ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK"

Átírás

1 Mórahalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól 1 Mórahalom Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 8. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. Jelen rendelet a Mórahalom város Képviselő-testülete által a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásokat, illetve e magatartások elkövetőivel szemben alkalmzható szankciókat szabályozza. 2. A rendelet hatálya kiterjed Mórahalom város közigazgatási területén az e rendelet II. fejezetében meghatározott magatartásokat megvalósító természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. Eljárási szabályok 3. (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatos hatáskört a jegyző gyakorolja. (2) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el. (3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel: a)-d) 2 e) A fiatalkorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét értesíteni kell. f) A fiatalkorút lehetőség szerint törvényes képviselője jelenlétében kell meghallgatni. 1 A 30/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt rendelet szeptember 1. napjától hatályon kívül helyezte a 30/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet

2 (4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. (5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal és százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. (6) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult. (7) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni. MÁSODIK RÉSZ A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIT SÉRTŐ MAGATARTÁSOK II. fejezet A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások A közterület-használat rendjének megsértésével kapcsolatos, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 4. (1) utca névtáblát, információs táblát, vagy emléktáblát engedély nélkül eltávolít, kihelyez, beszennyez, megrongál, eltakar, (2) tulajdonában, használatában lévő épületen házszám közterületről jól látható módon történő kihelyezését a Polgármesteri Hivatal felhívása ellenére is elmulasztja. (3) Mórahalom város közterületein szeszesitalt fogyaszt, így különösen a szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és más elárusító helyek (a továbbiakban: üzletek) előtt és környékén, valamint a Szent László park és a központi buszmegálló területén. Kivéve: a) a strand és gyógyfürdő területén b) közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátóipari üzletek fogyasztóterén (terasz, a vendéglátóipari előkert) c) közterületen engedélyezett árusítás, engedéllyel rendelkező mozgóárusítás esetében, valamint Mórahalom Város Önkormányzata által szervezett, illetve engedélyezett rendezvényeken; d) az év első és utolsó napján (4) a dohányzásra kijelölt hely jelzésű tábla három méteres körzetén kívül dohányzik az alábbi területeken a) a játszótereken, b) a Szent László parkban c) a Római Katolikus Templom kertjében

3 d) az oktatási, kulturális és köznevelési feladatok ellátására rendelt épületeket övező közterületen és parkolókban, e) az egészségügyi feladatok ellátására rendelt épületet övező közterületen és parkolókban, f) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épületeket övező közterületeken és parkolókban, g) az egyházi intézményeket övező közterületen, h) más közhasznú épületeket övező közterületen és parkolókban, i) a temetőben (5) a jogszabályokban foglaltakon túl reklámhordozót, hirdetményt, hírdetőberendezést helyez el: a) baleseti gócnak tekintett útkereszteződés (Szegedi út és Röszkei út, Szent László park) előtt és után 30 m távolságon belül, b) közúti jelzőtábla tartóoszlopán, c) közparkban (kivéve önkormányzati hirdetőtábla), d) közterületeken álló fákon, padokon, e) emlékműveken, szobrokon, f) helyi védelem alatt álló természeti értékeken g) Millenniumi sétány mentén (6) a baleseti gócnak tekintett útkereszteződés (Szegedi út és Röszkei út, Szent László park) előtt és után 100 m távolságon belül, illetve közparkban árusít (7) a hirdető-berendezést, hirdetést, hirdetményt nem erre a célra kijelölt helyre helyez el, vagy akinek az érdekében hirdető-berendezést, hirdetést, hirdetményt nem az erre célra kijelölt helyre helyeznek el. (8) aki engedélyhez kötött közterület-használat esetén az engedélyt nem szerzi be, vagy nem az engedélyben meghatározott célra használja a közterületet, (9) aki a közterületen jogosulatlanul árul, árusít, (10) nem közterület-használati engedélyköteles rendeltetéstől eltérő célra történő használatra vonatkozó bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a közterületet nem a bejelentésében foglalt módon használja, (11) a közterületen a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezést, anyagot helyez el (12) a közterületen hatósági jelzés nélküli járművet, üzemképtelen és lejárt műszaki érvényességű járművet helyez el (13) játszóteret, parkot, ligetet, vagy egyéb zöldterületet meg nem engedett módon vagy célra használ, 3 (14) zöldterületre, díszburkolatra gépjárművel ráhajt, vagy azon engedély nélkül parkol. Az Önkormányzat jelképeinek használata 5.. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki Mórahalom város nevét, címerét, zászlaját, vagy lobogóját engedély nélkül, vagy a használatára vonatkozó engedélytől eltérő módon használja fel. Köztisztasággal és a helyi környezet védelmével kapcsolatos a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 3 A (13)-(14) szakaszt beépítette a 30/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet

4 6.. A Mórahalom város Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről szóló 14/1999. (IX. 16.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak alábbi szabályokat megszegi: (1) a közterülten szennyeződést okozó tevékenység folytatása során a terület folyamatos tisztántartásáról, a hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról nem gondoskodik. (2) a közterületen állati hullát, fekáliát (emberi székletet, vizeletet) valamint egyéb, egészséget károsító anyagot helyez el, (3) a külön jogszabályban meghatározott kilogrammon felül elhullott állat tetemét ártalmatlanítás céljából a dögtérre nem szállítja ki, valamint a kiszállított állati tetemmel kapcsolatos bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, (4) mobil szabadtéri hangosító berendezést vasárnap és munkaszüneti napokon üzemeltet (5) közterületre irányuló zajkeltésre alkalmas hangosító berendezést, vagy közterületen olyan helyhez kötött hangosító berendezést működtet, amely nincs összefüggésben ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységgel, vagy olyan mobil hangosító berendezést működtet, amely nincs összefüggésben ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységgel (6) az allergiát okozó, valamint karantén-károsító növényeket a tulajdonában, használatában lévő ingatlanon és a vele határos közterületen nem távolítja el. 7.. (1) a helyi közszolgáltatással ellátott területen a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 19/1999. (XII. 03.) rendelet alapján kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe, (2) aki ingatlana tisztán tartásáról nem gondoskodik vagy az ingatlanra ráhordott vagy felhalmozott hulladékot a kijelölt hulladéklerakó-helyre nem szállítja vagy szállíttatja el, (3) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot ideértve a zöld hulladékot is nem a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 19/1999. (XII. 03.) önkormányzati rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjti, és annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatást végző hulladékkezelőnek adja át (4) az erre rendszeresített sárga színű szelektív hulladékgyűjtő zsákba nem a meghatározott újrahasznosítható hulladékot helyezi el elszállításra vagy juttat ki a hulladéklerakó állomásra. (5) aki az ingatlana rovar- és rágcsálóírtásáról, az emberi egészséget bármilyen módon veszélyeztető gyomnövények irtásáról nem gondoskodik (6) a közterületre nyúló fák, más növények, élő sövények gallyazásáról, a járda járhatóvá tételéről nem gondoskodik. (7) az ingatlana előtti, saroktelek esetén az ingatlan minden oldalán (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van az úttestig terjedő teljes terület) a zöldsáv, nyílt árok és ennek műtárgyainak tisztántartásáról, a járda hó- és síkosság mentesítéséről, valamint annak műtárgyai tisztántartásáról nem gondoskodik, (8) a közcsatornát, nyílt csapadékvízelvezető árkot beszennyezi, a csapadékvíz zavartalan elfolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról felszólítás ellenére nem gondoskodik.

5 (9) a csapadék-, és szennyvízelvezető rendszert megszünteti, megrongálja, állagát megváltoztatja, a rendszer gyomtalanítását (gyomírtást) vegyszerrel végzi, (10) a közpark területét meg nem engedett módon vagy célra használja, annak területére gépjárművel, kerékpárral, segéd-motorkerékpárral behajt, ott parkol, (11) a közhasználatú, valamint egyéb zöldterületen az állatokat, madarakat bármely eszközzel zavarja, a fészket rongálja, a tojásokat és a fiókákat kiszedi, kiírtja, (12) a közterületen, valamint közhasználatú és egyéb zöldterületen, ill. közkifolyónál, közkútnál járművet mos, (13) nyílt téren, illetve hatósági engedéllyel nem rendelkező berendezésben veszélyes hulladékot (műanyagok, gumi, olaj, festékek, gyógyszerek, elemek, stb.) éget, (14) a város bel- és külterületén kommunális és termelési hulladékot nyílt térben éget, (15) a közterületen, valamint közintézmény előtt kiürítés céljából kihelyezett gyűjtőedényből a szemetet kiönti, kiveszi, illetve abban turkál és ezáltal a közterületet szennyezi, (16) a vízfogyasztást (csatorna használatot) eltitkolja, vagy a mérőeszközt hamis adat megállapítása céljából manipulálja. Kereskedelem, szolgáltatás, valamint a vendéglátó üzletek nyitvatartásával kapcsolatos a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 8.. (1) kéményseprő ipari közszolgáltatás körébe tartozó munkát jogosulatlanul végez, (2) a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátását bármilyen módon megakadályozza, (3) a kéményseprő-ipari közszolgáltatással összefüggő jogszabályban meghatározott kötelezettségét nem teljesíti, (4) az általa üzemeltetett üzletben a bejelentett nyitvatartási időtől eltérően folytatja a tevékenységet, kivéve az a vendéglátó üzlet, amely lakodalmi rendezvényeknek ad helyet. (5) az a vendéglátó üzlet üzemeltetője, aki 22 óra és másnap óra között hangosító berendezést nem zárt nyílászárók mellett üzemeltet az üzlethelyiségben, az üzlethez tartozó teraszon, kerthelyiségekben, előkertben, parkolóban hangosító berendezést óra között üzemeltet. Állattartással kapcsolatos a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások Tiltott, közösségellenes magatartás követ el, aki: 9.. (1) közterületen állatot tart, (2) állatot közterületre, köztérre kienged, ott legeltet, (3) az állatok elhelyezésére szolgáló és tartásukkal kapcsolatos épületek és építmények létesítésével összefüggő előírásokat nem tartja be, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. Temetők rendjének megsértése 10..

6 (1) A Mórahalom város Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről 22/2005. (IX. 15.) számú rendeletében foglaltakat megszegi, így különösen: a) vakvezető kutya kivételével kutyát vagy egyéb állatot a temető területére bevisz, b) a sírhely gondozása során keletkező szemetet nem a fenntartó által kijelölt helyre teszi, szállítja, c) a temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt éget HARMADIK RÉSZ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 11. Értelmező rendelkezések E rendelet alkalmazása során: Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. A közterületet rendeltetésének megfelelően bárki használhatja. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A közterület rendeltetése: a telkek térbeli kapcsolódásának, megközelítésének, a közúti és gyalogos közlekedés (új, járda stb.), a kikapcsolódás, a szórakozás, a sporttevékenység, a szabadidő-eltöltés, a felvonulás, a gyülekezés, a közösségi megnyilvánulás, szobor elhelyezésének, emlékhely kialakításának, művészeti alkotások elhelyezésének, a közművek elhelyezésének, zöldfelületek kialakításának biztosítása. szeszesital: a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonata, valamint ezek felhasználásával készült termékek és az alacsony (1,2 %-nál kevesebb) alkoholtartalmú üdítőitalok kivételével minden alkoholtartalmú ital; üzlet: a szilárd térelemekkel körül határolt, a talajjal egybeépített, vagy ahhoz rögzített, tartós használatra készült, rendszeresen (állandóan vagy ideiglenes jelleggel) nyitva tartó kis- és nagykereskedelmi, jármű- és üzemanyag- kereskedelmi, vendéglátó, szálláshely- szolgáltató, idegenforgalmi, továbbá lakossági fogyasztási cikk javító-szolgáltató, értékesítő hely, ideértve a lakástól vagy a lakóingatlantól műszakilag el nem különíthető, fogyasztási cikk javító, szolgáltató tevékenység céljára kialakított helyet, a raktározás, tárolás célját szolgáló, nyitott, értékesítést folytató helyet, valamint a különböző intézményekben, munkahelyeken üzemelő értékesítő helyeket is. 12..

7 Hatálybalépés 13. Ez a rendelet április 15. napján lép hatályba. Mórahalom, március 19. Nógrádi Zoltán sk. polgármester Dr. Varga-Nagy Szilvia sk. jegyző

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Pusztaszabolcs

Részletesebben

1. fejezet: Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

1. fejezet: Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(IV.28.) sz. rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Budapest

Részletesebben

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 12/2008/XII. 9/számú r e n d e l e t e a talajterhelési díj bevezetéséről Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban:

Részletesebben

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Szászvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2013. (XI. 18.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

( módosításokkal egységes szerkezetben )

( módosításokkal egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL,

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, átfogó értékeléséről Kölked

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, átfogó értékeléséről Kölked Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, átfogó értékeléséről Kölked Készül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény (továbbiakban Gyvt.)

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL Hatályos: 2013. augusztus 29-től Sávoly Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról, valamint a szabálysértési tényállást tartalmazó

Részletesebben

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a 14/2005.(XII.14.), 3/2010.(VI.23.), 3/2012.(V.02.)

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete Pécel Város Önkormányzatának 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete a település rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2014. február 20. napjától hatályos állapot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12 /200. (V. 1.) RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. április 26. A 2013. május -től hatályos szöveg Gyöngyöstarján Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám:64 /2014 Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester

Részletesebben

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Heresznye Község Önkormányzata 15/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természet védelméről, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről - egységes szerkezetben - Heresznye Község

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2002. (XII. 30.) RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL ÉS A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete

Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Szátok Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: 10. - 11./2012. (V. 25.) Határozatok

Részletesebben

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 Lesenceistvánd Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Gyömrő Város Önkormányzatának 15/2002. (VI. 13.) számú köztisztasági, közterületi és környezetvédelmi rendelete és szabályai A 26/2003. (XII.22.), a 23/2004. (XII.16.), a 6/2005. (II.24.), a 35/2005. (XII.15.,

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

- 1 - I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.. A rendelet célja

- 1 - I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.. A rendelet célja - 1 - Alsóörs községi Önkormányzat Képviselőtestületének a környezetvédelemről 9/2004.(VI.25.) számú rendelete a 13/2007.(XII.14.), 12/2006.(XII.15.), 10/2005.(XII.16.), 9/2009.(VII.1.), a 11/2009.(VIII.7.)

Részletesebben

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben