RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a ZAFIR-BÚTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9028 Győr, Külső-Veszprémi út , cégjegyzékszám: Cg.: , adószám: , képviselő:..., telefon: 20/ ), mint raktárszolgáltató - a továbbiakban: raktár - másrészről Név / Cégnév: Lakcím / Székhely: Adószám: Bankszámlaszám: Személyi igazolvány száma / Cégjegyzékszám: Anyja neve/ Képviselő neve: Telefonszáma: címe: - továbbiakban: beraktározó együttesen Felek között az alábbi napon és helyen, az alábbi feltételek mellett. 1.) Jelen raktározási szerződés alapján a beraktározó köteles e szerződésben meghatározott árut (ingó dolgot) a raktárnak átadni, a raktár köteles díj ellenében - azt átvenni, megőrizni, kezelni, és a raktározási idő leteltével, illetve azt megelőzően a raktárjegy átadása ellenében a beraktározónak kiszolgáltatni. 2.) Amennyiben az áru különleges kezelést igényel ideértve különösen a veszélyes árukat -, a beraktározó köteles a kezelési előírásokat a szerződés megkötése előtt a raktárral közölni. Veszélyes anyagok raktárba vételét, amennyiben azok tárolása speciális jogszabályi előírások mellett lehetséges, s ilyen előírások teljesítését a raktár teljesíteni nem képes, vagy képes, de más tárolt árukra, a környezetre, személyek testi épségére veszélyes lehet, a raktár az átvételt megtagadja. 3.) A beraktározó köteles a raktárnak tájékoztatást adni mindazokról az adatokról, tényekről és körülményekről különösen olyan áruk esetében, amelyek raktározását jogszabály külön feltételhez köti, amelyek a raktározás teljesítéséhez szükségesek. Köteles továbbá a raktár részére a raktározáshoz, hatósági kezelésekhez szükséges okmányokat átadni. (Egyedi azonosításra alkalmas ingók, vagy külön hatósági nyilvántartásba vételhez kötött ingók esetében (pl. motorkerékpár, gépjármű, lakókocsi, lakóautó, hajó stb.) esetében legalább másolatban köteles átadni a beraktározó az adott ingóság azonosítására a nyilvántartásba vételre jogosult hatóság által kiállított iratot.(pl. forgalmi engedély, hajólevél stb.) Ennek elmulasztása esetén a raktár az átvételt megtagadja. 1

2 Megtagadja az átvételt a raktár akkor is, ha az adott ingóság kezeléséhez szükséges okmány tanúsága szerint a beraktározó nem azonos annak tulajdonosával, vagy bejegyzett üzemeltetőjével, tehát jogos birtokosával. 4.) A raktár a beraktározó kívánságára tájékoztatást ad az áru állapotáról. Köteles a tájékoztatást megtenni külön kérelem nélkül akkor is, ha a beraktározott áru állapotában állagromlás következett be, vagy annak veszélye áll fenn. 5.) A beraktározó az árut raktározásra alkalmas állapotban köteles a raktárnak átadni. Csomagolt, dobozolt ingók, illetve fajta, mennyiség, minőség szerint meghatározható ingók esetében a raktár kizárólag szabványos raklapra helyezett, kellően csomagolt, azaz egységrakományba rendezett ingókat vesz át. A nem raklapon érkező áruhoz raklapot és fóliázást biztosít. A raklapozott árut zárt, fedett, védett helyen tárolja. Egyéb olyan esetekben, amikor a szerződés tárgyát képező ingóság raklapra nem helyezhető (pl. motorkerékpár, hajó, lakókocsi, autó, lakóauto stb.) a beraktározó köteles azt olyan takaróval (pl. konténer), csomagolással vagy ponyvával, továbbá biztonságos tárolásra alkalmas eszközzel (pl. sólya kocsi) ellátva átadni, amely védi az időjárás viszontagságaitól, és a károsodástól. A raktár a nem raklapon elhelyezett ingókat védett, bekerített, de nem fedett helyen tárolja. Az áru becsomagolását, egységrakományba rendezését, a raktár a beraktározó kérésére csak jelen szerződésben alább rögzített eltérő megállapodás és külön díjazás fejében végzi el. Alternatíva (eltérő megállapodás esetén kitöltendő!) A fenti 5. pontban foglaltaktól eltérően a felek megállapodnak abban, hogy.. 6.) A raktár az áru átvételekor raktárjegyet is kiállít. A raktárjegy önmagában is bizonyítja a raktározási szerződés létrejöttét és igazolja, hogy a raktár az árut raktározásra átvette. A raktárjegy jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi, amelyen meghatározásra kerülnek az alábbiak: a) raktárjegy száma, b) szerződés tárgyát képező áru megnevezése, szállítólevél száma c) beraktározó neve, d) raktár neve, e) raktározás helye, f) áruval együtt átadott, hatósági kezeléshez szükséges dokumentum. g) raktározás kezdete, h) raktározási szerződés lejárata, i) kiállítás dátuma, j) a raktár és a beraktározó (cégszerű) aláírása k) raktározás időtartama alatti események / több részletben történő beszállitás. elszállitás, bontás stb./ A raktárjegy külön a raktár által egyedi sorszámmal ellátott bizonylat, de nem minősül értékpapírnak. Nem közraktárjegy! 7.) A raktár az árut a beraktározó, vagy megbízottja jelenlétében az átvétel során megvizsgálja. Amennyiben az áru vagy annak csomagolása sérült vagy hiányos, erről a raktár a beraktározót tájékoztatja. A beraktározó raktárjegyre vezetett írásbeli utasítására az árut a raktár a beraktározó veszélyére átveheti, illetőleg az átvételt a fenti 5. pontban írtakra hivatkozással megtagadhatja. 2

3 8.) A raktár köteles megtagadni az áru átvételét, amennyiben az veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát, illetve ha annak raktározását vagy birtoklását jogszabály tiltja. A raktár gyorsan romló ingóságot, élelmiszert nem vesz át! Alternatíva (A 8.) pont utolsó mondatában írtaktól eltérő megállapodás esetén kitöltendő): A fenti 8. pont utolsó mondatában foglaltaktól eltérően a felek megállapodnak abban, hogy 9.) A raktározás raklapon elhelyezett ingók esetében nem foglalja magában az áru be- és kirakodását, csak a raktárban történő elhelyezését, megóvását, az áru általános kezelését, kivéve ha az különös kezelést igényel (pl. hűtés, fűtés, fertőtlenítés), de tartalmazza a raktár közreműködését a hatósági vizsgálatokban. Az áru általános kezelése alatt eltérő megállapodás hiányában az áru csomagolásának sérülésmentes őrzését, tárolását, raktáron belüli mozgatását kell érteni. 10.) A raktár biztosítja a beraktározó részére díjazás ellenében a beraktározott áru megtekintését és az abból való mintavételt a nyitvatartási idején belül, azon kívül külön, emelt díjazás ellenében nyújtja ezt a szolgáltatást. 11.) A raktár egynemű, helyettesíthető áru raktározása esetén sem jogosult az átvett áru vegyítésére, azaz a gyűjtőraktározásra, ilyen áruk átvételét egyébként megtagadja. 12.) A raktár a raktározást végezheti saját tulajdonában lévő raktárában, illetve bérelt raktárban (művi tárolás). A raktár művi tárolást csak abban az esetben vállalhat, ha az árut a a raktárbérbeadó esetleges ingóságaitól elkülönítve, zárható helyen tudja tárolni. A művi tárolás megkezdéséig a raktár a bérelt helyiséget, területet birtokba veszi és a raktározás ideje alatt felügyeli. 13.) A szerződés tartamának letelte után a beraktározó köteles az árut átvenni és elviteléről gondoskodni. A raktár az árut kizárólag a beraktározónak, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli társaság esetében a cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy az általa meghatalmazott személynek adja ki a raktárjegy visszaszolgáltatása ellenében. A raktár az előzőekben írt személyeken kívül a raktárjegy elveszése esetében más személynek kizárólag a beraktározó közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazása alapján adja ki az árut, mely tartalmazza annak a ténynek a közlését a beraktározó részéről, hogy a raktárjegy elveszett. A raktárjegy elvesztését a beraktározó haladéktalanul köteles közölni a raktárral. A beraktározó részéről az átvétel megtagadása, elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a raktár felszólítja a beraktározót az áru harminc napon belül történő átvételére és elvitelére. Az átvétel elmulasztása esetén a raktár az árut értékesítheti, és a befolyt összegnek költségeivel és díjaival csökkentett értékét a beraktározónak köteles megfizetni. 14.) A raktározási szerződés alapján a raktár a raktározási díjat, illetve az áru raktározása során felmerült szükséges és hasznos költségeit követelheti a beraktározótól. A raktár tájékoztatja a beraktározót az áru biztosításának lehetőségéről, a raktár az árut csak a beraktározó utasítására és költségére biztosítja a felek külön okiratban foglalt megállapodása alapján. Amennyiben a felek a külön okiratban eltérően nem állapodnak meg, a biztosítási szerződés kedvezményezettje a beraktározó. 3

