41/2000. (X. 2.) rendelete. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "41/2000. (X. 2.) rendelete. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről"

Átírás

1 1 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2000. (X. 2.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. tv. (továbbiakban: Tv.) 40. (1)-(2) és a 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a törvény végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Vhr.) foglaltakra, valamint a helyi sajátosságokra, az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya Kecskemét megyei jogú város közigazgatási területén lévő, alábbi önkormányzati tulajdonú működő és lezárt - temetőkre, a temetők fenntartására, üzemeltetésére, felújítására és fejlesztésére terjed ki: Béke fasori köztemető, Hetényegyházi köztemető, Református temető (2) Az alább felsorolt lezárt felekezeti temetőkre a törvényben, a Vhr-ben, valamint a tulajdonos és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által megkötött megállapodásban foglaltak vonatkoznak: Szentháromság temető Evangélikus temető Kiskatolikus temető Szovjet-orosz temető (3) Az Önkormányzat Kegyeleti közszolgáltatási szerződés (1. sz. melléklet) keretein belül a 2 HÍRÖSGAZDA Kft. (továbbiakban: üzemeltető) útján gondoskodik a köztemetők, illetve a lezárt felekezeti temetők, valamint a temetkezési emlékhelyek fenntartásáról, üzemeltetéséről, felújításáról és fejlesztéséről. Az üzemeltető a gondnoki és portaszolgálati tevékenységen kívül az összes fenntartási, felújítási és fejlesztési munkát köteles pályáztatni az érvényben lévő jogszabályok szerint. (4) Az Önkormányzat külön megállapodás alapján - a Református Egyház útján gondoskodik a Református temető fenntartásáról, üzemeltetéséről, felújításáról és fejlesztéséről. (5) A temetők ellenőrzésével, illetve a szerződésekben foglaltak hatályosulásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. (6) 3 Temetkezési szolgáltatást saját eszközeivel a temető üzemeltetőjével történő szerződéskötést követően bárki végezhet, aki megfelel a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó törvényi feltételeknek, a Vhr-ben foglaltaknak, szakképesítéssel, telephellyel, halottszállító járművel és a szolgáltatás ellátásához szükséges személyzettel rendelkezik Módosította: a 46/2005. (X. 24.) rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályba lépett: november 1. Módosította: a 46/2005. (X. 24.) rendelet 1. (3) bekezdése. Hatályba lépett: november 1. Módosította: az 58/2003. (XII. 1.) KR. számú rendelet 1. -a. Hatályba lépett: január 1.

2 41/2000. (X. 2.) KR. számú rendelet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 2 A temetkezés feltételei 2. (1) Temetőt létesíteni, lezárni, megszüntetni, újra használatba venni, fenntartani, üzemeltetni, temetkezési szolgáltatásokat végezni a Tv. és a Vhr. alapján lehetséges, az Általános Rendezési Tervben foglaltak figyelembe vételével. (2) A temető fejlesztésének, új temetkezési hely kialakításának, a sírhelyek, sírboltok, örök emléksírok és díszsírhelyek, urnafülkék, urnasírhelyek, síremlékek létesítésének módját, illetve a sírgondozás feltételeit a 2. sz. melléklet tartalmazza. 3. (1) Kecskemét Megyei Jogú Város területén temetkezést végezni a működő egyházi, vagy önkormányzati tulajdonban lévő temetőkben szabad, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. (2) A működő temetőkben hamvasztással vagy hamvasztás nélkül, egyházi, vagy világi szertartás szerint lehet temetni. (3) A temetőkben temetkezésre szolgálnak: - az egyes sírhelyek, - a kettős sírhelyek (ikersírok), - a sírboltok (kripták), - az örök emléksírok és díszsírhelyek, - az urnafülkék, - az urnasírhelyek, - a közös sírok, - a hamvak szétszórásának helye. (4) 4 A temetési helyek adásvétel tárgyai nem lehetnek, de a rendelkezési jogot a szolgáltató visszaválthatja a díj arányos részének visszatérítésével, vagy a rendelkezési jog az üzemeltető jóváhagyásával a rendelet 3/1. számú melléklete szerinti Sírhely átadási szerződés aláírásával átruházható. (5) Az elhunytat ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett rendelkezési joga az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni kivéve, ha az elhunyt végrendeletében, vagy az idős, mozgásában korlátozott eltemettető kedvezőbb megközelíthetőségi lehetőséget kér. (6) A temető használati rendjét a 3. sz. melléklet szabályozza. A temetési helyek feletti rendelkezési jog 4. (1) A 3. (3) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama: 25 év, kivéve az alábbiakat: a) sírbolt: 60 év b) urnafülke 10 év (2) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáért díjat kell fizetni, melynek összegét e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 4 Módosította: az 58/2003. (XII. 1.) KR. számú rendelet 2. -a. Hatályba lépett: január 1.

3 3 Hamvak elhelyezése 5. (1) 5 Hamvak elhelyezése urnatartóban az alábbi módon történhet: - a működő temetőben lévő urnafülkében, urnasírhelyekben, sírhelyekben, sírboltokban, - lezárt temetőben nyugvó elhunytak sírhelyébe az ÁNTSZ engedélye mellett, - urna elhelyezésére alkalmas helyekre (templomokba), - az eltemettető, vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát az átvétel igazolásával ki kell adni és annak megtörténtét a nyilvántartásba is fel kell jegyezni. Az így kiadott urna bármely olyan ingatlanon, illetve temetkezési emlékhelyen elhelyezhető, vagy eltemethető, ahol a tulajdonos (kezelő), továbbá az ingatlan jogszerű használója ehhez hozzájárult és a kegyeleti igények biztosíthatók. Ezen rendelkezés a korábban temetőben elhelyezett urnákra is alkalmazhatók. (2) 6 A hamvakat tartalmazó urnát sírhelyekbe, sírboltba, urnasírhelybe elhelyezni, a talaj szintjétől legalább 0,5 m mélységbe lehet. Rátemetésnél az urna elhelyezése a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg. (3) Kecskemét megyei jogú város területén a hamvak szétszórása csak zárt rendszerben, működő temető területén, megfelelő műszaki feltételek biztosítása mellett történhet. Az így szétszórt hamvakat a temető megszűnéséig meg kell tartani, vagy közös emlékhelyen kell megőrizni. (4) 7 A lejárt kegyeleti idejű temetési helyekből kikerülő elhunytak hamvai a lejárattól számított 2 év eltelte után az arra kijelölt helyen működő temető területén szétszórhatók, melyről üzemeltető köteles nyilvántartást vezetni. Ravatalozás 6. (1) Kecskemét város területén a köztemetőkben, illetve a már megnyitott felekezeti temetőkben szabad ravatalozni. Kivételes esetben a temetőkön kívüli ravatalozásra (2) az ÁNTSZ Városi Intézete adhat engedélyt. (3) Fertőző betegségben elhunytak koporsóit a ravatalozóban felnyitni nem szabad. Az ilyen halottak ravatalozása tekintetében az ÁNTSZ utasításai az irányadóak. (4) A temető kezelője köteles a ravatalozó és a hűtőberendezés állandó üzemképes állapotáról és rendjének fenntartásáról gondoskodni. A köztemető megtelt részeinek lezárása és újbóli felhasználása 7. (1) Amennyiben a használati idő leteltét követően a sírboltot (kriptát) 3, az egyéb temetkezési helyeket 1 éven belül ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni. (2) A lezárt sírhelytáblák, illetve urnasírhelyek, urnafülkék az utolsó temetéstől számított 25 év, illetve 10 év eltelte utáni megszüntetését a Közgyűlés rendeli el Kiegészítette: az 58/2003. (XII. 1.) KR. számú rendelet 3. (3) bekezdése. Hatályba lépett: január 1. Módosította: az 58/2003. (XII. 1.) KR. számú rendelet 3. (1) bekezdése. Hatályba lépett: január Módosította: az 58/2003. (XII. 1.) KR. számú rendelet 3. (2) bekezdése. Hatályba lépett: január

4 41/2000. (X. 2.) KR. számú rendelet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 4 (3) A megszüntetést megelőzően hirdetményben, továbbá legalább három alkalommal egy országos és egy területi napilapban, valamint a helyi médiákban közhírré kell tenni úgy, hogy az első közzététel a megszüntetés előtt legalább 6 hónappal, továbbiakban pedig 2 havonként történjen. A hirdetményt Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján, valamint a temetőkapun, temető őrházon, ravatalozónál és az érintett temetőrésznél ki kell függeszteni. (4) Temetőt, vagy temetőrészt a terület más célú felhasználása esetén a temetési helyek kiürítésével lehet megszüntetni. A kiürítést a Közgyűlés rendeli el. (5) Lejárt használati idejű temetkezési hely kiürítése és más célú felhasználása esetén az érdekelt hozzátartozók halottaik maradványait, a kiürítésre megjelölt síremléket a meghirdetett időpontot követő 6 hónap alatt helyezhetik át (exhumálhatják). Amennyiben a rendelkezésre álló időn belül az exhumálást nem kezdeményezik, úgy az elhunytak földi maradványai közös sírba kerülnek és a síremléket a megjelölt időpont elteltével a temető tulajdonosa értékesítheti. (6) Amennyiben a lejárt használati idejű sírhelytábla más célra történő felhasználása nem tervezett, az urna-, vagy sírhelydíj újbóli megfizetése esetén a hamvak, illetve holttestmaradványok a helyükön is maradhatnak. (7) A határidő letelte után a temető kezelője végrehajtja a sírhelytábla, valamint az urnasírhelyeknek, urnafülkéknek kijelölt területek kiürítését, és gondoskodik a maradványok, hamvak közös sírba helyezéséről nyilvántartás vezetése mellett. (8) A nem gondozott, omladozó állapotban lévő sírboltokból, mauzóleumokból - a 60 év kegyeleti idő elteltével - a tetemmaradványok eltávolíthatók, ugyanez vonatkozik az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető síremlékekre is. Az így megüresedett sírboltok helyén lévő összes építőanyag, síremlék és sírbolt felett a temetők fenntartói, illetve kezelői szabadon rendelkeznek - amennyiben a karbantartásra vonatkozó felhívás eredményre nem vezetett a kiürítés időpontját követő fél év után. (9) Ha valamely sír, sírbolt megszüntetése a használati idő eltelte előtt válik szükségessé, az áthelyezés költségeit az viseli, akinek érdekében az áthelyezés történik. A temető infrastrukturális létesítményei 8. Az Önkormányzat a tulajdonában álló köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja: - temetők területén belül a sírok megközelítésére szolgáló, illetve sírhelytáblákat (parcellákat) és temetői létesítményeket összefogó úthálózat - ravatalozó, - a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló és hűtő, - boncolóhelyiség csoport, - a temető bekerítése vagy élősövénnyel való lehatárolása, - vízvételi lehetőség, illemhely, - a temető területének rendeltetésének és a hely jellegének megfelelő parkosítása, az utak sorfásítása, - hulladéktároló.

5 5 A sírhelyek kertészeti kialakítása, gondozása 9. 8 A temetőben végzendő minden munkát - kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését a temető üzemeltetőjének be kell jelenteni. A fák ültetése engedélyköteles. A temető kezelője a sírhelytáblák kertészeti kialakítását szabályozhatja, amelyet a sírhelyek kialakítása, illetve a sírok gondozása során az azzal rendelkezőnek, illetve az eltemettetőnek figyelembe kell vennie, a sírhely felett rendelkezni jogosult köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni. Szabálysértési rendelkezések 10. (1) 9 A köztemetők rendjének megsértése szabálysértést követ el és Ft-ig 10 terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a.) a temetőknek ki nem jelölt területen halottat eltemet, kivéve az engedéllyel történő urna elhelyezését, b.) temetőkön kívül engedély nélkül ravataloz, c.) halottat temet el, vagy helyez el olyan temetőkben, vagy temetőrészben, amelynek lezárását elrendelték, d.) a temetők területén a sírok kivételével a talajt és a gyepet engedély nélkül felás, bárhová elvisz, e.) temetőben gépkocsin, motorkerékpáron, egyéb járművön engedély nélkül közlekedik, f.) temetőbe kutyát (vakvezető kutya kivételével) vagy más állatot bevisz, g.) a sírhelyet nem gondozza, h.) olyan magatartást tanúsít, amely a látogatók kegyeleti érzését sérti, vagy sértheti, i.) hulladékot, koszorú és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül lerak, vagy eléget, j.) hatósági engedély nélkül fát kivág, k.) a temető üzemeltetőjének engedélye nélkül a temetőben olyan tárgyakat helyez el, amely a sír, sírbolt díszítésére nem szolgál, vagy akadályozza a sírok közötti közlekedést, illetve engedély nélkül fát ültet, l.) a temető zárva tartási ideje alatt az üzemeltető, vagy megbízottja tudta és engedélye nélkül a temetőben tartózkodik m.) a temetőben elhelyezett hulladékgyűjtőbe háztartási hulladékot tesz n.) urnát a temetőből átvétel igazolása nélkül kivisz o.) a temetőben végzendő munkával kapcsolatos bejelentési kötelezettségének a temető üzemeltetője részére nem tesz eleget. (2) A szabálysértés elkövetőjével szemben a jegyző jár el. (3) Az első bekezdésben meghatározott szabálysértés tetten ért elkövetőjét a Közterületfelügyelő, a rendőrség helyszíni bírsággal sújthatja. 8 Módosította: az 53/2000. (XII. 4.) KR. számú rendelet 1. -a. Hatályba lépett: december 4. 9 Módosította: a 26/2002. (IV.15.) KR. számú rendelet 1. -a. Hatályba lépett: április Módosította: 8/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet 8. -a. Hatályba lépett: április 8.

6 41/2000. (X. 2.) KR. számú rendelet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 6 Vegyes rendelkezések 11. (1) A temetők bejáratainál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, melyre ki kell függeszteni - a temető nyitva tartási rendjét, - a temető térképét, - e rendeletet, - a temető szabályzatot, - a temetési helyek megváltásának, újraváltásának díjait, - a kegyeleti közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjak fajtáját és mértékét. (2) A temető nyitva tartási rendjében foglalt időtartam alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat. (3) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet annak megkezdése előtt a temető kezelője részére be kell jelenteni. (4) A temetőben munkáját végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak. (5) A temetőben a vagyontárgyak biztonsága, a rend megóvása, megőrzése mindenki közös érdeke. Amennyiben a tárgykörben bárki ellentétes magatartást tapasztal, úgy köteles azt bejelenti a temető vezetőjének (távolléte esetén a Városgazdasági Kft. Titkárságán, Kecskemét, Béke fasor 71/A), aki a bejelentésre a szükséges intézkedést köteles azonnal megtenni. (6) 11 Indokolt esetben - személyiségi jogokat nem sértve - a biztonsági szolgálat ellenőrizheti a temető területén lévő gépjárművek csomagtartóit, személyek csomagjait. Az ellenőrzés nem terjedhet túl a csomagtartó és a csomag tartalmának megtekintésén. Erről a tényről a temetőbe látogatókat a vonatkozó jogszabálynak megfelelően tájékoztató tábla kihelyezésével figyelmeztetni kell. 11/A 12 A temető üzemeltetője a kegyeleti jogok gyakorlása céljából a temetési helyekről nyilvántartásokat vezet. A nyilvántartások vezetésére a Ket. szabályait kell alkalmazni. Elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség. 12. (1) 13 A Köztemetőben a kegyeleti közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjak fajtáit és mértékét e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. A díjak mértékét az üzemeltető által előterjesztett javaslat alapján a közgyűlés állapítja meg. Díjat módosítani legfeljebb évi egy alkalommal lehet. (2) 14 A 4. sz. melléklet A. pontjában felsorolt temetési sírhelydíjakból (sírhely, sírbolt, sírkert, kolumbárium) származó bruttó bevételeket az Önkormányzat az éves költségvetésében köztemetők fejlesztésére, felújítására fordítja, és legalább ugyanilyen összegű kiadási előirányzatot köteles biztosítani. (3) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a köztemetőkről rendelkező 12/1992. (III.26.) KR sz. rendelet hatályát veszti Beiktatta: a 26/2002. (IV.15.) KR. számú rendelet 2. -a. Hatályba lépett: április 26. Kiegészítette: a 46/2005. (X. 24.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályba lépett: november 1. Módosította: a 26/2002. (IV.15.) KR. számú rendelet 3. -a. Hatályba lépett: április 26. Módosította: az 58/2003. (XII. 1.) KR. számú rendelet 4. -a. Hatályba lépett: január 1.

7 1. számú melléklet 15 7 KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) képviseli: Dr. Szécsi Gábor polgármester KSH szám: továbbiakban Önkormányzat másrészről a HÍRÖSGAZDA Városszolgáltató Kft. szolgáltató Székhely: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/A. Képviseli: Lassú Tibor Attila ügyvezető igazgató Cégjegyzékszám: Cg Adószám: továbbiakban szolgáltató között az alábbi feltételek szerint: 1. A felek az évi XLIII. tv. és a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet, továbbá Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 41/2000. (X.2) KR. sz. rendelete alapján kötik meg a kegyeleti közszolgáltatási szerződést. A szerződés október 01. napjától 10 évi időtartamra jött létre. 2. A szerződés hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: - Kecskemét, köztemető 400/2. hrsz. - Hetényegyháza, köztemető hrsz. - Kecskemét, Szentháromság temető hrsz. - Kecskemét, Evangélikus temető hrsz. - Kecskemét, Szovjet-orosz temető hrsz. - Kecskemét, Kiskatolikus temető hrsz. 3. A kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján Szolgáltató kötelezettségét képezi a 2. pontban meghatározott temetők fenntartási (1999. évi XLIII. tv. 13..), üzemeltetési (1999. évi XLIII. tv ) feladatainak ellátása. A szerződés hatálya alá tartozó fenntartási, valamint üzemeltetési feladatok részletes felsorolását, időbeli szakaszolását az egyes részfeladatokra vonatkozó mennyiségi mutatókkal és minőségi előírásokkal e szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. 4. A Szolgáltató a KR. 1. (3) bekezdése értelmében látja el a fenntartási, felújítási, fejlesztési munkákat. Az üzemeltetési feladatait saját kapacitással látja el, jogosult azonban egyes kiegészítő jellegű részfeladatok tekintetében alvállalkozókat alkalmazni. Szolgáltató az igénybevételre kerülő alvállalkozókért úgy felel, mint saját tevékenységéért. Az alvállalkozóknak is meg kell felelniük az általuk végzett tevékenységre előírt jogszabályi és hatósági feltételeknek. 5. Szolgáltató kötelezettségei temetőfenntartással temetőüzemeléssel kapcsolatban: 5.1. A kegyeleti igényeknek, törvényi, rendeleti és műszaki előírásoknak megfelelő létesítmények és berendezések megépítése, bővítése, felújítása, ezek részeként: Módosította: a 47/2005. (XI. 9.) rendelet 1. -a. Hatályba lépett: november 9. Módosította: az 58/2003. (XII. 1.) KR. számú rendelet 5. (1) bekezdése. Hatályba lépett: január

8 41/2000. (X. 2.) KR. számú rendelet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 8 - a ravatalozás és gyászszertartás lebonyolítására alkalmas helyiségek, - az elhunytak tárolásához, hűtéséhez hűtőberendezések, az elhunytak hatósági boncolásához szükséges boncterem, és annak berendezései, felszerelései, - új építés esetén a halottasház és más helyiségek berendezései, felszerelései, első készletének biztosítása. - az évi XLIII. tv. /A temetőkről és a temetkezésről/ és a 145/1999. /X.1./ Korm. sz. rendelet. / A temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény végrehajtásáról/ alapján meghatározott önkormányzati feladatok elvégzése Biztosítja az eltemetés /földbetemetés, urnaelhelyezés/ feltételeit Összehangolja a temetéseket Betartja, betartatja a temetőkkel kapcsolatos törvényben, kormányrendeletben és az önkormányzati rendeletben foglaltakat, ennek keretében: - ügyfélszolgálatot működtet a sírhely-értékesítésre - tájékoztatja a szabályokban előírt, helyileg szokásos módon a temetőlátogatókat, - nyilvántartó könyvet vezet és őrzi azt, - az eltemettetőnek, a jogosult hatóságoknak abba betekintést enged, arról felvilágosítást nyújt, - elkészíti a sírhelykiosztási terveket, kitűzi az elfogadott tervek alapján a sírhelyeket, - a temetőben portaszolgálat a temető nyitását, zárását biztosítja, - gondoskodik a ravatalozóknál a hangosításról, - temetők őrzése és vagyonvédelem biztosítása Gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak halotthűtőben történő hűtéséről Biztosítja a ravatalozó és technikai berendezései /tárolók, hűtők, egyéb berendezések és felszerelések, szerelvények/ karbantartását, javítását, fertőtlenítését a helyiségek festését, meszelését Üzemelteti és karbantartja a temetők nyilvános illemhelyeit Biztosítja a temetők infrastruktúrájának üzemben- és karbantartását, amely magában foglalja: - a meglévő utak, járdák karbantartását, - kapuk és kerítések karbantartását és javítását, - a vízvezetékek és vízcsapok üzemeltetését, javítását, a csapadékvíz elvezetését, - az elektromos ellátás és világítás működtetését, karbantartását, - a ravatalozók és hozzátartozó helyiségek üzemképességét, tisztántartását, - viseli az ezekkel kapcsolatos /közüzemi/ díjakat, költségeket Biztosítja a temetők tisztán és jó karban tartását, amely magában foglalja többek között: - szükség szerinti sepréseket, - kaszálást, kaszálék-gyűjtést, sarabolást, gyomirtást, - a hulladék összegyűjtését és elszállítását, - végzi fakivágási engedély alapján a fák kivágását, valamint a fák, cserjék metszését, - biztosítja a síkosságmentesítést, hóeltakarítást, - virágládák beültetését, gondozását Értékesíti a temetői sír, sírbolt és urnahelyeket az önkormányzat temetői rendelete szerinti díjszabása alapján Szolgáltató vezeti a sírhely- és sírboltkönyvet. A hivatkozott nyilvántartások vezetésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Tv. szabályait kell alkalmazni azzal, hogy elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség A temetőfenntartással, üzemeltetéssel összefüggő kérdésekben Megbízott kérésére adatot szolgáltat A temetőfenntartási, üzemeltetési munkákra kiírt pályázatok előkészítésében és elbírálásában a Polgármesteri Hivatal szakmai referensének véleményét kikéri. Megbízott Szolgáltató jogai: 6.1. Saját nevében temetési szolgáltatás szervezése a temetőkben Az üzemeltetőre vonatkozó kötelezettségek szerződésben érvényesítése egyéb temetkezési vállalkozókkal szemben Az éves városüzemeltetési tervben a temetőfenntartásra vonatkozó szakfeladat

9 9 javaslatainak elkészítése. A temetői építményekre vonatkozó felújítási javaslatok, tervek elkészítése A temetői rendeletek elkészítésében együttdolgozás a Megbízóval. A temetőtulajdonos, Önkormányzat, mint Megbízó kötelezettségei: 7.1 A rendelet 8. -ában megfogalmazott feltételek megteremtéséhez az éves költségvetésben jóváhagyott temetőfejlesztési előirányzat erejéig megbízott köteles gondoskodni A temetőkben elektromos ellátás, vízellátás, csapadékvíz elvezetés feltételeinek megteremtése A temetők és ravatalozók, parcellák megközelítéséhez utak, járdák, parkolók építése, felújítása, temetők bekerítése, felújítása, kapukkal ellátása Temetői rendelet megalkotása, döntés a temetési helyek, illetőleg az újraváltási díjak, továbbá a temetőfenntartási hozzájárulási és ravatal használati díjakról A temetőüzemeltető ellenőrzésére jogosult személy kijelölése. Pénzügyi és számviteli elszámolások: 8.1. A feladatok ellátásához szükséges összeget a Megbízó Önkormányzat biztosítja a városüzemeltetési feladatok költséghelyen az éves költségvetési rendeletében meghatározottak szerint Szolgáltató tárgyhóban végzett munkáját havonta a tárgyhót követő 05-ig leszámlázza. A hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított számla alapja a teljesítésigazolás, melyet az Önkormányzat képviselője a tárgyhót követő 03-ig a 2. sz. mellékletben felsorolt nyilvántartások és okmányok, illetve helyszíni meggyőződés alapján ad ki. Az igazolt számla kifizetésének határideje a számla átvételét követő 15. naptári nap Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy: - a temetők fenntartási és üzemeltetési költségeit számviteli nyilvántartásaiban elkülöníti az egyéb városüzemeltetési feladatokkal, illetve temetkezési szolgáltatással összefüggő költségeitől, - elkülönítésre, illetve az Önkormányzat felé elszámolásra kerül a 4. sz. melléklet A. pontjában felsorolt temetési sírhely bruttó bevétel. - a kiadásokról munkanemenként, munka fajtánként külön nyilvántartást vezet. - az állagmegóvást, karbantartást és üzemeltetési kötelezettségeket a leggazdaságosabb módon teljesíti. Amennyiben a munkavégzés nem saját szervezeti keretén belül oldja meg, úgy köteles a versenyeztetési, közbeszerzési jog szabályok szerint eljárni. - a jelen rendelet 4. sz. melléklet B-G. pontjai szerint képződő bruttó bevételt számviteli nyilvántartásában elkülöníti, és legalább ekkora összeget köteles a temetők üzemeltetésével és fenntartásával összefüggő feladatok ellátására fordítani. 9./ A szerződés Szolgáltató általi teljesítéséhez szükséges közüzemi szolgáltatások körének és a közüzemi szolgáltatóknak a felsorolását e szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza. Szolgáltatónak a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre bocsátandó eszközei felsorolását, az eszközökkel kapcsolatos minőségi előírásokat, az eszközök rendelkezésre bocsátásának módját e szerződés 4. sz. melléklete tartalmazza. 10./ Szolgáltató jogosult szerződésbeli feladatai teljesítéséhez a jelen szerződés hatálya alá tartozó temetőkben lévő Önkormányzati vagyontárgyakat használni, igénybe venni. Temetők vagyontárgyainak listáját az 5. sz. melléklet tartalmazza. 11./ Szolgáltató szavatol azért, hogy az 1. pontban hivatkozott törvényben foglalt temetkezési szolgáltatókra előírt feltételeknek megfelel, valamint a szerződés tárgyát képező feladatai teljesítése során közreműködő alkalmazottai, illetve alvállalkozóinak az alkalmazottai az 1./ pontban hivatkozott végrehajtási rendelet 54. -ban meghatározott szakképesítéssel rendelkeznek. 12./ A szerződés fennállása alatt az Önkormányzat jogosult Szolgáltató tevékenységét ellenőrizni az alábbiak szerint. Önkormányzat jogosított képviselője a Szolgáltató üzemeltetési tevékenységének gyakorlása során helyszíni ellenőrzést tarthat, Önkormányzat műszaki ellenőre, a Szolgáltató fenntartási, felújítási, fejlesztési jellegű tevékenységét mind mennyiségileg, mind minőségileg ellenőrizheti, Módosította: az 58/2003. (XII. 1.) KR. számú rendelet 5. (2) bekezdése. Hatályba lépett: január

10 41/2000. (X. 2.) KR. számú rendelet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 10 Önkormányzat jogosított képviselője a szerződés tárgyát képező tevékenység gyakorlása során keletkezett iratokba, bizonylatokba, dokumentumokba ideértve az ügyfélszolgálati, nyilvántartási jellegű iratokat bármikor betekinthet, Önkormányzat a szerződés teljesítésével, vagy egyes részfeladatok teljesítésével kapcsolatosan Szolgáltatótól beszámolót, tájékoztatást kérhet, Önkormányzat ellenőrzési jogosítványait a saját maga által megszabott gyakorisággal és időtartamban gyakorolja. 13./ Tekintettel arra, hogy a szerződés tárgyát képező tevékenységet a szerződés aláírásának időpontjában is Szolgáltató gyakorolja, így felek külön birtokbaadási eljárást nem tartanak. 14./ A szerződést Önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja, ha Szolgáltató a szerződés 8/3. pontjában leírt kötelezettségét megszegi. Egyebekben a szerződés lejártáig felek csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel a szerződést azonnali hatállyal. Súlyos szerződésszegésnek minősül az Önkormányzat részéről a szolgáltatói díj fizetésének 30 napot meghaladó késedelme, szolgáltató részéről egyes szerződéses kötelezettségei teljesítésének elmaradása, vagy jelentős késedelmű teljesítése, esetlegesen olyan hibás teljesítés, amely rövid határidőn belül érdeksérelem nélkül nem javítható. 15./ A szerződés hatályának lejárta előtt 6 hónappal felek tárgyalást folytatnak a szerződés meghosszabbításáról. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv különösen annak a vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezései irányadóak. 16./ Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerült viták esetében elsősorban egyeztetni kötelesek. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, felek kikötik a Kecskeméti Városi Bíróság, ill. a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. 17./Felek képviselői a szerződést közös értelmezés után mint az akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. K e c s k e m é t,.. Dr. Szécsi Gábor polgármester Lassú Tibor Attila ügyvezető igazgató 1/1. sz. melléklet (Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződéshez) Fenntartási, üzemeltetési feladatok részletezése, időbeli szakaszolása KECSKEMÉTI KÖZTEMETŐ: Fenntartási feladatok: - úttisztítás (seprés, hóeltakarítás) napi rendszerességgel igény szerint - fűnyírás májustól októberig évente 4 alkalommal - fametszés, gallyazás, fapótlás esetenként, bejelentés alapján évi db - cserjenyírás május június (egy alkalom) örök emléksírok, díszsírhelyek, igény szerint közös sírok ápolása

11 - szemétszállításigény szerint - szeméttárolók kiürítése különböző méretű (jelenlegi állapot szerint) rendszeresen naponta ill. igény szerint, - ravatalozó, hűtő, WC, irodaépület napi rendszerességgel egyéb helységek takarítása - vízvételi lehetőség biztosítása igény szerint - hűtő karbantartása havi egy alkalom - szennyvízszippantás havi egy két alkalom (szükségességtől függően) - áram-, gáz- víz biztosítása folyamatosan - virágtálak beültetése, gondozása tavasszal beültetés gondozás folyamatos - épületek, építmények festése, igény szerint mázolása karbantartása, javítása - 18 ravatalozó drapériájának cseréje igény szerint - őrzés folyamatosan nappal egy fő éjjel, szabad- és ünnepnapokon két fő (+ egy kutya) egyéb igény szerint jelentkező feladat 11 Üzemeltetési feladatok: - Temetői rend kialakítása és biztosítása - Temető nyitása, zárása - Temető látogatók tájékoztatása folyamatosan - Temetkezés összehangolása - Nyilvántartókönyvek vezetése Ügyfélfogadás HETÉNYI TEMETŐ: - úttisztítás havi 50 óra igény szerint - szemétszállításhavi 2 alkalommal igény szerint - fűnyírás igény szerint évi 3 4 alkalommal - fakivágás igény szerint - ravatalozó takarítása hetente 2 alkalom, ill. igény szerint - vízvezeték karbantartása, javítása igény szerint SZOVJET OROSZ TEMETŐ takarítás évi 100 óra szemétszállítás évi 10 m 3 virág kihelyezés igény szerint gyommentesítés igény szerint SZENTHÁROMSÁG TEMETŐ nem üzemel gondnokság egyéb fenntartási munkák 18 Módosította: az 58/2003. (XII. 1.) KR. számú rendelet 6. -a. Hatályba lépett: január 1.

12 41/2000. (X. 2.) KR. számú rendelet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 12 EVANGÉLIKUS TEMETŐ - nem üzemel

13 13 1/2. sz. melléklet (Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződéshez) Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott feladatok teljesítési igazolásának módja, okmányai és bizonylatai A havonta kiállított számla melléklete a felmérési napló, melyen az elvégzett teljesítmények igazolása megtörténik. A felmérési napló összeállításának alapbizonylatai: - naponta vezetett munkanapló, mely tartalmazza; - tervezett és ténylegesen elvégzett fenntartási feladatok - a feladattal foglalkozó létszámot, a feladatra fordított munkaórát - a saját, illetve belső egységtől igénybevett gépek, járművek és azok ledolgozott idejének felsorolását (menetlevél, illetve gépnaplóra való hivatkozással) - külső vállalkozók végzett munkáját és eltöltött munkaidejét - a felhasznált anyag mennyiségét, értékét - a közüzemi szolgáltatók számlájának felsorolása és másolata mellékelve.

14 41/2000. (X. 2.) KR. számú rendelet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 14 1/3. sz. melléklet (Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződéshez) 19 Temetőfenntartásnál közreműködő közüzemi szolgáltatók: DÉMÁSZ RT Kecskemét, Szultán u DÉGÁZ RT Szeged, Pulcz u. 44. BÁCSVÍZ RT Kecskemét, Izsáki út 13. Tohai Sándor 6044 Hetényegyháza, Darányi u Módosította: az 58/2003. (XII. 1.) KR. számú rendelet 7. -a. Hatályba lépett: január 1.

15 15 1/4. sz. melléklet (Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződéshez) 20 Temetőfenntartáshoz, üzemeltetéshez rendelkezésre álló eszközök: Temető részleg saját, gép eszköze: DURSO UFO 200 gyűjtőkocsi Kézi szerszámok (seprő, vesszőseprő, lapát, gereblye, ásó, csákány, vasvilla) Számítógép a nyilvántartáshoz Társüzemi szolgáltatóktól: IFA W-50 seprőgép MULTICAR emelőkosaras tehergépkocsi Motoros láncfűrész IFA UNIPORM szemétgyűjtő tehergépkocsi IFA konténeres szállító tehergépkocsi IFA W-50 KCR önrakodós tehergépkocsi Ruthmann emelőkosaras gép Fűnyíró gépek Egyéb vállalkozóktól: Fűnyíró gépek. 20 Módosította: az 58/2003. (XII. 1.) KR. számú rendelet 8. -a. Hatályba lépett: január 1.

16 41/2000. (X. 2.) KR. számú rendelet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 16 1/5. sz. melléklet (Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződéshez) Temetők önkormányzati vagyontárgyainak listája Kecskeméti Köztemető /Béke fasor 71/a./ 0400/2 hrsz. 1. iroda épület 229,32 m 2 917,28 lég m 3 2. ravatalozó 289 m lég m 3 3. papi öltöző, hűtő 168,58 m 2 842,9 lég m 3 4. koporsó tároló 211,2 m 2 633,6 lég m 3 5. virágbolt 59,17 m 2 195,20 lég m kerítés fm 8. vízvezeték fm 9. villany hálózat 120 fm 10. burkolt út m földterület m2 80 db. különböző méretű szeméttároló edény. Hetényegyházi temető hrsz. ravatalozó 10,63 m 2 301,89 lég m /2 hrsz. földterület m hrsz m /2 hrsz m 2 összesen: m 2 kerítés 556 fm vízvezeték 110 fm út 273 fm Szentháromság temető 2214 hrsz. ravatalozó 140 m lég m 3 gondonoki lakás 100 m lég m 3 iroda 114 m lég m 3 kerítés m 2 földterület m 2 Szovjet-orosz temető 4689 hrsz. Kerítés 192 fm földterület m 2 21 Hatályon kívül helyezte: 40/2009. (VI.26.) rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályba lépett: július 1.

17 17 Evangélikus temető hrsz. ravatalozó 26 m 2 78 lég m 3 gondnoki lakás 63 m lég m 3 kerítés 365 fm földterület m 2

18 41/2000. (X. 2.) KR. számú rendelet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről számú melléklet A. Temetkezési helyek kialakítása, létesítése: Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt. 1. Az egyes sírhely alapmérete 2,1 m hosszú; 0,9 m széles; 2 m mély. Új parcella létesítésénél az egyes sírhely alapterülete 3,25 m2 (2,5 m x 1,3 m), melyre 2,1 m x 0,9 m méteres síremlék elhelyezése engedélyezhető. A helyi adottságok figyelembe vételével a temető kezelője eltérhet a megadott méretektől. 2. A kettős sírhely alapmérete 2,1 m hosszú; 1,6 m széles; 2 m mély. - A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja. - A sírgödör mélysége 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó alja legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával természetes a talajban lebomló anyaggal burkolni lehet. - Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettős sírhelyet nem szabad létesíteni. - Fej- lábtemetés esetén a sírok egymástól 90cm-re, a sorok egymástól 150 cm-re kell, hogy legyenek. - Fej- fejtemetés esetén a sírok egymástól 60 cm-re, a két sor egymástól 90 cm-re kell, hogy legyen, de minden második sor után minimálisan 1,50 cm széles út hagyandó. Egy parcellában csak egyféle temetési mód alkalmazható, kivételt képez, ha a parcella kriptasorral van körülvéve (szegélyezve). - Új parcella létesítésénél a kettős sírhely alapterülete 5 m2 (2 m x 2,5 m), melyre 2,1 x 1,6 méteres síremlék elhelyezése engedélyezhető. A helyi adottságok figyelembe vételével a temető kezelője eltérhet a megadott méretektől A sírbolt (kripta) legalább négy koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló temetési hely. A sírbolt méretét a befogadó koporsók száma határozza meg. A sírboltok méretei: - 4 koporsó: 2,6x3,3m (8,58 m2) -4 koporsó polcos 2,9x3,0m (8,7 m2) - 6 koporsó: 3,0x4,5m (13,5 m2) - 6 koporsó polcos 3,0x3,5m (10,5 m2) - Minimális mélysége a terepszinttől számítva 1,6 m. Ennél nagyobb méretű sírbolt vagy mauzóleum méreteit a temető kezelője külön állapítja meg. - A sírbolt (kripta) építéséhez a temető kezelőjének előzetes hozzájárulása szükséges. - A sírboltok (kripták) kiépítéséről az egységes rend érdekében a temetők kezelője gondoskodik. Előzetesen benyújtott terv alapján engedélyezheti a tervezői névjegyzékben szereplő szakember közreműködésével az önerős kivitelezést. 4. Örök emlék sírok és díszsírhelyek: - A köztemetők fenntartója köteles központi fekvésű (fő- útvonal, főtér) temetőrészt fenntartani a város életében meghatározó szerepet játszó, köztiszteletben álló polgárainak eltemetésére, illetve urnáik elhelyezésére. Az így kijelölt sírhelyek felhasználását Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere engedélyezi. - Az örök emléksírokat akkor is fenn kell tartani, ha a sírhelytáblát vagy sort kell kijelölni. Az így kijelölt terület felhasználását Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere engedélyezi. - Az örök emléksírokat akkor is fenn kell tartani, ha a sírhelytáblákat kiürítik. A temetők átrendezése vagy megszüntetése esetén az emléksírokat az új temetőnek erre a célra kijelölt helyére kell áthelyezni. n - Az emléksírokba csak az elhalt házastársa temethető, ha ahhoz Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere hozzájárul Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke (kolumbárium), urnasírhely. Az urna koporsós temetési helyre rátemethető. 22 Módosította: az 58/2003. (XII. 1.) KR. számú rendelet 9. -a. Hatályba lépett: január 1.

19 19 Új urnafülke építésénél az urnát befogadó belső méretnek nagyobbnak kell lennie a használatos díszurnák méreténél, hogy azok elhelyezése biztonságos legyen. Az urnafülke lezárása táblával történik. A kolumbáriumban biztosítani kell az urnatáblák egyöntetűségét, méretazonosságát, a szövegvésések szakszerűségét. Az urnafülke lehet egyes vagy dupla. Az egyes urnafülkében csak egy urna, míg a dupla urnafülkében maximum két urna helyezhető el. 6. Temetésre szolgáló egyéb területek A városi temetők fenntartója köteles gondoskodni közös sír megfelelő kialakításáról a köztemetők területén, a már lezárt temetőkből, valamint a köztemetők megtelt, lezárt részeiből kikerülő holttestmaradványok, hamvak elhelyezésére. B. Síremlékek 1) A síremlékeket felállítani, felújítani, átépíteni, lebontani, elvinni a bemutatott részletes tervek és írásbeli kérelem alapján a temető kezelőjének engedélyével lehet. 2) A síremlékek alapozásának méreteit a temetők kezelője állapítja meg. A temetők komolyságát, a kegyeletet, a közízlést sértő síremlékfeliratok nem engedélyezhetők. A síremlék, vagy szegélykő nem terjedhet túl a sír, illetve a sírbolt megállapított területén. 3) A sírbolton lévő síremlék fenntartásáról a temetésre kötelezettek tartoznak gondoskodni. Ha a sírbolt, vagy síremlék összeomlásától lehet tartani, a köztemető kezelője felszólíthatja a kötelezetteket, hogy gondoskodjanak a helyreállításról. Amennyiben a felhívás eredménytelen marad, 6 hónap leteltével a temető kezelője a sírboltot, vagy síremléket kiüríti, s azzal, valamint a felépítmény anyagával maga rendelkezik. 4) A síremlékek szabályszerű felállítását a temető kezelője köteles ellenőrizni. 5) 24 A temetési hely megjelölésére szolgáló sírjel saját költségen létesíthető. 6) 25 A síremlékek és tartozékaik, valamint az emlékoszlopok elhelyezésének műszaki feltétele: - az alapozás felső síkja az eredeti terepszintet nem haladhatja meg C. Sírgondozás 1) A sírgondozási munkák elvégzésével amennyiben azt nem maguk végzik - a hozzátartozók a temető kezelőjét, illetve más szervezetet bízhatnak meg. Amennyiben a munkát más szervezet végzi, úgy az ilyen tevékenységet a hozzátartozók a temető kezelőjének kötelesek bejelenteni. 2) Az örök emléksírok, a közös sír, valamint az azokon lévő síremlékek gondozása és fenntartása a temető kezelőjének a feladata, melyet az Önkormányzattal kötött szerződés szerint végez. 3) 26 Ülőhely, pad a sírhely területén kívül eső fa, cserje, örökzöld a temető üzemeltetőjének engedélyével helyezhető el. 4) A sírboltok és sírok bekerítésére szolgáló bármilyen szegélyek, síremlékek csakis a sírhelyen helyezhetők el. A sír területén kívül egyéb helyet elfoglalni nem szabad. 5) A sírdomb síremlékeket szilárd alapra kell felállítani. 6) 27 A sírdomb magassága 5o cm lehet. A temetési helyen legfeljebb olyan növény ültethető, amelynek fejlődése során gyökérzete a szomszédos temetési helyek és a sírhelyek közötti utak vagy más temetői létesítmény állapotát, állagát nem veszélyezteti, és növekedése során a temetési hely alapterületét nem haladja meg. Az 1 m-nél magasabbra növő növények ültetése előtt az üzemeltetővel egyeztetni kell Módosította: a 26/2002. (IV.15.) KR. számú rendelet 4. (1) bekezdése. Hatályba lépett: április Beiktatta: a 26/2002. (IV.15.) KR. számú rendelet 4. (2) bekezdése. Hatályba lépett: április 26. Beiktatta: a 26/2002. (IV.15.) KR. számú rendelet 4. (2) bekezdése. Hatályba lépett: április 26. Módosította: a 26/2002. (IV.15.) KR. számú rendelet 4. (3) bekezdése. Hatályba lépett: április Módosította: a 26/2002. (IV.15.) KR. számú rendelet 4. (4) bekezdése. Hatályba lépett: április

20 41/2000. (X. 2.) KR. számú rendelet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 20 7) Fák és 2 m magasságot meghaladó növényzet kivágását a temető kezelője hatósági engedély alapján elrendelheti. Fát, cserjét a sírhelyen kívüli területre csak a temető kezelője, vagy az általa megbízott személy, illetve szervezet ültethet. 8) A temető általános rendje érdekében a temető kezelője jogosult az elhanyagolt, gondozatlan sírok birtokosát felszólítani a temető rendjét sértő rendezetlenség megszüntetésére. Ismételt eredménytelen felhívás esetén 6 hónap elteltével a kötelezettekkel szemben szabálysértési eljárást kezdeményezhet.

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl 1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl Az Országgyûlés az elhunyt személyek emlékének méltó megõrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Részletesebben

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető:

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető: TEMETŐSZASÁLYZAT (a vastagon szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A temetőszabályzatot kiadó plébánia neve: Római Katolikus Plébánia címe: 6120 Kiskunrnajsa, Iskola u. 2. a temető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 4/146-1/2010. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet

Részletesebben

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1.

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1. Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT Polgárdi, 2008. február 1. 1.. Bevezető rendelkezések 1. A temető a Polgárdi Római Katolikus Egyházközség

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 52-67 Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság

Részletesebben

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra Szakmai támogatók: Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület Magán Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete Temetőkertészek és Temetőfenntartók Egyesülete Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről a 8/2001.(V.14.) sz. a 1/2003. (I.20.) sz. rendelettel és a 28/2004. (XII.13.) sz. rendelettel

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL Hatályos: 2013. augusztus 29-től Sávoly Község Önkormányzatának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor polgármester: szavazásra bocsátja az írásbeli meghívóban szereplő napirendet. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor polgármester: szavazásra bocsátja az írásbeli meghívóban szereplő napirendet. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2006. október 11-én 18.15 órai kezdettel a Fekete István Általános iskola Monorierdő, Szabadság u. 43. épületében megtartott,

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Dunaharaszti Város Önkormányzatának

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 12/2008/XII. 9/számú r e n d e l e t e a talajterhelési díj bevezetéséről Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban:

Részletesebben

A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a) Szervezeti és Működési Szabályzata

A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a) Szervezeti és Működési Szabályzata A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a) módosításokkal egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzata A módosítások vastag és dőlt

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vadászi Sándor RNÖ elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Vadászi Sándor RNÖ elnöke K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő - testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 1/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Képviselő-testületének

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1008-1/2012/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete Pécel Város Önkormányzatának 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete a település rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2014. február 20. napjától hatályos állapot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 Lesenceistvánd Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. /1/

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben