Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 36/2000.(IX.21.) önkormányzati rendelete a köztemetıkrıl és a temetkezés rendjérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 36/2000.(IX.21.) önkormányzati rendelete a köztemetıkrıl és a temetkezés rendjérıl"

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 36/2000.(IX.21.) önkormányzati rendelete a köztemetıkrıl és a temetkezés rendjérıl (Egységes szerkezetben a 18/2002. /IX.12./, 36/2003. (XII.11.), 36/2004. (XII.16.), 40/2005. (XII.15.), 56/2006. (XII.18.), 42/2007. (XII.17.), 13/2008. (III.31.), 47/2008. (XI.24.), 43/2009. (XI. 23.), 38/2010. (XII.20.), 36/2011. (XII. 19.), 21/2012. (V. 29.), 41/2012.(XII.20.) és a 16/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló évi XLIII. törvény 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet, továbbá az egészségügyrıl szóló évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezéseire, valamint a rendkívüli halál esetében követendı eljárásról szóló 34/1999. (XI. 24.) BM EüM IM együttes rendeletben foglaltakra a következı rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Békéscsaba közigazgatási területén lévı valamennyi köztemetıre /önkormányzati fenntartású temetıre/, valamint a fenntartásukkal és a kegyeleti közszolgáltatási tevékenységekkel, továbbá a köztemetıben történı temetkezéssel kapcsolatos összes tevékenységre. Általános rendelkezések 2. (1) Mőködı köztemetık: VII. Kerület Mezımegyer, VIII ker. Gerla. (2) Lezárt temetık: Temetı sor, Bartók Béla u., átvett volt Görögkeleti temetı. (3) A hısi temetıket, illetve temetırészeket - I II.világháborús temetı, szovjet temetı az önkormányzat kegyeleti parkként tartja fenn. A rendelet hatálya alá tartozó területen köztemetı létesítése, bıvítése az önkormányzat feladata Temetı üzemeltetés 5. (1) Békéscsaba város önkormányzati temetıit (köztemetıit) az önkormányzat tartja fenn pályázat alapján kiválasztott vállalkozó (üzemeltetı) útján. 1 Hatályon kívül helyzete a 16/2014. (VII. 3.) önk. rendelet 26. (5) bekezdése. Hatálytalan július 4.

2 2 (2) A köztemetık és létesítményeik üzemeltetésérıl, fenntartásáról, valamint az ott folyó temetkezéshez kapcsolódó e rendelet szerint egyéb tevékenységek végzésérıl - azaz a kegyeleti közszolgáltatásról - az önkormányzat az üzemeltetıvel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés alapján gondoskodik. (3) A köztemetı és létesítményei tárgyi és infrastrukturális létesítményei rendeltetésre alkalmas és a hivatkozott jogszabályi elıírásoknak megfelelı állapotban tartásáról az üzemeltetı útján az önkormányzat gondoskodik. Az üzemeltetı a kegyeleti közszolgáltatásból és a temetkezési szolgáltatásból származó bevételét köteles számvitelében elkülöníteni. (4) A köztemetıben az üzemeltetı köteles az eltemetés feltételeit biztosítani, összehangolni a temetéseket és díjfizetés ellenében gondoskodni az elhunytak átvételérıl. A temetkezési helyek és szabályok 6. (1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - temetıben vagy temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen szabad. (2) Az eltemettetı - vagy egyetértésével más hozzátartozó - kívánságára az urnát az átvétel egyidejő igazolása mellett a kegyeleti feltételek megtartásával a jogosultnak ki kell adni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásban is fel kell vezetni. (3) A temetıt sírhely-táblákra, gyermeksírhely-, urnasírhely-, sírbolt táblákra, valamint hamvak szétszórására alkalmas területekre lehet felosztani. (4) A sírhely-táblák olyan temetırészeket jelölnek, melyeket a nyugvási idı elteltével szabályszerő eljárás mellett ki lehet üríteni és a temetés céljából igénybe lehet venni (5) Külön sírhely-táblákat lehet kijelölni a felnıttek, a 10 éven aluli gyermekek, valamint a halva születettek, az elvetélt magzatok és a csonkolt testrészek eltemetésére. (6) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely-táblákba fı szabályként folytatólagos sorrendben kell felhasználni. (7) A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámokkal sírhelyekre kell felosztani. A díszsírhelyeket, sírbolthelyeket külön kell megjelölni. (8) A betelt sírhely táblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt táblába csak rátemetéssel lehet temetni. (9) Lezárt temetıkben temetkezési tevékenységet nem lehet folytatni. A lezárt temetıket mindaddig kegyeleti helyként kell gondozni, amíg felszámolásukról döntés nem születik. (10)Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetın belül sírhelybe (rátemetéssel), urnasírhelybe lehet elhelyezni. (11)Lezárt temetıbıl és sírhelytáblából a holttestmaradványokat exhumálás útján lehet áthelyezni a használatban lévı temetıbe / sírhelytáblába/. Az exhumálást csak az illetékes tisztifıorvos engedélye és elıírásai szerint lehet elvégezni. Lezárt temetıbıl történı elszállításhoz az üzemeltetı külön engedélye is szükséges. 7. (1) Az egyes temetkezési helyekért a díszsírhelyek kivételével az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetnie. A meghatározott

3 3 díjon felül az eltemettetınek sírásási díjat, egyszeri hulladékszállítási díjat és az elhalt hőtéséért megállapított díjat kell fizetnie. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjak mértékét a rendelet melléklete tartalmazza. (3) A fizetési kötelezettség a temetkezési hely újraváltásakor, az elıre megváltott sírhelyek betemetésekor is fennáll. (4) Az egyszeri megváltás idıtartama: a./ sírbolt esetén: 60 év b./ urnasírhely esetén: 10 év c./ sírhely esetén: 25 év (5) Amennyiben a jogosult a megváltási idı lejárta elıtt a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, úgy részére a megváltási díj idıarányos részét a kezelési költség levonásával vissza kell téríteni. (6) Ha a betemetés miatt a sír használati ideje meghosszabbodik, a használati díj idıarányos részét meg kell fizetni. (7) Temetkezési helyet a sírbolt és a kettıs sírhely üresen maradó felének kivételével megváltani csak haláleset bekövetkezése miatt lehet. A rendelet hatálybalépése elıtt haláleset bekövetkezte nélkül megváltott sírhelyek továbbra is újraválthatók. (8) A használati idı lejárta után a temetkezési helyek külön tiltó rendelkezés hiányában újabb ciklusra akkor válthatók meg újra, ha a temetı, vagy sírhely tábla nem kerül lezárásra vagy átrendezésre. A használati idı korlátozása esetén a díj arányos részét kell megfizetni. (9) Ha a használati idı lejártát követıen a sírboltot, egyéb temetkezési helyet ismételten nem váltják meg, az üzemeltetı jogosult azt minden megtérítési igény nélkül felhasználni. (10)A sírhely tábla, vagy az egész temetı lezárásáról és /vagy kiürítésérıl a közgyőlés dönt. A temetı kiürítését megelızıen három alkalommal egy országos lapban, helyi rádióban és helyi sajtóban valamint a temetı területén közzé kell tenni a döntést úgy, hogy az elsı közzétételnek a kiürítés elıtt 6 hónappal, a továbbiaknak pedig ezt követıen 2 havonta kell megtörténni. (11)Ha a használat a (9)-(10) bekezdésben foglaltak miatt szőnik meg, a terület más célú felhasználása esetén a temetkezési hely feltárásakor a kiürített sírokból származó holttestmaradványokat közös sírhelyben kell elhelyezni, amelyrıl az elhunyt hozzátartozói, az ı rendelkezésük hiányában pedig a kegyeleti szokások, valamint a közegészségügyi elıírások betartása mellett az üzemeltetı köteles gondoskodni. (12)A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet, nem örökölhetı, de a sírhelyet újra megváltó hozzátartozó használati jogot szerez. (13)Kiürítés során a temetıben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak az üzemeltetınek történt elızetes bejelentés után szabad. A rendelkezési jogosultságot a bejelentés során valószínősíteni kell. Amennyiben a síremlék tulajdonosa, vagy annak örököse a kiürítésre jelölt idıpontig nem rendelkezik, vagy a rendelkezésre jogosult ismeretlen, úgy az üzemeltetı jogosult a síremléket lebontani és értékesíteni. Az értékesítésbıl származó bevételt elkülönítetten kell nyilvántartania. 8. (1) A temetıben lévı sírhelyek mérete: a./ Az egyes sír: -260 cm hosszú, 150 cm széles, 200 cm mély -a mélyített 220 cm mély,

4 4 -koporsós rátemetés esetén a felülre kerülı koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön b./ A kettıs sírhely: -260 cm hosszú, 250 cm széles, 200 cm mély -a mélyített 220 cm mély -koporsós rátemetés esetén a felülre kerülı koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön c./ A sírhelyek egymástól való távolsága: 50 cm, d./ A gyermek sírhely: -130 cm hosszú, 100 cm széles, 160 cm mély, e./ Urna sírhely: -130 cm hosszú, 60 cm széles, 100 cm mély, f./ A sírhelyek egymástól való távolsága a d./ és e./ pont esetében 30 cm. (2) Mélyített felnıtt sírhelybe (220 cm) - tisztiorvosi engedély - alapján a rendelet mellékletében meghatározott idıarányos díj fizetése ellenében még egy koporsó temethetı. (3) Sírhelyet kifalazni, kibetonozni nem szabad. (4) Sírboltot az üzemeltetı által kijelölt helyen, lehet felállítani. (5) Sírboltot csak engedélyezett kiviteli terv alapján lehet építeni, a tervet az engedélyeztetést megelızıen az üzemeltetınek is be kell mutatni. (6) Dupla sírhely esetében a kettıs sírhelyre vonatkozó és a temetéskor érvényes sírhelyhasználati díj olyan idıarányos részét kell megfizetni, amellyel biztosítható a további 25 év használati idı. (7) Felnıtt sírban elhelyezett két koporsón kívül még két urna is temethetı. Koporsóban történı rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhetı el. Az (6) bekezdésben foglaltak szerint kell elhaltanként - a sírhely használati díjat megfizetni. (8) Felnıtt sírhely-díj befizetése mellett a felnıtt sírhely táblába gyermek is temethetı. Ilyen esetben azonban a sírhely méretének a felnıtt sírhely méretével azonosnak kell lenni. (9) Rátemetés esetén - a balesetek elkerülése érdekében - a már meglévı síremléket, vagy annak egy részét, amennyiben az a temetés biztonságát veszélyezteti a temettetınek le kell bontani és újból, biztonságosan fel kell állíttatnia. A lebontás kérdésében a sírásás megkezdése elıtt az üzemeltetı dönt. 9. (1) A síremlékek és sírboltok alapozásának méretét, a szabályszerő építést az üzemeltetı ellenırzi. (2) Kegyeletet sértı, balesetveszélyes síremlék, sírbolt rendbe hozására, elbontására az üzemeltetı a fenntartásra kötelezett személyek bármelyikét felszólíthatja. Amennyiben a felhívás eredménytelennek bizonyul, úgy a szükséges munka elvégzésére üzemeltetı kérésére a jegyzı elrendelheti a sírbolt eltávolítását, illetve a sírboltba történı további temetkezést megtilthatja. (3) Közvetlen veszély fennállása esetén a felhívást a temetési hely megjelölésével a temetı hirdetıtábláján és a parcella sarkán a veszély fennállásáig folyamatosan ki kell függeszteni. (4) Síremlék és sírbolt köré szilárd burkolatú kísérı járda a sírhely határán belül építhetı. (5) Sírbolt felett rendelkezınek az tekintendı, aki a megállapított sírbolthely díját megfizette és rendelkezıi minıségét a sírboltkönyvbe bejegyeztette.

5 5 (6) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítınek a sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók. (7) A sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethetı, ahány férıhelyre azt építették. Ezen túl csak urna helyezhetı el. (8) Amennyiben a sírbolt létesítıje a temetkezési jogosultságról a sírbolt-könyvben vagy végrendelettel nem rendelkezett, úgy a sírboltban az elhaltak hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetık el. 10. (1) A temetkezési hely birtokosa a sírhelyen sírdomb kialakítására nem kötelezhetı. A hant nélküli parcellák létesítésére kijelölt területen sírdomb nem alakítható ki. (2) A temetkezési hely birtokosa a sírhelyre élı és mővirágot ültethet, illetve helyezhet el. Csak olyan fásszárú növényzet telepíthetı, amely magassága kifejlett állapotban a 2 m magasságot, szélességében pedig a sírhely méretét nem haladja meg. (3) A rendelkezésre jogosult köteles a sírhelyre ültetett növényzetet ápolni, a sírhelyet gyommentesen tartani, a sírok közötti oldaltávolság feléig a területet gondozni. Díszsírhely adományozása 11. (1) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése azon elhunyt személyeknek, akik a városi közélet valamely külön önkormányzati rendeletben meghatározott -területén kiemelkedı teljesítményt nyújtottak, díszsírhelyet adományozhat (2) A díszsírhely használati ideje a temetı fennállásáig tart, használata díjtalan. (3) A díszsírhelybe a sírnyitás és a rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenı és lemenı hozzátartozói (szülık, gyermekek) is eltemethetık. (4) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunyt hozzátartozói, ezek hiányában a Polgármesteri Hivatal megbízása alapján és költségére az üzemeltetı köteles gondoskodni. (1) A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a temetı üzemeltetıjét írásban kell értesíteni. (6) A díszsírhely parcellában a koporsónak a földbe temetése, valamint elhamvasztás után az urna kolumbáriumba helyezése megengedett. Temetkezési szolgáltatások 12. (1) Temetkezési szolgáltatások: temetésfelvétel, halott-szállítás, az elhunyt temetésre való elıkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a búcsúztatás, a sírba helyezés, a hamvasztás, az urna elhelyezés, az urna kiadás, sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés. (2) Köztemetıben a temetkezési szolgáltatást az a temetkezési vállalkozó láthatja el, akik e tevékenységre engedéllyel rendelkezik. (3) A köztemetıben az üzemeltetı elızetes értesítése mellett kerülhet sor a temetkezési szolgáltatásra.

6 6 (4) A temetkezési szolgáltatást végzı az e rendelet mellékletében meghatározott díjat köteles fizetni az elhaltak és a kellékek temetın belüli átadásáért, valamint a temetın belüli szolgáltatások, létesítmények igénybevételéért. (5) A temetıben vállalkozásszerően munkát végzık a rendelet mellékletében meghatározott temetıfenntartási hozzájárulási díjat kötelesek fizetni. (6) Amennyiben a temetkezési szolgáltatást az üzemeltetı látja el, úgy a befizetési kötelezettség ıt is terheli. 13. (1) A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett nyilatkozata, ennek hiányában a temetésrıl (hamvasztásról) gondoskodó személy rendelkezése az irányadó. (2) A rendelkezésre jogosultságot az üzemeltetı csak abban az esetben köteles vizsgálni, ha azzal kapcsolatos kifogást jelentettek be. Ha az eltemetés módja tekintetében nincs megegyezés, a temetés csak elhamvasztás nélkül történhet. 14. (1) A holttest elhamvasztásához - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a tisztiorvos engedélye szükséges. (2) A kórházban elhunyt személy vagy rendıri intézkedéssel boncolásra szállított holttest elhamvasztását a boncorvos engedélyezi. Nyilvántartások vezetése 15. (1) Halottat csak halottvizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni, vagy elhamvasztani. A halottvizsgálati bizonyítvány egy példányának megırzésérıl az üzemeltetı gondoskodik. (2) A temetı fenntartója az új sírhelytáblák, parcellák) megnyitása elıtt köteles gondoskodni a sír-nyilvántartási térkép elkészítésérıl és annak a jegyzı által történı jóváhagyásáról. A temetı térképet a temetı-nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltetı köteles vezetni. A temetési rend megváltoztatása csak a jegyzı engedélyével történhet a térkép módosításával. A temetı dokumentációkat a temetı kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetınek a tőztıl védve, páncélszekrényben kell megırizni, azt követıen pedig átadni a Békés Megyei Levéltárnak. (3) A nyilvántartó könyvben minden temetést (urna elhelyezést)idırendi sorrend szerint a következı adatokkal kell bejegyezni: folyószám, a temetés napja, az elhalt neve, születési ideje, utolsó állandó lakhelye, az elhalálozás napja, fertızı betegségben elhunytaknál a halál oka, a sírhely tábla, - sor, - hely száma, a síremlékre vonatkozó bejegyzések, valamint a megváltásra jogosult személy nevét és címét. (4) Külön jegyzéket kell vezetni a temetıben elhelyezett halva született gyermekekrıl. A jegyzékben fel kell tüntetni a halva született anyjának nevét, az elhantolás (urna elhelyezés) idıpontját és a föléje tőzött fejfa sorszámát.

7 7 (5) A sírbolt könyv a sírboltban elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál. A sírbolt könyvet a (3) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni, a sírbolt számának feltüntetésével. A sírbolt könyvbe be kell vezetni a létesítınek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit. (6) A nyilvántartási adatokról tájékoztatást a halott nevének, a temetés idıpontjának és a temetkezés helyének kivételével csak bírósági és hatósági eljáráshoz lehet kiadni. A temetık rendje 16. (1) A temetı nyitva tartása nyári idıszámítás esetén óráig, téli idıszámítás esetén óráig szól. A temetık területérıl a nyitvatartási idı leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni (2) A temetı üzemeltetı a temetı bejáratánál tájékoztató táblát köteles kifüggeszteni, mely tartalmazza a nyitva tartás idejét, a halottak napi meghosszabbított nyitva tartás idejét, a temetı rendjét, az üzemeltetı címét, ügyfélfogadási idejét és az évenként pontosított temetı térképet. (3) A temetıben 10 éven aluli gyermek felnıtt felügyelete nélkül nem tartózkodhat. (4) A temetıben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelı magatartást köteles tanúsítani munkavégzésével a szertartást nem zavarhatja. (5) A sírhely gondozása során keletkezı hulladék a sírhelyek között nem, csak a kijelölt hulladéklerakó helyen tárolható. (6) A temetı tisztántartása, a szabad zöldterületek fenntartása, a temetı elıtti közterület gondozása az üzemeltetı feladata. (7) A temetıben gyertyát égetni legkésıbb a zárási idıt megelızı egy óráig szabad. Ügyelni kell arra, hogy a gyertyagyújtás tőzveszélyt ne okozzon. (8) A sírok és urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül, a sírhely mellé pad nem helyezhetı. (9) A temetı területére kutyát vakvezetı kutya kivételével és egyéb állatot bevinni tilos. (10) A temetkezési hely kijelölése, és megrendelés esetén a sírásás az üzemeltetı feladata. 17. (1) Az üzemeltetı hozzájárulása szükséges építıanyagnak a temetıbe való beszállításához. (2) Síremlékek gyártása és állítása esetén az igényelt területre és idıtartamra az üzemeltetı a rendelet mellékletében meghatározott díjat számítja fel. (3) 2 A temetı területén gépjármővel, motorkerékpárral közlekedni tilos. A tiltás nem vonatkozik a mozgáskorlátozottakra és az engedélyezett munkálatokat végzıkre. 18. A temetkezési közszolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálat ellátása az üzemeltetı feladata, melyet telephelyén lát el. 2 Módosította a 42/2007.(XII.17.) önk. rendelet 1. -a Hatályos: január

8 8 Szabálysértési rendelkezések Záró rendelkezés 20. (1) Ez a rendelet október 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a temetıkrıl szóló 2/1965.(XII.20.) számú tanácsrendelet. Békéscsaba, 2000.szeptember 21. Pap János polgármester dr. Simon Mihály jegyzı 3 Hatályon kívül helyezte a 21/2012. (V. 29.) önk. rend. 16. (6) bek. Hatálytalan: május 30.

9 9 1. melléklet 4 1. Az eltemettetı által fizetendı díjak: Temetési helyek megváltási és újraváltási díjai: Sírbolthely díja: -- 3 személyes ,- Ft + 27 % = ,- Ft -- 6 személyes ,- Ft + 27 % = ,- Ft -- 9 személyes ,- Ft + 27 % = ,- Ft -- sírbolthely újraváltási díja a sírbolthely díjának 50 %-a Sírhely díja: -- parcella út menti soraiba ,- Ft + 27 % = ,- Ft -- parcella minden más helyé 5.680,- Ft + 27 % = 7.210,- Ft -- szociális gondozottak részére 1.610,- Ft + 27 % = 2.040,- Ft -- gyermek sírhely 6 éves korig ingyenes -- gyermek sírhely 6-18 éves kori 4.020,- Ft + 27 % = 5.100,- Ft -- sírhely újraváltási díja a sírhely díjának 50 %-a Urnafülke, urnaföld tárolási díja: -- elsı alkalommal 6.460,- Ft + 27 % = 8.200,- Ft -- újraváltási díj 8.550,- Ft + 27 % = ,- Ft Holttest hőtési díja: Sírásás díja: 3.210,- Ft + 27 % = 4.080,- Ft ,- Ft + 27 % = ,- Ft Egyszeri hulladékszállítási díj (pl.: koszorúk, elszáradt virág lerakóhelyen történı elhelyezési díja) 3.210,- Ft + 27 % = 4.080,- Ft 2. A temetkezési szolgáltatók által fizetendı díjak alkalmanként, elhunytanként: Halott- és kellékátvételi díj: -- koporsós temetésnél 7.930,- Ft + 27 % =10.070,- Ft -- halottátvétel kellékek nélkül 5.800,- Ft + 27 % = 7.380,- Ft -- kellékátvétel 4.200,- Ft + 27 % = 5.330,- Ft -- urna- és kellékátvétel együtt 5.010,- Ft + 27 % = 6.360,- Ft 3. Vállalkozásszerően munkát végzık 4 Módosította a 41/2012.(XII. 20.) önk. rend. 1.. Hatályos: január 1.

10 10 temetıfenntartási hozzájárulási díja alkalmanként, elhunytanként: 480,- Ft + 27% = 610,- Ft (mőköves, kertész, temetkezési szolgáltató stb.)

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl 1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl Az Országgyûlés az elhunyt személyek emlékének méltó megõrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 4/146-1/2010. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1.

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1. Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT Polgárdi, 2008. február 1. 1.. Bevezető rendelkezések 1. A temető a Polgárdi Római Katolikus Egyházközség

Részletesebben

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető:

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető: TEMETŐSZASÁLYZAT (a vastagon szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A temetőszabályzatot kiadó plébánia neve: Római Katolikus Plébánia címe: 6120 Kiskunrnajsa, Iskola u. 2. a temető

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 52-67 Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről a 8/2001.(V.14.) sz. a 1/2003. (I.20.) sz. rendelettel és a 28/2004. (XII.13.) sz. rendelettel

Részletesebben

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra Szakmai támogatók: Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület Magán Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete Temetőkertészek és Temetőfenntartók Egyesülete Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János

Részletesebben

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete 1 Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete A települési szilárd hulladék elszállításáról, elhelyezésérıl és kezelésérıl Homokmégy község Önkormányzatának

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SOPRONHORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2004. (XII.16) RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Sopronhorpács Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

5/2011. (II.17.) R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

5/2011. (II.17.) R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI.20.), 19/2011. (XII.1.), 22/2011. (XII.19.), 1/2012. (I.23.), 10/2012. (V.17.), 19/2012. (XI.30.) és 21/2012. (XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

(5) (6) (8) Hatályát vesztette. 26*

(5) (6) (8) Hatályát vesztette. 26* Az Esztergomi Önkormányzat 14/2004. (IV.1.) ör. rendelete a parkolás rendjérıl, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról 6* (Egységes szerkezetben a 43/2004.(X.29.)*, 59/2004.(XII.16.)**,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Zárt ülés elrendelése A közgyőlés 13 igen, 2 nem szavazattal a következı

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 17/2007. (XI. 30.) r e n d e l e t e. a lakások és helyiségek bérletérıl

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 17/2007. (XI. 30.) r e n d e l e t e. a lakások és helyiségek bérletérıl KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 17/2007. (XI. 30.) r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletérıl Kemecse Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1 Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 1/1996.(III.11.) rendelete az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl és a köztisztaságról 1 (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a helyi állattartásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. a helyi állattartásáról EGYSÉGES SZERKEZET 108. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 41/2012. (VII. 23.) ÖR, 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR, 25/2011. (IV. 29.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 29/2009. (XI.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 212. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

Egységes szerkezetben Módosítva: az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelettel bezárólag

Egységes szerkezetben Módosítva: az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelettel bezárólag Egységes szerkezetben Módosítva: az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelettel bezárólag Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2006.(VI. 01.) önkormányzati

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésrıl

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról

1990. évi C. törvény. a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervezı helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtı önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvetı feladata a közhatalom helyi közügyekben

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 9/1996.(IV.12.) számú rendelete

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 9/1996.(IV.12.) számú rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 9/1996.(IV.12.) számú rendelete a köztisztasági és települési szilárd hulladékgyőjtéssel összefüggı tevékenység ellátásáról (a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes

Részletesebben

254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról hatályos: 2013.07.06 1. A kötelezı egészségbiztosítási ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben