4/2009.(II.27.) rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4/2009.(II.27.) rendelete"

Átírás

1 4/2011.(II.22.); 11/2011.(III.8.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati rendelet Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2009.(II.27.) rendelete a temetırıl és a temetı használatának szabályairól Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján figyelemmel a helyi önkormányzatok és szerveik, valamint az egyes centrális alárendeltségő szervek feladatés hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 18. -ában meghatározott feladatkörre, a temetıkrıl és a temetkezésekrıl szóló évi XLIII. törvény és a végrehajtására kiadott 145/1999.X.1.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelıen, az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet célja 1. A rendelet célja Kenderes Városban (1) Az elhunytak emlékének méltó megırzése, a kegyeleti szolgáltatás megfelelı kulturális színvonalon történı ellátásának biztosítása, a halottak nyughelye elıtti tiszteletadás biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés, a hitéleti tevékenységek, szokások tiszteletben tartásával. (2) A köztemetı fenntartásának és üzemeltetésének szabályozása. (3) A temetési helyek kihasználásának szabályozása, tekintettel a helyi adottságokra. Értelmezı rendelkezések 2. (1) E rendelet alkalmazásában: a) Köztemetı: az önkormányzat tulajdonában álló, mőködı temetı. b) Egyházi temetı: egyházak, felekezetek, vallási közösségek tulajdonában, kezelésében, fenntartásában, üzemeltetésében lévı, mőködı, vagy lezárt temetı. c) Temetı fenntartása: a temetı rendeltetésszerő használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális építmények, közmővek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények mőködtetése, valamint az igénybevételhez szükséges egyéb feltételek biztosítása. d) Kegyeleti közszolgáltatás: a köztemetı fenntartását és üzemeltetését magába foglaló, az elhunytak emlékének megırzésére irányuló önkormányzati tevékenységek összessége. 1

2 e) Temetkezési szolgáltatások: a temetés felvétele, halott szállítás, az elhunyt temetésre való elıkészítése és a temetéshez szükséges eszközökkel történı ellátása,, ravatalozás, búcsúztatás, sírba helyezés, urnaelhelyezés, a hamvak szétszórása, a sírnyitás, az exhumálás, és az újratemetés. f) Temetkezési szolgáltató: a temetkezési szolgáltatásokat együttesen, vagy különkülön végzı szolgáltató. A rendelet hatálya 3. A rendelet hatálya a Kenderes város közigazgatási területén lévı, 1032 hrsz-ú, mőködı temetıre, annak létesítményeire, valamint az ott végzett temetkezési tevékenységekre és egyéb szolgáltatásokra terjed ki. Általános rendelkezések 4. (1) A 3. bekezdésben említett temetı elnevezése: köztemetı. (2) A köztemetı tulajdonosa Kenderes Város Önkormányzata. (3) A köztemetı létesítésérıl, fenntartásáról, bıvítésérıl, a temetı rendeltetésszerő használatához szükséges építmények, közmővek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint az ott lévı, közcélú zöldfelület karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról az érvényes törvények, rendeletek, egyéb elıírások, valamint a helyi viszonyok figyelembe vételével Kenderes Város Önkormányzata gondoskodik. 5. (1) A Kenderes város közigazgatási területén található egyházi temetık fenntartásáról és üzemeltetésérıl az ingatlan tulajdonosai kötelesek gondoskodni, a magasabb szintő jogszabályok rendelkezési szerint. (2) E rendelet tekintetében üzemelı: a) a római katolikus egyház tulajdonában és üzemeltetésében álló, a 1029 hrsz-ú terület északi részén lévı temetı, b) a református egyház tulajdonában és üzemeltetésében álló, a 1029 hrsz-ú terület déli részén lévı temetı. (3) E rendelet tekintetében lezárt: - a magyarországi zsidó egyház tulajdonában álló, a 1029 hrsz-ú terület észak-keleti sarkában lévı, elkerített zsidó temetı. 6. Halottat elhelyezni, elhamvasztott halott maradványait elhelyezni csak a mőködı temetıkben létesített temetési helyen lehet. 2

3 7. (1) A köztemetı üzemeltetését Kenderes Város Önkormányzata a Kenderes Városi Önkormányzat Vízmő, Kenderes, Szent István út 56. szám alatti székhelyő intézményével kötött kegyeleti közszolgálati szerzıdésben foglaltak alapján látja el. (2) Az (1) bekezdésben említett kegyeleti közszolgálati szerzıdés e rendelet függeléke. A temetık mőködésének ellenırzése 8. (1) A temetık fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását Kenderes Város Jegyzıje ellenırzi. (2) A Jegyzı ellenırzi a köztemetı üzemeltetésével kapcsolatosan érvényben lévı kegyeleti közszolgálati szerzıdésben foglaltak maradéktalan végrehajtását. (3) A köztemetıben szolgáltatást végzık jogosultságát a Jegyzı ellenırzés során vizsgálhatja. (4) A jegyzı - jogkörében eljárva -, jogszabálysértés, vagy a temetıi szabályzat megsértése esetén felhív a rendelkezések betartására, illetve szabálysértési eljárást folytat le. A temetı használatának és igénybevételének szabályai 9. (1) A köztemetıben mindenki köteles a hely jellegének megfelelı magatartást tanúsítani, az etnikai vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani és tartózkodni a kegyeleti érzést sértı magatartástól, tevékenységektıl, hanghatásoktól. (2) Minden látogató kötelessége a köztemetı környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megırzése. 10. A köztemetıben polgári és egyházi szertartással történı temetés, búcsúztatás egyaránt lebonyolítható. A temetıi rend 11. A köztemetı nyitva tartása: - november március 31-ig: óráig naponta, - április 1. augusztus 31-ig: óráig naponta, - szeptember 1. november 15-ig: óráig naponta. 3

4 12. (1)A köztemetı területét sírhelytáblákra, a táblákat pedig sorokra kell felosztani. (2) A sírokat a köztemetı üzemeltetıje jelöli ki. A sorokban lévı sírokat számozni kell. (3) A táblákat betőkkel, a sorokat római számokkal, a sírhelyeket pedig arab számokkal kell jelölni, a bejáratnál elhelyezett tájékoztató térképen. A betőjelzıket a táblák sarkában kell elhelyezni. (4) A látogatók számára a köztemetı bejáratánál az üzemeltetı tájékoztató táblát függeszt ki, a temetı nyitva tartásáról, rendjérıl és vázlatos térképérıl. Tájékoztatót kell kitőzni a képviselı-testület által megállapított, mindenkori sírhely-díjakról is. (5) A sírhely és a sírboltok teljes használati díját a sírhely, illetve a sírbolt-helyek megváltásakor, elıre kell megfizetni. (6) Ha valamely jogszabály a sírba történı, vagy hamvasztásos temetést hatósági engedélyhez köti, illetıleg annak egyéb feltételeit határozza meg, úgy az elhaltat csak az adott rendelkezésben foglalt elıírások figyelembe vételével szabad eltemetni, vagy elhamvasztani. (7) A köztemetıbe való belépés és a közkifolyó sírgondozási célú használata díjtalan. A vezetékes víz egyéb célú felhasználása (síremlékkészítés) esetén, a munkát végzı személy, vagy gazdálkodó szervezet temetı fenntartási díj fizetésére kötelezett. 13. (1)A köztemetı területére csak a a) temetı üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat végzı, b) mozgásukban korlátozott személyeket szállító, c) a sírgondozáshoz szükséges, nagyobb mérető eszközöket, anyagokat szállító, d) 1,5 t teherbírásúnál nem nagyobb jármővek hajthatnak be. A behajtást a köztemetı üzemeltetıje engedélyezi és ellenırzi. (2) A köztemetıben 10 éven aluli gyermek csak felnıtt felügyeletével tartózkodhat. (3) Vakvezetı kutya kivételével, a köztemetıbe állatot bevinni tilos. (4) A köztemetıben gyertyát, mécsest gyújtani csak olyan körültekintı gondossággal szabad, amellyel a tőzveszély elkerülhetı. Avart, koszorú és virágmaradványt, bármiféle más szemetet, hulladékot a köztemetı területén elégetni tilos. (5) A köztemetıbıl virágot, sírokra ültetett növényeket kivinni nem szabad. Sírkövet, fejfát, síremléket, vagy ezek részét csak az üzemeltetı írásos engedélyével szabad kivinni. (6) A köztemetı területén szemetelni tilos, bármely hulladékot csak az arra a célra kihelyezett konténerben szabad tenni. 4

5 14. (1)A köztemetıben temetési szolgáltatásokat bárki végezhet, ha a jogszabályi feltételeknek megfelel. (2) A temetési szolgáltatásokat végzık térítés ellenében - igénybe vehetik a köztemetı létesítményeit, infrastruktúráját. A díjak mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) A temetési szolgáltatók kötelesek egyeztetni egymással a temetések idıpontjait. Ehhez elsısorban a hozzátartozók kérését kell figyelembe venniük. Az esetleges vitákban az Önkormányzat Jegyzıje dönt. (4) A ravatalozót és annak berendezéseit /drapéria, bútorzat, hangosítás/ a szolgáltatók kötelesek rendeltetésszerően használni és az e rendelet mellékletében meghatározott díjat, a Kenderes Város Vízmő pénztárába, a temetést követı munkanapon befizetni. (5) A ravatalozó és berendezései karbantartásáról, takarításáról és fertıtlenítésérıl az üzemeltetı gondoskodik. (6) A szolgáltatók a köztemetı mőtárgyaiban, valamint a ravatalozó épületében és felszereléseiben okozott károkért kártérítési kötelezettséggel tartoznak. (7) Az üzemeltetı a szolgáltatóval, a ravatalozónak és infrastruktúrájának használatát illetıen eseti vagy idıszakos megállapodást köt. E rendeletben foglaltakon túl, a megállapodásban foglaltak szerint kell az üzemeltetınek és a szolgáltatónak eljárnia. (8) Temetı fenntartási hozzájárulási díjat a megrendelıiktıl kapott megbízás alapján, vállalkozásszerően a temetıben munkát végzı vállalkozóktól, gazdálkodó szervezetektıl kell kérni. (9) A temetı-fenntartási hozzájárulás számításának alapja a tényleges infrastruktúra használatának költsége /vízhasználat, területhasználat, egyéb kommunális költség/. A díj mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza. (10)A temetı-fenntartási hozzájárulást a köztemetıben munkát végzı szolgáltató köteles a munka befejezését követı munkanapon a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni. (11)Az üzemeltetı és a köztemetıben vállalkozásszerően munkát végzı szolgáltató a munkavégzést illetıen eseti vagy idıszakos megállapodást köt. E rendeletben foglaltakon túl, a szerzıdésben foglaltak szerint kell az üzemeltetınek és a szolgáltatónak eljárnia. 15. E rendelet hatályba lépése után ültetendı növények esetében a következı szabályokat kell alkalmazni: (1) A köztemetı kerítésének vonalában élıfát kell telepíteni. (2) A köztemetı belsı útjai mentén fasorokat kell telepíteni. A telepítendı fasorokban lehetıség nyílik a temetıben temetési hely rendelkezési jogával bíró személyek 5

6 számára, un. emlékfa ültetésére. Az emlékfa fajtáját az üzemeltetıvel egyeztetni, és telepítését vele engedélyeztetni kell. (3) A ravatalozó környékét parkszerően kell kialakítani, illetve a már megkezdett alakítást ennek megfelelıen kell folytatni. (4) A sírok közötti utakra növényeket telepíteni, a közlekedés biztosítása érdekében nem szabad. A temetı infrastrukturális létesítményeivel és a temetkezési helyekkel történı gazdálkodás szabályai 16. (1) A köztemetıt fenntartó önkormányzat a temetı rendeltetésszerő használatához az alábbi építményekkel és infrastrukturális feltételekkel rendelkezik: a) hullaház, b) boncoló helyiség, c) hőtıház (2) A köztemetı infrastrukturális létesítményeinek díját létesítményenként a Pénzügyi Bizottság javaslatára -, az Önkormányzat Képviselı-testülete állapítja meg, a tárgyév március 31-ig. A díjakat a 2. számú melléklet tartalmazza. 17. (1) A temetkezési helyek elhelyezkedésére vonatkozó térképet a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jog megváltásának, valamint az újraváltásának díját - a Pénzügyi Bizottság javaslatára -, az Önkormányzat Képviselıtestülete állapítja meg, a tárgyév március 31-ig.. A díjakat az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) A temetkezési hely feletti rendelkezési jog idıtartama: a) egyes és kettıs sírhely: 25 év, b) urnasírhely: 10 év, c) sírbolt (kripta) esetén: 60 év, d) urnasírbolt: 20 év. (4) A rendelkezési jog a megváltás napjával kezdıdik. (5) A használati idı azonos idıtartammal váltható meg újra, ha a temetı, vagy a sírtábla nem kerül lezárásra vagy átrendezésre. (6) A temetkezési hely megváltott rendelkezési joga csere vagy adásvétel tárgya nem lehet. (7) Az elhunytat - ha az eltemettetınek nincs a köztemetıben meglévı temetési hely feletti rendelkezési joga -, az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következı temetési helyre kell temetni. 6

7 (8) Díszsírhelyek és dísz-urnahelyek a temetı központi fekvéső területén, az erre a célra kijelölt temetési helyek. 18. (1) A köztemetıben a temetésre használható helyek a következık: a) koporsós temetkezési helyek: - egyes sírhely, - kettes sírhely, - gyermek sírhely, b) hamvasztásos temetkezési helyek: - urnasírhely, c) sírbolt (kripta). (2) A sírhelyek méretezése: a) felnıtt egyes sírhely hosszúsága 210 cm, szélessége 120 cm, b) felnıtt kettes sírhely hosszúsága 210 cm, szélessége 200 cm, c) gyermeksírhely hosszúsága 1.30 cm, szélessége 60 cm, d) az urnasírhely hosszúsága 90 cm, hosszúsága 60 cm. (3) A sírhelyek további méretezése: a) A sírgödör mélysége elsı koporsó esetén 2.00 méter, urna földbe helyezése esetén 1.00 méter. b) Egy koporsó rátemetésére van lehetıség (kettıs sírhelynél egymás mellett kettı), ebben az esetben a felsı koporsó(k) aljzatának 1.6 méteres mélységbe kell kerülnie. c) A koporsós rátemetés után még három, (kettıs sírhelynél hat), egymás mellé helyezendı urna rátemetésére van lehetıség, ekkor a mélységnek 1.00 méternek kell lennie. d) A gyermekkoporsós sírhely mélysége 1.6 méter. (4) A sírhelyek elhelyezése: a) A sírhelytáblák (parcellák) között legalább 4 méter széles utat kell hagyni. b) A parcellákon belüli sorok közötti távolság 60 cm. c) A sírok közötti távolság felnıtt síroknál 80 cm, gyereksíroknál 30 cm. A sírjelek alkalmazása, a kegyeleti tárgyak és a növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai 19. A sírjelek alkalmazása: (1) A sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelezı. (2) A temetési hely jelölésére sírjel használható, illetve létesíthetı. (3) A sírjel nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb méretet. 7

8 (4) A 200 cm-nél magasabb síremlék vázrajzát a köztemetı üzemeltetıjének be kell mutatni. (5) A sírjel, illetve az azon szereplı felirat meg kell hogy feleljen a kegyeleti érzésnek, semmiképpen sem lehet közízlést, emlékezést sértı. 20. A kegyeleti tárgyak és a növényzet elhelyezése: (1) A köztemetıben csak a temetkezési helyek díszítését szolgáló, kegyeleti jelleggel összefüggı tárgyak, növények helyezhetık el. A temetı rendjét megzavaró, vagy az emlékezést sértı tárgyak eltávolítása illetve eltávolíttatása az üzemeltetı feladata. (2) A sírokra olyan növények telepíthetık, amelyek nem terjednek túl a temetési hely területén. A sírokra fát ültetni nem lehet, kivéve az 1 méternél nagyobbra nem növı növényeket. 21. A sírgondozás szabályai: (1) A temetési helyek gondozása során olyan körültekintı gondossággal kell eljárni, hogy a tevékenység: a) ne sértse mások kegyeleti érzéseit, b) mások sírgondozási tevékenységét ne akadályozza, c) az utakon való közlekedést ne gátolja, d) búcsúztatás ideje alatt a szertartást ne zavarja. (2) A keletkezı hulladékot a kijelölt szemétgyőjtıhelyen kell elhelyezni. A győjtıhely szükség szerinti üríttetésérıl a temetı üzemeltetıje gondoskodik. (3) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni. Építési szabályok a temetı területén 22. (1) Sírbolt (kripta), urnafülke (kolumbárium) a temetın belül kijelölt területen, a külön jogszabályban meghatározott esetekben és módon, építési engedéllyel építhetı. (2) Sírbolt építése során gondoskodni kell arról, hogy a koporsó aljzata a talajjal érintkezzen. (3) A sírgödröt - az üzemeltetı hozzájárulásával -, a földben lebomló, természetes anyaggal burkolni lehet, azonban a koporsó aljzatának a talajjal kell érintkeznie. (4) Ülıhely, pad, kerítés és egyéb, nem közvetlenül kegyeleti célú tárgy kihelyezése, építése, csak az üzemeltetı hozzájárulásával lehetséges. 8

9 (5) A köztemetıben végzendı munkát be kell jelenteni az üzemeltetınek,. Az üzemeltetı az építési munkákról nyilvántartást vezet és amennyiben a munka temetési szertartást zavarna, a tevékenység szüneteltetésére hívja fel a bejelentıt. (6) Az építéshez szükséges építıanyag beszállításához, az építési és bontási munkák megkezdéséhez az üzemeltetı elızetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. (7) Az építéskor keletkezett hulladékot, törmeléket a munka elvégzését követı három naptári napon belül, az építtetınek el kell szállítania. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, az üzemeltetı e kötelezettségére írásban felszólítja, majd a felszólítást követı egy napon belül, a kiszállításról a kötelezett terhére és veszélyére maga gondoskodik. A köztemetı üzemeltetése, a kegyeleti közszolgáltatás 23. A köztemetı fenntartási és üzemeltetési költségeit az önkormányzat a következı forrásokból biztosítja: a) A temetési helyek megváltási és újraváltási díja. b) A ravatalozó és egyéb létesítmények, szolgáltatók által befizetett használati díjai. c) A szolgáltatók által fizetett temetı fenntartási hozzájárulás. d)a hulladékgyőjtés és szállítás szolgáltatásának a vállalkozók által befizetett igénybevételi díjai. e) Az arra kijelölt helyen elhelyezett reklámok és hirdetések díja. 24. A köztemetı üzemeltetését a törvényben és a kormányrendeletben meghatározott rendelkezések, valamint az e rendelet 1. számú függelékét képezı Kegyeleti Közszolgálati Szerzıdésben meghatározottak szerint kell ellátni. A temetkezési szolgáltatások feltételei 25. (1) A köztemetıben temetkezési szolgáltatást a jogszabályokban elıírt engedéllyel rendelkezı vállalkozók végezhetnek. (2) A temetkezési szolgáltatók kötelesek a hely és az esemény jellegének megfelelı viseletben, a szertartások és tradíciók rendjének tiszteletben tartásával végezni a munkájukat. (3) A temetkezési szolgáltatók a temetı létesítményeit, infrastrukturális berendezéseit, bérleti díj ellenében vehetik igénybe. A bérleti díjat az erre vonatkozó, írásos megállapodás szerint kötelesek az üzemeltetı számára megfizetni. (4) Az infrastrukturális létesítményeknek az igénylı számára történı átadása nem tagadható meg, kivéve a más szolgáltató részérıl történı korábbi lefoglalást. 9

10 Vegyes és záró rendelkezések 26. (1) Aki a) halottat, illetve elhamvasztott halott maradványait a temetın kívül, illetve nem a kijelölt temetési helyen helyez el, b) a temetıben nem a hely jellegének megfelelı magatartást tanúsít, az etnikai, vagy vallási temetkezési szertartásokat nem tartja tiszteletben, a kegyeleti érzést sértı tevékenységet, hanghatást vagy magatartást tanúsít, c) a temetınek és környezetének rendjét megzavarja és a temetı területén a szemetet vagy bármely hulladékot nem az arra kijelölt győjtıhelyen, vagy konténerben rak le, illetve helyez el, d) temetkezési szolgáltatást a temetı területén nem az erre a célra kijelölt helyen, illetve bérleti díj megfizetése nélkül hirdet vagy reklámoz, e) a temetı területére a R. 11. /9/ bekezdésében nem rögzített jármővel hajt be, f) a temetıbe (vakvezetı kutya kivételével) állatot visz be, g) a temetıben avart, elszáradt koszorú, vagy virágmaradványt éget el, h) a temetkezésre megváltott helye elcseréli vagy adásvétel útján értékesíti, i) ülıhelyet, padot, kerítést, egyéb, nem kegyeleti célú tárgyat az üzemeltetı hozzájárulása nélkül helyez ki, vagy épít, j) az építkezéskor keletkezett hulladékot, törmeléket, annak keletkezésétıl számított három napon belül nem szállítja, vagy szállíttatja el, k) a közízlést, vagy kegyeleti érzést sértı sírjelet, feliratot, vagy táblát helyez el a temetıben, l) a sírra a temetkezési helyen túlterjeszkedı növényzetet, örökzöld vagy lombhullató fát kivéve az egy méternél magasabbra nem növı fafajtákat telepít, m) a sírhely környékét felássa, az ott lévı talajt elhordja vagy sírfeltöltésre használja, n) a temetı területén szolgáltatást nyújtó vállalkozó a tevékenysége során keletkezett hulladék elszállításáról nem gondoskodik, o) a temetkezési helynél nagyobb mérető, illetve az üzemeltetı hozzájárulása nélkül, a R /4/ bekezdésében meghatározottól magasabb sírjelet helyez el, p) a sírok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyakat, növényeket illetéktelenül eltávolítja. szabálysértést követ el, és tízezer forintig terjedı helyszíni bírsággal, illetve harmincezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. 27. (1) E rendelet február 27. napján lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének a temetırıl és a temetı használatának szabályairól szóló 3/2006.(II.3.) rendelete hatályát veszti. 1 (2)E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvbe ütközı rendelkezést nem tartalmaz. 1 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2009.(IX.17.) rendeletével módosított szöveg. 10

11 Kenderes, február 19. /:Bogdán Péter:/ polgármester /:Pádár Lászlóné:/ jegyzı Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésre került a Városháza hirdetıtábláján hó. napján. Pádár Lászlóné jegyzı 11

12 1. számú melléklet A temetési helyek 25 évre szóló megváltásának és újraváltásának díjtételeirıl 1. Díszsírhelyek: - egyes sírhely: Ft - páros sírhely: Ft 2. Sírhelyek A sírhelytáblák elsı sorában: - egyes sírhely: Ft - páros sírhely: Ft - rátemetéses sírhely: Ft - rátemetés: Ft A sírhelytáblák második sorában: - egyes sírhely: Ft - páros sírhely: Ft - rátemetéses sírhely: Ft - rátemetés: Ft A sírhelytáblák harmadik sorában: - egyes sírhely: Ft - páros sírhely: Ft - rátemetéses sírhely: Ft - rátemetés: Ft A sírhelytáblák negyedik sorában: - egyes sírhely Ft - páros sírhely: Ft - rátemetéses sírhely: Ft - rátemetés: Ft A sírhelytáblák ötödik sorában: - egyes sírhely: Ft - páros sírhely: Ft - rátemetéses sírhely: Ft - rátemetés: Ft 12

13 Az utolsó sorban lévı sírhelyek ingyenesek. 3. Gyermeksírhelyek: 4. Sírboltok: 5. Rátemetés: - a gyermeksírhelyek díja a sírhely elhelyezkedéstıl függıen, a fentebb sorolt díjak 50%-a. - egyes sírbolt: Ft - páros sírbolt: Ft - a rátemetés díja a sírhely elhelyezkedésétıl és jellegétıl függıen, a fentebb sorolt díjak 50%-a. 6. Az újraváltás díja megegyezik a sírhely váltás díjával. 13

14 2. melléklet a 4/2009.(II.27.) önkormányzati rendelethez A ravatalozó bérleti díj tételeirıl és a temetı-fenntartási hozzájárulásról 2 1. Temetési szolgáltatás (eszközökkel, hangosítással, áramszolgáltatással): - szertartásonként Ft. 2. A temetı-fenntartási hozzájárulás: - sírhelynél végzett munkák esetén: 200 Ft/nap. 2 Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(III.8. önkormányzati rendeletével módosított szöveg. Hatályos: március 9. 14

15 Függelék Kegyeleti Közszolgálati Szerzıdés Mely létrejött egyrészrıl Kenderes Város Önkormányzata (5331. Kenderes, Szent István út 56.) mint tulajdonos és fenntartó, másrészrıl Kenderes Város Önkormányzatának Vízmő intézménye (5331. Kenderes, Szent István út 56.), mint üzemeltetı között, a Kenderes belterületén lévı, kenderesi 1032 hrsz-ú területen fekvı köztemetı üzemeltetésére, az alábbi feltételek mellett: 1. Kenderes Város Önkormányzata a városi köztemetı üzemeltetésével Kenderes Városi Vízmő intézményét bízza meg. 2. A szerzıdés január 1-tıl december 31-ig érvényes. A fenntartó kötelezettségei és jogai: 1. Kenderes Város Önkormányzata leltár szerinti átadással biztosítja a köztemetı rendeltetésszerő használatához szükséges építményeket, közmőveket, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítményeket. 2. Az Önkormányzat szükség szerint gondoskodik a létesítmények, és tárgyi eszközök felújításáról és korszerősítésérıl, esetleges pótlásáról. 3. Az Önkormányzat képviselı testülete rendeletben szabályozza a köztemetı üzemeltetésének szabályait. 4. Az Önkormányzat Képviselı-testülete - a Pénzügyi Bizottság javaslatára minden év március 31-ig áttekinti, és rendeletben megállapítja a tárgyévben alkalmazandó sírhely, temetési szolgáltatási, temetı-fenntartási, hirdetés és reklám díjakat. 5. Az Önkormányzat Képviselı-testülete az éves költségvetési rendeletében pénzügyi forrást biztosít a köztemetı fenntartására és üzemeltetésére. 6. A köztemetı üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását és a jelen szerzıdésben meghatározottak maradéktalan végrehajtását Kenderes Város Jegyzıje ellenırzi. Az üzemeltetı kötelezettségei és jogai: 1. A Városi Vízmő intézménye a köztemetı üzemeltetését a vonatkozó törvényben, kormányrendeletben és önkormányzati rendeletben meghatározott rendelkezések szerint köteles ellátni. 2. Amennyiben az üzemeltetı ezt a feladatot nem tudja ellátni, vagy bármely okból akadályoztatva van, arról haladéktalanul köteles a fenntartót értesíteni. 15

16 3. A Városi Vízmő a köztemetı rendeltetésszerő használatához szükséges építményeket, közmőveket, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítményeket a fenntartótól leltár szerint átveszi és gondoskodik azok rendeltetésszerő használatáról és karbantartásáról. 4. Az üzemeltetı konkrét feladatainak felsorolása: a) Biztosítja a temetési szolgáltatás, illetıleg a temetıben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetıi rendjét. b) A temetési helyre való elsı temetést megelızıen díjmentesen gondoskodik a sírhely kiásásáról. c) Biztosítja az eltemetés rendjét és feltételeit. d) Biztosítja a ravatalozó és technikai berendezései (tároló, hőtı), valamint a temetı egyéb közcélú létesítményei karbantartását és mőködteti azokat. e) Gondoskodik a temetıbe kiszállított elhunytak átvételérıl. f) Összehangolja a temetéseket. Az ezzel kapcsolatos esetleges vitákban a Vízmő vezetıje dönt. g) Biztosítja a temetı nyitását és zárását. h) Vezeti és megırzi a nyilvántartó könyveket. i) Gondoskodik az ügyfélfogadásról. j) A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló önkormányzati rendeletben foglaltakról, valamint az egyéb szükséges információkról tájékoztatja a temetılátogatókat. k) Kijelöli a temetési helyeket. l) Gondoskodik a temetı és létesítményeinek tisztántartásáról, az utak karbantartásáról, síkosság-mentesítésérıl és a téli hó eltakarításról. m) Biztosítja a keletkezett temetıi szemét összegyőjtésének feltételeit és gondoskodik a szemét elszállításáról. 5. Az üzemeltetı köteles az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjakat megfizettetni. Más összegő, vagy a meghatározottaktól eltérı tárgyú díjat önállóan nem állapíthat meg. 6. Az üzemeltetı köteles a pénzügyi gazdálkodás tekintetében a mindenkori szabályok betartására. 7. Az üzemeltetınek joga van: - Arra, hogy a gyakorlati tapasztalatai alapján következı évre megállapítandó díjak összegére, tárgyára az Önkormányzat Képviselı-testülete elıtt javaslatot tegyen. - Arra, hogy a gyakorlati tapasztalatai alapján az Önkormányzat Képviselıtestülete elıtt kezdeményezze újabb temetıi létesítmények kivitelezését, újabb eszközök beszerzését. A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók. 16

17 A szerzıdı felek jelen szerzıdést, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag és cégszerően írták alá. Kelt: Kenderes, év... hó..nap.. fenntartó üzemeltetı Ellenjegyzem: 17

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 4/146-1/2010. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet

Részletesebben

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1.

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1. Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT Polgárdi, 2008. február 1. 1.. Bevezető rendelkezések 1. A temető a Polgárdi Római Katolikus Egyházközség

Részletesebben

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető:

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető: TEMETŐSZASÁLYZAT (a vastagon szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A temetőszabályzatot kiadó plébánia neve: Római Katolikus Plébánia címe: 6120 Kiskunrnajsa, Iskola u. 2. a temető

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl 1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl Az Országgyûlés az elhunyt személyek emlékének méltó megõrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről a 8/2001.(V.14.) sz. a 1/2003. (I.20.) sz. rendelettel és a 28/2004. (XII.13.) sz. rendelettel

Részletesebben

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete 1 Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete A települési szilárd hulladék elszállításáról, elhelyezésérıl és kezelésérıl Homokmégy község Önkormányzatának

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1 Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 1/1996.(III.11.) rendelete az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl és a köztisztaságról 1 (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Módosította: 15/2008. (VII.14.), 3/2009. (II.16.), 34/2009. (XII.12.), Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SOPRONHORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2004. (XII.16) RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Sopronhorpács Község Önkormányzatának

Részletesebben

5/2011. (II.17.) R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

5/2011. (II.17.) R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI.20.), 19/2011. (XII.1.), 22/2011. (XII.19.), 1/2012. (I.23.), 10/2012. (V.17.), 19/2012. (XI.30.) és 21/2012. (XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 52-67 Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság

Részletesebben

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra Szakmai támogatók: Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület Magán Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete Temetőkertészek és Temetőfenntartók Egyesülete Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: I. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés megkötése II. Lajosmizse Város Önkormányzata

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 212. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉTİL M Á S O L A T 4326 Máriapócs, Kossuth tér 1. Telefon száma: 42/554-500. Telefax száma: 42/554-502. Ügyirat száma: 3.343 /2008. MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 9/1996.(IV.12.) számú rendelete

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 9/1996.(IV.12.) számú rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 9/1996.(IV.12.) számú rendelete a köztisztasági és települési szilárd hulladékgyőjtéssel összefüggı tevékenység ellátásáról (a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésrıl

Részletesebben

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 22/2011.(VII.5.) ÖR. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Zárt ülés elrendelése A közgyőlés 13 igen, 2 nem szavazattal a következı

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról

1990. évi C. törvény. a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervezı helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtı önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvetı feladata a közhatalom helyi közügyekben

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 17/2007. (XI. 30.) r e n d e l e t e. a lakások és helyiségek bérletérıl

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 17/2007. (XI. 30.) r e n d e l e t e. a lakások és helyiségek bérletérıl KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 17/2007. (XI. 30.) r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletérıl Kemecse Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a helyi állattartásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. a helyi állattartásáról EGYSÉGES SZERKEZET 108. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 41/2012. (VII. 23.) ÖR, 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR, 25/2011. (IV. 29.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 29/2009. (XI.

Részletesebben