NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON

2 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések A szabályzat célja Alapelvek A szabályzat hatálya... 5 II. Ajánlatkérő nevében eljáró személyek... 5 III. A beszerzések lebonyolításának eljárási szabályai... 5 IV. Záró rendelkezések számú melléklet... 8 Ajánlatkérés-(minta) számú melléklet... 9 Nemzeti értékhatár alatti eljárás bírálati és döntési jegyzőkönyv-(minta) számú melléklet Átláthatósági nyilatkozat minta /a. sz. melléklet /b. sz. melléklet /c. sz. melléklet

3 Beszerzések rendjéről szóló szabályzat A gazdaság verseny tisztaságának megóvása, továbbá valamennyi ajánlattevő számára az egyenlő feltételek biztosítása érdekében a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény hatálya alá nem tartozó árubeszerzések, építési beruházások, továbbá szolgáltatások igénybevétele az államháztartásról szóló évi CXCV., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra: A szabályzat jogszabályi és egyéb forrásai: - Magyarország Alaptörvénye, - a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. tv. (Ptk.) - a mindenkori költségvetési törvény, - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr. ) - az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint - a kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzat. I. Általános rendelkezések Jelen szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában megnevezett valamennyi keretgazdálkodási szervezeti egységre, valamint az ott dolgozó közalkalmazottakra. Általános érvényű követelmény, hogy a beszerzési igényegeket- a közfeladat ellátásához szükséges mértékben, a pénzügyi lehetőségekkel összhangban- annak tárgya szerint, árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés, valamint építési beruházás csoportosításában indokolt meghatározni. Az árubeszerzés olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak vételi joggal vagy anélkül történő megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. 1 Árubeszerzések értelmezéséhez: A folyamatos működéshez, közfeladat ellátásához napi szinten szükséges dolgok (a számviteli meghatározás szerint vásárolt készletek) utánpótlásának biztosítása valamint a tárgyi eszközök körébe tartozó gépek, műszerek, berendezési és felszerelési tárgyak cseréje, pótlása, bővítése évi CVIII. Tv. 7. (2) bek. árubeszerzés fogalma 3

4 Az igényeket áru fajtánként, csoportonként, mennyiségben és értékben, a finanszírozás forrása, majd a beszerzés eljárás rendje szerint kell megtervezni. Az építési beruházás olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről: a) az 2011.CVIII.Tv. 1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; b) építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel, vagy módon történő kivitelezése. 2 Az építési beruházások értelmezéséhez: gazdasági számításokkal szükséges megalapozni, hogy a közfeladat ellátásához szükséges kapacitást beruházással (új építéssel, bővítéssel) felújítással vagy ezen megoldások kombinálásával indokolt biztosítani. A beruházáshoz egy vázlatterv, egy tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány készítése, valamint a beruházás gazdasági számításainak előkészítése jelent feladatot, továbbá a tervdokumentáció elkészítése, a beruházás teljes folyamatának menedzselése jelenti a speciális szakértelmet igénylő feladatot. Az építési beruházást megvalósítónak (építtető) fedezetkezelői számlát, költségvetési forrási pályázatos támogatások kivételével- elkülönítésre építtetői fedezetbiztosítási számlát kell nyitnia a Magyar Államkincstárnál. Az építési beruházás megvalósításának feltételét képezik a különböző hatósági engedélyek beszerzése. A szolgáltatás megrendelése árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről. 3 A szolgáltatás megrendeléséhez értelmezés: abban az esetben indokolt megrendeléssel biztosítani a feladat ellátását, ha az nem tartós jellegű tevékenység továbbá olyan szakértelmet igényel,ami idegen a szervezet profiljától. 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a mindenkori költségvetési törvényben megállapított közbeszerzési értékhatárokat el nem érő, továbbá a közbeszerzései eljárási kivételek alá tartozó árubeszerzések, építési beruházások és szolgáltatások igénybevétele esetén meghatározza azokat az eljárási szabályokat, melyeket az Intézmény költségvetésének terhére megvalósított beszerzések lefolytatása során alkalmazni kell. 2. Alapelvek A beszerzési eljárásban az Intézmény, mint Ajánlatkérő köteles biztosítani, a vállalkozás, mint Ajánlattevő pedig köteles tiszteletben tartani a verseny tisztaságát évi CVIII. Tv. 7. (3) bek. építési beruházás fogalma évi CVIII. Tv. 7. (4) bek. szolgáltatás megrendelés fogalma 4

5 Ajánlatkérőként az Intézménynek azonos bánásmódot kell biztosítania az ajánlatkérésben résztvevő Ajánlattevők számára. Ezen szabályzatban biztosított jogokat és kötelezettségeket azok rendeltetésével összhangban, a jóhiszeműség követelményének megfelelően kell gyakorolni, illetőleg teljesíteni. 3. A szabályzat hatálya A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed azokra a beszerzésekre, amelyeknek az Intézmény költségvetésében biztosított fedezetének értékhatára az eljárás megkezdésekor nem éri el a Kbt. szerinti értékhatárokat. Tilos jelen beszerzési szabályzat alkalmazásának megkerülése céljából a beszerzést részekre bontani. A szabályzat személyi hatálya az Egyetem keretgazdálkodási egységeire terjed ki. II. Ajánlatkérő nevében eljáró személyek Az Intézmény beszerzései vonatkozásában az Intézmény, mint Ajánlatkérő nevében döntéshozó személy a gazdasági főigazgató. Az Intézmény részéről ajánlatkérések megküldését, értékelését és döntéshozó elé terjesztését, a szerződések előkészítését, majd aláírásra történő előterjesztését, - a Nyugat-magyarországi Egyetem közbeszerzési referensének szakmai támogatásával, elektronikus vagy személyes megkeresés formájában történő kapcsolatfelvétel keretében a keretgazdálkodási egységek vezetői kötelesek elvégezni. III. A beszerzések lebonyolításának eljárási szabályai 1. A versenyeztetés megvalósítása ajánlatkérés útján valósulhat meg, az alábbi esetek kivételével: - ha a szerződést műszaki-technikai, egyéb sajátosságok, művészeti szempontok, vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, személy képes teljesíteni, s erről a vállalkozás írásbeli nyilatkozatot tesz, mely a vállalkozási szerződés kötelező melléklete, - ha a beszerzés becsült értéke nem éri el a nettó Ft-ot, - ha élet- illetve balesetveszély, valamint a vagyonvédelem elhárítása érdekében haladéktalan intézkedés megtétele szükséges a beszerzés megvalósítása érdekében. A Pályázati forrásból megvalósuló egyéb, az arra irányuló rendelkezés alapján az 1. pontban meghatározott összeghatártól függetlenül ezen eljárásrend alapján kell eljárni, azaz 3 árajánlat bekérése szükséges. 2. Az Ajánlatkérő a beszerzés megkezdésekor legalább három (adott esetben) különböző ajánlattevőnek köteles egyidejűleg az írásbeli ajánlatkérést megküldeni. Az írásban megkeresett 5

6 ajánlattevőknek ajánlatuk megtételére legalább 8 naptári napot biztosítani kell. Az ajánlatkérés tartalmát úgy kell meghatározni, hogy annak alapján az ajánlattevők megfelelő ajánlatot tehessenek, a határidőben benyújtott ajánlatok összehasonlíthatók legyenek. Az ajánlatkérésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: - az ajánlatkérő nevét, címét, telefon és fax számát, képviselő megjelölését, - a beszerzés tárgyát, illetve mennyiségét, a műszaki leírást, illetőleg minőségi és teljesítési követelményeket, - a szerződés meghatározását ( pl: tervezési, szolgáltatási szerződés ), - a szerződés időtartamát vagy a teljesítés határidejét, - a teljesítés helyét, - az ajánlat érvényességi idejének megjelölését, - az ajánlat benyújtásának módját, - az ajánlatkérő kapcsolattartóját, - az ajánlattételre nyitva álló határidőt, - az ajánlat benyújtásának címét, - az ajánlat felbontásának helyét és idejét. - az ajánlatkérő kapcsolattartóját, beosztását, elérhetőségét meg kell jelölni, - az átláthatósági nyilatkozat-minta (3. számú melléklet) Átláthatósági minta értelmezéséhez: Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése alapján a központi költségvetésből csak olyan szervezet részére teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése átlátható. A Szerződések alkalmazásában Vállalkozó akkor átlátható, ha a nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Az ajánlatkérés mintát az 1. számú melléklet tartalmazza. 3. A beszerzési eljárásban az ajánlatkérő az ajánlatkérésben meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához van kötve. Az ajánlatkérőnek a beérkezett ajánlatokról bírálati és döntési jegyzőkönyvet kell készítenie. 4. Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha: - nem nyújtottak be ajánlatot (nincs ajánlat), - az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlatkérésben foglalt feltételeknek, - az egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlattevő sem tett az ajánlattevő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot, - nem a felkért ajánlattevők nyújtották be az ajánlatot. 6

7 Érvénytelen az ajánlattétel az átláthatósági nyilatkozat hiánya esetén. Amennyiben a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötése annak visszalépése miatt meghiúsul, a szerződést az Ajánlattevő a második legjobb nyertes ajánlatot tett ajánlattevővel kötheti meg. 5. Az ajánlatkérő kizárólag a nyertes ajánlattevővel köthet szerződést, az eredmény írásbeli kihirdetéséről számított 30 naptári napon belül. Ajánlatonként nyilván kell tartani az alábbiakat: - ajánlatkérés(megküldését igazoló dokumentum) - ajánlat(ok), - szerződés, - bírálati és döntési jegyzőkönyvet - utalás dokumentuma.(adott esetben). IV. Záró rendelkezések Jelen szabályzatot a Szenátus a 42/2014. (IV. 9.) sz. határozatával fogadta el. A szabályzat április 9. napján lép hatályba azzal, hogy azt a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg az azonos tárgyú, a Szenátus 54/2012. (V. 9.) sz. határozatával elfogadott szabályzat hatályát veszti. A szabályzatot az érintett Intézmény valamennyi dolgozójának meg kell ismerni és annak betartásáért felelősséggel tartoznak. A január 1-jét követően kötött szerződések esetén az átláthatósági nyilatkozatot jelen szabályzat hatályba lépését követő 30 naptári napon belül be kell kérni. Sopron, április 9. Prof. Dr. Faragó Sándor rektor 7

8 Ajánlatkérés-(minta) 1. számú melléklet 1. Az ajánlatkérő neve: Címe: Telefon/fax szám: Képviselő: 2. Beszerzés tárgya: 3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: (adott esetben) 4. A szerződés meghatározása: 5. A szerződés időtartama: 6. A teljesítés helye: 7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 8. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok:(adott esetben) Például: (egyszerű másolatban is benyújthatók) a) Két db referencia (adott esetben) b) Tevékenységet igazoló dokumentumok,(adott esetben) c) Cég esetén cégbírósági végzés, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány(adott esetben) d) Aláírási címpéldány(adott esetben) e) Felelősségbiztosítás igazolása.(adott esetben) 9. Az ajánlattétel benyújtási határideje: 10. Az ajánlattétel benyújtásának címe: Az ajánlattétel benyújtásának módja: kérjük a borítok rögzíteni: Ajánlat a hoz 11. Az ajánlat bontásának helye és ideje: 12. Az ajánlatkérő kapcsolattartóját, beosztását, elérhetőségét meg kell jelölni. 13. az átláthatósági nyilatkozat minta (3. számú melléklet). Tájékoztatjuk, hogy az Intézmény Beszerzési Szabályzata értelmében Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha: - nem nyújtottak be ajánlatot (nincs ajánlat), - az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlatkérésben foglalt feltételeknek, - az egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlattevő sem tett az ajánlattevő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot, - nem a felkért ajánlattevők nyújtották be az ajánlatot. Érvénytelen az ajánlattétel az átláthatósági nyilatkozat hiánya esetén. 8

9 2. számú melléklet Nemzeti értékhatár alatti eljárás bírálati és döntési jegyzőkönyv-(minta) amely készült kezdettel a Nyugat-magyarországi Egyetem (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.) hivatalos helyiségében e szervezet, mint ajánlatkérő által az. beszerzés tárgyában megindított értékhatár alatti eljárásban. Jelen vannak: Bíráló Bizottság elnöke (projekt résztvevő) Bíráló bizottság tagja (projekt résztvevő) Bíráló Bizottság tagja (projekt résztvevő) A Nyugat-magyarországi Egyetem, mint ajánlatkérő a kiválasztott ajánlattevőknek megküldött felkérés ajánlattételre felhívással az beszerzés tárgyában értékhatár alatti eljárást indított meg. Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást.. napján az alábbi ajánlattevőknek küldte meg: Az ajánlatok bontására napján órakor került sor. Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:( ajánlati árak feltüntetése szükséges) A Bíráló Bizottság az ajánlatokat megvizsgálta, majd pedig összehasonlította. Az ajánlatok áttanulmányozását követően a Bíráló Bizottság kialakította egységes álláspontját: -nyertes ajánlattevő: Bíráló bizottsági tag Bíráló Bizottság elnöke Bíráló bizottsági tag A döntéshozó a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva meghozza az alábbi döntéseit. - Ajánlatkérő a Bíráló Bizottság szakvéleménye alapján - úgy döntött, hogy a jelen eljárásban a nyertes ajánlattevő tekintettel arra, hogy az összességében legelőnyösebb / a legalacsonyabb összegű ajánlatot nyújtotta be. - - Döntéshozó felkéri az előterjesztőt, hogy a fenti döntéseket hirdesse ki és a szerződéskötést készítse elő az ajánlattételi felhívásban szereplő időpontra.... döntéshozó 9

10 3. számú melléklet Átláthatósági nyilatkozat minta 3/a. sz. melléklet: átláthatósági nyilatkozat a jogszabály alapján átlátható szervezetek ( közszféra ) részére 3/b. sz. melléklet: átláthatósági nyilatkozat gazdálkodó szervezetek részére 3/c. sz. melléklet: átláthatósági nyilatkozat civil szervezetek részére 10

11 3/a. sz. melléklet ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. (1) bek. 1. a) pontjában meghatározott ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET RÉSZÉRE az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. (Áht.) 41. (6) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez. Alulírott mint az Név: születéskori név: anyja neve: születési helye, ideje: átlátható szervezet neve: székhelye: adószáma: cégjegyzékszáma/nyilvántartásba vételi száma: törvényes képviselője polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 41. (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. (1) bek. 1. a.) pontja alapján jogállása az alábbi: 4 - állam - költségvetési szerv - köztestület - helyi önkormányzat - nemzetiségi önkormányzat - társulás - egyházi jogi személy - olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik - nemzetközi szervezet - külföldi állam - külföldi helyhatóság - külföldi állami vagy helyhatósági szerv - Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy 4 A megfelelő válasz aláhúzandó. 11

12 - a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a NymE kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek [Nvtv. 11. (12) bek.]; - központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A NymE ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. -ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. -ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni [Áht. 41. (6) bek.]; - a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a NymE felmondja vagy ha a szerződés teljesítésére még nem került sor a szerződéstől eláll. [Ávr. 50. (1a) bek.] - a NymE az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből eredő követelés elévüléséig az Áht. 54/A. -ban foglaltak szerint jogosult az általa képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. -ban meghatározott adatokat kezelni. Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a NymE részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. Kelt:... cégszerű aláírás 12

13 3/b. sz. melléklet ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. (1) bek. 1. b) pontjában meghatározott BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGIS SZEMÉLY, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET 5 RÉSZÉRE az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. (Áht.) 41. (6) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez. Alulírott mint a Név: születéskori név: anyja neve: születési helye, ideje: szervezet neve: székhelye: adószáma: cégjegyzékszám / nyilvántartásba vételi száma: törvényes képviselője polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 41. (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. (1) bek. 1. b.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint: Az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes feltételeknek: a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (Pmt.) szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyet jelen nyilatkozat 1. pontjában mutatok be teljeskörűen; b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan 5 gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési csoportosulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni [Pp ]. 13

14 államban:. rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (Tao.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, valamint külföldi illetőségű szervezet esetén vállalom, hogy a Tao h.) pontja szerinti adatokat külön nyilatkozatban mellékelem; d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyeket a jelen nyilatkozat 2. pontjában mutatok be teljeskörűen. Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy - a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a NymE kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek [Nvtv. 11. (12) bek.]; - központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A NymE ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. -ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. -ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni [Áht. 41. (6) bek.]; - a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a NymE felmondja vagy ha a szerződés teljesítésére még nem került sor a szerződéstől eláll. [Ávr. 50. (1a) bek.] - a NymE az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből eredő követelés elévüléséig az Áht. 54/A. -ban foglaltak szerint jogosult az általa képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. -ban meghatározott adatokat kezelni. Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a NymE részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. Kelt:... cégszerű aláírás 14

15 1. pont: nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosairól 6 Ssz. Név Szül. név Szül. hely Szül. ideje Anyja neve Tulajdoni hányad (%) Befolyás, szavazati jog mértéke (%) Kelt: cégszerű aláírás 66 tényleges tulajdonos: a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. (4) bekezdésében meghatározott módon közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a Ptk. 8:2. (2) bekezdésében meghatározott meghatározó befolyással rendelkezik, c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, d) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá e) az ra) rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője [2007. évi CXXXVI. tv. (Pmt.) 3. r) pont] 15

16 2. pont: nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozatot tevő szervezetben több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel rendelkező szervezetekről, és azok tényleges tulajdonosairól Ssz. a szervezet a szervezet tényleges tulajdonosainak neve tulajdoni hányadának mértéke (%) adóilletősége neve születési neve születési helye születési ideje anyja születési neve befolyásának, vagy szavazati jogának mértéke (%) tulajdoni hányad (%) befolyás, szavazati jog mértéke (%) Kelt:... cégszerű aláírás 16

17 3/c. sz. melléklet ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. (1) bek. 1. c) pontjában meghatározott CIVIL SZERVEZET 7 VAGY VÍZITÁRSULAT 8 RÉSZÉRE az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. (Áht.) 41. (6) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez. Alulírott mint a Név: születéskori név: anyja neve: születési helye, ideje: szervezet neve: székhelye: adószáma: törvényszéki nyilvántartásba vételi száma: törvényes képviselője polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 41. (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. (1) bek. 1. c.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, és megfelel a következő együttes feltételeknek: a) az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői megismerhetők, amelyről részletesen a jelen nyilatkozat 1. pontjában nyilatkozom; b) az általa képviselt szervezet szervezet, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel; c) az általa képviselt szervezet székhelye: - az Európai Unió tagállamában, - az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, - a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, -. országban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van; 7 civil szervezet: a évi CLXXV. tv pontja szerinti szervezet. A megfelelő válasz aláhúzandó 8 vízitársulat: a évi CXLIV. tv. szerinti szervezet. A megfelelő válasz aláhúzandó 17

18 d) Az általa képviselt szervezetnek és a szervezet vezető tisztségviselőinek 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedése van a 2. pontban meghatározott szervezetekben, amelyről részletesen a 2. pontban nyilatkozom. Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy - a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a NymE kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek [Nvtv. 11. (12) bek.]; - központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A NymE ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. -ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. -ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni [Áht. 41. (6) bek.]; - a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a NymE felmondja vagy ha a szerződés teljesítésére még nem került sor a szerződéstől eláll. [Ávr. 50. (1a) bek.] - a NymE az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből eredő követelés elévüléséig az Áht. 54/A. -ban foglaltak szerint jogosult az általa képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. -ban meghatározott adatokat kezelni. Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a NymE részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. Kelt:... cégszerű aláírás 18

19 1. pont: nyilatkozat a szervezet vezető tisztségviselőiről 9 Ssz. Név Szül. név Szül. hely Szül. ideje Anyja neve Tulajdoni hányad (%) Befolyás, szavazati jog mértéke (%) Kelt: cégszerű aláírás 9 vezető tisztségviselő egyesületnél: az ügyvezető vagy az elnökség tagjai [Ptk. 3:77. ]; alapítványnál: a kuratórium tagjai [Ptk. 3:397. (1) bek.]; civil társaságnál: a létesítő okiratban az ügyek vitelére feljogosított személy vagy testület tagjai [Ptk. 3:21. ]; vízitársulatnál: intézőbizottság elnöke és tagjai, felügyelőbizottság elnöke [2011. évi CXLIV. tv. 31. (1) bek.; 33. (1) bek.] 19

20 2. pont: nyilatkozat a szervezetnek és a szervezet vezető tisztségviselőinek 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéséről Ssz. 1. a nyilatkozatot adó szervezet vezető tisztségviselőjének Neve Szül. neve Szül. helye, ideje Anyja szül. neve 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel érintett szervezet neve székhelye adószáma cj. száma / nyilvántartásba vételi száma adóilletősége felett gyakorolt tulajdoni hányad (%) befolyás, szavazati jog mértéke (%) Kelt:.. cégszerű aláírás 20

Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához

Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához Annak érdekében, hogy az Európai Unióból származó támogatások pályázói és kedvezményezettjei

Részletesebben

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 1-től A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzata

Közbeszerzési Szabályzata melléklet a képviselő-testület 1/2012.(I. 12.) határozatához Hegykő Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Varga Tamás, közbeszerzési tanácsadó - 1 - A Képviselő testület a közpénzek

Részletesebben

GYENESDIÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szabályozás száma: S Z 37. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. május 1. napjától CZIBOR ZOLTÁNNÉ Jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Részletesebben

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására 1.számú melléklet Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a kerületben 2015.

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók. I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók. I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző 1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. rendelkezik a törvény személyi és tárgyi hatályáról: Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként

Részletesebben

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések Oldal II. Fejezet A közbeszerzéssel, a közbeszerzési

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT PANNON VÍZ Víz-, Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9025 Győr, Országút út 4. BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen szabályozás a PANNON VÍZ ZRT. dokumentuma. Továbbadása, sokszorosítása

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi külterület 067/15, 079/4, 079/7, 079/9, 079/12, 079/13, 079/15, 079/16, 079/17, 079/20, 079/21, 079/22, 079/23, 079/24, 079/25

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Közbeszerzési Szabályzat 2013. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek (a továbbiakban: Kbt.), továbbá a központosított

Részletesebben

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos A törvény egységes szerkezetbe foglalt változatát a Közbeszerzések Tanácsa Titkársága készítette, nem minősül hivatalos

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzatának

Bihartorda Község Önkormányzatának Bihartorda Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6 -a alapján 2009. 1 Jóváhagyta Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 71/2009.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közpénzek törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának, a közpénzből megvalósított beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlőségen alapuló

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készült a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján Készítette: Csabaszabadi Község Önkormányzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályba lépett: 2011. július 01. napján Érvényes:

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1.

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1. A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2012. február 1. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT I. rész PREAMBULUM A

Részletesebben

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014.

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. Jóváhagyta a 2014.(07.28.) sz. határozat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT PREAMBULUM A közpénzek ésszerű felhasználása, átláthatóságának és széles

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV

BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV Bököny, 2009. április 15. 1 TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE... 4 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA...

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A SZENT ISTVÁN EGYETEM BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A SZENT ISTVÁN EGYETEM BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Az Egyetemi Szenátus 257/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta 2013. június TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 A Beszerzési

Részletesebben