BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat)"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat)

2 Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény, a zenés táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet, a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hatályban lévő belső szabályzatok rendelkezéseinek figyelembe vételével a Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, Intézmény) rendészeti és vagyonvédelmi feladatainak ellátása és végrehajtása érdekében a Főiskola Szenátusa az alábbi szabályzatot alkotja. I. fejezet Általános rendelkezések A szabályzat hatálya 1. (1) A Budapesti Gazdasági Főiskola rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat (továbbiakban: RVSZ) területi hatálya a Főiskola vagyonkezelésében lévő, illetőleg a Főiskola által üzemeltetett, bérelt létesítményekre, területekre, a Főiskola valamennyi, a Szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szervezeti egységére kiterjed. (2) Az RVSZ személyi hatálya kiterjed: a) a Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyekre; b) a Főiskolával hallgatói jogviszonyban álló személyekre, a Főiskola kollégiumaiban elszállásolt hallgatókra, vendégekre; c) más gazdálkodó egység dolgozójára, amennyiben a Főiskola által vagyonkezelt, vagy használt létesítményekben, azok területén megbízást, vállalkozást vagy egyéb szerződés alapján munkát, vagy azzal összefüggő tevékenységet végez. (3) A pénz- és értékkezeléssel kapcsolatos külön szabályokat a Főiskola Pénz- és értékkezelési szabályzata tartalmazza. A rendészeti és vagyonvédelmi tevékenység célja 2. (1) A Főiskola kezelésében lévő állami tulajdon felelősségteljes működtetése, megóvása, a személyi tulajdon védelmének elősegítése, az állami és szolgálati titok védelmére szolgáló szabályok érvényesítése. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott célok elérésének érdekében biztosítani kell: a) a vonatkozó jogszabályok, más, rendészettel és vagyonvédelemmel kapcsolatos rendelkezések betartásának ellenőrzését, a tulajdont károsító cselekmények felderítését, megelőzését, megakadályozását; b) minősített adat védelmére, a hírközlő berendezések, a számítógépek és az iratok védelmére, pénz- és értékkezelésre vonatkozó szabályok érvényesülésének elősegítését; c) a Főiskola összes létesítményének nyitási, zárási rendjének betartását; d) rendkívüli eseményeknél, vagy bűncselekmény esetén azonnali intézkedés megtételét, a helyszín és a rend biztosítását, a kár elhárításában való közreműködést; e) a vagyonvédelmi szolgálat megszervezését; f) folyamatos kapcsolattartást a rendőrséggel, Főiskolán belül a vagyonvédelmi feladatokat ellátó személyekkel (vagyonvédelmi felelősökkel, gondnokokkal); g) a tűzvédelmi vezetővel és megbízottakkal együttműködve az egyes épületek, raktárak, tűz- és robbanásveszélyes tároló helyek biztonságos védelmének kialakítását, ellenőrzését;

3 h) a Főiskola területére érkező, vagy onnan kikerülő anyagok, eszközök szállításának és a szállításhoz szükséges okmányok ellenőrzését; i) a Főiskola területén a parkolás és a behajtás rendjének, a közlekedési szabályok betartásának ellenőrzését, valamint a belső járműforgalom szabályainak kialakítását; j) a biztonságot növelő szolgálat elrendelésekor a külön tervben meghatározott feladatok végrehajtását; k) a munkafegyelem érvényesítésének elősegítését. II. fejezet A rendészeti és vagyonvédelmi feladatok hatásköri megoszlása, jogosultságok és kötelezettségek 3. (1) A rektor rendészeti és vagyonvédelmi feladatai körében: a) felelős a rendészeti és vagyonvédelmi helyzetéért és az ezzel kapcsolatos hatályos jogszabályok, rendelkezések érvényre juttatásáért, valamint a vagyonvédelemmel kapcsolatos szabályzatok kidolgoztatásáért és az abban foglaltak betartatásáért; b) gondoskodik a Főiskola rendészeti és vagyonvédelmi feladatai ellátásához szükséges szervezeti, személyi, anyagi és tárgyi feltételek biztosításáról; c) felelős a vagyonvédelem érdekében szükséges rendelkezések és intézkedések meghozataláért. (2) A rektor a Főiskola rendészeti és vagyonvédelmi tevékenységének operatív irányításáról és ellenőrzéséről átruházott hatáskörben a gazdasági és műszaki főigazgató útján gondoskodik. 4. A gazdasági és műszaki főigazgató: a) 1 elkészíti a Főiskolára vonatkozó vagyonvédelmi szabályozásokat, gondoskodik azok rendszeres felülvizsgálatáról; b) ellenőrzi a rendészeti és vagyonvédelmi jogszabályok, rendelkezések, utasítások betartását; c) 2 biztosítja a köztulajdon és a Főiskola tulajdonának védelmét; d) biztosítja Főiskola gazdálkodási tervében a rendészeti feladatok ellátásához és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételeket; e) gondoskodik a Főiskola rendészeti és vagyonvédelmi feladatainak operatív irányításáról, az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtásának ellenőrzéséről, ennek keretében különösen: ea) felügyeli a rendkívüli események kivizsgálását; eb) a vagyonvédelmi szabályok megsértése esetén a felelősség megállapítása céljából vizsgálatot kezdeményez; ec) intézkedik a rend- és vagyonbiztonságot veszélyeztető események, tevékenységek megszüntetése iránt; ed) általános és rendkívüli esetben meghatározza az őrzéssel és védelemmel (porta- és őrszolgálat) kapcsolatos feladatokat, a létesítmények őrzési létszámát; ef) a rendészeti és vagyonvédelmi feladatok ellátásért felelős személyeket rendszeresen beszámoltatja a rendészeti és vagyonvédelmi feladatok ellátásról. 1 BGF SZMR 109. (5) bekezdés s) pont 2 BGF SZMR 109. (5) bekezdés i) pont

4 5. A műszaki főigazgató-helyettes: a) felelős a Főiskolára kiterjedő hatállyal a tevékenységhez kapcsolódó (üzemvitel, tervezés, beruházás, felújítás, átépítés, bővítés, karbantartás, stb.) rendészeti és vagyonvédelmi rendelkezések betartásáért, betartatásáért; b) meghatározza a Főiskola által alkalmazott elektronikus és mechanikus biztonságtechnikai eszközök technikai szintjét, alkalmazásuk formáit; c) részt vesz a Főiskola területén a Minisztérium, a hatóságok ellenőrzésein, illetve a komplex biztonságvédelmi bejárásokon/szemléken; d) működteti a rendészeti és vagyonvédelmi ellenőrzést is magába foglaló komplex biztonságvédelmi szemlék, bejárások rendjét; e) jogosult a rendészettel és vagyonvédelemmel összefüggésben a Főiskola valamennyi telephelyére belépni, ott a szükséges intézkedéseket megtenni, jegyzőkönyvi meghallgatást végezni, iratokba betekinteni, vizsgálatot folytatni, illetve vizsgálatban részt venni; f) a szemlék/bejárások alkalmával megállapított hiányosságok megszüntetésére köteles a hatáskörébe tartozó intézkedéseket (határidő és felelős megjelölése) megtenni, és erről a gazdasági és műszaki főigazgatót tájékoztatni; g) külső munkavállalókkal kötött szerződésekben a rendészeti és vagyonvédelmi záradékban rögzíti a rendészettel és a vagyonvédelemmel kapcsolatos felelősséget és a helyi sajátosságoknak megfelelő speciális rendészeti és vagyonvédelmi intézkedéseket; h) operatív irányítást, ellenőrzést gyakorol a Főiskola rendvédelmi és vagyonvédelmi feladatok ellátásával megbízott személyek felett; i) kezdeményezi a rendészeti és vagyonvédelmi szabályok megszegői ellen a szükséges eljárások megindítását; j) munkájáról rendszeresen beszámol a gazdasági és műszaki főigazgatónak. 6. A főiskolai rendészeti és vagyonvédelmi felelős: a) feladatát közvetlen a műszaki főigazgató-helyettes irányításával és ellenőrzésével végzi; b) gondoskodik a Főiskola rendészeti, vagyonvédelmi feladatainak maradéktalan végrehajtásáról; c) figyelemmel kíséri a rendészetet és vagyonvédelmet érintő jogszabályi változásokat, ennek megfelelően intézkedik azok érvényre juttatatásáról, kezdeményezi az RVSZ módosítását; d) meghatározza a rendészeti, vagyonvédelmi feladatokat, ellenőrzi azok végrehajtását; e) a személyi és a Főiskolai tulajdonvédelmi feladatok megoldása és megóvása érdekében részt vesz a megelőzés megszervezésében; f) megszervezi a félévente esedékes szemléket, bejárásokat az ott készült jegyzőkönyveket 3 napon belül megküldi a műszaki főigazgató-helyettesnek; g) ellenőrzései során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére részben hatáskörében, részben a műszaki főigazgató-helyettesen keresztül köteles intézkedni; h) oktatást szervez annak érdekében, hogy a munkaterületekre vonatkozó rendészeti és vagyonvédelmi szabályokat a dolgozók megismerjék, a területen lévő biztonságvédelmi berendezések, felszerelések, készülékek szakszerű kezelését elsajátítsák; i) segíti a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelősök rendészeti és vagyonvédelmi munkáját; j) a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelősök útján szakmailag felügyeli és ellenőrzi a Főiskolán vállalkozás keretében végzett vagyonvédelmi tevékenységet ellátó személy- és vagyonőrök feladatellátását; k) vagyont károsító bűncselekmény elkövetése esetén részt vesz az ügy kivizsgálásában; l) a műszaki főigazgató-helyettes felé évenként értékelést készít a Főiskola a rendészeti és vagyonvédelmi helyzetéről.

5 7. (1) A dékán a) felelős a kar rendészeti és vagyonvédelem biztosításáért, a hatályos jogszabályok, rendelkezések érvényre juttatásáért; b) a kar rendészeti és vagyonvédelmére vonatkozóan kari intézkedési tervet ad ki a Főiskola RVSZ mellékleteként; c) biztosítja a kari intézkedési tervben foglaltak érvényre juttatásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket; d) ellenőrzi a jogszabályok, rendelkezések megtartását, illetve végrehajtását; (2) A dékánt a kar rendészeti és vagyonvédelmi tevékenységének ellátásában a kari gazdasági és műszaki osztályvezető segíti. 8. A kari gazdasági és műszaki osztályvezető: a) javaslatot tesz a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelős személyére; b) gondoskodik a kar feladatainak eredményes és gazdaságos megoldásához szükséges gazdálkodási feltételek biztosításáról és intézkedések megtételéről; c) megteszi a szükséges intézkedéseket a Kar rendelkezésére álló eszközök megóvása, rendeltetésszerű és gazdaságos felhasználása érdekében; d) amennyiben a karon a vagyonvédelmi szabályokat megsértik, a felelősség megállapítása céljából vizsgálatot kezdeményez; e) ellenőrzi a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelős rendészeti és vagyonvédelmi tevékenységét; f) általános és rendkívüli esetben meghatározza a karon az őrzéssel és védelemmel (portaés őrszolgálat) kapcsolatos feladatokat, a létesítmények őrzési létszámát; g) munkájáról beszámolási kötelezettséggel tartozik a műszaki főigazgató-helyettes útján a gazdasági és műszaki főigazgatónak. 9. A kari rendészeti és vagyonvédelmi felelős: a) a szervezeti egységvezető javaslatára a gazdasági és műszaki főigazgató megbízásából végzi rendészeti és vagyonvédelmi feladatait; b) a terület sajátosságait figyelembe véve az RVSZ utasításai alapján elkészíti az intézkedési tervet; c) részt vesz a vagyonvédelem hatékony működését biztosító személyi és tárgyi feltételek megtervezésében, elkészítésében; d) felügyeli és irányítja a közalkalmazotti jogviszonyban vagy vállalkozás keretében végzett rendészeti és vagyonvédelmi tevékenységgel foglalkozó és feladatokat ellátó dolgozók munkáját; e) véleményezi az őr- és portaszolgálati utasításokat; f) felügyeli és ellenőrzi a mechanikai vagyonvédelmi eszközök, a riasztóberendezések, a videó megfigyelőeszközök és képrögzítő eszközök beléptető rendszerek és egyéb biztonsági eszközök működését, működtetését, karbantartását-javítását, ezek dokumentáltságát, valamint ezen berendezések karbantartásának, javításuk, cseréjük pénzügyi fedezetének igénylését; g) figyelemmel kíséri illetékességi területén a rendészeti és vagyonvédelmi szempontból kockázatos tevékenységek végzését, valamint a külső munkavállalók munkavégzésére kiadott engedélyben előírtak betartását, szükség szerint gondoskodik a felügyeleti szolgálat biztosításáról, eseti előírások megtételéről és megtartásuk ellenőrzéséről; h) részt vesz a rendszeres rendészeti és vagyonvédelmi ellenőrzést is magában foglaló komplex biztonságvédelmi bejáráson, szemlén; i) minden rendkívüli eseményről azonnal tájékoztatja a főiskolai rendészeti és vagyonvédelmi felelőst és a szervezeti egység vezetőjét;

6 j) a főiskolai rendészeti és vagyonvédelmi felelős részére évenként értékelést készít a Kar rendészeti és vagyonvédelmi helyzetéről. 10. Az oktatási dékánhelyettes évenként egy alkalommal megszervezi a hallgatók rendészeti és vagyonvédelmi oktatását. 11. A Főiskola szervezeti és működési szabályzatában meghatározott valamennyi szervezeti egység vezetőjének kötelessége egységénél a vagyonvédelem, a vagyoni károk megakadályozása, a biztonság fejlesztése. Ennek keretében feladatukat képezi: a) a jogszabályok, magasabb szintű szabályok, rendelkezések, gazdasági és műszaki főigazgatói, dékáni utasítások, szabályzatok betartása, végrehajtása, valamint a végrehajtás ellenőrzése; b) a vagyon és személyi tulajdon elleni cselekmények elkövetésének megelőzését szolgáló intézkedések megtétele és a végrehajtás ellenőrzése; c) a vagyoni károk megtérítése iránti intézkedések megtétele, a szükséges eljárások lefolytatására vonatkozó javaslat megtétele; d) a kari gazdasági és műszaki osztályvezetőn keresztül a főiskolai és a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelőssel való együttműködés, jelzéseik, észrevételeik alapján a szükséges intézkedések megtétele; e) a szervezeti egység dolgozóinak és a hallgatóknak felvilágosítása, oktatása a vagyon- és személyi tulajdon védelmével kapcsolatos kötelezettségekről. 12. A Főiskola dolgozóinak és alkalmazottainak kötelessége: a) az első munkába álláskor, majd a vagyonvédelmi körülmények számottevő változásakor saját területük és az Intézmény általános szabályaira kiterjedő rendészeti és vagyonvédelmi oktatáson részt venni; b) a munkaterületükkel és tevékenységükkel kapcsolatos megelőző rendészeti és vagyonvédelmi ismereteket elsajátítani, a rendelkezéseket szigorúan betartani; c) az anyagi és szellemi erőforrások hatékony felhasználását tevékenységével elősegíteni; d) a kezelésükre bízott vagy általuk is használt vagyonvédelmi és biztonságtechnikai eszközöket megismerni, és szakszerű kezelésüket elsajátítani; e) saját személyi tulajdonukra vigyázni, annak biztonságáról megfelelően gondoskodni; f) észlelt rendészeti és vagyonvédelmi szabálytalanságokról munkahelyi vezetőjét tájékoztatni; g) rendkívüli esemény, vagy kár esetén az élet és balesetveszély elhárításában, a kár megelőzésében, illetve enyhítésében részt venni. 13. A hallgatók, kollégiumban lakók kötelessége: a) a rendészeti és vagyonvédelmi oktatáson részt venni, az ott hallottakat elsajátítani és betartani; b) a Főiskola helyiségeit és berendezési tárgyait megóvni, azokat rendeltetésszerűen használni; c) saját személyi tulajdonára vigyázni; d) a főiskolai tulajdon elleni bűncselekményeket, vagy egyéb ilyen irányú eseményeket megelőzni, és ha ilyen tudomására jut a portán jelenteni; e) rendkívüli esemény vagy bűncselekmény esetén felszólításra a kár felszámolásában, enyhítésében, az életvédelemben részt venni. 14. A portás, a recepciós, a személyi- és vagyonőr (ide értve a vállalkozás keretében igénybevett, biztonsági szolgálatot is): a) feladatát a munkaköri leírás mellet az érvényes munkavédelmi, RVSZ, és a tűzvédelmi előírások, valamint az adott területre érvényes őr/portaszolgálati utasítás alapján végzi; b) közreműködik a Főiskola tulajdonvédelmi feladatainak végrehajtásában, a tulajdon elleni cselekmények megakadályozásában;

7 c) eligazítási, felvilágosítási teendőket lát el; d) a rendészeti és vagyonvédelmi felelős utasításai szerint kezeli a tűz- és vagyonvédelmi berendezéseket; e) a szervezeti egységre vonatkozó kulcskezelési rend előírásai szerint gondoskodik a rá bízott kulcsok megőrzéséről; f) a kulcskiadásról és a visszavételéről az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyilvántartást vezet; g) naponta ellenőrzi a kulcsok meglétét, hiány megállapítása esetén a tény írásos rögzítése mellett értesíti a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelőst; h) az épületek és helyiségek biztonsági ellenőrzésében zárási feladatokat lát el, zárás alkalmával külön gondossággal figyeli a bekapcsolva felejtett elektromos berendezéseket (számítógép rendszer kivételével) és gondoskodik azok áramtalanításáról, elzárja a nyitva felejtett csapokat, becsukja a nyitva hagyott ablakokat, ajtókat; i) ha a g) pontban történteket lezárt helyiségben kell végrehajtani az eseményt a Portaszolgálati Naplóban rögzíteni kell; j) figyelemmel kíséri a személy- és teherforgalmat, ellenőrzi a behajtási engedélyeket, menetokmányokat és a bizonylatok alapján ki-be történő szállításokat; k) betöréses lopás esetén a rendőrséget, a vállalkozás vezetőjét és a rendészeti és vagyonvédelmi felelőst értesíti, és a helyszín biztosítására szükséges intézkedéseket haladéktalanul megteszi, köteles a helyszínre érkező rendőrök munkáját helyismeret és egyéb vonatkozásban segíteni, a helyszíni szemlebizottság vezetőjének intézkedéseit végrehajtani; l) naponta vezeti a Portaszolgálati naplót a történt események rögzítésének céljából. III. fejezet A vagyonvédelmi szolgáltatás működésével, ellenőrzésével kapcsolatos jogosultságok és feladatok 15. (1) A Főiskolán a vagyonvédelmi feladatokat a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységről szóló évi CXXXIII. törvényben meghatározott módon, külső személy- és vagyonvédelmi szolgáltató (továbbiakban: szolgáltató) teljesíti. (2) A szolgáltató portaszolgálatot, valamint gyalogos járőrszolgálatot teljesít. (3) A szolgáltató által biztosított személy- és vagyonőrök tevékenységüket portaszolgálati, illetve őrszolgálati utasítások alapján végzik. (4) Az őr- és portaszolgálati utasításokat a vagyonvédelmi szolgáltató készíti el. Az utasítások kiadása és bevezetése előtt annak tartalmi elemei meghatározásában és véleményezésében részt vesznek az adott területek rendészeti és vagyonvédelmi felelősei. Az utasításokat bevezetés előtt a gazdasági és műszaki főigazgatóval jóvá kell hagyatni. A járőrszolgálatok és az őrjárat ellenőrző rendszere 16. (1) A Főiskola szervezeti egységeiben a működési körülmények függvényében meghatározott időszakokban járőr teljesít szolgálatot. (2) A járőrtevékenység objektív ellenőrzése céljából a szolgálat valamennyi, a járőrtevékenységével érintett szervezeti egység területén őrjárat-ellenőrző rendszert biztosít. (3) Az járőrvonalak kialakításában, az ellenőrzési pontok számának meghatározásában az adott területek rendészeti és vagyonvédelmi felelősei részt vesznek. (4) A kialakított járőrútvonalak az esetlegesen megváltozott körülmények okán bármikor megváltoztathatók, ennek elbírálásában az adott rendészeti és vagyonvédelmi felelős részt vesz.

8 A vagyonvédelmi szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenőrzése 17. (1) A Főiskola jogosult a vagyonvédelmi tevékenység személyi és tárgyi feltételeinek meglétét a szolgáltató vonatkozásában ellenőrizni. (2) A vagyonvédelmi szolgáltató munkájának és munkatársainak ellenőrzésére jogosultak: a) rektor; b) gazdasági és műszaki főigazgató; c) műszaki főigazgató-helyettes; d) főiskolai rendészeti és vagyonvédelmi felelős; e) dékán; f) kari gazdasági és műszaki osztályvezető; g) kari rendészeti és vagyonvédelmi felelős. (3) A szervezett, rendszeres ellenőrzéseket a rendészeti és vagyonvédelmi felelősök végzik. (4) Az ellenőrzés személyi és tárgyi feltételek meglétére terjed ki, ennek során ellenőrizendő: a) a tevékenység folytatására feljogosító hatósági igazolvány megléte, érvényessége; b) a feladatellátás dokumentumainak vezetése; c) a szolgáltató által meghatározott öltözet, megjelenés; d) a feladat ellátására alkalmas állapot ellenőrzése; e) az őr-, illetve portaszolgálati utasításban foglaltak betartása. (5) Amennyiben az ellenőrzés a szolgáltatás minőségét veszélyeztető eltérést tár fel, úgy az ellenőrzés megállapításairól az ellenőrzést végrehajtó jegyzőkönyvet készít, melyet a gazdasági és műszaki főigazgató tájékoztatása mellett a szolgáltató vezetőjének intézkedésre megküld. A vagyonvédelmi szolgáltató jelentési kötelezettsége, a szolgáltatás teljesítésének igazolása 18. (1) A szolgáltató a Főiskola valamennyi szervezeti egységében, objektumában feladatot ellátó munkatársainak tevékenységéről jelenléti ívet vezet, mely a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelős által történt igazolást követően a szolgáltatás teljesítés igazolásának alapjaként szolgál; (2) A szolgáltató írásban minden hónapot követő 5. munkanapig tájékoztatást ad az előző hónapban előfordult rendkívüli eseményekről, valamint azon körülményekről, melyek a szolgálat folytatásában ideiglenesen korlátozták. Ezen akadályozó körülmények, események ellenőrzése a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelős feladata. (3) A kari rendészeti és vagyonvédelmi felelős minden adott hónap teljesítéséről szóló igazolást saját ellenőrzéseinek eredményei alapján igazol le. IV. fejezet Feljelentési kötelezettség 19. (1) A Főiskola által kezelt állami tulajdon kárára elkövetett vagyon elleni bűncselekmény, vagy szabálysértés észlelése esetén, függetlenül a szándékos, vagy gondatlan elkövetői magatartástól, feljelentést kell tenni. (2) A feljelentésnek az alábbiakat kell tartalmazni: a) az elkövetés idejét, helyét, módját; b) az esemény leírását; c) káresemény tárgyát annak egyedi azonosító adatait, az okozott kár becsült nagyságát; d) az elkövetőre vonatkozó ismertté vált adatokat;

9 e) az eseményre vonatkozó bizonyítékokat; f) a tanúk nevét, idézhetőségük módját; (3) Ha a Főiskola működési területén bűncselekmény, vagy szabálysértés észlelése miatt rendőri intézkedésre kerül sor, illetve, rendkívüli esemény következett be, akkor arról a műszaki főigazgató-helyettest haladéktalanul tájékoztatni kell. (4) A feljelentést minden esetben az illetékességgel rendelkező rendőri szerv felé kell megtenni. (5) A Főiskola nevében feljelentés megtételére a rektor, a gazdasági és műszaki főigazgató, a műszaki főigazgató-helyettes, az érintett szervezeti egység gazdasági és műszaki osztály vezetője, a főiskolai és a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelős jogosult. (6) A feljelentést haladéktalanul meg kell tenni: a) gazdasági bűncselekmények; b) tulajdon elleni bűncselekmények; c) élet elleni bűncselekmények; d) egyéb tulajdont közvetlenül, vagy közvetve károsító cselekmény esetén. (7) Magánszemély, dolgozó, hallgató kárára elkövetett lopás esetén a megkárosított személynek kell rendőrségi feljelentést tenni. V. fejezet A rendkívüli események és az azzal kapcsolatos feladatok 20. (1) E szabályzat alkalmazásában minden olyan esemény rendkívülinek minősül, amely a Főiskola rendeltetésszerű működését jelentősen zavarja, illetőleg lehetetlenné teszi, így különösen: a) a természeti és ipari katasztrófák, valamint a természeti környezet állapotát lényegesen rontó föld-,víz- vagy légszennyezés; b) a járványos megbetegedések vagy sok ember egészségét jelentősen károsító vagy az életet veszélyeztető események bekövetkezése; c) a jogszabály szerint súlyosnak minősülő foglalkozási baleset; d) a Főiskola területén történt fegyverhasználat; e) a Főiskolán tartózkodó kormányszintű állami vezető vagy külföldi magas rangú külföldi delegáció tagjainak balesetei, vagy veszélyeztetésük; f) bombariadó; g) terrorfenyegetés; h) a Főiskolánál alkalmazott biztonságtechnikai eszközök, berendezések, felszerelések megrongálása; i) a Főiskola területén elkövetett bűncselekmény, vagy szabálysértés; j) a Főiskolán megtartott rendezvény megzavarása. (2) A rendkívüli esemény bekövetkezésekor haladéktalanul értesíteni kell az elhárításra hivatott szerveket (rendőrség, tűzoltóság, mentők, ÁNTSZ, polgári védelem, katasztrófavédelem, stb.), valamint a műszaki főigazgató-helyettest és a főiskolai rendészeti és vagyonvédelmi felelőst. (3) A rendkívüli esemény bekövetkezéséről a rendkívüli esemény észlelőjének jegyzőkönyvet kell felvenni.

10 A biztonságot növelő szolgálattal kapcsolatos feladatok 21. (1) A biztonságot növelő szolgálatot ha a körülmények azt indokolttá teszik az illetékes minisztérium, a rektor és a gazdasági és műszaki főigazgató rendelheti el. (2) Biztonságot növelő szolgálatot kell elrendelni: a) rendkívüli események bekövetkezésekor; b) magas szintű állami vezetők és magas rangú külföldi vendégek látogatásakor. (3) A biztonságot növelő szolgálat elrendelésekor teendő fontosabb intézkedések: a) fokozott ellenőrzés megszervezése, a terület őrzésvédelmének megszervezése; b) a be- és kilépés, az anyag- és áruszállítás, belső mozgás szigorítása, ellenőrzése. (4) A biztonságot növelő intézkedésekre vonatkozó részletes szabályokat a hatályos jogszabályok rendezik. Eljárás bombariadó esetén 22. (1) Bombariadó esetén fontos, hogy a dolgozók és a hallgatók, illetve a Főiskolán tartózkodó vendégek, külső személyek a vészhelyzetben is őrizzék meg nyugalmukat, segítsék elő a vészhelyzet elhárításában résztvevők munkáját. (2) A fenyegető értesítést annak résztvevője (átvevője) köteles azonnal telefonon vagy személyesen jelenteni a főiskolai vagy kari rendészeti és vagyonvédelmi felelősnek. (3) A bejelentés során a résztvevőnek közölni kell: a) nevét, telefonszámát; b) a fenyegetés időpontját; c) a fenyegetés tartalmát, módját; d) az egyéb benyomásokat, telefonáló esetén (hangja, kiejtése, stb.). (4) A főiskolai vagy a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelős az észlelésről szóló bejelentés vétele után a következők szerint jár el: a) a fenyegető bejelentést közli az illetékes hatósággal; b) az ügyről és a hatósági intézkedésről tájékoztatja a gazdasági és műszaki főigazgatót, illetve a kari gazdasági és műszaki osztályvezetőt; (5) A főiskolai vagy kari rendészeti és vagyonvédelmi felelős a rendőrség intézkedése szerint: a) kihirdeti a bombariadót és intézkedik az épület(ek) biztosításáról; b) szükség esetén intézkedik az épület(ek) kiürítéséről. A bombariadó elrendelése az épületek kiürítése 23. (1) A riadót a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelős közli hangosbemondón, vagy az Intézmény területén levő csengő, sziréna folyamatos hangjelzésével. (2) A riadó közlésével egyidejűleg a következőkről kell intézkedni: a) a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelős megnyittat minden eddigi lezárt kijárati ajtót és azokat portással, műszaki dolgozókkal biztosítja; b) felhívja az épületben tartózkodók figyelmét, az épület és környékének azonnali elhagyására. (3) A bombariadó vizsgálatában, a fenyegető veszély elhárításában részt vevő hatóságok, szervezetek munkatársainak rendelkezései szerint kell eljárni.

11 (4) A bombariadó megszűntének jelzéséről, a további teendőkről a főiskolai, illetve a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelős intézkedik. VI. fejezet A Főiskola területére történő behajtás, és parkolás rendje 24. (1) A főiskolai létesítmények gépjárműforgalmát és parkolási rendjét a kari RVSZ intézkedési tervében kell szabályozni. A Főiskola és szervezeti egységeinek területén belül a megengedett maximális sebesség 10 km/óra. (2) A parkolóhelyek körültekintő kialakítása során az alábbiakra kell különösen figyelmet fordítani: a) a tűzoltósági felvonulási területek szabadon hagyására; b) veszélyességi övezetekre, földalatti és földfeletti tűzcsapok, főelzáró gáz-, víz-, elektromos kapcsolószekrények szabadon hagyására; c) vészkijáratok, illetve kapuk eltorlaszolásának, menekülési útvonalak leszűkítésének tilalmára; d) az épületek, építmények és a parkoló gépkocsik között betartandó biztonsági távolságok megtartására. (3) A gépjárműforgalom általános esetekben csak az adott terület főbejáratain keresztül történhet. Anyagszállítás esetén a szervezeti egységnél rendszeresített nyilvántartásokat, a meghatározott adattartalommal vezetni kell, a ki- és beszállítások jogosultságát a szállítólevelek, vagy más bizonylatok alapján ellenőrizni kell. (4) A létesítmények területein parkolni csak a kijelölt helyeken engedélyezett. VII. fejezet A Főiskola területén belül történő tartózkodás szabályai A személyi tulajdon védelmével kapcsolatos szabályok 25. (1) A Főiskola a tulajdon védelmét 24 órás portaszolgálattal, földszinti helyiségeit és a bejárati ajtóit megfelelő biztonságtechnikai eszközök (nyitás, mozgásérzékelők, kamerarendszer, stb.) alkalmazásával és telepítésével segíti elő. (2) A személyi tulajdon védelme és megóvása a tulajdonos kötelessége és érdeke. Munkaidő befejeztével, munkaidő alatti ideiglenes távozáskor a közalkalmazott köteles a munkavégzés helyszínéül szolgáló helyiség ajtaját, nyílászáróit bezárni. (3) Értéket, pénzt, személyes használatú tárgyat a Főiskola dolgozói, hallgatói csak saját felelősségükre hozhatnak be; azok megfelelő védelméről, biztonságos tárolásáról nekik kell gondoskodniuk; (4) A személyi tulajdonban keletkezett kár esetén a Főiskola felelősséget nem vállal. A Főiskola területén tartózkodás rendje 26. (1) A Főiskola épületeiben munkanapokon (hétfőtől péntekig, illetve szombaton) 06:00 22:00 óra között lehet tartózkodni. (2) A gazdasági és műszaki főigazgató, illetve a kari gazdasági és műszaki osztályvezető írásban engedélyt adhat erre irányul kérelem esetén a Főiskola épületeiben (1) bekezdésben meghatározott időponttól eltérő tartózkodásra, melyről a főiskolai vagy kari rendészeti és vagyonvédelmi felelőst értesíteni kell.

12 (3) Pihenő és ünnepnapokon a Főiskola épületébe belépési és benntartózkodási engedély szükséges, melyet a főiskolai, vagy a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelős állít ki a műszaki főigazgató-helyettes, illetve kari gazdasági és műszaki osztályvezető engedélye alapján. (4) Belépési engedély nélkül léphetnek be a Főiskola épületeibe: a) a rektor; b) a főtitkár; c) a gazdasági és műszaki főigazgató; d) a műszaki főigazgató-helyettes; e) a főiskolai rendészeti és vagyonvédelmi felelős; f) a dékán; g) a kari gazdasági és műszaki osztályvezető; h) a tűz-, munka-, rendészeti és vagyonvédelmi felelősök. (5) A kollégiumi hallgatók az érvényben lévő Házirend szerint tartózkodhatnak az épületben. (6) A hivatali helyiségekben, irodákban csak az oda beosztott dolgozó jelenlétében tartózkodhatnak idegen személyek. A Főiskola területén ideiglenesen tartózkodók, gazdasági vállalkozási tevékenységet végzőkre vonatkozó szabályok 27. (1) A Főiskola területén ideiglenesen tartózkodóknak, az ott gazdasági, vállalkozási tevékenységet végző személyeknek, társaságoknak, vállalkozóknak (továbbiakban: külső személyek) az RVSZ előírásait be kell tartani. (2) Külső személyek a Főiskolával egyeztetve a tevékenységükre vonatkozó rendészeti és vagyonvédelmi feltételeket saját hatáskörükben kötelesek biztosítani. (3) Külső személy a Főiskola területein nyitvatartási időn túl, csak a szervezeti egység vezetőjének és a kar gazdasági és műszaki osztályvezetőjének az engedélyével tartózkodhat. (4) Külső személy által igénybe vett területen bekövetkezett események kivizsgálása a külső személy feladata, amely kivizsgálásba a főiskolai, illetve a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelőst be kell vonnia, annak eredményéről tájékoztatást kell adnia. Személyek és csomagok ellenőrzése 28. (1) Indokolt esetben a Főiskoláról való távozáskor a portaszolgálat felszólítására mindenki (dolgozók, hallgatók, látogatók, külső személyek), stb.) köteles a csomagját megmutatni. (2) A rektor és a gazdasági és műszaki főigazgató jóváhagyásával a kari gazdasági és műszaki osztályvezető elrendelheti a személyek és csomagok, illetve gépkocsik utasterének és csomagterének átvizsgálását, soron kívüli ellenőrzését, de azt csak a felszólított személy együttműködésével valósíthatja meg, az ellenőrzés nem sértheti az illető személyességi jogait. Az együttműködés megtagadása esetén értesíteni kell a rendőrséget. (3) Abban az esetben, ha olyan tárgyat találnak a távozni szándékozó személynél, melynek eredete hitelt érdemlően nem bizonyítható, azt vissza kell tartani és szakszerű, biztonságos megőrzéséről gondoskodni kell. Amennyiben a Főiskola tulajdonát képező dolgot találnak a távozónál, haladéktalanul értesíteni kell a műszaki főigazgató-helyettes/kari gazdasági és műszaki osztályvezetőt, vagy a főiskolai/kari rendészeti és vagyonvédelmi felelőst.

13 Talált tárgyakkal kapcsolatos szabályok 29. (1) A Főiskola területén talált tárgyat, értéket a portaszolgálatnak kell leadni. A portaszolgálat az Esemény Napló -ban rögzíti a megtalálás körülményeit. A talált tárgyat 30 napig a portaszolgálat őrzi. (2) 30 nap elteltével a talált tárgyat, értéket a főiskolai/kari rendészeti és vagyonvédelmi felelős veszi át és további 6 hónapig tárolja. (3) A talált tárgyat, a tulajdonjog hitelt érdemlő igazolása után a tulajdonosnak vissza kell adni. (4) A megtaláló a Főiskolán talált tárgyra tulajdonjogot nem szerezhet. (5) Talált fegyvert, lőszert, valamint minden olyan tárgyat, amely valószínűsíthetően bűncselekményből származik, vagy bűncselekmény megtörténtét valószínűsíti, a rendőrségnek haladéktalanul át kell adni. (6) A talált tárgyakkal kapcsolatos eljárásra a továbbiakban a Ptk. 5: iban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Helyiségek használatának szabályai 30. (1) Az e szabályzat területi hatálya alá tartozó helyiségekben csak a használatban előírt, az és ott meghatározott tevékenység folytatható. (2) A munkaidőn túl az épületeket, irodákat, tantermeket, és egyéb használaton kívüli helyiségeket zárva kell tartani. (3) A Főiskola egyes területeihez kapcsolódó különböző zárási és nyitási rendet, a kulcsok kezelésére vonatkozó előírásokat a területileg illetékes kar intézkedési tervében kell szabályozni. (4) A kulcsokat a portákon kialakított kulcstartó szekrényben, vagy polcon kell tárolni. (5) Azokat a kulcsokat, amelyek fokozott biztonságot igénylő helyiségeket zárnak, kulcsdobozban, illetve lezárt aláírt borítékban kell a kulcsszekrényben elhelyezni. (6) A kari rendészeti és vagyonvédelmi felelősnek gondoskodnia kell arról, hogy a kulcsok felvételére jogosultak listája a portaszolgálat részére mindenkor elérhető legyen. (7) A kulcsokat és a kulcsdobozokat csak a felvételre jogosultaknak lehet kiadni aláírás ellenében, a rendszeresített kiadási füzetben. (8) A kulcsok kiadásáról és bevételéről a portaszolgálat nyilvántartást vezet. (9) A Főiskola helyiségei kulcsainak másolása kizárólag a kari gazdasági és műszaki osztály engedélyével lehetséges. (10) A kulcs elvesztéséről azonnal értesíteni kell a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelőst. (11) Kulcskártyás beléptető rendszerek alkalmazása esetén is a hagyományos kulcskezelésre vonatkozó eljárásrend érvényes. A kártya elvesztését haladéktalanul jelezni kell a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelősnek, aki intézkedik a rendszerből történő letiltásról, szükségszerinti pótlásáról. (12) Személyi használatra kiadott kulcskártya átruházása tilos. (13) A portákon egy minden helyiség nyitására alkalmas kulcskártya elhelyezése szükséges. (14) Lezárt helyiséget rendkívüli eseteket leszámítva csak a használója, illetve az ott elhelyezett anyagokért és eszközökért felelős személyek nyithatnak fel. (15) A rendkívüli felnyitásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a felnyitást engedélyező nevét, beosztását, a felnyitás és lezárás idejét, az okát a helyiségből kivett, illetve

14 betett anyagok, eszközök felsorolását. Rendkívüli felnyitást csak a portaszolgálat jelenlétében lehet végrehajtani. (16) A portaszolgálatnak joga van a lezárt helyiségek felnyitására, a rendkívüli eseményekre vonatkozó eljárási rend mellőzésével, amennyiben felkapcsolt világítóberendezést, nyitva hagyott nyílászárót, illetve egyéb veszélyesnek tűnő körülményt tapasztal. Az eseményt a portaszolgálati naplóban minden részletre kiterjedően rögzíteni kell. Nagy értékű gépek, berendezések védelme 31. (1) A leltárfelelősséggel kapcsolatos részletes szabályokat a Főiskola eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata tartalmazza. (2) Számítógépeket, fénymásoló gépeket: a) csak olyan helyiségben szabad tárolni, melyek biztonsági zárral vannak ellátva, b) több számítógép és oktatástechnikai berendezés esetén a helyiséget riasztóval kell biztosítani, a helyiség használatát a kari intézkedési tervben kell szabályozni; c) szabadon használható (felügyelet nélküli hozzáférhetőség hallgatók számára) számítógépeket, fénymásoló gépeket lopásgátlóval kell ellátni. (3) Egyéb nagy értékű gépek, berendezések védelmére különös gondot kell fordítani, Védelmi szempontból ide tartoznak mindazon gépek, berendezések, amelyek nagyobb emberi erőkifejtés nélkül mozgathatók (Pl. TV, videó, kézi szerszámgépek stb.). Ezen gépeket, berendezéseket a leltárfelelős használaton kívül köteles biztonsági zárral ellátott helyiségben, szekrényben őrizni. Anyagok, eszközök, gépek kölcsönzése 32. (1) A Főiskola által vagyonkezelt, vagy bérelt berendezési, felszerelési tárgyak, anyagok, eszközök, gépek elsősorban és alapvetően az Intézmény fenntartását és működését és az oktatást szolgálják. Jogszabályi előírások betartásával indokolt esetben az erre vonatkozó szabályok betartásával kölcsönadhatók. A kölcsönadásra csak előzetes engedélyezés után kerülhet sor. (2) A kölcsönzés iránti kérelmet a kari gazdasági és műszaki osztályvezető bírálja el a szervezeti egység vezetőjével való egyeztetés után. (3) A térítési díj megállapítása a kari gazdasági és műszaki osztályvezető feladata. (4) A kölcsönvett tárgyak határidőre történő visszaszállítását a szervezeti egységvezetője köteles minden alkalommal mennyiségileg és minőségileg ellenőrizni. (5) A kölcsönadott vagyontárgyak ki- és visszaszállítása kiviteli engedéllyel történik, amelyet a portások ellenőriznek. (6) A kölcsönzött tárgyban okozott kárért a kölcsönvevő a Ptk. vonatkozó szabályai szerint felelősséggel tartozik. Hirdetmények elhelyezése 33. (1) A főiskolai épületek állagának megóvása érdekében tilos az épületek falaira, üvegfalaira, a lépcsőházak oszlopaira, ablakokra bármilyen hirdetmény felragasztása és más módon való rögzítése. (2) A hirdetmények elhelyezésére az épületekben falitáblák, paravánok állnak rendelkezésre; (3) A hirdetmények elhelyezésének engedélyezését, módját a kari intézkedési tervben kell szabályozni.

15 VIII. fejezet A Főiskola területén tartott rendezvények előkészítésének, megtartásának és biztosításának szabályai 34. (1) A Főiskola területén tömegtartózkodásra alkalmas (300 fő befogadását meghaladó) építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben (a továbbiakban együtt: építmény) zenés, táncos rendezvény rendezése az illetékes szervezeti egység vezetője által kiadott hozzájárulással, illetve a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendeletben megjelölt hatóság által kiadott rendezvénytartási engedély alapján történhet. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogszabály előírásait kell alkalmazni azokra a rendezvényekre is, amelyeket szabadban tartanak és a rendezvény időtartalma alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők száma az 1000 főt meghaladja (továbbiakban: szabadtéri rendezvény). (3) A rendezvénytartási engedélyt, az előzetes eljárásban részt vevő hatóságok előzetes hozzájárulásával, a zenés, táncos rendezvény helye szerinti települési önkormányzat jegyzője adja ki. Az engedély iránti kérelem elbírásának hatósági ügyintézési határideje 20 nap. (4) Azokon a rendezvényeken, amelyeken 300 főnél nagyobb létszám várható, a rendezvény biztonsága érdekében legalább 1 fő rendészeti megbízottnak és 1 fő tűzvédelmi megbízottnak ügyeleti szolgálatot kell ellátnia. (5) A rendezvényen ügyeleti szolgálatot ellátó rendészeti és tűzvédelmi megbízott feladata, hogy a rendezvény szervezőit, annak biztosításában résztvevőket a kapcsolódó rendészeti és tűzvédelmi követelményekkel, előírásokkal kapcsolatban eligazítsa, a rendezvény ideje alatt azok betartását és betartatását folyamatosan ellenőrizze, eltérés esetén a szükséges intézkedéseket megtegye. (6) Az ügyeleti szolgálatot ellátók díjazását a rendező szerv biztosítja. IX. fejezet Fegyverek, állatok behozatalával kapcsolatos rendelkezések 35. (1) A Főiskola területére gáz- és riasztó-, valamint lőfegyvert bevinni, a rendvédelmi szervek szolgálatában lévő hivatásos állományú tagjainak, valamint a Főiskolával szerződéses kapcsolatban álló, pénz-, és értékszállítási feladatokat ellátó vagyonvédelmi szolgáltatók erre feljogosított munkatársainak kivételével tilos. (2) A Főiskola területére kutyát, és egyéb állatot bevinni, a vakvezető kutya, valamint a rendvédelmi szervek speciális feladatot ellátó kutyái kivételével csak a kari gazdasági és műszaki osztályvezető engedélyével szabad. X. fejezet Az alkoholszondás ellenőrzés szabályai 36.. Az alkoholszondás ellenőrzés részletes szabályait a Munkavédelmi szabályzat 31. -a tartalmazza. Teendők a kábítószer (drog) használatra utaló jelek esetén 37. (1) A kábítószer (drog) használatára utaló jel felfedezése esetén értesíteni kell: a) az illetékes szervezeti egység vezetőjét; b) a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelőst; c) a rendőrséget.

16 (2) Kábítószer használatára, fogyasztásra utaló jelekkel, anyagmaradványokkal bárki, de elsősorban a takarító személyzet, a portások találkozhatnak. (3) A kábítószer felismerhetőségének jellemzői elsősorban a színe (általában fehér, fekete vagy barna valamilyen árnyalata) és az állaga (púderszerű por, kristályos zúzalék, kátrányos ragadós massza, kekszszerű anyag, dohány vagy teafűhöz hasonló anyag). (4) Felhasználási módjukból fakadóan a kábítószer használatára utaló jelek a következők lehetnek: tabletták vagy kapszulák elszórva, injekciós fecskendő, üres ampulla, vályúformába összehajtott alufólia, füstszűrő nélküli cigarettacsikk, illetve a fentiekben említett színű és állagú anyagok maradványai. (5) Külön meg kell említeni az LSD -t melynek megjelenési formái bélyeg, matrica, nyalóka vagy zacskós cukorka, illetve az amfetamin származékokat, amelyek az ún. gyorsító tabletták (SPEED, EXTASY, stb.). (6) A fent említett anyagokat birtokló, áruló, (terjesztő) vagy fogyasztó személy észlelése esetén a rendőrséget azonnal értesíteni kell, lehetőleg oly módon, hogy az illető ezt ne vegye észre és a helyszínről az intézkedésig ne meneküljön el. A rendészeti tevékenységgel megbízott személy a portás(ok) közreműködésével azonban megakadályozhatja a tetten ért elkövető elmenekülését. XI. fejezet Záró rendelkezések 38. (1) Jelen szabályzat egy példányát el kell juttatni valamennyi szervezeti egység vezetőjéhez, akik kötelesek azt a dolgozókkal, hallgatókkal megismertetni. A szabályzatot a Főiskola honlapján közzé kell tenni. (2) A karok kötelesek a helyi adottságokat, körülményeket figyelembe vevő, az RVSZ mellékletekét képező intézkedési tervet a jelen szabályzat hatályba lépéstől számított 30 napon belül elkészíteni és azt az RVSZ-hez csatolás céljából a műszaki főigazgató-helyettesnek megküldeni. (3) A kollégiumok Házirendben szabályozzák azokat a helyi sajátosságokat, amelyeket a Főiskola RVSZ-e nem tartalmaz (pl. nyitás-zárás, kulcskezelés, kölcsönzés, vendégek fogadása, rendezvények biztosítása stb.) Az kollégiumok intézkedési terve az RVSZ mellékletét képezi. (4) A jelen szabályzatban foglalt rendelkezések megszegőivel szemben, a cselekmény súlyától és jellegétől függően a vonatkozó rendelkezések szerint büntető, szabálysértési, illetve kártérítési eljárás megindítására kerül sor. 39. (1) Jelen szabályzat a Szenátus általi elfogadás napján lép hatályba. (2) A szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a Budapesti Gazdasági Főiskola december 21. napján elfogadott rendészeti és vagyonvédelmi szabályzata. Budapest, április 25. Záradék: Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A szabályzatot a Szenátus április 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (IV. 25.) 72. számú határozatával fogadta el. Hatályos: árpilis 25. napjától.

17

18 Tartalomjegyzék I. fejezet Általános rendelkezések 2 A szabályzat hatálya 2 A rendészet és vagyonvédelmi tevékenység célja 2 II. fejezet A rendészeti és vagyonvédelmi feladatok hatásköri megosztása, jogosultságok és kötelezettségek 3 III. fejezet A vagyonvédelmi szolgáltatás működésével, ellenőrzésével kapcsolatos jogosultságok és feladatok 7 A járőrszolgálatok és az őrjárat ellenőrzési rendszere 7 A vagyonvédelmi szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenőrzése 8 A vagyonvédelmi szolgáltató jelentési kötelezettsége, a szolgáltatás teljesítésének igazolása 8 IV. fejezet Feljelentési kötelezettség 8 V. fejezet A rendkívüli események és az azzal kapcsolatos feladatok 9 A biztonságot növelő szolgálattal kapcsolatos feladatok 10 Eljárás bombariadó esetén 10 A bombariadó elrendelése az épületek kiürítése 10 VI. fejezet A Főiskola területére történő behajtás, a parkolás rendje 11 VII. fejezet A Főiskola területén belül történő tartózkodás szabályai 11 A személyi tulajdon védelmével kapcsolatos szabályok 11 A Főiskola területén tartózkodás rendje 11 A Főiskola területén ideiglenesen tartózkodók, gazdasági vállalkozási tevékenységet végzőkre vonatkozó szabályok 12 Személyek és csomagok ellenőrzése 12 Talált tárgyakkal kapcsolatos szabályok 13 Helyiségek használatának szabályai 13 Nagy értékű gépek, berendezések védelme 14 Anyagok, eszközök, gépek kölcsönzése 14 Hirdetmények elhelyezése 14 VIII. fejezet A Főiskola területén tartott rendezvények előkészítésének, megtartásának és biztosításának szabályai 15 IX. fejezet Fegyverek, állatok behozatalával kapcsolatos rendelkezések 15 X. fejezet Az alkoholszondás ellenőrzés szabályai 15 Teendők a kábítószer (drog) használatára utaló jelek esetén 15 XI. fejezet Záró rendelkezések 16

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2015. december 12. napjától hatályos változat)

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2015. december 12. napjától hatályos változat) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest 2014 (2015. december 12. napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék I. fejezet Általános rendelkezések 3 A szabályzat hatálya

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM. Rektor. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1.

ÓBUDAI EGYETEM. Rektor. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1. 2/2014. i Utasítás A vagyon elleni bűncselekmények/szabálysértések megelőzésével, valamint az ezen cselekmények elleni fellépéssel kapcsolatos eljárások rendjéről

Részletesebben

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022. Budapest, Herman Ottó út 15. A helyiségek és berendezések használatának szabályzata Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán Főigazgató 0 A

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az Országos Széchényi Könyvtárban az általános heti hivatalos munkaidőn kívül ellátott nyilvános könyvtári szolgálat irányításával

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. www.szechenyitiszk.eu, info@szechenyitiszk.eu SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata Pécs, 2015. Hatályos 2015. november 12. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések... 4 A szabályzat célja... 4 A szabályzat hatálya...

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT

VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT a Szervezeti és Működési Szabályzat 23. sz. melléklete Elfogadva: 2003. január 28. Utolsó módosítás: 2015. március 31., hatályba

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata. Pécs 2012.

A Pécsi Tudományegyetem. Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata. Pécs 2012. A Pécsi Tudományegyetem Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata Pécs 2012. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat

Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/12. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta üzemeltetési kancellár Szenátus nevében: koordinátor mb. műszaki i igazgató

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2002. február TARTALOMJEGYZÉK I. A vagyonvédelem és a rendészeti tevékenység céja 4 II. A rendészet és vagyonvédelem általános

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. június 1. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete A Közterület-felügyeletről A rendelet kihirdetve: V árpalota, 1995. szeptember 11.

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR A NYME SZMSZ BIZTONSÁGVÉDELMI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZÉKESFEHÉRVÁR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR A NYME SZMSZ BIZTONSÁGVÉDELMI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZÉKESFEHÉRVÁR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR A NYME SZMSZ BIZTONSÁGVÉDELMI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZÉKESFEHÉRVÁR 2011 Tartalomjegyzék A kari biztonságvédelmi szabályzat hatálya... 3 A Kar biztonságvédelmi

Részletesebben

Nyíregyházi Egyetem SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

Nyíregyházi Egyetem SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE Nyíregyházi Egyetem SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE A Szervezeti és működési szabályzat 32. sz. melléklete Elfogadva: 2005. május 10., hatályba lép: 2005. május 18-án Utolsó módosítás: 2016.

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER VI. FEJEZET A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 27. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TERVEZET 2013 1 Jelen szabályzat a Debreceni Intézményműködtető Központ telephelyein az önkormányzati és állami tulajdon megóvása, a személyi tulajdon védelmének

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes Zenés, táncos 23/2011 (III.8.) Kormány rendelet, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről (2011. június

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat 2015. december 21. 1 Tartalomjegyzék I. fejezet... 4 A Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat hatálya... 4 II. fejezet... 5 Ügyrend... 5 A

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az Újpesti Közterület-felügyeletről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

1.2.A Házirend tárgyi hatálya az Orientációs Napok elnevezésű rendezvényre terjed ki.

1.2.A Házirend tárgyi hatálya az Orientációs Napok elnevezésű rendezvényre terjed ki. HÁZIREND A kari Orientációs Napok célja, hogy lehetőséget teremtsen a Karra felvételt nyert, személyek (továbbiakban: gólyák) számára, hogy a tanév megkezdése előtt megismerkedjenek az egyetemi és kari

Részletesebben

A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE

A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/B. függelék 5. melléklet A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE BUDAPEST,

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT

VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT ... Költségvetési szerv VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. január 01 -től 2 A Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona a Szervezeti és Működési Szabályzatában

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 27. függelék. Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 27. függelék. Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 27. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. március Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható! Engedélyt azon rendezvényekre kell kérni, amelyeket

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyakorlati képzési feladatok ellátására A jelen együttműködési megállapodást a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. bekezdése alapján a... szervezet / intézmény

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Miskolc, 2012. 3.3. számú Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 375/2012. SZÁMÚ

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT

VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT ... Költségvetési szerv VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT Hatályos: 2017. március 31 -től 2 A Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona a Szervezeti és Működési Szabályzatában

Részletesebben

A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT HÁZIRENDJE

A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT HÁZIRENDJE HÁZIREND 2016. A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT HÁZIRENDJE Ezen dokumentum az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentáció mellékletét képezi Az Intézmény legfontosabb adatai: Megnevezése:

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA

Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal, mint az Ávr. 10. alapján kijelölt költségvetési szerv szabályzatának hatálya

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI SZABÁLYZATA Miskolc 2008. 6.14. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Tanácsának 45/2007.

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

TŰZRIADÓ TERVE: 2010.

TŰZRIADÓ TERVE: 2010. 2. sz. melléklet 4030 DEBRECEN Budai É.u.8/A. sz. 4030 D e b r e c e n, Híd u. 4.- 6. sz. TANMŰHELYÉNEK TŰZRIADÓ TERVE: 2010. Érvényes: 2010. szeptember 10.-től. 4030 D E B R E C E N, Budai É. u. 8/a.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 122/2015/2016. SZT. A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZMSZ 7. sz. melléklete DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE A Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal)

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 5. sz. melléklet 4/2010. számú Főigazgatói utasítás a Szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2010. január 1. Dr. Brebán Valéria főigazgató

Részletesebben

GÓLYATÁBOR HÁZIREND SZIE GTK HÖK 2016.

GÓLYATÁBOR HÁZIREND SZIE GTK HÖK 2016. GÓLYATÁBOR HÁZIREND SZIE GTK HÖK 2016. Preambulum Az Egyetemi Gólyatábor célja, hogy lehetőséget teremtsen az Egyetemre felvételt nyert, de az adott szakra még be nem iratkozott személyek (továbbiakban:

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 24. SZÁMÚ MELLÉKLET

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 24. SZÁMÚ MELLÉKLET A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 24. SZÁMÚ MELLÉKLET A RIASZTÓRENDSZER HASZNÁLATA, ÜZEMELTETÉSE SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézménye SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Ziegler Teréz igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-től visszavonásig

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNY KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNY KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNY KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE Elfogadva: 2012. május 22., hatályba lép: 2012. május 24-én Utolsó módosítás: 2016. június 14., hatályba lép: 2016. június 16-án Az oktatási

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata MTA Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézet 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2 A helyiségek és berendezések használatának szabályzata Martonvásár, 2012.. Bedő Zoltán főigazgató 0 A HELYISÉGEK

Részletesebben

DÉKÁNI A KECSKEMÉTIK GAMF KARK FŐISKOLA UTASÍTÁS SPORTLÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATI RENDJÉRŐL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA 2013. JANUÁR 1.

DÉKÁNI A KECSKEMÉTIK GAMF KARK FŐISKOLA UTASÍTÁS SPORTLÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATI RENDJÉRŐL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA 2013. JANUÁR 1. DÉKÁNI UTASÍTÁS A KECSKEMÉTIK FŐISKOLA K SPORTLÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATI RENDJÉRŐL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA 2013. JANUÁR 1. HATÁLYOS: VISSZAVONÁSIG AZONOSÍTÓ: DU 6/2012 IKTATÓ SZÁM: GDH-1-48/2012

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 Szolgálati ágak A rendőrség szolgálati tagozódása szolgálatok szakszolgálatok Szolgálati ágak a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési bűnügyi

Részletesebben

Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola Portájára beosztott személy feladatai

Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola Portájára beosztott személy feladatai PORTAREND Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola Portájára beosztott személy feladatai Tiszaújváros 2014. Tartalomjegyzék oldal 1. Szabályozás háttere.3 2. Hatálya....3 3. Szabályozás célja, hatálya,

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

Rédei Móra Ferenc Általános Iskola. Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium OM SZABÁLYZAT

Rédei Móra Ferenc Általános Iskola. Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium OM SZABÁLYZAT Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola 2886 Réde, és Kollégium SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Réde, 2013. szeptember Jóváhagyta: Volf Árpád intézményvezető Városközponti

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT M/17. BIZTONSÁGVÉDELMI SZABÁLYZAT SOPRON 2006 !" ## $ %&"'' $!"# $%& $%%&' ()* +'!&, # % )-!. / & 01 %/ 01 2 01 %& #' ((! 345& 00! ) 6 00 (1)

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől Név: Legfőbb Ügyészség adószám: 15300148-2-41 székhely: 1055 Budapest, Markó u. 16. vagyonvédelmi Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másfelől a

Részletesebben

DOHÁNYZÁSI SZABÁLYZATA

DOHÁNYZÁSI SZABÁLYZATA Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1) melléklete 12) függeléke Csanyteleki Polgármesteri Hivatal DOHÁNYZÁSI SZABÁLYZATA Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Dohányzási Szabályzata A nemdohányzók

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

7/2010.(V.26.) SZ. RENDELETE. A helyi piac működési rendjéről

7/2010.(V.26.) SZ. RENDELETE. A helyi piac működési rendjéről KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010.(V.26.) SZ. RENDELETE A helyi piac működési rendjéről Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi CXV.

Részletesebben

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Mátészalka, 2012.március 30. Jóváhagyta: Papp Lászlóné igazgató A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról 1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás a Budapesti Gazdasági Egyetem leltározási és leltárkészítési munkáiról Budapest, 2016. június 30. (2016. július 1. napjától hatályos változat) A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Miskolc, 2016. 3.3. számú Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 55/2016. SZÁMÚ

Részletesebben

ZTR Neve: 1.2. Székhelye: 1.3. Elérhetősége (telefon, fax, ): 1.4. Cégjegyzékszáma: 1.5. Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:

ZTR Neve: 1.2. Székhelye: 1.3. Elérhetősége (telefon, fax,  ): 1.4. Cégjegyzékszáma: 1.5. Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: ZTR S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523157 telefon: (06 95) 523132

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 14/2016. (XII. 22.) OBH utasítása

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 14/2016. (XII. 22.) OBH utasítása Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 14/2016. (XII. 22.) OBH utasítása a rendkívüli és egyéb eseményekkel kapcsolatos tájékoztatás rendjéről szóló szabályzatról szóló 17/2012. (X. 18.) OBH utasítás módosításáról

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL KEM-i Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Hatályba lépés ideje: 2012. január 30. A szabályzattal az intézmény saját hatáskörében figyelembe

Részletesebben

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete tanyagondnoki szolgálatról Módosítva: a 2/2007.(I.25.) ÖKT rendelettel, a 12/2008. (IX.15.) ÖKT rendelettel, 3/2010.(II.20.)

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL. Hatályba lépés ideje: január 03.

A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL. Hatályba lépés ideje: január 03. A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL Hatályba lépés ideje: 2012. január 03. A Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium e szabályzattal az intézmény

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS térfigyelő kamerarendszer működtetésére

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS térfigyelő kamerarendszer működtetésére Szám:./2016. Emü. amely létrejött EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS térfigyelő kamerarendszer működtetésére Vilonya Község Önkormányzata (cím: 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., képviseli: Fésüs Sándor, polgármester),

Részletesebben

TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV

TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Debrecen, Vénkert u. 2. szám alatti létesítményére Érvényes 2013. december 01-től Aktualizálás: minden tanév

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 32. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL,

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

1/2011. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás

1/2011. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás 1/2011. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a Szent István Egyetem Hallgatói Önkormányzat gazdálkodásának szabályozásáról Gödöllő, 2011. A Szent István Egyetem (továbbiakban: SZIE) Szervezeti és Működési

Részletesebben

A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2016. JÚLIUS 1. 1 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 24. (3)

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK

Részletesebben

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZMEGELŐZÉS A hőtermelő berendezések és a bútorok, éghető anyagok között tartsuk meg a biztonságos távolságot! Ha gázszagot érzünk, ne csengessünk, ne kapcsoljunk villanyt, azonnal

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben