Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 36/2000.(IX.21.) önkormányzati rendelete a köztemetıkrıl és a temetkezés rendjérıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 36/2000.(IX.21.) önkormányzati rendelete a köztemetıkrıl és a temetkezés rendjérıl"

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 36/2000.(IX.21.) önkormányzati rendelete a köztemetıkrıl és a temetkezés rendjérıl (Egységes szerkezetben a 18/2002. /IX.12./, 36/2003. (XII.11.), 36/2004. (XII.16.), 40/2005. (XII.15.), 56/2006. (XII.18.), 42/2007. (XII.17.), 13/2008. (III.31.), 47/2008. (XI.24.), 43/2009. (XI. 23.), 38/2010. (XII.20.), 36/2011. (XII. 19.), 21/2012. (V. 29.), 41/2012.(XII.20.) és a 16/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló évi XLIII. törvény 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet, továbbá az egészségügyrıl szóló évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezéseire, valamint a rendkívüli halál esetében követendı eljárásról szóló 34/1999. (XI. 24.) BM EüM IM együttes rendeletben foglaltakra a következı rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Békéscsaba közigazgatási területén lévı valamennyi köztemetıre /önkormányzati fenntartású temetıre/, valamint a fenntartásukkal és a kegyeleti közszolgáltatási tevékenységekkel, továbbá a köztemetıben történı temetkezéssel kapcsolatos összes tevékenységre. Általános rendelkezések 2. (1) Mőködı köztemetık: VII. Kerület Mezımegyer, VIII ker. Gerla. (2) Lezárt temetık: Temetı sor, Bartók Béla u., átvett volt Görögkeleti temetı. (3) A hısi temetıket, illetve temetırészeket - I II.világháborús temetı, szovjet temetı az önkormányzat kegyeleti parkként tartja fenn. A rendelet hatálya alá tartozó területen köztemetı létesítése, bıvítése az önkormányzat feladata Temetı üzemeltetés 5. (1) Békéscsaba város önkormányzati temetıit (köztemetıit) az önkormányzat tartja fenn pályázat alapján kiválasztott vállalkozó (üzemeltetı) útján. 1 Hatályon kívül helyzete a 16/2014. (VII. 3.) önk. rendelet 26. (5) bekezdése. Hatálytalan július 4.

2 2 (2) A köztemetık és létesítményeik üzemeltetésérıl, fenntartásáról, valamint az ott folyó temetkezéshez kapcsolódó e rendelet szerint egyéb tevékenységek végzésérıl - azaz a kegyeleti közszolgáltatásról - az önkormányzat az üzemeltetıvel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés alapján gondoskodik. (3) A köztemetı és létesítményei tárgyi és infrastrukturális létesítményei rendeltetésre alkalmas és a hivatkozott jogszabályi elıírásoknak megfelelı állapotban tartásáról az üzemeltetı útján az önkormányzat gondoskodik. Az üzemeltetı a kegyeleti közszolgáltatásból és a temetkezési szolgáltatásból származó bevételét köteles számvitelében elkülöníteni. (4) A köztemetıben az üzemeltetı köteles az eltemetés feltételeit biztosítani, összehangolni a temetéseket és díjfizetés ellenében gondoskodni az elhunytak átvételérıl. A temetkezési helyek és szabályok 6. (1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - temetıben vagy temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen szabad. (2) Az eltemettetı - vagy egyetértésével más hozzátartozó - kívánságára az urnát az átvétel egyidejő igazolása mellett a kegyeleti feltételek megtartásával a jogosultnak ki kell adni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásban is fel kell vezetni. (3) A temetıt sírhely-táblákra, gyermeksírhely-, urnasírhely-, sírbolt táblákra, valamint hamvak szétszórására alkalmas területekre lehet felosztani. (4) A sírhely-táblák olyan temetırészeket jelölnek, melyeket a nyugvási idı elteltével szabályszerő eljárás mellett ki lehet üríteni és a temetés céljából igénybe lehet venni (5) Külön sírhely-táblákat lehet kijelölni a felnıttek, a 10 éven aluli gyermekek, valamint a halva születettek, az elvetélt magzatok és a csonkolt testrészek eltemetésére. (6) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely-táblákba fı szabályként folytatólagos sorrendben kell felhasználni. (7) A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámokkal sírhelyekre kell felosztani. A díszsírhelyeket, sírbolthelyeket külön kell megjelölni. (8) A betelt sírhely táblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt táblába csak rátemetéssel lehet temetni. (9) Lezárt temetıkben temetkezési tevékenységet nem lehet folytatni. A lezárt temetıket mindaddig kegyeleti helyként kell gondozni, amíg felszámolásukról döntés nem születik. (10)Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetın belül sírhelybe (rátemetéssel), urnasírhelybe lehet elhelyezni. (11)Lezárt temetıbıl és sírhelytáblából a holttestmaradványokat exhumálás útján lehet áthelyezni a használatban lévı temetıbe / sírhelytáblába/. Az exhumálást csak az illetékes tisztifıorvos engedélye és elıírásai szerint lehet elvégezni. Lezárt temetıbıl történı elszállításhoz az üzemeltetı külön engedélye is szükséges. 7. (1) Az egyes temetkezési helyekért a díszsírhelyek kivételével az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetnie. A meghatározott

3 3 díjon felül az eltemettetınek sírásási díjat, egyszeri hulladékszállítási díjat és az elhalt hőtéséért megállapított díjat kell fizetnie. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjak mértékét a rendelet melléklete tartalmazza. (3) A fizetési kötelezettség a temetkezési hely újraváltásakor, az elıre megváltott sírhelyek betemetésekor is fennáll. (4) Az egyszeri megváltás idıtartama: a./ sírbolt esetén: 60 év b./ urnasírhely esetén: 10 év c./ sírhely esetén: 25 év (5) Amennyiben a jogosult a megváltási idı lejárta elıtt a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, úgy részére a megváltási díj idıarányos részét a kezelési költség levonásával vissza kell téríteni. (6) Ha a betemetés miatt a sír használati ideje meghosszabbodik, a használati díj idıarányos részét meg kell fizetni. (7) Temetkezési helyet a sírbolt és a kettıs sírhely üresen maradó felének kivételével megváltani csak haláleset bekövetkezése miatt lehet. A rendelet hatálybalépése elıtt haláleset bekövetkezte nélkül megváltott sírhelyek továbbra is újraválthatók. (8) A használati idı lejárta után a temetkezési helyek külön tiltó rendelkezés hiányában újabb ciklusra akkor válthatók meg újra, ha a temetı, vagy sírhely tábla nem kerül lezárásra vagy átrendezésre. A használati idı korlátozása esetén a díj arányos részét kell megfizetni. (9) Ha a használati idı lejártát követıen a sírboltot, egyéb temetkezési helyet ismételten nem váltják meg, az üzemeltetı jogosult azt minden megtérítési igény nélkül felhasználni. (10)A sírhely tábla, vagy az egész temetı lezárásáról és /vagy kiürítésérıl a közgyőlés dönt. A temetı kiürítését megelızıen három alkalommal egy országos lapban, helyi rádióban és helyi sajtóban valamint a temetı területén közzé kell tenni a döntést úgy, hogy az elsı közzétételnek a kiürítés elıtt 6 hónappal, a továbbiaknak pedig ezt követıen 2 havonta kell megtörténni. (11)Ha a használat a (9)-(10) bekezdésben foglaltak miatt szőnik meg, a terület más célú felhasználása esetén a temetkezési hely feltárásakor a kiürített sírokból származó holttestmaradványokat közös sírhelyben kell elhelyezni, amelyrıl az elhunyt hozzátartozói, az ı rendelkezésük hiányában pedig a kegyeleti szokások, valamint a közegészségügyi elıírások betartása mellett az üzemeltetı köteles gondoskodni. (12)A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet, nem örökölhetı, de a sírhelyet újra megváltó hozzátartozó használati jogot szerez. (13)Kiürítés során a temetıben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak az üzemeltetınek történt elızetes bejelentés után szabad. A rendelkezési jogosultságot a bejelentés során valószínősíteni kell. Amennyiben a síremlék tulajdonosa, vagy annak örököse a kiürítésre jelölt idıpontig nem rendelkezik, vagy a rendelkezésre jogosult ismeretlen, úgy az üzemeltetı jogosult a síremléket lebontani és értékesíteni. Az értékesítésbıl származó bevételt elkülönítetten kell nyilvántartania. 8. (1) A temetıben lévı sírhelyek mérete: a./ Az egyes sír: -260 cm hosszú, 150 cm széles, 200 cm mély -a mélyített 220 cm mély,

4 4 -koporsós rátemetés esetén a felülre kerülı koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön b./ A kettıs sírhely: -260 cm hosszú, 250 cm széles, 200 cm mély -a mélyített 220 cm mély -koporsós rátemetés esetén a felülre kerülı koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön c./ A sírhelyek egymástól való távolsága: 50 cm, d./ A gyermek sírhely: -130 cm hosszú, 100 cm széles, 160 cm mély, e./ Urna sírhely: -130 cm hosszú, 60 cm széles, 100 cm mély, f./ A sírhelyek egymástól való távolsága a d./ és e./ pont esetében 30 cm. (2) Mélyített felnıtt sírhelybe (220 cm) - tisztiorvosi engedély - alapján a rendelet mellékletében meghatározott idıarányos díj fizetése ellenében még egy koporsó temethetı. (3) Sírhelyet kifalazni, kibetonozni nem szabad. (4) Sírboltot az üzemeltetı által kijelölt helyen, lehet felállítani. (5) Sírboltot csak engedélyezett kiviteli terv alapján lehet építeni, a tervet az engedélyeztetést megelızıen az üzemeltetınek is be kell mutatni. (6) Dupla sírhely esetében a kettıs sírhelyre vonatkozó és a temetéskor érvényes sírhelyhasználati díj olyan idıarányos részét kell megfizetni, amellyel biztosítható a további 25 év használati idı. (7) Felnıtt sírban elhelyezett két koporsón kívül még két urna is temethetı. Koporsóban történı rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhetı el. Az (6) bekezdésben foglaltak szerint kell elhaltanként - a sírhely használati díjat megfizetni. (8) Felnıtt sírhely-díj befizetése mellett a felnıtt sírhely táblába gyermek is temethetı. Ilyen esetben azonban a sírhely méretének a felnıtt sírhely méretével azonosnak kell lenni. (9) Rátemetés esetén - a balesetek elkerülése érdekében - a már meglévı síremléket, vagy annak egy részét, amennyiben az a temetés biztonságát veszélyezteti a temettetınek le kell bontani és újból, biztonságosan fel kell állíttatnia. A lebontás kérdésében a sírásás megkezdése elıtt az üzemeltetı dönt. 9. (1) A síremlékek és sírboltok alapozásának méretét, a szabályszerő építést az üzemeltetı ellenırzi. (2) Kegyeletet sértı, balesetveszélyes síremlék, sírbolt rendbe hozására, elbontására az üzemeltetı a fenntartásra kötelezett személyek bármelyikét felszólíthatja. Amennyiben a felhívás eredménytelennek bizonyul, úgy a szükséges munka elvégzésére üzemeltetı kérésére a jegyzı elrendelheti a sírbolt eltávolítását, illetve a sírboltba történı további temetkezést megtilthatja. (3) Közvetlen veszély fennállása esetén a felhívást a temetési hely megjelölésével a temetı hirdetıtábláján és a parcella sarkán a veszély fennállásáig folyamatosan ki kell függeszteni. (4) Síremlék és sírbolt köré szilárd burkolatú kísérı járda a sírhely határán belül építhetı. (5) Sírbolt felett rendelkezınek az tekintendı, aki a megállapított sírbolthely díját megfizette és rendelkezıi minıségét a sírboltkönyvbe bejegyeztette.

5 5 (6) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítınek a sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók. (7) A sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethetı, ahány férıhelyre azt építették. Ezen túl csak urna helyezhetı el. (8) Amennyiben a sírbolt létesítıje a temetkezési jogosultságról a sírbolt-könyvben vagy végrendelettel nem rendelkezett, úgy a sírboltban az elhaltak hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetık el. 10. (1) A temetkezési hely birtokosa a sírhelyen sírdomb kialakítására nem kötelezhetı. A hant nélküli parcellák létesítésére kijelölt területen sírdomb nem alakítható ki. (2) A temetkezési hely birtokosa a sírhelyre élı és mővirágot ültethet, illetve helyezhet el. Csak olyan fásszárú növényzet telepíthetı, amely magassága kifejlett állapotban a 2 m magasságot, szélességében pedig a sírhely méretét nem haladja meg. (3) A rendelkezésre jogosult köteles a sírhelyre ültetett növényzetet ápolni, a sírhelyet gyommentesen tartani, a sírok közötti oldaltávolság feléig a területet gondozni. Díszsírhely adományozása 11. (1) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése azon elhunyt személyeknek, akik a városi közélet valamely külön önkormányzati rendeletben meghatározott -területén kiemelkedı teljesítményt nyújtottak, díszsírhelyet adományozhat (2) A díszsírhely használati ideje a temetı fennállásáig tart, használata díjtalan. (3) A díszsírhelybe a sírnyitás és a rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenı és lemenı hozzátartozói (szülık, gyermekek) is eltemethetık. (4) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunyt hozzátartozói, ezek hiányában a Polgármesteri Hivatal megbízása alapján és költségére az üzemeltetı köteles gondoskodni. (1) A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a temetı üzemeltetıjét írásban kell értesíteni. (6) A díszsírhely parcellában a koporsónak a földbe temetése, valamint elhamvasztás után az urna kolumbáriumba helyezése megengedett. Temetkezési szolgáltatások 12. (1) Temetkezési szolgáltatások: temetésfelvétel, halott-szállítás, az elhunyt temetésre való elıkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a búcsúztatás, a sírba helyezés, a hamvasztás, az urna elhelyezés, az urna kiadás, sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés. (2) Köztemetıben a temetkezési szolgáltatást az a temetkezési vállalkozó láthatja el, akik e tevékenységre engedéllyel rendelkezik. (3) A köztemetıben az üzemeltetı elızetes értesítése mellett kerülhet sor a temetkezési szolgáltatásra.

6 6 (4) A temetkezési szolgáltatást végzı az e rendelet mellékletében meghatározott díjat köteles fizetni az elhaltak és a kellékek temetın belüli átadásáért, valamint a temetın belüli szolgáltatások, létesítmények igénybevételéért. (5) A temetıben vállalkozásszerően munkát végzık a rendelet mellékletében meghatározott temetıfenntartási hozzájárulási díjat kötelesek fizetni. (6) Amennyiben a temetkezési szolgáltatást az üzemeltetı látja el, úgy a befizetési kötelezettség ıt is terheli. 13. (1) A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett nyilatkozata, ennek hiányában a temetésrıl (hamvasztásról) gondoskodó személy rendelkezése az irányadó. (2) A rendelkezésre jogosultságot az üzemeltetı csak abban az esetben köteles vizsgálni, ha azzal kapcsolatos kifogást jelentettek be. Ha az eltemetés módja tekintetében nincs megegyezés, a temetés csak elhamvasztás nélkül történhet. 14. (1) A holttest elhamvasztásához - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a tisztiorvos engedélye szükséges. (2) A kórházban elhunyt személy vagy rendıri intézkedéssel boncolásra szállított holttest elhamvasztását a boncorvos engedélyezi. Nyilvántartások vezetése 15. (1) Halottat csak halottvizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni, vagy elhamvasztani. A halottvizsgálati bizonyítvány egy példányának megırzésérıl az üzemeltetı gondoskodik. (2) A temetı fenntartója az új sírhelytáblák, parcellák) megnyitása elıtt köteles gondoskodni a sír-nyilvántartási térkép elkészítésérıl és annak a jegyzı által történı jóváhagyásáról. A temetı térképet a temetı-nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltetı köteles vezetni. A temetési rend megváltoztatása csak a jegyzı engedélyével történhet a térkép módosításával. A temetı dokumentációkat a temetı kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetınek a tőztıl védve, páncélszekrényben kell megırizni, azt követıen pedig átadni a Békés Megyei Levéltárnak. (3) A nyilvántartó könyvben minden temetést (urna elhelyezést)idırendi sorrend szerint a következı adatokkal kell bejegyezni: folyószám, a temetés napja, az elhalt neve, születési ideje, utolsó állandó lakhelye, az elhalálozás napja, fertızı betegségben elhunytaknál a halál oka, a sírhely tábla, - sor, - hely száma, a síremlékre vonatkozó bejegyzések, valamint a megváltásra jogosult személy nevét és címét. (4) Külön jegyzéket kell vezetni a temetıben elhelyezett halva született gyermekekrıl. A jegyzékben fel kell tüntetni a halva született anyjának nevét, az elhantolás (urna elhelyezés) idıpontját és a föléje tőzött fejfa sorszámát.

7 7 (5) A sírbolt könyv a sírboltban elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál. A sírbolt könyvet a (3) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni, a sírbolt számának feltüntetésével. A sírbolt könyvbe be kell vezetni a létesítınek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit. (6) A nyilvántartási adatokról tájékoztatást a halott nevének, a temetés idıpontjának és a temetkezés helyének kivételével csak bírósági és hatósági eljáráshoz lehet kiadni. A temetık rendje 16. (1) A temetı nyitva tartása nyári idıszámítás esetén óráig, téli idıszámítás esetén óráig szól. A temetık területérıl a nyitvatartási idı leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni (2) A temetı üzemeltetı a temetı bejáratánál tájékoztató táblát köteles kifüggeszteni, mely tartalmazza a nyitva tartás idejét, a halottak napi meghosszabbított nyitva tartás idejét, a temetı rendjét, az üzemeltetı címét, ügyfélfogadási idejét és az évenként pontosított temetı térképet. (3) A temetıben 10 éven aluli gyermek felnıtt felügyelete nélkül nem tartózkodhat. (4) A temetıben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelı magatartást köteles tanúsítani munkavégzésével a szertartást nem zavarhatja. (5) A sírhely gondozása során keletkezı hulladék a sírhelyek között nem, csak a kijelölt hulladéklerakó helyen tárolható. (6) A temetı tisztántartása, a szabad zöldterületek fenntartása, a temetı elıtti közterület gondozása az üzemeltetı feladata. (7) A temetıben gyertyát égetni legkésıbb a zárási idıt megelızı egy óráig szabad. Ügyelni kell arra, hogy a gyertyagyújtás tőzveszélyt ne okozzon. (8) A sírok és urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül, a sírhely mellé pad nem helyezhetı. (9) A temetı területére kutyát vakvezetı kutya kivételével és egyéb állatot bevinni tilos. (10) A temetkezési hely kijelölése, és megrendelés esetén a sírásás az üzemeltetı feladata. 17. (1) Az üzemeltetı hozzájárulása szükséges építıanyagnak a temetıbe való beszállításához. (2) Síremlékek gyártása és állítása esetén az igényelt területre és idıtartamra az üzemeltetı a rendelet mellékletében meghatározott díjat számítja fel. (3) 2 A temetı területén gépjármővel, motorkerékpárral közlekedni tilos. A tiltás nem vonatkozik a mozgáskorlátozottakra és az engedélyezett munkálatokat végzıkre. 18. A temetkezési közszolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálat ellátása az üzemeltetı feladata, melyet telephelyén lát el. 2 Módosította a 42/2007.(XII.17.) önk. rendelet 1. -a Hatályos: január

8 8 Szabálysértési rendelkezések Záró rendelkezés 20. (1) Ez a rendelet október 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a temetıkrıl szóló 2/1965.(XII.20.) számú tanácsrendelet. Békéscsaba, 2000.szeptember 21. Pap János polgármester dr. Simon Mihály jegyzı 3 Hatályon kívül helyezte a 21/2012. (V. 29.) önk. rend. 16. (6) bek. Hatálytalan: május 30.

9 9 1. melléklet 4 1. Az eltemettetı által fizetendı díjak: Temetési helyek megváltási és újraváltási díjai: Sírbolthely díja: -- 3 személyes ,- Ft + 27 % = ,- Ft -- 6 személyes ,- Ft + 27 % = ,- Ft -- 9 személyes ,- Ft + 27 % = ,- Ft -- sírbolthely újraváltási díja a sírbolthely díjának 50 %-a Sírhely díja: -- parcella út menti soraiba ,- Ft + 27 % = ,- Ft -- parcella minden más helyé 5.680,- Ft + 27 % = 7.210,- Ft -- szociális gondozottak részére 1.610,- Ft + 27 % = 2.040,- Ft -- gyermek sírhely 6 éves korig ingyenes -- gyermek sírhely 6-18 éves kori 4.020,- Ft + 27 % = 5.100,- Ft -- sírhely újraváltási díja a sírhely díjának 50 %-a Urnafülke, urnaföld tárolási díja: -- elsı alkalommal 6.460,- Ft + 27 % = 8.200,- Ft -- újraváltási díj 8.550,- Ft + 27 % = ,- Ft Holttest hőtési díja: Sírásás díja: 3.210,- Ft + 27 % = 4.080,- Ft ,- Ft + 27 % = ,- Ft Egyszeri hulladékszállítási díj (pl.: koszorúk, elszáradt virág lerakóhelyen történı elhelyezési díja) 3.210,- Ft + 27 % = 4.080,- Ft 2. A temetkezési szolgáltatók által fizetendı díjak alkalmanként, elhunytanként: Halott- és kellékátvételi díj: -- koporsós temetésnél 7.930,- Ft + 27 % =10.070,- Ft -- halottátvétel kellékek nélkül 5.800,- Ft + 27 % = 7.380,- Ft -- kellékátvétel 4.200,- Ft + 27 % = 5.330,- Ft -- urna- és kellékátvétel együtt 5.010,- Ft + 27 % = 6.360,- Ft 3. Vállalkozásszerően munkát végzık 4 Módosította a 41/2012.(XII. 20.) önk. rend. 1.. Hatályos: január 1.

10 10 temetıfenntartási hozzájárulási díja alkalmanként, elhunytanként: 480,- Ft + 27% = 610,- Ft (mőköves, kertész, temetkezési szolgáltató stb.)

VÖLCSEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

VÖLCSEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete VÖLCSEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete a temetırıl és a temetkezésrıl Völcsej Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2000. (IX.27.) számú rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) Általános rendelkezések

Letenye Város Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2000. (IX.27.) számú rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) Általános rendelkezések 1 Letenye Város Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2000. (IX.27.) számú rendelete a temetıkrıl és temetkezésrıl (módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a temetı üzemeltetésérıl és a temetkezésrıl

Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a temetı üzemeltetésérıl és a temetkezésrıl Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a temetı üzemeltetésérıl és a temetkezésrıl Balatonfőzfı Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2001. (IV. 1.) számú rendelete a temetık és temetkezés rendjérıl 1,2,3,4

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2001. (IV. 1.) számú rendelete a temetık és temetkezés rendjérıl 1,2,3,4 Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2001. (IV. 1.) számú rendelete a temetık és temetkezés rendjérıl 1,2,3,4 (az idıközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2000.(X. 28.) KT számú r e n d e l e t e a köztemetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2000.(X. 28.) KT számú r e n d e l e t e a köztemetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2000.(X. 28.) KT számú r e n d e l e t e a köztemetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl Módosította: 22/2002. (XII.21.) KT, 16/2003.(VII.11.)KT, 9/2006.

Részletesebben

15/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet

15/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 15/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet a temetıkrıl és a temetkezések rendjérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselı-testülete az elhunyt személyek emlékének méltó megırzése és ápolása, a temetkezés

Részletesebben

Általános rendelkezések. /1/ A rendelet hatálya Beled Nagyközség Önkormányzata által fenntartott köztemetıkre terjed ki.

Általános rendelkezések. /1/ A rendelet hatálya Beled Nagyközség Önkormányzata által fenntartott köztemetıkre terjed ki. Beled Nagyközség Képviselı-testületének 18/2000.(VII.01.) rendelete a temetıkrıl és a temetkezések rendjérıl egységes szerkezetben a 6/2006.(V.01.), a 8/2008.(IV.30.), valamint a 13/2008.(XI.03.) rendelettel

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben)

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi LXIII. törvény

Részletesebben

14/2004. (V.1.) önkormányzati rendelete

14/2004. (V.1.) önkormányzati rendelete Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2004. (V.1.) önkormányzati rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 4/2006.(III.31., 18/2006.(XII.22.),

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2013. (XI.1.) önkormányzati rendelete

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2013. (XI.1.) önkormányzati rendelete 1 BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.1.) önkormányzati rendelete a temető használatának szabályairól Buzsák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

A temetőkről és a temetkezésről 1

A temetőkről és a temetkezésről 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (IX.16.) számú RENDELETE A temetőkről és a temetkezésről 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva a 10/2012.(III.23.) számú rendelettel 1 Tárnok

Részletesebben

A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a a következı (7)-(8) bekezdéssel egészül ki:

A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a a következı (7)-(8) bekezdéssel egészül ki: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 67/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról * Szekszárd

Részletesebben

Lócs község Önkormányzat Képviselıtestületének. 11/2000./IX.13./ sz. rendelete

Lócs község Önkormányzat Képviselıtestületének. 11/2000./IX.13./ sz. rendelete Lócs község Önkormányzat Képviselıtestületének 11/2000./IX.13./ sz. rendelete A köztemetırıl és a temetkezés rendjérıl Lócs község Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól 23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól (egységes szerkezetben: 20/2000. (IX.19.), 14/2001. (V.30.), 19/2001. (VII.1.), 26/2005. (IX.29.), 12/2009.(IV.29.),

Részletesebben

Rábatamási Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2001(II.1.) rendelete. (Egységes szerkezetben) A TEMETİKRİL ÉS A TEMETKEZÉSRİL

Rábatamási Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2001(II.1.) rendelete. (Egységes szerkezetben) A TEMETİKRİL ÉS A TEMETKEZÉSRİL Rábatamási Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2001(II.1.) rendelete (Egységes szerkezetben) A TEMETİKRİL ÉS A TEMETKEZÉSRİL Rábatamási Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Zákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2004/XII.1./ önkormányzati rendelete Az 5/2007(IV.17.), a 7/2008(IV.29.) a 12/2010.(XII.31.) és az 1/2011.(I.12.) rendeletekkel módosított, a temetőkről

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (a 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2014.(V.30.) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: A temető rendjéről és a temetkezésről Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2006. (IV.28.) rendelete a temetőről és temetkezésről. Általános rendelkezések

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2006. (IV.28.) rendelete a temetőről és temetkezésről. Általános rendelkezések Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2006. (IV.28.) rendelete a temetőről és temetkezésről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

KAMOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2004./VII.28./ RENDELETE A TEMETŐ RENDJÉRŐL

KAMOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2004./VII.28./ RENDELETE A TEMETŐ RENDJÉRŐL KAMOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2004./VII.28./ RENDELETE A TEMETŐ RENDJÉRŐL Kamond Község Önkormányzatának Képviselőtestülete A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE

EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE a köztemetőről és a temetkezésről. Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV. 1.) számú rendelete a temetők és temetkezés rendjéről 1,2,3,4,5,6

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV. 1.) számú rendelete a temetők és temetkezés rendjéről 1,2,3,4,5,6 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV. 1.) számú rendelete a temetők és temetkezés rendjéről 1,2,3,4,5,6 (az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

SÁRRÉTUDVARI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA SÁRRÉTUDVARI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK A TEMETŐKRŐL ÉS TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ 24 /2013. /XII. 19./ rendeletének MELLÉKLETE Tartalomjegyzék: I.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY és a 50/2008.(XI.25.) KGY rendelettel)

Részletesebben

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének. 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a. temetőkről és a temetkezés rendjéről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének. 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a. temetőkről és a temetkezés rendjéről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezés rendjéről. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 26/2000.(XI.29.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről.

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 26/2000.(XI.29.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről. 30/2002. (XII.11.) Ök. sz. rendelet a közterületek használatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 26/2000.(XI.29.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 17/2000. (XII. 14.) Kazár Község Önkormányzat rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről egységes szerkezetben a 8/2011 (VII.06) sz. rendelettel Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

24/2000. (XI. 30.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A köztemetırıl 1

24/2000. (XI. 30.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A köztemetırıl 1 1 24/2000. (XI. 30.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A köztemetırıl 1 Kál Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete a temetıkrıl és a temetési tevékenységrıl szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2004. ( IV. 30. ) sz. rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 1

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2004. ( IV. 30. ) sz. rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 1 Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2004. ( IV. 30. ) sz. rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 1 Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Pinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (V.12.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésekről

Pinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (V.12.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésekről Pinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (V.12.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről Pinnye Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről (módosításokkal egységes szerkezetben) Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat. 19/2003.(XI 12.) rendelete. a temetőről és a temetkezésről

Balatonrendes Község Önkormányzat. 19/2003.(XI 12.) rendelete. a temetőről és a temetkezésről Balatonrendes Község Önkormányzat 19/2003.(XI 12.) rendelete a temetőről és a temetkezésről Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település tulajdonát képező köztemető használatának és

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezésről

Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezésről Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete továbbiakban: Önkormányzat

Részletesebben

Szentlőrinci Városi Önkormányzat 21/2000. (IX. 28.) KT. R e n d e l e t e a köztemetőről és a temetkezés rendjéről. Általános rendelkezések

Szentlőrinci Városi Önkormányzat 21/2000. (IX. 28.) KT. R e n d e l e t e a köztemetőről és a temetkezés rendjéről. Általános rendelkezések Szentlőrinci Városi Önkormányzat 21/2000. (IX. 28.) KT. R e n d e l e t e a köztemetőről és a temetkezés rendjéről (A 11/2012.(V.31.), a 18/2009.(X.01.), a 8/2009.(III.27.), a 12/2008.(V.30.), a 4/2007.(III.30.)

Részletesebben

Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5 /2001. (IV. 02) valamint a 11/2009.(IX.30.), 8/2011. (VIII.31.) és 9/2012.(XI.15,)önkormányzati rendeleteivel módosított 8 /1997 (VII.1) önkormányzati

Részletesebben

Temetési helyek 2.. (3) Nem nyitható újabb közös (kettőnél több) sírhely és díszsírhely.

Temetési helyek 2.. (3) Nem nyitható újabb közös (kettőnél több) sírhely és díszsírhely. Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2013.(V.2.) rendeletével módosított 11/2012.(VI. 01.) és 14/2007.(XI. 8.) rendeletével módosított 12/2000.(XI. 30.) sz. rendelete (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről

Részletesebben

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2000. (XI. 02.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2000. (XI. 02.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2000. (XI. 02.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Temetőkről

Részletesebben

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény

Részletesebben

A temetık és a temetkezés helyi szabályairól

A temetık és a temetkezés helyi szabályairól Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 7/2009. (V. 05.) kt. RENDELETE A temetık és a temetkezés helyi szabályairól Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek

Általános rendelkezések. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek Létavértes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016.(III.29.) önkormányzati rendelete a köztemető használatának rendjéről Létavértes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16./2000.(X.30.) rendelete A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16./2000.(X.30.) rendelete A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16./2000.(X.30.) rendelete A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL egységes szerkezetben a módosításáról szóló 16./2005.(X.28.) rendelettel Rétság Város

Részletesebben

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL. Hatályos: 2014.

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL. Hatályos: 2014. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL Hatályos: 2014. augusztus 30-tól Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2009. (V.29.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2009. (V.29.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2009. (V.29.) rendelete A temetőkről és a temetkezésről [Módosítva a 18/2009. (IX.29. ÖR-rel] (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete. a temetőkről és a temetkezésről Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Módosította: a 25/2014.(XII.13.) és az 5/2015.(II.23.) önkormányzati

Részletesebben

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: önkormányzat)

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete. A temetőkről és a temetkezésekről

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete. A temetőkről és a temetkezésekről Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezésekről Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Pécsely Község Önkormányzatának 10/2001. (XII. 28.) rendelete a köztemetı rendjérıl és a temetkezésrıl

Pécsely Község Önkormányzatának 10/2001. (XII. 28.) rendelete a köztemetı rendjérıl és a temetkezésrıl Pécsely Község Önkormányzatának 10/2001. (XII. 28.) rendelete a köztemetı rendjérıl és a temetkezésrıl Pécsely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2005. (VI. 30.) Hö. rendelete

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2005. (VI. 30.) Hö. rendelete Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2005. (VI. 30.) Hö. rendelete a köztemetőről, a temetkezés rendjéről és a temető használatának szabályairól /Temetői Szabályzat/ (a módosításokkal

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések

Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Csengőd Község Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2006. (I.31.) Ök. Rendelettel 13/2005. (IX. 30.) Ök. Rendelettel módosított 30/2000. (XI.28.) Ök. R. számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről e g y s

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003. (IV. 30) önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (V.18.) számú rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetbe foglalva a 10/2007. (IV.19.) sz. ÖK rendelettel, a 16/2010.

Részletesebben

6/2009. /V. 10./ rendelete a

6/2009. /V. 10./ rendelete a DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. /V. 10./ rendelete a TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL Dunaegyháza Község Képviselőtestülete /továbbiakban Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2008. (V.27.), a 16/2009. (VIII.25.) és a 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 13/2000. (IX.01.) önkormányzati rendelete a köztemető

Részletesebben

Nyársapát Község Önkormányzat Képviselı-testülete 12/2009. (IX. 24.) rendelete a temetı fenntartásáról, rendjérıl és üzemeltetésérıl

Nyársapát Község Önkormányzat Képviselı-testülete 12/2009. (IX. 24.) rendelete a temetı fenntartásáról, rendjérıl és üzemeltetésérıl Nyársapát Község Önkormányzat Képviselı-testülete 12/2009. (IX. 24.) rendelete a temetı fenntartásáról, rendjérıl és üzemeltetésérıl Nyársapát Község Önkormányzat Képviselı Testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete A temetőről és a temetkezési tevékenységről Vezseny Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 1. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben)

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről

Részletesebben

Ócsa Város 1 Képviselőtestületének 8/2001./V.2./ sz. Önkormányzat rendelete a köz- és felekezeti temetőkről és a temetkezés rendjéről 2

Ócsa Város 1 Képviselőtestületének 8/2001./V.2./ sz. Önkormányzat rendelete a köz- és felekezeti temetőkről és a temetkezés rendjéről 2 Ócsa Város 1 Képviselőtestületének 8/2001./V.2./ sz. Önkormányzat rendelete a köz- és felekezeti temetőkről és a temetkezés rendjéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata Képviselőtestülete helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 8/2000 (X.13.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 8/2000 (X.13.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2000 (X.13.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 29/2004.(XII.15.), a 6/2006.(IV.3),

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Bojt Község Önkormányzat 2/A. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: dr. Nagy Csaba aljegyző ELŐTERJESZTÉS a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2001. (XII. 28.) HÖR. rendelet módosítására

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 9/2003.(IV.30.) rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 9/2003.(IV.30.) rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 9/2003.(IV.30.) rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 1999.

Részletesebben

Általános rendelkezések:

Általános rendelkezések: Liptód községi Önkormányzat - 7/2011. (V.30.) sz. rendelettel módosított - 10/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Liptód község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 9 /2000. /XII. 4.

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 9 /2000. /XII. 4. Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 9 /2000. /XII. 4./ számú rendelete a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004.(VII.14.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004.(VII.14.) rendelete a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól (Egységes szerkezetben a 32/2004.(X.15.) rendelettel.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló 14/2004. (XI. 10.) Ör. (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1992. (V. 1.) önkormányzati rendelete. A köztemető üzemeltetéséről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1992. (V. 1.) önkormányzati rendelete. A köztemető üzemeltetéséről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1992. (V. 1.) önkormányzati rendelete A köztemető üzemeltetéséről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2013.

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete A temetőkről és a temetkezésről Biatorbágy Város Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a köztemető használatának rendjéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a köztemető használatának rendjéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a köztemető használatának rendjéről Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság december 9-én tartandó ülésére

Gyömrő Város Önkormányzat. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság december 9-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Gyömrő Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2013. december 9-én tartandó ülésére A köztemetőkről és a temetkezésről szóló 33/2007.(XII.13.) Önk. rendelet

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről Nyáregyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi

Részletesebben

MURAKERESZTÚR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 9/2000.(X.19.) számú RENDELETE A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL

MURAKERESZTÚR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 9/2000.(X.19.) számú RENDELETE A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL MURAKERESZTÚR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 9/2000.(X.19.) számú RENDELETE A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl (egységes szerkezetben a 15/2009. (X.15.)Ör. sz. rendelettel, valamint az 1. sz. mellékletben

Részletesebben

Bikács Községi Önkormányzat Képviselő testülete 8/2000. (XI.1.) ÖR. rendelete a temetőről és a temetkezésről

Bikács Községi Önkormányzat Képviselő testülete 8/2000. (XI.1.) ÖR. rendelete a temetőről és a temetkezésről 1 Bikács Községi Önkormányzat Képviselő testülete 8/2000. (XI.1.) ÖR. rendelete a temetőről és a temetkezésről (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 14/2008. (XII.19.) ÖR. rendelettel, 14/2009.

Részletesebben

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2004. (IV.5.) számú r e n d e l e t e a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete A temetőről és a temetkezési tevékenységről Vezseny Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Szentbékkálla község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2000. (X.16.) számú r e n d e l e t e a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól (egységes szerkezetbe foglalva) Szentbékkálla

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kisköre Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 29.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (módosítással egységes szerkezetben) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı- testületének. 24/2008. (X.29.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı- testületének. 24/2008. (X.29.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı- testületének 24/2008. (X.29.) r e n d e l e t e a köztemetırıl és a temetkezés rendjérıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének - a 18/2000./XI.30./ Ktr. számú rendelettel - egységes szerkezetbe foglalt 21/2005.(XII.22.)Ktr. rendelete a községi a temetőről és a temetkezésről Székkutas

Részletesebben

33/2001. (10.20.) Kgy. sz. rendelet 1. A temetőkről és a temetkezés rendjéről

33/2001. (10.20.) Kgy. sz. rendelet 1. A temetőkről és a temetkezés rendjéről 33/2001. (10.20.) Kgy. sz. rendelet 1 A temetőkről és a temetkezés rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzatának 33/2009. (IX. 2.) rendelete a köztemetőkről és a temetkezésről

Füzesabony Város Önkormányzatának 33/2009. (IX. 2.) rendelete a köztemetőkről és a temetkezésről Füzesabony Város Önkormányzatának 33/2009. (IX. 2.) rendelete a köztemetőkről és a temetkezésről Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) I.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) I. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.( ) önkormányzati rendelete. a köztemetők használatának rendjéről.

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.( ) önkormányzati rendelete. a köztemetők használatának rendjéről. SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.( ) önkormányzati rendelete a köztemetők használatának rendjéről (t e r v e z e t) Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

2009. évben a Polányi és Társa Kft. kivitelezésében készült el a répcelaki Temetőben a 21 m hosszú, és 20 férőhelyes urnafal.

2009. évben a Polányi és Társa Kft. kivitelezésében készült el a répcelaki Temetőben a 21 m hosszú, és 20 férőhelyes urnafal. ELŐTERJESZTÉS A répcelaki temetői rendelet módosításához 2009. évben a Polányi és Társa Kft. kivitelezésében készült el a répcelaki Temetőben a 21 m hosszú, és 20 férőhelyes urnafal. Az urnafal 2010. március

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről *

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről * PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben