41/2000. (X. 2.) rendelete. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "41/2000. (X. 2.) rendelete. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről"

Átírás

1 1 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2000. (X. 2.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. tv. (továbbiakban: Tv.) 40. (1)-(2) és a 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a törvény végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Vhr.) foglaltakra, valamint a helyi sajátosságokra, az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya Kecskemét megyei jogú város közigazgatási területén lévő, alábbi önkormányzati tulajdonú működő és lezárt - temetőkre, a temetők fenntartására, üzemeltetésére, felújítására és fejlesztésére terjed ki: Béke fasori köztemető, Hetényegyházi köztemető, Református temető (2) Az alább felsorolt lezárt felekezeti temetőkre a törvényben, a Vhr-ben, valamint a tulajdonos és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által megkötött megállapodásban foglaltak vonatkoznak: Szentháromság temető Evangélikus temető Kiskatolikus temető Szovjet-orosz temető (3) Az Önkormányzat Kegyeleti közszolgáltatási szerződés (1. sz. melléklet) keretein belül a 2 HÍRÖSGAZDA Kft. (továbbiakban: üzemeltető) útján gondoskodik a köztemetők, illetve a lezárt felekezeti temetők, valamint a temetkezési emlékhelyek fenntartásáról, üzemeltetéséről, felújításáról és fejlesztéséről. Az üzemeltető a gondnoki és portaszolgálati tevékenységen kívül az összes fenntartási, felújítási és fejlesztési munkát köteles pályáztatni az érvényben lévő jogszabályok szerint. (4) Az Önkormányzat külön megállapodás alapján - a Református Egyház útján gondoskodik a Református temető fenntartásáról, üzemeltetéséről, felújításáról és fejlesztéséről. (5) A temetők ellenőrzésével, illetve a szerződésekben foglaltak hatályosulásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. (6) 3 Temetkezési szolgáltatást saját eszközeivel a temető üzemeltetőjével történő szerződéskötést követően bárki végezhet, aki megfelel a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó törvényi feltételeknek, a Vhr-ben foglaltaknak, szakképesítéssel, telephellyel, halottszállító járművel és a szolgáltatás ellátásához szükséges személyzettel rendelkezik Módosította: a 46/2005. (X. 24.) rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályba lépett: november 1. Módosította: a 46/2005. (X. 24.) rendelet 1. (3) bekezdése. Hatályba lépett: november 1. Módosította: az 58/2003. (XII. 1.) KR. számú rendelet 1. -a. Hatályba lépett: január 1.

2 41/2000. (X. 2.) KR. számú rendelet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 2 A temetkezés feltételei 2. (1) Temetőt létesíteni, lezárni, megszüntetni, újra használatba venni, fenntartani, üzemeltetni, temetkezési szolgáltatásokat végezni a Tv. és a Vhr. alapján lehetséges, az Általános Rendezési Tervben foglaltak figyelembe vételével. (2) A temető fejlesztésének, új temetkezési hely kialakításának, a sírhelyek, sírboltok, örök emléksírok és díszsírhelyek, urnafülkék, urnasírhelyek, síremlékek létesítésének módját, illetve a sírgondozás feltételeit a 2. sz. melléklet tartalmazza. 3. (1) Kecskemét Megyei Jogú Város területén temetkezést végezni a működő egyházi, vagy önkormányzati tulajdonban lévő temetőkben szabad, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. (2) A működő temetőkben hamvasztással vagy hamvasztás nélkül, egyházi, vagy világi szertartás szerint lehet temetni. (3) A temetőkben temetkezésre szolgálnak: - az egyes sírhelyek, - a kettős sírhelyek (ikersírok), - a sírboltok (kripták), - az örök emléksírok és díszsírhelyek, - az urnafülkék, - az urnasírhelyek, - a közös sírok, - a hamvak szétszórásának helye. (4) 4 A temetési helyek adásvétel tárgyai nem lehetnek, de a rendelkezési jogot a szolgáltató visszaválthatja a díj arányos részének visszatérítésével, vagy a rendelkezési jog az üzemeltető jóváhagyásával a rendelet 3/1. számú melléklete szerinti Sírhely átadási szerződés aláírásával átruházható. (5) Az elhunytat ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett rendelkezési joga az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni kivéve, ha az elhunyt végrendeletében, vagy az idős, mozgásában korlátozott eltemettető kedvezőbb megközelíthetőségi lehetőséget kér. (6) A temető használati rendjét a 3. sz. melléklet szabályozza. A temetési helyek feletti rendelkezési jog 4. (1) A 3. (3) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama: 25 év, kivéve az alábbiakat: a) sírbolt: 60 év b) urnafülke 10 év (2) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáért díjat kell fizetni, melynek összegét e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 4 Módosította: az 58/2003. (XII. 1.) KR. számú rendelet 2. -a. Hatályba lépett: január 1.

3 3 Hamvak elhelyezése 5. (1) 5 Hamvak elhelyezése urnatartóban az alábbi módon történhet: - a működő temetőben lévő urnafülkében, urnasírhelyekben, sírhelyekben, sírboltokban, - lezárt temetőben nyugvó elhunytak sírhelyébe az ÁNTSZ engedélye mellett, - urna elhelyezésére alkalmas helyekre (templomokba), - az eltemettető, vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát az átvétel igazolásával ki kell adni és annak megtörténtét a nyilvántartásba is fel kell jegyezni. Az így kiadott urna bármely olyan ingatlanon, illetve temetkezési emlékhelyen elhelyezhető, vagy eltemethető, ahol a tulajdonos (kezelő), továbbá az ingatlan jogszerű használója ehhez hozzájárult és a kegyeleti igények biztosíthatók. Ezen rendelkezés a korábban temetőben elhelyezett urnákra is alkalmazhatók. (2) 6 A hamvakat tartalmazó urnát sírhelyekbe, sírboltba, urnasírhelybe elhelyezni, a talaj szintjétől legalább 0,5 m mélységbe lehet. Rátemetésnél az urna elhelyezése a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg. (3) Kecskemét megyei jogú város területén a hamvak szétszórása csak zárt rendszerben, működő temető területén, megfelelő műszaki feltételek biztosítása mellett történhet. Az így szétszórt hamvakat a temető megszűnéséig meg kell tartani, vagy közös emlékhelyen kell megőrizni. (4) 7 A lejárt kegyeleti idejű temetési helyekből kikerülő elhunytak hamvai a lejárattól számított 2 év eltelte után az arra kijelölt helyen működő temető területén szétszórhatók, melyről üzemeltető köteles nyilvántartást vezetni. Ravatalozás 6. (1) Kecskemét város területén a köztemetőkben, illetve a már megnyitott felekezeti temetőkben szabad ravatalozni. Kivételes esetben a temetőkön kívüli ravatalozásra (2) az ÁNTSZ Városi Intézete adhat engedélyt. (3) Fertőző betegségben elhunytak koporsóit a ravatalozóban felnyitni nem szabad. Az ilyen halottak ravatalozása tekintetében az ÁNTSZ utasításai az irányadóak. (4) A temető kezelője köteles a ravatalozó és a hűtőberendezés állandó üzemképes állapotáról és rendjének fenntartásáról gondoskodni. A köztemető megtelt részeinek lezárása és újbóli felhasználása 7. (1) Amennyiben a használati idő leteltét követően a sírboltot (kriptát) 3, az egyéb temetkezési helyeket 1 éven belül ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni. (2) A lezárt sírhelytáblák, illetve urnasírhelyek, urnafülkék az utolsó temetéstől számított 25 év, illetve 10 év eltelte utáni megszüntetését a Közgyűlés rendeli el Kiegészítette: az 58/2003. (XII. 1.) KR. számú rendelet 3. (3) bekezdése. Hatályba lépett: január 1. Módosította: az 58/2003. (XII. 1.) KR. számú rendelet 3. (1) bekezdése. Hatályba lépett: január Módosította: az 58/2003. (XII. 1.) KR. számú rendelet 3. (2) bekezdése. Hatályba lépett: január

4 41/2000. (X. 2.) KR. számú rendelet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 4 (3) A megszüntetést megelőzően hirdetményben, továbbá legalább három alkalommal egy országos és egy területi napilapban, valamint a helyi médiákban közhírré kell tenni úgy, hogy az első közzététel a megszüntetés előtt legalább 6 hónappal, továbbiakban pedig 2 havonként történjen. A hirdetményt Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján, valamint a temetőkapun, temető őrházon, ravatalozónál és az érintett temetőrésznél ki kell függeszteni. (4) Temetőt, vagy temetőrészt a terület más célú felhasználása esetén a temetési helyek kiürítésével lehet megszüntetni. A kiürítést a Közgyűlés rendeli el. (5) Lejárt használati idejű temetkezési hely kiürítése és más célú felhasználása esetén az érdekelt hozzátartozók halottaik maradványait, a kiürítésre megjelölt síremléket a meghirdetett időpontot követő 6 hónap alatt helyezhetik át (exhumálhatják). Amennyiben a rendelkezésre álló időn belül az exhumálást nem kezdeményezik, úgy az elhunytak földi maradványai közös sírba kerülnek és a síremléket a megjelölt időpont elteltével a temető tulajdonosa értékesítheti. (6) Amennyiben a lejárt használati idejű sírhelytábla más célra történő felhasználása nem tervezett, az urna-, vagy sírhelydíj újbóli megfizetése esetén a hamvak, illetve holttestmaradványok a helyükön is maradhatnak. (7) A határidő letelte után a temető kezelője végrehajtja a sírhelytábla, valamint az urnasírhelyeknek, urnafülkéknek kijelölt területek kiürítését, és gondoskodik a maradványok, hamvak közös sírba helyezéséről nyilvántartás vezetése mellett. (8) A nem gondozott, omladozó állapotban lévő sírboltokból, mauzóleumokból - a 60 év kegyeleti idő elteltével - a tetemmaradványok eltávolíthatók, ugyanez vonatkozik az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető síremlékekre is. Az így megüresedett sírboltok helyén lévő összes építőanyag, síremlék és sírbolt felett a temetők fenntartói, illetve kezelői szabadon rendelkeznek - amennyiben a karbantartásra vonatkozó felhívás eredményre nem vezetett a kiürítés időpontját követő fél év után. (9) Ha valamely sír, sírbolt megszüntetése a használati idő eltelte előtt válik szükségessé, az áthelyezés költségeit az viseli, akinek érdekében az áthelyezés történik. A temető infrastrukturális létesítményei 8. Az Önkormányzat a tulajdonában álló köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja: - temetők területén belül a sírok megközelítésére szolgáló, illetve sírhelytáblákat (parcellákat) és temetői létesítményeket összefogó úthálózat - ravatalozó, - a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló és hűtő, - boncolóhelyiség csoport, - a temető bekerítése vagy élősövénnyel való lehatárolása, - vízvételi lehetőség, illemhely, - a temető területének rendeltetésének és a hely jellegének megfelelő parkosítása, az utak sorfásítása, - hulladéktároló.

5 5 A sírhelyek kertészeti kialakítása, gondozása 9. 8 A temetőben végzendő minden munkát - kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését a temető üzemeltetőjének be kell jelenteni. A fák ültetése engedélyköteles. A temető kezelője a sírhelytáblák kertészeti kialakítását szabályozhatja, amelyet a sírhelyek kialakítása, illetve a sírok gondozása során az azzal rendelkezőnek, illetve az eltemettetőnek figyelembe kell vennie, a sírhely felett rendelkezni jogosult köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni. Szabálysértési rendelkezések 10. (1) 9 A köztemetők rendjének megsértése szabálysértést követ el és Ft-ig 10 terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a.) a temetőknek ki nem jelölt területen halottat eltemet, kivéve az engedéllyel történő urna elhelyezését, b.) temetőkön kívül engedély nélkül ravataloz, c.) halottat temet el, vagy helyez el olyan temetőkben, vagy temetőrészben, amelynek lezárását elrendelték, d.) a temetők területén a sírok kivételével a talajt és a gyepet engedély nélkül felás, bárhová elvisz, e.) temetőben gépkocsin, motorkerékpáron, egyéb járművön engedély nélkül közlekedik, f.) temetőbe kutyát (vakvezető kutya kivételével) vagy más állatot bevisz, g.) a sírhelyet nem gondozza, h.) olyan magatartást tanúsít, amely a látogatók kegyeleti érzését sérti, vagy sértheti, i.) hulladékot, koszorú és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül lerak, vagy eléget, j.) hatósági engedély nélkül fát kivág, k.) a temető üzemeltetőjének engedélye nélkül a temetőben olyan tárgyakat helyez el, amely a sír, sírbolt díszítésére nem szolgál, vagy akadályozza a sírok közötti közlekedést, illetve engedély nélkül fát ültet, l.) a temető zárva tartási ideje alatt az üzemeltető, vagy megbízottja tudta és engedélye nélkül a temetőben tartózkodik m.) a temetőben elhelyezett hulladékgyűjtőbe háztartási hulladékot tesz n.) urnát a temetőből átvétel igazolása nélkül kivisz o.) a temetőben végzendő munkával kapcsolatos bejelentési kötelezettségének a temető üzemeltetője részére nem tesz eleget. (2) A szabálysértés elkövetőjével szemben a jegyző jár el. (3) Az első bekezdésben meghatározott szabálysértés tetten ért elkövetőjét a Közterületfelügyelő, a rendőrség helyszíni bírsággal sújthatja. 8 Módosította: az 53/2000. (XII. 4.) KR. számú rendelet 1. -a. Hatályba lépett: december 4. 9 Módosította: a 26/2002. (IV.15.) KR. számú rendelet 1. -a. Hatályba lépett: április Módosította: 8/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet 8. -a. Hatályba lépett: április 8.

6 41/2000. (X. 2.) KR. számú rendelet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 6 Vegyes rendelkezések 11. (1) A temetők bejáratainál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, melyre ki kell függeszteni - a temető nyitva tartási rendjét, - a temető térképét, - e rendeletet, - a temető szabályzatot, - a temetési helyek megváltásának, újraváltásának díjait, - a kegyeleti közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjak fajtáját és mértékét. (2) A temető nyitva tartási rendjében foglalt időtartam alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat. (3) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet annak megkezdése előtt a temető kezelője részére be kell jelenteni. (4) A temetőben munkáját végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak. (5) A temetőben a vagyontárgyak biztonsága, a rend megóvása, megőrzése mindenki közös érdeke. Amennyiben a tárgykörben bárki ellentétes magatartást tapasztal, úgy köteles azt bejelenti a temető vezetőjének (távolléte esetén a Városgazdasági Kft. Titkárságán, Kecskemét, Béke fasor 71/A), aki a bejelentésre a szükséges intézkedést köteles azonnal megtenni. (6) 11 Indokolt esetben - személyiségi jogokat nem sértve - a biztonsági szolgálat ellenőrizheti a temető területén lévő gépjárművek csomagtartóit, személyek csomagjait. Az ellenőrzés nem terjedhet túl a csomagtartó és a csomag tartalmának megtekintésén. Erről a tényről a temetőbe látogatókat a vonatkozó jogszabálynak megfelelően tájékoztató tábla kihelyezésével figyelmeztetni kell. 11/A 12 A temető üzemeltetője a kegyeleti jogok gyakorlása céljából a temetési helyekről nyilvántartásokat vezet. A nyilvántartások vezetésére a Ket. szabályait kell alkalmazni. Elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség. 12. (1) 13 A Köztemetőben a kegyeleti közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjak fajtáit és mértékét e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. A díjak mértékét az üzemeltető által előterjesztett javaslat alapján a közgyűlés állapítja meg. Díjat módosítani legfeljebb évi egy alkalommal lehet. (2) 14 A 4. sz. melléklet A. pontjában felsorolt temetési sírhelydíjakból (sírhely, sírbolt, sírkert, kolumbárium) származó bruttó bevételeket az Önkormányzat az éves költségvetésében köztemetők fejlesztésére, felújítására fordítja, és legalább ugyanilyen összegű kiadási előirányzatot köteles biztosítani. (3) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a köztemetőkről rendelkező 12/1992. (III.26.) KR sz. rendelet hatályát veszti Beiktatta: a 26/2002. (IV.15.) KR. számú rendelet 2. -a. Hatályba lépett: április 26. Kiegészítette: a 46/2005. (X. 24.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályba lépett: november 1. Módosította: a 26/2002. (IV.15.) KR. számú rendelet 3. -a. Hatályba lépett: április 26. Módosította: az 58/2003. (XII. 1.) KR. számú rendelet 4. -a. Hatályba lépett: január 1.

7 1. számú melléklet 15 7 KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) képviseli: Dr. Szécsi Gábor polgármester KSH szám: továbbiakban Önkormányzat másrészről a HÍRÖSGAZDA Városszolgáltató Kft. szolgáltató Székhely: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/A. Képviseli: Lassú Tibor Attila ügyvezető igazgató Cégjegyzékszám: Cg Adószám: továbbiakban szolgáltató között az alábbi feltételek szerint: 1. A felek az évi XLIII. tv. és a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet, továbbá Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 41/2000. (X.2) KR. sz. rendelete alapján kötik meg a kegyeleti közszolgáltatási szerződést. A szerződés október 01. napjától 10 évi időtartamra jött létre. 2. A szerződés hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: - Kecskemét, köztemető 400/2. hrsz. - Hetényegyháza, köztemető hrsz. - Kecskemét, Szentháromság temető hrsz. - Kecskemét, Evangélikus temető hrsz. - Kecskemét, Szovjet-orosz temető hrsz. - Kecskemét, Kiskatolikus temető hrsz. 3. A kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján Szolgáltató kötelezettségét képezi a 2. pontban meghatározott temetők fenntartási (1999. évi XLIII. tv. 13..), üzemeltetési (1999. évi XLIII. tv ) feladatainak ellátása. A szerződés hatálya alá tartozó fenntartási, valamint üzemeltetési feladatok részletes felsorolását, időbeli szakaszolását az egyes részfeladatokra vonatkozó mennyiségi mutatókkal és minőségi előírásokkal e szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. 4. A Szolgáltató a KR. 1. (3) bekezdése értelmében látja el a fenntartási, felújítási, fejlesztési munkákat. Az üzemeltetési feladatait saját kapacitással látja el, jogosult azonban egyes kiegészítő jellegű részfeladatok tekintetében alvállalkozókat alkalmazni. Szolgáltató az igénybevételre kerülő alvállalkozókért úgy felel, mint saját tevékenységéért. Az alvállalkozóknak is meg kell felelniük az általuk végzett tevékenységre előírt jogszabályi és hatósági feltételeknek. 5. Szolgáltató kötelezettségei temetőfenntartással temetőüzemeléssel kapcsolatban: 5.1. A kegyeleti igényeknek, törvényi, rendeleti és műszaki előírásoknak megfelelő létesítmények és berendezések megépítése, bővítése, felújítása, ezek részeként: Módosította: a 47/2005. (XI. 9.) rendelet 1. -a. Hatályba lépett: november 9. Módosította: az 58/2003. (XII. 1.) KR. számú rendelet 5. (1) bekezdése. Hatályba lépett: január

8 41/2000. (X. 2.) KR. számú rendelet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 8 - a ravatalozás és gyászszertartás lebonyolítására alkalmas helyiségek, - az elhunytak tárolásához, hűtéséhez hűtőberendezések, az elhunytak hatósági boncolásához szükséges boncterem, és annak berendezései, felszerelései, - új építés esetén a halottasház és más helyiségek berendezései, felszerelései, első készletének biztosítása. - az évi XLIII. tv. /A temetőkről és a temetkezésről/ és a 145/1999. /X.1./ Korm. sz. rendelet. / A temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény végrehajtásáról/ alapján meghatározott önkormányzati feladatok elvégzése Biztosítja az eltemetés /földbetemetés, urnaelhelyezés/ feltételeit Összehangolja a temetéseket Betartja, betartatja a temetőkkel kapcsolatos törvényben, kormányrendeletben és az önkormányzati rendeletben foglaltakat, ennek keretében: - ügyfélszolgálatot működtet a sírhely-értékesítésre - tájékoztatja a szabályokban előírt, helyileg szokásos módon a temetőlátogatókat, - nyilvántartó könyvet vezet és őrzi azt, - az eltemettetőnek, a jogosult hatóságoknak abba betekintést enged, arról felvilágosítást nyújt, - elkészíti a sírhelykiosztási terveket, kitűzi az elfogadott tervek alapján a sírhelyeket, - a temetőben portaszolgálat a temető nyitását, zárását biztosítja, - gondoskodik a ravatalozóknál a hangosításról, - temetők őrzése és vagyonvédelem biztosítása Gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak halotthűtőben történő hűtéséről Biztosítja a ravatalozó és technikai berendezései /tárolók, hűtők, egyéb berendezések és felszerelések, szerelvények/ karbantartását, javítását, fertőtlenítését a helyiségek festését, meszelését Üzemelteti és karbantartja a temetők nyilvános illemhelyeit Biztosítja a temetők infrastruktúrájának üzemben- és karbantartását, amely magában foglalja: - a meglévő utak, járdák karbantartását, - kapuk és kerítések karbantartását és javítását, - a vízvezetékek és vízcsapok üzemeltetését, javítását, a csapadékvíz elvezetését, - az elektromos ellátás és világítás működtetését, karbantartását, - a ravatalozók és hozzátartozó helyiségek üzemképességét, tisztántartását, - viseli az ezekkel kapcsolatos /közüzemi/ díjakat, költségeket Biztosítja a temetők tisztán és jó karban tartását, amely magában foglalja többek között: - szükség szerinti sepréseket, - kaszálást, kaszálék-gyűjtést, sarabolást, gyomirtást, - a hulladék összegyűjtését és elszállítását, - végzi fakivágási engedély alapján a fák kivágását, valamint a fák, cserjék metszését, - biztosítja a síkosságmentesítést, hóeltakarítást, - virágládák beültetését, gondozását Értékesíti a temetői sír, sírbolt és urnahelyeket az önkormányzat temetői rendelete szerinti díjszabása alapján Szolgáltató vezeti a sírhely- és sírboltkönyvet. A hivatkozott nyilvántartások vezetésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Tv. szabályait kell alkalmazni azzal, hogy elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség A temetőfenntartással, üzemeltetéssel összefüggő kérdésekben Megbízott kérésére adatot szolgáltat A temetőfenntartási, üzemeltetési munkákra kiírt pályázatok előkészítésében és elbírálásában a Polgármesteri Hivatal szakmai referensének véleményét kikéri. Megbízott Szolgáltató jogai: 6.1. Saját nevében temetési szolgáltatás szervezése a temetőkben Az üzemeltetőre vonatkozó kötelezettségek szerződésben érvényesítése egyéb temetkezési vállalkozókkal szemben Az éves városüzemeltetési tervben a temetőfenntartásra vonatkozó szakfeladat

9 9 javaslatainak elkészítése. A temetői építményekre vonatkozó felújítási javaslatok, tervek elkészítése A temetői rendeletek elkészítésében együttdolgozás a Megbízóval. A temetőtulajdonos, Önkormányzat, mint Megbízó kötelezettségei: 7.1 A rendelet 8. -ában megfogalmazott feltételek megteremtéséhez az éves költségvetésben jóváhagyott temetőfejlesztési előirányzat erejéig megbízott köteles gondoskodni A temetőkben elektromos ellátás, vízellátás, csapadékvíz elvezetés feltételeinek megteremtése A temetők és ravatalozók, parcellák megközelítéséhez utak, járdák, parkolók építése, felújítása, temetők bekerítése, felújítása, kapukkal ellátása Temetői rendelet megalkotása, döntés a temetési helyek, illetőleg az újraváltási díjak, továbbá a temetőfenntartási hozzájárulási és ravatal használati díjakról A temetőüzemeltető ellenőrzésére jogosult személy kijelölése. Pénzügyi és számviteli elszámolások: 8.1. A feladatok ellátásához szükséges összeget a Megbízó Önkormányzat biztosítja a városüzemeltetési feladatok költséghelyen az éves költségvetési rendeletében meghatározottak szerint Szolgáltató tárgyhóban végzett munkáját havonta a tárgyhót követő 05-ig leszámlázza. A hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított számla alapja a teljesítésigazolás, melyet az Önkormányzat képviselője a tárgyhót követő 03-ig a 2. sz. mellékletben felsorolt nyilvántartások és okmányok, illetve helyszíni meggyőződés alapján ad ki. Az igazolt számla kifizetésének határideje a számla átvételét követő 15. naptári nap Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy: - a temetők fenntartási és üzemeltetési költségeit számviteli nyilvántartásaiban elkülöníti az egyéb városüzemeltetési feladatokkal, illetve temetkezési szolgáltatással összefüggő költségeitől, - elkülönítésre, illetve az Önkormányzat felé elszámolásra kerül a 4. sz. melléklet A. pontjában felsorolt temetési sírhely bruttó bevétel. - a kiadásokról munkanemenként, munka fajtánként külön nyilvántartást vezet. - az állagmegóvást, karbantartást és üzemeltetési kötelezettségeket a leggazdaságosabb módon teljesíti. Amennyiben a munkavégzés nem saját szervezeti keretén belül oldja meg, úgy köteles a versenyeztetési, közbeszerzési jog szabályok szerint eljárni. - a jelen rendelet 4. sz. melléklet B-G. pontjai szerint képződő bruttó bevételt számviteli nyilvántartásában elkülöníti, és legalább ekkora összeget köteles a temetők üzemeltetésével és fenntartásával összefüggő feladatok ellátására fordítani. 9./ A szerződés Szolgáltató általi teljesítéséhez szükséges közüzemi szolgáltatások körének és a közüzemi szolgáltatóknak a felsorolását e szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza. Szolgáltatónak a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre bocsátandó eszközei felsorolását, az eszközökkel kapcsolatos minőségi előírásokat, az eszközök rendelkezésre bocsátásának módját e szerződés 4. sz. melléklete tartalmazza. 10./ Szolgáltató jogosult szerződésbeli feladatai teljesítéséhez a jelen szerződés hatálya alá tartozó temetőkben lévő Önkormányzati vagyontárgyakat használni, igénybe venni. Temetők vagyontárgyainak listáját az 5. sz. melléklet tartalmazza. 11./ Szolgáltató szavatol azért, hogy az 1. pontban hivatkozott törvényben foglalt temetkezési szolgáltatókra előírt feltételeknek megfelel, valamint a szerződés tárgyát képező feladatai teljesítése során közreműködő alkalmazottai, illetve alvállalkozóinak az alkalmazottai az 1./ pontban hivatkozott végrehajtási rendelet 54. -ban meghatározott szakképesítéssel rendelkeznek. 12./ A szerződés fennállása alatt az Önkormányzat jogosult Szolgáltató tevékenységét ellenőrizni az alábbiak szerint. Önkormányzat jogosított képviselője a Szolgáltató üzemeltetési tevékenységének gyakorlása során helyszíni ellenőrzést tarthat, Önkormányzat műszaki ellenőre, a Szolgáltató fenntartási, felújítási, fejlesztési jellegű tevékenységét mind mennyiségileg, mind minőségileg ellenőrizheti, Módosította: az 58/2003. (XII. 1.) KR. számú rendelet 5. (2) bekezdése. Hatályba lépett: január

10 41/2000. (X. 2.) KR. számú rendelet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 10 Önkormányzat jogosított képviselője a szerződés tárgyát képező tevékenység gyakorlása során keletkezett iratokba, bizonylatokba, dokumentumokba ideértve az ügyfélszolgálati, nyilvántartási jellegű iratokat bármikor betekinthet, Önkormányzat a szerződés teljesítésével, vagy egyes részfeladatok teljesítésével kapcsolatosan Szolgáltatótól beszámolót, tájékoztatást kérhet, Önkormányzat ellenőrzési jogosítványait a saját maga által megszabott gyakorisággal és időtartamban gyakorolja. 13./ Tekintettel arra, hogy a szerződés tárgyát képező tevékenységet a szerződés aláírásának időpontjában is Szolgáltató gyakorolja, így felek külön birtokbaadási eljárást nem tartanak. 14./ A szerződést Önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja, ha Szolgáltató a szerződés 8/3. pontjában leírt kötelezettségét megszegi. Egyebekben a szerződés lejártáig felek csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel a szerződést azonnali hatállyal. Súlyos szerződésszegésnek minősül az Önkormányzat részéről a szolgáltatói díj fizetésének 30 napot meghaladó késedelme, szolgáltató részéről egyes szerződéses kötelezettségei teljesítésének elmaradása, vagy jelentős késedelmű teljesítése, esetlegesen olyan hibás teljesítés, amely rövid határidőn belül érdeksérelem nélkül nem javítható. 15./ A szerződés hatályának lejárta előtt 6 hónappal felek tárgyalást folytatnak a szerződés meghosszabbításáról. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv különösen annak a vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezései irányadóak. 16./ Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerült viták esetében elsősorban egyeztetni kötelesek. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, felek kikötik a Kecskeméti Városi Bíróság, ill. a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. 17./Felek képviselői a szerződést közös értelmezés után mint az akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. K e c s k e m é t,.. Dr. Szécsi Gábor polgármester Lassú Tibor Attila ügyvezető igazgató 1/1. sz. melléklet (Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződéshez) Fenntartási, üzemeltetési feladatok részletezése, időbeli szakaszolása KECSKEMÉTI KÖZTEMETŐ: Fenntartási feladatok: - úttisztítás (seprés, hóeltakarítás) napi rendszerességgel igény szerint - fűnyírás májustól októberig évente 4 alkalommal - fametszés, gallyazás, fapótlás esetenként, bejelentés alapján évi db - cserjenyírás május június (egy alkalom) örök emléksírok, díszsírhelyek, igény szerint közös sírok ápolása

11 - szemétszállításigény szerint - szeméttárolók kiürítése különböző méretű (jelenlegi állapot szerint) rendszeresen naponta ill. igény szerint, - ravatalozó, hűtő, WC, irodaépület napi rendszerességgel egyéb helységek takarítása - vízvételi lehetőség biztosítása igény szerint - hűtő karbantartása havi egy alkalom - szennyvízszippantás havi egy két alkalom (szükségességtől függően) - áram-, gáz- víz biztosítása folyamatosan - virágtálak beültetése, gondozása tavasszal beültetés gondozás folyamatos - épületek, építmények festése, igény szerint mázolása karbantartása, javítása - 18 ravatalozó drapériájának cseréje igény szerint - őrzés folyamatosan nappal egy fő éjjel, szabad- és ünnepnapokon két fő (+ egy kutya) egyéb igény szerint jelentkező feladat 11 Üzemeltetési feladatok: - Temetői rend kialakítása és biztosítása - Temető nyitása, zárása - Temető látogatók tájékoztatása folyamatosan - Temetkezés összehangolása - Nyilvántartókönyvek vezetése Ügyfélfogadás HETÉNYI TEMETŐ: - úttisztítás havi 50 óra igény szerint - szemétszállításhavi 2 alkalommal igény szerint - fűnyírás igény szerint évi 3 4 alkalommal - fakivágás igény szerint - ravatalozó takarítása hetente 2 alkalom, ill. igény szerint - vízvezeték karbantartása, javítása igény szerint SZOVJET OROSZ TEMETŐ takarítás évi 100 óra szemétszállítás évi 10 m 3 virág kihelyezés igény szerint gyommentesítés igény szerint SZENTHÁROMSÁG TEMETŐ nem üzemel gondnokság egyéb fenntartási munkák 18 Módosította: az 58/2003. (XII. 1.) KR. számú rendelet 6. -a. Hatályba lépett: január 1.

12 41/2000. (X. 2.) KR. számú rendelet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 12 EVANGÉLIKUS TEMETŐ - nem üzemel

13 13 1/2. sz. melléklet (Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződéshez) Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott feladatok teljesítési igazolásának módja, okmányai és bizonylatai A havonta kiállított számla melléklete a felmérési napló, melyen az elvégzett teljesítmények igazolása megtörténik. A felmérési napló összeállításának alapbizonylatai: - naponta vezetett munkanapló, mely tartalmazza; - tervezett és ténylegesen elvégzett fenntartási feladatok - a feladattal foglalkozó létszámot, a feladatra fordított munkaórát - a saját, illetve belső egységtől igénybevett gépek, járművek és azok ledolgozott idejének felsorolását (menetlevél, illetve gépnaplóra való hivatkozással) - külső vállalkozók végzett munkáját és eltöltött munkaidejét - a felhasznált anyag mennyiségét, értékét - a közüzemi szolgáltatók számlájának felsorolása és másolata mellékelve.

14 41/2000. (X. 2.) KR. számú rendelet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 14 1/3. sz. melléklet (Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződéshez) 19 Temetőfenntartásnál közreműködő közüzemi szolgáltatók: DÉMÁSZ RT Kecskemét, Szultán u DÉGÁZ RT Szeged, Pulcz u. 44. BÁCSVÍZ RT Kecskemét, Izsáki út 13. Tohai Sándor 6044 Hetényegyháza, Darányi u Módosította: az 58/2003. (XII. 1.) KR. számú rendelet 7. -a. Hatályba lépett: január 1.

15 15 1/4. sz. melléklet (Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződéshez) 20 Temetőfenntartáshoz, üzemeltetéshez rendelkezésre álló eszközök: Temető részleg saját, gép eszköze: DURSO UFO 200 gyűjtőkocsi Kézi szerszámok (seprő, vesszőseprő, lapát, gereblye, ásó, csákány, vasvilla) Számítógép a nyilvántartáshoz Társüzemi szolgáltatóktól: IFA W-50 seprőgép MULTICAR emelőkosaras tehergépkocsi Motoros láncfűrész IFA UNIPORM szemétgyűjtő tehergépkocsi IFA konténeres szállító tehergépkocsi IFA W-50 KCR önrakodós tehergépkocsi Ruthmann emelőkosaras gép Fűnyíró gépek Egyéb vállalkozóktól: Fűnyíró gépek. 20 Módosította: az 58/2003. (XII. 1.) KR. számú rendelet 8. -a. Hatályba lépett: január 1.

16 41/2000. (X. 2.) KR. számú rendelet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 16 1/5. sz. melléklet (Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződéshez) Temetők önkormányzati vagyontárgyainak listája Kecskeméti Köztemető /Béke fasor 71/a./ 0400/2 hrsz. 1. iroda épület 229,32 m 2 917,28 lég m 3 2. ravatalozó 289 m lég m 3 3. papi öltöző, hűtő 168,58 m 2 842,9 lég m 3 4. koporsó tároló 211,2 m 2 633,6 lég m 3 5. virágbolt 59,17 m 2 195,20 lég m kerítés fm 8. vízvezeték fm 9. villany hálózat 120 fm 10. burkolt út m földterület m2 80 db. különböző méretű szeméttároló edény. Hetényegyházi temető hrsz. ravatalozó 10,63 m 2 301,89 lég m /2 hrsz. földterület m hrsz m /2 hrsz m 2 összesen: m 2 kerítés 556 fm vízvezeték 110 fm út 273 fm Szentháromság temető 2214 hrsz. ravatalozó 140 m lég m 3 gondonoki lakás 100 m lég m 3 iroda 114 m lég m 3 kerítés m 2 földterület m 2 Szovjet-orosz temető 4689 hrsz. Kerítés 192 fm földterület m 2 21 Hatályon kívül helyezte: 40/2009. (VI.26.) rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályba lépett: július 1.

17 17 Evangélikus temető hrsz. ravatalozó 26 m 2 78 lég m 3 gondnoki lakás 63 m lég m 3 kerítés 365 fm földterület m 2

18 41/2000. (X. 2.) KR. számú rendelet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről számú melléklet A. Temetkezési helyek kialakítása, létesítése: Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt. 1. Az egyes sírhely alapmérete 2,1 m hosszú; 0,9 m széles; 2 m mély. Új parcella létesítésénél az egyes sírhely alapterülete 3,25 m2 (2,5 m x 1,3 m), melyre 2,1 m x 0,9 m méteres síremlék elhelyezése engedélyezhető. A helyi adottságok figyelembe vételével a temető kezelője eltérhet a megadott méretektől. 2. A kettős sírhely alapmérete 2,1 m hosszú; 1,6 m széles; 2 m mély. - A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja. - A sírgödör mélysége 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó alja legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával természetes a talajban lebomló anyaggal burkolni lehet. - Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettős sírhelyet nem szabad létesíteni. - Fej- lábtemetés esetén a sírok egymástól 90cm-re, a sorok egymástól 150 cm-re kell, hogy legyenek. - Fej- fejtemetés esetén a sírok egymástól 60 cm-re, a két sor egymástól 90 cm-re kell, hogy legyen, de minden második sor után minimálisan 1,50 cm széles út hagyandó. Egy parcellában csak egyféle temetési mód alkalmazható, kivételt képez, ha a parcella kriptasorral van körülvéve (szegélyezve). - Új parcella létesítésénél a kettős sírhely alapterülete 5 m2 (2 m x 2,5 m), melyre 2,1 x 1,6 méteres síremlék elhelyezése engedélyezhető. A helyi adottságok figyelembe vételével a temető kezelője eltérhet a megadott méretektől A sírbolt (kripta) legalább négy koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló temetési hely. A sírbolt méretét a befogadó koporsók száma határozza meg. A sírboltok méretei: - 4 koporsó: 2,6x3,3m (8,58 m2) -4 koporsó polcos 2,9x3,0m (8,7 m2) - 6 koporsó: 3,0x4,5m (13,5 m2) - 6 koporsó polcos 3,0x3,5m (10,5 m2) - Minimális mélysége a terepszinttől számítva 1,6 m. Ennél nagyobb méretű sírbolt vagy mauzóleum méreteit a temető kezelője külön állapítja meg. - A sírbolt (kripta) építéséhez a temető kezelőjének előzetes hozzájárulása szükséges. - A sírboltok (kripták) kiépítéséről az egységes rend érdekében a temetők kezelője gondoskodik. Előzetesen benyújtott terv alapján engedélyezheti a tervezői névjegyzékben szereplő szakember közreműködésével az önerős kivitelezést. 4. Örök emlék sírok és díszsírhelyek: - A köztemetők fenntartója köteles központi fekvésű (fő- útvonal, főtér) temetőrészt fenntartani a város életében meghatározó szerepet játszó, köztiszteletben álló polgárainak eltemetésére, illetve urnáik elhelyezésére. Az így kijelölt sírhelyek felhasználását Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere engedélyezi. - Az örök emléksírokat akkor is fenn kell tartani, ha a sírhelytáblát vagy sort kell kijelölni. Az így kijelölt terület felhasználását Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere engedélyezi. - Az örök emléksírokat akkor is fenn kell tartani, ha a sírhelytáblákat kiürítik. A temetők átrendezése vagy megszüntetése esetén az emléksírokat az új temetőnek erre a célra kijelölt helyére kell áthelyezni. n - Az emléksírokba csak az elhalt házastársa temethető, ha ahhoz Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere hozzájárul Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke (kolumbárium), urnasírhely. Az urna koporsós temetési helyre rátemethető. 22 Módosította: az 58/2003. (XII. 1.) KR. számú rendelet 9. -a. Hatályba lépett: január 1.

19 19 Új urnafülke építésénél az urnát befogadó belső méretnek nagyobbnak kell lennie a használatos díszurnák méreténél, hogy azok elhelyezése biztonságos legyen. Az urnafülke lezárása táblával történik. A kolumbáriumban biztosítani kell az urnatáblák egyöntetűségét, méretazonosságát, a szövegvésések szakszerűségét. Az urnafülke lehet egyes vagy dupla. Az egyes urnafülkében csak egy urna, míg a dupla urnafülkében maximum két urna helyezhető el. 6. Temetésre szolgáló egyéb területek A városi temetők fenntartója köteles gondoskodni közös sír megfelelő kialakításáról a köztemetők területén, a már lezárt temetőkből, valamint a köztemetők megtelt, lezárt részeiből kikerülő holttestmaradványok, hamvak elhelyezésére. B. Síremlékek 1) A síremlékeket felállítani, felújítani, átépíteni, lebontani, elvinni a bemutatott részletes tervek és írásbeli kérelem alapján a temető kezelőjének engedélyével lehet. 2) A síremlékek alapozásának méreteit a temetők kezelője állapítja meg. A temetők komolyságát, a kegyeletet, a közízlést sértő síremlékfeliratok nem engedélyezhetők. A síremlék, vagy szegélykő nem terjedhet túl a sír, illetve a sírbolt megállapított területén. 3) A sírbolton lévő síremlék fenntartásáról a temetésre kötelezettek tartoznak gondoskodni. Ha a sírbolt, vagy síremlék összeomlásától lehet tartani, a köztemető kezelője felszólíthatja a kötelezetteket, hogy gondoskodjanak a helyreállításról. Amennyiben a felhívás eredménytelen marad, 6 hónap leteltével a temető kezelője a sírboltot, vagy síremléket kiüríti, s azzal, valamint a felépítmény anyagával maga rendelkezik. 4) A síremlékek szabályszerű felállítását a temető kezelője köteles ellenőrizni. 5) 24 A temetési hely megjelölésére szolgáló sírjel saját költségen létesíthető. 6) 25 A síremlékek és tartozékaik, valamint az emlékoszlopok elhelyezésének műszaki feltétele: - az alapozás felső síkja az eredeti terepszintet nem haladhatja meg C. Sírgondozás 1) A sírgondozási munkák elvégzésével amennyiben azt nem maguk végzik - a hozzátartozók a temető kezelőjét, illetve más szervezetet bízhatnak meg. Amennyiben a munkát más szervezet végzi, úgy az ilyen tevékenységet a hozzátartozók a temető kezelőjének kötelesek bejelenteni. 2) Az örök emléksírok, a közös sír, valamint az azokon lévő síremlékek gondozása és fenntartása a temető kezelőjének a feladata, melyet az Önkormányzattal kötött szerződés szerint végez. 3) 26 Ülőhely, pad a sírhely területén kívül eső fa, cserje, örökzöld a temető üzemeltetőjének engedélyével helyezhető el. 4) A sírboltok és sírok bekerítésére szolgáló bármilyen szegélyek, síremlékek csakis a sírhelyen helyezhetők el. A sír területén kívül egyéb helyet elfoglalni nem szabad. 5) A sírdomb síremlékeket szilárd alapra kell felállítani. 6) 27 A sírdomb magassága 5o cm lehet. A temetési helyen legfeljebb olyan növény ültethető, amelynek fejlődése során gyökérzete a szomszédos temetési helyek és a sírhelyek közötti utak vagy más temetői létesítmény állapotát, állagát nem veszélyezteti, és növekedése során a temetési hely alapterületét nem haladja meg. Az 1 m-nél magasabbra növő növények ültetése előtt az üzemeltetővel egyeztetni kell Módosította: a 26/2002. (IV.15.) KR. számú rendelet 4. (1) bekezdése. Hatályba lépett: április Beiktatta: a 26/2002. (IV.15.) KR. számú rendelet 4. (2) bekezdése. Hatályba lépett: április 26. Beiktatta: a 26/2002. (IV.15.) KR. számú rendelet 4. (2) bekezdése. Hatályba lépett: április 26. Módosította: a 26/2002. (IV.15.) KR. számú rendelet 4. (3) bekezdése. Hatályba lépett: április Módosította: a 26/2002. (IV.15.) KR. számú rendelet 4. (4) bekezdése. Hatályba lépett: április

20 41/2000. (X. 2.) KR. számú rendelet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 20 7) Fák és 2 m magasságot meghaladó növényzet kivágását a temető kezelője hatósági engedély alapján elrendelheti. Fát, cserjét a sírhelyen kívüli területre csak a temető kezelője, vagy az általa megbízott személy, illetve szervezet ültethet. 8) A temető általános rendje érdekében a temető kezelője jogosult az elhanyagolt, gondozatlan sírok birtokosát felszólítani a temető rendjét sértő rendezetlenség megszüntetésére. Ismételt eredménytelen felhívás esetén 6 hónap elteltével a kötelezettekkel szemben szabálysértési eljárást kezdeményezhet.

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Zákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2004/XII.1./ önkormányzati rendelete Az 5/2007(IV.17.), a 7/2008(IV.29.) a 12/2010.(XII.31.) és az 1/2011.(I.12.) rendeletekkel módosított, a temetőkről

Részletesebben

EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE

EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE a köztemetőről és a temetkezésről. Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

KAMOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2004./VII.28./ RENDELETE A TEMETŐ RENDJÉRŐL

KAMOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2004./VII.28./ RENDELETE A TEMETŐ RENDJÉRŐL KAMOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2004./VII.28./ RENDELETE A TEMETŐ RENDJÉRŐL Kamond Község Önkormányzatának Képviselőtestülete A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezésről

Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezésről Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete továbbiakban: Önkormányzat

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (a 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről /Egységes szerkezetben 2007. 07. 18./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 22/2005.(IX.15.)sz. rendelete a temetőről és a temetkezésről

Kunpeszér Község Önkormányzat 22/2005.(IX.15.)sz. rendelete a temetőről és a temetkezésről Kunpeszér Község Önkormányzat 22/2005.(IX.15.)sz. rendelete a temetőről és a temetkezésről Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( továbbiakban: önkormányzat ) a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi

Részletesebben

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: önkormányzat)

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

6/2009. /V. 10./ rendelete a

6/2009. /V. 10./ rendelete a DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. /V. 10./ rendelete a TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL Dunaegyháza Község Képviselőtestülete /továbbiakban Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről (módosításokkal egységes szerkezetben) Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

16/2004(XII.22.) számú képviselő-testületi rendelet a temetőről és annak használatáról.

16/2004(XII.22.) számú képviselő-testületi rendelet a temetőről és annak használatáról. 16/2004(XII.22.) számú képviselő-testületi rendelet a temetőről és annak használatáról. Vácduka Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések

Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Csengőd Község Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2009. (V.29.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2009. (V.29.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2009. (V.29.) rendelete A temetőkről és a temetkezésről [Módosítva a 18/2009. (IX.29. ÖR-rel] (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete A temetőkről és a temetkezésről Biatorbágy Város Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Temetőkről

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének - a 18/2000./XI.30./ Ktr. számú rendelettel - egységes szerkezetbe foglalt 21/2005.(XII.22.)Ktr. rendelete a községi a temetőről és a temetkezésről Székkutas

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2014.(V.30.) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: A temető rendjéről és a temetkezésről Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2013. (...) Önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Galambok Község Önkormányzatának 11/2000. (IX.15.) számú Rendelete a temetőkről és temetkezésről

Galambok Község Önkormányzatának 11/2000. (IX.15.) számú Rendelete a temetőkről és temetkezésről Galambok Község Önkormányzatának 11/2000. (IX.15.) számú Rendelete a temetőkről és temetkezésről Galambok Község Önkormányzata Képviselő-testülete /továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete A temetőről és a temetkezési tevékenységről Vezseny Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jászboldogháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2010 (IV.28.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről

Jászboldogháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2010 (IV.28.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Jászboldogháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2010 (IV.28.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Jászboldogháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete. a temetőkről és a temetkezésről Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2005. (XII.29.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2005. (XII.29.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2005. (XII.29.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL Petrivente Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (VI.29) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (VI.29) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (VI.29) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Ivánc község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 37/2011. (XII. 15.), a 41/2012. (IV.26.), 45/2012. (V.30.) valamint az 53/2012. (IX. 27.) önkormányzati rendeletekkel módosított 25/2011. (IX. 29.) önkormányzati

Részletesebben

Temetési helyek 2.. (3) Nem nyitható újabb közös (kettőnél több) sírhely és díszsírhely.

Temetési helyek 2.. (3) Nem nyitható újabb közös (kettőnél több) sírhely és díszsírhely. Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2013.(V.2.) rendeletével módosított 11/2012.(VI. 01.) és 14/2007.(XI. 8.) rendeletével módosított 12/2000.(XI. 30.) sz. rendelete (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1

Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1 Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1 Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5 /2001. (IV. 02) valamint a 11/2009.(IX.30.), 8/2011. (VIII.31.) és 9/2012.(XI.15,)önkormányzati rendeleteivel módosított 8 /1997 (VII.1) önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 29 / 2000. ( XII.05.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSEK RENDJÉRŐL 1 Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2008. (V.27.), a 16/2009. (VIII.25.) és a 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 13/2000. (IX.01.) önkormányzati rendelete a köztemető

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben)

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001. (VI. 26.) KT. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú rendelete A temetőkről és a temetkezésről

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú rendelete A temetőkről és a temetkezésről Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú rendelete A temetőkről és a temetkezésről (Egységes szerkezetben a 11/2007.(VII. 18.), 12/2012. (VI.1.) és a 22/2014.

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete A temetőről és a temetkezési tevékenységről Vezseny Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kisköre Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 29.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (módosítással egységes szerkezetben) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben)

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2013. (XI.1.) önkormányzati rendelete

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2013. (XI.1.) önkormányzati rendelete 1 BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.1.) önkormányzati rendelete a temető használatának szabályairól Buzsák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 22/2011.(XII.16.) rendeletével módosított 5/2009. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 22/2000. (XII. 15.) ÖK. számú r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Előszállás

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről Nyáregyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

SÁRRÉTUDVARI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA SÁRRÉTUDVARI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK A TEMETŐKRŐL ÉS TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ 24 /2013. /XII. 19./ rendeletének MELLÉKLETE Tartalomjegyzék: I.

Részletesebben

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2000.(IX.18.) sz. rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2000.(IX.18.) sz. rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2000.(IX.18.) sz. rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi LXIII. törvény

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Szentbékkálla község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2000. (X.16.) számú r e n d e l e t e a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól (egységes szerkezetbe foglalva) Szentbékkálla

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 1. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (X. 28.) rendelete a temetőkről és temetési tevékenységről

Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (X. 28.) rendelete a temetőkről és temetési tevékenységről Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (X. 28.) rendelete a temetőkről és temetési tevékenységről Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 1/2012.(II.23.) számú rendelete. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről

BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 1/2012.(II.23.) számú rendelete. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 1/2012.(II.23.) számú rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről 2 Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2006. (I. 31.) számú rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről a módosításáról szóló 13/2008.(XI.27.) rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

(1) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő köztemető fenntartásáról.

(1) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő köztemető fenntartásáról. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013.(XII.19.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről* Egységes szerkezetben Hatályos: 2014. január 1. napjától Sárrétudvari

Részletesebben

Bakonygyirót Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2008. (X.30.) rendelete. temetőről és a temetkezésről

Bakonygyirót Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2008. (X.30.) rendelete. temetőről és a temetkezésről Bakonygyirót Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (X.30.) rendelete a temetőről és a temetkezésről A rendelet kihirdetve: 2008. október 30-án. Dr. Kancsal Károly körjegyző Bakonygyirót Önkormányzat

Részletesebben

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8/2000. (V.29.) Ör. számú r e n d e l e t e

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8/2000. (V.29.) Ör. számú r e n d e l e t e Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8/2000. (V.29.) Ör. számú r e n d e l e t e A temetőről és a temetkezés rendjéről 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. február 16.) Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete

Részletesebben

DARNÓZSELI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. /V.8./ RENDELETE

DARNÓZSELI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. /V.8./ RENDELETE DARNÓZSELI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. /V.8./ RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testülete /továbbiakban: Önkormányzat / a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004.(VII.14.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004.(VII.14.) rendelete a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól (Egységes szerkezetben a 32/2004.(X.15.) rendelettel.

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE A temetőkről és a temetkezésekről A Bekecs Község Önkormányzatának képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

Nyírbogdány Községi Önkormányzat

Nyírbogdány Községi Önkormányzat Nyírbogdány Községi Önkormányzat 16/2001.(XII.1.) a 9/2003. (XII.31.) és a 4/2010. (IV hó 07.nap) rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelete a temetőkről és a temetkezésről Nyírbogdány

Részletesebben

MURAKERESZTÚR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 9/2000.(X.19.) számú RENDELETE A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL

MURAKERESZTÚR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 9/2000.(X.19.) számú RENDELETE A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL MURAKERESZTÚR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 9/2000.(X.19.) számú RENDELETE A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (II.18.) rendelete a temető használatának szabályairól

Nagykereki Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (II.18.) rendelete a temető használatának szabályairól Nagykereki Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (II.18.) rendelete a temető használatának szabályairól Nagykereki Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 26/2000.(XI.29.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről.

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 26/2000.(XI.29.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről. 30/2002. (XII.11.) Ök. sz. rendelet a közterületek használatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 26/2000.(XI.29.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Takácsi Község Képviselő-testülete 15/2003. (XII. 22.) sz. módosított rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben)

Takácsi Község Képviselő-testülete 15/2003. (XII. 22.) sz. módosított rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Takácsi Község Képviselő-testülete 15/2003. (XII. 22.) sz. módosított rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16./2000.(X.30.) rendelete A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16./2000.(X.30.) rendelete A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16./2000.(X.30.) rendelete A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL egységes szerkezetben a módosításáról szóló 16./2005.(X.28.) rendelettel Rétság Város

Részletesebben

Csány Községi Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(IV.27.)rendelet a temetőről és a temetkezésről

Csány Községi Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(IV.27.)rendelet a temetőről és a temetkezésről Csány Községi Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(IV.27.)rendelet a temetőről és a temetkezésről Csány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: önkormányzat) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1992. (V. 1.) önkormányzati rendelete. A köztemető üzemeltetéséről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1992. (V. 1.) önkormányzati rendelete. A köztemető üzemeltetéséről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1992. (V. 1.) önkormányzati rendelete A köztemető üzemeltetéséről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2013.

Részletesebben

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 19/2011. (XII.16.) rendelettel módosított 11/2011. (IX.12.) rendelete

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 19/2011. (XII.16.) rendelettel módosított 11/2011. (IX.12.) rendelete Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 19/2011. (XII.16.) rendelettel módosított 11/2011. (IX.12.) rendelete a temetőről és a temetkezésről A módosításokkal egységes szerkezetben. Apaj Községi

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (V.18.) számú rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetbe foglalva a 10/2007. (IV.19.) sz. ÖK rendelettel, a 16/2010.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 17/2000. (XII. 14.) Kazár Község Önkormányzat rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről egységes szerkezetben a 8/2011 (VII.06) sz. rendelettel Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet (tervezet) Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (X. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a temetőkről és a temetkezés rendjéről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (X. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a temetőkről és a temetkezés rendjéről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (X. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezés rendjéről Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2002. (III.28.) ÖKT rendelete

Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2002. (III.28.) ÖKT rendelete Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2002. (III.28.) ÖKT rendelete A temetőkről és a temetkezésről Tetétlen község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről

Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről Prügy Községi Önkormányzat képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2009. (X. 28.) FKKT. rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2009. (X. 28.) FKKT. rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2009. (X. 28.) FKKT. rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről. Fülesd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Módosította: a 25/2014.(XII.13.) és az 5/2015.(II.23.) önkormányzati

Részletesebben

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

5/2002. ( VI.28.) ÖR.SZ. RENDELETE. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről. 1..

5/2002. ( VI.28.) ÖR.SZ. RENDELETE. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről. 1.. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2002. ( VI.28.) ÖR.SZ. RENDELETE A temetőkről és a temetkezési tevékenységről. Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27- i ülésére Tárgy: A Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés megkötése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló 14/2005. (X.24.), 19/2005.(XII.28.), 12/2006.(VIII.14.) 7/2012.(IV.23.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről *

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről * PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének. 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a. temetőkről és a temetkezés rendjéről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének. 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a. temetőkről és a temetkezés rendjéről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezés rendjéről. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2006. (IV.28.) rendelete a temetőről és temetkezésről. Általános rendelkezések

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2006. (IV.28.) rendelete a temetőről és temetkezésről. Általános rendelkezések Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2006. (IV.28.) rendelete a temetőről és temetkezésről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

T E R V E Z E T. 1. Általános rendelkezések

T E R V E Z E T. 1. Általános rendelkezések T E R V E Z E T Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (..) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Bojt Község Önkormányzat 2/A. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: dr. Nagy Csaba aljegyző ELŐTERJESZTÉS a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2001. (XII. 28.) HÖR. rendelet módosítására

Részletesebben

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL. Hatályos: 2014.

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL. Hatályos: 2014. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL Hatályos: 2014. augusztus 30-tól Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló 14/2004. (XI. 10.) Ör. (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2009. évben a Polányi és Társa Kft. kivitelezésében készült el a répcelaki Temetőben a 21 m hosszú, és 20 férőhelyes urnafal.

2009. évben a Polányi és Társa Kft. kivitelezésében készült el a répcelaki Temetőben a 21 m hosszú, és 20 férőhelyes urnafal. ELŐTERJESZTÉS A répcelaki temetői rendelet módosításához 2009. évben a Polányi és Társa Kft. kivitelezésében készült el a répcelaki Temetőben a 21 m hosszú, és 20 férőhelyes urnafal. Az urnafal 2010. március

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.( ) önkormányzati rendelete. a köztemetők használatának rendjéről.

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.( ) önkormányzati rendelete. a köztemetők használatának rendjéről. SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.( ) önkormányzati rendelete a köztemetők használatának rendjéről (t e r v e z e t) Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet. A temető létesítményei

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet. A temető létesítményei 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.)

Részletesebben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének. 7/2003. (III. 30.) rendelete. A temetőről és a temetkezésről. Egységes szerkezetben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének. 7/2003. (III. 30.) rendelete. A temetőről és a temetkezésről. Egységes szerkezetben Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének 7/2003. (III. 30.) rendelete A temetőről és a temetkezésről. Egységes szerkezetben Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő testülete a temetőkről

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) I.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) I. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete. a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete. a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben