I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja"

Átírás

1 Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.04.) számú önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről. Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 8. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. (1) A közösségi együttélés, a békés egymás mellett élés alapvető feltétele és szabálya, az önkormányzati rendeletek betartása betartatása. (2) E rendelet célja Ajka város területén elkövetett, a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások elkövetőivel szemben alkalmazható jogkövetkezmények és eljárási szabályok meghatározása. 2. A rendelet hatálya 2. (1) E rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, aki, vagy amely Ajka város közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások valamelyikét elköveti. (2) Nem alkalmazható e rendelet, nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás, ha: a) az adott magatartás bűncselekményt, vagy szabálysértést valósít meg, b) törvény, vagy kormányrendelet az adott magatartás tekintetében közigazgatási bírság kiszabását rendeli el. 3. Értelmező rendelkezések 3. (1) Közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás: az a magatartás, amely nem minősül bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek, de ellentétes a közösségi együttélés szabályaival, azokat sérti, vagy veszélyezteti, s jelen rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősít.

2 (2) Reklámhordozó: minden olyan eszköz, ideértve típusától, jellegétől, működésétől függetlenül a reklámberendezést és a reklámfelületet is, amelynek segítségével az emberi tudatra befolyást gyakorló információk vizuálisan, hallással, ízleléssel, illat-, szagérzékeléssel, tapintással, vagy ezek kombinációjával bármely természetes személy számára észlelhetővé válnak és képzettársításra ösztönöznek. A szerkezetileg több elemből álló reklámhordozó egynek számít. (3) Reklám közzétevője: aki a reklám közzétételére alkalmas eszközökkel rendelkezik, ezek segítségével a reklámot megismerhetővé teszi, valamint az, akinek az érdekében a reklámot közzéteszik. (4) Életvitelszerű tartózkodás: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartásról szóló évi II. törvény 179/A. (4) bekezdésében foglalt magatartás. (5) Utcai éneklés: közterületen hangszer nélkül, pusztán az emberi hanggal létrehozott tevékenység. (6) Utcai zenélés: közterületen hangosító berendezés nélkül vagy hangosító berendezéssel, hangszerrel folytatott zenélés, feltéve, hogy ez a tevékenység nem tartozik bele a rendezvény fogalmi ismérveibe. 4. Eljárási szabályok 4. (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben természetes személy esetén kettőszázezer forint, jogi személyek esetén 2 millió forint a közigazgatási bírság felső határa. (2) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával az elkövető a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő jogsértést teljes mértékben elismeri, akkor vele szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot lehet kiszabni. 5. (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt Ajka város Önkormányzata képviselő-testületének átruházott hatáskörében eljárva az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője folytatja le a közigazgatási eljárást, és szabja ki a közigazgatási bírságot. (2) A másodfokú hatóság Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete. (3) A helyszíni bírságot az ajkai közterület-felügyelet szabja ki.

3 6. (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatti eljárás hivatalból, vagy bejelentés alapján indulhat. A bejelentést írásban, vagy szóban bárki megteheti, a szóbeli bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni. (2) A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást megvalósító ismert személy adatait, a magatartásnak, az elkövetés helyének, idejének, továbbá körülményeinek leírását a bizonyítási eszközök megjelölésével. A rendelkezésre álló bizonyítékokat csatolni kell a bejelentéshez. (3) A rendelet hatálya alá tartozó magatartások miatt indult eljárásokban a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. (továbbiakban: Ket.) törvény előírásait kell alkalmazni. (4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás nem indítható a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak az eljáró hatóság tudomására jutásától számított 1 év, vagy az elkövetéstől számított 5 év elteltével. 7. Fiatalkorúval szemben nem lehet helyszíni bírságot kiszabni, közigazgatási bírságot pedig kizárólag akkor, ha önálló keresete (jövedelme), vagy vagyona van. 8. (1) E rendelet szerint kiszabott közigazgatási bírságot a bírságról rendelkező döntés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a döntéshez mellékelt postai befizetési nyomtatványon, vagy átutalással Ajka Város Önkormányzata számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni. (2) Helyszíni bírság kiszabása esetén a bírságot a kiszabást követő 15 napon belül postai befizetési nyomtatványon, vagy Ajka Város Önkormányzata számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni. II. Fejezet A közösségi együttélés alapvető szabályai 5. Városi jelképek használatával összefüggő magatartások A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az aki: 9. 1) Ajka város Önkormányzat Képviselő-testületének "Ajka" helységnév, valamint az Önkormányzat jelképeinek használatáról szóló rendeletben foglalt, - az engedély nélküli felhasználás eseteit kivéve - a város címerét, zászlaját, lobogóját engedély

4 nélkül, engedélytől eltérően, illetve - a rendelet 24. (2) bekezdésében meghatározottak kivételével - nem hiteles alakban vagy annak méltóságát sértő módon használja, állítja elő vagy hozza forgalomba. 2) Ajka város nevét, annak ragozott, toldalékos formáját elnevezésében vagy bármely általa előállított, forgalmazott termék megnevezésében a rendeletben meghatározott kivétellel engedély nélkül veszi fel vagy használja. 6. Közterület használatával kapcsolatos magatartások 10. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletében foglaltakkal ellentétben az engedély nélkül megvalósítható igénybevétel eseteit kivéve - a közterületet engedély nélkül illetve az engedélytől eltérő módón vagy mértékben használja, így különösen: 1) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat /portál/, kirakatszekrény, üzleti védőtető /előtető/, ernyőszerkezet, hirdető-berendezés /fényreklám/, továbbá cégés címtáblát helyez el. 2) alapzatos zászlórúd-, önálló hirdető-berendezést, közterületi vitrinek berendezéseiben-, építményekben elhelyezett hirdető-berendezést engedély nélkül létesít, 3) építési munkával kapcsolatos állványt, építőanyagot engedély nélkül helyez el. 4) alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységet engedély nélkül végez. 5) vendéglátó-ipari előkertet engedély nélkül alakít ki. 6) kiállítás, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos, cirkuszi tevékenységet engedély nélkül végez. 7) kerékpármegőrzőt engedély nélkül helyez el. 8) tüzelőanyagot, építési anyagot családi házas illetve sorházas övezetekben 72 órát meghaladó időtartamra helyez el. 9) ideiglenes jellegű építményt illetve tároló helyet engedély nélkül alakít ki. 10) mobil szerkezetet tartósan engedély nélkül helyez el. 11) a város közterületeinek felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez a közút esetében közútkezelői hozzájárulással kiegészülő, közterület felbontási engedéllyel illetve hozzájárulással nem rendelkezik. 12) Aki utcai zenéléssel és utcai énekléssel összefüggő tevékenységet engedély nélkül folytat. 13) 3,5 tonna feletti össztömegű tehergépjárművel, vontatmányával, valamint autóbusszal a város közterületein, parkolóiban kivéve a fizetős parkolók területeit az üzemeltetési idők alatt folyamatosan napi két órát meghaladóan tartózkodik.

5 14) a város közterületein és a parkolókban üzemképtelen gépkocsit tárol. 15) Ajka Belvárosában a Petőfi S. utca Gyár utca Deák F. utca Csingeri út által határolt területen, valamit a Templomdomb területén életvitelszerűen tartózkodik. 16) a Városligeti csónakázó tóban fürdik, kutyát fürdet, vagy horgászik. 7. Reklámhordozók és hirdetményekkel kapcsolatos magatartások 11. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg aki: 1) köztéri szobron, emlékművön, szökő-és díszkúton, közterületen álló fán, buszvárón, utcai berendezési tárgyon reklámhordozót kivéve a tulajdonos által engedélyezett hirdetőtáblát helyez el. 2) az a reklámközzétevő, aki jogszabályi előírásokba ütköző tartalmú, illetve a közerkölcsöt sértő plakátot, hirdetést, feliratot haladéktalanul nem távolítja el. 3) az önkormányzat által közterületen elhelyezett hirdetőtáblákra a választási kampány időtartama alatt engedély nélkül plakátot hirdetést helyez el. 4) 1), 2), 3) bekezdésekben meghatározott eltávolítás kötelezettség egyetemlegesen a reklámközzétevőt és azt terheli, akinek az érdekében a kihelyezés történik. 8. Szeszesital árusításával, vagy közterületen történő fogyasztással kapcsolatos szabályok 12. 1) Amennyiben magasabb szintű jogszabály eltérően nem rendelkezik, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki közterületeken szeszesitalt fogyaszt. 2) az 1) bekezdésben meghatározott közterületi szeszes ital fogyasztási tilalom nem vonatkozik a közterület használati engedéllyel rendelkező, vagy bejelentés alapján tartott rendezvények helyszínére. 3) az 1) bekezdésben foglalt magatartások jogkövetkezményeit a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 200. (1) bekezdése tartalmazza. 9. Ingatlanok tisztántartásával kapcsolatos magatartások 13. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít, meg aki Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat megszegi így különösen:

6 1) az ingatlan utcáról látható részén a városképet zavaró építményt, tárgyat, anyagot (pl. viskó, ól, kiselejtezett gép, építőanyag-törmelék, stb.) helyez el; 2) az aktuális kötelező növényápolási feladatokat (pl. a fű folyamatos kaszálása, útra kihajló, közlekedést, kilátást zavaró ágak folyamatos nyesése, stb.) nem végzi el. 3) az ingatlan tulajdonosa, aki nem gondoskodik az ingatlan előtti úttestig terjedő teljes terület tisztántartásáról, gondozásáról, kaszálásáról, hó és síkosságmentesítéséről, a járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről, és az összegyűjtött települési szilárd hulladék gyűjtőedényzetbe történő elhelyezéséről, elszállítatásáról, ártalmatlanításáról. 4) az építési munka kivitelezője - ha az nem azonos a tulajdonossal - aki nem gondoskodik a bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan, és az előtt húzódó járda és közvetlen környékét tisztántartásáról. 10. Temető használatával, temetkezés rendjének megszegésével kapcsolatos magatartások 14. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki Ajka város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletében meghatározott előírásokat nem tartja be: 1) a temetők útjain a tiltás ellenére gépjárművel közlekedik, kivéve: - a súlyos mozgáskorlátozott személyt szállító járművet, - a temetkezési tevékenységben részt vevő járművet, - a temető üzemeltetéséhez szükséges járművet. 2) aki olyan magatartást tanúsít, vagy tevékenységet végez, amely a kegyeleti érzést sértheti. 3) vakvezető kutya kivételével a temetőkbe állatot bevisz. 4) temetőkben munkát a sírgondozás és a sírok beültetése kivételével nem az üzemeltető által engedélyezett és meghatározott időben végez. 5) építési hulladékot a keletkezésétől számított 3 napon belül nem szállít el. 6) padot, ülőhelyet nem az üzemeltető engedélyével és az üzemeltető által kijelölt helyre helyez el. 7) avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt eléget. 8) a temetők területéről sírkövet, síremléket, sírjelet (fejfát) üzemeltető írásos engedélye nélkül szállít el.

7 11. Avar és kerti hulladék égetési tilalmának megszegése 15. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendeletében foglaltakat megszegi, így különösen: 1) a kerti avart és hulladékok nem a fenti rendeletben meghatározott módon és időszakban égeti. 2) a kerti hulladékot nem megfelelően kialakított helyen, felügyelet nélkül éget, vagy a környezetre káros hatással van, vagy vagyoni és személyi biztonságot veszélyeztet. 3) nedves kerti hulladékot éget, vagy a hulladék egyéb (ipari eredetű hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait) hulladékot tartalmaz. 12. Állattartással kapcsolatos magatartások 16. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az aki közterületen a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet 3. számú mellékletében kijelölt kutyafuttatók kivételével ebet póráz nélkül szabadon enged vagy sétáltat, illetve bármely fajtájú eb agresszív magatartású egyedét póráz és szájkosár nélkül szabadon enged, sétáltat. III. Fejezet Záró rendelkezések 17. E rendelet május 5. napján lép hatályba. Ajka, április 22. A rendelet kihirdetésének napja: május 04. Schwartz Béla polgármester dr. Jáger László jegyző

8 Indokolás 1. Megállapítja a rendeletalkotás célját. Ajka város területén a városlakók nyugalma, a közösségi, közhasználatú területe, zöldterületek rendje, az életviszonyok rendezettsége, céljából szükséges a rendeletben foglalt magatartások mint a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások - szankcionálási lehetőségének megteremtése. 2. A rendelet hatálya Ajka város közigazgatási területére terjed ki, minden olyan természetes és jogi személyre, aki e rendeletben meghatározott magatartások bármelyikét megszegi, és nem minősül bűncselekménynek vagy szabálysértésnek. 3. A rendelet értelmezéséhez szükséges fogalmakat tartalmazza. 4. A rendeletben szabályozott magatartások megszegőivel szemben közigazgatási bírság és a helyszíni bírság kiszabására ad lehetőséget, és szabályozza a kiszabott bírság összegét a Ket. 94/A. (1) bekezdés (1a) pontja alapján. 5. Az Mötv. 41. (4) bekezdése alapján a képviselő-testület hatásköreit a jegyzőre ruházhatja át. E jogszabályi lehetőségre figyelemmel a rendelet tervezet a közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartások esetén az I. fokú önkormányzati hatáskör címzettje a jegyző. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha azt természetes, vagy jogi személy szervezet jelenti be. Az eljárás lefolytatására és a bírság kiszabására a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni, mivel e magatartások megszegése miatt indult eljárások önkormányzati hatósági ügynek minősülnek. 6. A kiszabott bírságot a kötelezett a határozatban maghatározott határidőben köteles megfizetni, amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy a Ket. pénzfizetési kötelezettség végrehajtására vonatkozó rendelkezései alkalmazandók Az egyes szakaszok különböző tényállásokat ölelnek fel, melyek a régi rendeletek és a törvényi háttér alapján szabálysértésnek minősültek. A tervezet a leggyakrabban előforduló és leginkább zavaró és szankcionálni igényelt magatartásokat tartalmazza az alábbi tárgykörökben: - város jelképeinek használatával kapcsolatos szabályok, - közterület használatával kapcsolatos szabályok, - reklámhordózók és hirdetményekkel kapcsolatos szabályok, - szeszesital árusításával és fogyasztásával kapcsolatos szabályok, - ingatlanok tisztántartásával kapcsolatos szabályok, - temető használatával és a temetkezés rendjével kapcsolatos szabályok, - avar kerti hulladék égetésével kapcsolatos szabályok, - állattartással kapcsolatos szabályok. 15. A rendelet-tervezet hatálya lépésének idejét tartalmazza, kellő időt kell hagyni a lakosság megfelelő tájékoztatására. A tervezet rendelkezéseit csak a hatályba lépést követően elkövetett közösségi együttélés szabályait sértő magatartások elkövetőivel szemben kell alkalmazni. Ajka, április 22. Dr. Jáger László jegyző

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2013. (XI. 18.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Pusztaszabolcs

Részletesebben

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 12/2008/XII. 9/számú r e n d e l e t e a talajterhelési díj bevezetéséről Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban:

Részletesebben

1. fejezet: Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

1. fejezet: Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(IV.28.) sz. rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Budapest

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról, valamint a szabálysértési tényállást tartalmazó

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2008. (06. 23.) rendelete a reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének szabályairól Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Szászvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, átfogó értékeléséről Kölked

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, átfogó értékeléséről Kölked Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, átfogó értékeléséről Kölked Készül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény (továbbiakban Gyvt.)

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról [a tervezet a Képviselő-testület 2012. március 27. napján tartandó ülésén kerül megtárgyalásra] Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete egyes tiltott,

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL Hatályos: 2013. augusztus 29-től Sávoly Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a 14/2005.(XII.14.), 3/2010.(VI.23.), 3/2012.(V.02.)

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete Pécel Város Önkormányzatának 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete a település rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2014. február 20. napjától hatályos állapot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: 10. - 11./2012. (V. 25.) Határozatok

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

A szabályozás célja ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

A szabályozás célja ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Rákosmente Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről

Részletesebben

1. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Balatonberény Önkormányzat illetékességi területére.

1. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Balatonberény Önkormányzat illetékességi területére. 1 Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testületének 27/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben

( módosításokkal egységes szerkezetben )

( módosításokkal egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL,

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről Budapest Főváros VI. kerület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám:64 /2014 Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester

Részletesebben

Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján

Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján 2011. december XVII. évfolyam 12. szám www.tortel.hu Karácsonyi köszöntõ Kedves Törteliek! Mit is jelent a karácsony? A harsogó reklámok vásárlásra ösztönöznek, próbálják elfeledtetni velünk valódi értelmét

Részletesebben