EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYSÉGES SZERKEZETBEN"

Átírás

1 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2001. /IV.19./ önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló Évi LXV. tv /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló évi XLIII. tv. 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet (továbbiakban: TeR) rendelkezéseire is figyelemmel - az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A rendelet hatálya Sárvár város közigazgatási területén működő és létesítendő valamennyi köztemetőre, továbbá az ezek fenntartásával és a temetésekkel kapcsolatos tevékenységekre, valamint azok folytatóira terjed ki. 1.) Sárvár város területén az alábbi köztemetőkbe lehet temetkezni, vagy urnát elhelyezni: a) városi temető b) rábasömjéni temető. 2.) Lezárt temetők: a) péntekfalui temető, b) XIII városi temető, c) hegyközségi temető, d) izraelita temető, e) lánkapusztai temető. 3.) Felekezeti temető: a) sári temető. 4.) A városi temetőben lévő internáltak temetőjét az önkormányzat kegyeleti parkként tartja fent. 5.) A felekezeti temető fenntartása és üzemeltetése az illetékes egyházi szervek feladata ) 2 Az önkormányzat a tulajdonában álló lezárt temető vagy temetőrész átalakításával - a kulturális örökség védelméről szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével - a helyi építési szabályzat előírásainak megfelelően, kegyeleti parkot hozhat létre. A kegyeleti park kert jellegű fenntartásáról az Önkormányzat gondoskodik. A KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE 3. 1 Módosítások: 30/2001./VI.21./, 26/2002./X.17./, 11/2003./III.19./, 22/2005./VI.23./, 25/2005./IX.22./, 4/2007./I.25./, 27/2008./IX.18./ 42/2008. /XII. 19./, 35/2009. /XII.18./, 32/2010. /XII./16./ 32/2011.(XII.16.) és 34/2012.(XII.17.) rendelet 2 Beiktatta a 25/2005. (IX.22.) sz. ö.r.1., hatályos: IX. 22.-től

2 2 1.) Sárvár város közigazgatási területén köztemető létesítése és bővítése az önkormányzat feladata. 2.) 3 A köztemetők fenntartásáról és üzemeltetéséről az önkormányzat a Városgazdálkodás Sárvár (továbbiakban: üzemeltető) útján gondoskodik. 3.) A feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a képviselő-testület az üzemeltető éves költségvetésében biztosítja. 4.) 4 5.) 6.) 4. 1.) A köztemető területe ideértve a parcellákat és a sírhelyeket is és létesítményei feletti rendelkezési jog még ideiglenesen sem adható át, használatukra bérleti szerződés nem köthető. 2.) A köztemető korlátozott használatú közterületnek minősül. 3.) Köztemető fenntartására irányuló tevékenységet csak a köztemető üzemeltetője végezhet, melynek során az önkormányzat megbízásából jár el, képviseli érdekeit, együttműködik más szolgáltatókkal, illetve hatóságokkal. 4.) Az üzemeltető temetkezési tevékenységet sem közvetlenül, sem temetkezési vállalkozó megbízásából nem végezhet. Tevékenysége ellátása során biztosítani kell, hogy az egyes temetkezési szolgáltatók azonos eséllyel vállalkozhassanak. 5.) 5 Üzemeltető költségvetési előirányzata terhére, a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal előzetes véleményezése mellett amerikai jellegű urnás sírboltot alakíthat ki, önköltségi áron történő továbbértékesítés céljára. 6.) A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési, illetve kártérítési felelősség sem az önkormányzatot, sem az üzemeltetőt nem terheli. 1.) 6 2.) 5. 3.) 7 Az elhunyt temetőben történő eltemetését /elhelyezését/ az utolsó bejelentett lakóhely figyelembe vételével kell biztosítani. Nem sárvári lakosú elhunyt sárvári köztemetőben történő eltemetésére az üzemeltető ad engedélyt. 3 A bekezdést módosította a 18/2013. (VI.28.) 1. -a, hatályos június 29.-től 4 A bekezdéseket hatályon kívül helyezte a 18/2013. (VI.28.) 8. -a 5 A bekezdést módosította a 18/2013. (VI.28.) 1. -a, hatályos június 29.-től 6 A bekezdéseket hatályon kívül helyezte a 18/2013. (VI.28.) 8. -a 7 a bekezdést módosította a 30/2001./VI.21./ sz. ö.r. 1. -a, hatályos VI.22.-től eredeti szöveg: Az elhunyt temetőben történő eltemetését /elhelyezését/ az utolsó bejelentett lakóhely figyelembe vételével kell biztosítani. Nem sárvári lakosú elhunyt sárvári köztemetőben történő eltemetésére az üzemeltető ad engedélyt, a mindenkori sírhelydíjon felüli a rendelet mellékletében meghatározott pótdíj megfizetését követően.

3 3 4.) A temetőben már korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról az üzemeltető gondoskodik. Az urna kiadását az kérheti, aki a hamvasztásról gondoskodott, vagy az elhalt közeli hozzátartozója. 5.) Amennyiben az urna kiadását kérő személy nem azonos a hamvasztásos temetésről gondoskodóval, úgy az urna részére történő kiadásához a temetésről gondoskodótól hozzájárulást kell beszerezni. Ilyen személy hiányában a hozzájárulást a Ptk ának b. pontja szerinti sorrendben az elhalt közelebb álló hozzátartozójától kell beszerezni ) A temetőt sírhelytáblákra, gyermeksírhely, urnasírhely, sirbolttáblákra, valamint hamvak szétszórására alkalmas területekre lehet felosztani. 2.) A sírhelytáblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével szabályszerű eljárás mellett ki lehet üríteni és temetés céljából igénybe lehet venni. Külön sírhelytáblákat kell kijelölni a felnőtt, a 10 éven aluli gyermekek, valamint a halva születettek, az elvetélt magzatok és a csonkolt testrészek eltemetésére. 3.) A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámokkal sírhelyekre kell felosztani. A díszsírhelyeket, sírbolthelyeket külön kell megjelölni. 4.) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhelytáblákon fő szabályként folytatólagos sorrendben kell felhasználni. 5.) 8 6.) Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül sírhelyben /rátemetéssel/, urnasírban, urnafülkében, vagy sírboltban lehet elhelyezni. 7.) 9 A lezárt temetőket mindaddig kegyeleti helyként kell gondozni, amíg a felszámolásáról döntés nem születik. 8.) Lezárt temetőben és sírhelytáblából a holttest-maradványokat exhumálás útján lehet áthelyezni s használatban lévő temetőbe /sírhelytáblába/. Az exhumálást csak az ÁNTSZ engedélye és előírásai szerint lehet elvégezni, lezárt temetőből történő elszállításhoz az üzemeltető külön engedélye is szükséges ) Az egyes temetési helyekért a díszsírhelyek kivételével az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértéklét a rendelet melléklete tartalmazza. 2.) Az egyszeri megváltás időtartama: a) sírbolt esetén 60 év, b) urnasírbolt esetén 25 év, c) sírhely esetén 25 év, d) urnafülke, urnasírhely esetén 10 év, e) 10 amerikai jellegű urnás sírbolt esetén 25 év, 8 Módosította a 35/2009. /XII.18./ sz. ö.r. 6.. (2) bek., hatályos: I. 1.-től 9 A bekezdést hatályon kívül helyezte a 18/2013. (VI.28.) 8. -a 10 Beiktatta:a 26/2002. (X.17.) sz. ö.r. 2. -a,, hatályos: X. 19.-től

4 4 f) 11 a városi temetőben található Berke-kriptából kialakított urnasírhelyek esetén 60 év. Az üzemeltető a c) és d) pont szerinti temetkezési helyek kétszeres időtartamra történő megváltását is engedélyezheti. 3.) A használati idő eltelte után a temetési helyek külön tiltó rendelkezés hiányában újabb ciklusra megválthatók. 4.) Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 5, az egyéb temetkezési helye 3 éven belül ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni. 5.) Sírhelytábla vagy egész temető lezárásáról és/vagy kiürítéséről a képviselő-testület dönt. A temető kiürítését megelőzően azt három alkalommal egy országos lapban és a helyi sajtóban, valamint a temetői hirdetőtáblán közhírré kell tenni úgy, hogy az első közzététel a kiürítést megelőzően 6 hónappal, a továbbiak pedig kéthavonta történjenek. 6.) Ha a használat a 4.) és 5.) bekezdésben foglalt okok miatt szűnik meg, a temetkezési hely feltárásakor a kiürített sírokból származó holttest-maradványokat közös sírhelyben kell elhelyezni, amelyről az elhunyt hozzátartozói, az ő rendelkezésük hiányában a kegyeleti szokások, valamint a közegészségügyi előírások betartása mellett az üzemeltető köteles gondoskodni. 7.) 12 8.) 13 9.) 14 A temetési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet, de a sírhelyet újra megváltó hozzátartozó használati jogot szerez. A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója. 10.) 15 Lezárt temető vagy temetőrész betemetett sírjai, sírboltjai felett létesített síremlékek használati idő le nem jártáig kegyeleti szempontból nem idegeníthetőek el és más sírra, sírboltra nem helyezhetők át. Lezárt sírhelytáblában temetési helyre urna elhelyezhető, koporsós temetés csak sírboltba vagy kettős sírhelybe engedélyezhető. 11.) Kiürítés során a temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak az üzemeltetőnek történt előzetes bejelentés után szabad. A rendelkezési jogosultságot a bejelentés során valószínűsíteni kell. Mindez csak a temetőrész lezárásakor gyakorolható. 12.) A temettető kívánságára történő halott, illetőleg urna áthelyezés, vagy urna kiadás folytán megürült sírhelyek és urnafülkék számlával igazolt megváltási díjának időarányos részét a jogosult részére vissza kell téríteni. 13.) A temettetőknek az elhaltak hűtéséért hűtési díjat kell fizetni a rendelet mellékletében meghatározottak szerint. 7/A Beiktatta a 25/2005. (IX.22.) sz. ö.r. 4. -a, hatályos: IX. 22.-től 12 A bekezdést hatályon kívül helyezte a 18/2013. (VI.28.) 8. -a, 13 A bekezdést hatályon kívül helyezte a 18/2013. (VI.28.) 8. -a 14 a bekezdés második mondatát beiktatta a 25/2005. (IX.22.) sz. ö.r. 6. -a, hatályos: IX. 22.-től 15 a bekezdés második mondatát beiktatta a 25/2005. (IX.22.) sz. ö.r. 6. -a, hatályos: IX. 22.-től 16 beiktatta a 35/2009. /XII.18./ sz. ö.r. 1. -a, hatályos: I. 1.-től

5 5 A temetési hely használati joga az eltemetni kívánt személy halálát követően váltható meg. Több személy eltemetésére szolgáló temetési hely használati joga a temetési helyre elsőként temetni kívánt személy halálát követően váltható meg. 1.) A temetőben lévő sírhelyek méretei: a) felnőtt sírhely: 2,10 m hosszú, 2,00 m mély, 0,90 m széles, b) kettes sírhely: 2,10 m hosszú, 2,00 m mély, 1,90 m széles, c) gyermeksírhely: 1,30 m hosszú, 1,60 m mély, 0,60 m széles, d) urna földbe temetésénél: 0,80 m hosszú, 1,00 m mély, 0,60 m széles, e) sírboltok: - felszíni méretei: 2 személyes sírbolt hossza 2,90 m, szélessége 1,60 m, 4 személyes sírbolt hossza 2,90 m, szélessége 2,10 m, 6 személyes sírbolt hossza 2,90 m, szélessége 2,70 m, 8 személyes sírbolt hossza 2,90 m, szélessége 3,80 m, - belső méretei: 2 személyes sírbolt hossza 2,30 m, szélessége 1,00 m, mélysége 2,20 m, 4 személyes sírbolt hossza 2,30 m, szélessége 1,80 m, mélysége 2,20 m, 6 személyes sírbolt hossza 2,30 m, szélessége 2,40 m, mélysége 2,20 m, 8 személyes sírbolt hossza 2,30 m, szélessége 3,20 m, mélysége 2,20 m, f) 17 amerikai jellegű urnás sírbolt: - felszíni méretei: hossza: 1,20 m, szélessége: 1,20 m, - belső méretei: hossza: 0,60 m, szélessége 0,60 m, mélysége 0,40 m. 2.) ) Mélyített felnőtt sírhelybe (220 cm) tisztiorvosi engedély alapján még egy koporsó temettethető. 4.) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is temethető. Koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírba még 4 urna helyezhető el. 5.) Felnőtt sírhelydíj befizetése mellett a felnőtt sírhelytáblába 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lenni. 6.) Az elhalálozástól számított öt éven belül sír (sírbolt) felnyitására engedély hamvasztás, más temetőbe való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve nyomozó hatóság rendelkezésére adható. A kolerában, pestisben, leprában, sárgalázban, kiütéses tífuszban, takonykórban, AIDS-ben, vírusos hemorrhagiás lázban elhunytak temetési helyének megnyitására csak az elhalálozástól számított egy év elteltével adható engedély. 7.) 19 A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet. Amennyiben sírhely, sírbolt köré szilárd burkolat kerül, csúszásmentes felülettel kell kivitelezni. 8.) A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező. A hant nélküli parcellák létesítésére kijelölt területen sírdomb nem alakítható ki. 17 Beiktatta: a 26/2002. (X.17.) sz. ö.r. 3. -a,, hatályos: X. 19.-től 18 A bekezdést hatályon kívül helyezte a 18/2013. (VI.28.) 8. -a 19 A második mondatot beiktatta a 34/2012.(XII.17.) rendelet 1. -a, hatályos január 1. napjától

6 6 9.) Rátemetés esetén a baleset elkerülése végett a síremléket a temettetőnek le kell bontania és újból, biztonságosan fel kell állítania. 10.) 20 A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja. Az eltemettető ettől eltérően rendelkezhet, ha az anya halála és az újszülött perinatális halála miatt az eltemetés egy időben történik. 1.) Sírboltot csak kiviteli terv alapján lehet építeni, a tervet az üzemeltetőnek be kell mutatni. 2.) A sírbolt felett rendelkezőnek az tekinthető, aki a használati díjat megfizette. 3.) 21 4.) ) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók. 6.) A sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen túl kettő férőhelyes sírboltban további 8 urna, négy személyes sírboltban további 14 urna, hat személyes sírboltban további 20 urna, nyolc személyes sírboltban további 30 urna helyezhető el. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa (birtokosa) a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltban az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők el. A sírbolt tulajdonosának (birtokosának) kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában, illetőleg gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell helyezni. Ebben az esetben a maradványok csak egy urnahelynek számítanak. 1.) 24 9/A ) 3.) 4.) A közköltségen történő temetés esetén a temetésre kötelezett személyt a temetés helyéről és idejéről értesíteni kell ) 25 A holttest elhamvasztásához a 2.) bekezdésben foglaltak kivételével a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság engedélye szükséges. 20 Beiktatta a 25/2005. (IX.22.) sz. ö.r. 7. -a, hatályos: IX. 22.-től 21 A bekezdést hatályon kívül helyezte a 18/2013. (VI.28.) 8. -a 22 A bekezdést hatályon kívül helyezte a 18/2013. (VI.28.) 8. -a 23 Beiktatta a 25/2005. (IX.22.) sz. ö.r. 9. -a, hatályos: IX. 22.-től 24 A bekezdéseket hatályon kívül helyezte a 18/2013. (VI.28.) 8. -a

7 7 2.) A kórházban elhunyt személy, valamint rendőri intézkedéssel boncolásra szállított holttest elhamvasztását a boncorvos engedélyezi ) 26 A polgármester azon elhunyt személyeknek, akik a) Sárvár város díszpolgára címet kapott, b) Széchenyi-díjat, Kossuth-díjat kapott és sárvári születésű, vagy életvitelszerűen Sárváron lakott, c) Olimpiai játékokon érmet szerzett, és sárvári születésű, vagy életvitelszerűen Sárváron lakott, d) aki legalább egy teljes cikluson keresztül betöltötte Sárvár város polgármesteri tisztségét, vagy legalább négy éven keresztül betöltötte Sárvár város tanácselnöki tisztségét díszsírhelyet adományozhat. 2.) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan. 3.) A díszsírhelybe sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett elhalt özvegye és elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói (szülők, gyermekek) is eltemethetők. 4.) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában a jegyző megbízására és a Polgármesteri Hivatal költségére az üzemeltető köteles gondoskodni. 5.) A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a temető üzemeltetőjét írásban kell értesíteni. 6.) A díszsírhely parcellában a koporsónak a földbe temetése vagy elhamvasztás után az urna kolumbáriumba helyezése megengedett. 11/A ) A köztemető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos díjakat a rendelet melléklete tartalmazza. 2.) A 7. /9/ bekezdése szerinti újraváltás időtartama megegyezik a temetési hely (sírbolt, urnasírbolt, sírhely, urnafülke, urnás sírhely) használati idejével, díja az újraváltás időpontjában hatályos temetési hely díjával azonos. 3.) Az urna 8. /4/ bekezdése szerinti sírhelybe helyezésének díja a sírhelybe helyezés időpontjában hatályos sírhely díjával azonos. A sírhely használati ideje ebben az esetben nem hosszabbodik meg, kivéve, ha a temetési helyet (sírhelyet) újraváltja a hozzátartozó. Ebben az esetben a sírhely újraváltási díjának a hozzátartozó csak az időarányos részét köteles megfizetni. 4.) Az urnafülkében tárolt urnák számának bővülése esetén a változás időpontjában hatályos díjak különbözete fizetendő. 25 a bekezdést módosította a 18/2013. (VI.28.) 2. -a, hatályos június 29.-től 26 a bekezdést módosította a 27/2008. (IX.18.) sz. ö.r. 1. -a, hatályos X.1.-től 27 Beiktatta a 4/2007. (I.25.) sz. ö.r. 1. -a, hatályos: II.1.-től

8 8 TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ) 28 Az üzemeltető köteles a temetkezési vállalkozóknak a temetkezési napokon hétfőtől péntekig naponta 8 és 16 óra között, téli időszámítás esetén 8 és óra között igény szerint és bejelentési sorrend alapján a temetést biztosítani. 2.) 29 3.) A temetési vállalkozók kötelesek együttműködni a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében a temető üzemeltetőjével, az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és érdekeltekkel. 4.) 30 5.) A temetési vállalkozónak olyan magatartást kell tanúsítani, és üzletpolitikát kialakítani, hogy a megrendelők igényét adottságaiktól, lehetőségeiktől függően teljes körűen kielégíthessék. Ennek érdekében: - folyamatosan álljanak rendelkezésre (ügyelet, ügyfélszolgálat útján), - rendkívüli szolgáltatást is vállaljanak (pl. baleset, stb.), - készen álljanak helyettesítésre (vállalkozáson belül vagy más vállalkozó közreműködésével), - a szolgáltatás eszközeit tekintve megfelelő tartalékkal rendelkezzenek. 6.) 31 7.) 32 8.) 33 9.) 34 A temetkezési vállalkozók kötelesek az üzemeltető által biztosított ravatalfelszerelést használni, és a felszerelésért teljes anyagi felelősséggel tartoznak. A városi temetőben saját felszerelésként csak a koporsószállítót és a hangosító berendezést használhatják. A külső kandeláberek feltöltését a vállalkozók saját költségükön végzik igény szerint. Temetési szertartásnál a ravatalozónál tilos gyertyát, valamint cserepes virágot kihelyezni ) A temetési hely birtokosa által végezhető munkák: a) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása, b) cserepes, vágott és művirág, koszorú elhelyezése, 28 a bekezdést módosította a 18/2013. (VI.28.) 3. -a, hatályos június 29.-től 29 A bekezdést hatályon kívül helyezte a 18/2013. (VI.28.) 8. -a 30 A bekezdést hatályon kívül helyezte a 18/2013. (VI.28.) 8. -a 31 A bekezdést hatályon kívül helyezte a 18/2013. (VI.28.) 8. -a 32. A bekezdést hatályon kívül helyezte a 18/2013. (VI.28.) 8. -a 33 A bekezdést hatályon kívül helyezte a 18/2013. (VI.28.) 8. -a 34 Beiktatta a 18/2013. (VI.28.) 4. -a, hatályos június 29.-től 35 A szakaszt hatályon kívül helyezte a 18/2013. (VI.28.) 8. -a

9 9 c) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a 2 m-es magasságot és beletartoznak az üzemeltető által engedélyezett faj és fajtacsoportba. Az engedélyezett fajták jegyzékét a hirdetőtáblán ki kell függeszteni. 2.) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni ) 36 Sírbolt, síremlék állításához, valamint a 14. -ban felsoroltakon kívül egyéb munkálatokhoz az üzemeltető előzetes engedélye szükséges. Be kell jelenteni továbbá ezen munkálatok végzésének időpontját és várható időtartamát. Sírbolt, síremlék állításához jogszabályban meghatározott esetekben építéshatósági engedély is szükséges. 2.) A előírt engedély hiánya vagy az attól való eltérés esetén, továbbá a ) bekezdésében szereplő kötelezettség elmulasztásakor az üzemeltető: a) a sírhely birtokosát határidő kitűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére, b) a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi (elvégezteti) és annak költségeit áthárítja a sírhely birtokosára. 3.) 37 A városi temetőben található Berke-kriptából kialakított urnasírhelyek használata esetén a síremlék állítója köteles az üzemeltető által készíttetett vésés nélküli fedlapokat igénybe venni. A Berke-kriptára vonatkozó, a rendelet melléklete szerinti emelt összegű díj a fedlap árát is tartalmazza. NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE ) Halottat csak halottvizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni, vagy elhamvasztani. A halottvizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik. 2.) A temető tulajdonosa az új sírmezők (sírnegyedek, sírparcellák) megnyitása előtt köteles gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről és annak jegyző által történő jóváhagyásáról. A temetőtérképet a temető-nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. A temetési rend megváltoztatása (sírok átminősítése) csak a jegyző engedélyével történhet a térkép módosításával. A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig a temető üzemeltetőnek a tűztől védve, páncélszekrényben kell megőriznie, azt követően pedig átadni a levéltárnak. 3.) 38 A nyilvántartókönyve a Törvény 18. (2) bekezdésében meghatározott adatokat kell bejegyezni. A nyilvántartókönyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a megváltásra jogosult személy nevét és címét. Az ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság nevét, az eljárás ügyszámát is. 4.) Külön jegyzéket kell vezetni a temetőben elhelyezett halva született gyermekekről. A jegyzékben fel kell tüntetni a halva született anyjának nevét, az elhantolás (urna elhelyezés) időpontját és a föléje tűzött fejfa sorszámát. 36 a bekezdés utolsó mondatát beiktatta a 25/2005. (IX.22.) sz. ö.r a, hatályos: IX. 22.-től 37 a bekezdést beiktatta a 25/2005. (IX.22.) sz. ö.r a, hatályos: IX. 22.-től 38 a bekezdés első mondatát módosította a 35/2009. /XII.18./ sz. ö.r. 3. -a, hatályos: I. 1.-től a bekezdés utolsó mondatát beiktatta a 25/2005. (IX.22.) sz. ö.r a, hatályos: IX. 22.-től

10 10 5.) 39 6.) 7.) 8.) 9.) A TEMETŐK RENDJE ) 40 A köztemetők nyitva tartása: Nyári időszámítás esetén: óráig - ebből június, július, augusztus hónapokban óráig Téli időszámítás esetén: óráig - ebből október 30. és november 3. között óráig 2.) A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni. 3.) A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni. 4.) A temetőben miundenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani. Munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást. 5.) A temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos. 6.) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható. 7.) A sírok és urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül. 8.) A temetőben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig szabad. Ügyelni kell arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszély ne okozzon. 9.) A temetők területére kutyát bevinni a vakvezető kutya kivételével tilos! 10.) A kolumbárium fülkék előrészén a közízlést sértő virágtartók, díszítések vagy feliratok nem helyezhetők el ) Az építőnek a hozzájárulása szükséges építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési vagy bontási munkák elvégzéséhez. 2.) 41 A síremlék készítő vállalkozónak síremlék állítás esetén a rendelet mellékletének 5. pontjában meghatározott díjat kell fizetni. 39 A bekezdéseket hatályon kívül helyezte a 18/2013. (VI.28.) 8. -a 40 a bekezdést módosította a 18/2013. (VI.28.) 5. -a, hatályos június 29.-től 41 a bekezdést módosította a 18/2013. (VI.28.) 6. és 8. -a, hatályos június 29.-től

11 11 3.) 42 Első síremlék állítása esetén, valamint régi síremlék felújítása esetén rendelet mellékletében meghatározott díjat kell fizetni. 4.) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát vagyonvédelmi okokból csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni. 1.) A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral és kerékpárral behajtani, és ott közlekedni tilos ) Az 1.) bekezdésben foglalt tiltás a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat végzőkre és esetenként a láthatóan idős betegekre nem vonatkozik. 20. A panaszügyintézés üzemeltető feladata, melyet központi telephelyén lát el. 43 Az üzemeltető köteles az ügyfélszolgálattal, a panaszügyintézéssel, a temető rendjével, valamint a hatályos temetőüzemeltetéssel és temetőfenntartással kapcsolatos díjakkal kapcsolatos információkat elektronikus formában is közzétenni A temetői munkák során (így különösen: rátemetés, exhumálás, áthelyezés) talált értékekről (ékszer, nemesfémből készült protézis) és a találás körülményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A talált érték biztonságos megőrzéséről gondoskodni szükséges a jogosultnak történő átadásig. HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 23. A jelen rendelet július 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének a temetők rendjéről szóló 6/1994./III.29./ számú rendelete. Sárvár, április 19. /:Dr. Dénes Tibor:/ polgármester /:Dr. Szijártó Valéria:/ jegyző Kihirdetve: április Módosította: 4/2007. (I.25.) sz. ö.r. 1. -a, hatályos: II.1.-től Eredeti szöveg: Első síremlék állítása esetén a rendelet mellékletében meghatározott díjat kell fizetni. 43 Beiktatta a a 35/2009. /XII.18./ sz. ö.r. 4. -a, hatályos: I. 1.-től 44 hatályon kívül helyezte a 18/2012. /V.29./ ö.r. 1. e) pontja, hatályos június 1.-től

12 12 /:Dr. Szijártó Valéria:/ jegyző

13 melléklet a 20/2001. (IV.19.) önkormányzati rendelethez TEMETŐÜZEMELTETÉSSEL ÉS FENNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS DÍJAK, SÍRHELYDÍJAK JANUÁR 1. NAPJÁTÓL 1. Sírbolthely díja 60 évre /7. (1)/: 2 személyes sírbolthely: bruttó: ,-Ft 4 személyes sírbolthely: bruttó: ,-Ft 6 személyes sírbolthely: bruttó: ,-Ft 8 személyes sírbolthely: bruttó: ,-Ft 2. Sírhelyek díja 25 évre /7. (1)/: útmenti sorban: bruttó: ,-Ft minden más helyen: bruttó: ,-Ft gyermeksírhely: bruttó: ,-Ft A díj egyszemélyes sírhelyre vonatkozik. Többszemélyes sírhely esetén a díj többszörös. 3. Urnafülke használati díj /7. (1)/: tárolási díj 10 évre 1 db urna esetén: tárolási díj 10 évre 2 db urna esetén: amerikai jellegű urnás sírbolt 4 urna elhelyezésére 25 évre: bruttó: ,- Ft bruttó: ,-Ft bruttó: ,-Ft Berke-kriptából kialakított urnasírhelyek használati díja 60 évre (15.. /3/): 1 db. urna esetén: bruttó: ,-Ft 2 db. urna esetén: bruttó: ,-Ft Az időközben megváltozott urnaszám esetén a mindenkor aktuális díj különbözete fizetendő. 4. A megállapított sírhelydíjon felül 30% pótdíjat köteles fizetni az, aki a nem sárvári lakos elhunytat a sárvári köztemetőben kívánja eltemetni. TOVÁBBI DÍJAK: 5. Temető fenntartási hozzájárulás első síremlék állítása esetén /18. (2)/: régi síremlék felújítása esetén: bruttó: 5.890,-Ft/alk. bruttó: 3.890,-Ft/alk. 6. Halotti hűtési díj /7. (11)/: bruttó: 2.340,-Ft/elhalt/nap Temetői létesítmények igénybevételének és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díja: Városi temető Rábasömjéni temető bruttó: ,- Ft/szertartás bruttó: ,- Ft/szertartás 45 Megállapította a 34/2012.(XII.17.) rendelet 2. -a, hatályos január 1. napjától 46 a 7, pontot módosította a 18/2013. (VI.28.) 1. mellékelte, hatályos június 29.-től

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 52-67 Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 4/146-1/2010. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl 1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl Az Országgyûlés az elhunyt személyek emlékének méltó megõrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1.

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1. Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT Polgárdi, 2008. február 1. 1.. Bevezető rendelkezések 1. A temető a Polgárdi Római Katolikus Egyházközség

Részletesebben

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető:

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető: TEMETŐSZASÁLYZAT (a vastagon szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A temetőszabályzatot kiadó plébánia neve: Római Katolikus Plébánia címe: 6120 Kiskunrnajsa, Iskola u. 2. a temető

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről a 8/2001.(V.14.) sz. a 1/2003. (I.20.) sz. rendelettel és a 28/2004. (XII.13.) sz. rendelettel

Részletesebben

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra Szakmai támogatók: Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület Magán Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete Temetőkertészek és Temetőfenntartók Egyesülete Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János

Részletesebben

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 20/2002. (XII. 18.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a helyi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL Hatályos: 2013. augusztus 29-től Sávoly Község Önkormányzatának

Részletesebben

A JÓSZÍV TEMETKEZÉSI SEGÉLYT BIZTOSITÓ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

A JÓSZÍV TEMETKEZÉSI SEGÉLYT BIZTOSITÓ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA A JÓSZÍV TEMETKEZÉSI SEGÉLYT BIZTOSITÓ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Az 1995.március 3l.napján kelt Alapszabály, az 1995.június 21.napján, 1996.április 4.napján, 1997.március 24.napján, 1998.március

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete Pécel Város Önkormányzatának 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete a település rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2014. február 20. napjától hatályos állapot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 12/2008/XII. 9/számú r e n d e l e t e a talajterhelési díj bevezetéséről Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben