Helyi építési szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi építési szabályzat"

Átírás

1 TARTALOM Szöveges munkarészek: I. Általános előírások II. Területfelhasználási egységek és övezetek III. Beépítésre szánt területek IV. Beépítésre nem szánt területek V. A településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények VI. Helyi értékvédem VII.Záró rendelkezések Rajzi munkarészek: T-1 Szabályozási terv M= 1: (Az egyeztetési anyaghoz kicsinyített térképet mellékeltünk) 2

2 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 24/1999. /XII.17./ sz. r e n d e l e t e Szigetszentmiklós FESLŐTAG HELYI ÉPíTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ==================================== Helyi építési szabályzat Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv-ben foglaltaknak megfelelően, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvényben (Étv.) ában kapott felhatalmazás alapján a következő helyi építési szabályzatot (továbbiakban: rendelet) alkotja és jóváhagyja a szabályozási tervet, továbbá annak kötelező alkalmazását elrendeli. I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya 1.. (1) E rendeletbe foglalt helyi építési szabályzat hatálya Szigetszentmiklós Felsőtag területén déli irányban az M0 autópályáig, nyugati irányban a Csepeli útig, az északi és a keleti irányban a közigazgatási határig terjed ki. (2) A tervezési terület legnagyobb része ma külterület, mely a tervezés távlatában (7-15 év) bel- és külterület lesz a településszerkezeti terv szerint. A helyi építési szabályzat alkalmazása 2.. Az 1. -ban meghatározott területen (a beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt, azaz a bel- és külterületen egyaránt) területet felhasználni, vagy területfelhasználást változtatni, földrészletet kialakítani, építmények (létesítmények) elhelyezésére építési telket, építési területet (erdő esetén területet) kialakítani, út- és egyéb közlekedési, közműhálózati, továbbá bármilyen műtárgyat és építményt tervezni, építeni, felújítani, helyreállítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni és lebontani, - valamint mindezekre építési engedélyt kiadni - csak az évi LXXVIII. tv-nek (továbbiakban: Étv), az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendeletnek (továbbiakban: OTÉK) rendelkezéseinek megtartása mellett, csak jelen rendelet előírásai, továbbá a helyi építési szabályzat mellékletét képező 1:4000-es méretarányú szabályozási tervlap együttes figyelembevételével szabad. 3

3 Szabályozási elemek Helyi építési szabályzat 3.. (1) A szabályozási terv kötelező és ajánlott szabályozási vonalakat tartalmaz, a terület fejlesztése, területfelhasználása és szerkezete szempontjából meghatározható elemeket, ezért azok módosítása csak a szabályozási terv felülvizsgálatával és módosításával történhet. A kötelező szabályozási elemek: - a tervezett belterület határa, - a területfelhasználási egységek határa, - a területfelhasználási egységeken belül építési övezetek határa, - az építési övezet jele, - az építési övezetekre vonatkozó előírások, - a beépítés feltételére vonatkozó előírások, - a gyűjtőutak és egyéb közterületek szabályozási területei szabályozási vonala, - védő és védett területek, - az infrastruktúra-hálózatok és építmények szabályozást igénylő elemei, - a településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények. (2) Ajánlott szabályozási elemek mindazok, amelyeket a szabályozási terv tartalmaz, és nem tartoznak a kötelező elemek közé, csak irányadó jellegűek. (3) A szabályozási terv kötelező erejű elemeinek módosítására vonatkozóan az évi LXXVIII. tv. és a 253/1997.(XII.20.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A telekalakítás és az építés engedélyezése 4.. Azokra a területekre, amelyekre a szabályozási terv további részletes szabályozási terv készítését írja elő: a) a terv elkészültéig telekalakítás és építés csak akkor engedélyezhető, ha az a településszerkezeti tervben meghatározott fejlesztési célkitűzésekkel összhangban van, annak megvalósítását nem akadályozza, nem nehezíti, és nem teszi költségesebbé, b) a terv elkészülte után a telekalakítás és az építés csak a részletes szabályozási tervnek megfelelően engedélyezhető. 4

4 5.. (1) Azokon a területeken, ahol a területfelhasználás, vagy az építési övezet a településszerkezeti terv szerint megváltozik, a részletes szabályozási tervnek megfelelően engedélyezhető. (2) A területen építési engedély csak a szükséges teendők elvégzése után (részletes szabályozási terv valamint terület előkészítés, vízrendezés, közművesítés stb.), az építési feltételek rendelkezésre állását követően adható. II. TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK, ÖVEZETEK 6.. (1) Az 1.. (1) bekezdésében lehatárolt terület építési szempontból beépítésre szánt, és beépítésre nem szánt területekre tagozódik. (2) Beépítésre szánt területek: - lakóterület, - vegyesterület, - üdülőterület, - különleges terület, (3) Beépítésre nem szánt területek: - közlekedési- és közműterület, - erdőterület, - mezőgazdasági terület, - egyéb terület. A belterület területfelhasználási egységei és építési övezetei 7.. (1) Jelen előírások hatálya Szigetszentmiklós Felsőtag településrész belterületére és a jelenlegi külterületének belterületbe vonandó részeire terjed ki. A terület jelenlegi és tervezett belterületi határát a szabályozási tervlap tünteti fel. A belterületi határ módosításáról a szabályozási tervnek és jelen helyi építési szabályzatnak megfelelően kell gondoskodni. (2) A fejlesztési területek belterületbe vonására csak akkor kerülhet sor, ha az ezáltal belterületté nyilvánított terület tervezett felhasználása is időszerű. 5

