Szabályzat. A temetők működési rendjéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabályzat. A temetők működési rendjéről"

Átírás

1 Zamárdi Gamesz 8621 Zamárdi Endrédi u 050/3 hrsz Szabályzat A temetők működési rendjéről Az emberiség történetének kutatása azt bizonyítja, hogy a temetkezési helyeket mindig nagy tisztelet övezte. Az ősök tiszteletét, megbecsülését és szeretetét az egyiptomi királysíroktól a Magyarországon talált avarkori temetőkig tapasztalhatjuk. A temetőhelyek a régmúlt korokban is a halottak, az ősök nyugalmát szolgálták. A ma emberének is jogos igénye, hogy halott családtagjai, ősei, rokonai nyugalmát senki ne zavarja meg. Ehhez az is szükséges, hogy a temetők csendjét, nyugalmát, biztonságát, a temetési szolgáltatásokat végző szervezetek és a temetőbe látogatók egyaránt tiszteletben tartsák. I. A temetői rend célja A Zamárdi GAMESZ ezen szabályzatban szereplő előírásokat azokban a temetőkben érvényesíti, amelyeknek tulajdonosa a temető üzemeltetését, kezelését az intézményre bízza. Az előírások megtartása és megtartatása a temetkezési szolgáltató szervezetek és az egyének részéről morális kötelesség és az általánosan elfogadott kegyeleti követelmények megtartását is jelenti. Jelenti annak felismerését is: mindenki annyi tiszteletet kaphat, amennyit ő is megad élőknek és holtaknak egyaránt. A hagyományok és a temetési kultúránk alapján elvárható, hogy az előírásokat, szabályokat, morális követelményeket a temetőben szolgáltatást végző minden szervezet és minden egyén, aki a temetőben megjelenik, betartsa és másokat is a betartásra figyelmeztesse. Jelen temetői rendben foglaltakat a temetőkre vonatkozó jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni. (Így különösen az évi XLIII. törvény és a végrehajtására kiadott

2 145/1999.(X.1.) számú Kormányrendelet, továbbá az idevonatkozó a temetőkről szóló helyi rendelete.) II. A temető általános rendje 2 A temető területe különleges rendeltetésű közterület. A temetőben tartózkodni a temető kapuján kifüggesztett nyitvatartási időben lehet. A temetők nyitvatartási idejét a temető bejáratánál ki kell függeszteni. A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítson, hangos és oda nem illő beszédtől tartózkodjon! A temetőben végzett ipari munkánál törekedni kell a zaj csökkentésére. A temetőbe - vakvezető kutya kivételével - állatot bevinni nem szabad. A temetőben végzendő minden munkát be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének. A temetőbe járművel behajtani, az üzemeltető engedélyével: - szakipari munka végzéséhez szükséges anyagok és felszerelések szállítása céljából a vállalkozónak; - a halottasházhoz (ravatalozóhoz) beszállítást végző temetkezési szolgáltatást nyújtó szervezeteknek, továbbá a koszorúkat, csokrokat szállító vállalkozóknak lehet a hozzátartozók zavarása nélkül a ravatalozóba bevinni. Személygépjárművel történő behajtás elsősorban a mozgáskorlátozottak vagy nehezen mozgó idős emberek szállítása esetén engedélyezett. Temetési szertartás ideje alatt anyagszállítás és zajos munka a temetőben nem végezhető. 14 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem mehet be, és nem tartózkodhat a temetőben. Kegyeleti tárgyakat, növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani, bepiszkítani, a temetőben szemetelni tilos! Szolgáltatást végző szervezet a munkavégzése során keletkezett hulladék, szemét öszszeszedéséről és elszállításáról köteles gondoskodni. Munkavégzés során a szomszédos sírokban okozott rongálódást helyre kell állítani!

3 A temető területén csak a sírhelyek, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak helyezhetők el. Más tárgyat elhelyezni csak az üzemeltető előzetes engedélyével szabad. A sírhelyekre fát és 2m-nél magasabbra növő növényt ültetni tilos. A sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre felhasználni tilos! 3 A temetőben a sírhelyek, sírbolthelyek, urna temetőhelyek bekerítése tilos, arra engedély nem adható. A sírhely gondozásánál keletkezett szemetet a temetőben elhelyezett szemétszállító konténerekbe, vagy a temető üzemeltetője által kijelölt szemétgyűjtő helyekre kell elhelyezni. III. Temetkezési szolgáltatás A temetkezést végző vállalkozóknak és dolgozóiknak rendelkezniük kell a tevékenységre előírt szakképesítéssel és a hatósági egészségügyi-, baleseti-, és tűzvédelmi előírások ismeretével. Temetést az elhalt erre jogosult, illetve köteles hozzátartozója a temetkezési törvényben előírt engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozónál rendelhet meg. Elhunyt bemutatása a temetés előtt egy órával történik. A temetkezésre vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásáért az a temetkezési szolgáltató szervezet a felelős, amelyik a temetést elvállalta és azt elvégezte. A temetkezési vállalkozó a temetés során olyan kellékeket és cikkeket használhat fel, olyan ravatalozást és szertartást rendezhet, amely nem sérti a közízlést és a kegyeleti követelményeket. A temetőkönyveket, a temető üzemeltetését ellátó szolgáltató vezeti, így valamennyi temettető a szolgáltatást végző szervezetnél eljárva rendezi a temetés helyét (a sírhelyet) és idejét. Ez akkor is kötelező, ha a halottat a családi sírboltba, vagy sírhelyre temetik, mert a temetőkönyvekből állapítható meg, hogy az oda, illetve a rátemetésnek nincs akadálya. Kolumbáriumba történő temetés esetén a temetőkönyvet vezető üzemeltető jelöli ki az urnahelyet, az eltemettetésre jogosulttal kötött szerződés szerint. E temetési formánál biztosítani kell az esztétikai követelményeket az urnatáblák, a szöveg és a bevésés tekintetében.

4 A sírhelyet a temetés napján indokolt esetben a temetést megelőző napon kell kiásni, a sírhelyet a temető üzemeltetője jelöli ki. A temetési hely felett rendelkezési jogot gyakorló személy maga köteles intézkedni, a meglévő sírhely azonosítása, és a díj befizetése iránt, a temető üzemeltetőnél. Az új sírhelynél az eltemettető személyesen köteles eljárni a sírhely kiválasztásánál, és megkötni a szerződést, a díj befizetésével egyidejűleg. A betemetést végző vállalkozók csak a sírkijelölés/azonosítás, és díjbefizetés megrendelő általi igazolása után fogadhatnak el megrendelést. A temető üzemeltetője a temetkezési szolgáltatást végző szervezettől a halottasházba szállított halottat átveszi, gondoskodik annak elhelyezéséről és hűtéséről, majd a temetési szertartás előtt a ravatalozóban a halottat eltemetés végett a vállalkozónak átadja. Az üzemeltető biztosítja a halott kezelés és tárolás egészségügyi és kegyeleti szempontból előírt, illetve elvárható feltételeit. A temetkezési vállalkozó a temető üzemeltetője által nyújtott szolgáltatásokért, továbbá a temető létesítmények használatáért térítési díjat fizet. A rendeletbe meghatározott díjakat valamint az igénybe vett szolgáltatások díját a temetési időpont egyeztetése során kell befizetni a Zamárdi GAMESZ felvevő irodájában.a díjakat - a sírhelydíj kivételével befizetheti a szolgáltatást végző vállalkozó is. Halott átvétel-kiadás hétfőtől péntekig: 8 14 óráig A halott kiadása nem zavarhatja a temetési szertartást. Annak időpontját minden esetben egyeztetni kell az üzemeltetővel előtte egy munkanappal. Halott kiadás: ügyeleti időben szünetel. Ügyeleti időben bejelentés: Tel.: IV. Síremlékek, sírboltok Síremléket, sírboltot a hozzátartozók készíttethetnek. Síremléket csak szakirányú végzettséggel rendelkező vállalkozó végezhet. Síremléket felállítani a temető üzemeltetőjének a hozzájárulásával szabad. Felállítás előtt a síremlék vázlatát, vagy leírását az üzemeltetőnek be kell mutatni, aki azt nyilvántartásba veszi. A temető üzemeltetője által kiadott engedély nélkül a temetőben sírkő munka nem végezhető. Az üzemeltető a temetőkben végzett munkálatokat folyamatosan ellenőrzi.

5 5 Zamárdi temetőiben mindenszentek és halottak napján és az azt közvetlenül megelőző és követő szabad-, valamint munkaszüneti napokon ipari jellegű munka nem végezhető. A síremlék bontásából keletkezett törmeléket a bontás napján a temetőből el kell szállítani, ha szállítás nem történik meg akkor az elszállításról az üzemeltető gondoskodik, annak költségét a vállalkozóra átterheli, a számla kiegyenlítéséig a vállalkozó a temetőkben munkát nem végezhet. Síremléket szilárd talajra (minimum kg/cm2) kell építeni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet. Talajszinttől a járda magassága maximum 6 cm lehet. A sírkeret magassága a járdaszinttől számítva 30 cm lehet. A síremlék magassága a járdaszinttől - gyermeksíroknál 120 cm. felnőtt síroknál 150 cm A kiásott kriptahelyeket az alépítmény elkészültéig védőkorláttal, jól láthatóan körbe kell keríteni. A síremléknek meg kell felelni a temető arculatának. Közízlést sértő formájú és felírással ellátott síremléket felállítani nem szabad. (A síremlék meg kell, hogy feleljen a temető esztétikájának.) Temetői létesítményeket (síremlék, sírbolt, stb.) elkészültük után a temető üzemeltetőjének be kell mutatni. A sírhely használati ideje alatt a síremléket eltávolítani, vagy arról a halott nevét törölni tilos! A meglévő síremléket kicserélni csak a kegyelet tiszteletben tartásával és az üzemeltető hozzájárulásával lehet. Síremléket lebontani, áthelyezni csak a temető üzemeltetőjével történt előzetes megállapodás után szabad. Düledező síremlék, sírbolt helyreállítására a temető üzemeltetője a rendelkezésre jogosult hozzátartozót (örököst) felhívhatja. Amennyiben a síremlék, sírbolt állítója (örököse) ismeretlen, úgy a felhívást a temető hirdetőtábláján 90 napra ki kell függeszteni. A helyreállításról saját költségén a jogosult hozzátartozó köteles gondoskodni. Ha a felhívásra a síremléket vagy a sírboltot nem állítják helyre, a település jegyzője a temető üzemeltetőjének kérelmére elrendeli a síremlék, sírbolt eltávolítását, illetőleg a sírboltba a további temetést eltilthatja. A temetőben lévő létesítmények biztonságos

6 voltát az üzemeltető folyamatosan köteles ellenőrizni. 6 Rátemetés esetén a lebontott síremléket április 1. és november 30. között a temetéstől számított 60 napon belül, december 1. és március 31. között 90 napon belül helyre kell állítani. V. A temető őrzése, biztonsági feladatok A temető kerítését folyamatosan karban kell tartani. Amennyiben valahol megbontják, a helyreállításáról haladéktalanul gondoskodni kell, hogy a temetőbe csak a kapun keresztül lehessen bejutni. A karbantartás az üzemeltető feladata. A temető területéről sírkövet, síremléket, fejfákat kiszállítani csak az üzemeltető írásbeli engedélyével lehet. A kiszállítás előtt a jogosultságot az üzemeltető köteles ellenőrizni. Zamárdi február Urbán Miklós GAMESZ vezető

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 4/146-1/2010. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet

Részletesebben

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1.

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1. Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT Polgárdi, 2008. február 1. 1.. Bevezető rendelkezések 1. A temető a Polgárdi Római Katolikus Egyházközség

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 52-67 Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság

Részletesebben

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető:

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető: TEMETŐSZASÁLYZAT (a vastagon szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A temetőszabályzatot kiadó plébánia neve: Római Katolikus Plébánia címe: 6120 Kiskunrnajsa, Iskola u. 2. a temető

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl 1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl Az Országgyûlés az elhunyt személyek emlékének méltó megõrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről a 8/2001.(V.14.) sz. a 1/2003. (I.20.) sz. rendelettel és a 28/2004. (XII.13.) sz. rendelettel

Részletesebben

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra Szakmai támogatók: Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület Magán Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete Temetőkertészek és Temetőfenntartók Egyesülete Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János

Részletesebben

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 5/2015./ V. 06./ R e n d e l e t e

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 5/2015./ V. 06./ R e n d e l e t e KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: nyílt 5/2015./ V. 06./ R e n d e l e t e a közterületek tisztántartásáról Vatta Község

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL Hatályos: 2013. augusztus 29-től Sávoly Község Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2002. (XII. 30.) RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL ÉS A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

1./2009. számú Igazgatói utasítás SZABÁLYZAT A CSEPELI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL

1./2009. számú Igazgatói utasítás SZABÁLYZAT A CSEPELI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL 1./2009. számú Igazgatói utasítás SZABÁLYZAT A CSEPELI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL I. Általános rész 1. A szabályzat kiadásának célja A Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft által üzemeltetett piac működési

Részletesebben

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a 14/2005.(XII.14.), 3/2010.(VI.23.), 3/2012.(V.02.)

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

( módosításokkal egységes szerkezetben )

( módosításokkal egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA Nagyrada Község Önkormányzatának 8/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról (Egységes szerkezetben a 9/204. (XI.28) /203.(IX.3) 8/203.(V.3.) /2009.(XII.7.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben