ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az állatok tartásáról szóló 41/2004. (XI. 15.) rendeletének felülvizsgálata alapján készített rendelet-tervezetet a Képviselő-testület a január 20-i ülésén első olvasatban megtárgyalta. A képviselők javaslatait, valamint a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság által kért módosításokat beépítettük a most előterjesztett rendelet-tervezetbe a következők szerint. A rendelet-tervezet szerinti II. állattartási körzet határa módosult oly módon, hogy Cinkotának a HÉV-en túli területét az I. állattartási körzethez csatoltuk. A kisállatok tartására vonatkozó szabályok kiegészültek azzal, hogy aki eddig is rendelkezett állattartási engedéllyel, annak 2015-ig új engedélyt kell kérnie, míg aki jelenleg engedély nélkül tart állatot, annak 201 l-ig az állattartáshoz engedélyt kell kérnie. Új szabályként kerül bevezetésre, hogy az állattartási engedély 5 évig érvényes, ezen időtartam lejártát megelőzően az állattartónak - szükség szerint - az engedélyt meg kell újíttatnia. Ennek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az új állattartási rendeletet elfogadni szíveskedjen. Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja ( ) önkormányzati rendeletét az állatok tartásáról. Budapest, január 27. (a döntéshozatal minősített szótöbbséget igényel az SZMSZ 17. (2) bekezdés a/ pontja alapján) > Kovács Raymund alpolgármester jegyző^ Melléklet: 1. sz.: rendelet-tervezet - 2. sz.: KKKB határozat kivonatok Tárgy: Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására

2 Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../... (...) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya (1) E rendelet hatálya kiterjed arra a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet állattartóra, aki Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén állatot tart. (2) Amennyiben az állat tulajdonosa kiskorú személy, e rendelet alkalmazásában állattartónak a kiskorú személy törvényes képviselőjét kell tekinteni. (3) Nem terjed ki e rendelet hatálya a veszélyes állatok, a vadonélő állatok, a veszélyes és veszélyesnek minősített ebek tartására, a védett és fokozottan védett, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmények hatálya alatt álló állatokra és állatfajokra, a cirkuszban, állatkiállításon, állatkereskedésben és a tudományos, kutatási, laboratóriumi vizsgálatokra tartott állatokra, továbbá a fegyveres erők és rendvédelmi szervek hivatalos célból tartott állataira. Hatásköri szabályok 2- (1) A Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben a hatáskörét a Polgármesterre ruházza át. (2) A Polgármester elsőfokú döntése ellen Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett fellebbezéssel lehet élni. Fogalmak és értelmező rendelkezések 3. E rendelet alkalmazása szempontjából: 1. Állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli;

3 2 2. Állattenyésztés: az állatok tenyész- és haszonértékét növelő célirányos tevékenységek összessége; 3. Egyéb, nem mezőgazdasági haszonállatként tartott állat: különösen nagy mara, mosómedve, ormányos medve; 4. írásbeli hozzájárulás: magánszemély, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet képviselője által tett, közokiratba (Pp ) vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba (Pp ) foglalt hozzájárulás; 5. Kisállat: baromfi (különösen: tyúk, gyöngytyúk, lúd, kacsa, pulyka, húsgalamb és egyéb díszbaromfi), prémes állat (különösen: házinyúl, nutria, csincsilla, angóranyúl, sarki és ezüstróka, nyérc); 6. Közvetlen szomszéd: többlakásos épület esetén az állattartás helyeként szolgáló lakás mellett közvetlenül található, valamint a lakással szemben, illetve egy lakószinttel alatta, valamint egy lakószinttel felette lévő további lakások használói (tulajdonosai, kezelői, haszonélvezői, bérlői); kertes családi ház esetén az állattartás helyeként szolgáló ingatlan oldalát és sarkát érintő, határoló ingatlanok használói (tulajdonosai, kezelői, haszonélvezői, bérlői); 7. Kutyaiskola: ebek kiképzése elkerített ingatlanon, rendszeres időbeosztásban. 8. Lakásban tartható állatok: macska, eb, díszmadár, díszhal, a kistestű emlős, továbbá a veszélyesnek nem minősülő hüllő, kétéltű és ízeltlábú; 9. Mezőgazdasági haszonállat: minden olyan kis- és nagyállat, amely élelmiszer, gyapjú, bőr vagy szőrme előállításához vagy egyéb mezőgazdasági, illetve kereskedelmi célra tenyésztett vagy tartott állat. 10. Nagyállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, juh, kecske, sertés; 11. Segítő kutya: a fogyatékossággal élő személyt az egyenlő esélyű hozzáféréshez fűződő joga gyakorlásában, önálló életvitelének elősegítésében, illetve veszélyhelyzet elhárításában segítő, habilitációs feladatokat ellátó kutya (különösen vakvezető kutya, mozgáskorlátozott személyt segítő kutya, hangot jelző kutya, rohamjelző kutya, személyi segítő kutya, terápiás kutya); 12. Sportcélú galamb: az a galamb, amelyet versenyeztetési céllal tartanak, illetve arra felkészítenek, valamint szabadidős, szórakoztató jellegű tevékenységben való részvételre készítenek fel és foglalkoztatnak; 13. Többlakásos épület: egynél több lakást tartalmazó épület; 14. Veszélyes állatok: a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 1. számú mellékletében felsorolt állatok. Az állattartási körzetek (1) E rendelet alkalmazásában az építési övezeteket a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló (a továbbiakban: KVSZ) mindenkor hatályos rendelete határozza meg. (2) Az építési övezetek jelen rendelet alkalmazásában az állattartás szabályozása szempontjából az alábbi körzetekre tagolódnak (1. számú melléklet): a) I. körzet: Az L4-es építési övezethez tartozó területek, valamint az azokhoz kapcsolódó külterületeknek a belterület határától számított 50 méteres sávja, kivéve a II. körzet területeit;

4 3 b) II. körzet: A Szilas-patak által, a Szabadföld út és a Simongát út mindkét oldala által határolt - és melletti - L4-es övezet, valamint az ezekhez kapcsolódó külterületeknek a belterület határától számított 50 méteres sávja; c) III. körzet: a KVSZ-ben meghatározott egyéb beépítésre szánt terület, a Szilaspatak menti védősáv területe, valamint az azokhoz kapcsolódó külterületeknek a belterület határától számított 50 méteres sávja. Védőtávolságok (1) Mezőgazdasági haszonállat azon ingatlanon tartható, ahol az alábbi védőtávolságok betarthatók. (2) A nagyállatok elhelyezésére szolgáló építmények minimális védőtávolsága: ásott kúttól: 15 m; fúrt kúttól: 5 m; közterülettől: 15 m; időszakos és állandó természetes felszíni vízfolyás mindkét oldalától: 50 m. (3) A kisállatok elhelyezésére szolgáló építmények minimális védőtávolsága: saját lakóépülettől: 5 m; ásott kúttól: 15 m; fúrt kúttól: 5 m; fürdőmedencétől: 5 m; közterülettől: 15 m; szomszédos lakó- vagy üdülőépülettől: 12 m; hátsó kerttől: 6 m. (4) Trágya és trágyáié csak zártrendszerű tárolóban tartható. A trágyatároló minimális védőtávolsága: ásott kúttól: 15 m; fúrt kúttól: 5 m; szomszédos lakó- vagy üdülőépülettől: 12 m; közterülettől: 15 m időszakos és állandó természetes felszíni vízfolyás mindkét oldalától: 15 m. II. fejezet A mezőgazdasági haszonállatok tartására vonatkozó eljárási szabályok Közös szabályok 6. (1) a) A mezőgazdasági haszonállat tartását kérelemre, a közvetlen szomszédok, valamint közös tulajdonban lévő ingatlan esetében a tulajdonostárs(ak) írásbeli hozzájárulásával a Polgármester engedélyezi, b) Amennyiben a közvetlen szomszédok közül csak az egyik szomszéd nem járul hozzá az állattartáshoz, akkor a Polgármester egyedi mérlegelés alapján dönt az állattartás engedélyezéséről az e rendeletben foglaltak maradéktalan betartása esetén.

5 4 (2) A mezőgazdasági haszonállattartására irányuló kérelmet az e rendelet 2. számú mellékletét képező nyomtatványon az abban meghatározott mellékletek egyidejű csatolásával kell benyújtani. Nagyállatok és 15 kg feletti egyéb, nem mezőgazdasági haszonállatként tartott állatok tartása 7- Az e rendeletben meghatározott I., II. és III. körzetben nagyállatok és 15 kg feletti nem mezőgazdasági haszonállatként tartott állatok nem tarthatók. Kisállatok és 15 kg alatti egyéb, nem mezőgazdasági haszonállatként tartott állatok tartása 8. (1) Kisállat és 15 kg alatti nem mezőgazdasági haszonállat nem tartható az e rendeletben meghatározott III. körzetben. (2) Kisállat és 15 kg alatti nem mezőgazdasági haszonállat engedéllyel: a) az e rendeletben meghatározott I. körzetben telkenként, fajonként legfeljebb 5 db, de összesen legfeljebb 20 db tartható és annak szaporulata három hónapos korig, b) az e rendeletben meghatározott II. körzetben telkenként, összesen legfeljebb 50 db tartható és annak szaporulata három hónapos korig. (3) Húsgalamb nem tartható az e rendeletben meghatározott III. körzetben. (4) Húsgalamb engedéllyel: a) az e rendeletben meghatározott I. körzetben legfeljebb 20 darab tartható, b) az e rendeletben meghatározott II. körzetben legfeljebb 50 darab tartható. (5) Nem minősül állattartásnak az alkalomszerű, egy hónapot meg nem haladó időtartamú legfeljebb két kisállat tartása. (6) Aki e rendelet hatálybalépésekor az e rendeletben meghatározott I. és II. körzetben engedély nélkül tart kisállatot és 15 kg alatti nem mezőgazdasági haszonállatot, annak legkésőbb március 1-jéig engedélyt kell kérnie az állattartásra. (7) Aki e rendelet hatálybalépésekor rendelkezik állattartási engedéllyel, annak legkésőbb március 1-jéig új engedélyt kell kérnie az állattartásra.

6 5 III. fejezet A nem mezőgazdasági haszonállatokra vonatkozó eljárási szabályok Sportcélú galamb tartása (1) Sportcélú galamb nem tartható az e rendeletben meghatározott III. körzetben. (2) Sportcélú galamb az e rendeletben meghatározott I. és II. körzetben legfeljebb 100 db tartható engedéllyel. (3) a) Sportcélú galamb tartását kérelemre, a közvetlen szomszédok, valamint közös tulajdonban lévő ingatlan esetében a tulajdonostárs(ak) írásbeli hozzájárulásával a Polgármester engedélyezi, b) Amennyiben a közvetlen szomszédok közül csak az egyik szomszéd nem járul hozzá az állattartáshoz, akkor a Polgármester egyedi mérlegelés alapján dönt az állattartás engedélyezéséről e rendeletben foglaltak maradéktalan betartása esetén. A lakásban tartható állatok tartása 10. (1) A lakásban tartható állatok - a macska és az eb kivételével - korlátlan számban tarthatók. (2) Az állattartó, vagy az állat ideiglenes felügyeletével megbízott személy gondoskodni köteles arról, hogy az állat a többlakásos épület közös használatú helyiségeit és egyéb részeit ne szennyezze. (3) Az állat által a többlakásos épület közös használatú helyiségeiben és egyéb részein okozott szennyeződés azonnali eltávolításáról az állat tartója, vagy az állat ideiglenes felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni. A macskák tartása 11. (1) Többlakásos épületben engedély nélkül lakásonként két macska tartható, továbbá azok szaporulata legfeljebb 3 hónapos korig. (2) Többlakásos épületek erkélyén, loggiáján, körfolyosóján, valamint közös használatú helyiségeiben tilos macskát tartani. (3) a) Többlakásos épületben a kettőnél több macska tartását kérelemre, a közvetlen szomszédok, valamint közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a tulajdonostárs(ak) írásbeli hozzájárulásával a Polgármester engedélyezi. A kérelmet az e rendelet 3. számú mellékletét képező nyomtatványon az abban meghatározott mellékletek egyidejű csatolásával kell benyújtani.

7 6 b) Amennyiben a közvetlen szomszédok közül csak az egyik szomszéd nem járul hozzá az állattartáshoz, akkor a Polgármester egyedi mérlegelés alapján dönt az állattartás engedélyezéséről e rendeletben foglaltak maradéktalan betartása esetén. Az ebek tartása 12. (1) Többlakásos épületben engedély nélkül lakásonként egy eb tartható, továbbá annak szaporulata 3 hónapos korig. (2) a) A többlakásos épület közös használatú udvarán eb csak valamennyi tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásával tartható. b) A többlakásos épület udvarának használatára érvényes tulajdonosi megállapodás esetén telekrészenként engedély nélkül egy eb tartható. (3) Családi házak udvarán, egyéb telkeken, telephelyeken engedély nélkül - a polgármester engedélyével rendelkező ebtenyésztők kivételével -, két eb tartható, továbbá azok szaporulata 3 hónapos korig. (4) Társbérlet, illetőleg bérlőtársi viszony esetén - a segítő kutya kivételével - a társbérlő és a bérlőtárs előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges, amit az engedélykérelemmel egyidejűleg kell benyújtani. (5) a) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározottól több eb tartását kérelemre, a közvetlen szomszédok, valamint közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a tulajdonostárs(ak) írásbeli hozzájárulásával a polgármester engedélyezi. A kérelmet az e rendelet 3. számú mellékletét képező nyomtatványon az abban meghatározott mellékletek egyidejű csatolásával kell benyújtani, b) Amennyiben a közvetlen szomszédok közül csak az egyik szomszéd nem járul hozzá az állattartáshoz, akkor a Polgármester egyedi mérlegelés alapján dönt az állattartás engedélyezéséről e rendeletben foglaltak maradéktalan betartása esetén. (6) Többlakásos épületek erkélyén, loggiáján, körfolyosóján, valamint közös használatú helyiségeiben tilos ebet tartani. 13. (1) Kutyaiskola, ebtenyészet csak engedéllyel működtethető. (2) Kutyaiskola, ebtenyészet létesítését kérelemre, a közvetlen szomszédok, valamint nem saját ingatlan és közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a tulajdonos(ok) vagy tulajdonostárs(ak), társbérlet, illetőleg bérlőtársi viszony esetén a társbérlő és a bérlőtárs előzetes írásbeli hozzájárulásával a jelen rendeletben meghatározottak pontos betartása esetén a polgármester engedélyezi. Az írásbeli hozzájárulást az engedélykérelemmel egyidejűleg kell benyújtani. A kérelmet kutyaiskola létesítése esetén az e rendelet 4. számú mellékletét képező nyomtatványon az abban meghatározott mellékletek egyidejű csatolásával, ebtenyészet létesítése esetén az e rendelet 5. számú mellékletét képező nyomtatványon az abban meghatározott mellékletek egyidejű csatolásával kell benyújtani.

8 7 (3) Kutyaiskola, ebtenyészet, állatotthon, állatmenhely, állatpanzió nem létesíthető, működtethető egészségügyi intézmény, gyógyfürdő, bölcsőde, oktatási intézmény, gyermekjátszótér, üzemi konyha, élelmiszeripari üzem, közületi és társadalmi rendeltetésű épület elhelyezésére szolgáló ingatlanokon, és ezek telekhatáraitól számított 100 méteren belül, továbbá L3, L4, L7 lakóövezetekben, I intézményi és IZ jelentős zöldfelületi intézményterületeken és ezek övezeti határaitól mért 50 méteren belül, valamint a szomszédos lakóépülettől számított 30 méteren belül. 14. Az eb szabadban való állandó tartására szolgáló helyét (különösen: kutyaház, kennel) úgy kell kialakítani, hogy az eb a szomszéd lakóépületét legfeljebb 2 méterre, a szomszéd kerítését pedig legfeljebb 1 méterre közelíthesse meg. 15. (1) Eb kizárólag a kiszabadulását, a kiharapását megakadályozó módon, bekerített, zárt helyen tartható. (2) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. 16. A kötelező veszettség elleni oltáskor az Önkormányzat nyakörvre szerelhető, az eb azonosítására alkalmas bilétát (továbbiakban: azonosító biléta) térítésmentesen biztosít a beoltott ebek részére. 17. Tilos ebet (a segítő kutya és az adott intézménynél vagyonvédelmi célból tartott eb kivételével) beengedni, illetve bevinni: a) játszótérre; b) olyan közparkba, közkertbe, ahol a játszótér nincs külön elkerítve; c) oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi intézmény területére; d) ügyfélforgalmat bonyolító közintézmény épületébe; e) élelmiszer-elárusító üzletbe; f) közfürdő területére. 18. (1) Közterületen, illetve többlakásos épület udvarán és közös használatú helyiségében - amennyiben a többlakásos épület házirendje másképp nem rendelkezik - ebet legfeljebb 2 m hosszú pórázon és - az 6. számú mellékletben felsorolt fajták kivételével - szájkosárral ellátva lehet vezetni. (2) Közterületen, többlakásos épület udvarán és közös használatú helyiségében az ebnek az e rendelet 16. -ban említett nyakörvre szerelt azonosító bilétát viselnie kell. (3) Az (1) bekezdés előírásait nem kell alkalmazni az 1. számú függelékben kijelölt kutyafuttatók területén, ahol az ebek póráz és szájkosár nélkül futtathatók.

9 8 IV. fejezet Szabálysértések 19. (1) Szabálysértést követ el és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki e rendelet 4. -a, 7. -a, 8. (l)-(4) bekezdése, 9. -a, 10. (2)-(3) bekezdése, 11. (1) bekezdése, 12. (l)-(3) bekezdése, 13. (1) és (3) bekezdése, 14. -a, 15. -a, 17. -a, valamint 18. (l)-(2) bekezdése szerinti előírásokat megszegi. (2) A szabálysértési eljárás keretében az állat(ok) elkobozható(k) a 7., a 8. (l)-(4) bekezdése, a 9., a 11. (1) bekezdése, a 12. (l)-(3), (5) bekezdése, a 13. (1) és (3) bekezdése, a 15., valamint a 18. (1) bekezdése szerinti előírások megsértése esetén. V. fejezet Vegyes és záró rendelkezések 20. (1) Aki e rendelet hatálybalépésekor engedéllyel tart nagyállatot - a sertés kivétel - az e rendeletben meghatározott I. körzetben, illetve aki engedély nélkül tart nagyállatot a külterületnek a belterület határától számított 50 méteres sávjában, annak december 3 l-ig az állattartást meg kell szüntetnie. (2) Aki e rendelet hatálybalépésekor engedéllyel tart sertést az e rendeletben meghatározott I. körzetben, illetve aki engedély nélkül tart sertést a külterületnek a belterület határától számított 50 méteres sávjában, annak december 31-ig a sertéstartást meg kell szüntetnie. (3) Aki e rendelet hatálybalépésekor engedéllyel tart nagyállatot az e rendeletben meghatározott II. körzetben, illetve aki engedély nélkül tart nagyállatot a külterületnek a belterület határától számított 50 méteres sávjában, annak 20)5. december 31-ig az állattartást meg kell szüntetnie. (4) Az állattartási engedély 5 évig jogosít állattartásra. A határidő lejártát megelőzően - szükség szerint - az engedélyt meg kell újítani. (5) Az e rendelettel szabálysértéssé nyilvánított cselekményt az elkövetés idején hatályban lévő rendelet alapján kell elbírálni. Ha a szabálysértés elbírálásakor hatályban lévő új rendelet szerint a cselekmény már nem minősül szabálysértésnek, vagy enyhébben bírálandó el, akkor az új rendeletet kell alkalmazni.

10 9 21. E rendelet március 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az állatok tartásáról szóló 41/2004. (XI. 15.) rendelete és Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az állatok tartásáról szóló 41/2004. (XI.15.) rendelet módosításáról szóló 32/2009. (VII.7.) rendelete. Ancsin László jegyző Kovács Péter polgármester

11 10 Általános indokolás A rendelet megalkotásának indoka az állattartók, valamint az állattartással érintett lakosok érdekei érvényesülésének elősegítése, továbbá annak biztosítása, hogy az állattartás mások - szomszédos lakások lakóinak, az ingatlanok használóinak, a közterületen tartózkodó polgároknak - nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse. A rendelet célja az, hogy az állat tartója az állat elhelyezése, táplálása, gyógykezelése, tisztán tartása, gondozása, képzése, nevelése és felügyelete, valamint az állat nyugalmának biztosítása során a jó gazda gondosságával járjon el, és az állat tartására vonatkozó, mindenkor hatályban lévő jogszabályi előírásokat és hatósági határozatban foglaltakat betartsa, valamint segítse elő az állattartási kultúra fejlesztését. Részletes indokolás 1. A rendelet hatályát állapítja meg. 2. A hatásköri szabályokat tartalmazza. 3. Fogalmakat és értelmező rendelkezéseket tartalmaz. 4. Megállapítja az állattartási körzeteket. 5. Az állatok elhelyezésére szolgáló építmények minimális védőtávolságairól rendelkezik. 6. A mezőgazdasági haszonállatok tartására vonatkozó közös szabályokat mondja ki. 7. A nagyállatok és a 15 kg feletti egyéb, nem mezőgazdasági haszonállatként tartott állatok tartásának szabályait foglalja magába. 8. A kisállatok és a 15 kg alatti egyéb, nem mezőgazdasági haszonállatként tartott állatok tartásának szabályait foglalja magába. 9. A sportcélú galamb tartásának szabályairól rendelkezik. 10. A lakásban tartható állatok tartásának szabályairól rendelkezik. 11. A macskák tartásának szabályairól rendelkezik Az ebek tartásának szabályairól rendelkezik. 19. A szabálysértéseket állapítja meg Vegyes és záró rendelkezéseket tartalmaz.

12

13 12 2. számú melléklet KÉRELEM mezőgazdasági haszonállatok tartására Alulírott (név). (leánykori név), személyigazolvány száma születési hely:. születési idő:.. állandó lakcíme: anyja szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok a polgármesterhez, hogy részemre az állattartást engedélyezni szíveskedjen. Az állat faja: fajtája: tervezett állomány nagysága: Az állattartás tervezett helye (ingatlan nyilvántartási adatok, hrsz, nagyság megjelölésével): Budapest, év hó nap kérelmező aláírása Melléklet: - építési telekről készült helyszínrajz. A helyszínrajzon fel kell tüntetni a lakó- vagy üdülőépület helyét, a szomszédos lakó- vagy üdülőépületek helyét, az állattartásra szolgáló épület, építmény, illetve kifutó helyét, méretét, valamint a telken belüli, és szomszédos lakóépületektől való távolságot. - Közvetlen szomszédok írásbeli hozzájárulása - nem saját (illetve közös) tulajdonú ingatlan esetén a tulajdonos(társ) írásbeli hozzájárulása

14 13 3. számú melléklet KÉRELEM ebtartás (macskatartás) engedélyezéséhez Alulírott (név) leánykori név: születési hely: születési idő: anyja szem. ig. szám: állandó lakcím: (tartózkodási hely: ) szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok a polgármesterhez, hogy részemre a hatályos állattartási rendeletben meghatározottnál több eb tartását engedélyezni szíveskedjen. Az ebtartás (macskatartás) tervezett helye (az ingatlan-nyilvántartási adatok, hrsz., alapterület megjelölésével): A tartani kívánt eb/macska száma (összesen) Az állatok adatai: I. Az eb/macska fajtája: II. Az eb/macska fajtája: III. Az eb/macska fajtája: IV. Az eb/macska fajtája: V. Az eb/macska fajtája: VI. Az eb/macska fajtája: Budapest, év hó nap kérelmező aláírása

15 14 Melléklet: - A közvetlen szomszédok írásbeli hozzájárulása - Társbérlet, illetőleg bérlőtársi viszony esetén - a segítő kutya kivételével - a társbérlő és a bérlőtárs előzetes írásbeli hozzájárulása - nem saját (illetve közös) tulajdonú ingatlan esetén a tulajdonostárs) írásbeli hozzájárulása - jogi személyiségű, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében aláírási címpéldány, valamint a társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonata, - a védőoltást igazoló eboltási igazolvány.

16 15 4. számú melléklet KÉRELEM Kutyaiskola működéséhez Alulírott (név) (leánykori név), személyigazolvány száma születési hely: születési idő: anyja állandó lakcíme: szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok a polgármesterhez, hogy részemre létesítését engedélyezni szíveskedjen. kutyaiskola 1. A kutyaiskola tervezett helye (ingatlan nyilvántartási adatok, hrsz, nagyság megjelölésével): 1. Oktatni kívánt ebek várható száma (db/hó): - 2. Az oktatási időszak megjelölése (naponta órától óráig) Budapest, év hó nap kérelmező aláírása Melléklet: - építési telekről készült helyszínrajz. A helyszínrajzon fel kell tüntetni a lakó- vagy üdülőépület helyét, a szomszédos lakó- vagy üdülőépületek helyét, az állattartásra szolgáló épület, építmény, illetve kifutó helyét, méretét, valamint a telken belüli, és szomszédos lakóépületektől való távolságot. Közvetlen szomszédok írásbeli hozzájárulása - nem saját (illetve közös) tulajdonú ingatlan esetén a tulajdonos(társ) írásbeli hozzájárulása

17 16 5. számú melléklet KÉRELEM Ebtenyészet működéséhez Alulírott (név) leánykori név: születési idő: szem. ig. szám: születési hely: anyja állandó lakcím: (tartózkodási hely: ) szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok a polgármesterhez, hogy részemre a ebtenyészet működését engedélyezni szíveskedjen. Az ebtenyészet helyszíne (az ingatlan-nyilvántartási adatok, hrsz., alapterület megjelölésével): A tenyészteni kívánt eb(ek) adatai: I. Az eb fajtája: II. Az eb fajtája: III. Az eb fajtája: IV. Az eb fajtája: V. Az eb fajtája: VI. Az eb fajtája: Budapest, év hó nap kérelmező aláírása

18 17 Melléklet: - A közvetlen szomszédok írásbeli hozzájárulása - Társbérlet, illetőleg bérlőtársi viszony esetén - a vizsgázott vakvezető kutya kivételével - a társbérlő és a bérlőtárs előzetes írásbeli hozzájárulása - nem saját (illetve közös) tulajdonú ingatlan esetén a tulajdonos(társ) írásbeli hozzájárulása, - jogi személyiségű, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében aláírási címpéldány, valamint a társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonata, a védőoltást igazoló eboltási igazolvány - törzskönyv

19 Amerikai eszkimó kutya Angol Cocker spániel Angol bulldog Ausztrál selyemszőrű terrier Ausztrál terrier Basenji Basset Hound Beagle Bedlington terrier Bichon frisé Bolognai pincs Brüsszeli griffon Cairn terrier Cavalier King Charles spániel Coton de tulear Cseh terrier Csivava Francia bulldog Golden retriever Havannai pincs Jack Russel terrier Japán spániel Japán spicc Kerry blue terrier King Charles spániel Kis olasz agár Kis oroszlán kutya Kínai kopasz kutya Labrador retriever Lhasa apso Majompincs Magyar vizsla Máltai selyemszőrű kutya Manchester terrier Mopsz Német spicc; nagy, közepes, törpe Norfolk terrier Norwich terrier Papiilon Pekingi palota kutya Phaléne Pomerániai törpespicc Sealyham terrier Sheltie Si-cu Skót juhász Skót terrier

20 Skye terrier Tibeti spániel Tibeti terrier Törpe pincser Törpe Schnauzer Uszkár, törpe, közepes Volpino Welsh Corgi Welsh terrier West highland white terrier Yorkshire terrier

21 20 1. számú függelék Kijelölt kutyafuttatók Szent Korona lakótelepen a Tavirózsa tér és a Körvasút sor találkozása; A Budapesti út - Piros rózsa u. - Bányai Elemér u. - Kányavár u. - Remény u. - Szolnoki út közötti erdő; Havashalom park Karát utcai kutyafuttató; Jókai lakótelepen, a Jókai út közepén húzódó sáv Hunyadvár u. és Szilágyi M. u. közötti szakaszán;

22 Kivonat a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság január 18-i ülésén készült jegyzőkönyvéből Napirend 1. Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására Határozat 2/2010. (1.18.) KKKB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az állatok tartásáról szóló rendelet-tervezet záró rendelkezésében lévő szöveg úgy módosuljon, hogy a II. körzetben (Cinkotán) a nagyállatok tartása december 31-ig legyen lehetséges azzal, hogy nagyállatok tartására a továbbiakban engedély nem adható ki. Határidő: január 20-i Képviselő-testületi ülés Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök Szavazás: 7 igen - egyhangú Határozat 3/2010. (1.18.) KKKB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az állatok tartásáról szóló rendelet-tervezet 13. (3) bekezdését az alábbiakra módosítsa: Kutyaiskola, ebtenyészet, állatotthon, állatmenhely, állatpanzió nem létesíthető, működtethető egészségügyi intézmény, gyógyfürdő, bölcsőde, oktatási intézmény, gyermekjátszótér, üzemi konyha, élelmiszeripari üzem, közületi és társadalmi rendeltetésű épület elhelyezésére szolgáló ingatlanokon, és ezek telekhatáraitól számított 100 méteren belül, továbbá L3, L4, L7 lakóövezetekben, I intézményi és IZ jelentős zöldfelületi intézményterületeken és ezek övezeti határaitól mért 50 méteren belül, valamint a szomszédos lakóépülettől számított 30 méteren belül. Határidő: január 20-i Képviselő-testületi ülés Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök Szavazás: 7 igen - egyhangú

23 Határozat 4/2010. (1.18.) KKKB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az állatok tartásáról szóló rendelet-tervezet 17. b) pontját az alábbiakra módosítsa: b) olyan közparkba, közkertbe, ahol a játszótér nincs külön elkerítve; Határidő: január 20-i Képviselő-testületi ülés Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök Szavazás: 7 igen - egyhangú Határozat 5/2010. (1.18.) KKKB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága az állatok tartásáról szóló rendelet-tervezetet a fenti módosító javaslatokkal a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Határidő: január 20-i Képviselő-testületi ülés Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök Szavazás: 7 igen - egyhangú Kaszás Gábor sk. jegyzőkönyv-hitelesítő Gilyén Ince sk. bizottsági elnök A kivonat hiteléül: Budapest, január 19.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kihirdetve: 2006. november 30. Józan Judit jegyző Módosítva: Hatályos: 19/2009. (V.28.)

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete. a helyi állattartásról

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete. a helyi állattartásról Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete a helyi állattartásról Nagyhalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására. Tisztelt Képviselő-testület!

ALPOLGÁRMESTERE. Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 12/2015.(V.13.) rendelettel módosított 26/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelete az állattartásról (Egységes szerkezetben) Kunhegyes Város Önkormányzati

Részletesebben

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Kisbér Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát meghatározó 1949. évi XX. tv. 44./A.

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.), 19/2012. (V.21.), 31/2012. (XI.05.) és 1/2013.(I.31.)

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól (8/2012.(V.31.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 24/2010.(VI. 30.) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 31/2010.(IX.15.) és a.../2012. (IV....) önkormányzati

Részletesebben

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzata

Részletesebben

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról 12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az 1990. évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az állatok

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Ezen rendelet 2000. március 29. napján kihirdetésre került. Kövegy, 2000. március 29. Dr Bagi Mária jegyző 1 Kövegy

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2012.10.01.-től Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 9/2012. (IV. 27.) ÖR, 15/2012. (X. 05.) ÖR egységes

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) rendelete az állattartásról Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete az állattartásról Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2010. (XI.05.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2010. (XI.05.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (XI.05.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő - testület)

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.) számú önkormányzati rendelettel) Abony Város

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1. az állattartás szabályairól.

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1. az állattartás szabályairól. VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1 az állattartás szabályairól. (Egységes szerkezetben!) Vásárosnamény Város Önkormányzatának (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Moha község Önkormányzati Képviselőtestület 5/2004/V.01./ számú rendelete az állatok tartásáról és védelméről. Moha község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 16/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az állattartásról 2 Lenti

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK PÉTERI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2004. (IX.29.) RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL [Egységes szerkezetben a módosító 13/2005. (IX.28.) és a 7/2012. (V.31.) számú önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t Készült Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat 2008. november 19-ei rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont Előterjesztés az állatok tartásáról szóló 31/2000.

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben Az állattartásról 1. A rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete. az állatok tartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete. az állatok tartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete az állatok tartásáról Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról Csörög Község Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÁLLATTARTÁSS HELYII SSZABÁLYAIIRÓL SSZÓLÓ 211/2003..((VIIII.. 03..)) KT.. sszzámú RENDELETÉNEK A 17/ /2005.(IX.. 01..)) RENDELETTEL,, valamint

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított az állattartás szabályozásáról szóló 13/1999.(XII.15.) rendelete egységes szerkezetben Eplény

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról. 1. A rendelet hatálya

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról. 1. A rendelet hatálya Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az állattartásról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról (egységes szerkezetben a 14/2012.(III.29.), 24/2012.(V.23.), 34/2012.(IX.27.) önkormányzati rendeletekkel)

Részletesebben

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET)

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) /2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) Gyermely község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete. a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól

Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete. a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól Dunakeszi Város Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete. az állattartásról

Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete. az állattartásról 1 Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete az állattartásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében megállapított jogkörét gyakorolva

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás

Részletesebben

UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e. Az állattartás helyi szabályairól 1

UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e. Az állattartás helyi szabályairól 1 UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e Az állattartás helyi szabályairól 1 Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Egységes szerkezetben a 10/2008. (IV.15.) 7/2010. (IV. 14.) 1/2011. (I.24.) és a 13/2012. (V.20.) és a 21/2012.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Általános rendelkezések

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Általános rendelkezések PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelete. az állatok tartásáról.

Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelete. az állatok tartásáról. Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelete az állatok tartásáról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 13/2004. (IV. 30.) ÖK. számú, 29/20004.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

16/2000. (XI.20.) számú rendelete. Általános rendelkezések

16/2000. (XI.20.) számú rendelete. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007.(IX.14) számú és a 10/2010. (XI.19) számú rendelettel módosított 16/2000. (XI.20.) számú rendelete az állatok tartásáról Csévharaszt Község

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (IX.24.) rendelet. Az állatok tartásáról

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (IX.24.) rendelet. Az állatok tartásáról JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (IX.24.) rendelet Az állatok tartásáról Jánossomorja Város Önkormányzatnak Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányának 44./A.

Részletesebben

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (VI.27.) sz. rendelete az állattartásról

Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (VI.27.) sz. rendelete az állattartásról Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (VI.27.) sz. rendelete az állattartásról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./VII.30./ rendelete. az állatok tartásáról.

Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./VII.30./ rendelete. az állatok tartásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./VII.30./ rendelete az állatok tartásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. október 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. október 25-i ülésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-072 : (53) 360-072 Előterjesztés előkészítésében részt vett: Hatósági és Építésügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Ügyrendi

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Szólád Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése és a

Részletesebben

25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések 1.

25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések 1. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 19.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 19.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 19.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 7/2008. (IV. 17.) rendelettel Fürged Község Önkormányzat

Részletesebben

Az állattartás helyi szabályairól

Az állattartás helyi szabályairól TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉGI Ö N K O R M Á N Y Z A T 13/2001. (XII.27.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület)

Részletesebben

Sármellék Önkormányza Képviselőtestülete. 6/1997.(XI. 15.) sz. rendelete

Sármellék Önkormányza Képviselőtestülete. 6/1997.(XI. 15.) sz. rendelete Sármellék Önkormányza Képviselőtestülete 6/1997.(XI. 15.) sz. rendelete Az állattartás szabályozásáról Sármellék Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése

Részletesebben

5/2007.(II.5.) BÉR község Önkormányzati rendelet. az állattartás helyi szabályairól

5/2007.(II.5.) BÉR község Önkormányzati rendelet. az állattartás helyi szabályairól 5/2007.(II.5.) BÉR község Önkormányzati rendelet az állattartás helyi szabályairól Bér Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az Alkotmány

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I/1- /2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Tarany Község Képviselő-testülete. 7/2004. (VIII.18.) számú rendelete. az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) I.

Tarany Község Képviselő-testülete. 7/2004. (VIII.18.) számú rendelete. az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) I. Tarany Község Képviselő-testülete 7/2004. (VIII.18.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Tarany Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1..

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1.. 6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL A rendelet hatálya 1.. Ez a rendelet Város1 Nagyközség közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, továbbá az ebek felügyeletével megbízott más

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT./2012. ( ) Önkormányzati rendelete A helyi állattartás szabályairól

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT./2012. ( ) Önkormányzati rendelete A helyi állattartás szabályairól ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT./2012. ( ) Önkormányzati rendelete A helyi állattartás szabályairól Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 17/2009. (III. 30.) rendelete a helyi állattartás szabályairól

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 17/2009. (III. 30.) rendelete a helyi állattartás szabályairól Egységes szerkezetbe foglalta: Szabó Adrián Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. február 27. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 17/2009. (III. 30.) rendelete a helyi állattartás

Részletesebben

Az állattartásról. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 14/1995. (V. 29.) számú rendelete. A rendelet kihirdetve:

Az állattartásról. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 14/1995. (V. 29.) számú rendelete. A rendelet kihirdetve: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/1995. (V. 29.) számú rendelete Az állattartásról A rendelet kihirdetve: Várpalota, 1995. május 29. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásáról Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére az állattartás helyi szabályairól

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Bélapátfalva Város Önkormányzat 1 /2007. (I.30 ) rendelete az állattartásról Egységes szerkezetben a 9/2012. (V. 15.) bélapátfalvai önkormányzati rendelettel I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Bélapátfalva Város

Részletesebben

Kaposmérő Községi Önkormányzat

Kaposmérő Községi Önkormányzat Kaposmérő Községi Önkormányzat 15/2004.(V.1.) önkormányzati r e n d e l e t e az állatok tartásáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2011. (II.16.) rendelettel.) Kaposmérő Község Önkormányzat

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2000. (IX.l4,.) önkormányzati rendeletet Az állattartásról. 1 Módosította a 12/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. május 30.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E.

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról. Általános rendelkezések 1.. 2..

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és

Részletesebben

Csór Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2005. (II.23.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Csór Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2005. (II.23.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Csór Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2005. (II.23.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a helyi

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2004. (IX.24.) rendelete

Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2004. (IX.24.) rendelete Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (IX.24.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 6/2005. (VI.15.), 10/2012.(IX.10) rendelettel.)

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2010. (...) önkormányzati RENDELETE. az állattartásról. (tervezet)

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2010. (...) önkormányzati RENDELETE. az állattartásról. (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010. (...) önkormányzati RENDELETE az állattartásról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Önkormányzati rendeletmódosítás az állattartás szabályairól

Önkormányzati rendeletmódosítás az állattartás szabályairól Kapuvár Város Polgármestere 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu napirendi pont: Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Ügyrendi és Kommunikációs

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend község Önkormányzat Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

Székesfehérvári CACIB 2015. június 21. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-21) Exportálás időpontja: 2015-05-31 20:09:38

Székesfehérvári CACIB 2015. június 21. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-21) Exportálás időpontja: 2015-05-31 20:09:38 Székesfehérvári CACIB 2015. június 21. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-21) Exportálás időpontja: 2015-05-31 20:09:38 2015-06-21 FCI I. Fajtacsoport 557 100 Ausztrál Kelpie 1 Groenendael 2 Győztes Kan 2

Részletesebben

Hatályos 2012. október 1-től

Hatályos 2012. október 1-től Pacsa Nagyközség Önkormányzat 11/2003.(VI.26.) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól 6/2004./IV.20.) sz., 16/2009.(XII.21.) sz. 15/2012.(V.24.), 20/2012.(IX.19.) önkormányzati rendelettel módosítottan

Részletesebben

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996. /VIII. 9. / ÖR. sz. rendelete az ebtartás szabályairól

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996. /VIII. 9. / ÖR. sz. rendelete az ebtartás szabályairól Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996. /VIII. 9. / ÖR. sz. rendelete az ebtartás szabályairól Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ 2004. (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Pusztaszemes Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Székesfehérvári CACIB 2015. június 21. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-21) Exportálás időpontja: 2015-06-17 20:02:19

Székesfehérvári CACIB 2015. június 21. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-21) Exportálás időpontja: 2015-06-17 20:02:19 Székesfehérvári CACIB 2015. június 21. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-21) Exportálás időpontja: 2015-06-17 20:02:19 2015-06-21 FCI I. Fajtacsoport 916 156 Ausztrál Kelpie 1 Groenendael 4 Győztes Kan 2

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Zsombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.28.), 12/2012.(V.31.) Ör., 16/2012.(IX.28.) rendeletével módosított 16/2007. (XI.30.) Ör. számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Részletesebben

2. Az ebekre vonatkozó bejelentési és nyilvántartási kötelezettség

2. Az ebekre vonatkozó bejelentési és nyilvántartási kötelezettség Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület 6/2016. (III.02.) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott eb- és macskatartás szabályairól Rétság Város Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Javaslat a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosítására

POLGÁRMESTERE. Javaslat a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosítására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

az állattartás helyi szabályairól

az állattartás helyi szabályairól BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2009. (XII.15.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Biri Község Önkormányzata az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete AZ ÁLLATTARTÁSRA SZOLGÁLÓ MELLÉKÉPÜLETEK ELHELYEZÉSÉNÉL BETARTANDÓ VÉDŐTÁVOLSÁGOKRÓL ÉS AZ ÁLLATTARTÁSSAL KAPCSOALTOS EGYÉB

Részletesebben

A Szeremle Községi Önkormányzat. 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4.

A Szeremle Községi Önkormányzat. 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4. 1 A Szeremle Községi Önkormányzat 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4. módosításokkal) A Szeremle Községi Önkormányzat az állategészségügyről szóló

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról.

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról. CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról. Csörög Község Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/ 2005. (X. 20.) önkormányzati rendelete az állatok tartásának helyi szabályairól

Sárvár város Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/ 2005. (X. 20.) önkormányzati rendelete az állatok tartásának helyi szabályairól Sárvár város Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/ 2005. (X. 20.) önkormányzati rendelete az állatok tartásának helyi szabályairól Sárvár város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az állattartással

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. október 17-i ülésére! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Az állatok tartására vonatkozó helyi szabályozás

Részletesebben

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól A Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat az állatok védelméről és kíméletéről

Részletesebben

Lókút községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 14/2003./ 12.12./ Kt. számú rendelete. az állattartásról

Lókút községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 14/2003./ 12.12./ Kt. számú rendelete. az állattartásról Lókút községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003./ 12.12./ Kt. számú rendelete az állattartásról A Lókút önkormányzat az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. Törvény és végrehajtási rendeletei,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Dombóvár város közigazgatási területére terjed ki.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Dombóvár város közigazgatási területére terjed ki. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2008.(VI.30.), 31/2009.(IX.10.) (egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról), 22/2012. (V. 30.) (az egyes önkormányzati rendeletek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére 6. NAPIREND Ügyiratszám: 2/685-3/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Az állattartás szabályairól szóló 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2004. /IV.30./ RENDELETE. Az állatok tartásáról.

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2004. /IV.30./ RENDELETE. Az állatok tartásáról. JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2004. /IV.30./ RENDELETE Az állatok tartásáról. Jászszentandrás község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

a helyi állattartás rendjéről /2005. X. 31. - /

a helyi állattartás rendjéről /2005. X. 31. - / 1 2004-10 10/2004(II. 16.) Budapest Főváros Terézváros önkormányzati rendelete a helyi állattartás rendjéről Módosítás: a) 24/2005. (IX. 19.) ör. /2005. X. 31. - / Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata

Részletesebben