ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ"

Átírás

1 ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének a tiltott, közösségellenes magatartások meghatározásával kapcsolatos egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló./2012. (.) önkormányzati rendelete megalkotására ELİTERJESZTİ NEVE: Szlahó Csaba polgármester Elıterjesztés készítéséért felelıs: Liptai Rita Elıterjesztést véleményezi még: NÉV: Pénzügyi Bizottság VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: NÉV: Környezetvédelmi Bizottság VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: NÉV: Gazdasági Bizottság VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: MEGHÍVOTTAK NEVE: A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Elıterjesztést ellenırizte: - Igazgatási Osztály - Üzemeltetési Osztály - Titkárság - Pénzügyi Osztály - Vagyongazdálkodási Osztály Elıterjesztést jóváhagyta: Mohainé Jakab Anikó jegyzı

2 ELİTERJESZTÉS Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 24-i ülésére Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének a tiltott, közösségellenes magatartások meghatározásával kapcsolatos egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló./2012. (.) önkormányzati rendelete megalkotására Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester Tisztelt Képviselı-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 51. (4) bekezdésében meghatározott jogszabály-alkotási lehetıségre tekintettel indokolt az önkormányzati rendeletekben április 15-e elıtt szabálysértési tényállásként megjelenített magatartások közül mindazokat, melyek felsıbb szintő jogszabályban nincsenek meghatározva tiltott, közösségellenes magatartásként szabályozni és szankcionálni, valamint új tényállásokat meghatározni. Tekintettel arra, hogy a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásra a Ket. szabályai alkalmazandók, az eljárási határidık betarthatósága és a rugalmas ügyintézés érdekében célszerő élni az Mötv-ben biztosított - jegyzı irányába megengedett - hatáskör-átruházási lehetıséggel. A közterület-felügyeletrıl szóló évi LXIII. törvény április 15-i módosítása szerint a közterület-felügyelı jogosult az önkormányzati rendeletben meghatározott helyszíni bírság kiszabására. A tiltott, közösségellenes magatartás megvalósítójával szemben ötezer forinttól ötvenezer közigazgatási bírság szabható ki, amely az önkormányzat saját bevételét képezi. A rendeletek néhány olyan elemmel bıvülnek ezzel a módosítással, melyek a korábbi években tapasztalt, a város területén elıforduló, legtöbb panaszra okot adó helyzeteket kívánják rendezni. Ilyenek például a lakóingatlanokon történı főnyírás, zajjal járó munkák, tevékenységek, illetve a családi rendezvények során, vagy vendéglátó helyeken a vendégek által okozott zavaró magatartások rendezésére vonatkozó rendelkezések. A módosítandó rendeletek: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 23/2000. (X. 4.) Ök. rendelete Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól 8/2001. (II. 21.) Ök. rendelete az állatok tartásáról 14/2002. (VIII. 8.) rendelete a helyi környezet védelmérıl 24/2008. (XI. 18.) rendelete a közterületek rendeltetéstıl eltérı használatáról A fentiek alapján az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselı-testületet elé:

3 Rendeletalkotási javaslat Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város Önkormányzatának.../2012. (..) önkormányzati rendeletét a tiltott, közösségellenes magatartások meghatározásával kapcsolatos egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról Vecsés, Az elıterjesztés melléklete: rendelettervezet Szlahó Csaba polgármester

4 Tervezet Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2012. (.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartások meghatározásával kapcsolatos egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 51. (4) bekezdésében és a 143. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: 1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól szóló 23/2000. (X. 4.) Ök. rendelet 14. -a helyébe az alábbi új rendelkezés lép: 14. (1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki: a) a temetıbe gépkocsival, motorkerékpárral behajt; b) a temetıbe kutyát vagy más állatot - a vakvezetı kutya kivételével - bevisz; c) a temetıben gyertyát gyújt legkésıbb a temetı nyitva tartásának utolsó órájában. A gyertyagyújtásnál nem ügyel arra, hogy az ne okozzon tőzveszélyes helyzetet; d) a temetıben levı kegyeleti tárgyakat, a ravatalozó és egyéb helyiségeket, a fákat, virágokat, bokrokat és sírokat, a sírokon elhelyezett tárgyakat megrongálja; e) a temetıben, illetıleg a sírhelyeken keletkezett koszorú- és virágmaradványokat és egyéb hulladékot (szemetet) nem az arra kijelölt győjtıhelyen helyezi el; f) a ravatalozóban és egyéb helyiségekben nem tart kifogástalan rendet és tisztaságot a temetıi szolgáltatás igénybevétele során, továbbá a temetıben és annak helyiségeiben hangoskodik, az elhunytak hozzátartozóit helytelen magatartással megbotránkoztatja; g) a temetıben nem a hely jellegének megfelelı magatartást tanúsít ; h) a temetıben magatartásával vagy tevékenységével, a kegyeleti érzést sérti; i) sírokra egy méternél magasabbra növı bokrot, fát ültet; j) a temetıül ki nem jelölt területen halottat eltemet; k) jogosultság nélkül temetkezési szolgáltatást végez; l) a sírhelyek környékét felássa, a talajt elhordja, vagy sírfeltöltésre használja, sírkı építésénél balesetveszélyes állapotot hoz létre; m) a sírhelyeket bekeríti; n) temetı területén szeszesitalt fogyaszt. (2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el továbbá, aki: a) a temetıben sírkı felállítását és karbantartási munkákat nem munkanapokon a nyitvatartási idıben - az üzemeltetı felügyelete mellett végzi; b) a temetıben végzendı munkát - kivéve a hozzátartozók részérıl történı sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését - a temetı üzemeltetıjének nem jelenti be;

5 c) a munkavégzés során a szomszédos temetési hely sérülését okozza, annak eredeti állapotát megváltoztatja, a munka ideje alatt a temetési helyek látogatását akadályozza, a munkavégzés során a hozzátartozók és látogatók kegyeleti érzéseit megsérti; d) a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatással a temetési szertartást megzavarja; e) az építési hulladékot (lebontott sírkövet is) a keletkezésétıl számított 8 napon belül nem szállítja el; f) az építéshez szükséges (pl. sírbolt) ömlesztett anyagot (pl. betont) nem vaslemezen készíti elı; g) a temetıben tőzveszélyes tevékenységet nem a tőzvédelmi elıírások betartásával végez, avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt a temetıben éget el. (3) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetésével kapcsolatos eljárás lefolytatására, a (4) A tiltott, közösségellenes magatartás megvalósítójával szemben ötezer forinttól ötvenezer (5) Helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelık jogosultak. 2. Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének az állatok tartásáról szóló 8/2001. (II.21.) Ök. rendelet 11. -a helyébe az alábbi új rendelkezés lép: 11. (1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki: a) nem gondoskodik a tulajdonában lévı állat megfelelı és biztonságos elhelyezésérıl, szakszerő gondozásáról, szökésének megakadályozásáról; b) állatot közterületen (tereken, parkokban, utcán) fásított és védett területeken tart, legeltet, etet; c) a többlakásos lakóépületek lakásaiban - a vakvezetı és jelzı kutya kivételével - egy nagytestő ebnél vagy kettı ölebnél, valamint kettı macskánál többet tart; d) a város közigazgatási területén zárt kerttel rendelkezı ingatlanon legfeljebb kettı ebnél és három macskánál, - valamint azok természetes szaporulatait három hónapos korig- többet tart; e) az ebet közterületen lévı zöldterületre beengedi, nyilvános helyiségekbe beviszi; f) e rendelet 6. (1) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettségnek nem tesz eleget. (2) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetésével kapcsolatos eljárás lefolytatására, a (3) A tiltott, közösségellenes magatartás megvalósítójával szemben ötezer forinttól ötvenezer (4) Helyszíni bírság kiszabására a közterület felügyelık jogosultak. 3. Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének a helyi környezet védelmérıl szóló 14/2002. (VIII. 8.) Ök. rendelet 11. -a helyébe az alábbi új rendelkezés lép:

6 11. (1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki: a) olyan zajt, vagy rezgéskeltést okoz, amelyre esetenkénti és nem azonos körülmények közötti ismétlıdés miatt általános érvénnyel határértéket vonatkoztatni nem lehet, de az emberek egészséges életkörülményét és pihenéshez való jogát, nyugalmát zavarja. Ilyen zajok, rezgések származhatnak: - a kíméletlen emberi viselkedéstıl (hangos kiabálás, randalírozás, stb.) - gépjármővek, motorkerékpárok motorjának álló helyzetben történı teljesítmény növelése (túráztatása), motorjának járatása, - gépjármővekben álló helyzetben történı rádió, magnó, cd lejátszó által okozott nagymértékő zaj - gépjármővek, garázsok ajtóinak indokolatlan és folyamatos csapkodása; b) családi rendezvények, kerti összejövetelek rendezésekor este 24:00 óra után az ingatlan udvarán folytatja a rendezvényt; c) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítı zajjal járó tevékenységet (kertekben, kiskertekben, valamint a kertépítéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenység úgy, mint: motoros fakivágás, kerti-traktorral történı munkavégzés, főnyírás stb.) hétköznapokon 8-19 óra, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon délelıtt 9-12 óra, délután óra közötti idın kívül végez, kivéve az azonnali hibaelhárítási munkavégzést. (2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az az üzemeltetı, aki: Vecsés Város külterületein és belterületein, közterületnek nem minısülı egyéb területein mőködı szórakozóhelyek, vendéglátó egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és más elárusító helyek vendégterében, azok elıtt, és azok 10 m-es körzetében engedélyezett rendszeresen vagy alkalomszerően tartott zenés és élızenés rendezvény alkalmával, illetve a rendes nyitvatartási idıben nem gondoskodik arról, hogy a rendezvény, illetve a vendégek, vásárlók magatartása a szomszédos ingatlanokon lakók nyugalmát, pihenését ne zavarja /hangos kiabálás, randalírozás, gépjármővek, motorkerékpárok motorjának álló helyzetben történı teljesítmény növelése (túráztatása), motorjának járatása, gépjármővekben álló helyzetben történı rádió, magnó, cd lejátszó által okozott nagymértékő zaj/. (3) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetésével kapcsolatos eljárás lefolytatására, a (4) A tiltott, közösségellenes magatartás megvalósítójával szemben ötezer forinttól ötvenezer (5) Helyszíni bírság kiszabására a közterület felügyelık jogosultak. 4. Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének a helyi környezet védelmérıl szóló 14/2002. (VIII. 8.) Ök. rendelet 14. -a helyébe az alábbi új rendelkezés lép: 14. (1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki: a) nem gondoskodik az ingatlan rendben- és tisztántartásáról, a gyom- és allergén növényektıl való megtisztításáról; b) nem gondoskodik az ingatlan elıtti járdaszakasz, szikkasztó árok tisztántartásáról és karbantartásáról, az ónos esıtıl, hótól, jégtıl síkossá vált járdák - szükség esetén naponta többszöri- takarításáról, síkosság mentesítésérıl; c) nem gondoskodik az ingatlanról a közterületre kihajló, a szomszédos ingatlanra áthajló bokrok, faágak telekhatárvonaláig, illetıleg a járda fölé hajló ágak 2,5 m magasságig történı lemetszésérıl;

7 d) avart és kerti hulladékot eléget. (2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki a) az önkormányzat tulajdonában lévı zöldterületekre, közterületei zöldterületen lévı gyepfelületre ráhajt, valamint azon gépkocsival, illetıleg más jármővel parkol; b) a fás szárú növények védelmérıl szóló jogszabály hatálya alá tartozó fás szárú növény telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó kötelezettséget nem teljesíti illetve fás szárú növényt jogellenesen kivág; c) környezetvédelmi hatóság engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenységet engedély vagy hozzájárulás nélkül, vagy az engedélytıl, hozzájárulástól eltérı módon végez vagy végeztet; b) játszótereket, hozzá tartozó zöldterületeket 14 éves kor felett használ. (3) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetésével kapcsolatos eljárás lefolytatására, a (4) A tiltott, közösségellenes magatartás megvalósítójával szemben ötezer forinttól ötvenezer (5) Helyszíni bírság kiszabására a közterület felügyelık jogosultak. 5. Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének a közterületek rendeltetéstıl eltérı használatáról szóló 24/2008. (XI. 18.) rendelet 11 -a. helyébe az alábbi új rendelkezés lép: 11. (1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki: a) közterületet rendeltetéstıl eltérıen közterület-használati engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt feltételektıl eltérı módon használ; b) alkalmi- és mozgóárusításhoz, szolgáltató tevékenység végzéséhez, szórakoztató (cirkusz, mutatványos) tevékenység folytatásához közterület-használati engedélyt nem kér; c) nem gondoskodik a közterület-használati engedélyben megjelölt területen a köztisztaság fenntartásáról, a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról szóló 13/2002. (VIII.8.) rendeletben elıírtaknak megfelelıen az általa használt közterület tisztántartásáról, a hó- és síkosság mentesítésrıl; d) közterületen óra után - engedélyezett rendezvény kivételével- olyan jellegő csoportosulásban vesz részt, mely közbiztonsági szempontból riadalmat kelt vagy amely csoportosulás legalább 30 percet meghaladó idıtartamban, szabadidı eltöltése céljából jön létre; e) közterületen, közúti forgalomban való részvételre mőszaki okok miatt alkalmatlan (roncs) gépjármővet tárol; f) közterületen oly módon parkol, hogy azzal akadályozza az ingatlan tulajdonosának ki- és behajtását a tulajdonában/használatában lévı ingatlanra/ingatlanról; g) közterületen szeszesitalt fogyaszt. (2) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetésével kapcsolatos eljárás lefolytatására, a (3) A tiltott, közösségellenes magatartás megvalósítójával szemben ötezer forinttól ötvenezer (4) Helyszíni bírság kiszabására közterület felügyelık jogosultak.

8 6. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti a helyi környezet védelmérıl szóló 14/2002. (VIII. 8.) rendelet 8. (4) bekezdésében az illetve azok zavarása nélkül a 14 éven felüli gyermekek is használhatják szövegrész. Vecsés, Szlahó Csaba polgármester Mohainé Jakab Anikó jegyzı A rendelet kihirdetve: július Mohainé Jakab Anikó jegyzı

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Pusztaszabolcs

Részletesebben

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 12/2008/XII. 9/számú r e n d e l e t e a talajterhelési díj bevezetéséről Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban:

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1 Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 1/1996.(III.11.) rendelete az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl és a köztisztaságról 1 (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2013. (XI. 18.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 9/1996.(IV.12.) számú rendelete

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 9/1996.(IV.12.) számú rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 9/1996.(IV.12.) számú rendelete a köztisztasági és települési szilárd hulladékgyőjtéssel összefüggı tevékenység ellátásáról (a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a helyi állattartásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. a helyi állattartásáról EGYSÉGES SZERKEZET 108. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 41/2012. (VII. 23.) ÖR, 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR, 25/2011. (IV. 29.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 29/2009. (XI.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Módosította: 15/2008. (VII.14.), 3/2009. (II.16.), 34/2009. (XII.12.), Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

1. fejezet: Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

1. fejezet: Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(IV.28.) sz. rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Budapest

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉTİL M Á S O L A T 4326 Máriapócs, Kossuth tér 1. Telefon száma: 42/554-500. Telefax száma: 42/554-502. Ügyirat száma: 3.343 /2008. MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 212. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

5/2011. (II.17.) R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

5/2011. (II.17.) R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI.20.), 19/2011. (XII.1.), 22/2011. (XII.19.), 1/2012. (I.23.), 10/2012. (V.17.), 19/2012. (XI.30.) és 21/2012. (XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, átfogó értékeléséről Kölked

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, átfogó értékeléséről Kölked Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, átfogó értékeléséről Kölked Készül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény (továbbiakban Gyvt.)

Részletesebben

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete 1 Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete A települési szilárd hulladék elszállításáról, elhelyezésérıl és kezelésérıl Homokmégy község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 2012. JÚLIUS 19-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. Száz Attiláné osztályvezető. E de l é n y, 2012. július 13.

ELŐTERJESZTÉS 2012. JÚLIUS 19-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. Száz Attiláné osztályvezető. E de l é n y, 2012. július 13. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚLIUS 19-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: A TILTOTT, KIRÍVÓAN KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOKRÓL SZÓLÓ

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SOPRONHORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2004. (XII.16) RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Sopronhorpács Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Szászvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a 14/2005.(XII.14.), 3/2010.(VI.23.), 3/2012.(V.02.)

Részletesebben

Általános és értelmezı rendelkezések

Általános és értelmezı rendelkezések Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének az állattartás rendjérıl szóló 32/2009. (IX.18.), 30/2005. (IX.14.) rendelettel módosított 39/2004. (IX.13.) rendeletének egységes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 4/146-1/2010. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: 10. - 11./2012. (V. 25.) Határozatok

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tát Nagyközség Önkormányzata Képvisel testületének a település köztisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2000. (II.8.) Kt. sz. rendelete

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TERÜLETRENDEZÉSI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TERÜLETRENDEZÉSI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TERÜLETRENDEZÉSI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Szám: 04/538/2011 E L Ő T E R J E S Z T É S a Gazdasági és Területrendezési Bizottság 2011.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete Pécel Város Önkormányzatának 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete a település rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2014. február 20. napjától hatályos állapot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 56/2009. (XII. 21.) rendelete. az állatok tartásáról

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 56/2009. (XII. 21.) rendelete. az állatok tartásáról Módosítva a 17/2011. (IX. 30.) helyi rendelettel bezárólag. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 56/2009. (XII. 21.) rendelete az állatok tartásáról Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám:64 /2014 Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester

Részletesebben

- 1 - I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.. A rendelet célja

- 1 - I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.. A rendelet célja - 1 - Alsóörs községi Önkormányzat Képviselőtestületének a környezetvédelemről 9/2004.(VI.25.) számú rendelete a 13/2007.(XII.14.), 12/2006.(XII.15.), 10/2005.(XII.16.), 9/2009.(VII.1.), a 11/2009.(VIII.7.)

Részletesebben

Kunsziget Község Önkormányzat

Kunsziget Község Önkormányzat Kunsziget Község Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2008.(IX.5) Kt. rendelete az állattartás helyi szabályairól Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: képviselıtestület)

Részletesebben