4/2009.(II.27.) rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4/2009.(II.27.) rendelete"

Átírás

1 4/2011.(II.22.); 11/2011.(III.8.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati rendelet Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2009.(II.27.) rendelete a temetırıl és a temetı használatának szabályairól Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján figyelemmel a helyi önkormányzatok és szerveik, valamint az egyes centrális alárendeltségő szervek feladatés hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 18. -ában meghatározott feladatkörre, a temetıkrıl és a temetkezésekrıl szóló évi XLIII. törvény és a végrehajtására kiadott 145/1999.X.1.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelıen, az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet célja 1. A rendelet célja Kenderes Városban (1) Az elhunytak emlékének méltó megırzése, a kegyeleti szolgáltatás megfelelı kulturális színvonalon történı ellátásának biztosítása, a halottak nyughelye elıtti tiszteletadás biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés, a hitéleti tevékenységek, szokások tiszteletben tartásával. (2) A köztemetı fenntartásának és üzemeltetésének szabályozása. (3) A temetési helyek kihasználásának szabályozása, tekintettel a helyi adottságokra. Értelmezı rendelkezések 2. (1) E rendelet alkalmazásában: a) Köztemetı: az önkormányzat tulajdonában álló, mőködı temetı. b) Egyházi temetı: egyházak, felekezetek, vallási közösségek tulajdonában, kezelésében, fenntartásában, üzemeltetésében lévı, mőködı, vagy lezárt temetı. c) Temetı fenntartása: a temetı rendeltetésszerő használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális építmények, közmővek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények mőködtetése, valamint az igénybevételhez szükséges egyéb feltételek biztosítása. d) Kegyeleti közszolgáltatás: a köztemetı fenntartását és üzemeltetését magába foglaló, az elhunytak emlékének megırzésére irányuló önkormányzati tevékenységek összessége. 1

2 e) Temetkezési szolgáltatások: a temetés felvétele, halott szállítás, az elhunyt temetésre való elıkészítése és a temetéshez szükséges eszközökkel történı ellátása,, ravatalozás, búcsúztatás, sírba helyezés, urnaelhelyezés, a hamvak szétszórása, a sírnyitás, az exhumálás, és az újratemetés. f) Temetkezési szolgáltató: a temetkezési szolgáltatásokat együttesen, vagy különkülön végzı szolgáltató. A rendelet hatálya 3. A rendelet hatálya a Kenderes város közigazgatási területén lévı, 1032 hrsz-ú, mőködı temetıre, annak létesítményeire, valamint az ott végzett temetkezési tevékenységekre és egyéb szolgáltatásokra terjed ki. Általános rendelkezések 4. (1) A 3. bekezdésben említett temetı elnevezése: köztemetı. (2) A köztemetı tulajdonosa Kenderes Város Önkormányzata. (3) A köztemetı létesítésérıl, fenntartásáról, bıvítésérıl, a temetı rendeltetésszerő használatához szükséges építmények, közmővek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint az ott lévı, közcélú zöldfelület karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról az érvényes törvények, rendeletek, egyéb elıírások, valamint a helyi viszonyok figyelembe vételével Kenderes Város Önkormányzata gondoskodik. 5. (1) A Kenderes város közigazgatási területén található egyházi temetık fenntartásáról és üzemeltetésérıl az ingatlan tulajdonosai kötelesek gondoskodni, a magasabb szintő jogszabályok rendelkezési szerint. (2) E rendelet tekintetében üzemelı: a) a római katolikus egyház tulajdonában és üzemeltetésében álló, a 1029 hrsz-ú terület északi részén lévı temetı, b) a református egyház tulajdonában és üzemeltetésében álló, a 1029 hrsz-ú terület déli részén lévı temetı. (3) E rendelet tekintetében lezárt: - a magyarországi zsidó egyház tulajdonában álló, a 1029 hrsz-ú terület észak-keleti sarkában lévı, elkerített zsidó temetı. 6. Halottat elhelyezni, elhamvasztott halott maradványait elhelyezni csak a mőködı temetıkben létesített temetési helyen lehet. 2

3 7. (1) A köztemetı üzemeltetését Kenderes Város Önkormányzata a Kenderes Városi Önkormányzat Vízmő, Kenderes, Szent István út 56. szám alatti székhelyő intézményével kötött kegyeleti közszolgálati szerzıdésben foglaltak alapján látja el. (2) Az (1) bekezdésben említett kegyeleti közszolgálati szerzıdés e rendelet függeléke. A temetık mőködésének ellenırzése 8. (1) A temetık fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását Kenderes Város Jegyzıje ellenırzi. (2) A Jegyzı ellenırzi a köztemetı üzemeltetésével kapcsolatosan érvényben lévı kegyeleti közszolgálati szerzıdésben foglaltak maradéktalan végrehajtását. (3) A köztemetıben szolgáltatást végzık jogosultságát a Jegyzı ellenırzés során vizsgálhatja. (4) A jegyzı - jogkörében eljárva -, jogszabálysértés, vagy a temetıi szabályzat megsértése esetén felhív a rendelkezések betartására, illetve szabálysértési eljárást folytat le. A temetı használatának és igénybevételének szabályai 9. (1) A köztemetıben mindenki köteles a hely jellegének megfelelı magatartást tanúsítani, az etnikai vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani és tartózkodni a kegyeleti érzést sértı magatartástól, tevékenységektıl, hanghatásoktól. (2) Minden látogató kötelessége a köztemetı környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megırzése. 10. A köztemetıben polgári és egyházi szertartással történı temetés, búcsúztatás egyaránt lebonyolítható. A temetıi rend 11. A köztemetı nyitva tartása: - november március 31-ig: óráig naponta, - április 1. augusztus 31-ig: óráig naponta, - szeptember 1. november 15-ig: óráig naponta. 3

4 12. (1)A köztemetı területét sírhelytáblákra, a táblákat pedig sorokra kell felosztani. (2) A sírokat a köztemetı üzemeltetıje jelöli ki. A sorokban lévı sírokat számozni kell. (3) A táblákat betőkkel, a sorokat római számokkal, a sírhelyeket pedig arab számokkal kell jelölni, a bejáratnál elhelyezett tájékoztató térképen. A betőjelzıket a táblák sarkában kell elhelyezni. (4) A látogatók számára a köztemetı bejáratánál az üzemeltetı tájékoztató táblát függeszt ki, a temetı nyitva tartásáról, rendjérıl és vázlatos térképérıl. Tájékoztatót kell kitőzni a képviselı-testület által megállapított, mindenkori sírhely-díjakról is. (5) A sírhely és a sírboltok teljes használati díját a sírhely, illetve a sírbolt-helyek megváltásakor, elıre kell megfizetni. (6) Ha valamely jogszabály a sírba történı, vagy hamvasztásos temetést hatósági engedélyhez köti, illetıleg annak egyéb feltételeit határozza meg, úgy az elhaltat csak az adott rendelkezésben foglalt elıírások figyelembe vételével szabad eltemetni, vagy elhamvasztani. (7) A köztemetıbe való belépés és a közkifolyó sírgondozási célú használata díjtalan. A vezetékes víz egyéb célú felhasználása (síremlékkészítés) esetén, a munkát végzı személy, vagy gazdálkodó szervezet temetı fenntartási díj fizetésére kötelezett. 13. (1)A köztemetı területére csak a a) temetı üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat végzı, b) mozgásukban korlátozott személyeket szállító, c) a sírgondozáshoz szükséges, nagyobb mérető eszközöket, anyagokat szállító, d) 1,5 t teherbírásúnál nem nagyobb jármővek hajthatnak be. A behajtást a köztemetı üzemeltetıje engedélyezi és ellenırzi. (2) A köztemetıben 10 éven aluli gyermek csak felnıtt felügyeletével tartózkodhat. (3) Vakvezetı kutya kivételével, a köztemetıbe állatot bevinni tilos. (4) A köztemetıben gyertyát, mécsest gyújtani csak olyan körültekintı gondossággal szabad, amellyel a tőzveszély elkerülhetı. Avart, koszorú és virágmaradványt, bármiféle más szemetet, hulladékot a köztemetı területén elégetni tilos. (5) A köztemetıbıl virágot, sírokra ültetett növényeket kivinni nem szabad. Sírkövet, fejfát, síremléket, vagy ezek részét csak az üzemeltetı írásos engedélyével szabad kivinni. (6) A köztemetı területén szemetelni tilos, bármely hulladékot csak az arra a célra kihelyezett konténerben szabad tenni. 4

5 14. (1)A köztemetıben temetési szolgáltatásokat bárki végezhet, ha a jogszabályi feltételeknek megfelel. (2) A temetési szolgáltatásokat végzık térítés ellenében - igénybe vehetik a köztemetı létesítményeit, infrastruktúráját. A díjak mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) A temetési szolgáltatók kötelesek egyeztetni egymással a temetések idıpontjait. Ehhez elsısorban a hozzátartozók kérését kell figyelembe venniük. Az esetleges vitákban az Önkormányzat Jegyzıje dönt. (4) A ravatalozót és annak berendezéseit /drapéria, bútorzat, hangosítás/ a szolgáltatók kötelesek rendeltetésszerően használni és az e rendelet mellékletében meghatározott díjat, a Kenderes Város Vízmő pénztárába, a temetést követı munkanapon befizetni. (5) A ravatalozó és berendezései karbantartásáról, takarításáról és fertıtlenítésérıl az üzemeltetı gondoskodik. (6) A szolgáltatók a köztemetı mőtárgyaiban, valamint a ravatalozó épületében és felszereléseiben okozott károkért kártérítési kötelezettséggel tartoznak. (7) Az üzemeltetı a szolgáltatóval, a ravatalozónak és infrastruktúrájának használatát illetıen eseti vagy idıszakos megállapodást köt. E rendeletben foglaltakon túl, a megállapodásban foglaltak szerint kell az üzemeltetınek és a szolgáltatónak eljárnia. (8) Temetı fenntartási hozzájárulási díjat a megrendelıiktıl kapott megbízás alapján, vállalkozásszerően a temetıben munkát végzı vállalkozóktól, gazdálkodó szervezetektıl kell kérni. (9) A temetı-fenntartási hozzájárulás számításának alapja a tényleges infrastruktúra használatának költsége /vízhasználat, területhasználat, egyéb kommunális költség/. A díj mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza. (10)A temetı-fenntartási hozzájárulást a köztemetıben munkát végzı szolgáltató köteles a munka befejezését követı munkanapon a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni. (11)Az üzemeltetı és a köztemetıben vállalkozásszerően munkát végzı szolgáltató a munkavégzést illetıen eseti vagy idıszakos megállapodást köt. E rendeletben foglaltakon túl, a szerzıdésben foglaltak szerint kell az üzemeltetınek és a szolgáltatónak eljárnia. 15. E rendelet hatályba lépése után ültetendı növények esetében a következı szabályokat kell alkalmazni: (1) A köztemetı kerítésének vonalában élıfát kell telepíteni. (2) A köztemetı belsı útjai mentén fasorokat kell telepíteni. A telepítendı fasorokban lehetıség nyílik a temetıben temetési hely rendelkezési jogával bíró személyek 5

6 számára, un. emlékfa ültetésére. Az emlékfa fajtáját az üzemeltetıvel egyeztetni, és telepítését vele engedélyeztetni kell. (3) A ravatalozó környékét parkszerően kell kialakítani, illetve a már megkezdett alakítást ennek megfelelıen kell folytatni. (4) A sírok közötti utakra növényeket telepíteni, a közlekedés biztosítása érdekében nem szabad. A temetı infrastrukturális létesítményeivel és a temetkezési helyekkel történı gazdálkodás szabályai 16. (1) A köztemetıt fenntartó önkormányzat a temetı rendeltetésszerő használatához az alábbi építményekkel és infrastrukturális feltételekkel rendelkezik: a) hullaház, b) boncoló helyiség, c) hőtıház (2) A köztemetı infrastrukturális létesítményeinek díját létesítményenként a Pénzügyi Bizottság javaslatára -, az Önkormányzat Képviselı-testülete állapítja meg, a tárgyév március 31-ig. A díjakat a 2. számú melléklet tartalmazza. 17. (1) A temetkezési helyek elhelyezkedésére vonatkozó térképet a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jog megváltásának, valamint az újraváltásának díját - a Pénzügyi Bizottság javaslatára -, az Önkormányzat Képviselıtestülete állapítja meg, a tárgyév március 31-ig.. A díjakat az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) A temetkezési hely feletti rendelkezési jog idıtartama: a) egyes és kettıs sírhely: 25 év, b) urnasírhely: 10 év, c) sírbolt (kripta) esetén: 60 év, d) urnasírbolt: 20 év. (4) A rendelkezési jog a megváltás napjával kezdıdik. (5) A használati idı azonos idıtartammal váltható meg újra, ha a temetı, vagy a sírtábla nem kerül lezárásra vagy átrendezésre. (6) A temetkezési hely megváltott rendelkezési joga csere vagy adásvétel tárgya nem lehet. (7) Az elhunytat - ha az eltemettetınek nincs a köztemetıben meglévı temetési hely feletti rendelkezési joga -, az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következı temetési helyre kell temetni. 6

7 (8) Díszsírhelyek és dísz-urnahelyek a temetı központi fekvéső területén, az erre a célra kijelölt temetési helyek. 18. (1) A köztemetıben a temetésre használható helyek a következık: a) koporsós temetkezési helyek: - egyes sírhely, - kettes sírhely, - gyermek sírhely, b) hamvasztásos temetkezési helyek: - urnasírhely, c) sírbolt (kripta). (2) A sírhelyek méretezése: a) felnıtt egyes sírhely hosszúsága 210 cm, szélessége 120 cm, b) felnıtt kettes sírhely hosszúsága 210 cm, szélessége 200 cm, c) gyermeksírhely hosszúsága 1.30 cm, szélessége 60 cm, d) az urnasírhely hosszúsága 90 cm, hosszúsága 60 cm. (3) A sírhelyek további méretezése: a) A sírgödör mélysége elsı koporsó esetén 2.00 méter, urna földbe helyezése esetén 1.00 méter. b) Egy koporsó rátemetésére van lehetıség (kettıs sírhelynél egymás mellett kettı), ebben az esetben a felsı koporsó(k) aljzatának 1.6 méteres mélységbe kell kerülnie. c) A koporsós rátemetés után még három, (kettıs sírhelynél hat), egymás mellé helyezendı urna rátemetésére van lehetıség, ekkor a mélységnek 1.00 méternek kell lennie. d) A gyermekkoporsós sírhely mélysége 1.6 méter. (4) A sírhelyek elhelyezése: a) A sírhelytáblák (parcellák) között legalább 4 méter széles utat kell hagyni. b) A parcellákon belüli sorok közötti távolság 60 cm. c) A sírok közötti távolság felnıtt síroknál 80 cm, gyereksíroknál 30 cm. A sírjelek alkalmazása, a kegyeleti tárgyak és a növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai 19. A sírjelek alkalmazása: (1) A sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelezı. (2) A temetési hely jelölésére sírjel használható, illetve létesíthetı. (3) A sírjel nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb méretet. 7

8 (4) A 200 cm-nél magasabb síremlék vázrajzát a köztemetı üzemeltetıjének be kell mutatni. (5) A sírjel, illetve az azon szereplı felirat meg kell hogy feleljen a kegyeleti érzésnek, semmiképpen sem lehet közízlést, emlékezést sértı. 20. A kegyeleti tárgyak és a növényzet elhelyezése: (1) A köztemetıben csak a temetkezési helyek díszítését szolgáló, kegyeleti jelleggel összefüggı tárgyak, növények helyezhetık el. A temetı rendjét megzavaró, vagy az emlékezést sértı tárgyak eltávolítása illetve eltávolíttatása az üzemeltetı feladata. (2) A sírokra olyan növények telepíthetık, amelyek nem terjednek túl a temetési hely területén. A sírokra fát ültetni nem lehet, kivéve az 1 méternél nagyobbra nem növı növényeket. 21. A sírgondozás szabályai: (1) A temetési helyek gondozása során olyan körültekintı gondossággal kell eljárni, hogy a tevékenység: a) ne sértse mások kegyeleti érzéseit, b) mások sírgondozási tevékenységét ne akadályozza, c) az utakon való közlekedést ne gátolja, d) búcsúztatás ideje alatt a szertartást ne zavarja. (2) A keletkezı hulladékot a kijelölt szemétgyőjtıhelyen kell elhelyezni. A győjtıhely szükség szerinti üríttetésérıl a temetı üzemeltetıje gondoskodik. (3) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni. Építési szabályok a temetı területén 22. (1) Sírbolt (kripta), urnafülke (kolumbárium) a temetın belül kijelölt területen, a külön jogszabályban meghatározott esetekben és módon, építési engedéllyel építhetı. (2) Sírbolt építése során gondoskodni kell arról, hogy a koporsó aljzata a talajjal érintkezzen. (3) A sírgödröt - az üzemeltetı hozzájárulásával -, a földben lebomló, természetes anyaggal burkolni lehet, azonban a koporsó aljzatának a talajjal kell érintkeznie. (4) Ülıhely, pad, kerítés és egyéb, nem közvetlenül kegyeleti célú tárgy kihelyezése, építése, csak az üzemeltetı hozzájárulásával lehetséges. 8

9 (5) A köztemetıben végzendı munkát be kell jelenteni az üzemeltetınek,. Az üzemeltetı az építési munkákról nyilvántartást vezet és amennyiben a munka temetési szertartást zavarna, a tevékenység szüneteltetésére hívja fel a bejelentıt. (6) Az építéshez szükséges építıanyag beszállításához, az építési és bontási munkák megkezdéséhez az üzemeltetı elızetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. (7) Az építéskor keletkezett hulladékot, törmeléket a munka elvégzését követı három naptári napon belül, az építtetınek el kell szállítania. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, az üzemeltetı e kötelezettségére írásban felszólítja, majd a felszólítást követı egy napon belül, a kiszállításról a kötelezett terhére és veszélyére maga gondoskodik. A köztemetı üzemeltetése, a kegyeleti közszolgáltatás 23. A köztemetı fenntartási és üzemeltetési költségeit az önkormányzat a következı forrásokból biztosítja: a) A temetési helyek megváltási és újraváltási díja. b) A ravatalozó és egyéb létesítmények, szolgáltatók által befizetett használati díjai. c) A szolgáltatók által fizetett temetı fenntartási hozzájárulás. d)a hulladékgyőjtés és szállítás szolgáltatásának a vállalkozók által befizetett igénybevételi díjai. e) Az arra kijelölt helyen elhelyezett reklámok és hirdetések díja. 24. A köztemetı üzemeltetését a törvényben és a kormányrendeletben meghatározott rendelkezések, valamint az e rendelet 1. számú függelékét képezı Kegyeleti Közszolgálati Szerzıdésben meghatározottak szerint kell ellátni. A temetkezési szolgáltatások feltételei 25. (1) A köztemetıben temetkezési szolgáltatást a jogszabályokban elıírt engedéllyel rendelkezı vállalkozók végezhetnek. (2) A temetkezési szolgáltatók kötelesek a hely és az esemény jellegének megfelelı viseletben, a szertartások és tradíciók rendjének tiszteletben tartásával végezni a munkájukat. (3) A temetkezési szolgáltatók a temetı létesítményeit, infrastrukturális berendezéseit, bérleti díj ellenében vehetik igénybe. A bérleti díjat az erre vonatkozó, írásos megállapodás szerint kötelesek az üzemeltetı számára megfizetni. (4) Az infrastrukturális létesítményeknek az igénylı számára történı átadása nem tagadható meg, kivéve a más szolgáltató részérıl történı korábbi lefoglalást. 9

10 Vegyes és záró rendelkezések 26. (1) Aki a) halottat, illetve elhamvasztott halott maradványait a temetın kívül, illetve nem a kijelölt temetési helyen helyez el, b) a temetıben nem a hely jellegének megfelelı magatartást tanúsít, az etnikai, vagy vallási temetkezési szertartásokat nem tartja tiszteletben, a kegyeleti érzést sértı tevékenységet, hanghatást vagy magatartást tanúsít, c) a temetınek és környezetének rendjét megzavarja és a temetı területén a szemetet vagy bármely hulladékot nem az arra kijelölt győjtıhelyen, vagy konténerben rak le, illetve helyez el, d) temetkezési szolgáltatást a temetı területén nem az erre a célra kijelölt helyen, illetve bérleti díj megfizetése nélkül hirdet vagy reklámoz, e) a temetı területére a R. 11. /9/ bekezdésében nem rögzített jármővel hajt be, f) a temetıbe (vakvezetı kutya kivételével) állatot visz be, g) a temetıben avart, elszáradt koszorú, vagy virágmaradványt éget el, h) a temetkezésre megváltott helye elcseréli vagy adásvétel útján értékesíti, i) ülıhelyet, padot, kerítést, egyéb, nem kegyeleti célú tárgyat az üzemeltetı hozzájárulása nélkül helyez ki, vagy épít, j) az építkezéskor keletkezett hulladékot, törmeléket, annak keletkezésétıl számított három napon belül nem szállítja, vagy szállíttatja el, k) a közízlést, vagy kegyeleti érzést sértı sírjelet, feliratot, vagy táblát helyez el a temetıben, l) a sírra a temetkezési helyen túlterjeszkedı növényzetet, örökzöld vagy lombhullató fát kivéve az egy méternél magasabbra nem növı fafajtákat telepít, m) a sírhely környékét felássa, az ott lévı talajt elhordja vagy sírfeltöltésre használja, n) a temetı területén szolgáltatást nyújtó vállalkozó a tevékenysége során keletkezett hulladék elszállításáról nem gondoskodik, o) a temetkezési helynél nagyobb mérető, illetve az üzemeltetı hozzájárulása nélkül, a R /4/ bekezdésében meghatározottól magasabb sírjelet helyez el, p) a sírok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyakat, növényeket illetéktelenül eltávolítja. szabálysértést követ el, és tízezer forintig terjedı helyszíni bírsággal, illetve harmincezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. 27. (1) E rendelet február 27. napján lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének a temetırıl és a temetı használatának szabályairól szóló 3/2006.(II.3.) rendelete hatályát veszti. 1 (2)E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvbe ütközı rendelkezést nem tartalmaz. 1 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2009.(IX.17.) rendeletével módosított szöveg. 10

11 Kenderes, február 19. /:Bogdán Péter:/ polgármester /:Pádár Lászlóné:/ jegyzı Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésre került a Városháza hirdetıtábláján hó. napján. Pádár Lászlóné jegyzı 11

12 1. számú melléklet A temetési helyek 25 évre szóló megváltásának és újraváltásának díjtételeirıl 1. Díszsírhelyek: - egyes sírhely: Ft - páros sírhely: Ft 2. Sírhelyek A sírhelytáblák elsı sorában: - egyes sírhely: Ft - páros sírhely: Ft - rátemetéses sírhely: Ft - rátemetés: Ft A sírhelytáblák második sorában: - egyes sírhely: Ft - páros sírhely: Ft - rátemetéses sírhely: Ft - rátemetés: Ft A sírhelytáblák harmadik sorában: - egyes sírhely: Ft - páros sírhely: Ft - rátemetéses sírhely: Ft - rátemetés: Ft A sírhelytáblák negyedik sorában: - egyes sírhely Ft - páros sírhely: Ft - rátemetéses sírhely: Ft - rátemetés: Ft A sírhelytáblák ötödik sorában: - egyes sírhely: Ft - páros sírhely: Ft - rátemetéses sírhely: Ft - rátemetés: Ft 12

13 Az utolsó sorban lévı sírhelyek ingyenesek. 3. Gyermeksírhelyek: 4. Sírboltok: 5. Rátemetés: - a gyermeksírhelyek díja a sírhely elhelyezkedéstıl függıen, a fentebb sorolt díjak 50%-a. - egyes sírbolt: Ft - páros sírbolt: Ft - a rátemetés díja a sírhely elhelyezkedésétıl és jellegétıl függıen, a fentebb sorolt díjak 50%-a. 6. Az újraváltás díja megegyezik a sírhely váltás díjával. 13

14 2. melléklet a 4/2009.(II.27.) önkormányzati rendelethez A ravatalozó bérleti díj tételeirıl és a temetı-fenntartási hozzájárulásról 2 1. Temetési szolgáltatás (eszközökkel, hangosítással, áramszolgáltatással): - szertartásonként Ft. 2. A temetı-fenntartási hozzájárulás: - sírhelynél végzett munkák esetén: 200 Ft/nap. 2 Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(III.8. önkormányzati rendeletével módosított szöveg. Hatályos: március 9. 14

15 Függelék Kegyeleti Közszolgálati Szerzıdés Mely létrejött egyrészrıl Kenderes Város Önkormányzata (5331. Kenderes, Szent István út 56.) mint tulajdonos és fenntartó, másrészrıl Kenderes Város Önkormányzatának Vízmő intézménye (5331. Kenderes, Szent István út 56.), mint üzemeltetı között, a Kenderes belterületén lévı, kenderesi 1032 hrsz-ú területen fekvı köztemetı üzemeltetésére, az alábbi feltételek mellett: 1. Kenderes Város Önkormányzata a városi köztemetı üzemeltetésével Kenderes Városi Vízmő intézményét bízza meg. 2. A szerzıdés január 1-tıl december 31-ig érvényes. A fenntartó kötelezettségei és jogai: 1. Kenderes Város Önkormányzata leltár szerinti átadással biztosítja a köztemetı rendeltetésszerő használatához szükséges építményeket, közmőveket, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítményeket. 2. Az Önkormányzat szükség szerint gondoskodik a létesítmények, és tárgyi eszközök felújításáról és korszerősítésérıl, esetleges pótlásáról. 3. Az Önkormányzat képviselı testülete rendeletben szabályozza a köztemetı üzemeltetésének szabályait. 4. Az Önkormányzat Képviselı-testülete - a Pénzügyi Bizottság javaslatára minden év március 31-ig áttekinti, és rendeletben megállapítja a tárgyévben alkalmazandó sírhely, temetési szolgáltatási, temetı-fenntartási, hirdetés és reklám díjakat. 5. Az Önkormányzat Képviselı-testülete az éves költségvetési rendeletében pénzügyi forrást biztosít a köztemetı fenntartására és üzemeltetésére. 6. A köztemetı üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását és a jelen szerzıdésben meghatározottak maradéktalan végrehajtását Kenderes Város Jegyzıje ellenırzi. Az üzemeltetı kötelezettségei és jogai: 1. A Városi Vízmő intézménye a köztemetı üzemeltetését a vonatkozó törvényben, kormányrendeletben és önkormányzati rendeletben meghatározott rendelkezések szerint köteles ellátni. 2. Amennyiben az üzemeltetı ezt a feladatot nem tudja ellátni, vagy bármely okból akadályoztatva van, arról haladéktalanul köteles a fenntartót értesíteni. 15

16 3. A Városi Vízmő a köztemetı rendeltetésszerő használatához szükséges építményeket, közmőveket, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítményeket a fenntartótól leltár szerint átveszi és gondoskodik azok rendeltetésszerő használatáról és karbantartásáról. 4. Az üzemeltetı konkrét feladatainak felsorolása: a) Biztosítja a temetési szolgáltatás, illetıleg a temetıben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetıi rendjét. b) A temetési helyre való elsı temetést megelızıen díjmentesen gondoskodik a sírhely kiásásáról. c) Biztosítja az eltemetés rendjét és feltételeit. d) Biztosítja a ravatalozó és technikai berendezései (tároló, hőtı), valamint a temetı egyéb közcélú létesítményei karbantartását és mőködteti azokat. e) Gondoskodik a temetıbe kiszállított elhunytak átvételérıl. f) Összehangolja a temetéseket. Az ezzel kapcsolatos esetleges vitákban a Vízmő vezetıje dönt. g) Biztosítja a temetı nyitását és zárását. h) Vezeti és megırzi a nyilvántartó könyveket. i) Gondoskodik az ügyfélfogadásról. j) A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló önkormányzati rendeletben foglaltakról, valamint az egyéb szükséges információkról tájékoztatja a temetılátogatókat. k) Kijelöli a temetési helyeket. l) Gondoskodik a temetı és létesítményeinek tisztántartásáról, az utak karbantartásáról, síkosság-mentesítésérıl és a téli hó eltakarításról. m) Biztosítja a keletkezett temetıi szemét összegyőjtésének feltételeit és gondoskodik a szemét elszállításáról. 5. Az üzemeltetı köteles az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjakat megfizettetni. Más összegő, vagy a meghatározottaktól eltérı tárgyú díjat önállóan nem állapíthat meg. 6. Az üzemeltetı köteles a pénzügyi gazdálkodás tekintetében a mindenkori szabályok betartására. 7. Az üzemeltetınek joga van: - Arra, hogy a gyakorlati tapasztalatai alapján következı évre megállapítandó díjak összegére, tárgyára az Önkormányzat Képviselı-testülete elıtt javaslatot tegyen. - Arra, hogy a gyakorlati tapasztalatai alapján az Önkormányzat Képviselıtestülete elıtt kezdeményezze újabb temetıi létesítmények kivitelezését, újabb eszközök beszerzését. A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók. 16

17 A szerzıdı felek jelen szerzıdést, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag és cégszerően írták alá. Kelt: Kenderes, év... hó..nap.. fenntartó üzemeltetı Ellenjegyzem: 17

8/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelete

8/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temető használatának szabályairól Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló 14/2005. (X.24.), 19/2005.(XII.28.), 12/2006.(VIII.14.) 7/2012.(IV.23.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2000. (IX.27.) számú rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) Általános rendelkezések

Letenye Város Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2000. (IX.27.) számú rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) Általános rendelkezések 1 Letenye Város Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2000. (IX.27.) számú rendelete a temetıkrıl és temetkezésrıl (módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete A temetőkről és a temetkezésről Biatorbágy Város Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről /Egységes szerkezetben 2007. 07. 18./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések. /1/ A rendelet hatálya Beled Nagyközség Önkormányzata által fenntartott köztemetıkre terjed ki.

Általános rendelkezések. /1/ A rendelet hatálya Beled Nagyközség Önkormányzata által fenntartott köztemetıkre terjed ki. Beled Nagyközség Képviselı-testületének 18/2000.(VII.01.) rendelete a temetıkrıl és a temetkezések rendjérıl egységes szerkezetben a 6/2006.(V.01.), a 8/2008.(IV.30.), valamint a 13/2008.(XI.03.) rendelettel

Részletesebben

A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a a következı (7)-(8) bekezdéssel egészül ki:

A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a a következı (7)-(8) bekezdéssel egészül ki: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 67/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról * Szekszárd

Részletesebben

Pécsely Község Önkormányzatának 10/2001. (XII. 28.) rendelete a köztemetı rendjérıl és a temetkezésrıl

Pécsely Község Önkormányzatának 10/2001. (XII. 28.) rendelete a köztemetı rendjérıl és a temetkezésrıl Pécsely Község Önkormányzatának 10/2001. (XII. 28.) rendelete a köztemetı rendjérıl és a temetkezésrıl Pécsely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Rábatamási Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2001(II.1.) rendelete. (Egységes szerkezetben) A TEMETİKRİL ÉS A TEMETKEZÉSRİL

Rábatamási Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2001(II.1.) rendelete. (Egységes szerkezetben) A TEMETİKRİL ÉS A TEMETKEZÉSRİL Rábatamási Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2001(II.1.) rendelete (Egységes szerkezetben) A TEMETİKRİL ÉS A TEMETKEZÉSRİL Rábatamási Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a temetı üzemeltetésérıl és a temetkezésrıl

Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a temetı üzemeltetésérıl és a temetkezésrıl Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a temetı üzemeltetésérıl és a temetkezésrıl Balatonfőzfı Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Zákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2004/XII.1./ önkormányzati rendelete Az 5/2007(IV.17.), a 7/2008(IV.29.) a 12/2010.(XII.31.) és az 1/2011.(I.12.) rendeletekkel módosított, a temetőkről

Részletesebben

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (a 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a köztemetıkrıl

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a köztemetıkrıl Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a köztemetıkrıl Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a temetıkrıl és temetkezésrıl szóló 1999.

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi

Részletesebben

Nyírbogdány Községi Önkormányzat

Nyírbogdány Községi Önkormányzat Nyírbogdány Községi Önkormányzat 16/2001.(XII.1.) a 9/2003. (XII.31.) és a 4/2010. (IV hó 07.nap) rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelete a temetőkről és a temetkezésről Nyírbogdány

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Temetőkről

Részletesebben

24/2000. (XI. 30.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A köztemetırıl 1

24/2000. (XI. 30.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A köztemetırıl 1 1 24/2000. (XI. 30.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A köztemetırıl 1 Kál Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete a temetıkrıl és a temetési tevékenységrıl szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezésről

Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezésről Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete továbbiakban: Önkormányzat

Részletesebben

15/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet

15/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 15/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet a temetıkrıl és a temetkezések rendjérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselı-testülete az elhunyt személyek emlékének méltó megırzése és ápolása, a temetkezés

Részletesebben

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések

Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Csengőd Község Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének. 7/2003. (III. 30.) rendelete. A temetőről és a temetkezésről. Egységes szerkezetben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének. 7/2003. (III. 30.) rendelete. A temetőről és a temetkezésről. Egységes szerkezetben Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének 7/2003. (III. 30.) rendelete A temetőről és a temetkezésről. Egységes szerkezetben Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő testülete a temetőkről

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2009. (V.29.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2009. (V.29.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2009. (V.29.) rendelete A temetőkről és a temetkezésről [Módosítva a 18/2009. (IX.29. ÖR-rel] (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete A temetőről és a temetkezési tevékenységről Vezseny Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Szentbékkálla község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2000. (X.16.) számú r e n d e l e t e a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól (egységes szerkezetbe foglalva) Szentbékkálla

Részletesebben

A temetık és a temetkezés helyi szabályairól

A temetık és a temetkezés helyi szabályairól Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 7/2009. (V. 05.) kt. RENDELETE A temetık és a temetkezés helyi szabályairól Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

6/2009. /V. 10./ rendelete a

6/2009. /V. 10./ rendelete a DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. /V. 10./ rendelete a TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL Dunaegyháza Község Képviselőtestülete /továbbiakban Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről Nyáregyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi

Részletesebben

Jászboldogháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2010 (IV.28.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről

Jászboldogháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2010 (IV.28.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Jászboldogháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2010 (IV.28.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Jászboldogháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2002. (III.28) sz. rendelete A temetőkről és temetkezésekről (egységes szerkezetben)

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2002. (III.28) sz. rendelete A temetőkről és temetkezésekről (egységes szerkezetben) Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2002. (III.28) sz. rendelete A temetőkről és temetkezésekről (egységes szerkezetben) Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének - a 18/2000./XI.30./ Ktr. számú rendelettel - egységes szerkezetbe foglalt 21/2005.(XII.22.)Ktr. rendelete a községi a temetőről és a temetkezésről Székkutas

Részletesebben

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (X. 28.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (X. 28.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (X. 28.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1

Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1 Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1 Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Kiszombor Község Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2000. (IX. 26.) KKÖT rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl (Egységes szerkezet)

Kiszombor Község Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2000. (IX. 26.) KKÖT rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl (Egységes szerkezet) Kiszombor Község Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2000. (IX. 26.) KKÖT rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl (Egységes szerkezet) Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a temetıkrıl

Részletesebben

EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE

EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE a köztemetőről és a temetkezésről. Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (VII. 15.) ÖR. RENDELETE. A temetőkről és a temetkezés rendjéről. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (VII. 15.) ÖR. RENDELETE. A temetőkről és a temetkezés rendjéről. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (VII. 15.) ÖR. RENDELETE A temetőkről és a temetkezés rendjéről Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete A temetőről és a temetkezési tevékenységről Vezseny Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete. a temetőkről és a temetkezésről Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2000.(X. 28.) KT számú r e n d e l e t e a köztemetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2000.(X. 28.) KT számú r e n d e l e t e a köztemetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2000.(X. 28.) KT számú r e n d e l e t e a köztemetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl Módosította: 22/2002. (XII.21.) KT, 16/2003.(VII.11.)KT, 9/2006.

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú rendelete A temetőkről és a temetkezésről

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú rendelete A temetőkről és a temetkezésről Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú rendelete A temetőkről és a temetkezésről (Egységes szerkezetben a 11/2007.(VII. 18.), 12/2012. (VI.1.) és a 22/2014.

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről (módosításokkal egységes szerkezetben) Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2013. (...) Önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.évi (VII.10.) számú rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezésről. I.

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.évi (VII.10.) számú rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezésről. I. Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.évi (VII.10.) számú rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezésről Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: önkormányzat)

Részletesebben

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. a temetőkről és a temetkezésről Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben)

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kisköre Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 29.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (módosítással egységes szerkezetben) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete. 5/2006. (V.25.) rendelete

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete. 5/2006. (V.25.) rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (V.25.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet (tervezet) Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól 23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól (egységes szerkezetben: 20/2000. (IX.19.), 14/2001. (V.30.), 19/2001. (VII.1.), 26/2005. (IX.29.), 12/2009.(IV.29.),

Részletesebben

Nyársapát Község Önkormányzat Képviselı-testülete 12/2009. (IX. 24.) rendelete a temetı fenntartásáról, rendjérıl és üzemeltetésérıl

Nyársapát Község Önkormányzat Képviselı-testülete 12/2009. (IX. 24.) rendelete a temetı fenntartásáról, rendjérıl és üzemeltetésérıl Nyársapát Község Önkormányzat Képviselı-testülete 12/2009. (IX. 24.) rendelete a temetı fenntartásáról, rendjérıl és üzemeltetésérıl Nyársapát Község Önkormányzat Képviselı Testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a a temető használatáról

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a a temető használatáról Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a a temető használatáról Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 22/2005.(IX.15.)sz. rendelete a temetőről és a temetkezésről

Kunpeszér Község Önkormányzat 22/2005.(IX.15.)sz. rendelete a temetőről és a temetkezésről Kunpeszér Község Önkormányzat 22/2005.(IX.15.)sz. rendelete a temetőről és a temetkezésről Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( továbbiakban: önkormányzat ) a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

SÁRRÉTUDVARI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA SÁRRÉTUDVARI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK A TEMETŐKRŐL ÉS TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ 24 /2013. /XII. 19./ rendeletének MELLÉKLETE Tartalomjegyzék: I.

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004.(VII.14.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004.(VII.14.) rendelete a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól (Egységes szerkezetben a 32/2004.(X.15.) rendelettel.

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezések rendjéről

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezések rendjéről 1 Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezések rendjéről Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (VI.29) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (VI.29) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (VI.29) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Ivánc község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi LXIII. törvény

Részletesebben

16/2004(XII.22.) számú képviselő-testületi rendelet a temetőről és annak használatáról.

16/2004(XII.22.) számú képviselő-testületi rendelet a temetőről és annak használatáról. 16/2004(XII.22.) számú képviselő-testületi rendelet a temetőről és annak használatáról. Vácduka Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003. (IV. 30) önkormányzati

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2007. (XII.13.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről és szabályairól a 21/2008. (XII.19.) 32/2009. (XII.17.) sz. és a 26/2010. (XII.16.) sz. rendelettettel

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 6/2001./IV.15.

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 6/2001./IV.15. Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 6/2001./IV.15./ önkormányzati r e n d e l e t e a köztemetőről és a temetkezési tevékenységről (

Részletesebben

KAMOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2004./VII.28./ RENDELETE A TEMETŐ RENDJÉRŐL

KAMOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2004./VII.28./ RENDELETE A TEMETŐ RENDJÉRŐL KAMOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2004./VII.28./ RENDELETE A TEMETŐ RENDJÉRŐL Kamond Község Önkormányzatának Képviselőtestülete A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5 /2001. (IV. 02) valamint a 11/2009.(IX.30.), 8/2011. (VIII.31.) és 9/2012.(XI.15,)önkormányzati rendeleteivel módosított 8 /1997 (VII.1) önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (V.18.) számú rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetbe foglalva a 10/2007. (IV.19.) sz. ÖK rendelettel, a 16/2010.

Részletesebben

Takácsi Község Képviselő-testülete 15/2003. (XII. 22.) sz. módosított rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben)

Takácsi Község Képviselő-testülete 15/2003. (XII. 22.) sz. módosított rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Takácsi Község Képviselő-testülete 15/2003. (XII. 22.) sz. módosított rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és

Részletesebben

MURAKERESZTÚR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 9/2000.(X.19.) számú RENDELETE A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL

MURAKERESZTÚR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 9/2000.(X.19.) számú RENDELETE A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL MURAKERESZTÚR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 9/2000.(X.19.) számú RENDELETE A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések Vasasszonyfa Önkormányzat 8/2001.(XI.28.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről /A 11/2012. (V.7.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg./ Vasasszonyfa Önkormányzat

Részletesebben

VÖLCSEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

VÖLCSEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete VÖLCSEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete a temetırıl és a temetkezésrıl Völcsej Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. fejezet Értelmező rendelkezések

I. fejezet Értelmező rendelkezések Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11 /2007. (IX. 28.) rendelete a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2000.(IX.18.) sz. rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2000.(IX.18.) sz. rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2000.(IX.18.) sz. rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2006. (IV.28.) rendelete a temetőről és temetkezésről. Általános rendelkezések

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2006. (IV.28.) rendelete a temetőről és temetkezésről. Általános rendelkezések Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2006. (IV.28.) rendelete a temetőről és temetkezésről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (X. 28.) rendelete a temetőkről és temetési tevékenységről

Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (X. 28.) rendelete a temetőkről és temetési tevékenységről Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (X. 28.) rendelete a temetőkről és temetési tevékenységről Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben

Bakonygyirót Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2008. (X.30.) rendelete. temetőről és a temetkezésről

Bakonygyirót Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2008. (X.30.) rendelete. temetőről és a temetkezésről Bakonygyirót Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (X.30.) rendelete a temetőről és a temetkezésről A rendelet kihirdetve: 2008. október 30-án. Dr. Kancsal Károly körjegyző Bakonygyirót Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2014.(V.30.) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: A temető rendjéről és a temetkezésről Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat. 19/2003.(XI 12.) rendelete. a temetőről és a temetkezésről

Balatonrendes Község Önkormányzat. 19/2003.(XI 12.) rendelete. a temetőről és a temetkezésről Balatonrendes Község Önkormányzat 19/2003.(XI 12.) rendelete a temetőről és a temetkezésről Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település tulajdonát képező köztemető használatának és

Részletesebben

Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 5/2004.(IV.15.)B.Önk. sz. rendelete

Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 5/2004.(IV.15.)B.Önk. sz. rendelete Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 5/2004.(IV.15.)B.Önk. sz. rendelete A temetıkrıl és a temetkezések rendjérıl Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2013. (XI.1.) önkormányzati rendelete

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2013. (XI.1.) önkormányzati rendelete 1 BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.1.) önkormányzati rendelete a temető használatának szabályairól Buzsák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. ( ) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. ( ) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete A temetőkről és a temetkezésről Biatorbágy Város Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 36/2000.(IX.21.) önkormányzati rendelete a köztemetıkrıl és a temetkezés rendjérıl

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 36/2000.(IX.21.) önkormányzati rendelete a köztemetıkrıl és a temetkezés rendjérıl Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 36/2000.(IX.21.) önkormányzati rendelete a köztemetıkrıl és a temetkezés rendjérıl (Egységes szerkezetben a 18/2002. /IX.12./, 36/2003. (XII.11.), 36/2004. (XII.16.),

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY és a 50/2008.(XI.25.) KGY rendelettel)

Részletesebben

Tápióbicske Község Önkormányzat 11/2004. /VIII.15./ r e n d e l e t e. a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről

Tápióbicske Község Önkormányzat 11/2004. /VIII.15./ r e n d e l e t e. a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről Tápióbicske Község Önkormányzat 11/2004. /VIII.15./ r e n d e l e t e a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről Tápióbicske Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2000./X.1./ önkormányzati rendelete a. temetőkről és a temetkezés rendjéről.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2000./X.1./ önkormányzati rendelete a. temetőkről és a temetkezés rendjéről. Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2000./X.1./ önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről. Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

A rendelet célja Tarnaörs községben 1.

A rendelet célja Tarnaörs községben 1. Tarnaörs Község Önkormányzatának 2./ 2002. (I.25)/ sz. rendelete egységes szerkezetben a 32/2003. (XII.29.) 17/2004. (VIII.27.) sz. rendelettel módosítva a temetőről és a temetkezésről. Tarnaörs Község

Részletesebben

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2004. (IV.5.) számú r e n d e l e t e a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Temetési helyek 2.. (3) Nem nyitható újabb közös (kettőnél több) sírhely és díszsírhely.

Temetési helyek 2.. (3) Nem nyitható újabb közös (kettőnél több) sírhely és díszsírhely. Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2013.(V.2.) rendeletével módosított 11/2012.(VI. 01.) és 14/2007.(XI. 8.) rendeletével módosított 12/2000.(XI. 30.) sz. rendelete (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (II.18.) rendelete a temető használatának szabályairól

Nagykereki Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (II.18.) rendelete a temető használatának szabályairól Nagykereki Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (II.18.) rendelete a temető használatának szabályairól Nagykereki Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. (.. ) önkormányzati rendelete a köztemetırıl

Részletesebben

IV. Temetkezési helyek

IV. Temetkezési helyek Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről (tervezet) Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Módosította: a 25/2014.(XII.13.) és az 5/2015.(II.23.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló 14/2004. (XI. 10.) Ör. (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben