérı egyszerő közbeszerzési eljárás keretében ajánlati felhívást jelentetett meg Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása tárgyában. Alulírott, mint a(z)... (cégnév)..(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselıje ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt formai és tartalmi követelmények gondos áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban és ajánlattételi dokumentációban foglalt feltételeket elfogadjuk. Nyertességünk esetén a szerzıdés teljesítése céljából ezeknek megfelelıen saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt (1)-(3) bekezdése és a 306/A. (1) és (2) bekezdése szerinti elıírásai érvényesítését az e szerzıdésen alapuló szerzıdéseinkben. Ajánlatunk: 1. Ajánlati ár:.. Ft + ÁFA, azaz..forint + ÁFA 2. A megvalósítás idıtartama (átfutási idı napokban ) 3. Vállalt -jótállási idıtartam (36 hónap): A közbeszerzésnek az a része, amellyel összefüggésben az ajánlattevı harmadik személlyel szerzıdést fog kötni (a szervezet vagy személy megnevezése nélkül):. Ajánlattevı által a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) megnevezése, székhelye (lakóhelye):. Kijelentjük, hogy a teljesítési biztosítékot az alábbi formában nyújtjuk: - átutalással - bankgaranciával - biztosítási szerzıdés alapján kiállított - készfizetı kezességvállalást tartalmazó -kötelezvénnyel Kijelentjük, hogy a jótállási biztosítékot az alábbi formában nyújtjuk: - átutalással - bankgaranciával - biztosítási szerzıdés alapján kiállított készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel

16 (A választott formát kérjük aláhúzással megjelölni, vagy csak a választott formát feltüntetni!) Kijelentjük, hogy ajánlatunkat az ajánlati felhívásban megjelölt idıpontig változatlan tartalommal fenntartjuk. Keltezés (helység, év, hónap, nap) Melléklet: ajánlati ár részletezése cégszerő aláírás

17 III. RÉSZ SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SZERZİDÉS TERVEZET

18 1. A Megrendelı kötelezettségei A Megrendelı képviselıje A Megrendelınek saját alkalmazottai közül meg kell nevezni legalább egy személyt, aki a Megrendelı meghatalmazása alapján jogosult a Megrendelı szerzıdéses kötelezettségeinek teljesítése és jogai gyakorlása érdekében minden szükséges intézkedést megtenni, a Vállalkozó képviselıjével a kapcsolatot tartani, arra vonatkozó igény felmerülése esetén a szerzıdésmódosítást elıkészíteni. A képviselı személyét Megrendelı a vállalkozási szerzıdésben jelöli meg. A képviselı személyének változásáról és meghatalmazása terjedelmérıl írásban értesíti a Vállalkozót. 2. Mőszaki ellenır A Megrendelınek a 290/2007. (X. 31.) Korm. Rendelet elıírásainak megfelelıen meg kell bíznia legalább egy személyt a mőszaki ellenıri teendık ellátásával. A mőszaki ellenırt a vállalkozási szerzıdésben kell megnevezni. A mőszaki ellenırnek nincs joga a Vállalkozót bármely szerzıdéses kötelezettsége alól felmenteni, vagy a Megrendelı nevében ideértve a pótmunkát is - szerzıdéses kötelezettséget vállalni. 3. Munkaterület átadás A Megrendelı kötelessége a munkaterület rendelkezésre bocsátása a munkakezdési határidıként megjelölt napon. A munkaterület átadásról a felek jegyzıkönyvet vesznek fel. 4. Mőszaki ellenırzés Megrendelı a munkák mőszaki ellenırzését 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet elıírtaknak megfelelıen, legalább 5 naponként végzi, ennek tényét és észrevételeit az építési naplóba bejegyzi. A Megrendelı ellenırzése a munkavégzést nem akadályozhatja. Átadás-átvételi eljárás Az átadás-átvételi eljárás elıkészítése és lefolytatása a Megrendelı feladata. 5. Utó-felülvizsgálati eljárás Az utó-felülvizsgálati eljárást a jótállási idıtartam alatt évente a Megrendelı készíti elı és hívja meg arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelızıen legkésıbb 8 nappal kell megküldeni. A Megrendelı az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzıkönyvet vesz fel, melyben feltünteti a hibajegyzéket és a résztvevıknek a hibákkal (hiányokkal)

19 kapcsolatos nyilatkozatát. A jegyzıkönyv rögzíti a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására és a hiányok pótlására vállalt határidıt. 6. A Vállalkozó kötelezettségei Általános kötelezettségek A Vállalkozónak a munkákat a szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen kell kiviteleznie. A Vállalkozó kötelessége gondoskodni a felügyeletrıl, a munkavégzésrıl, azokról az anyagokról és eszközökrıl, amelyek a szerzıdésszerő teljesítéshez szükségesek, továbbá az építıipari kivitelezési tevékenységrıl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendeletben foglaltak betartásáról. 7. A Vállalkozó képviselıje A Vállalkozó képviselıje a vállalkozási szerzıdésben meghatározott személy aki, a Vállalkozó meghatalmazása alapján jogosult a Vállalkozó szerzıdéses kötelezettségeinek teljesítése és jogai gyakorlása érdekében minden szükséges intézkedéseket megtenni, a Megrendelı képviselıjével a kapcsolatot tartani, arra vonatkozó igény felmerülése esetén a szerzıdésmódosítást elıkészíteni. A képviselı személyében történı változásról Vállalkozó köteles a Megrendelıt 24 órán belül írásban (levélben vagy faxon) tájékoztatni. 8. A munka irányítása A Vállalkozónak meg kell bíznia az ajánlatában megnevezett személyt, mint felelıs mőszaki vezetıt az építésvezetıi teendık ellátásával, aki megfelel a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet elıírásainak. A felelıs mőszaki vezetı személyében történı változás esetén a Vállalkozó köteles Megrendelıt elızetesen értesíteni. Az új felelıs mőszaki vezetınek is meg kell felelnie az ajánlati felhívásban elıírt feltételeknek. Az építésvezetı személyében történı változás esetén a Vállalkozó köteles Megrendelıt 24 órán belül értesíteni. 9. Alvállalkozók A teljesítés során a nettóvállalkozási díj 10 %-át meghaladó mértékő munkák elvégzésére Vállalkozó kizárólag az ajánlatában megnevezett alvállalkozókat alkalmazhatja. A Vállalkozó ezen munkákra más alvállalkozót csak akkor vonhat be a teljesítésbe, ha az idıközben elıre nem látható okok miatt bekövetkezı körülmények a szerzıdésnek, vagy annak egy részének teljesítését ellehetetlenítenék, és a Megrendelı elıre írásban megadja hozzájárulását.

20 A Vállalkozó a munkák egyéb részét is csak a Megrendelı elızetes írásbeli egyetértésével adhatja alvállalkozásba. 10. Megrendelıi utasítások teljesítése A Vállalkozónak teljesítenie kell a Megrendelı összes a munkákra vonatkozó szakszerő utasítását, továbbá a munkák teljes, vagy részleges felfüggesztésére vonatkozó rendelkezését is. 11. Munkavédelem, munkavégzés a teljes üzem fenntartása mellett A Vállalkozó köteles a saját költségén a munkák megvalósítása, valamint a hibák kijavítása folyamán biztosítani a munkaterület ırzését, köteles gondoskodni a munkaterületen a munka- és tőzvédelmi elıírások betartásáról. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkálatok kivitelezését a Megrendelı kivitelezéssel nem érintett egységeinek üzemszerő mőködése fenntartása mellett kell elvégeznie úgy, ahogy a szerzıdésben, az ajánlatkérési dokumentációban illetve a közbeszerzési eljárás során feltett kérdésekre adott válaszokban meghatározásra került. A Vállalkozó a munkát csak a Megrendelı képviselıjének jóváhagyásával kezdheti meg, és az abban foglaltak betartása mellett végezheti. 12. Megrendelıi jóváhagyások A beépítendı anyagokat, a mintavételi és vizsgálati tervet, az alkalmazott elıállítási és beépítési technológiákat Vállalkozó köteles a Megrendelıvel elızetesen jóváhagyatni. A munkálatok Megrendelıi jóváhagyás nélkül nem kezdıdhetnek meg. A Vállalkozó a szerzıdés aláírását követı 3 napon belül a mintavételi és minısítési tervet köteles a Megrendelınek jóváhagyás céljából átadni. A Vállalkozó az elvégzett munkájának minıségét a Megrendelı által jóváhagyott mintavételi és minısítési terv figyelembevételével tanúsítani köteles. Ugyancsak a szerzıdés aláírását követı 3 napon belül kell átadni a Megrendelı részére a beépítési és egyéb technológiai utasításokat is. A Megrendelı jóváhagyása Vállalkozó, mint szakvállalat teljes körő felelısségét nem csökkenti. 13. Tájékoztatási kötelezettség A Vállalkozónak 3 napon belül írásban tájékoztatnia kell a Megrendelıt, ha bármilyen hibát, hiányosságot, fedez fel a dokumentációban akár a szerzıdés dokumentumainak felülvizsgálata, akár a munkák megvalósítása során. Ugyanez vonatkozik a munkavégzés során észlelet bármilyen akadályra.

21 14. Ellenırzés A Vállalkozó köteles a Megrendelı számára a munkák mőszaki ellenırzését folyamatosan lehetıvé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni. A munkaterület átvételétıl Vállalkozó köteles építési naplót vezetni a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet elıírásainak megfelelıen. A munka teljesítése során az építési naplóban kell a feleknek minden a munkák megvalósításával, a Megrendelı helyszíni ellenırzésével és vizsgálatával kapcsolatos észrevételét rögzíteni. Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak a Vállalkozási szerzıdésben Megrendelı képviselıjeként, mőszaki ellenırként és építésvezetıként feltüntetett személyek. A Megrendelı és minden általa meghatalmazott személy számára minden ésszerő idıpontban hozzáférhetıvé kell tenni az építési helyszínt és az összes olyan helyeket, ahol az anyagokat, termékeket készítik, gyártják vagy elıkészítik a teljesítéshez. A Vállalkozó köteles minden segítséget biztosítani ehhez alvállalkozóinál és beszállítóinál is. Ha ellenırzés vagy vizsgálat, illetve azok eredménye alapján a munkavégzés nem felel meg a szerzıdésnek, a Megrendelı a teljesítést nem fogadja el, választása szerint vagy kijavítást kér, vagy - ha a hiba a rendeltetésszerő használatot nem akadályozza, - árleszállítást jogosult alkalmazni. 15. Felelısségbiztosítás A Vállalkozónak a munkák teljes körére kiterjedı, a megvalósítási idıszakra szóló teljes körő építési- szerelési és felelısségbiztosítással kell rendelkeznie, vagy ilyen biztosítást kell kötnie legkésıbb a vállalkozási szerzıdés aláírásáig. A Vállalkozónak a Megrendelı felhívására a kivitelezés idıtartama alatt bármikor igazolnia kell, hogy az összes szükséges biztosítási kötvény érvényben van és az esedékes részleteket befizették. Ha a Vállalkozó elmulasztja az elızı alpontban hivatkozott érvényben tartani, vagy késlekedik a biztosítási kötvény, vagy elismervény bemutatásával, a Megrendelı - jogfenntartással minden egyéb jogához vagy jogorvoslathoz - a Vállalkozó költségére jogosult megkötni a biztosítást, fizetni az esedékes biztosítási részleteket. Az ezzel felmerülı költségeit jogosult beszámítással érvényesíteni a Vállalkozó bármely számlájával szemben. 16. Jótállás és szavatosság, teljesítési biztosíték Jótállási kötelezettségek

22 Vállalkozó az ajánlatában megadott jótállási idıt vállal. A jótállási idıszak az átadás-átvételi eljárást lezáró jegyzıkönyv aláírásának idıpontjától kezdıdik. A jótállási idıszakon belül a Vállalkozó a Megrendelı által jelzett, a hibás teljesítéssel összefüggı munkarészek kijavítását, - amennyiben az idıjárás a javítási technológiát lehetıvé teszi - 15 napon belül köteles megkezdeni és a mőszakilag indokolt idıtartamon belül befejezni. Ellenkezı esetben Megrendelı jogosult - a Vállalkozó értesítésével - a munkát mással elvégeztetni a jótállási biztosíték terhére. 17. A teljesítési és a jótállási biztosíték formája A Vállalkozó az ajánlati felhívásban és a jelen dokumentációban meghatározott összegben, az ajánlati nyilatkozatban ismertetett választása szerint ajánlatkérı számlájára történı befizetéssel, vagy bankgarancia formájában, vagy biztosítási szerzıdés alapján kiállított készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel (a továbbiakban: kötelezvény) köteles teljesítési biztosítékot szolgáltatni legkésıbb a szerzıdéskötésig, továbbá jótállási biztosítékot a befejezési igazolás kiadásáig a következık szerint: Amennyiben a teljesítési illetve a jótállási biztosítékot Vállalkozó bankgarancia/kötelezvény formájában szolgáltatja, a bankgarancia nyilatkozatnak/kötelezvénynek tartalmaznia kell az alábbiakat: pontos hivatkozást a közbeszerzési eljárásra, azt, hogy a bankgarancia/ kötelezvény a Vállalkozó szerzıdésben foglalt jótállási kötelezettségei kifogástalan teljesítésének biztosítékául szolgál; a Megrendelı, mint kedvezményezett megjelölését, a bankgarancia/ kötelezvény összegét, a bankgarancia/ kötelezvény futamidejét teljesítési biztosíték esetében a befejezési határidıig -- jótállási biztosíték esetében a teljesítést követı 60. napig; azt, hogy a garancia / kötelezvény feltétel nélküli és visszavonhatatlan, továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a kedvezményezett elsı igénybejelentésére kifogás és vita nélkül a garancia / kötelezvény összeghatáráig bármilyen összeget, vagy összegeket kifizetnek a kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját, vagy indokát bizonyítania kellene. Amennyiben a jótállási biztosítékot Vállalkozó készpénz befizetésével szolgáltatja, annak összegét az ajánlatkérı a MÁK-nál vezetett (a vállalkozási szerzıdésben pontosan megjelölésre kerülı) számlájára kell befizetnie. Ez az összeg nem kamatozik.

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat P Á L Y Á Z A T Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati,

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22.

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Állami Operaház Operamagazin, Operaház, Nemzeti Balett, Operaélet a Magyar Állami Operaház lapja különszámának szerkesztése,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Kivonat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága 2010.

Részletesebben

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-50/2013. AJÁNLATI

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészrıl Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11. önkormányzati törzsszám: 395423000, adószám: 15395429-2-13) mint Megrendelı, (képviseletében Dr.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Hirdetmény száma: K.É. 0467/2010. Gépjármőbeszerzés használt gépjármő beszámítással 2010 AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Adószám: 15450494-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI S Z E R Z İ D É S. Szepessy Tamás Polgármester-helyettes Megrendelı (a továbbiakban: Megrendelı), valamint

VÁLLALKOZÁSI S Z E R Z İ D É S. Szepessy Tamás Polgármester-helyettes Megrendelı (a továbbiakban: Megrendelı), valamint VÁLLALKOZÁSI S Z E R Z İ D É S amely létrejött egyrészrıl Óbuda Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Cím: 1033 Budapest, Fı tér 3. Képviselı: Szepessy Tamás Polgármester-helyettes mint Megrendelı

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z İ D É S (Mőszaki ellenıri munkák ellátására)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z İ D É S (Mőszaki ellenıri munkák ellátására) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z İ D É S (Mőszaki ellenıri munkák ellátására) amely létrejött egyrészrıl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.; Adószám: 15345008-2-04)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS Éves jelentés grafikai tervezése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-138/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május hó 11 nap AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

... / 2010. É r t é k e l é s

... / 2010. É r t é k e l é s ... / 2010 É r t é k e l é s Sárospatak, Kistérségi Járóbeteg Központ kivitelezése elnevezéső meghívásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában a beérkezett ajánlatokról Az ajánlatkérı Sárospatak

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Lajosmizse Város Önkormányzata 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27.

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27. 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól Dr. Kugler Tibor f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s á g A Rendelet hatálya

Részletesebben

Mőgyanta palackok regenerálása AJÁNLATI FELHÍVÁS. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. Budapest, 2013. március 28.

Mőgyanta palackok regenerálása AJÁNLATI FELHÍVÁS. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. Budapest, 2013. március 28. Mőgyanta palackok regenerálása Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. március 28. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Ajánlatkérı: Magyar Állami Operaház 1061 Budapest, Andrássy út 22. A beszerzés tárgya: A Budapesti Operabál eszközparkjának

Részletesebben

Elıterjesztés a város Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és terve dokumentáció felülvizsgálatára

Elıterjesztés a város Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és terve dokumentáció felülvizsgálatára Aszód Város Önkormányzat Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel.: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzı.aszod@invitel.hu 689 - /2010 szám Elıterjesztés a város Közoktatási Esélyegyenlıségi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Szállítási Szerzıdés

Szállítási Szerzıdés Szállítási Szerzıdés Amely létrejött egyrészrıl Nagytarcsa Község Önkormányzata Székhelye: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4. adószáma: 15391597-2-13 Képviseletében: Gyıri Péter Polgármester mint Megrendelı

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Ajánlatkérı címe: 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Ajánlatkérı telefonszáma: 06-28- Ajánlatkérı faxszáma: 06-28- Ajánlatkérı e-mail címe:

Ajánlatkérı címe: 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Ajánlatkérı telefonszáma: 06-28- Ajánlatkérı faxszáma: 06-28- Ajánlatkérı e-mail címe: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ EGYSZERŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA GABION TÁMFAL ÉPÍTÉSE AZ ASZÓDI KOREN KÖZBEN Ajánlatkérı neve: Aszód Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tej, tejtermék) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh László u. 4,-6 adószám: 15395577-2-13

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Ajánlatkérı: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a /2009. (...) IRM rendelethez Hivatalos név: Balatonboglár Város Önkormányzata Postai cím: Erzsébet u. 11.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató továbbiakban,

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z İ D É S, A szerzıdés 5 számozott oldalból áll.

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z İ D É S, A szerzıdés 5 számozott oldalból áll. számú vállalkozási szerzıdés 1. oldal, összesen: 5 V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z İ D É S, A szerzıdés 5 számozott oldalból áll. amely létrejött egyrészrıl Óbuda Békásmegyer Önkormányzat Cím: 1033 Budapest,

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-2-12,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizséért Közalapítvány Postai cím: Városháztér

Részletesebben

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11.

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11. Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. április AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve:

Részletesebben

Benkı Barnabás Zoltánné ügyvezetı

Benkı Barnabás Zoltánné ügyvezetı Tisztelt Képviselı-testület! a Végardó Fürdı fejlesztése érdekében a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése ( ÉMOP-2.1.1/B-12) címő felhívás keretében benyújtandó pályázat elıkészítésérıl

Részletesebben

Pneumatikus gáztávszabályzó rendszer alkatrészeinek beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-249/2012.

Pneumatikus gáztávszabályzó rendszer alkatrészeinek beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-249/2012. Pneumatikus gáztávszabályzó rendszer alkatrészeinek beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-249/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérı

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013. 3. részfeladat (Heterogén számítógépek) 12/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében

DOKUMENTÁCIÓ. kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013. 3. részfeladat (Heterogén számítógépek) 12/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ KM03SZGR13 keretmegállapodás alapján számítógéprendszerek szállítása és 12/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérı keretmegállapodásos

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Leadandó dokumentum Fogadó nyilatkozatok Megbízási szerzıdés

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlattevınek kell viselnie minden, az ajánlattétel elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı költséget.

DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlattevınek kell viselnie minden, az ajánlattétel elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı költséget. DOKUMENTÁCIÓ KM03SZGR13 keretmegállapodás alapján számítógéprendszerek szállítása és tekintetében a Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal számára 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérı

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Informatikai eszközök

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-57/12. 2. A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-57/12. 2. A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Fıosztály Schifner Marianna mb. Fıosztályvezetı 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-2-12, számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001)

Részletesebben

Aszód Város területén lévı úthibák javítási munkáira

Aszód Város területén lévı úthibák javítási munkáira 1 sz. melléklet AJÁNLATI FELHÍVÁS Aszód Város területén lévı úthibák javítási munkáira A beszerzés tárgya, mennyisége, a beszerzés mőszaki leírása, illetıleg a minıségi és teljesítménykövetelményei Aszód

Részletesebben

Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály

Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály Szám:3/50121-27/2010. Ügyintézı: Hardy László Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-550; Fax.: 83/505-568 vuz@keszthely.hu OTTO HUNGARIA

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS amely létrejött Magyar Állami Operaház (1061 Budapest, Andrássy u. 22., képviseli: Vass Lajos fıigazgató, adószáma: 15309439-2-42), mint megrendelı - a továbbiakban: Vevı, másrészrıl

Részletesebben

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/7057-51/2013. ált. SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen,

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

Kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás 2014. évre

Kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás 2014. évre Kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás 2014. évre (Eljárás száma: 15/T-195/13) KIEGÉSZÍTİ IRATOK 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-1-12, számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001)

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56.

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56. Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/57. lapszám 2009/56. lapszám 2009/55.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére a Helyi TDM szervezettel kötendı ingatlanhasználati szerzıdés tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ. Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ. Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez I. BEVEZETİ A 2004. május 1-i EU csatlakozást követıen hatályba lépett az uniós irányelvekkel harmonizált új magyar

Részletesebben

Elıterjesztés. A program indítása - figyelemmel a beadott pályázatra 2009. szeptember 1 és befejezése 2010. augusztus 31.

Elıterjesztés. A program indítása - figyelemmel a beadott pályázatra 2009. szeptember 1 és befejezése 2010. augusztus 31. Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-66 Fax. 28/400-575 Email: jegyzo.aszod @invitel.hu 1222-19/2009. szám Elıterjesztés a TÁMOP

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja

x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Lajosmizse

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS

BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS Fényeslitkei Sportegyesület 4621 Fényeslitke, Rákóczi u. 1. Tisztelt Ajánlattevő! A Fényeslitkei Sportegyesület (székhely:

Részletesebben

Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi

Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi Tárgy: Kiegészítı tájékoztatás Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi Tisztelt Ajánlattevık / Gazdasági szereplık!

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek a Rendelıintézet számára eszközök

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Szent István Egyetem 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. Telefon:28 522 967, Fax:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZİDÉS. Budapest Fıváros XV. Önkormányzata 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. képviseli: Hajdu László polgármester,

TERVEZÉSI SZERZİDÉS. Budapest Fıváros XV. Önkormányzata 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. képviseli: Hajdu László polgármester, Szerzıdés száma: /2009. Témafelelıs: Fıépítészi Iroda Budapest Fıváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata amely létrejött egyrészrıl: továbbiakban, mint Megrendelı, másrészrıl

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432366-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 Magyar

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására A pályázat célja: 1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

A Szilárd burkolatú pályázati útépítések Budapest XV. kerületében tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárás ajánlattevıi részére

A Szilárd burkolatú pályázati útépítések Budapest XV. kerületében tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárás ajánlattevıi részére A Szilárd burkolatú pályázati útépítések Budapest XV. kerületében tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárás ajánlattevıi részére Tisztelt Ajánlattevık! Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzata

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

1. A szerzıdés tárgya, tartalma:

1. A szerzıdés tárgya, tartalma: VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött a közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján lefolytatott, nyílt eljárás eredményeként a Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Község Önkormányzata Székhelye: 2367, Újhartyán, Fő utca 21. adószáma: 15391236-2-13 Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő

Részletesebben

Gépjármő-karbantartás 2009. Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... Hiba! A könyvjelzı nem létezik.

Gépjármő-karbantartás 2009. Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... Hiba! A könyvjelzı nem létezik. Gépjármő-karbantartás 2009. Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... Hiba! A könyvjelzı nem létezik. HU-Budapest: Gépjármő-javítási és karbantartási szolgáltatások I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 2009/S

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben