ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az állatok tartásáról szóló 41/2004. (XI. 15.) rendeletének felülvizsgálata alapján készített rendelet-tervezetet a Képviselő-testület a január 20-i ülésén első olvasatban megtárgyalta. A képviselők javaslatait, valamint a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság által kért módosításokat beépítettük a most előterjesztett rendelet-tervezetbe a következők szerint. A rendelet-tervezet szerinti II. állattartási körzet határa módosult oly módon, hogy Cinkotának a HÉV-en túli területét az I. állattartási körzethez csatoltuk. A kisállatok tartására vonatkozó szabályok kiegészültek azzal, hogy aki eddig is rendelkezett állattartási engedéllyel, annak 2015-ig új engedélyt kell kérnie, míg aki jelenleg engedély nélkül tart állatot, annak 201 l-ig az állattartáshoz engedélyt kell kérnie. Új szabályként kerül bevezetésre, hogy az állattartási engedély 5 évig érvényes, ezen időtartam lejártát megelőzően az állattartónak - szükség szerint - az engedélyt meg kell újíttatnia. Ennek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az új állattartási rendeletet elfogadni szíveskedjen. Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja ( ) önkormányzati rendeletét az állatok tartásáról. Budapest, január 27. (a döntéshozatal minősített szótöbbséget igényel az SZMSZ 17. (2) bekezdés a/ pontja alapján) > Kovács Raymund alpolgármester jegyző^ Melléklet: 1. sz.: rendelet-tervezet - 2. sz.: KKKB határozat kivonatok Tárgy: Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására

2 Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../... (...) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya (1) E rendelet hatálya kiterjed arra a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet állattartóra, aki Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén állatot tart. (2) Amennyiben az állat tulajdonosa kiskorú személy, e rendelet alkalmazásában állattartónak a kiskorú személy törvényes képviselőjét kell tekinteni. (3) Nem terjed ki e rendelet hatálya a veszélyes állatok, a vadonélő állatok, a veszélyes és veszélyesnek minősített ebek tartására, a védett és fokozottan védett, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmények hatálya alatt álló állatokra és állatfajokra, a cirkuszban, állatkiállításon, állatkereskedésben és a tudományos, kutatási, laboratóriumi vizsgálatokra tartott állatokra, továbbá a fegyveres erők és rendvédelmi szervek hivatalos célból tartott állataira. Hatásköri szabályok 2- (1) A Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben a hatáskörét a Polgármesterre ruházza át. (2) A Polgármester elsőfokú döntése ellen Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett fellebbezéssel lehet élni. Fogalmak és értelmező rendelkezések 3. E rendelet alkalmazása szempontjából: 1. Állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli;

3 2 2. Állattenyésztés: az állatok tenyész- és haszonértékét növelő célirányos tevékenységek összessége; 3. Egyéb, nem mezőgazdasági haszonállatként tartott állat: különösen nagy mara, mosómedve, ormányos medve; 4. írásbeli hozzájárulás: magánszemély, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet képviselője által tett, közokiratba (Pp ) vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba (Pp ) foglalt hozzájárulás; 5. Kisállat: baromfi (különösen: tyúk, gyöngytyúk, lúd, kacsa, pulyka, húsgalamb és egyéb díszbaromfi), prémes állat (különösen: házinyúl, nutria, csincsilla, angóranyúl, sarki és ezüstróka, nyérc); 6. Közvetlen szomszéd: többlakásos épület esetén az állattartás helyeként szolgáló lakás mellett közvetlenül található, valamint a lakással szemben, illetve egy lakószinttel alatta, valamint egy lakószinttel felette lévő további lakások használói (tulajdonosai, kezelői, haszonélvezői, bérlői); kertes családi ház esetén az állattartás helyeként szolgáló ingatlan oldalát és sarkát érintő, határoló ingatlanok használói (tulajdonosai, kezelői, haszonélvezői, bérlői); 7. Kutyaiskola: ebek kiképzése elkerített ingatlanon, rendszeres időbeosztásban. 8. Lakásban tartható állatok: macska, eb, díszmadár, díszhal, a kistestű emlős, továbbá a veszélyesnek nem minősülő hüllő, kétéltű és ízeltlábú; 9. Mezőgazdasági haszonállat: minden olyan kis- és nagyállat, amely élelmiszer, gyapjú, bőr vagy szőrme előállításához vagy egyéb mezőgazdasági, illetve kereskedelmi célra tenyésztett vagy tartott állat. 10. Nagyállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, juh, kecske, sertés; 11. Segítő kutya: a fogyatékossággal élő személyt az egyenlő esélyű hozzáféréshez fűződő joga gyakorlásában, önálló életvitelének elősegítésében, illetve veszélyhelyzet elhárításában segítő, habilitációs feladatokat ellátó kutya (különösen vakvezető kutya, mozgáskorlátozott személyt segítő kutya, hangot jelző kutya, rohamjelző kutya, személyi segítő kutya, terápiás kutya); 12. Sportcélú galamb: az a galamb, amelyet versenyeztetési céllal tartanak, illetve arra felkészítenek, valamint szabadidős, szórakoztató jellegű tevékenységben való részvételre készítenek fel és foglalkoztatnak; 13. Többlakásos épület: egynél több lakást tartalmazó épület; 14. Veszélyes állatok: a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 1. számú mellékletében felsorolt állatok. Az állattartási körzetek (1) E rendelet alkalmazásában az építési övezeteket a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló (a továbbiakban: KVSZ) mindenkor hatályos rendelete határozza meg. (2) Az építési övezetek jelen rendelet alkalmazásában az állattartás szabályozása szempontjából az alábbi körzetekre tagolódnak (1. számú melléklet): a) I. körzet: Az L4-es építési övezethez tartozó területek, valamint az azokhoz kapcsolódó külterületeknek a belterület határától számított 50 méteres sávja, kivéve a II. körzet területeit;

4 3 b) II. körzet: A Szilas-patak által, a Szabadföld út és a Simongát út mindkét oldala által határolt - és melletti - L4-es övezet, valamint az ezekhez kapcsolódó külterületeknek a belterület határától számított 50 méteres sávja; c) III. körzet: a KVSZ-ben meghatározott egyéb beépítésre szánt terület, a Szilaspatak menti védősáv területe, valamint az azokhoz kapcsolódó külterületeknek a belterület határától számított 50 méteres sávja. Védőtávolságok (1) Mezőgazdasági haszonállat azon ingatlanon tartható, ahol az alábbi védőtávolságok betarthatók. (2) A nagyállatok elhelyezésére szolgáló építmények minimális védőtávolsága: ásott kúttól: 15 m; fúrt kúttól: 5 m; közterülettől: 15 m; időszakos és állandó természetes felszíni vízfolyás mindkét oldalától: 50 m. (3) A kisállatok elhelyezésére szolgáló építmények minimális védőtávolsága: saját lakóépülettől: 5 m; ásott kúttól: 15 m; fúrt kúttól: 5 m; fürdőmedencétől: 5 m; közterülettől: 15 m; szomszédos lakó- vagy üdülőépülettől: 12 m; hátsó kerttől: 6 m. (4) Trágya és trágyáié csak zártrendszerű tárolóban tartható. A trágyatároló minimális védőtávolsága: ásott kúttól: 15 m; fúrt kúttól: 5 m; szomszédos lakó- vagy üdülőépülettől: 12 m; közterülettől: 15 m időszakos és állandó természetes felszíni vízfolyás mindkét oldalától: 15 m. II. fejezet A mezőgazdasági haszonállatok tartására vonatkozó eljárási szabályok Közös szabályok 6. (1) a) A mezőgazdasági haszonállat tartását kérelemre, a közvetlen szomszédok, valamint közös tulajdonban lévő ingatlan esetében a tulajdonostárs(ak) írásbeli hozzájárulásával a Polgármester engedélyezi, b) Amennyiben a közvetlen szomszédok közül csak az egyik szomszéd nem járul hozzá az állattartáshoz, akkor a Polgármester egyedi mérlegelés alapján dönt az állattartás engedélyezéséről az e rendeletben foglaltak maradéktalan betartása esetén.

5 4 (2) A mezőgazdasági haszonállattartására irányuló kérelmet az e rendelet 2. számú mellékletét képező nyomtatványon az abban meghatározott mellékletek egyidejű csatolásával kell benyújtani. Nagyállatok és 15 kg feletti egyéb, nem mezőgazdasági haszonállatként tartott állatok tartása 7- Az e rendeletben meghatározott I., II. és III. körzetben nagyállatok és 15 kg feletti nem mezőgazdasági haszonállatként tartott állatok nem tarthatók. Kisállatok és 15 kg alatti egyéb, nem mezőgazdasági haszonállatként tartott állatok tartása 8. (1) Kisállat és 15 kg alatti nem mezőgazdasági haszonállat nem tartható az e rendeletben meghatározott III. körzetben. (2) Kisállat és 15 kg alatti nem mezőgazdasági haszonállat engedéllyel: a) az e rendeletben meghatározott I. körzetben telkenként, fajonként legfeljebb 5 db, de összesen legfeljebb 20 db tartható és annak szaporulata három hónapos korig, b) az e rendeletben meghatározott II. körzetben telkenként, összesen legfeljebb 50 db tartható és annak szaporulata három hónapos korig. (3) Húsgalamb nem tartható az e rendeletben meghatározott III. körzetben. (4) Húsgalamb engedéllyel: a) az e rendeletben meghatározott I. körzetben legfeljebb 20 darab tartható, b) az e rendeletben meghatározott II. körzetben legfeljebb 50 darab tartható. (5) Nem minősül állattartásnak az alkalomszerű, egy hónapot meg nem haladó időtartamú legfeljebb két kisállat tartása. (6) Aki e rendelet hatálybalépésekor az e rendeletben meghatározott I. és II. körzetben engedély nélkül tart kisállatot és 15 kg alatti nem mezőgazdasági haszonállatot, annak legkésőbb március 1-jéig engedélyt kell kérnie az állattartásra. (7) Aki e rendelet hatálybalépésekor rendelkezik állattartási engedéllyel, annak legkésőbb március 1-jéig új engedélyt kell kérnie az állattartásra.

6 5 III. fejezet A nem mezőgazdasági haszonállatokra vonatkozó eljárási szabályok Sportcélú galamb tartása (1) Sportcélú galamb nem tartható az e rendeletben meghatározott III. körzetben. (2) Sportcélú galamb az e rendeletben meghatározott I. és II. körzetben legfeljebb 100 db tartható engedéllyel. (3) a) Sportcélú galamb tartását kérelemre, a közvetlen szomszédok, valamint közös tulajdonban lévő ingatlan esetében a tulajdonostárs(ak) írásbeli hozzájárulásával a Polgármester engedélyezi, b) Amennyiben a közvetlen szomszédok közül csak az egyik szomszéd nem járul hozzá az állattartáshoz, akkor a Polgármester egyedi mérlegelés alapján dönt az állattartás engedélyezéséről e rendeletben foglaltak maradéktalan betartása esetén. A lakásban tartható állatok tartása 10. (1) A lakásban tartható állatok - a macska és az eb kivételével - korlátlan számban tarthatók. (2) Az állattartó, vagy az állat ideiglenes felügyeletével megbízott személy gondoskodni köteles arról, hogy az állat a többlakásos épület közös használatú helyiségeit és egyéb részeit ne szennyezze. (3) Az állat által a többlakásos épület közös használatú helyiségeiben és egyéb részein okozott szennyeződés azonnali eltávolításáról az állat tartója, vagy az állat ideiglenes felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni. A macskák tartása 11. (1) Többlakásos épületben engedély nélkül lakásonként két macska tartható, továbbá azok szaporulata legfeljebb 3 hónapos korig. (2) Többlakásos épületek erkélyén, loggiáján, körfolyosóján, valamint közös használatú helyiségeiben tilos macskát tartani. (3) a) Többlakásos épületben a kettőnél több macska tartását kérelemre, a közvetlen szomszédok, valamint közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a tulajdonostárs(ak) írásbeli hozzájárulásával a Polgármester engedélyezi. A kérelmet az e rendelet 3. számú mellékletét képező nyomtatványon az abban meghatározott mellékletek egyidejű csatolásával kell benyújtani.

7 6 b) Amennyiben a közvetlen szomszédok közül csak az egyik szomszéd nem járul hozzá az állattartáshoz, akkor a Polgármester egyedi mérlegelés alapján dönt az állattartás engedélyezéséről e rendeletben foglaltak maradéktalan betartása esetén. Az ebek tartása 12. (1) Többlakásos épületben engedély nélkül lakásonként egy eb tartható, továbbá annak szaporulata 3 hónapos korig. (2) a) A többlakásos épület közös használatú udvarán eb csak valamennyi tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásával tartható. b) A többlakásos épület udvarának használatára érvényes tulajdonosi megállapodás esetén telekrészenként engedély nélkül egy eb tartható. (3) Családi házak udvarán, egyéb telkeken, telephelyeken engedély nélkül - a polgármester engedélyével rendelkező ebtenyésztők kivételével -, két eb tartható, továbbá azok szaporulata 3 hónapos korig. (4) Társbérlet, illetőleg bérlőtársi viszony esetén - a segítő kutya kivételével - a társbérlő és a bérlőtárs előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges, amit az engedélykérelemmel egyidejűleg kell benyújtani. (5) a) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározottól több eb tartását kérelemre, a közvetlen szomszédok, valamint közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a tulajdonostárs(ak) írásbeli hozzájárulásával a polgármester engedélyezi. A kérelmet az e rendelet 3. számú mellékletét képező nyomtatványon az abban meghatározott mellékletek egyidejű csatolásával kell benyújtani, b) Amennyiben a közvetlen szomszédok közül csak az egyik szomszéd nem járul hozzá az állattartáshoz, akkor a Polgármester egyedi mérlegelés alapján dönt az állattartás engedélyezéséről e rendeletben foglaltak maradéktalan betartása esetén. (6) Többlakásos épületek erkélyén, loggiáján, körfolyosóján, valamint közös használatú helyiségeiben tilos ebet tartani. 13. (1) Kutyaiskola, ebtenyészet csak engedéllyel működtethető. (2) Kutyaiskola, ebtenyészet létesítését kérelemre, a közvetlen szomszédok, valamint nem saját ingatlan és közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a tulajdonos(ok) vagy tulajdonostárs(ak), társbérlet, illetőleg bérlőtársi viszony esetén a társbérlő és a bérlőtárs előzetes írásbeli hozzájárulásával a jelen rendeletben meghatározottak pontos betartása esetén a polgármester engedélyezi. Az írásbeli hozzájárulást az engedélykérelemmel egyidejűleg kell benyújtani. A kérelmet kutyaiskola létesítése esetén az e rendelet 4. számú mellékletét képező nyomtatványon az abban meghatározott mellékletek egyidejű csatolásával, ebtenyészet létesítése esetén az e rendelet 5. számú mellékletét képező nyomtatványon az abban meghatározott mellékletek egyidejű csatolásával kell benyújtani.

8 7 (3) Kutyaiskola, ebtenyészet, állatotthon, állatmenhely, állatpanzió nem létesíthető, működtethető egészségügyi intézmény, gyógyfürdő, bölcsőde, oktatási intézmény, gyermekjátszótér, üzemi konyha, élelmiszeripari üzem, közületi és társadalmi rendeltetésű épület elhelyezésére szolgáló ingatlanokon, és ezek telekhatáraitól számított 100 méteren belül, továbbá L3, L4, L7 lakóövezetekben, I intézményi és IZ jelentős zöldfelületi intézményterületeken és ezek övezeti határaitól mért 50 méteren belül, valamint a szomszédos lakóépülettől számított 30 méteren belül. 14. Az eb szabadban való állandó tartására szolgáló helyét (különösen: kutyaház, kennel) úgy kell kialakítani, hogy az eb a szomszéd lakóépületét legfeljebb 2 méterre, a szomszéd kerítését pedig legfeljebb 1 méterre közelíthesse meg. 15. (1) Eb kizárólag a kiszabadulását, a kiharapását megakadályozó módon, bekerített, zárt helyen tartható. (2) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. 16. A kötelező veszettség elleni oltáskor az Önkormányzat nyakörvre szerelhető, az eb azonosítására alkalmas bilétát (továbbiakban: azonosító biléta) térítésmentesen biztosít a beoltott ebek részére. 17. Tilos ebet (a segítő kutya és az adott intézménynél vagyonvédelmi célból tartott eb kivételével) beengedni, illetve bevinni: a) játszótérre; b) olyan közparkba, közkertbe, ahol a játszótér nincs külön elkerítve; c) oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi intézmény területére; d) ügyfélforgalmat bonyolító közintézmény épületébe; e) élelmiszer-elárusító üzletbe; f) közfürdő területére. 18. (1) Közterületen, illetve többlakásos épület udvarán és közös használatú helyiségében - amennyiben a többlakásos épület házirendje másképp nem rendelkezik - ebet legfeljebb 2 m hosszú pórázon és - az 6. számú mellékletben felsorolt fajták kivételével - szájkosárral ellátva lehet vezetni. (2) Közterületen, többlakásos épület udvarán és közös használatú helyiségében az ebnek az e rendelet 16. -ban említett nyakörvre szerelt azonosító bilétát viselnie kell. (3) Az (1) bekezdés előírásait nem kell alkalmazni az 1. számú függelékben kijelölt kutyafuttatók területén, ahol az ebek póráz és szájkosár nélkül futtathatók.

9 8 IV. fejezet Szabálysértések 19. (1) Szabálysértést követ el és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki e rendelet 4. -a, 7. -a, 8. (l)-(4) bekezdése, 9. -a, 10. (2)-(3) bekezdése, 11. (1) bekezdése, 12. (l)-(3) bekezdése, 13. (1) és (3) bekezdése, 14. -a, 15. -a, 17. -a, valamint 18. (l)-(2) bekezdése szerinti előírásokat megszegi. (2) A szabálysértési eljárás keretében az állat(ok) elkobozható(k) a 7., a 8. (l)-(4) bekezdése, a 9., a 11. (1) bekezdése, a 12. (l)-(3), (5) bekezdése, a 13. (1) és (3) bekezdése, a 15., valamint a 18. (1) bekezdése szerinti előírások megsértése esetén. V. fejezet Vegyes és záró rendelkezések 20. (1) Aki e rendelet hatálybalépésekor engedéllyel tart nagyállatot - a sertés kivétel - az e rendeletben meghatározott I. körzetben, illetve aki engedély nélkül tart nagyállatot a külterületnek a belterület határától számított 50 méteres sávjában, annak december 3 l-ig az állattartást meg kell szüntetnie. (2) Aki e rendelet hatálybalépésekor engedéllyel tart sertést az e rendeletben meghatározott I. körzetben, illetve aki engedély nélkül tart sertést a külterületnek a belterület határától számított 50 méteres sávjában, annak december 31-ig a sertéstartást meg kell szüntetnie. (3) Aki e rendelet hatálybalépésekor engedéllyel tart nagyállatot az e rendeletben meghatározott II. körzetben, illetve aki engedély nélkül tart nagyállatot a külterületnek a belterület határától számított 50 méteres sávjában, annak 20)5. december 31-ig az állattartást meg kell szüntetnie. (4) Az állattartási engedély 5 évig jogosít állattartásra. A határidő lejártát megelőzően - szükség szerint - az engedélyt meg kell újítani. (5) Az e rendelettel szabálysértéssé nyilvánított cselekményt az elkövetés idején hatályban lévő rendelet alapján kell elbírálni. Ha a szabálysértés elbírálásakor hatályban lévő új rendelet szerint a cselekmény már nem minősül szabálysértésnek, vagy enyhébben bírálandó el, akkor az új rendeletet kell alkalmazni.

10 9 21. E rendelet március 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az állatok tartásáról szóló 41/2004. (XI. 15.) rendelete és Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az állatok tartásáról szóló 41/2004. (XI.15.) rendelet módosításáról szóló 32/2009. (VII.7.) rendelete. Ancsin László jegyző Kovács Péter polgármester

11 10 Általános indokolás A rendelet megalkotásának indoka az állattartók, valamint az állattartással érintett lakosok érdekei érvényesülésének elősegítése, továbbá annak biztosítása, hogy az állattartás mások - szomszédos lakások lakóinak, az ingatlanok használóinak, a közterületen tartózkodó polgároknak - nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse. A rendelet célja az, hogy az állat tartója az állat elhelyezése, táplálása, gyógykezelése, tisztán tartása, gondozása, képzése, nevelése és felügyelete, valamint az állat nyugalmának biztosítása során a jó gazda gondosságával járjon el, és az állat tartására vonatkozó, mindenkor hatályban lévő jogszabályi előírásokat és hatósági határozatban foglaltakat betartsa, valamint segítse elő az állattartási kultúra fejlesztését. Részletes indokolás 1. A rendelet hatályát állapítja meg. 2. A hatásköri szabályokat tartalmazza. 3. Fogalmakat és értelmező rendelkezéseket tartalmaz. 4. Megállapítja az állattartási körzeteket. 5. Az állatok elhelyezésére szolgáló építmények minimális védőtávolságairól rendelkezik. 6. A mezőgazdasági haszonállatok tartására vonatkozó közös szabályokat mondja ki. 7. A nagyállatok és a 15 kg feletti egyéb, nem mezőgazdasági haszonállatként tartott állatok tartásának szabályait foglalja magába. 8. A kisállatok és a 15 kg alatti egyéb, nem mezőgazdasági haszonállatként tartott állatok tartásának szabályait foglalja magába. 9. A sportcélú galamb tartásának szabályairól rendelkezik. 10. A lakásban tartható állatok tartásának szabályairól rendelkezik. 11. A macskák tartásának szabályairól rendelkezik Az ebek tartásának szabályairól rendelkezik. 19. A szabálysértéseket állapítja meg Vegyes és záró rendelkezéseket tartalmaz.

12

13 12 2. számú melléklet KÉRELEM mezőgazdasági haszonállatok tartására Alulírott (név). (leánykori név), személyigazolvány száma születési hely:. születési idő:.. állandó lakcíme: anyja szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok a polgármesterhez, hogy részemre az állattartást engedélyezni szíveskedjen. Az állat faja: fajtája: tervezett állomány nagysága: Az állattartás tervezett helye (ingatlan nyilvántartási adatok, hrsz, nagyság megjelölésével): Budapest, év hó nap kérelmező aláírása Melléklet: - építési telekről készült helyszínrajz. A helyszínrajzon fel kell tüntetni a lakó- vagy üdülőépület helyét, a szomszédos lakó- vagy üdülőépületek helyét, az állattartásra szolgáló épület, építmény, illetve kifutó helyét, méretét, valamint a telken belüli, és szomszédos lakóépületektől való távolságot. - Közvetlen szomszédok írásbeli hozzájárulása - nem saját (illetve közös) tulajdonú ingatlan esetén a tulajdonos(társ) írásbeli hozzájárulása

14 13 3. számú melléklet KÉRELEM ebtartás (macskatartás) engedélyezéséhez Alulírott (név) leánykori név: születési hely: születési idő: anyja szem. ig. szám: állandó lakcím: (tartózkodási hely: ) szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok a polgármesterhez, hogy részemre a hatályos állattartási rendeletben meghatározottnál több eb tartását engedélyezni szíveskedjen. Az ebtartás (macskatartás) tervezett helye (az ingatlan-nyilvántartási adatok, hrsz., alapterület megjelölésével): A tartani kívánt eb/macska száma (összesen) Az állatok adatai: I. Az eb/macska fajtája: II. Az eb/macska fajtája: III. Az eb/macska fajtája: IV. Az eb/macska fajtája: V. Az eb/macska fajtája: VI. Az eb/macska fajtája: Budapest, év hó nap kérelmező aláírása

15 14 Melléklet: - A közvetlen szomszédok írásbeli hozzájárulása - Társbérlet, illetőleg bérlőtársi viszony esetén - a segítő kutya kivételével - a társbérlő és a bérlőtárs előzetes írásbeli hozzájárulása - nem saját (illetve közös) tulajdonú ingatlan esetén a tulajdonostárs) írásbeli hozzájárulása - jogi személyiségű, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében aláírási címpéldány, valamint a társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonata, - a védőoltást igazoló eboltási igazolvány.

16 15 4. számú melléklet KÉRELEM Kutyaiskola működéséhez Alulírott (név) (leánykori név), személyigazolvány száma születési hely: születési idő: anyja állandó lakcíme: szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok a polgármesterhez, hogy részemre létesítését engedélyezni szíveskedjen. kutyaiskola 1. A kutyaiskola tervezett helye (ingatlan nyilvántartási adatok, hrsz, nagyság megjelölésével): 1. Oktatni kívánt ebek várható száma (db/hó): - 2. Az oktatási időszak megjelölése (naponta órától óráig) Budapest, év hó nap kérelmező aláírása Melléklet: - építési telekről készült helyszínrajz. A helyszínrajzon fel kell tüntetni a lakó- vagy üdülőépület helyét, a szomszédos lakó- vagy üdülőépületek helyét, az állattartásra szolgáló épület, építmény, illetve kifutó helyét, méretét, valamint a telken belüli, és szomszédos lakóépületektől való távolságot. Közvetlen szomszédok írásbeli hozzájárulása - nem saját (illetve közös) tulajdonú ingatlan esetén a tulajdonos(társ) írásbeli hozzájárulása

17 16 5. számú melléklet KÉRELEM Ebtenyészet működéséhez Alulírott (név) leánykori név: születési idő: szem. ig. szám: születési hely: anyja állandó lakcím: (tartózkodási hely: ) szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok a polgármesterhez, hogy részemre a ebtenyészet működését engedélyezni szíveskedjen. Az ebtenyészet helyszíne (az ingatlan-nyilvántartási adatok, hrsz., alapterület megjelölésével): A tenyészteni kívánt eb(ek) adatai: I. Az eb fajtája: II. Az eb fajtája: III. Az eb fajtája: IV. Az eb fajtája: V. Az eb fajtája: VI. Az eb fajtája: Budapest, év hó nap kérelmező aláírása

18 17 Melléklet: - A közvetlen szomszédok írásbeli hozzájárulása - Társbérlet, illetőleg bérlőtársi viszony esetén - a vizsgázott vakvezető kutya kivételével - a társbérlő és a bérlőtárs előzetes írásbeli hozzájárulása - nem saját (illetve közös) tulajdonú ingatlan esetén a tulajdonos(társ) írásbeli hozzájárulása, - jogi személyiségű, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében aláírási címpéldány, valamint a társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonata, a védőoltást igazoló eboltási igazolvány - törzskönyv

19 Amerikai eszkimó kutya Angol Cocker spániel Angol bulldog Ausztrál selyemszőrű terrier Ausztrál terrier Basenji Basset Hound Beagle Bedlington terrier Bichon frisé Bolognai pincs Brüsszeli griffon Cairn terrier Cavalier King Charles spániel Coton de tulear Cseh terrier Csivava Francia bulldog Golden retriever Havannai pincs Jack Russel terrier Japán spániel Japán spicc Kerry blue terrier King Charles spániel Kis olasz agár Kis oroszlán kutya Kínai kopasz kutya Labrador retriever Lhasa apso Majompincs Magyar vizsla Máltai selyemszőrű kutya Manchester terrier Mopsz Német spicc; nagy, közepes, törpe Norfolk terrier Norwich terrier Papiilon Pekingi palota kutya Phaléne Pomerániai törpespicc Sealyham terrier Sheltie Si-cu Skót juhász Skót terrier

20 Skye terrier Tibeti spániel Tibeti terrier Törpe pincser Törpe Schnauzer Uszkár, törpe, közepes Volpino Welsh Corgi Welsh terrier West highland white terrier Yorkshire terrier

21 20 1. számú függelék Kijelölt kutyafuttatók Szent Korona lakótelepen a Tavirózsa tér és a Körvasút sor találkozása; A Budapesti út - Piros rózsa u. - Bányai Elemér u. - Kányavár u. - Remény u. - Szolnoki út közötti erdő; Havashalom park Karát utcai kutyafuttató; Jókai lakótelepen, a Jókai út közepén húzódó sáv Hunyadvár u. és Szilágyi M. u. közötti szakaszán;

22 Kivonat a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság január 18-i ülésén készült jegyzőkönyvéből Napirend 1. Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására Határozat 2/2010. (1.18.) KKKB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az állatok tartásáról szóló rendelet-tervezet záró rendelkezésében lévő szöveg úgy módosuljon, hogy a II. körzetben (Cinkotán) a nagyállatok tartása december 31-ig legyen lehetséges azzal, hogy nagyállatok tartására a továbbiakban engedély nem adható ki. Határidő: január 20-i Képviselő-testületi ülés Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök Szavazás: 7 igen - egyhangú Határozat 3/2010. (1.18.) KKKB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az állatok tartásáról szóló rendelet-tervezet 13. (3) bekezdését az alábbiakra módosítsa: Kutyaiskola, ebtenyészet, állatotthon, állatmenhely, állatpanzió nem létesíthető, működtethető egészségügyi intézmény, gyógyfürdő, bölcsőde, oktatási intézmény, gyermekjátszótér, üzemi konyha, élelmiszeripari üzem, közületi és társadalmi rendeltetésű épület elhelyezésére szolgáló ingatlanokon, és ezek telekhatáraitól számított 100 méteren belül, továbbá L3, L4, L7 lakóövezetekben, I intézményi és IZ jelentős zöldfelületi intézményterületeken és ezek övezeti határaitól mért 50 méteren belül, valamint a szomszédos lakóépülettől számított 30 méteren belül. Határidő: január 20-i Képviselő-testületi ülés Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök Szavazás: 7 igen - egyhangú

23 Határozat 4/2010. (1.18.) KKKB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az állatok tartásáról szóló rendelet-tervezet 17. b) pontját az alábbiakra módosítsa: b) olyan közparkba, közkertbe, ahol a játszótér nincs külön elkerítve; Határidő: január 20-i Képviselő-testületi ülés Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök Szavazás: 7 igen - egyhangú Határozat 5/2010. (1.18.) KKKB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága az állatok tartásáról szóló rendelet-tervezetet a fenti módosító javaslatokkal a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Határidő: január 20-i Képviselő-testületi ülés Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök Szavazás: 7 igen - egyhangú Kaszás Gábor sk. jegyzőkönyv-hitelesítő Gilyén Ince sk. bizottsági elnök A kivonat hiteléül: Budapest, január 19.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. október 17-i ülésére! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Az állatok tartására vonatkozó helyi szabályozás

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) rendelete az állattartásról Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.) számú önkormányzati rendelettel) Abony Város

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (IX. 01.) rendelete az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések Kerepes község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (III. 25.) rendelete az állattartásról, az állatok védelméről és kíméletéről egységes szerkezetben az azt módosító 5/2005.(II.24.), 23/2005.(X.27.),

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010.(VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartás helyi szabályairól 2010. Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.29.)

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az állattartásról. Általános rendelkezések

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az állattartásról. Általános rendelkezések 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartásról Siófok Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Rendelet száma: 7/2008. (X. 17.) Rendelet kihirdetésének napja: 2008. október 17. Rendelet

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE. az állattartásról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE. az állattartásról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE az állattartásról Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete az állatok tartásáról és kihajtásáról (Módosította a 14/2012.(VI.29.), a 11/2012.(V.31. KT. Rendelet) Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009.(XII.29.) Önk. rendelettel módosított 2/2009.(II.24.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Pilismarót Község

Részletesebben

Szentes Polgármesteri Hivatal A.l j e g y z õ j é t õ l

Szentes Polgármesteri Hivatal A.l j e g y z õ j é t õ l Szentes Polgármesteri Hivatal A.l j e g y z õ j é t õ l 14-25589/2006.szám. Tárgy: Szentes Város Önkormányzata Képviselõtestülete az állatok tartásáról szóló 20/2003. (IX.19.) Kt rendeletének m ó d o -

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 26- i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.)ÖK.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (IX.11.) rendelete az állatok tartásáról

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (IX.11.) rendelete az állatok tartásáról Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (IX.11.) rendelete az állatok tartásáról A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. 2. bekezdésében kapott felhatalmazással

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1 Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésének

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend község Önkormányzat Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL Az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel

Részletesebben

tilalma, Washingtoni Egyezmény hatálya alá tartozó állatok engedély nélküli tartása),

tilalma, Washingtoni Egyezmény hatálya alá tartozó állatok engedély nélküli tartása), Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (V.29.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselőtestület)

Részletesebben

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzata

Részletesebben

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Az állattartás általános szabályai

Az állattartás általános szabályai Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testülete 9/2002.(X.02). rendelete az állattartás szabályairól szóló 16/2000.(XI.20.) rendelet (egységes szerkezetben) Kistelek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zagyvaszántói Önkormányzat 17/2004. (IV.30.) rendelete az állattartásról EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Az azt módosító 10/2005.(IX.29.) és a 14/2008.(X.30.) rendelettel A Zagyvaszántói Önkormányzat az

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben