BÜK VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÜK VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2010."

Átírás

1 BÜK VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2010.

2 Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (V.12.) számú önkormányzati rendelete egységes szerkezetben a 11/2008. (XI.26.), a 10/2010. (VII.06.) és a 11/2010. (VII.06.) számú önkormányzati rendeletekkel Bük Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés c./ pontjában és a 13. (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított feladat és hatáskörében eljárva, továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (a továbbiakban: OTÉK) szóló 253/1997.(XII.2O.) Kormányrendelet 4. (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A Képviselő Testület ezen rendeletben Bük Város Helyi Építési Szabályzatát (továbbiakban: szabályzat), mellékleteivel, valamint a Belterület Szabályozási Tervlapját és a Külterület Szabályozási Tervlapját (továbbiakban: szabályozási tervek) közzéteszi és kötelező alkalmazását elrendeli. 2. (1) A rendelet hatálya Bük Város (továbbiakban: a város) közigazgatási területére terjed ki. (2) A község területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel területet felhasználni, építési telket és területet kialakítani, épületet, továbbá műtárgyat és más építményt tervezni és építeni, felújítani, helyreállítani, kialakítani, korszerűsíteni, bővíteni, bontani, elmozdítani, rendeltetését megváltoztatni, használatba venni, valamint ilyen célokra hatósági engedélyt adni csak az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok, a szabályzat, valamint a szabályozási tervek együttes alkalmazásával szabad. 3. A város területének tagolása jogalkalmazási szempontból: (1) A város területe jogalkalmazási szempontból belterületre és külterületre van felosztva, a bel- és külterület jelenlegi és tervezett határát a szabályozási tervek tartalmazzák. (2) Külterületi földrészlet belterületbe vonására a jóváhagyott szabályozási terv hatályba lépése után kerülhet sor. A belterületbe vonandó telkek helyrajzi számait a 3. sz. melléklet tartalmazza. (3) Külterületi földrészleteket a beépítés tervezett ütemének sorrendjében szabad belterületbe vonni. Lakóterület céljára első ütemben az I. jelű tömböket kell belterületbe vonni. 4. A város területének tagolása építési használati szempontból: (1) A város területe építési szempontból beépítésre szánt területre és beépítésre nem szánt területre van felosztva. (2) 1 A szabályozási terv a beépítésre szánt területeket sajátos építési használatuk szerint - kisvárosias lakóterület Lki Lk jelű 2 - kertvárosias lakóterület Lke jelű - falusias lakóterület Lf jelű 1 Módosította: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete Módosította: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (VII.06.) számú önkormányzati rendelete 1.. 2

3 - településközponti vegyes terület Vt jelű - központi vegyes terület Vk jelű - kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület Gksz jelű - ipari-egyéb gazdasági terület Gip jelű - üdülőházas üdülőterület Üü jelű - hétvégiházas üdülőterület Üh jelű - különleges terület K jelű területfelhasználási egységekbe sorolja. (3) 1 A szabályozási terv a beépítésre nem szánt területeket sajátos építési használatuk szerint: - közlekedési és közműterület KÖu jelű - közpark, közkert zöldterület Z jelű - védelmi célú erdőterület Ev jelű - gazdasági célú erdőterület Eg jelű - egészségügyi-szociális, turisztikai célú erdőterület Ee jelű - általános mezőgazdasági terület Má jelű - vízgazdálkodási terület V jelű területfelhasználási egységekbe sorolja. 5. (1) A szabályozási terv a beépítésre szánt területfelhasználási egységeket a telek mérete, beépítési mód, telek beépíthetősége, megengedett építménymagasság, előkert előírt mérete, a közművesítettség mértéke, a zöldterület nagysága, a környezetterhelési határértékek, korlátozások, tilalmak, feltételek figyelembevételével építési övezetekbe, a beépítésre nem szánt területeket övezetekbe sorolja. (2) Minden telekre és területre a szabályozási terven jelölt területfelhasználási, építési övezeti vagy övezeti besoroláshoz tartozó beépítési és telekalakítási szabályokat kell alkalmazni, a terület jelenlegi használatától, belterületi, vagy külterületi fekvésétől függetlenül. (3) A város területén a helyi parkolási rendeletben megengedett eltéréssel, az OTÉK 42. -ban előírt számú személygépkocsi elhelyezési lehetőségét az 1. sz. mellékletben meghatározott mértékben az építmény telkén kell biztosítani. Ahol a melléklet az előírt gépkocsi parkoló mennyiség biztosítását az építmény telkén nem, vagy csak részben írja elő, a hiányzó mennyiség elhelyezését a szabályozási terven jelölt helyeken, közterületen, vagy közforgalomnak átadott magánterületen kell biztosítani. A közterületen, vagy közforgalomnak átadott magánterületen biztosított parkolók létesítésének, fenntartásának és használatának szabályait helyi parkolási rendeletben kell rögzíteni. (4) Terepszint alatti személygépkocsi parkoló vagy garázs a beépítésre szánt területen a hétvégi házas üdülőterület kivételével az építési övezetben megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség mértékéig, belterület beépítésre nem szánt területein az erdőterület kivételével legfeljebb 0.3 szintterület sűrűség mértékig minden övezetben létesíthető. (5) Ahol a kialakult, ill. építési engedéllyel rendelkező állapot az előírt parkolószám biztosítását telken belül nem teszi lehetővé, az OTÉK előírásai szerint számított közterületi parkoló-használatot megszerzett jognak lehet tekinteni. Új épület építésére, átalakításra, használati mód-változásra, bővítésre engedély csak úgy adható, ha az OTÉK szerint számított megnövekedett parkolómennyiségnek a szabályozási előírásokban meghatározott százaléka saját telken biztosítható. (6) Minden esetben elvi építési engedélyt kell kérni, ha a helyi építési előírás - az előkert méretének meghatározását - utcavonalon tömör kerítés magasságának meghatározását - övezethatáron az oldalkert méretének meghatározását - saroktelek vagy tagolt telek beépítési módjának meghatározását - oldalhatáros beépítésnél az oldalkert helyének meghatározását az építési hatóság hatáskörébe utalja. 1 Módosította: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete 2.. 3

4 II. Fejezet BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETI TAGOLÁSA, ÉPÍTÉSI ÉS TELEKALAKÍTÁSI SZABÁLYAI 6. Általános előírások: (1) Épület a beépítésre szánt területeken csak építési telken helyezhető el. (2) 1 Minden építési telek és közút között általában csak egy járműközlekedésre alkalmas kapcsolat létesíthető, legfeljebb 6.5 m szélességben. Amennyiben a telken elhelyezett rendeltetés személy és teher forgalmának elválasztása azt indokolttá teszi, illetve lakótelek esetén annak szélessége az utcavonalon mérve a 20 m-t meghaladja, legfeljebb két kapcsolat létesíthető. Kialakult beépítés mellett, 0 m előkert esetén, amennyiben a meglévő vagy tervezett épület utcai frontján garázsbejárat található, az udvar járművel történő megközelítésének biztosítására kivételesen még egy közútcsatlakozás létesíthető helyszíni szemle és a települési főépítész jóváhagyása alapján. (3) A területen épület akkor helyezhető el illetve építési engedély csak akkor adható, ha a tervezett épület az OTÉK és egyéb jogszabályok előírásainak megfelel, továbbá: a./ a telek ellátását biztosító összes közmű, valamint az utak (legalább kopóréteg nélkül), a járdák legalább 1,5 m szélességgel, kavicsolva, zárt csapadékcsatorna és a közvilágítás kiépült. Amennyiben az utak építtetője nem az önkormányzat úgy a közút kezelője a kopóréteg elkészültéig az építtető marad. b./ a már zömében beépült területen meglevő telek esetén a telek méretére vonatkozó előírások kivételével, az övezeti előírásoknak megfelel c./ a kialakult jellegzetes területhasználatot, a táji és természeti értékeket nem károsítja, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó szakhatósági előírásoknak megfelel. (4) A területen épületre használatbavételi engedély csak akkor adható, ha a szilárd burkolatú közúttól a telekhatárig min. 8 m szélességű közterület biztosított, és abból legalább 3 m széles sáv a tűzoltó járművek közlekedésére alkalmas szilárd burkolattal ellátott. (5) Korlátozások, tilalmak a szabályozási terv jelölése szerint az övezet egészére, vagy részletére vonatkozhatnak. (6) Állattartásra szolgáló építmény, vagy helyiség csak azokban az övezetekben és olyan célra létesíthető, ahogy az önkormányzat állattartási rendelete azt megengedi. Állattartási célú épület, vagy helyiség telken belüli elhelyezését a beépítési mintalapok jelölik. (7) 2 A telekre előírt zöldterület kialakítása lakóépület kivételével a használatbavételi engedély megadásának feltétele. 7. Telekalakítás szabályai: (1) Telekalakítás során az érintett telkek mindegyikének járműközlekedésre alkalmas közterülethez, vagy magánúthoz kell csatlakozni, valamint a telkek méreteinek meg kell felelni az övezeti előírásoknak. (2) Beépítésre szánt területen az épületek építési engedélyezéséhez előírt közművek és utak létesítéséről az önkormányzat, vagy a telektulajdonosok külön települési önkormányzati rendelet szerint gondoskodnak. (3) Építésre kijelölt terület övezetén belül magánutak, és közforgalomnak átadott magánterületek, a csatlakozó közút vagy magánút kezelőjének hozzájárulásával, a közúti hatóság engedélyével alakíthatók ki. (4) Telekalakítás során nyeles telek nem létesíthető. 8. Kerítés létesítés szabályai: (1) 3 Kerítést ott kötelező építeni, ahol azt az élet és vagyonbiztonság megköveteli jogszabály előírja, vagy jogszabály 4 alapján az építési hatóság elrendeli. 1 Módosította: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete Módosította: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete Módosította: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete lásd: 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 42. (6) 4

5 (2) 2 Az építési telek határvonalán kerítés építhető, ahol azt az övezeti előírás, illetve egyéb jogszabály 3 alapján az építési hatóság nem tiltja. (3) 2 A telek közterületi vonalán kerítés (a jelen rendeletben meghatározott kivétellel) legfeljebb 1,8 m magassággal létesíthető. (4) Áttört kerítéshez annak magasságán belül legfeljebb 60 cm magas tömör lábazat készíthető. (5) Ahol a szabályozási terv új szabályozási vonalat jelöl, az utcai kerítést a szabályozási vonalon kell elhelyezni. (6) A telek oldalsó és hátsó határán (a szomszédos telkekkel határos vonalán), ahol az övezeti előírás megengedi, vagy előírja, tömör illetve áttört kerítés m közötti magassággal létesíthető. (7) 2 Telken belül csak áttört kerítés létesíthető, a tulajdonos társak hozzájárulásával, max. 1.2 m magassággal, kivéve sportpályák kerítései, ahol a kerítés magassága indokolt esetben max. 3,5 m lehet. 9. Építmények elhelyezésének és kialakításának általános szabályai: (1) A telek utcai határvonalát, illetve ahol az övezeti előírás előkertre méretet határoz meg, az előkert méretével azonos távolságra fekvő, az utcai szabályozási vonallal párhuzamos vonalat építési vonalnak kell tekinteni. Több utcával határolt telek esetén, az előző mondatban meghatározott vonalat egy utcában építési vonalnak, a többi utcában minimális előkert méretnek kell tekinteni. (2) A telken az elsődleges célt szolgáló épületet legalább egy pontjával az építési vonalon kell elhelyezni. (3) Ahol az övezeti előírás az előkertre minimum méretet határoz meg, az nem építési vonal. (4) 1 Abban az övezetben ahol az 1 sz. melléklet táblázatai az előkert méretére alsó és felső értéket jelöl, annak méretét az utcában kialakult értékkel az építési hatóság elvi építési engedélyben határozza meg. (5) A kereskedelmi, szolgáltató egységek bejáratát az utcai szabályozási vonal mögött min. 2 m távolságra kell elhelyezni. (6) Az elsődleges célt szolgáló és további épületeket a telken a 2. sz. mellékletben megadott, vonatkozó mintalap szerinti, építésre kijelölt helyen kell elhelyezni. (7) Építési vonal előtti előkertben csak terepszint alatti építmény, hirdetőtábla, előlépcső, zárt hulladékgyűjtő helyezhető el, épületrész a telek beépített területének számításánál meghatározott módon nyúlhat be. Gazdasági és üdülőházas üdülőterületen, minimum mérettel meghatározott előkertben az előzőeken túl, az épületek rendeltetéséhez szükséges porta, információ, kerékpártároló, közműcsatlakozás, stb. az épület fő funkcióját kiszolgáló mellékhelyiségek elhelyezésére szolgáló, indokolt nagyságú építmény, gyalogos és járműforgalmi terv alapján elhelyezhető. (8) Az épületek utcai homlokzatmagassága, valamint oldalhatáron álló beépítésnél a beépített oldalhatár felőli homlokzat magassága az övezetre előírt építménymagasságot nem haladhatja meg. (9) 1 Oldalkert mérete nem lehet kisebb, oldalhatáron álló beépítésnél mint az övezetre előírt építménymagasság, szabadonálló és ikresen csatlakozó beépítésnél mint az előírt építménymagasság fele, de legalább 3.0 m, függetlenül a szomszédos épület elhelyezésétől. Amennyiben a szomszédos építmények közül valamelyik A C tűzveszélyességi osztályba tartozik, vagy az építmény tűzállósága III V kategória, az építmények egymástól való távolságát a vonatkozó jogszabály 2 alapján kell meghatározni. (10) Övezethatáron elhelyezkedő oldalkert méreténél az építési hatóság elvi építési engedélyben a (9) pontban meghatározottnál nagyobb értéket írhat elő. (11) Az övezetre megengedett legmagasabb szintterület sűrűségi érték építési telkekre is vonatkozik. (12) Utcai homlokzaton elhelyezett gépkocsitároló bejárata előtt legalább 5 m előkertet kell biztosítani. (13) 1 A város területén a lakó és hétvégiházas területeken csak magastetős épület építhető. Az épület fő tetőidomának hajlásszöge közötti lehet. Ez a korlátozás toronyszerű építményekre, épületrészekre műemléki környezetben elhelyezett valamint nem elsődleges célt szolgáló, oldalhatáron álló épületekre nem vonatkozik. (14) Telekhatáron álló, már meglévő épület (zártsorú, ikres beépítésnél) falazatának utólagos hőszigetelése max. 8 cm mértékig a szomszédos telekre átnyúlhat, későbbiekben a szomszédos telken csatlakozó épületrész építése esetén a tulajdonos köteles azt a szükséges mértékben lebontani. (15) 1 Ahol a terv telken belül növényültetési kötelezettséget, véderdő telepítését írja elő, a jelölt telekterület minden megkezdett 100 m 2 -e után egy nagy lombkoronát növesztő fa ültetése kötelező. Az érintett területet a beépítési szabályok alkalmazásánál a telekhez nem tartozó területnek kell tekinteni. A növényültetést, véderdő telepítését (lakófunkció kivételével) a használatbavételi engedélykérelem benyújtásáig el kell végezni, parkterv alapján. 1 Módosította: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete lásd: 253/1997. sz. Korm. Rend. (OTÉK) 36. (1) (2) 5

6 (16) Terepszint alatti fedett parkoló vagy pince az övezetre előírt szintterület sűrűség mértékéig, a telek zöldterülete kivételével az építési telken bárhol építhető. (17) 1 Lakókocsi, és sátor csak az övezeti előírásokban megengedett területeken, valamint a vonatkozó jogszabályban 1 meghatározott mértékig az Lf jelű falusias építési övezetekben, már beépített lakótelken állítható fel. Szálláshely szolgáltatásként lakókocsi vagy sátor csak építési engedély alapján helyezhető el. Lakóterületen szálláshely szolgáltatásként négynél több lakókocsi vagy sátorhelyet csak hátsó kertben lehet elhelyezni, és annak területét a szomszédos telkek irányában 3 m széles zöldsáv (bokorsor) telepítésével kell védeni. A lakókocsi vagy sátorhely által a vonatkozó rendelet előírásai szerint számított- elfoglalt terület burkolt felületnek számít. (18) Minden közhasználatú építmény akadálymentes megközelítését és használatát biztosítani kell. (19) Több övezet területére eső telek esetében az építési hely lehatárolásánál, a telek beépítettségének és szintterület sűrűségének meghatározásánál csak az övezet területére eső teleknagyság vehető figyelembe. Gépkocsi parkoló és zöldterület a telek szomszédos övezetbe eső részén is biztosítható. (20) 2 A terv által előírt minimális zöldfelület területébe a gyephézagos beton és a műanyag gyeprács felülete nem számítható be. (21) 3 Szélerőművek elhelyezésénél az alábbi telepítési távolságokat be kell tartani az alkalmazott technológiától függetlenül: - lakó, vegyes, üdülő használatú vagy ilyen célra kijelölt területektől 600 m - kereskedelmi, szolgáltató célú gazdasági területtől 600 m - egyéb területektől, kivéve bányák, honvédelmi területek, hulladékkezelők, közlekedési építmények céljára kijelölt egyéb területektől 600 m - iparterületektől és bányák, honvédelmi területek, hulladékkezelők, közlekedési építmények céljára kijelölt egyéb területektől 200 m - autópályák tengelyétől 400 m - országos hálózatba tartozó utak és vasutak tengelyétől 120 m - önkormányzati utak tengelyétől (külterületen) 30 m A településen szélerőmű és szélkerék építési engedélyéhez a tájba illeszkedés bemutatására az építési engedélyezési tervhez látványterv mellékletet kell csatolni. (22) 2 Új homlokzati égéstermék kivezető elhelyezése tilos, a meglévőket a fűtés korszerűsítése során meg kell szüntetni. (23) 2 Az egyes építési telkeken az elsődleges célt szolgáló funkció a létesítendő épület hasznos alapterületének legalább az 50%-a kell, hogy legyen. (24) A 2. számú mellékletben az M/2, de min. 3,0 m, az M, de min. 6,0 m, az M, de min. 4,5 m és az M, de min. 3,0 m jelölések esetében a két méret közül a nagyobb alkalmazása szükséges. 4 Lki jelű KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ÉS ÖVEZETEI 10. Általános előírások: (1) Elsődlegesen többszintes, több rendeltetési egységet magába foglaló lakóépület elhelyezésére kijelölt terület (2) A területen önálló épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetési egységek helyezhetők el: - lakás - a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó egység - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális egység - sportlétesítmény - a terület rendeltetését nem zavaró hatású kézműipari egység - igazgatási célú egység az OTÉK 31. (2) betartásával - a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású gazdasági egység az OTÉK 31. (2) betartásával - kereskedelmi szálláshely az OTÉK 31. (2) betartásával. (3) Az övezetben megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 1,5. 1 lásd: OTÉK Módosította: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete Beiktatta: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete Beiktatta: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (VII.06.) számú önkormányzati rendelete 2.. 6

7 11. Építési övezetekre vonatkozó előírások: (1) A szabályozási terv a területfelhasználási egységet a Lki Lki-005 jelű építési övezetekbe sorolja. (2) Övezeti tagolást a beépítésre szánt terület szabályozási terve, az övezetekre vonatkozó előírásokat az 1. sz. melléklet 1. sz. táblázata tartalmazza. (3) Az övezetek területén építmények a szabályozási előírások és a telek beépítési minta-lapok együttes alkalmazásával helyezhetők el. Lke jelű KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ÉS ÖVEZETEI 12. Általános előírások: (1) Elsődlegesen laza beépítésű, több rendeltetési egységet magába foglaló lakóépület elhelyezésére kijelölt terület. (2) A területen önálló épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetési egységek helyezhetők el: - lakás telkenként legfeljebb 4 lakás-, vagy vendégszoba egységgel, kivéve a Lke-001, Lke-002, Lke- 003, Lke-004 jelű övezeteket, ahol lakás telkenként legfeljebb 6 lakás-, vagy vendégszoba egységgel, az OTÉK 31. (2) betartásával - a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató egység, közösségi szórakoztató és kulturális szolgáltató egység kivételével - vendéglátó egység - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális egység - sportlétesítmény az OTÉK 31. (2) betartásával - a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari egység - igazgatási és védelmi célú egység az OTÉK 31. (2) betartásával - a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású gazdasági egység az OTÉK 31. (2) betartásával (3) Mezőgazdasági területtel határos telekhatárok mellett min. 6 m széles sávban 30 m 2 -enként legalább 1 db nagyméretű lombkoronát növesztő fa telepítése kötelező. (4) A megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 0,6. (5) A kertvárosias lakóterület I. ütembe nem tartozó részének belterületbe vonása akkor kezdhető el, ha: a) az I. ütem területén a lakóterületek ellátását biztosító közművek kiépítése megtörtént, vagy b) az I. ütem közműellátásához a vezeték kiépítése a II. ütem területén halad, ezért a közút telekalakítását már az I. ütem ellátásához biztosítani kell. (6) Az Lke-006 és Lke-008 jelű övezetekben a Honfoglalás utcai transzformátorhoz vezető, az 1470 és 0122/22 hrsz. telkeken átmenő nagyfeszültségű vezetéket a tervezett közlekedési területre át kell helyezni. Az áthelyezés, a jelenlegi nyomvonal által érintett telkeken, az építési engedély megadásának feltétele Építési övezetekre vonatkozó előírások: (1) A szabályozási terv a területfelhasználási egységet a Lke Lke-013 jelű építési övezetekbe sorolja. (2) Övezeti tagolást a beépítésre szánt terület szabályozási terve, az építési övezetekre vonatkozó előírásokat az 1. sz. melléklet, 1. sz. táblázata tartalmazza. (3) Az övezetek területén építmények a szabályozási előírások és a telek beépítési minta-lapok együttes alkalmazásával helyezhetők el. (4) 2 Az Lke-008 és Lke-009 jelű övezetekben, ahol a szabályozási terv a mezőgazdasági területek mellett véderdő létesítését írja elő, ott a véderdő létesítése a belterületbe vonás feltétele. Lf jelű FALUSIAS LAKÓTERÜLET ÉS ÖVEZETEI 1 Beiktatta: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (VII.06.) számú önkormányzati rendelete Beiktatta: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete 8.. 7

8 14. Általános előírások: (1) Elsődlegesen laza beépítésű, mező- és erdőgazdasági építmények elhelyezésére kijelölt terület. (2) A területen önálló épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetési egységek helyezhetők el: - lakóépület, telkenként legfeljebb 6 lakásegységgel + 4 vendégszoba egységgel - a terület rendeltetését nem zavaró hatású mezőgazdasági és erdőgazdasági üzemi létesítmények - kereskedelmi, szolgáltató egység - vendéglátó egység - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális egység - sportlétesítmény - a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari egység - igazgatási és védelmi célú egység - kereskedelmi szálláshely. (3) A megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 0, Építési övezetekre vonatkozó előírások: (1) 1 A szabályozási terv a területfelhasználási egységet a Lf-001 Lf-022 és Lf-025 Lf-032 jelű építési övezetekbe sorolja. (2) Övezeti tagolást a beépítésre szánt terület szabályozási terve, az övezetekre vonatkozó előírásokat az 1. sz. melléklet, 1. sz. táblázata tartalmazza. (3) Az övezetek területén építmények a szabályozási előírások és a telek beépítési minta-lapok együttes alkalmazásával helyezhetők el. Vk jelű KÖZPONTI VEGYES TERÜLET ÉS ÖVEZETEI 16. Általános előírások: (1) Elsődlegesen tömör beépítésű, lakóépület, településszintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, oktatási, egészségügyi, szociális és sportolási célú építmények elhelyezésére kijelölt terület. (2) 2 A területen önálló épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetési egységek helyezhetők el: - lakás az OTÉK 31. (2) betartásával - igazgatási célú egység - kereskedelmi, szolgáltató egység - vendéglátó egység - kereskedelmi szálláshely - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális egység - sportlétesítmény - a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású gazdasági egység az OTÉK 31. (2) betartásával. (3) A megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 2, Építési övezetre vonatkozó előírások: (1) A szabályozási terv a területfelhasználási egységet a Vk-001 jelű építési övezetbe sorolja. (2) Az övezetre vonatkozó előírásokat az 1. sz. melléklet, 2. sz. táblázata tartalmazza. (3) Az övezet területén építmények a szabályozási előírások és a telek beépítési minta-lapok együttes alkalmazásával helyezhetők el. 1 Módosította: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete Módosította: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete

9 Vt jelű TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET ÉS ÖVEZETEI 18. Általános előírások: (1) Elsődlegesen tömör beépítésű, több rendeltetési egységet magába foglaló igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági célú építmények elhelyezésére kijelölt terület. (2) 1 A területen önálló épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetési egységek helyezhetők el: - lakás - igazgatási célú egység - kereskedelmi, szolgáltató egység - vendéglátó egység - kereskedelmi szálláshely szolgáltató egység - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális egység - közösségi szórakoztató, kulturális egység - sportlétesítmény - a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású gazdasági egység az OTÉK 31. (2) betartásával. (3) A megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 2, Építési övezetekre vonatkozó előírások: (1) 2 A szabályozási terv a területfelhasználási egységet a Vt-001 Vt-011 jelű építési övezetekbe sorolja. (2) Övezeti tagolást a beépítésre szánt terület szabályozási terve, az övezetekre vonatkozó előírásokat az 1. sz. melléklet, 2. sz. táblázata tartalmazza. (3) Az övezetek területén építmények a szabályozási előírások és a telek beépítési minta-lapok együttes alkalmazásával helyezhetők el. (4) 3 (4) A Vt-008 jelű övezetnek a szennyvíztisztító telep m-es védőtávolságába eső részén a szennyvíztisztító iszapsűrítőjének bővítése előtt csak egyes szaghatásra és fertőzésveszélyre kevéssé érzékeny rendeltetések telepíthetők az ÁNTSZ előzetes egyetértő nyilatkozata alapján. Az övezetben az országos mellékutak mellett épülő új épületek esetében az utcafrontra néző nyílászáróval rendelkező helyiségekre az engedélyezési tervhez zajterhelési számítást kell mellékelni, melyben igazolni kell, hogy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott zajterhelési határértékek biztosíthatók. Amennyiben a létesítendő épület a közút tengelyétől legalább 45 m távolságra létesül A zajterhelési számítástól el lehet tekinteni. Gksz jelű KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ TERÜLET ÉS ÖVEZETEI 20. Általános előírások: (1) Elsődlegesen nem jelentős zavaró hatású, gazdasági célú építmények elhelyezésére kijelölt terület. (2) A területen önálló épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetési egységek helyezhetők el: - minden, nem jelentős zavaró hatású gazdasági célú egység - gazdasági célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások - igazgatási egység - közösségi szórakoztató, kulturális egység az OTÉK 31. (2) betartásával - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális egység az OTÉK 31. (2) betartásával - sportlétesítmény. (3) A megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 2,0. 1 Módosította: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete Módosította: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete Hatályon kívül helyezte: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete

10 21. Építési övezetekre vonatkozó előírások: (1) A szabályozási terv a területfelhasználási egységet a Gksz Gksz-011 jelű építési övezetekbe sorolja. 1 (2) Övezeti tagolást a beépítésre szánt terület szabályozási terve, az övezetekre vonatkozó előírásokat az 1. sz. melléklet 3. sz. táblázata tartalmazza (3) Az övezetek területén építmények a szabályozási előírások és a telek beépítési minta-lapok együttes alkalmazásával helyezhetők el. (4) A Gksz-008 jelű övezetnek a szennyvíztisztító telep m-es védőtávolságába eső részén a szennyvíztisztító iszapsűrítőjének bővítése előtt csak egyes szaghatásra és fertőzésveszélyre kevéssé érzékeny rendeltetések telepíthetők az ÁNTSZ előzetes egyetértő nyilatkozata alapján. Az övezetben az országos mellékutak mellett épülő új épületek esetében az utcafrontra néző nyílászáróval rendelkező helyiségekre az engedélyezési tervhez zajterhelési számítást kell mellékelni, melyben igazolni kell, hogy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott zajterhelési határértékek biztosíthatók. Amennyiben a létesítendő épület a közút tengelyétől legalább 45 m távolságra létesül, a zajterhelési számítástól el lehet tekinteni. (5) A Gksz-005 jelű övezet és a hozzátartozó parkolóterület telkekre nem osztható, épület az egész terület felhasználását és beépítését ábrázoló terv alapján helyezhető el. Az övezetben a közművezetékek elhelyezése és a gyalogos átjárás szolgalmi jog alapján biztosítandó. Az övezetben a gyalogos és közműszolgalmi területtől DK-re épület nem helyezhető el, a területet fásított parkolóként kell fenntartani. (6) 2 A Gksz-008 jelű építési övezetben az építési hely meghatározásánál a 3. számú beépítési minta az irányadó, az építési hely mélysége azonban 70 m. (7) 1 A Gksz-002 jelű építési övezetben a telephely engedélyének felülvizsgálata során a szomszédos területek (sportcentrum) megváltozott funkcióját figyelembe kell venni, és szükség esetén a káros hatásokat csökkenteni kell. (8) 1 A Gksz-010 jelű építési övezetben a meglévő termálkút védőövezetét beépítés előtt ki kell jelölni, és az arra vonatkozó jogszabályi korlátozásokat be kell tartani. (9) A Gksz-011 jelű övezetben: Elhelyezhető létesítmények: - Az állandó vízszintű tóhoz kapcsolódó fenntartási és raktározási épületek - A területen elhelyezett sport és rekreációs létesítmények használóit kiszolgáló épületek (kölcsönzés, kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás, szociális és egészségügyi létesítmények) - Sportolási célú épületek Épületek és építmények elhelyezésére csak a terület 170,5 mbf szintig feltöltése után adható építési engedély. A területen épület csak min. 170,6 mbf feletti padlószinttel helyezhető el. Az elhelyezendő épület szerkezeti és funkcionális kialakításánál az árvízszint magasságát figyelembe kell venni. A tájkép védelme érdekében az áttört kerítés csak fából, drótfonatból, élő sövényből (őshonos fajokból) vagy ezek kombinációjából készülhet. Az építési engedélyhez és bejelentéshez kötött tevékenységek engedélyezési eljárása során a Tervtanács véleményét előzetesen be kell szerezni továbbá az építési engedélyezési dokumentációhoz az építmény és környezetének kapcsolatát bemutató látványtervek csatolása kötelező. Az övezet telkeinek egységes terv szerinti beépítése javasolt. Az övezet területére előírt zöldfelület legalább 50%-át háromszintes növényállomány telepítésével kell kialakítani. A zöldfelületek telepítése során csak őshonos, a tájra jellemző, nem allergén fajok alkalmazhatók. 3 Gip jelű EGYÉB IPARI TERÜLET ÉS ÖVEZETEI 22. Általános előírások: (1) Elsődlegesen alacsony környezetterheléssel járó ipari, településgazdálkodási építmények elhelyezésére kijelölt terület. (2) A területen önálló épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetési egységek helyezhetők el: - mindenfajta, alacsony környezetterheléssel járó ipari gazdasági célú egység - szociális egység 1 Módosította: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (VII.06.) számú önkormányzati rendelete Beiktatta: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete Beiktatta: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (VII.06.) számú önkormányzati rendelete

11 - igazgatási és védelmi célú egység. (3) A megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 1,5. (4) 1 Az övezet területén a kerítés megengedett magassága max. 2,5 m. 23. Építési övezetekre vonatkozó előírások: (1) A szabályozási terv a területfelhasználási egységet az Gip-001 Gip-006 jelű építési övezetekbe sorolja. (2) övezeti tagolást a beépítésre szánt terület szabályozási terve, az övezetekre vonatkozó előírásokat az 1. sz. melléklet 3. sz. táblázata tartalmazza. (3) Az övezetek területén építmények a szabályozási előírások és a telek beépítési minta-lapok együttes alkalmazásával helyezhetők el. Üü jelű ÜDÜLŐHÁZAS ÜDÜLŐTERÜLET ÉS ÖVEZETEI 24. Általános előírások: (1) Elsődlegesen változó üdülői kört kiszolgáló, hosszabb tartózkodásra szolgáló üdülő-épületek, üdülőtáborok, kempingek elhelyezésére kijelölt terület. (2) A területen önálló épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetési egységek helyezhetők el: - kereskedelmi szállás jellegű üdülő egységek - korlátozott vendégkört kiszolgáló üdülő egységek - üdülő táborok - kempingek - a telken elhelyezett üdülő férőhely vendégkörét kiszolgáló kereskedelmi, szolgáltató egység - a telken elhelyezett üdülő férőhely vendégkörét kiszolgáló vendéglátó egység - a telken elhelyezett üdülő férőhely vendégkörét kiszolgáló sportlétesítmény (3) Mezőgazdasági területtel határos telekhatárok mellett min. 6 m széles erdősávot kell telepíteni saját telken. (4) A megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 1, Építési övezetekre vonatkozó előírások: (1) A szabályozási terv a területfelhasználási egységet az Üü Üü-010 jelű építési övezetekbe sorolja. (2) Övezeti tagolást a beépítésre szánt terület szabályozási terve, az övezetekre vonatkozó előírásokat az 1. sz. melléklet, 4. sz. táblázata tartalmazza. (3) Az övezetek területén építmények a szabályozási előírások és a telek beépítési minta-lapok együttes alkalmazásával helyezhetők el. (4) Az Üü-005 jelű övezetben a közművezetékek elhelyezése és gyalogos átjárás szolgalmi jog alapján biztosítandó. Az övezetben a teleknek a közterülettel határos vonalától számított 5 m mélységű sávjában csak terepszint alatti műtárgyak, reklámfelirat, hulladéktároló, kerítés és a bejáratok előtt max. 6,0 m széles előtető helyezhető el. 26. Az Üü-002 jelű övezetre vonatkozó különleges előírások: (1) Az övezetek területén építmények a szabályozási előírások és a telek beépítési minta-lapok együttes alkalmazásával helyezhetők el. (2) Beépítés szempontjából a 1372/3, a 1337/37, a 1333/19 és a 1340 helyrajzi számú közlekedési területek tekinthetők közterületnek, zártsorú beépítés csak az ezekhez csatlakozó telekhatárokon a beépítési mintalapon jelölt építési helyen létesíthető. Egyéb telekhatárok mellett a szabadonálló beépítési mód által előírt elő-, oldalés hátsókertet kell biztosítani. 1 Beiktatta: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete

12 (3) Zártsorú beépítés a csatlakozó telkek oldalhatárai mellett, mindkét oldalon 12,5 m széles sávban legfeljebb 4 m szélességű, és 3,5 m magas összekötő folyosó vagy épületszárny létesítésével alakítható ki. (4) A 1337/37, 1333/19 és 1340 helyrajzi számú közterülethez csatlakozó telekhatáron az előkert mérete 0 vagy 4-7 m. Amennyiben az előkert mérete 0 m, az épület közterület felé eső homlokzatán nyílás nem létesíthető, épületrész vagy szerkezet a közterületbe nem nyúlhat. Az előkert méretét elvi építési engedélyezési eljárás keretében az építési hatóság állapítja meg. (5) Egyéb közterület mellett az előkert méretét a 2. számú melléklet 11. számú beépítési mintalapja határozza meg. (6) A zártsorú építmények között (szomszédos telken álló építmények között) átjárás csak a Katasztrófavédelmi Igazgatóság hozzájárulásával létesíthető. Az átjáró tűzvédelmi követelményeit előzetesen, elvi építési engedélyezési eljárásban kell beszerezni. Az átjárás szolgalmi jogát minden érintett telek tulajdoni lapjára be kell jegyeztetni. (7) Az övezetben a meglévő közművezetékek átvezetése szolgalmi jog alapján biztosítandó. Üh jelű HÉTVÉGIHÁZAS ÜDÜLŐTERÜLET ÉS ÖVEZETEI 27. Általános előírások: (1) Elsődlegesen laza beépítésű, legfeljebb két üdülőegységes kisüdülők elhelyezésére kijelölt terület. (2) A területen önálló épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetési egységek helyezhetők el: - üdülőépület legfeljebb két üdülő egységgel - utazási iroda, információ (3) Zártsorú. ill. ikres beépítésű területen a lapostetős épületek magastetős átépítésére engedély csak egy-egy épületegyüttes (több telek) egészére adható. (4) A megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 0,4. (5) Az előkert mérete az általános előírásoktól eltérően a több utcával határolt telkek esetében 3-5 m a kialakult állapotnak megfelelően. 28. Építési övezetekre vonatkozó előírások: (1) A szabályozási terv a területfelhasználási egységet a Üh Üh-004 jelű építési övezetekbe sorolja. (2) Övezeti tagolást a beépítésre szánt terület szabályozási terve, az övezetekre vonatkozó előírásokat az 1. sz. melléklet, 4. sz. táblázata tartalmazza. (3) Az övezetek területén építmények a szabályozási előírások és a telek beépítési minta-lapok együttes alkalmazásával helyezhetők el. K jelű KÜLÖNLEGES TERÜLET ÉS ÖVEZETEI 29. Általános előírások: (1) Rendeltetésük, védelmük, vagy az elhelyezhető építmények alapján különleges szabályozást igénylő területek. (2) Az egyes területeket csak az ott megjelölt célra lehet felhasználni. (3) A megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 2, Építési övezetekre vonatkozó előírások: (1) 1 A szabályozási terv a területfelhasználási egységet tervezett, vagy meglevő hasznosítás figyelembevételével a K-001 K-024 jelű építési övezetekbe sorolja. 1 Módosította: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete

13 (2) Övezeti tagolást a beépítésre szánt terület szabályozási terve, az övezetekre vonatkozó előírásokat az 1. sz. melléklet 5. sz. táblázata tartalmazza. (3) Az övezetek telkein építmények szabadonálló beépítési móddal, a szabályozási előírások alkalmazásával helyezhetők el. 31. A különleges területfelhasználási egység övezeteinek rendeltetése: (1) A K-001 és K-002 jelű övezetek (volt Szapáry kastély) védett műemléki területek és épületek. A területen meglevő, vagy új épületekben: - lakás, - művelődési tevékenység, - oktatási tevékenység, - művészeti tevékenység, - kereskedelmi szállás, - szórakoztató tevékenység - vendéglátás célú rendeltetési egységek, valamint rendeltetésszerű működésükhöz szükséges egyéb építmények helyezhetők el, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélye alapján. (2) A K-003 jelű övezet ( volt Nagy kúria ) védett műemléki terület és épületek. A területen meglevő, vagy új épületekben: - vendéglátási, - lovassport, - kereskedelmi szállás célú rendeltetési egységek, valamint rendeltetésszerű működésükhöz szükséges egyéb építmények helyezhetők el, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélye alapján. (3) A K-004 jelű övezet, zöldterület. A területen új épületekben: - hobbi és sporthorgászat, - sport, - pihenés - vendéglátás célját szolgáló rendeltetési egységek, valamint rendeltetésszerű működésükhöz szükséges egyéb építmények helyezhetők el. A terület nem osztható fel, építmények a terület egészének felhasználását ábrázoló tervek alapján helyezhetők el. (4) A K-005 jelű övezet temető területének övezete, területén csak temetkezési célú építmények és az azokhoz kapcsolódó, a temető funkció rendeltetésszerű működéséhez tartozó egyéb építmények helyezhetők el. (5) A K-006 jelű övezet (rk. templom) védett műemléki terület és épületek. A területen meglevő, vagy új épületekben: - vallási tevékenység, - oktatási tevékenység, - kulturális és művészeti tevékenység, - lakás célját szolgáló rendeltetési egységek, valamint rendeltetésszerű működésükhöz szükséges egyéb építmények helyezhetők el a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélye alapján. (6) 1 A K-007 jelű övezet (volt TSZ állattartó telep) gazdasági célú terület. A területen az állattartás felszámolása után: - bármilyen alacsony környezetterhelésű gazdasági tevékenység - mezőgazdasági terménytárolás, - termény feldolgozás, célú rendeltetési egységek, valamint azok rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. Az övezet területén új épület esetén a megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m, ahol azonban a létesítendő technológia igényli, 15 m. (7) A K-008 jelű övezet (Koczán ház) védett műemléki terület és épület, A területen meglevő épületben: - kulturális és oktatási tevékenység, 1 Módosította: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete

14 rendeltetési egységei helyezhetők el, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélye alapján. (8) A K-009 jelű övezet (evangélikus templom) védett műemléki terület és épület. A területen meglevő, vagy új épületekben: - vallási tevékenység, - oktatási tevékenység, - lakás rendeltetési egységei, valamint rendeltetésszerű működésükhöz szükséges egyéb építmények helyezhetők el a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélye alapján. (9) A K-010 jelű övezet a kertvárosias, új beépítésű terület központja A területen új épületekben: - igazgatás, - oktatás, - kereskedelem, - szolgáltatás, - szociális ellátás, - szórakoztató tevékenység rendeltetési egységei valamint működésükhöz szükséges egyéb építmények helyezhetők el. (10) A K-011 jelű övezet laza beépítésű, sportolási célú terület. A területen új épületekben: - lovassport, - vendéglátás, - lakás legfeljebb 2 lakásegységgel, - kereskedelmi szállás legfeljebb 20 vendégférőhellyel célú rendeltetési egységek, valamint működésükhöz szükséges egyéb építmények helyezhetők el. A területnek a szennyvíztisztító telep védőtávolságába eső részén épület csak az ÁNTSZ hozzájáruló nyilatkozata alapján helyezhető el. (11) 1 A K-012 jelű övezet a strand és gyógyfürdő területe. A területen meglevő, vagy új épületekben: - strand és gyógyfürdő szolgáltatás, - gyógyító tevékenység, - vendéglátás és egyéb személyi szolgáltatás - kereskedelmi szállás, camping, gyógyszálló rendeltetési egységei, valamint működésükhöz szükséges egyéb építmények helyezhetők el. Az övezet területén az építési engedélyhez és bejelentéshez kötött tevékenységek engedélyezési eljárása során a Tervtanács véleményét előzetesen be kell szerezni. Az övezet területén új épület esetén a megengedett legnagyobb építménymagasság 12,5 m, ahol azonban a létesítendő technológia igényli, 25 m. Az övezet területén a kerítés megengedett magassága max. 2,5 m. Az övezetben a medencék vízfelületének 50%-a a területre előírt zöldfelület területébe beszámítható. (12) A K-013 jelű övezet szolgáltató centrum. Területén új épületekben: - szállodai megjelenésű lakás - oktatási, kulturális és művészeti tevékenység, - vendéglátási, - kereskedelmi szállás, üdülés - sporttevékenység - kereskedelem, szolgáltatás - egészségügyi tevékenység rendeltetési egységei, valamint azok működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. (13) A K-014 jelű övezet szabadidő, sport terület. Területén új épületekben: - kereskedelmi szállás - üdülőépület - strand-, élményfürdő szolgáltatás, - sporttevékenység, - vendéglátás, személyi és idegenforgalmi szolgáltatás, - a terület rendeltetéséhez kapcsolódó kereskedelem - a terület szolgáltatását igénybevevők részére szállás rendeltetési egységei, valamint azok működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. 14

15 (14) A K-015 jelű övezet turisztikai szolgáltató terület. Területén meglévő vagy új épületekben: - szállodai megjelenésű lakás - kereskedem, szolgáltatás, - igazgatás, - oktatási, kulturális és művészeti tevékenység, - sporttevékenység rendeltetési egységei, valamint azok működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. (15) A K-016 jelű övezet turisztikai, sport ellátó terület. Területén új épületekben: - szállodai megjelenésű lakás - kereskedelmi szállás, - igazgatás, - oktatási, kulturális és művészeti tevékenység, - sporttevékenység - személyi, egészségügyi, információs szolgáltatás - kereskedelem, vendéglátás rendeltetési egységei, valamint azok működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. (16) A K-017 jelű övezet (Szapáry kastély majorsága) vegyes rendeltetésű terület. A területen új, vagy meglévő épületben: - lakás, - igazgatási egység, - kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás, - kereskedelmi szálláshely, - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális, - közösségi szórakoztató, kulturális, - sporttevékenység, - a terület műemléki jellegét nem zavaró gazdasági tevékenység célú rendeltetési egységek helyezhetők el, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hozzájárulásával. A telek beépítési és műemléki követelményeinek tisztázása céljából elvi építési engedélyt kell kérni, beépítési tervvel alátámasztva. A telekhatáron álló meglévő épület kastélykertre néző homlokzatán nyílászáró elvi építési engedély alapján létesíthető. (17) 1 A K-018, K-019 és K-020 jelű övezetek szolgáltató centrumok. Területén új épületekben: - szállodai megjelenésű lakás - kereskedelmi szállás jellegű üdülő egységek - korlátozott vendégkört kiszolgáló üdülő egységek - konferencia központ - egészségügyi létesítmények - üdülő táborok - kempingek - a telken elhelyezett üdülő férőhely vendégkörét kiszolgáló kereskedelmi, szolgáltató egység - a telken elhelyezett üdülő férőhely vendégkörét kiszolgáló vendéglátó egység - a telken elhelyezett üdülő férőhely vendégkörét kiszolgáló sportlétesítmény rendeltetési egységei, valamint azok működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. Mezőgazdasági területtel határos telekhatárok mellett min. 6 m széles véderdő sávot kell telepíteni saját telken. (18) 2 A K-021 jelű építési övezet a tervezett kollégium területe. Területén új épületekben: - oktatási, egyházi, kulturális és művészeti tevékenység, - egészségügyi, szociális ellátás, - sporttevékenység, - a személyzet számára szolgáló lakások, - a terület elsődleges rendeltetését szolgáló vendéglátás 1 Módosította: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete Beiktatta: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete

16 rendeltetési egységei, valamint azok működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. Az építési övezetben a csatlakozó mezőgazdasági terület mellett 10 m széles sávban a szabályozási terven ábrázolt módon takaró növényzet telepítése kötelező. (19) 1 A K-022 jelű építési övezet a tervezett sportcentrum területe. Területén új épületekben: - sporttevékenység, - kereskedelmi szállás - üdülőépület - vendéglátás, személyi és idegenforgalmi szolgáltatás, - a terület rendeltetéséhez kapcsolódó kereskedelem, - a terület szolgáltatását igénybevevők részére szállás rendeltetési egységei, valamint azok működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. (20) 1 A K-023 jelű építési övezet a tervezett sportcentrum területe. Területén új épületekben: - sporttevékenység, - kereskedelmi szállás - üdülőépület - vendéglátás, személyi és idegenforgalmi szolgáltatás, - a terület rendeltetéséhez kapcsolódó kereskedelem, - a terület szolgáltatását igénybevevők részére szállás rendeltetési egységei, valamint azok működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. Az építési övezetben a szomszédos telephely határa mellett 15 m széles sávban takaró növényzet telepítése kötelező. (21) 1 A K-024 jelű építési övezet a tervezett gyógyszálló területe. Területén új épületekben: - kereskedelmi szállás, - egészségügyi ellátás, - sporttevékenység, - vendéglátás, személyi és idegenforgalmi szolgáltatás, - a terület rendeltetéséhez kapcsolódó kereskedelem rendeltetési egységei, valamint azok működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. III. Fejezet BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK ÖVEZETI TAGOLÁSA, ÉPÍTÉSI ÉS TELEKALAKÍTÁSI SZABÁLYAI 32. Általános előírások: (1) Beépítésre nem szánt területen építmény a területekre előírt beépíthetőség mértékéig, akkor helyezhető el, ha a tervezett építmény az OTÉK és egyéb jogszabályok előírásainak megfelel, továbbá: a./ az építmény rendeltetése, az építési terület, vagy telek nagysága az övezeti előírásoknak megfelel b./ épülethez víz, villany, szennyvízcsatorna közműcsatlakozás az üzemeléshez szükséges mértékben biztosított c./ a szilárd burkolatú közúttól az épület telekhatáráig min. 12 m szélességű közterület biztosított, és abból legalább 3 m. széles sáv a tűzoltó járművek közlekedésére alkalmas szilárd burkolattal ellátott d./ a beépítés a kialakult jellegzetes területhasználatot, a táji és természeti értékeket nem károsítja, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó szakhatósági előírásoknak megfelel. (2) Az egyes övezetek területén csak az ott megjelölt építmények helyezhetők el. (3) Telekalakítás csak akkor engedélyezhető, ha a kialakított telkek mindegyike jármű-közlekedésre alkalmas közterülethez csatlakozik, a már beépített telek nagysága, beépítettsége telekalakítás után is megfelel az övezeti előírásoknak. (4) Beépítésre nem szánt területen az épület üzemeléséhez szükséges közművek kiépítéséről az épület tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni. (5) Közterületen építmény a 32. és a 35. előírásai szerint helyezhető el. 16

17 KÖ jelű KÖZLEKEDÉSI, KÖZMŰ TERÜLETEK ÉS ÖVEZETEIK 33.. Általános előírások: (1) E rendelet alkalmazásában közlekedési és közmű terület a szabályozási tervlapon ilyen célra jelölt közterület, illetve közforgalomnak átadott magánterület és telek. (2) 1 A közlekedési terület elsődlegesen a közúti közlekedés, vasúti közlekedés, kerékpár közlekedés közművek, hírközlés, vízelvezető rendszer, környezetvédelem építményeinek, valamint, esővédők, köztárgyak és a terület fenntartásához szükséges gazdasági építmények elhelyezésére kijelölt terület. A területen információs pavilon létesítése a Tervtanács hozzájárulásával létesíthető. (3) 1 A területeket a szabályozási terv, rendeltetésük szerint KÖu-001 KÖu-014 és KÖk-001 KÖk-002 övezetekbe sorolja. (4) Az egyes övezetekben csak annak rendeltetési célját szolgáló építmények és OTÉK 26 (3) bekezdésében meghatározott építmények helyezhetők el, az elhelyezéshez és telekalakításhoz az övezet kezelőjének hozzájárulását meg kell szerezni. (5) A területfelhasználási egység területén épületek szabadonálló beépítési móddal, közterületen helyezhetők el. (6) Pince csak épület alatt létesíthető. (7) Építménymagasság a toronyépítmények és egyéb műtárgyak kivételével legfeljebb 7.5 m. (8) Utak alatt, a közművek elhelyezésénél, a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét mindig figyelembe kell venni. A csak távlatban várható közmű számára (elválasztott csatorna) a legkedvezőbb nyomvonal-fektetési helyet szabadon kell hagyni. (9) Új utak építése vagy meglévő utak korszerűsítése esetén zárt csapadékvíz-csatorna kiépítése valamint a meglévő elektromos légvezeték helyett földkábel fektetése kötelező. (10) Új út szakaszos megvalósítása esetén a zsákutca végén 30x30 m kocsifordulót kell ideiglenesen kialakítani. 34. Közlekedési területek rendeltetés szerinti övezeti besorolása: (1) KÖu-001 jelű övezet az országos közúthálózatba tartozó összekötő utak (OTÉK besorolás szerint országos mellékutak) elhelyezésére kijelölt területek bel és külterületen. Új út építésénél, vagy meglevő út átépítésénél elválasztott pályás kerékpárút számára területet kell biztosítani. Az övezetbe tartoznak: ÚT MEGNEV számú Cirák -Zsira összekötő út: számú Sajtoskál Bük összekötő út: számú Bük Acsád összekötő út: sz. vasúti bekötőút: számú Gyóró - Csepreg ök. út TELEPÜLÉSI KAT. KÖZÚT KAT. VÉDŐTÁV. ( m ) KEZELŐ SZAB. SZÉLESSÉG ( m ) UTCANÉV orsz. mellékút B.V.c.A - VMÁK Kht. 18,0-24,0 Petőfi és Kossuth utca - VMÁK Kht. 30,0 Petőfi és Kossuth utca K.V.A. 50 VMÁK Kht. 30,0 külterület orsz. mellékút B.V.c.A - VMÁK Kht. 24,0-27,5 Bükfürdő, lócsi út - VMÁK Kht. 30,0 Bükfürdő, lócsi út K.V.A. 50 VMÁK Kht. 30,0 külterület orsz. mellékút B.V.c.A - VMÁK Kht. 22,0-23,0 Gyurácz utca K.V.A. 50 VMÁK Kht. 30,0 külterület orsz. mellékút B.V.c.A VMÁK Kht. 13,5 Vasút utca orsz. mellékút K.V.A. 50 VMÁK Kht. 30,0 külterület (2) KÖu-002 jelű övezet a helyi közúthálózatba tartozó belterületi gyűjtőutak elhelyezésére kijelölt terület. Új út építésénél, vagy meglevő út átépítésénél elválasztott pályás kerékpárút számára területet kell biztosítani. Az övezetbe tartoznak: 1 Módosította: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete

18 ÚT MEGNEV. TELEPÜLÉSI KAT. KÖZÚT KAT. VÉDŐTÁV. ( m ) KEZELŐ SZAB. SZÉLESSÉG ( m ) UTCANÉV GY-1 gyűjtőút B.V.c. - önk. 18,0 Gyár, Nagy Pál, Széchenyi utca 22,0 Béke utca GY-2 gyűjtőút B.V.c. - önk. 22,0 Ifjúság utca GY-3 gyűjtőút B.V.c. - önk. 22,0 Termál körút új szakasza GY-4 gyűjtőút B.V.c. - önk. 22,0 Kölcsey Ferenc utca jelenlegi és tervezett szakasza GY-5 gyűjtőút B.V.c. - önk. 22,0 Gyár utca Petőfi u. közötti (iparterület melletti) tervezett út GY-6 gyűjtőút B.V.c. - önk. 18,0-19,0 Termál körút 22,0-27,0 Termál körút GY-7 gyűjtőút B.V.c. - önk. 22,0 Darling utca (3) A KÖu-003 jelű övezet a helyi közúthálózatba tartozó mellékutak (lakóutak, kiszolgáló utak, mezőgazdasági utak és egyéb közforgalomnak átadott területek), terek elhelyezésére kijelölt terület. (4) A KÖu-004 jelű övezet az önálló gyalogutak elhelyezésére kijelölt területek. (5) A KÖu-005 jelű övezet kerékpárút és gyalogút együttes elhelyezésére kijelölt terület. (6) A KÖu-006 jelű övezet helikopter leszálló elhelyezésére szolgáló terület. (7) 1 A KÖu-007 jelű övezet az autóbusz közlekedési csomópontok elhelyezésére kijelölt terület. (8) 1 A KÖu-008 jelű övezet telekommunikációs építmények elhelyezésére kijelölt terület. (9) 1 A KÖu-009 jelű övezet gáz közmű építmények elhelyezésére kijelölt terület. (10) 1 A Köu-010 jelű övezet ivóvíz tározó céljára kijelölt terület. (11) 1 A Köu-011 jelű övezet ivóvíz kút és a vízbázis belső védőterülete céljára kijelölt terület. (12) 1 A Köu-012 jelű övezet zárt, zajszigetelt szennyvíz átemelő céljára kijelölt terület. (13) 1 A Köu-013 jelű övezet szennyvíztisztító céljára kijelölt terület, az övezet területén szennyvizek tisztításához, kezeléséhez, a berendezések működtetéséhez kapcsolódó építmények helyezhetők el. (14) 1 A Köu-014 jelű övezet termálvíz kút és a vízbázis belső védőterülete céljára kijelölt terület (15) 1 A KÖk-001 jelű övezet a vasúti közlekedés számára kijelölt terület. (16) 1 A KÖk-002 jelű övezet a vasúti közlekedés számára kijelölt terület. Az övezet területén a vasútüzemhez tartozó épületek: - oktatási, igazgatási létesítmények - kereskedelmi létesítmények helyezhetők el. Az övezetben az elsődleges funkciót szolgáló épülethez csatlakozóan szolgálati lakás építhető az épület hasznos alapterületének legfeljebb 50%-a mértékéig, legfeljebb 100 m 2 hasznos alapterülettel. 35. (1) Telekalakítás során az egyes közlekedési területekhez legalább az alábbi szabályozási szélességet kell biztosítani: - országos közutak összekötő útjai m mintaszelvény 4. sz. melléklet - országos közutak bekötőútja 13.5 m mintaszelvény 4. sz. melléklet - gyűjtőutak m mintaszelvény 4. sz. melléklet - lakó és egyéb mellékutak m - épület megközelítését szolgáló mezei utak 12 m - mezei utak kétoldali vízárokkal 12 m - mezei utak egyoldali vízárokkal 10 m - kerékpárút és gyalogút együtt 6 m - önálló kerékpárút 6 m - önálló gyalogút 3 m (2) 2 A vonatkozó jogszabályokban 3 előírt szabályozási szélességektől való eltérésekből eredő károkért az út kezelője felé kártérítési igény nem érvényesíthető. (3) A külterületi utak mentén a szélerózió csökkentése érdekében a közlekedést nem zavaró mértékű fasorok telepítése javasolt. 1 Módosította illetve beiktatta: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete Módosította: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete lásd: OTÉK 26. (2) 18

19 Z jelű ZÖLDTERÜLET ÉS ÖVEZETEI 36.. Általános előírások: (1) A rendelet alkalmazásában zöldterületek a szabályozási terven ilyen célra jelölt közterületek. (2) A területek elsődlegesen a pihenés testedzés célját szolgáló, növényzettel borított zöldfelületek. (3) 1 A területeket a szabályozási terv, rendeltetésük szerint Z-001 Z-003 jelű övezetekbe sorolja. (4) Az egyes övezetekben csak annak rendeltetését szolgáló - sportolási, testedzési célú - pihenést szolgáló - vendéglátó - a terület fenntartását szolgáló - köztárgy célú (fedett közlekedők, fedett, nyitott pavilonok) - vallási célú építmények helyezhetők el, az övezet területének legfeljebb 2%-os beépítésével. (5) A területfelhasználási egység területén épületek szabadonálló beépítési móddal, közterületen helyezhetők el. (6) Pince 0.3 szintterület sűrűség határig létesíthető. (7) Építménymagasság a toronyépítmények és egyéb műtárgyak kivételével legfeljebb 6 m. (8) Az OTÉK előírásai szerint számított parkolómennyiséget terepszint alatti parkolóban vagy közterületen kell biztosítani. 37. Zöldterületek rendeltetés szerinti övezeti besorolása: (1) A Z-001 jelű övezetek játszótér, pihenőpark, díszpark céljára kijelölt, vegyes funkciójú területek. (2) A Z-002 jelű övezet védett műemlékre rálátást biztosító füvesített területsáv, területén terepszint feletti építmény nem helyezhető el. (3) A Z-003 jelű övezetek pihenőpark, díszpark céljára kijelölt területek. (4) 2 E jelű ERDŐTERÜLETEK ÉS ÖVEZETEIK 38. Általános előírások: (1) E rendelet alkalmazásában erdőterület a szabályozási tervlapon ilyen célra jelölt terület vagy telek. (2) 3 Az erdőterületeket a szabályozási terv elsődleges rendeltetésük szerint Ev-001 Ev-006 jelű, védelmi célú, Eg-001 Eg-003 jelű gazdasági célú, Ee-001 Ee-003 jelű turisztikai célú övezetekbe sorolja. (3) Védelmi célú erdőterületek építési területen vagy területen keletkező káros hatások elleni védelem, vagy településkép védelem célját szolgáló területek. Az övezetek területén épület építése tilos. Véderdő a szabályozási terven megadott méretekkel, kizárólag az Erdészeti Hatóság által jóváhagyott kiviteli tervek alapján telepíthető és újítható fel. (4) Gazdasági célú erdőterületek erdőművelés és vadgazdálkodás céljára és az ezeket szolgáló építmények elhelyezésére kijelölt területek. Amennyiben az övezeti előírás megengedi, és a terület nagysága a m 2 t meghaladja, az övezetben - erdő fenntartás - vadgazdálkodás - védelem - szállítás rendeltetési egységek építményei helyezhetők el, legfeljebb a terület 0.5%-ának beépítésével. (5) Turisztikai erdőterületek sport, turisztika, pihenés, üdülés céljára és az ezeket szolgáló építmények elhelyezésére kijelölt erdőfelületek, parkerdők. Amennyiben az övezet területnagysága a m 2 -t 1 Módosította: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete Hatályon kívül helyezte: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete Módosította: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete

20 meghaladja, az övezetben a golfpálya területét kivéve- - sportolás - vendéglátás - kereskedelmi szállás - üdülés - védelem - erdő fenntartás rendeltetési egységek építményei helyezhetők el, legfeljebb a terület 5%-ának beépítésével. (6) Erdőterület elsődleges rendeltetésének megváltoztatásához, más célú igénybevételéhez, építmény elhelyezéséhez az Erdészeti Hatóság előzetes engedélyét be kell szerezni. (7) Épületek a telken, szabadonálló beépítési móddal helyezhetők el, az építménymagasság a magaslesek és egyéb toronyszerű műtárgyak kivételével a 10 m-t nem haladhatja meg. (8) Pince csak épület alatt létesíthető. 39. Védelmi rendeltetésű erdőterületek övezeti besorolása: (1) Az Ev-001 jelű övezetek a mezőgazdasági tároló területén keletkező zaj és por hatás, ill. a szennyvíztisztító telep területén a bűz és fertőzésveszély hatásaitól védik a környezetet. (2) Az Ev-002 jelű övezetek közterületen, az ipartelep takarása és a belső közlekedésből származó időszakos zaj és porhatás elleni védelmet szolgáló erdőterületek. (3) Az Ev-003 jelű övezet az ipari üzem területén, az ipartelepen keletkező zaj és porhatás ellen védi a szomszédos lakóterületet. (4) Az Ev-004 jelű övezet a palackozó üzem takarása, zaj és porhatása elleni védelem céljából közterületen létesített erdőfelület. (5) Az Ev-005 jelű övezet a külterületen keletkező por és szélhatás elleni védelem céljából közterületen létesített erdőfelület. (6) Az Ev-006 jelű övezet a mikroklíma javítását szolgáló erdőterület, távlatban közpark céljára hasznosítható. (7) 1 A véderdők telepítésére és fenntartására kötelezettek: - Ev-001 jelű övezet ipari üzem, ill. szennyvíztisztító tulajdonos - Ev-002 jelű övezet önkormányzat, ill. telektulajdonosok - Ev-003 jelű övezet ipari üzem telektulajdonosa - Ev-004 jelű övezet Vk-005 és a szomszédos K-014 jelű övezetek tulajdonosai tulajdoni hányaduk arányában - Ev-005 jelű övezet a csatlakozó kertvárosias lakótömbök telektulajdonosai telekterületük arányában - Ev-006 jelű övezet telektulajdonosok 40. Gazdasági rendeltetésű erdőterületek övezeti besorolása: (1) Az Eg-001 jelű övezetek a Répce árvízzel elöntött területén fekszenek, épület és építmény nem építhető. (2) Az Eg-002 jelű övezetek területén építmény nem építhető. (3) Az Eg-003 jelű övezetek a Répce árvízzel elöntött területén fekszenek, épület és építmény nem építhető. Amennyiben a területen az állandó vízszintű tó feltöltésre kerül, a megszűnő erdő pótlására az Ee-003 jelű övezet területét kell fásítani. 41. Egészségügyi-szociális, turisztika rendeltetésű erdőterületek övezeti besorolása: (1) Az Ee-001 jelű övezetek pihenési, turisztikai célú erdők. (2) 2 Az Ee-002 jelű övezet a golfpálya és a csatlakozó erdőterület, területén csak a golfpálya fenntartásához szükséges épületek helyezhetők el. (3) Az Ee-003 jelű övezet sport és turisztikai erdő céljára fenntartott terület, építmények az erdőtelepítés után építhetők. (4) 3 1 Módosította: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete Módosította: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete Hatályon kívül helyezte: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről egységes szerkezetben a 12/2005.(IX.15.) és a 13/2007(XII.15)

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Csopak Közég Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki. Nagyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete Nagyhegyes Község Helyi Építési Szabályzatáról és a hozzá tartozó Szabályozási Tervéről Nagyhegyes Község

Részletesebben

TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról

TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról 1 2 3 TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 34./2007.(XI.30.) rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

NADAP község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2004.(IV.08) számú rendelete Nadap Építési Szabályzatáról (NÉSZ) I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

NADAP község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2004.(IV.08) számú rendelete Nadap Építési Szabályzatáról (NÉSZ) I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NADAP község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2004.(IV.08) számú rendelete Nadap Építési Szabályzatáról (NÉSZ) Nadap község Önkormányzat Képviselõ Testülete, a helyi önkormányzatokról szóló módosított,

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 18/2001.(IX.18.) ÖK. rendelete Törökbálint Nagyközség Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetbe foglalva 2013. április 22-én + ) Törökbálint

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről OptiJUS Opten Kft. I 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 2014.3.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Az új HÉSZ a korábbi szerkezetet jelentős részben megtartja, azonban a 2007 októberi HÉSZ felülvizsgálatának megfelelő módosítások, a már egyeztetett Településszerkezeti

Részletesebben

Rákóczifalva város településrendezési terve. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. RÁKÓCZIFALVA VÁROS

Rákóczifalva város településrendezési terve. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. RÁKÓCZIFALVA VÁROS Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2008. RÁKÓCZIFALVA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (H.É.SZ.) Szolnok, 2011. Május hó RÁKÓCZIFALVA

Részletesebben

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT 2008 Révfülöp Szabályozási terv módosítása Tartalom Alátámasztó munkarészek: Jóváhagyandó munkarész: Szabályozási terv leírása Helyi Építési Szabályzat módosítása

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatály, alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatály, alkalmazása Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testület 9/2007.(XI.07.) sz. RENDELETE Helyi Építési Szabályzatról a 10/2009.(IX.30.) módosító rendelettel EGYSÉGES SZERKEZETBEN Rákócziújfalu Községi Önkormányzat

Részletesebben

Aszófő Község. Helyi Építési Szabályzata

Aszófő Község. Helyi Építési Szabályzata Aszófő Község Helyi Építési Szabályzata 2 Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.22.) rendelete Aszófő község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 8/2006.(IX.22.)

Részletesebben

Kács Község településrendezési Terve

Kács Község településrendezési Terve 1 K Á C S TELEPÜLÉSRENDEZÉSI T E R V E KÜLZETLAP Településtervező: Sáth Péter.. Munkatársak: Herkely György... Miklósiné Panyi Borbála... Mezőkövesd, 2002. augusztus 2 TARTALOMJEGYZÉK I. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ

Részletesebben

Tószeg község településrendezési terve. TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 19/ 2013. (XII.19.) számú rendelete

Tószeg község településrendezési terve. TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 19/ 2013. (XII.19.) számú rendelete TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 19/ 2013. (XII.19.) számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról Tószeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. kötet SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyírmihálydi község Polgármesteri Hivatala

NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. kötet SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyírmihálydi község Polgármesteri Hivatala LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2.

Részletesebben

GÉSZ G Ö D Ö L L Ő V Á R O S HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2012.

GÉSZ G Ö D Ö L L Ő V Á R O S HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2012. GÉSZ G Ö D Ö L L Ő V Á R O S HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2012. 2 Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (XI.15.) önkormányzati rendelete és az ezt módosító 24/2013.(X.10.), a 27/2013.(XII.16.)

Részletesebben

11/2002.( IX.26.) sz. rendelete

11/2002.( IX.26.) sz. rendelete Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 11/2002.( IX.26.) sz. rendelete Szuhakálló község rendezési tervérõl Szuhakálló község Önkormányzatának Képviselõtestülete az 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról ARNÓT község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 1 A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva)

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva) Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva) NAGYRÉDE község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR GY RIKAPU UTCA KÖRNYÉKI TÖMBÖK ÉPÍTÉSI ÖVEZETBE SOROLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2013.

MOSONMAGYARÓVÁR GY RIKAPU UTCA KÖRNYÉKI TÖMBÖK ÉPÍTÉSI ÖVEZETBE SOROLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2013. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képvisel Testületének 30/2013.(VI.28.) és 8/2013.(II.8.) ÖK. rendeleteivel módosított Mosonmagyaróvár Építési Szabályzatáról szóló 15/2002. (V.15.) ÖK. rendelete Mosonmagyaróvár

Részletesebben

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ II. KÖTET: JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK A szabályzatot a Képviselő-testület a 20/2014. (VI. 27.) számú rendelettel fogadta el. 2 Budapest Főváros IV.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi

Részletesebben

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településrendezési terv Szerkezeti terv és leírás módosítása elfogadva a 8/2011. (II.14.) sz. határozattal Szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása jóváhagyva a 3/2011. (II.14.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya, alkalmazása

A rendelet hatálya, alkalmazása Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított 32/2006. (2007. III. 6.) önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (egységes szerkezetben a 17/2011. (VII. 28.), a

Részletesebben

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településszerkezeti terv és leírás jóváhagyva 37/2006 (VII.26.) sz. K.t. határozattal, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv jóváhagyva

Részletesebben