4 15.) A raktárt díjai és költségei erejéig a beraktározóval szemben zálogjog illeti meg azokon a dolgokon, amelyek a raktározási szerződéssel kapcsolatban birtokába kerültek, illetőleg amelyek felett a birtokában levő okmányok révén rendelkezik. Zálogjog illeti meg a raktárt azokon a dolgokon is, amelyek a beraktározóval kötött további raktározási szerződések révén kerültek birtokába. 16.) A raktár felel azért a kárért, amely a raktározásra elhelyezett áruban az átvételtől a kiszolgáltatásig, különösen ha az a teljes vagy részleges elveszésből, megsemmisülésből, vagy megsérülésből keletkezik, kivéve, ha - a raktár tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok, - az áru belső tulajdonsága (természetes minősége), - a csomagolás rejtett hiányossága, - a beraktározó, illetve a képviseletében eljáró személy felróható magatartása miatt következett be. 17.) A raktárt terheli annak bizonyítása, hogy a kárt a tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok okozta, a beraktározót terheli annak bizonyítása, hogy a kár nem az áru belső tulajdonságaira vezethető vissza. A csomagolás hiányosságát a raktár, azt, hogy a kár nem ennek következtében állott be, a beraktározó köteles bizonyítani. A beraktározó köteles bizonyítani, hogy maga vagy képviselői úgy jártak el, ahogy az általában elvárható. 18.) A beraktározó felelős a különleges kezelésre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség megszegésével, valamint a küldemény átvételének megtagadásával, elmulasztásával vagy késedelmes teljesítésével okozott minden kárért, különös tekintettel a raktárban, valamint a más beraktározók árujában okozott károkra. 19.) A raktár kirakodás esetében kizárólag a beraktározóval kötendő külön megállapodás esetében vállalja az áru fuvareszközzel történő elfuvaroztatását a beraktározó által kért címre. 20.) Raktár díjtételeit minden következő év január 1. napját követően jogosult felülvizsgálni és megváltoztatni a közzétett infláció mértékével megemelni. Az árváltoztatást honlapján minden esetben közzéteszi. A raktár az alábbi nettó díjakat számítja: 1. raktározási díj 2.000,-Ft/ 400kg/raklap/ hó 2. raktározási díj 5.000,-Ft/ motorkerékpár/hó 3. raktározási díj ,-Ft/ hajó, lakóautó,lakókocsi, autó/hó 4. áru megtekintésének, bontásának biztosítása raktár-nyitvatartási időben 2.000,-Ft/alkalom/ megkezdett óránként 5. áru megtekintésének, bontásának biztosítása raktárnyitvatartási ,-Ft/ alkalom/+3.000ft időn kívül megkezdett óránként 6. túltárolás díja /határozott idejű szerződés esetén/ 200,-Ft/ nap/ raklap 7. túltárolás díja /határozott idejű szerződés esetén/ 500,-Ft/ nap/ motorkerékpár 8. túltárolás díja /határozott idejű szerződés esetén/ 1.300,-Ft/ nap/ hajó 9. késedelmes fizetés vagy túltárolás miatt felszólítás díja 500,-Ft/ alkalom 10. egyéb a beraktározónak küldendő értesítés költségtérítése 500,-Ft/ nap/ értesítés 11. Targonca használat /előzetes egyeztetés szükséges/ 2.000Ft/óra 4

5 A havi raktározás díj mértéke minden egyes megkezdett hónapra értendő! 30 láb hosszméretet, vagy 4,5 tonnát meghaladó súlyú hajó esetében a felek külön egyedi megállapodása az irányadó a raktárdíj mértéke tekintetében! Túltárolás: amennyiben a szerződés lejártát követően a beraktározó nem gondoskodik az áru elszállításáról. 21.) A raktározási díj fizetése beraktározáskor a raktár számlája alapján készpénzben vagy utalással (nyolc napon belül), azt követően havonta előre esedékes. Minden naptári hónap napjáig a beraktározás teljes havi díjjal értendő, 15.-e után fél havi díjat számítunk. Amennyiben a raktározás időtartama a felek megállapodása alapján meghaladja az 1(egy) évet, úgy a raktárdíj évente előre fizetendő. Egyéb díjak akkor esedékesek, amikor a felszámításukra okot adó esemény bekövetkezett. 22.) A beraktározó kijelenti, hogy a tárolásra átadott dolog/dolgok felett rendelkezési joga van. Kelt:..;..év.. hó... napján beraktározó cégszerű aláirás. raktár cégszerű aláirás 5

6 Raktárjegy száma: ZB Raktárjegy Raktár neve, székhelye, cégjegyzék száma, adószáma: Beraktározó neve/adatai: Áru megnevezése, szállítólevél száma: Áru csomagolása kiszerelése: Áruval együtt átadott, hatósági kezeléshez szükséges dokumentum: Raktározási kezdete Raktározási szerződés lejárata év hó nap Észrevétel (sérült csomagolás stb.): Győr,.év hó... napján. beraktározó cégszerű aláirás.. raktár cégszerű aláirás 6

7 Raktározás időtartama alatti események Dátum Esemény Aláirás 7

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Belföldi logisztikai szolgáltatások teljesítésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Belföldi logisztikai szolgáltatások teljesítésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Belföldi logisztikai szolgáltatások teljesítésére 1. A jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni mindazokra a szerződésekre, amelyek I.) a Feladó és a Trans Hungária Kft.

Részletesebben

POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Küldeményforgalmi Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételek

POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Küldeményforgalmi Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételek POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Küldeményforgalmi Üzletszabályzata mint Általános Szerződési Feltételek Hatályos 2013. január 01-től (a módosított rendelkezéseket

Részletesebben

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. 1.1.1 Cégnév: ExtremeNet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. 1.1.1 Cégnév: ExtremeNet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. Szerződő felek: 1.1 Szolgáltató: 1.1.1 Cégnév: ExtremeNet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1.1.2 Cégjegyzékszám: 01-09-994233 1.1.3 Adószám:

Részletesebben

S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S

S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Cégnév: Live Control Security Kft. (székhely: 1149 Budapest, Mexikói út 11/A. 1. em. 1/b., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO Print Kft. adatai: székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 46. telephely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93 cégjegyzékszám: 01-09-071874;

Részletesebben

A SZÉFSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SZÉFSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SZÉFSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Általános Szerződési Feltételek hatálya, elfogadása, módosítása 1.1. Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1082 Budapest,

Részletesebben

BEERIDES MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

BEERIDES MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEERIDES MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. BEVEZETÉS 1.1 A jelen általános szerződési feltételek a BeeRides Gépjármű-kölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március hó 3. napjától

PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március hó 3. napjától PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános szerződési feltételei Hatályos: 2015. március hó 3. napjától Tartalom I. fejezet Preambulum... 4 II. fejezet Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fáma First Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fáma First Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fáma First Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1. A szerződő felek 1.1 Szolgáltató: A Fáma First Kft (továbbiakban: Fáma Futár) Székhelye, postacíme,

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére Hatályos: Budapest, 2015. január 10. 1 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE ÉS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA 1. Bevezető rendelkezések és a szerződő felek 1.1. Flotta Menedzsment Szolgáltatás keretében a K&H Autópark Bérleti

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Üzletszabályzata. mint. Általános Szerződési Feltételek. (a továbbiakban: Üzletszabályzat) I. FEJEZET AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Üzletszabályzata. mint. Általános Szerződési Feltételek. (a továbbiakban: Üzletszabályzat) I. FEJEZET AZ ÜZLETSZABÁLYZAT POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Üzletszabályzata mint Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat) I. FEJEZET AZ ÜZLETSZABÁLYZAT I./1.

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

A LINDE GÁZ MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZ

A LINDE GÁZ MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZ A LINDE GÁZ MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, mely feltételek vonatkoznak valamennyi, a LINDE GÁZ Magyarország Zrt. (továbbiakban: LINDE) által gyártott és a Vevő (továbbiakban: Vevő)

Részletesebben

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Általános rész 1.1. A jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban: ÁSZF szabályozzák a JAR-KONTROLL Kereskedelmi

Részletesebben

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés kelte:2009.04.05. Utolsó módosítás kelte:2009.03.05.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 II. 2. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik mindazon szolgáltatási keretszerződésnek (a továbbiakban: Keretszerződés)

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1./ Az jogi jellege, hatálya... 4

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel elosztás Kivonat

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel elosztás Kivonat Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel elosztás Kivonat 1.Szolgáltató neve, címe Név: Naracom Informatikai Kft. Cégjegyzékszám: Cg. 15-09-067756 Székhely: 4600 Kisvárda, Várday István. u. 55.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Phoenix Contact Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2., adószám: 10849868-2-13) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

Szerver Szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek BBB OMEGA Group Kft.

Szerver Szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek BBB OMEGA Group Kft. Szerver Szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek BBB OMEGA Group Kft. Szerver Szolgáltatási Feltételek BBB OMEGA Group Kft. 2012.09.01. 1. A SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE, SZÉKHELYE A Szolgáltató neve:

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben