BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat)"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat)

2 Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény, a zenés táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet, a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hatályban lévő belső szabályzatok rendelkezéseinek figyelembe vételével a Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, Intézmény) rendészeti és vagyonvédelmi feladatainak ellátása és végrehajtása érdekében a Főiskola Szenátusa az alábbi szabályzatot alkotja. I. fejezet Általános rendelkezések A szabályzat hatálya 1. (1) A Budapesti Gazdasági Főiskola rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat (továbbiakban: RVSZ) területi hatálya a Főiskola vagyonkezelésében lévő, illetőleg a Főiskola által üzemeltetett, bérelt létesítményekre, területekre, a Főiskola valamennyi, a Szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szervezeti egységére kiterjed. (2) Az RVSZ személyi hatálya kiterjed: a) a Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyekre; b) a Főiskolával hallgatói jogviszonyban álló személyekre, a Főiskola kollégiumaiban elszállásolt hallgatókra, vendégekre; c) más gazdálkodó egység dolgozójára, amennyiben a Főiskola által vagyonkezelt, vagy használt létesítményekben, azok területén megbízást, vállalkozást vagy egyéb szerződés alapján munkát, vagy azzal összefüggő tevékenységet végez. (3) A pénz- és értékkezeléssel kapcsolatos külön szabályokat a Főiskola Pénz- és értékkezelési szabályzata tartalmazza. A rendészeti és vagyonvédelmi tevékenység célja 2. (1) A Főiskola kezelésében lévő állami tulajdon felelősségteljes működtetése, megóvása, a személyi tulajdon védelmének elősegítése, az állami és szolgálati titok védelmére szolgáló szabályok érvényesítése. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott célok elérésének érdekében biztosítani kell: a) a vonatkozó jogszabályok, más, rendészettel és vagyonvédelemmel kapcsolatos rendelkezések betartásának ellenőrzését, a tulajdont károsító cselekmények felderítését, megelőzését, megakadályozását; b) minősített adat védelmére, a hírközlő berendezések, a számítógépek és az iratok védelmére, pénz- és értékkezelésre vonatkozó szabályok érvényesülésének elősegítését; c) a Főiskola összes létesítményének nyitási, zárási rendjének betartását; d) rendkívüli eseményeknél, vagy bűncselekmény esetén azonnali intézkedés megtételét, a helyszín és a rend biztosítását, a kár elhárításában való közreműködést; e) a vagyonvédelmi szolgálat megszervezését; f) folyamatos kapcsolattartást a rendőrséggel, Főiskolán belül a vagyonvédelmi feladatokat ellátó személyekkel (vagyonvédelmi felelősökkel, gondnokokkal); g) a tűzvédelmi vezetővel és megbízottakkal együttműködve az egyes épületek, raktárak, tűz- és robbanásveszélyes tároló helyek biztonságos védelmének kialakítását, ellenőrzését;

3 h) a Főiskola területére érkező, vagy onnan kikerülő anyagok, eszközök szállításának és a szállításhoz szükséges okmányok ellenőrzését; i) a Főiskola területén a parkolás és a behajtás rendjének, a közlekedési szabályok betartásának ellenőrzését, valamint a belső járműforgalom szabályainak kialakítását; j) a biztonságot növelő szolgálat elrendelésekor a külön tervben meghatározott feladatok végrehajtását; k) a munkafegyelem érvényesítésének elősegítését. II. fejezet A rendészeti és vagyonvédelmi feladatok hatásköri megoszlása, jogosultságok és kötelezettségek 3. (1) A rektor rendészeti és vagyonvédelmi feladatai körében: a) felelős a rendészeti és vagyonvédelmi helyzetéért és az ezzel kapcsolatos hatályos jogszabályok, rendelkezések érvényre juttatásáért, valamint a vagyonvédelemmel kapcsolatos szabályzatok kidolgoztatásáért és az abban foglaltak betartatásáért; b) gondoskodik a Főiskola rendészeti és vagyonvédelmi feladatai ellátásához szükséges szervezeti, személyi, anyagi és tárgyi feltételek biztosításáról; c) felelős a vagyonvédelem érdekében szükséges rendelkezések és intézkedések meghozataláért. (2) A rektor a Főiskola rendészeti és vagyonvédelmi tevékenységének operatív irányításáról és ellenőrzéséről átruházott hatáskörben a gazdasági és műszaki főigazgató útján gondoskodik. 4. A gazdasági és műszaki főigazgató: a) 1 elkészíti a Főiskolára vonatkozó vagyonvédelmi szabályozásokat, gondoskodik azok rendszeres felülvizsgálatáról; b) ellenőrzi a rendészeti és vagyonvédelmi jogszabályok, rendelkezések, utasítások betartását; c) 2 biztosítja a köztulajdon és a Főiskola tulajdonának védelmét; d) biztosítja Főiskola gazdálkodási tervében a rendészeti feladatok ellátásához és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételeket; e) gondoskodik a Főiskola rendészeti és vagyonvédelmi feladatainak operatív irányításáról, az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtásának ellenőrzéséről, ennek keretében különösen: ea) felügyeli a rendkívüli események kivizsgálását; eb) a vagyonvédelmi szabályok megsértése esetén a felelősség megállapítása céljából vizsgálatot kezdeményez; ec) intézkedik a rend- és vagyonbiztonságot veszélyeztető események, tevékenységek megszüntetése iránt; ed) általános és rendkívüli esetben meghatározza az őrzéssel és védelemmel (porta- és őrszolgálat) kapcsolatos feladatokat, a létesítmények őrzési létszámát; ef) a rendészeti és vagyonvédelmi feladatok ellátásért felelős személyeket rendszeresen beszámoltatja a rendészeti és vagyonvédelmi feladatok ellátásról. 1 BGF SZMR 109. (5) bekezdés s) pont 2 BGF SZMR 109. (5) bekezdés i) pont

4 5. A műszaki főigazgató-helyettes: a) felelős a Főiskolára kiterjedő hatállyal a tevékenységhez kapcsolódó (üzemvitel, tervezés, beruházás, felújítás, átépítés, bővítés, karbantartás, stb.) rendészeti és vagyonvédelmi rendelkezések betartásáért, betartatásáért; b) meghatározza a Főiskola által alkalmazott elektronikus és mechanikus biztonságtechnikai eszközök technikai szintjét, alkalmazásuk formáit; c) részt vesz a Főiskola területén a Minisztérium, a hatóságok ellenőrzésein, illetve a komplex biztonságvédelmi bejárásokon/szemléken; d) működteti a rendészeti és vagyonvédelmi ellenőrzést is magába foglaló komplex biztonságvédelmi szemlék, bejárások rendjét; e) jogosult a rendészettel és vagyonvédelemmel összefüggésben a Főiskola valamennyi telephelyére belépni, ott a szükséges intézkedéseket megtenni, jegyzőkönyvi meghallgatást végezni, iratokba betekinteni, vizsgálatot folytatni, illetve vizsgálatban részt venni; f) a szemlék/bejárások alkalmával megállapított hiányosságok megszüntetésére köteles a hatáskörébe tartozó intézkedéseket (határidő és felelős megjelölése) megtenni, és erről a gazdasági és műszaki főigazgatót tájékoztatni; g) külső munkavállalókkal kötött szerződésekben a rendészeti és vagyonvédelmi záradékban rögzíti a rendészettel és a vagyonvédelemmel kapcsolatos felelősséget és a helyi sajátosságoknak megfelelő speciális rendészeti és vagyonvédelmi intézkedéseket; h) operatív irányítást, ellenőrzést gyakorol a Főiskola rendvédelmi és vagyonvédelmi feladatok ellátásával megbízott személyek felett; i) kezdeményezi a rendészeti és vagyonvédelmi szabályok megszegői ellen a szükséges eljárások megindítását; j) munkájáról rendszeresen beszámol a gazdasági és műszaki főigazgatónak. 6. A főiskolai rendészeti és vagyonvédelmi felelős: a) feladatát közvetlen a műszaki főigazgató-helyettes irányításával és ellenőrzésével végzi; b) gondoskodik a Főiskola rendészeti, vagyonvédelmi feladatainak maradéktalan végrehajtásáról; c) figyelemmel kíséri a rendészetet és vagyonvédelmet érintő jogszabályi változásokat, ennek megfelelően intézkedik azok érvényre juttatatásáról, kezdeményezi az RVSZ módosítását; d) meghatározza a rendészeti, vagyonvédelmi feladatokat, ellenőrzi azok végrehajtását; e) a személyi és a Főiskolai tulajdonvédelmi feladatok megoldása és megóvása érdekében részt vesz a megelőzés megszervezésében; f) megszervezi a félévente esedékes szemléket, bejárásokat az ott készült jegyzőkönyveket 3 napon belül megküldi a műszaki főigazgató-helyettesnek; g) ellenőrzései során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére részben hatáskörében, részben a műszaki főigazgató-helyettesen keresztül köteles intézkedni; h) oktatást szervez annak érdekében, hogy a munkaterületekre vonatkozó rendészeti és vagyonvédelmi szabályokat a dolgozók megismerjék, a területen lévő biztonságvédelmi berendezések, felszerelések, készülékek szakszerű kezelését elsajátítsák; i) segíti a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelősök rendészeti és vagyonvédelmi munkáját; j) a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelősök útján szakmailag felügyeli és ellenőrzi a Főiskolán vállalkozás keretében végzett vagyonvédelmi tevékenységet ellátó személy- és vagyonőrök feladatellátását; k) vagyont károsító bűncselekmény elkövetése esetén részt vesz az ügy kivizsgálásában; l) a műszaki főigazgató-helyettes felé évenként értékelést készít a Főiskola a rendészeti és vagyonvédelmi helyzetéről.

5 7. (1) A dékán a) felelős a kar rendészeti és vagyonvédelem biztosításáért, a hatályos jogszabályok, rendelkezések érvényre juttatásáért; b) a kar rendészeti és vagyonvédelmére vonatkozóan kari intézkedési tervet ad ki a Főiskola RVSZ mellékleteként; c) biztosítja a kari intézkedési tervben foglaltak érvényre juttatásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket; d) ellenőrzi a jogszabályok, rendelkezések megtartását, illetve végrehajtását; (2) A dékánt a kar rendészeti és vagyonvédelmi tevékenységének ellátásában a kari gazdasági és műszaki osztályvezető segíti. 8. A kari gazdasági és műszaki osztályvezető: a) javaslatot tesz a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelős személyére; b) gondoskodik a kar feladatainak eredményes és gazdaságos megoldásához szükséges gazdálkodási feltételek biztosításáról és intézkedések megtételéről; c) megteszi a szükséges intézkedéseket a Kar rendelkezésére álló eszközök megóvása, rendeltetésszerű és gazdaságos felhasználása érdekében; d) amennyiben a karon a vagyonvédelmi szabályokat megsértik, a felelősség megállapítása céljából vizsgálatot kezdeményez; e) ellenőrzi a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelős rendészeti és vagyonvédelmi tevékenységét; f) általános és rendkívüli esetben meghatározza a karon az őrzéssel és védelemmel (portaés őrszolgálat) kapcsolatos feladatokat, a létesítmények őrzési létszámát; g) munkájáról beszámolási kötelezettséggel tartozik a műszaki főigazgató-helyettes útján a gazdasági és műszaki főigazgatónak. 9. A kari rendészeti és vagyonvédelmi felelős: a) a szervezeti egységvezető javaslatára a gazdasági és műszaki főigazgató megbízásából végzi rendészeti és vagyonvédelmi feladatait; b) a terület sajátosságait figyelembe véve az RVSZ utasításai alapján elkészíti az intézkedési tervet; c) részt vesz a vagyonvédelem hatékony működését biztosító személyi és tárgyi feltételek megtervezésében, elkészítésében; d) felügyeli és irányítja a közalkalmazotti jogviszonyban vagy vállalkozás keretében végzett rendészeti és vagyonvédelmi tevékenységgel foglalkozó és feladatokat ellátó dolgozók munkáját; e) véleményezi az őr- és portaszolgálati utasításokat; f) felügyeli és ellenőrzi a mechanikai vagyonvédelmi eszközök, a riasztóberendezések, a videó megfigyelőeszközök és képrögzítő eszközök beléptető rendszerek és egyéb biztonsági eszközök működését, működtetését, karbantartását-javítását, ezek dokumentáltságát, valamint ezen berendezések karbantartásának, javításuk, cseréjük pénzügyi fedezetének igénylését; g) figyelemmel kíséri illetékességi területén a rendészeti és vagyonvédelmi szempontból kockázatos tevékenységek végzését, valamint a külső munkavállalók munkavégzésére kiadott engedélyben előírtak betartását, szükség szerint gondoskodik a felügyeleti szolgálat biztosításáról, eseti előírások megtételéről és megtartásuk ellenőrzéséről; h) részt vesz a rendszeres rendészeti és vagyonvédelmi ellenőrzést is magában foglaló komplex biztonságvédelmi bejáráson, szemlén; i) minden rendkívüli eseményről azonnal tájékoztatja a főiskolai rendészeti és vagyonvédelmi felelőst és a szervezeti egység vezetőjét;

6 j) a főiskolai rendészeti és vagyonvédelmi felelős részére évenként értékelést készít a Kar rendészeti és vagyonvédelmi helyzetéről. 10. Az oktatási dékánhelyettes évenként egy alkalommal megszervezi a hallgatók rendészeti és vagyonvédelmi oktatását. 11. A Főiskola szervezeti és működési szabályzatában meghatározott valamennyi szervezeti egység vezetőjének kötelessége egységénél a vagyonvédelem, a vagyoni károk megakadályozása, a biztonság fejlesztése. Ennek keretében feladatukat képezi: a) a jogszabályok, magasabb szintű szabályok, rendelkezések, gazdasági és műszaki főigazgatói, dékáni utasítások, szabályzatok betartása, végrehajtása, valamint a végrehajtás ellenőrzése; b) a vagyon és személyi tulajdon elleni cselekmények elkövetésének megelőzését szolgáló intézkedések megtétele és a végrehajtás ellenőrzése; c) a vagyoni károk megtérítése iránti intézkedések megtétele, a szükséges eljárások lefolytatására vonatkozó javaslat megtétele; d) a kari gazdasági és műszaki osztályvezetőn keresztül a főiskolai és a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelőssel való együttműködés, jelzéseik, észrevételeik alapján a szükséges intézkedések megtétele; e) a szervezeti egység dolgozóinak és a hallgatóknak felvilágosítása, oktatása a vagyon- és személyi tulajdon védelmével kapcsolatos kötelezettségekről. 12. A Főiskola dolgozóinak és alkalmazottainak kötelessége: a) az első munkába álláskor, majd a vagyonvédelmi körülmények számottevő változásakor saját területük és az Intézmény általános szabályaira kiterjedő rendészeti és vagyonvédelmi oktatáson részt venni; b) a munkaterületükkel és tevékenységükkel kapcsolatos megelőző rendészeti és vagyonvédelmi ismereteket elsajátítani, a rendelkezéseket szigorúan betartani; c) az anyagi és szellemi erőforrások hatékony felhasználását tevékenységével elősegíteni; d) a kezelésükre bízott vagy általuk is használt vagyonvédelmi és biztonságtechnikai eszközöket megismerni, és szakszerű kezelésüket elsajátítani; e) saját személyi tulajdonukra vigyázni, annak biztonságáról megfelelően gondoskodni; f) észlelt rendészeti és vagyonvédelmi szabálytalanságokról munkahelyi vezetőjét tájékoztatni; g) rendkívüli esemény, vagy kár esetén az élet és balesetveszély elhárításában, a kár megelőzésében, illetve enyhítésében részt venni. 13. A hallgatók, kollégiumban lakók kötelessége: a) a rendészeti és vagyonvédelmi oktatáson részt venni, az ott hallottakat elsajátítani és betartani; b) a Főiskola helyiségeit és berendezési tárgyait megóvni, azokat rendeltetésszerűen használni; c) saját személyi tulajdonára vigyázni; d) a főiskolai tulajdon elleni bűncselekményeket, vagy egyéb ilyen irányú eseményeket megelőzni, és ha ilyen tudomására jut a portán jelenteni; e) rendkívüli esemény vagy bűncselekmény esetén felszólításra a kár felszámolásában, enyhítésében, az életvédelemben részt venni. 14. A portás, a recepciós, a személyi- és vagyonőr (ide értve a vállalkozás keretében igénybevett, biztonsági szolgálatot is): a) feladatát a munkaköri leírás mellet az érvényes munkavédelmi, RVSZ, és a tűzvédelmi előírások, valamint az adott területre érvényes őr/portaszolgálati utasítás alapján végzi; b) közreműködik a Főiskola tulajdonvédelmi feladatainak végrehajtásában, a tulajdon elleni cselekmények megakadályozásában;

7 c) eligazítási, felvilágosítási teendőket lát el; d) a rendészeti és vagyonvédelmi felelős utasításai szerint kezeli a tűz- és vagyonvédelmi berendezéseket; e) a szervezeti egységre vonatkozó kulcskezelési rend előírásai szerint gondoskodik a rá bízott kulcsok megőrzéséről; f) a kulcskiadásról és a visszavételéről az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyilvántartást vezet; g) naponta ellenőrzi a kulcsok meglétét, hiány megállapítása esetén a tény írásos rögzítése mellett értesíti a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelőst; h) az épületek és helyiségek biztonsági ellenőrzésében zárási feladatokat lát el, zárás alkalmával külön gondossággal figyeli a bekapcsolva felejtett elektromos berendezéseket (számítógép rendszer kivételével) és gondoskodik azok áramtalanításáról, elzárja a nyitva felejtett csapokat, becsukja a nyitva hagyott ablakokat, ajtókat; i) ha a g) pontban történteket lezárt helyiségben kell végrehajtani az eseményt a Portaszolgálati Naplóban rögzíteni kell; j) figyelemmel kíséri a személy- és teherforgalmat, ellenőrzi a behajtási engedélyeket, menetokmányokat és a bizonylatok alapján ki-be történő szállításokat; k) betöréses lopás esetén a rendőrséget, a vállalkozás vezetőjét és a rendészeti és vagyonvédelmi felelőst értesíti, és a helyszín biztosítására szükséges intézkedéseket haladéktalanul megteszi, köteles a helyszínre érkező rendőrök munkáját helyismeret és egyéb vonatkozásban segíteni, a helyszíni szemlebizottság vezetőjének intézkedéseit végrehajtani; l) naponta vezeti a Portaszolgálati naplót a történt események rögzítésének céljából. III. fejezet A vagyonvédelmi szolgáltatás működésével, ellenőrzésével kapcsolatos jogosultságok és feladatok 15. (1) A Főiskolán a vagyonvédelmi feladatokat a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységről szóló évi CXXXIII. törvényben meghatározott módon, külső személy- és vagyonvédelmi szolgáltató (továbbiakban: szolgáltató) teljesíti. (2) A szolgáltató portaszolgálatot, valamint gyalogos járőrszolgálatot teljesít. (3) A szolgáltató által biztosított személy- és vagyonőrök tevékenységüket portaszolgálati, illetve őrszolgálati utasítások alapján végzik. (4) Az őr- és portaszolgálati utasításokat a vagyonvédelmi szolgáltató készíti el. Az utasítások kiadása és bevezetése előtt annak tartalmi elemei meghatározásában és véleményezésében részt vesznek az adott területek rendészeti és vagyonvédelmi felelősei. Az utasításokat bevezetés előtt a gazdasági és műszaki főigazgatóval jóvá kell hagyatni. A járőrszolgálatok és az őrjárat ellenőrző rendszere 16. (1) A Főiskola szervezeti egységeiben a működési körülmények függvényében meghatározott időszakokban járőr teljesít szolgálatot. (2) A járőrtevékenység objektív ellenőrzése céljából a szolgálat valamennyi, a járőrtevékenységével érintett szervezeti egység területén őrjárat-ellenőrző rendszert biztosít. (3) Az járőrvonalak kialakításában, az ellenőrzési pontok számának meghatározásában az adott területek rendészeti és vagyonvédelmi felelősei részt vesznek. (4) A kialakított járőrútvonalak az esetlegesen megváltozott körülmények okán bármikor megváltoztathatók, ennek elbírálásában az adott rendészeti és vagyonvédelmi felelős részt vesz.

8 A vagyonvédelmi szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenőrzése 17. (1) A Főiskola jogosult a vagyonvédelmi tevékenység személyi és tárgyi feltételeinek meglétét a szolgáltató vonatkozásában ellenőrizni. (2) A vagyonvédelmi szolgáltató munkájának és munkatársainak ellenőrzésére jogosultak: a) rektor; b) gazdasági és műszaki főigazgató; c) műszaki főigazgató-helyettes; d) főiskolai rendészeti és vagyonvédelmi felelős; e) dékán; f) kari gazdasági és műszaki osztályvezető; g) kari rendészeti és vagyonvédelmi felelős. (3) A szervezett, rendszeres ellenőrzéseket a rendészeti és vagyonvédelmi felelősök végzik. (4) Az ellenőrzés személyi és tárgyi feltételek meglétére terjed ki, ennek során ellenőrizendő: a) a tevékenység folytatására feljogosító hatósági igazolvány megléte, érvényessége; b) a feladatellátás dokumentumainak vezetése; c) a szolgáltató által meghatározott öltözet, megjelenés; d) a feladat ellátására alkalmas állapot ellenőrzése; e) az őr-, illetve portaszolgálati utasításban foglaltak betartása. (5) Amennyiben az ellenőrzés a szolgáltatás minőségét veszélyeztető eltérést tár fel, úgy az ellenőrzés megállapításairól az ellenőrzést végrehajtó jegyzőkönyvet készít, melyet a gazdasági és műszaki főigazgató tájékoztatása mellett a szolgáltató vezetőjének intézkedésre megküld. A vagyonvédelmi szolgáltató jelentési kötelezettsége, a szolgáltatás teljesítésének igazolása 18. (1) A szolgáltató a Főiskola valamennyi szervezeti egységében, objektumában feladatot ellátó munkatársainak tevékenységéről jelenléti ívet vezet, mely a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelős által történt igazolást követően a szolgáltatás teljesítés igazolásának alapjaként szolgál; (2) A szolgáltató írásban minden hónapot követő 5. munkanapig tájékoztatást ad az előző hónapban előfordult rendkívüli eseményekről, valamint azon körülményekről, melyek a szolgálat folytatásában ideiglenesen korlátozták. Ezen akadályozó körülmények, események ellenőrzése a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelős feladata. (3) A kari rendészeti és vagyonvédelmi felelős minden adott hónap teljesítéséről szóló igazolást saját ellenőrzéseinek eredményei alapján igazol le. IV. fejezet Feljelentési kötelezettség 19. (1) A Főiskola által kezelt állami tulajdon kárára elkövetett vagyon elleni bűncselekmény, vagy szabálysértés észlelése esetén, függetlenül a szándékos, vagy gondatlan elkövetői magatartástól, feljelentést kell tenni. (2) A feljelentésnek az alábbiakat kell tartalmazni: a) az elkövetés idejét, helyét, módját; b) az esemény leírását; c) káresemény tárgyát annak egyedi azonosító adatait, az okozott kár becsült nagyságát; d) az elkövetőre vonatkozó ismertté vált adatokat;

9 e) az eseményre vonatkozó bizonyítékokat; f) a tanúk nevét, idézhetőségük módját; (3) Ha a Főiskola működési területén bűncselekmény, vagy szabálysértés észlelése miatt rendőri intézkedésre kerül sor, illetve, rendkívüli esemény következett be, akkor arról a műszaki főigazgató-helyettest haladéktalanul tájékoztatni kell. (4) A feljelentést minden esetben az illetékességgel rendelkező rendőri szerv felé kell megtenni. (5) A Főiskola nevében feljelentés megtételére a rektor, a gazdasági és műszaki főigazgató, a műszaki főigazgató-helyettes, az érintett szervezeti egység gazdasági és műszaki osztály vezetője, a főiskolai és a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelős jogosult. (6) A feljelentést haladéktalanul meg kell tenni: a) gazdasági bűncselekmények; b) tulajdon elleni bűncselekmények; c) élet elleni bűncselekmények; d) egyéb tulajdont közvetlenül, vagy közvetve károsító cselekmény esetén. (7) Magánszemély, dolgozó, hallgató kárára elkövetett lopás esetén a megkárosított személynek kell rendőrségi feljelentést tenni. V. fejezet A rendkívüli események és az azzal kapcsolatos feladatok 20. (1) E szabályzat alkalmazásában minden olyan esemény rendkívülinek minősül, amely a Főiskola rendeltetésszerű működését jelentősen zavarja, illetőleg lehetetlenné teszi, így különösen: a) a természeti és ipari katasztrófák, valamint a természeti környezet állapotát lényegesen rontó föld-,víz- vagy légszennyezés; b) a járványos megbetegedések vagy sok ember egészségét jelentősen károsító vagy az életet veszélyeztető események bekövetkezése; c) a jogszabály szerint súlyosnak minősülő foglalkozási baleset; d) a Főiskola területén történt fegyverhasználat; e) a Főiskolán tartózkodó kormányszintű állami vezető vagy külföldi magas rangú külföldi delegáció tagjainak balesetei, vagy veszélyeztetésük; f) bombariadó; g) terrorfenyegetés; h) a Főiskolánál alkalmazott biztonságtechnikai eszközök, berendezések, felszerelések megrongálása; i) a Főiskola területén elkövetett bűncselekmény, vagy szabálysértés; j) a Főiskolán megtartott rendezvény megzavarása. (2) A rendkívüli esemény bekövetkezésekor haladéktalanul értesíteni kell az elhárításra hivatott szerveket (rendőrség, tűzoltóság, mentők, ÁNTSZ, polgári védelem, katasztrófavédelem, stb.), valamint a műszaki főigazgató-helyettest és a főiskolai rendészeti és vagyonvédelmi felelőst. (3) A rendkívüli esemény bekövetkezéséről a rendkívüli esemény észlelőjének jegyzőkönyvet kell felvenni.

10 A biztonságot növelő szolgálattal kapcsolatos feladatok 21. (1) A biztonságot növelő szolgálatot ha a körülmények azt indokolttá teszik az illetékes minisztérium, a rektor és a gazdasági és műszaki főigazgató rendelheti el. (2) Biztonságot növelő szolgálatot kell elrendelni: a) rendkívüli események bekövetkezésekor; b) magas szintű állami vezetők és magas rangú külföldi vendégek látogatásakor. (3) A biztonságot növelő szolgálat elrendelésekor teendő fontosabb intézkedések: a) fokozott ellenőrzés megszervezése, a terület őrzésvédelmének megszervezése; b) a be- és kilépés, az anyag- és áruszállítás, belső mozgás szigorítása, ellenőrzése. (4) A biztonságot növelő intézkedésekre vonatkozó részletes szabályokat a hatályos jogszabályok rendezik. Eljárás bombariadó esetén 22. (1) Bombariadó esetén fontos, hogy a dolgozók és a hallgatók, illetve a Főiskolán tartózkodó vendégek, külső személyek a vészhelyzetben is őrizzék meg nyugalmukat, segítsék elő a vészhelyzet elhárításában résztvevők munkáját. (2) A fenyegető értesítést annak résztvevője (átvevője) köteles azonnal telefonon vagy személyesen jelenteni a főiskolai vagy kari rendészeti és vagyonvédelmi felelősnek. (3) A bejelentés során a résztvevőnek közölni kell: a) nevét, telefonszámát; b) a fenyegetés időpontját; c) a fenyegetés tartalmát, módját; d) az egyéb benyomásokat, telefonáló esetén (hangja, kiejtése, stb.). (4) A főiskolai vagy a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelős az észlelésről szóló bejelentés vétele után a következők szerint jár el: a) a fenyegető bejelentést közli az illetékes hatósággal; b) az ügyről és a hatósági intézkedésről tájékoztatja a gazdasági és műszaki főigazgatót, illetve a kari gazdasági és műszaki osztályvezetőt; (5) A főiskolai vagy kari rendészeti és vagyonvédelmi felelős a rendőrség intézkedése szerint: a) kihirdeti a bombariadót és intézkedik az épület(ek) biztosításáról; b) szükség esetén intézkedik az épület(ek) kiürítéséről. A bombariadó elrendelése az épületek kiürítése 23. (1) A riadót a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelős közli hangosbemondón, vagy az Intézmény területén levő csengő, sziréna folyamatos hangjelzésével. (2) A riadó közlésével egyidejűleg a következőkről kell intézkedni: a) a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelős megnyittat minden eddigi lezárt kijárati ajtót és azokat portással, műszaki dolgozókkal biztosítja; b) felhívja az épületben tartózkodók figyelmét, az épület és környékének azonnali elhagyására. (3) A bombariadó vizsgálatában, a fenyegető veszély elhárításában részt vevő hatóságok, szervezetek munkatársainak rendelkezései szerint kell eljárni.

11 (4) A bombariadó megszűntének jelzéséről, a további teendőkről a főiskolai, illetve a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelős intézkedik. VI. fejezet A Főiskola területére történő behajtás, és parkolás rendje 24. (1) A főiskolai létesítmények gépjárműforgalmát és parkolási rendjét a kari RVSZ intézkedési tervében kell szabályozni. A Főiskola és szervezeti egységeinek területén belül a megengedett maximális sebesség 10 km/óra. (2) A parkolóhelyek körültekintő kialakítása során az alábbiakra kell különösen figyelmet fordítani: a) a tűzoltósági felvonulási területek szabadon hagyására; b) veszélyességi övezetekre, földalatti és földfeletti tűzcsapok, főelzáró gáz-, víz-, elektromos kapcsolószekrények szabadon hagyására; c) vészkijáratok, illetve kapuk eltorlaszolásának, menekülési útvonalak leszűkítésének tilalmára; d) az épületek, építmények és a parkoló gépkocsik között betartandó biztonsági távolságok megtartására. (3) A gépjárműforgalom általános esetekben csak az adott terület főbejáratain keresztül történhet. Anyagszállítás esetén a szervezeti egységnél rendszeresített nyilvántartásokat, a meghatározott adattartalommal vezetni kell, a ki- és beszállítások jogosultságát a szállítólevelek, vagy más bizonylatok alapján ellenőrizni kell. (4) A létesítmények területein parkolni csak a kijelölt helyeken engedélyezett. VII. fejezet A Főiskola területén belül történő tartózkodás szabályai A személyi tulajdon védelmével kapcsolatos szabályok 25. (1) A Főiskola a tulajdon védelmét 24 órás portaszolgálattal, földszinti helyiségeit és a bejárati ajtóit megfelelő biztonságtechnikai eszközök (nyitás, mozgásérzékelők, kamerarendszer, stb.) alkalmazásával és telepítésével segíti elő. (2) A személyi tulajdon védelme és megóvása a tulajdonos kötelessége és érdeke. Munkaidő befejeztével, munkaidő alatti ideiglenes távozáskor a közalkalmazott köteles a munkavégzés helyszínéül szolgáló helyiség ajtaját, nyílászáróit bezárni. (3) Értéket, pénzt, személyes használatú tárgyat a Főiskola dolgozói, hallgatói csak saját felelősségükre hozhatnak be; azok megfelelő védelméről, biztonságos tárolásáról nekik kell gondoskodniuk; (4) A személyi tulajdonban keletkezett kár esetén a Főiskola felelősséget nem vállal. A Főiskola területén tartózkodás rendje 26. (1) A Főiskola épületeiben munkanapokon (hétfőtől péntekig, illetve szombaton) 06:00 22:00 óra között lehet tartózkodni. (2) A gazdasági és műszaki főigazgató, illetve a kari gazdasági és műszaki osztályvezető írásban engedélyt adhat erre irányul kérelem esetén a Főiskola épületeiben (1) bekezdésben meghatározott időponttól eltérő tartózkodásra, melyről a főiskolai vagy kari rendészeti és vagyonvédelmi felelőst értesíteni kell.

12 (3) Pihenő és ünnepnapokon a Főiskola épületébe belépési és benntartózkodási engedély szükséges, melyet a főiskolai, vagy a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelős állít ki a műszaki főigazgató-helyettes, illetve kari gazdasági és műszaki osztályvezető engedélye alapján. (4) Belépési engedély nélkül léphetnek be a Főiskola épületeibe: a) a rektor; b) a főtitkár; c) a gazdasági és műszaki főigazgató; d) a műszaki főigazgató-helyettes; e) a főiskolai rendészeti és vagyonvédelmi felelős; f) a dékán; g) a kari gazdasági és műszaki osztályvezető; h) a tűz-, munka-, rendészeti és vagyonvédelmi felelősök. (5) A kollégiumi hallgatók az érvényben lévő Házirend szerint tartózkodhatnak az épületben. (6) A hivatali helyiségekben, irodákban csak az oda beosztott dolgozó jelenlétében tartózkodhatnak idegen személyek. A Főiskola területén ideiglenesen tartózkodók, gazdasági vállalkozási tevékenységet végzőkre vonatkozó szabályok 27. (1) A Főiskola területén ideiglenesen tartózkodóknak, az ott gazdasági, vállalkozási tevékenységet végző személyeknek, társaságoknak, vállalkozóknak (továbbiakban: külső személyek) az RVSZ előírásait be kell tartani. (2) Külső személyek a Főiskolával egyeztetve a tevékenységükre vonatkozó rendészeti és vagyonvédelmi feltételeket saját hatáskörükben kötelesek biztosítani. (3) Külső személy a Főiskola területein nyitvatartási időn túl, csak a szervezeti egység vezetőjének és a kar gazdasági és műszaki osztályvezetőjének az engedélyével tartózkodhat. (4) Külső személy által igénybe vett területen bekövetkezett események kivizsgálása a külső személy feladata, amely kivizsgálásba a főiskolai, illetve a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelőst be kell vonnia, annak eredményéről tájékoztatást kell adnia. Személyek és csomagok ellenőrzése 28. (1) Indokolt esetben a Főiskoláról való távozáskor a portaszolgálat felszólítására mindenki (dolgozók, hallgatók, látogatók, külső személyek), stb.) köteles a csomagját megmutatni. (2) A rektor és a gazdasági és műszaki főigazgató jóváhagyásával a kari gazdasági és műszaki osztályvezető elrendelheti a személyek és csomagok, illetve gépkocsik utasterének és csomagterének átvizsgálását, soron kívüli ellenőrzését, de azt csak a felszólított személy együttműködésével valósíthatja meg, az ellenőrzés nem sértheti az illető személyességi jogait. Az együttműködés megtagadása esetén értesíteni kell a rendőrséget. (3) Abban az esetben, ha olyan tárgyat találnak a távozni szándékozó személynél, melynek eredete hitelt érdemlően nem bizonyítható, azt vissza kell tartani és szakszerű, biztonságos megőrzéséről gondoskodni kell. Amennyiben a Főiskola tulajdonát képező dolgot találnak a távozónál, haladéktalanul értesíteni kell a műszaki főigazgató-helyettes/kari gazdasági és műszaki osztályvezetőt, vagy a főiskolai/kari rendészeti és vagyonvédelmi felelőst.

13 Talált tárgyakkal kapcsolatos szabályok 29. (1) A Főiskola területén talált tárgyat, értéket a portaszolgálatnak kell leadni. A portaszolgálat az Esemény Napló -ban rögzíti a megtalálás körülményeit. A talált tárgyat 30 napig a portaszolgálat őrzi. (2) 30 nap elteltével a talált tárgyat, értéket a főiskolai/kari rendészeti és vagyonvédelmi felelős veszi át és további 6 hónapig tárolja. (3) A talált tárgyat, a tulajdonjog hitelt érdemlő igazolása után a tulajdonosnak vissza kell adni. (4) A megtaláló a Főiskolán talált tárgyra tulajdonjogot nem szerezhet. (5) Talált fegyvert, lőszert, valamint minden olyan tárgyat, amely valószínűsíthetően bűncselekményből származik, vagy bűncselekmény megtörténtét valószínűsíti, a rendőrségnek haladéktalanul át kell adni. (6) A talált tárgyakkal kapcsolatos eljárásra a továbbiakban a Ptk. 5: iban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Helyiségek használatának szabályai 30. (1) Az e szabályzat területi hatálya alá tartozó helyiségekben csak a használatban előírt, az és ott meghatározott tevékenység folytatható. (2) A munkaidőn túl az épületeket, irodákat, tantermeket, és egyéb használaton kívüli helyiségeket zárva kell tartani. (3) A Főiskola egyes területeihez kapcsolódó különböző zárási és nyitási rendet, a kulcsok kezelésére vonatkozó előírásokat a területileg illetékes kar intézkedési tervében kell szabályozni. (4) A kulcsokat a portákon kialakított kulcstartó szekrényben, vagy polcon kell tárolni. (5) Azokat a kulcsokat, amelyek fokozott biztonságot igénylő helyiségeket zárnak, kulcsdobozban, illetve lezárt aláírt borítékban kell a kulcsszekrényben elhelyezni. (6) A kari rendészeti és vagyonvédelmi felelősnek gondoskodnia kell arról, hogy a kulcsok felvételére jogosultak listája a portaszolgálat részére mindenkor elérhető legyen. (7) A kulcsokat és a kulcsdobozokat csak a felvételre jogosultaknak lehet kiadni aláírás ellenében, a rendszeresített kiadási füzetben. (8) A kulcsok kiadásáról és bevételéről a portaszolgálat nyilvántartást vezet. (9) A Főiskola helyiségei kulcsainak másolása kizárólag a kari gazdasági és műszaki osztály engedélyével lehetséges. (10) A kulcs elvesztéséről azonnal értesíteni kell a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelőst. (11) Kulcskártyás beléptető rendszerek alkalmazása esetén is a hagyományos kulcskezelésre vonatkozó eljárásrend érvényes. A kártya elvesztését haladéktalanul jelezni kell a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelősnek, aki intézkedik a rendszerből történő letiltásról, szükségszerinti pótlásáról. (12) Személyi használatra kiadott kulcskártya átruházása tilos. (13) A portákon egy minden helyiség nyitására alkalmas kulcskártya elhelyezése szükséges. (14) Lezárt helyiséget rendkívüli eseteket leszámítva csak a használója, illetve az ott elhelyezett anyagokért és eszközökért felelős személyek nyithatnak fel. (15) A rendkívüli felnyitásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a felnyitást engedélyező nevét, beosztását, a felnyitás és lezárás idejét, az okát a helyiségből kivett, illetve

14 betett anyagok, eszközök felsorolását. Rendkívüli felnyitást csak a portaszolgálat jelenlétében lehet végrehajtani. (16) A portaszolgálatnak joga van a lezárt helyiségek felnyitására, a rendkívüli eseményekre vonatkozó eljárási rend mellőzésével, amennyiben felkapcsolt világítóberendezést, nyitva hagyott nyílászárót, illetve egyéb veszélyesnek tűnő körülményt tapasztal. Az eseményt a portaszolgálati naplóban minden részletre kiterjedően rögzíteni kell. Nagy értékű gépek, berendezések védelme 31. (1) A leltárfelelősséggel kapcsolatos részletes szabályokat a Főiskola eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata tartalmazza. (2) Számítógépeket, fénymásoló gépeket: a) csak olyan helyiségben szabad tárolni, melyek biztonsági zárral vannak ellátva, b) több számítógép és oktatástechnikai berendezés esetén a helyiséget riasztóval kell biztosítani, a helyiség használatát a kari intézkedési tervben kell szabályozni; c) szabadon használható (felügyelet nélküli hozzáférhetőség hallgatók számára) számítógépeket, fénymásoló gépeket lopásgátlóval kell ellátni. (3) Egyéb nagy értékű gépek, berendezések védelmére különös gondot kell fordítani, Védelmi szempontból ide tartoznak mindazon gépek, berendezések, amelyek nagyobb emberi erőkifejtés nélkül mozgathatók (Pl. TV, videó, kézi szerszámgépek stb.). Ezen gépeket, berendezéseket a leltárfelelős használaton kívül köteles biztonsági zárral ellátott helyiségben, szekrényben őrizni. Anyagok, eszközök, gépek kölcsönzése 32. (1) A Főiskola által vagyonkezelt, vagy bérelt berendezési, felszerelési tárgyak, anyagok, eszközök, gépek elsősorban és alapvetően az Intézmény fenntartását és működését és az oktatást szolgálják. Jogszabályi előírások betartásával indokolt esetben az erre vonatkozó szabályok betartásával kölcsönadhatók. A kölcsönadásra csak előzetes engedélyezés után kerülhet sor. (2) A kölcsönzés iránti kérelmet a kari gazdasági és műszaki osztályvezető bírálja el a szervezeti egység vezetőjével való egyeztetés után. (3) A térítési díj megállapítása a kari gazdasági és műszaki osztályvezető feladata. (4) A kölcsönvett tárgyak határidőre történő visszaszállítását a szervezeti egységvezetője köteles minden alkalommal mennyiségileg és minőségileg ellenőrizni. (5) A kölcsönadott vagyontárgyak ki- és visszaszállítása kiviteli engedéllyel történik, amelyet a portások ellenőriznek. (6) A kölcsönzött tárgyban okozott kárért a kölcsönvevő a Ptk. vonatkozó szabályai szerint felelősséggel tartozik. Hirdetmények elhelyezése 33. (1) A főiskolai épületek állagának megóvása érdekében tilos az épületek falaira, üvegfalaira, a lépcsőházak oszlopaira, ablakokra bármilyen hirdetmény felragasztása és más módon való rögzítése. (2) A hirdetmények elhelyezésére az épületekben falitáblák, paravánok állnak rendelkezésre; (3) A hirdetmények elhelyezésének engedélyezését, módját a kari intézkedési tervben kell szabályozni.

15 VIII. fejezet A Főiskola területén tartott rendezvények előkészítésének, megtartásának és biztosításának szabályai 34. (1) A Főiskola területén tömegtartózkodásra alkalmas (300 fő befogadását meghaladó) építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben (a továbbiakban együtt: építmény) zenés, táncos rendezvény rendezése az illetékes szervezeti egység vezetője által kiadott hozzájárulással, illetve a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendeletben megjelölt hatóság által kiadott rendezvénytartási engedély alapján történhet. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogszabály előírásait kell alkalmazni azokra a rendezvényekre is, amelyeket szabadban tartanak és a rendezvény időtartalma alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők száma az 1000 főt meghaladja (továbbiakban: szabadtéri rendezvény). (3) A rendezvénytartási engedélyt, az előzetes eljárásban részt vevő hatóságok előzetes hozzájárulásával, a zenés, táncos rendezvény helye szerinti települési önkormányzat jegyzője adja ki. Az engedély iránti kérelem elbírásának hatósági ügyintézési határideje 20 nap. (4) Azokon a rendezvényeken, amelyeken 300 főnél nagyobb létszám várható, a rendezvény biztonsága érdekében legalább 1 fő rendészeti megbízottnak és 1 fő tűzvédelmi megbízottnak ügyeleti szolgálatot kell ellátnia. (5) A rendezvényen ügyeleti szolgálatot ellátó rendészeti és tűzvédelmi megbízott feladata, hogy a rendezvény szervezőit, annak biztosításában résztvevőket a kapcsolódó rendészeti és tűzvédelmi követelményekkel, előírásokkal kapcsolatban eligazítsa, a rendezvény ideje alatt azok betartását és betartatását folyamatosan ellenőrizze, eltérés esetén a szükséges intézkedéseket megtegye. (6) Az ügyeleti szolgálatot ellátók díjazását a rendező szerv biztosítja. IX. fejezet Fegyverek, állatok behozatalával kapcsolatos rendelkezések 35. (1) A Főiskola területére gáz- és riasztó-, valamint lőfegyvert bevinni, a rendvédelmi szervek szolgálatában lévő hivatásos állományú tagjainak, valamint a Főiskolával szerződéses kapcsolatban álló, pénz-, és értékszállítási feladatokat ellátó vagyonvédelmi szolgáltatók erre feljogosított munkatársainak kivételével tilos. (2) A Főiskola területére kutyát, és egyéb állatot bevinni, a vakvezető kutya, valamint a rendvédelmi szervek speciális feladatot ellátó kutyái kivételével csak a kari gazdasági és műszaki osztályvezető engedélyével szabad. X. fejezet Az alkoholszondás ellenőrzés szabályai 36.. Az alkoholszondás ellenőrzés részletes szabályait a Munkavédelmi szabályzat 31. -a tartalmazza. Teendők a kábítószer (drog) használatra utaló jelek esetén 37. (1) A kábítószer (drog) használatára utaló jel felfedezése esetén értesíteni kell: a) az illetékes szervezeti egység vezetőjét; b) a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelőst; c) a rendőrséget.

16 (2) Kábítószer használatára, fogyasztásra utaló jelekkel, anyagmaradványokkal bárki, de elsősorban a takarító személyzet, a portások találkozhatnak. (3) A kábítószer felismerhetőségének jellemzői elsősorban a színe (általában fehér, fekete vagy barna valamilyen árnyalata) és az állaga (púderszerű por, kristályos zúzalék, kátrányos ragadós massza, kekszszerű anyag, dohány vagy teafűhöz hasonló anyag). (4) Felhasználási módjukból fakadóan a kábítószer használatára utaló jelek a következők lehetnek: tabletták vagy kapszulák elszórva, injekciós fecskendő, üres ampulla, vályúformába összehajtott alufólia, füstszűrő nélküli cigarettacsikk, illetve a fentiekben említett színű és állagú anyagok maradványai. (5) Külön meg kell említeni az LSD -t melynek megjelenési formái bélyeg, matrica, nyalóka vagy zacskós cukorka, illetve az amfetamin származékokat, amelyek az ún. gyorsító tabletták (SPEED, EXTASY, stb.). (6) A fent említett anyagokat birtokló, áruló, (terjesztő) vagy fogyasztó személy észlelése esetén a rendőrséget azonnal értesíteni kell, lehetőleg oly módon, hogy az illető ezt ne vegye észre és a helyszínről az intézkedésig ne meneküljön el. A rendészeti tevékenységgel megbízott személy a portás(ok) közreműködésével azonban megakadályozhatja a tetten ért elkövető elmenekülését. XI. fejezet Záró rendelkezések 38. (1) Jelen szabályzat egy példányát el kell juttatni valamennyi szervezeti egység vezetőjéhez, akik kötelesek azt a dolgozókkal, hallgatókkal megismertetni. A szabályzatot a Főiskola honlapján közzé kell tenni. (2) A karok kötelesek a helyi adottságokat, körülményeket figyelembe vevő, az RVSZ mellékletekét képező intézkedési tervet a jelen szabályzat hatályba lépéstől számított 30 napon belül elkészíteni és azt az RVSZ-hez csatolás céljából a műszaki főigazgató-helyettesnek megküldeni. (3) A kollégiumok Házirendben szabályozzák azokat a helyi sajátosságokat, amelyeket a Főiskola RVSZ-e nem tartalmaz (pl. nyitás-zárás, kulcskezelés, kölcsönzés, vendégek fogadása, rendezvények biztosítása stb.) Az kollégiumok intézkedési terve az RVSZ mellékletét képezi. (4) A jelen szabályzatban foglalt rendelkezések megszegőivel szemben, a cselekmény súlyától és jellegétől függően a vonatkozó rendelkezések szerint büntető, szabálysértési, illetve kártérítési eljárás megindítására kerül sor. 39. (1) Jelen szabályzat a Szenátus általi elfogadás napján lép hatályba. (2) A szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a Budapesti Gazdasági Főiskola december 21. napján elfogadott rendészeti és vagyonvédelmi szabályzata. Budapest, április 25. Záradék: Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A szabályzatot a Szenátus április 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (IV. 25.) 72. számú határozatával fogadta el. Hatályos: árpilis 25. napjától.

17

18 Tartalomjegyzék I. fejezet Általános rendelkezések 2 A szabályzat hatálya 2 A rendészet és vagyonvédelmi tevékenység célja 2 II. fejezet A rendészeti és vagyonvédelmi feladatok hatásköri megosztása, jogosultságok és kötelezettségek 3 III. fejezet A vagyonvédelmi szolgáltatás működésével, ellenőrzésével kapcsolatos jogosultságok és feladatok 7 A járőrszolgálatok és az őrjárat ellenőrzési rendszere 7 A vagyonvédelmi szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenőrzése 8 A vagyonvédelmi szolgáltató jelentési kötelezettsége, a szolgáltatás teljesítésének igazolása 8 IV. fejezet Feljelentési kötelezettség 8 V. fejezet A rendkívüli események és az azzal kapcsolatos feladatok 9 A biztonságot növelő szolgálattal kapcsolatos feladatok 10 Eljárás bombariadó esetén 10 A bombariadó elrendelése az épületek kiürítése 10 VI. fejezet A Főiskola területére történő behajtás, a parkolás rendje 11 VII. fejezet A Főiskola területén belül történő tartózkodás szabályai 11 A személyi tulajdon védelmével kapcsolatos szabályok 11 A Főiskola területén tartózkodás rendje 11 A Főiskola területén ideiglenesen tartózkodók, gazdasági vállalkozási tevékenységet végzőkre vonatkozó szabályok 12 Személyek és csomagok ellenőrzése 12 Talált tárgyakkal kapcsolatos szabályok 13 Helyiségek használatának szabályai 13 Nagy értékű gépek, berendezések védelme 14 Anyagok, eszközök, gépek kölcsönzése 14 Hirdetmények elhelyezése 14 VIII. fejezet A Főiskola területén tartott rendezvények előkészítésének, megtartásának és biztosításának szabályai 15 IX. fejezet Fegyverek, állatok behozatalával kapcsolatos rendelkezések 15 X. fejezet Az alkoholszondás ellenőrzés szabályai 15 Teendők a kábítószer (drog) használatára utaló jelek esetén 15 XI. fejezet Záró rendelkezések 16

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TERVEZET 2013 1 Jelen szabályzat a Debreceni Intézményműködtető Központ telephelyein az önkormányzati és állami tulajdon megóvása, a személyi tulajdon védelmének

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A 92/2006. (X. 26.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem Szenátusának 92/2006. (X. 26.) számú h a t á r o z a t a a Vagyonvédelmi

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 33/2006. (IV. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 33/2006. (IV. 27.) számú h a t á r o z a t a az Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatának

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2003 2 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a Tűzoltóságról szóló 1996.évi XXXI. Törvény, valamint a 30/1996 (XII.6.) BM rendeletben megfogalmazottak

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 2700 Cegléd, Rákóczi u. 46. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012 KÉSZÍTETTE:.. Bakos Zoltán munkabiztonsági tanácsadó Váll.ig.sz.: ES-535 835 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3. I.fejezet A

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 015. (015. június 3. napjától hatályos 1. verziószámú változat) 1 Bevezetés...

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat ) BUDAPEST, 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 5 VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS... 6

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Fülöp Viktorné mb. intézményvezető A szabályzat hatályos: 2013. április 1.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR BUDAPEST, VIII. SZENTKIRÁLYI U. 26. - 28. - 30. 2011. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. XXXI. törvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUM BUDAPEST, UZSOKI U. 34/A 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. Jogszabályi háttér...6 2. Az SZMSZ legitimációja, nyilvánossága...6 3.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 május Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, átruházott hatáskörben.. SZEB sz. határozatával hagyta

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 015.

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKDÁSI KAR ZALAEGERSZEG Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: Intézet) tűzvédelmi feladatainak végrehajtására a tűz

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9.,

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9., TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT 2015. június.1.9., Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: GKZ) tűzvédelmi fe/adatainak végrehajtására, a tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Mesevár Óvoda Mány 2013 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 2. Az

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. /1/bekezdés, valamint a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.

Részletesebben