5 8. Helyi építési szabályzat (1) A területfelhasználási egységek és építési övezetek jeleit, határvonalait a szabályozási tervlap ábrázolja. (2) Területfelhasználási egységek, építési övezetek és övezetek a belterületen: a) Beépítésre szánt területek Lakóterület - Kertvárosias lakóterület KEL Vegyesterület - Településközpont vegyes terület TV (a településközpont kereskedelmi-, szolgáltatási-, oktatási területei lakóterülettel vegyesen) - Központi vegyes terület KV Üdülőterület - Hétvégi házas üdülőterület HÜ Különleges terület - Sportpálya területe SP - Szabadidőközpont SZK - Bányaterület B b) Beépítésre nem szánt területek Közlekedési- és közművek elhelyezésére szolgáló közlekedési terület K Erdőterület - Védelmi Ev - Egészségügyi-szociális, turisztikai E III. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK Lakóterület 9.. (1) A lakóterületek építési övezeteit a szabályozási tervlap (T-1, M= 1:4000) tünteti fel. (2) Szigetszentmiklós Felsőtag területén a szabályozási terv szerint a jelenlegihez képest változó övezetű, újonnan kialakítandó lakóterületek: 6

6 - Tervezett lakópark területe - Tihanyi és Királyerdő út mellett, valamint a szabályozási terv szerinti területeken kialakítandó új kertvárosias lakóterületek A lakóterületekre vonatkozó általános előírások 10. (1) A tervezett - vagyis az új - lakóövezeteknél az OTÉK 13.. szerinti (kertvárosias lakóterület) építési övezet, valamint jelen rendelet előírásait kell alkalmazni. (2) A helyi építési szabályzat (jelen előírások ai) szabályozza a lakóövezetek telekméretét, a beépítési módot, beépítési százalékot, az építménymagasságot, a beépítés feltételének közművesítettségi és a kialakítható zöldfelület mértékét. (3) A lakóövezetek épületeire vonatkozó általános helyi építési szabályzat a következő: a) Az elhelyezésre kerülő épületek paramétereit a szomszédos épületek szélességi, magassági, geometriai formájához, arányaihoz kell igazítani. b) Az épületek melletti feltöltés, illetve bevágás maximum 1,5 m lehet ( az építménymagasság az eredeti terepszinttől számítandó!) c) Az építési engedélyhez minden esetben utcakép csatolandó (a szomszédos 3-3 épület homlokzatának feltüntetésével). d) Az épületeket magastetővel kell kialakítani, a tető hajlásszöge között választható meg, a szomszédos beépítéshez igazodva. Ettől csak indokolt esetben lehet eltérni, ha a környező beépítés erre okot ad. Tetőforma nyeregtető, vagy kontyolt nyeregtető lehet, tetőtérbeépítéssel. (4) A Királyerdő és a Tihanyi utcák melletti meglévő lakótelkeken az építési vonalat a kialakult állapotnak megfelelően, a szomszédos telkek beépítési vonalához igazodóan, illetve a kedvező tájolás figyelembevételével az I. fokú építésügyi hatóság határozhatja meg. (5) Az új lakóterületeken, 1500 m 2 területnagyságig 1 lakás, 1500 m 2 fölötti területen 2 lakás helyezhető el. (6) Lakóterületen a háztartás viteléhez szükséges kiegészítő helyiségek a lakóépülettel egy tömegben helyezhetők el. (7) A lakóterületeken üzemanyagtöltő nem létesíthető. (8) A lakóterületeken nyeles telek nem alakítható ki. (9) A lakótelkeken kerítés az OTÉK 44. -a szerint építhető, az utcafronton a kerítés építési engedély köteles. 7

7 (10) Lakóterületen a lakókörnyezetet zavaró, nagy szállításigényű, zajos, bűzös, por, vagy bármilyen szennyeződést okozó, vagy a települést esztétikai szempontból zavaró ipari, kisipari, szolgáltató létesítmények, raktárak kialakítása nem lehetséges. Környezetvédelmi hatástanulmányt igénylő tevékenységek az övezetben nem helyezhetők el. (pl. autófényező, galvanizáló, stb.) (11) Lakóterületen állattartás nem engedélyezhető. A lakóterületekre vonatkozó zöldfelületi és környezeti feltételek 11.. (1) Az övezetben az egyes telkeken legalább a telek területének 50 -át zöldfelületként kell kialakítani. (2) Növények telepítésekor az ingatlanok határától a következő minimális ültetési távolságok tartandók be: a) szőlő, valamint 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb bokor (élő sövény) esetében 0,5 m, b) 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa esetében 1,0 m, c) 3 m-nél magasabbra növő gyümölcs és egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb bokor (élő sövény) esetében 2,0 m. (3) Az övezet területein kereskedelmi- és szolgáltató létesítmények az alábbi környezeti feltételek biztosítása esetén helyezhetők el: a) a létesítmény légszennyező anyag kibocsátása a levegőtisztaság-védelmi szempontból védett I. területre vonatkozó határértékeket nem haladhatja meg, az egyes szennyező anyagokra vonatkozó határértékeket az MSZ es szabvány és módosításai tartalmazzák. b) diffúz légszennyezést okozó tevékenységek nem folytathatók, c) kellemetlen szagot, bűzt okozó tevékenységek nem folytathatók, d) káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek a közcsatornába, ill. szennyvízgyűjtőbe nem vezethetők. A káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizeket a közcsatornába, ill. a zárt szennyvízgyűjtőbe vezetés előtt a telken belül előtisztítani kell. e) a vízbázisok szabályozási terven jelölt hidrogeológiai A és B védőterületein belül létesítmények elhelyezése, tevékenységük folytatása a 123/1997 (VII.28.) Korm. rend. előírásainak megfelelően történhet. f) ha a szolgáltató létesítményekben folytatott tevékenységek során, a 102/1996 (VII.12.) Korm. rendelet szerinti veszélyes hulladékok keletkeznek, azokat az ártalmatlanításig, ill. az elszállításig a vonatkozó jogszabályokban előírt módon, hulladék-fajtánként elkülönítetten kell gyűjteni és környezetszennyezés nélkül tárolni. g) az övezeten kívül keletkezett veszélyes hulladékok az övezet területén nem tárolhatók. 8

8 h) a kisipari-, kisüzemi- és szolgáltató létesítményekben folytatott tevékenységek során keletkező környezeti zajszint a létesítmények telekhatáránál nappal (6-22 ) 50dB-t, éjjel (22-6 ) a 40 db-t nem haladhatja meg. Lakóterületek építési övezetei Tervezett övezetek 12. (1) KEL I. - Kertvárosias lakóterület - övezet: ebbe az övezetbe az új lakóterületfejlesztési területek tartoznak. Ez az övezet elsősorban laza beépítésű, kertes, főként családi házas lakóépületek elhelyezésére szolgál. A kertvárosias lakóterületen elhelyezhető a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület, továbbá kivételesen a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, sportépítmény is. Az építési telek beépítési módja övezeti jele területe m 2 legnagyobb beépítettsége zöldfelület építményének legnagyobb építmény magassága (H) m SZ/O x SZ/O x KEL I ,5 sz= szabadonálló o=oldalhatáron álló (2) Az övezetben az építési hely meghatározásánál a következőket kell figyelembe venni: Előkert: 8,0 m Hátsókert: 6,0 m Oldalkert: szabadonálló beépítésnél 4,5 m, oldalhatáron álló beépítésnél - a kedvező tájolást figyelembe véve - lakóépület az északkeleti vagy északnyugati oldalhatáron helyezendő el a telekhatártól: 1,5 m-re ellenkező oldalon: 7,5 m-re (3) Az övezetben kialakítandó építési telek szélessége 25,0 m, mélysége 35,0 m lehet. 9

9 (4) Jelen helyi építési előírások mellett az OTÉK ait is kötelező figyelembe venni (1) KEL II. - Kertvárosias lakóterület - övezet: ebbe az övezetbe a tervezett lakópark területe tartozik. Az építési telek beépítési módja övezeti jele területe m 2 legnagyobb beépítettsége zöldfelület építményének legnagyobb építmény magassága (H) m SZ/O x KEL II. K x ,00 sz/o x sz =szabadonálló o =oldalhatáron álló K x =kialakított telekméret, mely m 2 közötti érték (2) Az építési hely meghatározásánál a következőket kell figyelembe venni: Előkert: 8,0 m Hátsókert: 6,0 m Oldalkert: szabadonálló beépítésnél 4,5 m, oldalhatáron álló beépítésnél - a kedvező tájolást figyelembe véve - - lakóépület az északkeleti vagy északnyugati oldalhatáron helyezendő el a telekhatártól: 1,5m-re ellenkező oldalon: 7,5m-re (3) A lakóterületeken csak lakás építhető, telkenként legfeljebb 2 lakás helyezhető el. (4) Jelen helyi építési előírások mellett az OTÉK ait is kötelező figyelembe venni. (5) A terület beépítésének előfeltétele a teljes közművesítés (1) KEL III. Kertvárosias lakóterület övezet: ebbe az övezetbe a tervezett lakópark melletti terület tartozik, ahol a kialakított telek mérete 1750 m 2. 10

10 Az építési telek beépítési módja övezeti jele területe m 2 legnagyobb beépítettsége zöldfelület építményének legnagyobb építmény magassága (H) m szabadonálló KEL III m ,0 (1) Az építési hely meghatározásánál a következőket kell figyelembe venni: Előkert: 8,0 m Hátsókert: 6,0 m Oldalkert: 4,5 m (2) A lakóterületen, telkenként legfeljebb 2 lakás helyezhető el. (3) Jelen helyi építési előírások mellett az OTÉK ait is kötelező figyelembe venni. (4) A terület beépítésének előfeltétele a teljes közművesítés. Meglévő övezetek 15.. (1) KEL IV. - Kertvárosias lakóterület övezet: ez a lakóterület az RSD mellett található. Az építési telek beépítési módja övezeti jele területe m 2 legnagyobb beépítettsége zöldfelület építményének legnagyobb építménymagassága (H) m szabadonálló KEL IV. K x ,50 K x =kialakult állapot (2) Építési hely: a kialakult állapot szerint. 11

11 (3) Jelen helyi építési előírások mellett az OTÉK ait is kötelező figyelembe venni. (4) Telkenként egy lakás helyezhető el. Vegyes terület 16. (1) A vegyes terület lakó- és kereskedelmi, szolgáltató gazdasági épületek vegyesen történő elhelyezésére szolgál. (2) A vegyes terület lehet a) településközpont vegyes és b) általános vegyes terület. (3) A vegyes területek építési övezeteinek lehatárolását a szabályozási terv tünteti fel. Településközpont vegyes terület 17. (1) A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. (2) A településközpont vegyes terület építési övezetet a szabályozási terven feltüntetett TV felirat jelzi. (3) A létesítményekhez az OTÉK 42. -a által előírt szükséges parkoló-mennyiséget telken belül kötelező kialakítani. (4) Az övezetben nem helyezhető el önálló parkolóépület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára. (5) A településközpont vegyes területek belterületbe csatolása akkor szükséges amikor a környező területek beépítettsége indokolttá teszik a központ kialakítását. (6) Az épületek engedélyezési terve részeként a zöldfelületek tervezett kialakításáról kertépítészeti tervet kell készíteni, a zöldfelületeket az engedélyezett kertépítészeti terv alapján kell kivitelezni. (7) A településközpont vegyes területre (TV) vonatkozó szabályok: 12

12 Az építési telek beépítési módja övezeti jel területe m 2 legnagyobb beépítettsége zöldfelület építményének legnagyobb építménymagassága (H) m Szabadonálló TV ,0 (8) Az övezetben kialakítható építési telek szélessége 30,0 m, mélysége 40,0 m lehet. (9) Az övezetben az építési hely határain belül csak egy épület építhető, magastetős kialakítással, a tető hajlásszöge között választható meg. (10) Az övezetben építési hely meghatározásánál a következőket kell figyelembe venni: Előkert: 8,0 m (ha szükséges, az előkert közterületként is kialakítható) Hátsókert: 6,0 m Oldalkert: 6,0 m (11) Jelen helyi építési szabályok mellett az OTÉK ait is kötelező figyelembe venni. (12) A terület telekalakítási terv alapján építhető be, a terület beépítésének előfeltétele a teljes közművesítés. Központi vegyes terület 18.. (1) A központi vegyes terület - az MO autóút szigetszentmiklósi csomópontjánál alakítható ki. - ahol a területen elhelyezhető igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató kulturális épület, egyházi, oktatási, nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, más lakások az épületek második szintjétől és a tetőtérben helyezhetők el. (2) A központi vegyes területet a szabályozási terven a KV felirat jelöli. (3) A létesítményekhez az OTÉK 42. -a által előírt szükséges parkoló-mennyiséget telken belül kötelező kialakítani. (4) Az övezetben nem helyezhető el önálló parkolóépület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára. 13

13 (5) Az épületek engedélyezési terve részeként a zöldfelületek tervezett kialakításáról kertépítészeti tervet kell készíteni, a zöldfelületeket az engedélyezett kertépítészeti terv alapján kell kivitelezni. (6) A központi vegyes területre (KV) vonatkozó szabályok: Az építési telek beépítési módja övezeti jel területe m 2 legnagyobb beépítettsége zöldfelület építményének legnagyobb építménymagassága (H) m Szabadonálló KV ,0 (7) Az övezetben kialakítható építési telek szélessége 40,0 m, mélysége 40,0 m lehet. (8) Az épületek magastetős kialakításúak lehetnek, a tető hajlásszöge között között válaszható meg. (9) Az építési hely meghatározásánál a következőket kell figyelembe venni: Előkert: 8,0 m Hátsókert: 6,0 m Oldalkert: 6,0 m (10) Az építési hely határain belül egy épület építhető. (11) Jelen helyi építési szabályok mellett az OTÉK ait kötelező figyelembe venni. (12) A terület telekalakítási terv alapján építhető be, a terület beépítésének előfeltétele a teljes közművesítés. A vegyes területre vonatkozó zöldfelületi és környezeti feltételek 19.. (1) Az övezetben az egyes telkeken legalább a telek területének 40-át zöldfelületként kell kialakítani. (2) Az övezet területén kereskedelmi- és szolgáltató létesítmények az alábbi környezeti feltételek biztosítása esetén helyezhetők el: 14

14 a) a létesítmény légszennyező anyag kibocsátása a levegőtisztaság-védelmi szempontból védett I. területre vonatkozó határértékeket nem haladhatja meg, az egyes szennyező anyagokra vonatkozó határértékeket az MSZ es szabvány és módosításai tartalmazzák. b) diffúz légszennyezést okozó tevékenységek nem folytathatók, c) kellemetlen szagot, bűzt okozó tevékenységek nem folytathatók, d) káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek a közcsatornába, ill. szennyvízgyűjtőbe nem vezethetők. A káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizeket a közcsatornába, ill. a zárt szennyvízgyűjtőbe vezetés előtt a telken belül előtisztítani, ill. előkezelni kell, e) a vízbázisok szabályozási terven jelölt hidrogeológiai A és B védőterületein belül létesítmények elhelyezése, tevékenységük folytatása a 123/1997 (VII.28.) Korm. rend. előírásainak megfelelően történhet. f) az övezetben nem folytatható olyan tevékenység, amely során a 102/1996 (VII.12.) Korm. rendelet szerinti veszélyes hulladékok keletkeznek, g) az övezet területén veszélyes hulladékok nem tárolhatók és nem dolgozhatók fel, h) a kisipari-, kisüzemi- és szolgáltató létesítményekben folytatott tevékenységek során keletkező környezeti zajszint a létesítmények telekhatáránál nappal (6-22 ) az 50 db-t, éjjel (22-6 ) a 40 db-t nem haladhatja meg. (3) Az övezeten kívüli területeken kizárólag olyan tevékenységek engedélyezhetők, amelyek során az övezetben a közlekedési környezeti zajszint az övezetre megengedett zajszinthez képest növekedést nem okoz. Üdülőterületek 20.. (1) Az üdülőterületek építési övezeteit a szabályozási tervlap (M=1:4000) tünteti fel. (2) A szabályozási terv szerint a jelenlegihez képest változó övezetű, újonnan kialakított üdülőterület: - a Sósok melletti kiskert övezet északkeleti oldalán található. Üdülőterületekre vonatkozó előírások, építési övezetek 21.. (1) Mind a kialakult, mind a tervezett üdülőterületekre az OTÉK 21. és 23. -a (hétvégi házas terület) szerinti építési övezeti, valamint jelen rendelet előírásait kell alkalmazni. (2) A hétvégi házas területre (HÜ I. és HÜ II.) vonatkozó szabályok: 15

15 Az építési telek beépítési módja Oldalhatáron álló K x = kialakult övezeti jele HÜ I. HÜ II. területe m 2 K x 750 legnagyobb beépítettsége zöldfelület építményének legnagyobb építménymagassága (H) m - 4,5 m - 4,5 m (3) Üdülőterületen üdülőépület, kiskereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és sportlétesítmények helyezhetők el. Kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó létesítmény az üdülőépület 50 -án alakítható ki, az övezetre megengedett beépítési százalék (15) teljes területe e célra nem használható fel. A létesítményekhez az OTÉK 42. -a által előírt szükséges parkoló mennyiséget telken belül kötelező kialakítani. (4) Üdülőtelkeken legfeljebb két üdülőegységes üdülőépületek helyezhetők el. (5) Az újonnan kialakított üdülőterületen az építési hely határainak meghatározásánál a következőket kell figyelembe venni: Előkert: 5,0 m Hátsókert: 6,0 m Oldalkert: a kedvező tájolást figyelembe véve üdülőépület az északkeleti vagy északnyugati oldalhatáron helyezendő el a telekhatártól 1,5 m-re, ellenkező oldalon az oldalkert 4,0 m-nél kevesebb nem lehet. Két üdülő épület között min. 6,0 m kialakítása kötelező. A meglévő üdülőterületen az építési hely határainak a kialakult beépítési határ tekintendő. Ezen területen régi épület helyett új épület a régi épület helyére építhető. (6) Az RSD melletti területen a parti sétány szabályozási szélessége 3-6 m közötti. A parti sétány kialakítása és fenntartása az üdülőtelek tulajdonosának feladata. (7) Üdülőtelken az OTÉK 1.sz. melléklet 54. pontjában meghatározott melléképítmények elhelyezhetők. (8) A meglévő üdülőterületen (HÜ I.) lévő állandó lakókra az üdülőterületre vonatkozó előírások betartása kötelező. (9) Üdülőegységenként - telken belül - legalább egy személygépkocsi elhelyezéséről kell gondoskodni. Különálló személygépkocsi-tároló nem létesíthető. 16

16 (10) Az üdülőtelkeken kerítés az OTÉK 44. -a szerint építhető, az utcafronton a kerítés építési engedély köteles. (11) Az üdülőterületen nyeles telek nem alakítható ki, a kialakítható telekszélesség min. 10 m. (12) Üdülőtelken lakókocsi és üdülősátor elhelyezésére az OTÉK 43. -át kell alkalmazni. (13) Az üdülőterületre vonatkozó zöldfelületi és környezeti feltételek: 1. Az övezetben az egyes telkeken legalább a telek területének 70-át zöldfelületként kell kialakítani. 2. Az övezet területén kereskedelmi- és szolgáltató létesítmények az alábbi környezeti feltételek biztosítása esetén helyezhetők el: a) a létesítmény légszennyező anyag kibocsátása a levegőtisztaság-védelmi szempontból védett I. területre vonatkozó határértékeket nem haladhatja meg, az egyes szennyező anyagokra vonatkozó határértékeket az MSZ es szabvány és módosításai tartalmazzák. b) diffúz légszennyezést okozó tevékenységek nem folytathatók, c) kellemetlen szagot, bűzt okozó tevékenységek nem folytathatók, d) káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek a közcsatornába, ill. szennyvízgyűjtőbe nem vezethetők. A káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizeket a közcsatornába, ill. a zárt szennyvízgyűjtőbe vezetés előtt a telken belül előtisztítani, ill. előkezelni kell. e) a vízbázisok szabályozási terven jelölt hidrogeológiai A és B védőterületein belül létesítmények elhelyezése, tevékenységük folytatása a 123/1997 (VII.28.) Korm. rend. előírásainak megfelelően történhet. f) az övezetben nem folytatható olyan tevékenység, amely során a 102/1996 (VII.12.) Korm. rendelet szerinti veszélyes hulladékok keletkeznek, g) az övezet területén veszélyes hulladékok nem tárolhatók és nem dolgozhatók fel, h) a kisipari-, kisüzemi- és szolgáltató létesítményekben folytatott tevékenységek során keletkező környezeti zajszint a létesítmények telekhatáránál nappal (6-22 ) az 50 db-t, éjjel (22-6 ) a 40 db-t nem haladhatja meg. 3. Az övezeten kívüli területeken kizárólag olyan tevékenységek engedélyezhetők, amelyek során az övezetben a közlekedési környezeti zajszint a jelenlegi zajszint növekedését nem okozza HÜ I. - Kialakult (Üdülősor utca, RSD melletti) - Hétvégi házas terület - övezet: - A 360 m 2 -nél nagyobb üdülőtelkekre jelen rendelet 21. -a érvényes. - A 360 m 2 -nél kisebb üdülőtelkek legnagyobb beépítettsége 20, a legnagyobb építménymagasság 3,0 m lehet. 17

17 - Ezen telkekre az építési hely meghatározásánál a következőket kell figyelembe venni: Előkert (közút felöl értendő) : a kialakult állapot szerinti Oldalkert: - benapozott oldalon 3,0 m, abban az esetben, ha az oldalkert felé néző homlokzaton 30 -nál nagyobb szöget bezáró tetőfelületén nyílászárok nem kerülnek elhelyezésre, -ellenkező oldalon a telekhatártól 1,0 m. Hátsókert: 6,0 m - A területen nyeles-telek nem alakítható ki. Különleges terület 23.. (1) A különleges területek építési övezetét a szabályozási tervlap (M=1:4000) tünteti fel. A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezkedő építmények különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) szabályozást igényelnek. (2) A különleges területek a) Nyersanyaglelőhely (bánya) (B) b) Sportolási célú (SP) c) Szabadidő központ (SZK) övezetekbe sorolhatók. (3) A területekre vonatkozó helyi építési szabályok: Az építési telek beépítési módja Szabadon álló övezeti jele x B SP SZK x övezeti jelek: B = Bányaterület SP = Sportpálya SZK = Szabadidő Központ területe m 2 kialakult 1,0 ha 3,0 ha legnagyobb beépítettsége zöldfelület építményén ek legnagyobb építménym agassága (H) m -4,50 18

18 (4) Az építési hely meghatározásánál a következőket kell figyelembe venni: Helyi építési szabályzat Előkert: Oldalkert: Hátsókert. 10,0 m 6,0 m 10,0 m (5) Az épületeket, vagy épületegyütteseket magastetővel kell kialakítani, a tető hajlásszöge legfeljebb 45 lehet. (6) Jelen előírások mellett az OTÉK ai is érvényesek. (7) A meglévő és tervezett bányaterületek újrahasznosítása csak szabadidő központ lehet. Azokra a területekre rekultivációs terv készítendő. A vízfelület a teljes bányatelek területének 2/3-a lehet. (8) A létesítményekhez szükséges parkoló-mennyiséget telken belül kötelező kialakítani (OTÉK 42. -a). A beépítésre szánt területek építési használatának megengedett határértékei 24.. A beépítésre szánt területek építési használatának megengedett alsó és felső határértékeit az alábbi táblázat tartalmazza: Építési övezet Megengedett legnagyobb szintterület - sűrűség Legnagyobb beépítettség Építmény magasság (m) Legkisebb zöldfelület Kialakítható telekterület (m 2 ) Kialakítható telekszélesség (m) KEL I. 0,6 30 5, KEL II. 0,6 30 6, K x KEL III. 0,6 30 6, K x KEL IV. 0,6 30 4,5 50 K K x TV 1,5 40 6, KV 1,5 35 7, HÜ I 0,2 15 4,5 70 K 10 HÜ II. 0,2 15 4, K x B 0,1 10 4, ,0 ha 100 SP 0,1 10 4,5 40 1,0 ha 100 SZK 0,2 15 4,5 40 3,0 ha 100 K x = kialakult, ill. kialakított 19

19 IV. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK Közlekedési- és közműterületek 25.. (1) Közlekedési- és közművek elhelyezésére szolgáló közlekedési területen a) A szabályozási tervben a közlekedési létesítmények számára meghatározott területsávban semmilyen létesítményt nem szabad elhelyezni. b) A közlekedési létesítmények számára fenntartott területsávba eső meglévő épületeken végezhető mindennemű építési tevékenység csak a területsáv fejlesztésének várható idejét, az épületnek a területsávban elfoglalt helyét, az épület sajátosságait mérlegelve, az illetékes közlekedési szakhatóság állásfoglalásának figyelembevételével engedélyezhető. (2) A közlekedési területek számára szükséges területbiztosítás a szabályozási terv szerint a következő: - tervezett gyűjtőút 22,0 m - tervezett kiszolgáló utak ill. helyi mellékutak 16,0 m 12,0 m 10,0 m - gyalogút 3,0 m - kerékpárút 3,0 m (3) Az út mintakeresztszelvények elemei közül a forgalmi sávok száma és szélessége, valamint az elemek egymáshoz viszonyított elrendezése kötelező jellegű, a további méretek irányadó jellegűek. (4) A tervezett beépítéseknél az OTÉK 42. -a szerinti parkolási igények telken belül elégítendők ki. (5) Az RSD parti sétány szabályozási szélessége 3,0-6,0 m közötti. (6) Az autópálya védőtávolsága m a tervezett végleges keresztmetszet tengelyétől. A védőtávolságokon belüli építkezésekhez minden esetben az Autópálya KHT hozzájárulása szükséges. (7) A Csepeli út szabályozási szélessége Budapest területén 18 m, Szigetszentmiklós területén 40 m, ahol a védőtávolsága m. A védőtávolságokon (50 m) belüli építkezésekhez minden esetben közútkezelői hozzájárulás szükséges. Ezen építményekre, ill. létesítményekre a közúti érdekek érvényre juttatása céljából a PMKF szakhatósági hozzájárulását is meg kell kérni. 20

20 (8) A tervezett közmű vezetékekkel a közutat megközelíteni és keresztezni csak a nyomvonal jellegű építmények keresztezésének műszaki követelményeire vonatkozó általános érvényű hatósági előírások közzétételéről szóló 9004/1982 ( Közlekedési értesítő 16. sz.) és a KPM-IPM e közleményében valamint az MSZ 7487/3-80 Közmű és egyéb vezetékek elrendezése közterületen című szabványban foglaltak alapján lehet. Közműlétesítmények elhelyezésére szolgáló közterület 26.. (1) A közüzemi közműhálózatokat és közműlétesítményeket közterületeken, vagy a közmű üzemeltető telkén belül kell elhelyezni. Ettől eltérő esetben szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a helyet biztosítani. (2) A közműlétesítmények elhelyezésére vonatkozóan az OTÉK előírásait, valamint a megfelelő ágazati előírásokat kell figyelembe venni. (3) A közműhálózatok és létesítmények ágazati előírások szerinti biztonsági övezetének is közterületre kell esni, ettől eltérő esetben szolgalmi jogi bejegyzéssel kell aterületi igényt biztosítani. Közművek számára szolgalmi jogi bejegyzést csak olyan telekrészre szabad bejegyezni, ahol építési korlátozást nem okoz. A védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemelő hozzájárulása esetén engedélyezhető. (4) Új közművezetékek létesítésekor és egyéb építési tevékenység (útépítés, építményépület, műtárgy- építés stb.) esetén a kivitelezés során a meglévő közművezetékek nyomvonalával, vagy közműlétesítmény telepítési helyével ütköző építéseknél a meglevő közművezetékek, vagy közműlétesítmények kiváltását, vagy szabványos keresztezését ágazati előírások szerint kell kivitelezni. (5) A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor, szabványos keresztezés kiépítésekor annak - szükség esetén - egyidejű rekonstrukciójáról is gondoskodni kell. A kiváltandó feleslegessé vált közműveket fel kell bontani, felhagyott vezeték nem maradhat a földön. (6) Épületek építésére engedély csak az övezeti előírásoknak megfelelő közművesítés biztosítása esetén adható. (7) A Vecsés-Budafok földgázvezeték biztonsági övezetén belül a 6/1982. IPM sz. rendelet előírásai az irányadók. A biztonsági övezeten belül csak a Bányakapitányság engedélyével lehet munkát végezni. (8) A későbbiekben készülő bármilyen közműtervet jelen terv közműellátási javaslataival egyeztetni kell. (9) A tervezési területen közmű építési tevékenységet folytatni a felszíni vízrendezés után 21

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya Nagytarcsa Község Önkormányzatának 7/1996. számú rendelete a község belterületéhez csatolt 749 hrsz.-ú lakóterület helyi szabályozási és építési elıírásairól, és az egyes építési munkák engedélyezésérıl

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Helyi Építési Szabályzat

Helyi Építési Szabályzat SZIGETCSÉP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Építési Szabályzat ( 14/2004 ( XII.01.) és 11/2008. (XII.18.) számú önkormányzati rendeletekkel módosított 9/2000(XII.06) számú önkormányzati rendelete ) (egységes

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete a Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2003. (VII.3.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Felcsút

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 a a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5 Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (II.27) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005.(XII.15.)

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 36/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 36/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület 36/200. (VII.2.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület MIKLÓS U. RAKTÁR U. SZENTENDREI ÚT 8239/ HRSZ-Ú TELEK (Z-FK) ÉSZAKI HATÁRA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m)

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Bánhida, Madách-kert helyi építési szabályzatának felülvizsgálatával összefüggő../2014. (..) önkormányzati rendelete az 53/2009. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2007 JÓVÁHAGYVA A 23/2007. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS A 6/2007. (IV. 28.) SZÁMÚ RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2007. JANUÁR 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27./2003. (IX.08.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT -

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(1) A HÉSZ 1. (1) bekezdés a) pontja az alábbi ponttal egészül ki:

(1) A HÉSZ 1. (1) bekezdés a) pontja az alábbi ponttal egészül ki: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2015 (V. 04) önkormányzati rendelete Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TMT Településrendezési és Műszaki Társulás 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel: (56) 419 087 tmt@chello.hu Sz: 12/2005. TÁPIÓSZELE Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT H. É. SZ. ÉS

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2008. (IV. 7.) RENDELETE a Budapest III. kerület Remetehegyi út - Nyereg utca Haránt utca 16489/ hrsz.-ú erdő Remete köz által határolt terület

Részletesebben

Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz)

Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz) Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz) Készült: Budapest, 2010-04 Értékesítő: Budaestate Kft, Tel: +36 1 4748787, info@budaestate.hu

Részletesebben

Bükkszék Község Önkormányzata 11/2007. (10. 03.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról (egységes szerkezetben)

Bükkszék Község Önkormányzata 11/2007. (10. 03.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról (egységes szerkezetben) Bükkszék Község Önkormányzata 11/2007. (10. 03.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról (egységes szerkezetben) Bükkszék község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE

Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE Badacsonytördemic község helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 4/2005.

Részletesebben

37/2003. (XI. 25) Budapest Csepel Önkormányzat Kt. rendelete

37/2003. (XI. 25) Budapest Csepel Önkormányzat Kt. rendelete 37/2003. (XI. 25) Budapest Csepel Önkormányzat Kt. rendelete a 17/2003. (VI. 24.) Budapest-Csepel Önkormányzat Kt. rendelettel módosított, a Budapest, XXI. ker. - Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Részletesebben

A BUDAPEST, III. KERÜLET TESTVÉRHEGYI LEJTŐ JABLONKA ÚT GÖLÖNCSÉR UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

A BUDAPEST, III. KERÜLET TESTVÉRHEGYI LEJTŐ JABLONKA ÚT GÖLÖNCSÉR UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2005. (IX.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE A BUDAPEST, III. KERÜLET TESTVÉRHEGYI LEJTŐ JABLONKA ÚT GÖLÖNCSÉR UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011.(X.12.) önkormányzati rendelete az építésügyi engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettségről Szikszó Város Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 25/1997. (VII. 3.) sz. önkormányzati rendelete A GÉPJÁRMŰ VÁRAKOZÓHELYEK MEGVÁLTÁSÁRÓL. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 13/ 2001. (III.02.) Ök. sz. rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 13/ 2001. (III.02.) Ök. sz. rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 13/ 2001. (III.02.) Ök. sz. rendelete a Budapest, XXIII., Mezőlak utca - Szent László utca - Mesgye utca - Nyír utca által határolt terület szabályozási

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

SAN MARCO UTCA - SELMECI UTCA - BÉCSI ÚT - KENYERES UTCA

SAN MARCO UTCA - SELMECI UTCA - BÉCSI ÚT - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2003. (X.2.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület SAN MARCO UTCA

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs, Nagyárpádi városrész Kanizsai Dorottya úttól északra Kemény Zsigmond úttól nyugatra eső terület szabályozási tervének

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I. 28

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I. 28 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Egységes szerkezetben a 16/2011.(V.26.) önkormányzati

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT Helyi építési szabályzat: ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 16/2001. (VI.15.) SZÁMÚ RENDELETE ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL (ZÉSZ) Zalaegerszeg

Részletesebben

ŐSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ŐSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ŐSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 1 ŐSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ Jóváhagyandó és alátámasztó munkarészek MEGRENDELŐ: Ősi Község Önkormányzata

Részletesebben

Önkormányzati rendelet

Önkormányzati rendelet Önkormányzati rendelet Hernádkak község Szabályozási Tervéhez Hernádkak község Önkormányzatának 17/2003. (X.7.) sz. rendelete Hernádkak község igazgatási területére vonatkozó Szabályozási Terv jóváhagyásáról

Részletesebben

1. Jelen rendelet alkalmazása és hatálya

1. Jelen rendelet alkalmazása és hatálya ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2006. (IV.13.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT TESTVÉRHEGYI LEJTŐ Z-VP KERETÖVEZETŰ TERÜLET GÖLÖNCSÉR UTCA KÉKFESTŐ KÖZ

Részletesebben

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete A település igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról A Képviselő- testület! Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 4/1999. (III. 31.) rendelettel módosított 23/1998. (X. 13.) rendelete a Budapest XVI. kerület Rákosi út- Nádor utca-budapesti út-rózsa utca által határolt terület

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2002. (VI.21.) rendelete a helyi építési szabályzatról Berzék község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város. Közgyûlésének. 10/1999. (IV. 1.) sz. r e n d e l e t e. a Korányi-Pazonyi összekötõ úttól északra fekvõ terület

Nyíregyháza Megyei Jogú Város. Közgyûlésének. 10/1999. (IV. 1.) sz. r e n d e l e t e. a Korányi-Pazonyi összekötõ úttól északra fekvõ terület Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének 10/1999. (IV. 1.) sz. r e n d e l e t e a Korányi-Pazonyi összekötõ úttól északra fekvõ terület Helyi Építési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról A Közgyûlés

Részletesebben

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Vértesboglár Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről (a 6/2008.(IX.15.) sz. Önkormányzati

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya 1.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

I. Fejezet Általános előírások 1.. (1) E rendeletben foglalt helyi építési szabályzat Galambok község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános előírások 1.. (1) E rendeletben foglalt helyi építési szabályzat Galambok község közigazgatási területére terjed ki. Galambok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (V.01.) számú rendelete Galambok község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról. I. Fejezet Általános előírások 1.. (1) E rendeletben

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 48/2004.(VIII. 11.) ÖR számú rendelete a Tiszaföldvári Építési Szabályzatról 1

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 48/2004.(VIII. 11.) ÖR számú rendelete a Tiszaföldvári Építési Szabályzatról 1 Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 48/2004.(VIII. 11.) ÖR számú rendelete a Tiszaföldvári Építési Szabályzatról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva a legutóbbi módosítást tartalmazó 28/2009.(IX.29.) önkormányzati

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a Pestszentlőrinc Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai /013.(VI.30.) Önk. rendelettel jóváhagyott HÉSZ 5. melléklete ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai // (m ) min-max 3 Nagyvárosias lakóterület építési

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2011. (II.18.) számú rendelete a gépjármű-várakozóhelyek kialakításának rendjéről

Nádudvar Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2011. (II.18.) számú rendelete a gépjármű-várakozóhelyek kialakításának rendjéről Nádudvar Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2011. (II.18.) számú rendelete a gépjármű-várakozóhelyek kialakításának rendjéről Nádudvar Város Képviselőtestülete(továbbiakban: Képviselőtestület)

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete Budapest X. kerület, Újköztemető és környéke Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

10/2015. (IV.15.) 7/2005. (XI.

10/2015. (IV.15.) 7/2005. (XI. Alsóörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV.15.) önkormányzat rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 7/2005. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához 3. Napirend helyi építési szabályzat módosításának előkészítése 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.129-7 P A N N O N H A L M A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 1 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E VÁRPALOTA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2009. MÁJUS

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁSA II/2. FEJEZET EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁS. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2010.(VIII.26.) sz. rendelete a 11/2005.(IV.14.) sz. rendeletével jóváhagyott

Részletesebben