Szálkai Önkormányzat 4/2006. (III. 28.) rendelete az állatok tartásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szálkai Önkormányzat 4/2006. (III. 28.) rendelete az állatok tartásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben"

Átírás

1 Szálkai Önkormányzat 4/2006. (III. 28.) rendelete az állatok tartásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel az állategészségügyrl szóló évi CLXXVI. törvényben, az állatok védelmérl és kíméletérl szóló évi XXVIII. törvényben, az országos településrendezési és építési követelményekrl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben, továbbá a települési önkormányzat jegyzjének az állatok védelmével valamint az állatok tartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreirl szóló 245/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra - az alábbi rendeletet alkotja Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Szálka Község közigazgatási területén: a) minden olyan természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági társaságra és szervezetre, aki/amely állatot tart, vagy akinek/amelynek a tulajdonában (használatában, kezelésében, stb.) lév ingatlanon állatot tartanak; b) minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol állattartás folyik. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki: cirkuszra, állatkiállításra, állatvásárokra, lósporttelepre, nagyüzemi állattenyészt és állattartó telepre, gyepmesteri telepre, laboratóriumi kísérleti állattartásra, a fegyveres testületek és rendvédelmi szervek állattartására, valamint a veszélyes állatok tartására. 2. A rendelet alkalmazása szempontjából a) Haszonállat: aa) nagy haszonállat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér; ab) közép haszonállat: juh, kecske, sertés; ac) kis haszonállat: baromfi, húsgalamb, házinyúl, ad) prémes állat: nutria, csincsilla, angóranyúl, sarki és ezüstróka, nyérc és görény, ae) méh. b) Vadon él állat az Európai Tanácsnak a természetes élhelyek, valamint a vadon él állatok és növények védelmérl szóló 92/43/EGK irányelvében felsorolt, Magyarországon honos állat, amely a természetben él és szaporodik, kivétel a kalitkában tartott dísz- és énekesmadár, illetve a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM- NKÖM-BM együttes rendeletben felsorolt állatok. c) Kedvtelésbl és lakásban tartható állat: eb, macska, kedvtelésbl tartott díszmadár, díszhal, kistest rágcsáló (tengerimalac, aranyhörcsög, stb.), engedélyhez nem kötött hüll, valamint az egyedi eljárásban engedélyezett egyéb állategyed. d) Kisüzemi állattartásnak minsül az az állattartás, amely az 1. sz. mellékletben meghatározott állatlétszámot nem haladja meg. e) Nem minsül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra vásárolt, maximum10 napig zárt, illetve bekerített helyen tartott legfeljebb 10 db baromfi. f) Kutyasétáltatás fogalmán közterületen az állatnak pórázon történ vezetése értend.

2 2 g) Kutyafuttatásnak minsül az állatnak póráz és szájkosár nélküli szabadon engedése az erre kijelölt területen. h) rz-véd kutya az az eb, amelyet magán vagy társas vállalkozásban folytatott rzvéd szolgálat során alkalmaznak, illetve amelynek ilyen funkcióját az alkalmazó intézmény vezetje igazolja. i) Vakvezet az az eb, amelyet erre a célra speciálisan kiképeztek és a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége igazolvánnyal látott el. j) Jelz eb a halláskárosultak segítségét szolgálja, amelynek szükségességét szakorvosi igazolással kell bizonyítani. k) Zárt rendszer az a galambtartás, ahol az állattartó gondoskodik arról, hogy galambjai a tartásukra szolgáló térbl kiszállni nem tudnak. l) Foglalkozásszer ebtenyésztés: értékesítési céllal folytatott tevékenység, amelynek célja fajtatiszta ebegyedek szaporítása. m) Foglalkozásszer macskatenyésztés: értékesítési céllal folytatott tevékenység, amelynek célja fajtatiszta macskaegyedek szaporítása. Az állattartás általános szabályai 3. (1) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelel életfeltételekrl gondoskodni. (2) Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani állapotára. Biztosítani kell az egymásra veszélyt jelent, egymást nyugtalanító állatok elkülönített tartását. (3) Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelel rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenrzésérl. 4. (1) Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelel és biztonságos elhelyezésérl, szakszer gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. (2) A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani kell a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetségét. (3) A szabadban tartott állatot - különleges igényeit is figyelembe véve - védeni kell az idjárás káros hatásaitól és természetes ellenségeitl. Az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára az állattartó köteles az állat szükségleteihez igazodó, megfelel mozgásteret biztosítani. (4) A kedvtelésbl tartott állat ürülékét az állattartó a közterületrl köteles eltávolítani. (5) A gazdasági haszon céljából tartott állat tartása során elnyben kell részesíteni az állatkímél technológiákat. (1) Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartás következtében mások jogai és jogos érdekei sérelmet ne szenvedjenek, különös tekintettel a zajterhelésre, a leveg, a talaj, a felszíni és a felszín alatti vizek szennyezésére, valamint a káros rovarok és rágcsálók szaporodására. 5.

3 3 (2) Az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén a települési önkormányzat jegyzjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreirl szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. -ának (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyz az állattartást korlátozhatja, megtilthatja. Az állat kímélete, az állatkínzás tilalma 6. (1) Az állatnak tilos indokolatlan vagy elkerülhet fájdalmat, szenvedést vagy sérülést okozni, így különösen az állatot nem szabad: a) kínozni, b) emberre vagy állatra uszítani, illetleg állatviadalra idomítani, c) kényszertakarmányozásra fogni, kivéve az egészségügyi megfontolásból való kényszer táplálás esetét, d) a kíméletét nem biztosító módon mozgatni és szállítani, elhelyezni, e) a teljesítképességét felismerheten meghaladó teljesítményre kényszeríteni, f) természetellenes és önpusztító tevékenységre szoktatni. (2) Az (1) bekezdés a) pontja nem terjed ki az érett libatoll házilagos vagy az engedélyezett technológia szerint végzett tépésre, illetve a c) pontja a házilagos vagy az engedélyezett technológia szerinti liba- és kacsatömésre. 7. (1) Tilos az állat fizikai, pszichikai állapotának olyan megterhelése, küzdelemre késztetése egy másik állattal vagy emberrel, amely sérülést vagy halált okozhat (a továbbiakban együtt: állatviadal). Tilos az állatviadal szervezése, tartása, továbbá az állatviadalra fogadás szervezése, az állatviadalon való közremködés, részvétel, fogadáskötés. (2) Tilos állatviadal céljára a) állatot tartani, tenyészteni, kiképezni, idomítani, valamint más személynek átadni, vagy forgalmazni; b) építményt vagy földterületet, anyagi eszközt más személy rendelkezésére bocsátani. (3) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik a vadászatra alkalmazott állatnak külön jogszabály alapján történ kiképzésére, vadászaton való alkalmazására. 8. Az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes állat tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem szabad. Az állat elzése, elhagyása vagy kitétele tilos. Beavatkozás az állaton 9. (1) Az állaton fájdalommal vagy károsodással járó beavatkozást - az állat érdekében szükséges azonnali beavatkozások kivételével - kizárólag szakirányú végzettséggel, illetve az

4 4 állattartók körében szokásos beavatkozás esetében csak gyakorlattal rendelkez személy végezhet. (2) Beavatkozás érzéstelenítés nélkül csak akkor végezhet, ha az érzéstelenítés, illetleg az ehhez szükséges rögzítés legalább akkora fájdalommal járna, mint a beavatkozás. A gazdasági haszon céljából tartott állaton érzéstelenítés nélkül végezhet beavatkozásokról külön jogszabály rendelkezik. (3) Az állatkísérletekrl az állatok védelmérl és kíméletérl szóló évi XXVIII. törvény külön szabályai rendelkeznek. 10. (1) Az állat küllemének megváltoztatása érdekében, továbbá más, nem az állat egészsége vagy késbbi egészségkárosodásának megelzése céljából történ sebészeti beavatkozás - az ivartalanítás, valamint kutya esetében a Földmvelésügyi Minisztérium által elismert tenyészt szervezet tenyésztési programjában meghatározott küllemi elírások kialakítását biztosító sebészeti beavatkozás (fül-, illetve farokkorrekció) kivételével - nem végezhet. (2) Az állat megjelölésénél az állat számára legkisebb fájdalommal járó - külön jogszabályban meghatározott - megoldást kell alkalmazni. Az állat életének kioltása 11. Az állat életét elfogadható ok vagy körülmény nélkül kioltani nem szabad. Elfogadható oknak, körülménynek minsül különösen az élelmezési cél vágóállat esetében, a prém termelése a hagyományosan e célból tartott állat esetében, az állományszabályozás, a gyógyíthatatlan betegség, illetve sérülés, a fertz betegségek kontrollja, valamint az azok ellen való védekezés, a kártevk irtása, a másként el nem hárítható támadás megakadályozása és a tudományos kutatás. Kutya és macska tekintetében az élelmezési cél, illetve a prém termelése nem minsül elfogadható oknak, körülménynek. 12. (1) Az állat életének kioltása - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - kizárólag kábítás után történhet. (2) A kábítási kötelezettség nem vonatkozik a gerinctelen állatokra, a háztartásban élelmezési célra levágott baromfira, nyúlra, valamint arra az esetre, ha az állat életének kioltását szükséghelyzet indokolja. Ezekben az esetekben is gondoskodni kell azonban arról, hogy az állat életének kioltása szakszer gyorsasággal és a legkisebb szenvedéssel járjon. (3) Külön jogszabály rendelkezik az állati élet olyan módon történ kioltásáról, amelynél az elzetes kábítás nem kötelez, ha az eljárás azonnali teljes öntudatvesztést és érzéketlenséget vagy halált okoz. (4) A vágóállatok levágásának és leölésének esetében a vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi szabályairól szóló 9/1999. (I. 27.) FVM rendelet elírásait kell alkalmazni. 13. Aki a tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat elírásait megsérti, magatartásának súlyához,

5 5 ismétldéséhez igazodó mérték állatvédelmi bírságot köteles fizetni. Állatvédelmi bírság kiszabása helyett, illetve azzal egyidejleg az állattartót a hiányosságok kijavítására, illetve pótlására kell kötelezni. 14. (1) Szálka község belterületén - figyelemmel a település helyi sajátosságaira és hagyományaira is - csak jelen rendeletben felsorolt állatok, valamint lakásban kedvtelésbl tartott díszmadarak, díszhalak, kistest rágcsálók (tengerimalac, aranyhörcsög, stb.), engedélyhez nem kötött hüllk tarthatók. A Polgármester a felsorolt állatfajoktól eltér fajú kedvtelésbl tartott állat tartását is engedélyezheti az illetékes szakhatóságok hozzájárulásával egyedi eljárás keretén belül. Az egyedi engedély iránti kérelemben szerepeltetni kell a tartani kívánt állat fajtáját, a tartás célját, az elhelyezés módját, körülményeit. (2) Szálka község belterületén az egészségügyi, szociális intézmények, élelmiszer elállító, készít, illetve forgalmazó üzemek, vagy üzletek,valamint oktatási, nevelési, mveldési és egyházi intézmények telkének határától számított 1éteren belül tilos gazdasági haszonállatot tartani. (3) A község közigazgatási területén állatokat tartani csak a 2. számú mellékletben szerepl védtávolságok, valamint az állategészségügyi, közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok betartásával és a környez lakosság nyugalmának zavarása nélkül (zaj, bz, stb.) szabad. (4) TILOS gazdasági haszonállatot tartani lakóházban és annak nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségiben (alagsor, szuterén, pince, padlás, garázs, fáskamra, mosókonyha, stb.), kivéve a galambokat. (5) Az állatok tartására szolgáló, építési engedély köteles építmények és az ezekhez tartozó kiszolgáló létesítmények létesítése, kialakítása építési engedély alapján történhet, a 2. számú mellékletben szerepl védtávolságok, a közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok betartásával. (6) Meglév kiegészít funkciójú gazdasági épületet állattartásra csak a rendeltetés megváltoztatására irányuló építéshatósági engedély birtokában lehet felhasználni. (7) Az állatok tartására szolgáló létesítmények tisztaságát az állattartó köteles biztosítani, a 3. sz. mellékletben meghatározottak szerint takarítani, ferttleníteni, a káros rovarok irtásáról folyamatosan, a káros rágcsálók irtásáról szükség szerint, de évente legalább kétszer gondoskodni és az állattartás során az építésügyi, közegészségügyi, állategészségügyi, valamint a környezetvédelmi elírásokat folyamatosan betartani. (8) Az állattartó köteles gondoskodni állatainak megfelel tartásáról, takarmányozásáról és gondozásáról. Állatai egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi rendelkezéseket megtartani és az állatok megbetegedése esetén állatorvos igénybevételérl gondoskodni. (9) Az állattartás korlátozható vagy megtiltható, ha a tartás körülményei elzetes felhívás ellenére sem felelnek meg a vonatkozó jogszabályok elírásainak, vagy az engedélyezettl eltér számú és fajtájú állatot tartanak. Az állattartás korlátozásáról, megtiltásáról jogszabály eltér rendelkezése hiányában - a Polgármester rendelkezik. (10) A lebontásra kerül lakásokból - vagy egyéb okból - történ elköltözés esetén a tulajdonos köteles állatai elhelyezésérl gondoskodni. Amennyiben az állataira nem tart igényt, akkor elzetes bejelentés alapján, a felmerül költségek megtérítésével köteles a gyepmesterrel történ elszállításról gondoskodni. (11) Az állattartó köteles a 3. számú mellékletben foglaltak szerint a trágya (trágyalé) kezelését folyamatosan végezni.

6 6 15. (1) Foglalkozásszer eb- és macskatenyésztés, állatmenhely, állatpanzió, lovaglóiskola, prémes állattenyésztés kizárólag mködési engedély alapján folytatható. (2) Az állatmenhely és az állatpanzió létesítését az állatok védelmérl és kíméletérl szóló évi XXVIII. törvény 41. -ában foglaltak alapján a jegyz engedélyezi. Az állattartás közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi követelményei 16. Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségeket könnyen tisztítható, hézagmentes szilárd burkolattal kell ellátni. 17. Az állatok etetésére csak olyan takarmányt szabad felhasználni, amely az állat, illetve közvetve az ember egészségét nem veszélyezteti. Állattartási övezetek 18. (1) 1 Az állattartás szabályozása szempontjából a község az alábbi állattartási övezetekre tagozódik: I. Állattartási övezet:az sközség területén belül, a Petfi illetve Táncsics utcában a nyílt vízelvezet árokkal határos ingatlanok. Ebben az övezetben az ingatlan alapterületétl függetlenül - tilos a nagy haszonállatok karámos tartása! Nagy haszonállatból legfeljebb 2 db de kizárólag istállóban tartható-, továbbá legfeljebb 5 db közép, legfeljebb 100 db kishaszonállat, legfeljebb 30 db prémes állat, legfeljebb 5 db vadon él állat, legfeljebb 30 méhcsalád, valamint jelen rendeletben meghatározott korlátozásokkal eb és macska tartható. II. Állattartási övezet: sközség (Kossuth u., Petfi u., Táncsics u., Napfény u. és Erdalja u.) Ebben az övezetben legfeljebb 5 db nagy-, legfeljebb 10 db közép, legfeljebb 200 db kishaszonállat, legfeljebb 30 db prémes állat, legfeljebb 5 db vadon él állat, legfeljebb 30 méhcsalád, valamint jelen rendeletben meghatározott korlátozásokkal eb és macska tartható. III. Állattartási övezet: Istenvölgy Ebben az övezetben legfeljebb 200 db kishaszonállat, legfeljebb 30 db méhcsalád, valamint jelen rendeletben meghatározott korlátozásokkal eb és macska tartható, nagy- és közép haszonállat, vadon él állat, továbbá prémes állat nem tartható. IV. Állattartási övezet: belterület (Szilfás völgy, Széplak völgy) beépítetlen területek Ebben az övezetben állatok számbeli korlátozás nélkül tarthatók. (2) A község külterületén állatok számbeli korlátozás nélkül tarthatók. 1 Módosította a 6/2008. (XI.13.) szálkai ör. 1. -a. Hatályos december 1-tl.

7 7 (3) Szálka Község közigazgatási területén vadon él ragadozó állat, nem tartható. A haszonállattartás általános szabályai 19. (1) Az állattartó az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 34. -ának (1) bekezdése alapján köteles állattartási tevékenységérl (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, méhcsaládok esetén létszámtól függetlenül, baromfi- és nyúlállomány esetén száz egyed felett) a tevékenység megkezdésérl, illetve megszüntetésérl az állatállományt ellátó állatorvost, illetleg a jegyzt egyidejleg tájékoztatni. (2) Az állatszaporulat - valamennyi fajta esetében - az elválasztást követ legfeljebb 30. napig a tartható állatok számát nem érinti. (3) Jelen rendelet szerint megengedett állatlétszámot csak megfelel méret hígtrágya-, trágyaelhelyez terület megléte mellett lehet tartani. (4) Közterületen haszonállatot, valamint vadon él állatot csak pórázon (kötféken), az emberre, valamint állatra való veszélyességet meggátló módon lehet vezetni. Az I-III. állattartási övezetben (utcán, tereken, parkok területén, közutak mentén, sportpályákon stb.) haszonállatot, valamint vadon él állatot legeltetni és felügyelet nélkül hagyni tilos. (5) Az állatot közterületen felügyel személynek az állat által okozott szennyezdést haladéktalanul el kell távolítania. Az állattartással kapcsolatos hatásköri és eljárási szabályok 20. (1) E rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben els fokon átruházott hatáskörben a Polgármester jár el. (2) E rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyben folyó eljárásra a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben foglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényt (Ket.) kell megfelelen alkalmazni. Prémes állat tartása 21. (1) A prémes állat csak a Polgármester által kiadott hatósági engedély alapján, az abban meghatározott feltételekkel tartható. A hatósági engedély kiadásánál legalább a (2)-(7) bekezdésben meghatározott minimális követelményeknek teljesülniük kell. (2) A prémes állatokat csak kell szakértelemmel és tapasztalattal rendelkez személyek gondozhatják, akik képesek felismerni a betegségeket, megállapítani, ha az állomány veszélybe kerül és megtenni a szükséges intézkedéseket a káros körülmények megszüntetésére. (3) Az állatok egészségi állapotát nyugalmuk zavarása nélkül naponta ellenrizni kell. (4) A prémes állatok férhelye feleljen meg a faj különleges igényeinek, nyújtson védelmet az idjárás viszontagságai ellen, óvja az állatokat a lármától, rezgésektl, szennyez környezeti hatásoktól.

8 8 (5) A prémes állatoknak legyen elegend helyük, mozgásterük, érintkezhessenek fajtársaikkal. (6) A prémes állatokat naponta, szabályos idközökben etetni és itatni kell. (7) A prémes állatok nem tarthatók teljes sötétségben, sem vakító fényben. Természetes vagy mesterséges fénnyel kell szolgáltatni az állatok számára kedvez megvilágítást. (8) Az (1) bekezdés szerinti engedély kiadását megelzen be kell kérni az ÁNTSZ Szekszárd Városi Intézete, a hatósági állatorvos és Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Fépítészi Iroda Építési Osztályának szakmai véleményét. Az ebtartás szabályozása 22. (1) A község közigazgatási területén veszélyes, illetve veszélyesnek minsített eb nem tartható. (2) Többlakásos épületben, társasházban és ezek közös helyiségében, udvarán lakásonként 1 eb és egyszeri szaporulata 3 hónapos korig tartható, a közvetlen szomszédok, valamint az épületben lakók nyugalmának biztosításával. A tartási létszámon felül tartható még 1 db vakvezet kutya és egyszeri szaporulata 3 hónapos korig. (3) Szálka község igazgatási területén kertes lakó ingatlanonként legfeljebb 3 db eb és egyszeri szaporulata 3 hónapos korig tartható. A tartási létszámon felül tartható még 1 db vakvezet kutya és egyszeri szaporulata 3 hónapos korig. (4) Az e rendeletben meghatározottnál nagyobb számú ebet ingatlanonként maximum 5 dbot - és egyszeri szaporulatát 3 hónapos korig vadászat céljára, érvényes vadászjeggyel rendelkez személy tarthat. (5) Az ebtulajdonos köteles az ebet úgy tartani, - zárt helyen (kennelben) vagy körbe kerített ingatlanon - hogy az elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjon, mások nyugalmát ne zavarja, testi épségét ne veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon. Ezen állattartási szabályok megsértése esetén az állattartás korlátozására, illetve megtiltására a Polgári Törvénykönyvrl szóló évi IV. törvény 191. (1) bekezdése alapján a jegyz jogosult. (6) Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet ának (1) bekezdése alapján az eb tartója - a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtási, a vám- és pénzügyri szervek, a határrség kivételével - köteles az eb tartási helye szerint illetékes jegyznek bejelenteni, ha az állata a) a három hónapos kort elérte, b) elhullott vagy elveszett, c) tartási helye három hónapnál hosszabb idre megváltozott, vagy d) új tulajdonoshoz került. (7) A bejelentett ebekrl nyilvántartást kell vezetni, amelyben az ebtartó adatain kívül (név, lakcím) az eb azonosítási adatait (fajtáját, születési évét, nemét, színét, ha van, jelölési számát) és a veszettség elleni legutóbbi védoltás idpontját is fel kell tüntetni. (8) Az ebek nyilvántartásba vételével, valamint az ebek veszettség elleni kötelez védoltásának megszervezésével kapcsolatos hatósági hatásköröket a az állategészségügyrl szóló év CLXXVI. törvény alapján a jegyz gyakorolja. (9) A bejelentés alapján az eb nyilvántartásba vételével, valamint az ebek veszettség elleni kötelez védoltásának megszervezésével kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el. (10) A Polgármesteri Hivatal feladatellátása során az eb tulajdonosát az eb azonosítása céljából egyedi azonosító sorszámmal látja el. Az ebazonosító sorszám beszerzésének

9 9 költségei az állat tulajdonosát terhelik. Az eb tulajdonosa, illetve felügyeletével megbízott személy köteles az ebazonosító sorszámot az eb nyakörvén elhelyezni, s az azonosító sorszám elvesztése esetén annak pótlásáról gondoskodni. (11) Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természet, valamint nagytest ebet megkötés nélkül akkor lehet tartani, ha a bekerített és zárt helyrl történ kiszabadulása, illetve kiharapása biztos módon megakadályozható. A telek, ház, lakás, illetleg egyéb ingatlan bejáratán a harapós kutyára utaló megfelel figyelmeztet táblát szembetn módon el kell helyezni. (12) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani TILOS! (13) Az eb tulajdonosának kötelessége gondoskodni arról, hogy az eb tartási helyét, illetve az ingatlan határait felügyelet nélkül ne hagyhassa el. (14) Ebet épület erkélyén, folyosóján, balkonján tartani TILOS! 23. (1) Közterületen ebet sétáltatni - tiltó tábla hiányában - bárhol lehet. (2) Ebet közterületen futtatni tilos. (3) Ebet póráz nélkül közterületre kivinni tilos. (4) Közterületre veszélyes, illetve veszélyesnek minsített, nagytest, továbbá harapós, támadó, vagy kiszámíthatatlan természet ebet csak szájkosárral és pórázzal felszerelve, 18. életévét betöltött személy vihet ki. (5) Közterületen történ tartózkodás esetén a veszettség elleni oltást igazoló manyag lapocskát az eb nyakörvére ersítve kell tartani és azt szükség esetén (az ellenrzésre jogosult, illetve megharapott személy részére) fel kell mutatni. (6) Ebharapás esetén a tulajdonos vagy az eb felügyeletével megbízott személy köteles az ebet a harapástól számított 24 órán belül állatorvoshoz vinni, megvizsgáltatni és az arról szóló igazolást a sérelmet szenvedett személynek, illetve képviseljének a vizsgálatot követen haladéktalanul bemutatni. (7) Az eb tulajdonosa vagy az eb felügyeletével megbízott személy kötelessége gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet és a lakóház közös használatú területét, helyiségeit ne szennyezze (gyalogjárda, sétány, park, stb.). Az e területeken keletkezett szennyezdést köteles haladéktalanul eltávolítani. Ennek érdekében közterületen történ tartózkodás során az eb tulajdonosa, illetve felügyeletével megbízott személy köteles magánál tartani az e célra rendszeresített és alkalmas eszközöket (zacskó, lapát) és azt ellenrzés esetén bemutatni. (8) Ebek ürítése a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefügg tevékenységekrl szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 13. -ának (3) bekezdése alapján közterületen csak az erre kijelölt helyeken, továbbá a járda melletti víznyelbe engedhet meg. 24. (1) A vakvezet és rendrségi kutya kivételével tilos ebet beengedni, illetve bevinni: a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, élelmiszerüzembe élelmiszert árusító üzletbe, helyiségbe, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális, kulturális, egyházi intézmény területére, valamint kegyeleti helyre; b) ügyfélforgalmat lebonyolító középületbe; c) játszótérre, sportpályára; d) patakba, tóba, víztározóba, strandra.

10 10 (2) Az (1) bekezdés a) pontjában felsorolt létesítménybe, illetve területre, amennyiben az ingatlan védelme szükségessé teszi és a tartási feltételek biztosíthatók, az rz-véd kutyák bevihetk. (3) Élelmiszer szállítására szolgáló jármvön ebet szállítani TILOS! (4) Tömegközlekedési jármvön ebet csak szájkosárral, pórázzal és az érvényben lév utazási szabályok betartásával lehet szállítani. 25. (1) Eb tenyésztése a 30. -ban foglaltaknak megfelelen - csak engedély alapján folytatható, amire a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet elírásai az irányadóak. (2) Állatotthon létesítése, mködtetése és fenntartása engedélyköteles, amelyre az állatkert és az állatotthon létesítésének, fenntartásának, mködésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KÖM-FVM-NköM-BM együttes rendelet szabályait kell alkalmazni. 26. (1) rz-véd szolgálatot ellátó magánszemélyek, szervezetek ebtartásához elzetes engedély szükséges. Az engedélyt a Polgármester adja ki az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Szekszárdi Intézete és a hatósági állatorvos szakvéleményének figyelembevételével. Az engedély kiadására az érdekképviseleti szervek véleményének kikérését követen kerül sor. (2) Az engedélyben a jelen rendeletben, illetve egyéb vonatkozó jogszabályban meghatározott elírásokon túlmenen - a helyi körülményeket, a közvetlen környezet nyugalmát figyelembe véve - speciális feltételek betartására (pl. kerítés létesítése, zajártalommal szembeni védelem biztosítása, stb.) kötelezhet az ebtartó. 27. Amennyiben az eb tulajdonosa vagy a felügyeletével megbízott személy az ebtartásra vonatkozó szabályokat megszegi és elzetes írásbeli felszólítás ellenére sem tartja be azokat jogszabály eltér rendelkezése hiányában a Polgármester az eb tartását korlátozhatja, illetve megtilthatja. A macskatartás szabályozása 28. (1) Kertes családi házban és udvarán legfeljebb 5 db macska, illetleg egyszeri szaporulata 3 hónapos korig tartható, utána a meghatározott tartható létszámig csökkenteni kell az állományt. (2) Társasházban, többlakásos épületben és közös helyiségében, udvarán lakásonként legfeljebb 2 db macska és egyszeri szaporulata 3 hónapos korig tartható. (3) A macskatartásra egyebekben értelemszeren az ebtartásról szóló rendelkezések az irányadóak. A veszélyes állatok tartásának szabályai 29.

11 11 Veszélyes állat tartására a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII.13.) KÖM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet rendelkezései irányadók. Külön engedélyhez kötött állattartási módok 30. (1) Foglalkozásszer eb- és macskatenyésztés megkezdéséhez és folytatásához a Polgármester engedélye szükséges. (2) A foglalkozásszer eb- és macskatenyésztés megkezdésének és folytatásának engedélyezésére irányuló kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell: a) az eb- és macskatenyészt nevét, címét; b) a telephely megnevezését; c) a tenyészteni kívánt eb, illetleg macska fajtáját és azok nyilvántartott egyedeinek számát. (3) Az (1) bekezdés szerinti engedély kiadását megelzen be kell kérni: a) foglalkozásszer ebtenyésztés megkezdésére és folytatására irányuló kérelemnél a hatósági állatorvos, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fépítészi Irodájának Építési Osztálya, a Magyar Ebtenyésztk Országos Egyesülete Szekszárdi Önálló Jogú Szervezet; b) foglalkozásszer macskatenyésztés megkezdésére és folytatására irányuló kérelemnél a hatósági állatorvos, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fépítészi Irodájának Építési Osztálya szakmai véleményét. (4) Az (1) bekezdés szerinti engedély akkor adható meg, ha: a) az állattartás jogszabályban meghatározott feltételei biztosítottak; b) a foglalkozásszer eb- és macskatenyésztés megkezdése és folytatása nem sérti a köznyugalmat és nem veszélyezteti a környezet biztonságát. (5) Az engedély visszavonható, ha az engedélyes a jogszabályi elírásokat és az engedélyben elírt kötelezettségeit megsérti, illetleg a jogsért állapotot felhívás ellenére 15 napon belül nem szünteti meg. Az engedély visszavonását az érdekvédelmi szervezet is kezdeményezheti. Vegyes rendelkezések 31. (1) A gazdátlan, kóbor ebek befogásáról és a Gyepmesteri Telepre történ szállításáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. Az állat befogásáról az illetékes állatorvost értesíti. (2) Az állat rzésérl a befogást követ 8 nap elteltéig a Gyepmesteri Telepen a gyepmester gondoskodik. A befogott ebet - a tartás és a szállítás költségeinek megtérítését követen - igazolt tulajdonosa 8 napon belül kiválthatja. A 8 nap eltelte után a gyepmester a befogott állatot az állatmenhelyre szállítja. (3) Közterületen talált elhullott állatot a Polgármesteri Hivatalnak kell haladéktalanul bejelenteni.

12 12 (4) Közterületrl származó, valamint hatósági rendelkezésre leölt állatok hulláinak és hulladékainak elszállítása ügyében a leölést követen haladéktalanul, a bejelentéstl, illetve az észleléstl számított 24 órán belül a Polgármesteri Hivatal intézkedik. (5) Az állat tulajdonosa az állathullát, állati hulladékot annak elszállításáig köteles zárt helyen, illetve zárt göngyölegben tartani. (6) Az állati hulladékokat keletkezésüket követ 24 órán belül össze kell gyjteni és el kell szállítani állati hulladékgyjt helyre, vagy gyjt-átrakó telepre, vagy kezel és feldolgozó üzembe, állateledelt, mszaki terméket gyártó üzembe, biogáz- és komposztáló telepre, állati hulladéktemetbe vagy az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet szerint engedélyezett egyéb létesítménybe. Ez a kötelezettség az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állategészségügyi szabályairól szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 9. -ának (1) bekezdése szerint nem vonatkozik az elhullott, 50 kg-nál nem nagyobb össztömeg kedvtelésbl tartott állatokra, az elhullott baromfira, továbbá 3 hetesnél fiatalabb elhullott malacra, szopósbárányra, kecskegidára, borjúra, évente legfeljebb 50 kg össztömegig, továbbá azon állati hulladékokra, melyek szállítása jelents köz- vagy állat-egészségügyi kockázattal jár, ha azokat elföldelik. Ezen állatok hulláját az állattartó saját telkén haladéktalanul eláshatja, a szomszédos ingatlan határától mért legalább -es távolságra. Az állati hullát ferttlenít szerrel (mész, mésztej) kell leönteni és legalább 1 m vastag földréteggel kell befedni. Az elszállításról az állat tulajdonosa köteles gondoskodni, az elszállítással kapcsolatban felmerült költségek a tulajdonost terhelik. (7) Azon állati hullát, hulladékokat, melyek szállítása jelents köz- és/vagy állat-egészségügyi kockázattal jár, az állattartás helyén elásás vagy elégetés útján kell ártalmatlanná tenni. Amennyiben ez az állattartás helyén bármely okból - ideértve a tzgyújtás tilalmát is - lehetetlen, az állattartás helyéhez legközelebb es (az állategészségügyi hatóság által engedélyezett) helyen kell megtenni. Az elszállításról az állat tulajdonosa köteles gondoskodni, az elszállítással kapcsolatban felmerült költségek a tulajdonost terhelik. (8) A feldolgozott állati hulladékokat - az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 10. -ának (1) bekezdése alapján - az állat-egészségügyi és élelmiszerellenrz állomás engedélyének birtokában lehet szállítani, a jármveken egyértelmen jelezni kell a szállított anyag jellegét a következ felirat feltüntetésével: nem állati fogyasztásra csak égetésre (együttégetésre), állati hulladéktemetbe. (9) Aki Szálka közigazgatási területén veszett, vagy veszettségre gyanús kóbor ebet, vagy egyéb állatot észlel, köteles azt elssorban az állatorvosnak, vagy a Polgármesteri Hivatalnak haladéktalanul bejelenteni. Szabálysértési rendelkezések 32. Aki a) a rendeletben, illetleg egyedi engedélyben meghatározott darabszámot meghaladó állatot tart, b) csak engedéllyel tartható állatot engedély nélkül tart, c) az állattartás e rendeletben meghatározott közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi követelményeit megszegi, d) haszonállatot közterületen legeltet, illetleg azt felügyelet nélkül hagyja, e) jelen rendeletben meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget,

13 13 f) közterületre ebet póráz, illetleg veszélyes, illetve veszélyesnek minsített, továbbá nagytest, valamint harapós, támadó, vagy kiszámíthatatlan természet ebet póráz és szájkosár nélkül kienged, g) a felügyelete alatt álló állat által közterületen okozott szennyezdést nem távolítja el, h) a tulajdonában lév kutya nyakörvén a kutya közterületen történ tartózkodásakor nem helyezi el az eb azonosító sorszámát, illetleg védoltást igazoló manyag kártyáját, szabálysértést követ el és Ft-ig terjed pénzbírsággal sújtható. Záró rendelkezések 33. (1) E rendelet április 1-én lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésekor a rendelet rendelkezéseibe ütköz módon állattartást folytatók kötelesek február 28-ig 2 tevékenységüket jelen rendelet elírásainak megfelelen megváltoztatni. (3) 3 (4) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az állategészségügyrl szóló évi CLXXVI. törvény, az állatok védelmérl és kíméletérl szóló évi XXVIII. törvény, az állam és közbiztonságról szóló évi 17. tvr., a veszélyes és veszélyesnek minsített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997. (II. 26.) Korm. rendelet, a települési önkormányzat jegyzjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreirl szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet, az egyes szabálysértésekrl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet, a méhészetrl szóló 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet, a veszélyes és a veszélyesnek minsített eb tartása engedélyezésének díjáról szóló 15/1997. (II. 5.) BM rendelet, az ebek veszélyessé minsítésével összefügg szakhatósági eljárásról és az ebek egyedi azonosításának díjáról szóló 15/1997. (III. 5.) FM rendelet, az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet, a mezgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet, a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet, a termföldrl szóló évi LV. törvény és a vizek mezgazdasági eredet nitrátszennyezéssel szembeni védelmérl szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet idevonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Dr. Ferincz János aljegyz Záradék: A kihirdetés napja: március 28. módosította: a 6/2008. (XI.13.) szálkai ör. Pálfi János polgármester Dr. Ferincz János aljegyz 2 Módosította a 6/2008. (XI.13.) szálkai ör. 2. (2) bekezdése. Hatályos december 1-tl. 3 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 6/2008.(XI.13.) 2. (3) bekezdése. Hatálytalan december 1-tl.

14 14 a 4/2006. (III. 28.) rendelet 1. sz. melléklete A kisüzemi állattartás fogalma A rendelet alkalmazása szempontjából kisüzemi állattartásnak minsül az, ahol haszonállattartás folyik és az állatlétszám (db) nem haladja meg: 1260 m 2 -nél nagyobb m 2 -nél Ha a telek m 2 -nél nagyobbm m m 2 nagyobb nagy haszonállat közép haszonállat kis haszonállat prémes állat vadon él állat méhcsalád

15 15 a 4/2006. (III. 28.) rendelet 2. sz. melléklete Haszonállat elhelyezésére és állattartó épületekre vonatkozó szabályok 1. Új (jelen rendelet hatályba lépése napján végleges használatba vételi engedéllyel nem rendelkez) ingatlan esetén az állattartó épületek minimális védtávolsága: Megnevezés db szám Nagy haszonállat: Lakóépülettl Kerti csaptól Ásott kúttól Fúrt kúttól 3 db-ig; 3 db felett 1 20 m 1 20 m Közép haszonállat: 5 db-ig 5 db felett 1 20 m 1 20 m Kis haszonállat: 200 db-ig 200 db felett 1 20 m 1 Prémes állat 30 db-ig 30 db felett Vadon él állat 1 20 m 1 5 db-ig 5 db felett 1 20 m 1 20 m Méhcsalád 30 m telekhatártól 3 m 3 m 3 m A trágya- és trágyalétároló minimális védtávolsága lakóépülettl, kerti csaptól, ásott és fúrt kúttól egyaránt 20 m, vízfolyástól.

16 16 2. Régi (jelen rendelet hatályba lépése napján végleges használatba vételi engedéllyel rendelkez) ingatlan esetén az állattartó épületek minimális védtávolsága: Megnevezés db szám Nagy haszonállat: Lakóépülettl Kerti csaptól Ásott kúttól Fúrt kúttól 3 db-ig; 3 db felett 1 1 Közép haszonállat: 5 db-ig 5 db felett 1 1 Kis haszonállat: 200 db-ig 200 db felett 3 m Prémes állat 30 db-ig 30 db felett Vadon él állat 1 3 m 5 db-ig 5 db felett 1 1 Méhcsalád 30 m telekhatártól 3 m 3 m 3 m A trágya- és trágyalétároló minimális védtávolsága lakóépülettl, kerti csaptól, ásott és fúrt kúttól, valamint vízfolyástól egyaránt. Az egyes állattartási övezeteket, valamint az azokban tartható maximális állatlétszámot jelen rendelet 18. -a tartalmazza.

17 17 a 4/2006. (III. 28.) rendelet 3. sz. melléklete Útmutató az állattartás higiénéjéhez 1.) Az állatok tartására szolgáló gazdasági udvart a lakóház környékétl elkerítve, tisztán kell tartani. 2.) Az állatok tartására szolgáló építményeket (istálló, ól, ketrec, kifutó, stb.) rendszeresen, naponta legalább egyszer, de szükség esetén naponta többször kell takarítani. 3.) Az állattartásra szolgáló építményeteket szükség szerint, de legalább havonta egyszer meszeléssel (mésztejjel vagy mészporral, esetleg klórmésszel való behintéssel) és 2 %-os hypo oldattal kell ferttleníteni. 4.) Folyamatosan gondoskodni kell a szagártalom csökkentésérl, így különösen védnövényzet (él sövény, sr falomb, gyorsan növ futónövényekbl létesített lugas, stb.) ültetésével, rendszeres takarítással, a trágya mésztejes locsolásával, az alomanyag rendszeres cseréjével, a kellemetlen szagú takarmány fedett tárolásával. 5.) A rovarok elszaporodását napi rendszeres takarítással, kéthetente ferttlenítéssel és rovarirtó szerek (pl. Neo Mustox) használatával kell megakadályozni. 6.) Az állati trágyát naponta az ingatlanon létesített trágya- illetve trágyalé-tárolóba kell helyezni és a jogszabályokban által elírt szabályoknak megfelelen havonta rendszeresen üríteni. 7.) A trágya- és a trágyalé-tárolót az állattartás célját szolgáló melléképülettel egy idben kell megépíteni. 8.) Biztosítani kell, hogy a csapadékvíz ne folyjon a trágya- és trágyalé-tárolóba. A trágya kezelése, tárolása során úgy kell eljárni, hogy a talaj és a talajvíz ne szennyezdhessen. 9.) Trágyát csak zárt rendszer, szivárgásmentes, trágyalét pedig csak zárt rendszer, szivárgásmentes, fedett, felnyitható tetvel ellátott tárolóban lehet elhelyezni. 10.) A trágya- és trágyalétároló rtartalmát a tartott haszonállatok darabszáma és a tartástechnológia figyelembevételével kell meghatározni. A tároló kapacitásának alkalmasnak kell lennie legalább három hónap alatt termeldött trágya elhelyezésére.

18 18 a 4/2006. (III. 28.) rendelet 4. sz. melléklete Az állattartásra alkalmas épület meghatározása Az állatok tartására szolgáló épületekben az elírások szerint engedélyezhet állatlétszám tartható. Ennek megfelelen az állatok férhelyigénye: - csibe mélyalmon 8 hetes korig: db/m 2, - tojótyúk mélyalmon: 5-7 db/m 2, - tojótyúk ketrecben: db/m 2, - koca ellet: 2,25 x 2,4 m 2 /db - kocaszállás: 2,25 x 0,6 2 /db - hízó: 0,6 x 0,8 m 2 /db - szarvasmarha tartás: 6 m 2 /db - növendék szarvasmarha tartás: 3-2 /db - ló istállóban: 2 /db, valamint 100 m 2 karám (ezen max. 3 ló tartható, további lovanként ez 20%-kal növelend)

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól (8/2012.(V.31.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról Csörög Község Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kihirdetve: 2006. november 30. Józan Judit jegyző Módosítva: Hatályos: 19/2009. (V.28.)

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 9/2012. (IV. 27.) ÖR, 15/2012. (X. 05.) ÖR egységes

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete AZ ÁLLATTARTÁSRA SZOLGÁLÓ MELLÉKÉPÜLETEK ELHELYEZÉSÉNÉL BETARTANDÓ VÉDŐTÁVOLSÁGOKRÓL ÉS AZ ÁLLATTARTÁSSAL KAPCSOALTOS EGYÉB

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete. a helyi állattartásról

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete. a helyi állattartásról Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete a helyi állattartásról Nagyhalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról 12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az 1990. évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az állatok

Részletesebben

a helyi állattartás szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2009. október 2.)

a helyi állattartás szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2009. október 2.) BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10./ 2004. (IX.16.) rendelete a helyi állattartás szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2009. október 2.) Bakonypölöske Község

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 4/2006. (III. 28.) rendelete az állatok tartásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálkai Önkormányzat 4/2006. (III. 28.) rendelete az állatok tartásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálkai Önkormányzat 4/2006. (III. 28.) rendelete az állatok tartásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Szólád Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése és a

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2000. (IX.l4,.) önkormányzati rendeletet Az állattartásról. 1 Módosította a 12/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. május 30.

Részletesebben

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1..

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1.. 6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL A rendelet hatálya 1.. Ez a rendelet Város1 Nagyközség közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, továbbá az ebek felügyeletével megbízott más

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Kakucs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13./2001. (XI. 06.) sz. Rendelete Az állattartás szabályairól (módosítva a 14./2005. (IX. 15.) sz. Rendelettel) (egységes szerkezet) Kakucs község Önkormányzata

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete az állattartásról Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1. az állattartás szabályairól.

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1. az állattartás szabályairól. VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1 az állattartás szabályairól. (Egységes szerkezetben!) Vásárosnamény Város Önkormányzatának (a továbbiakban:

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Általános rendelkezések

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Általános rendelkezések PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999.(VII.05.) Kt. számú rendelete az állatok tartásáról. Bevezető rendelkezések

Sand Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999.(VII.05.) Kt. számú rendelete az állatok tartásáról. Bevezető rendelkezések Sand Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999.(VII.05.) Kt. számú rendelete az állatok tartásáról Sand Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET)

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) /2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) Gyermely község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Moha község Önkormányzati Képviselőtestület 5/2004/V.01./ számú rendelete az állatok tartásáról és védelméről. Moha község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzata

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E.

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 12/2015.(V.13.) rendelettel módosított 26/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelete az állattartásról (Egységes szerkezetben) Kunhegyes Város Önkormányzati

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Ezen rendelet 2000. március 29. napján kihirdetésre került. Kövegy, 2000. március 29. Dr Bagi Mária jegyző 1 Kövegy

Részletesebben

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Váckisújfalu Község Önkormányzatának 7/2003. (VI.24.) sz. rendelete az

Váckisújfalu Község Önkormányzatának 7/2003. (VI.24.) sz. rendelete az Váckisújfalu Község Önkormányzatának 7/2003. (VI.24.) sz. rendelete az Állatok tartásáról Váckisújfalu Község Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16 -a (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Váckisújfalu

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított az állattartás szabályozásáról szóló 13/1999.(XII.15.) rendelete egységes szerkezetben Eplény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásáról Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére az állattartás helyi szabályairól

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

20 / (XI. 15.) RENDELETE AZ EBEK TARTÁSÁRÓL

20 / (XI. 15.) RENDELETE AZ EBEK TARTÁSÁRÓL BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2002. (XI. 15.) RENDELETE AZ EBEK TARTÁSÁRÓL Balatonszemes Község Önkormányzatának 20/2002.(XI.25.) számú rendelete az ebek tartásáról Balatonszemes

Részletesebben

A Visegrádi Önkormányzat 12/ 2004. (VIII. 12.) ör. rendelete a helyi állattartás szabályairól

A Visegrádi Önkormányzat 12/ 2004. (VIII. 12.) ör. rendelete a helyi állattartás szabályairól A Visegrádi Önkormányzat 12/ 2004. (VIII. 12.) ör. rendelete a helyi állattartás szabályairól Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

43/2001. (12.18.) Kgy. sz. rendelet 1. Az állatok tartásáról

43/2001. (12.18.) Kgy. sz. rendelet 1. Az állatok tartásáról 43/2001. (12.18.) Kgy. sz. 1 Az állatok tartásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése alapján, illetve az országos településrendezési

Részletesebben

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete. az állatok tartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete. az állatok tartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete az állatok tartásáról Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

Pánd község önkormányzatának 10/2005./X.15./ számú rendelete a helyi állattartás szabályairól

Pánd község önkormányzatának 10/2005./X.15./ számú rendelete a helyi állattartás szabályairól Pánd község önkormányzatának 10/2005./X.15./ számú rendelete a helyi állattartás szabályairól Pánd Önkormányzat az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az állategészségügyről

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e az állatok tartásáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2004.(VIII. 30.) számú rendelettel

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben Az állattartásról 1. A rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) A rendeletet Dörgicse Községi Önkormányzat közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) A rendeletet Dörgicse Községi Önkormányzat közigazgatási területén kell alkalmazni. Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/ 2004. (VII.15.) Rendelete A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL szóló rendelet a 8/2008.(IX.19.) módosító rendelettel EGYSÉGES SZERKEZETBEN Dörgicse Községi

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (VI.27.) sz. rendelete az állattartásról

Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (VI.27.) sz. rendelete az állattartásról Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (VI.27.) sz. rendelete az állattartásról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t Készült Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat 2008. november 19-ei rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont Előterjesztés az állatok tartásáról szóló 31/2000.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 24/2010.(VI. 30.) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 31/2010.(IX.15.) és a.../2012. (IV....) önkormányzati

Részletesebben

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(VI.07.) rendelete az állattartás helyi szabályairól

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(VI.07.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(VI.07.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított

Részletesebben

Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (VII.19.) rendelete A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. I.

Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (VII.19.) rendelete A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. I. Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (VII.19.) rendelete A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL Balatonfőkajár Községi önkormányzat a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések 1.

25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések 1. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2012.10.01.-től Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2010. (...) önkormányzati RENDELETE. az állattartásról. (tervezet)

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2010. (...) önkormányzati RENDELETE. az állattartásról. (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010. (...) önkormányzati RENDELETE az állattartásról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2005. /VII.1./ Önkormányzati rendelet 1, 23/2005./IX. 22./ Önkormányzati rendelet 2, 13/2012./V.24/ önkormányzati rendelettel 3 módosított 19/2004.

Részletesebben

A Szeremle Községi Önkormányzat. 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4.

A Szeremle Községi Önkormányzat. 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4. 1 A Szeremle Községi Önkormányzat 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4. módosításokkal) A Szeremle Községi Önkormányzat az állategészségügyről szóló

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(XII.21.) R e n d e l e t e. A helyi állattartás szabályairól

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(XII.21.) R e n d e l e t e. A helyi állattartás szabályairól 1 NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(XII.21.) R e n d e l e t e A helyi állattartás szabályairól 2 Nyírmada Város Önkormányzata az 1949. évi XX. tv. az Alkotmány 44/A..- ának

Részletesebben

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (VII.15.) Rendelete A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (VII.15.) Rendelete A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (VII.15.) Rendelete A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL Dörgicse Községi Önkormányzat az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő:

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő: Rád Községi Önkormányzat 10/2004 (09. 21.) rendelete az állatok tartásáról szóló 1996. évi 5. sz. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. Rád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete. az állattartásról

Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete. az állattartásról 1 Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete az állattartásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében megállapított jogkörét gyakorolva

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról. Általános rendelkezések 1.. 2..

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ 2004. (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Pusztaszemes Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése

Részletesebben

10/ 2004. (VII. 15.) (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) I. Fejezet. Általános rendelkezések

10/ 2004. (VII. 15.) (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) I. Fejezet. Általános rendelkezések BALATONEDERICS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/ 2004. (VII. 15.) RENDELETE 1 A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Balatonederics Települési

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (III.25. ) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben*

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (III.25. ) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben* Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (III.25. ) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben* Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

ZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL

ZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18/1993. (X.22.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÁLLATOK TARTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL (A 6/2000. (IV.7.) és a 16/2003. (XI.7) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL

Részletesebben

6/1999. /III. 17./ Kt. sz. rendelete

6/1999. /III. 17./ Kt. sz. rendelete Nagykörű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/1999. /IX. 15/, 2/00. /I. 19./, 22/01. /XI. 22./, 1/03. /X. 28./, 14/08. (IX. 11.), 19/08. (XII. 17.) és a 17/09. (IX. 25.) önk. sz. rendeletével

Részletesebben

I. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások 1.

I. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1996. évi 13. számú önkormányzati rendelete a haszonállatok tartásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 16. -ában kapott, felhatalmazás

Részletesebben

TÁPIÓBICSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 10/ 2004. (VIII. 15.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL

TÁPIÓBICSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 10/ 2004. (VIII. 15.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL TÁPIÓBICSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 10/ 2004. (VIII. 15.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL Tápióbicske Önkormányzat az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az állategészségügyről

Részletesebben

UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e. Az állattartás helyi szabályairól 1

UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e. Az állattartás helyi szabályairól 1 UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e Az állattartás helyi szabályairól 1 Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./VII.30./ rendelete. az állatok tartásáról.

Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./VII.30./ rendelete. az állatok tartásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./VII.30./ rendelete az állatok tartásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Kistolmács Község Képviselő-testülete. 11/1999. (XII. 21.) sz. rendelete. az állattartásról. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Kistolmács Község Képviselő-testülete. 11/1999. (XII. 21.) sz. rendelete. az állattartásról. (módosításokkal egységes szerkezetben) Kistolmács Község Képviselő-testülete 11/1999. (XII. 21.) sz. rendelete az állattartásról (módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. A rendelet célja, hogy a gazdasági élet követelményei,

Részletesebben

1.. /1/ A rendelet célja a haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok /a továbbiakban: állatok/ tartásának helyi szabályozása.

1.. /1/ A rendelet célja a haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok /a továbbiakban: állatok/ tartásának helyi szabályozása. Magyarszék Község Önkormányzat 7/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete A haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló 5/2008. (VI.3.) sz. rendelet módosításáról A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól A Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat az állatok védelméről és kíméletéről

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9./2004. (VIII. 26.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. I. Fejezet

Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9./2004. (VIII. 26.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. I. Fejezet Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9./2004. (VIII. 26.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL Vácduka Önkormányzata az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 29/2000. (XII. 27.) rendelete az állatok tartásáról a módosító 12/2004. (IV. 16.), 41/2004. (XI. 22.), 16/2005. (VIII. 29.), 15/2009. (III. 4.) és 30/2010.(XII. 20.)

Részletesebben

Domony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004 (VIlI. 26.) Rendelete A helyi állattartás szabályairól

Domony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004 (VIlI. 26.) Rendelete A helyi állattartás szabályairól Domony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004 (VIlI. 26.) Rendelete A helyi állattartás szabályairól Domony Község Önkormányzat az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról.

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról. CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról. Csörög Község Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 17/1997. (X. 07.) sz. önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 17/1997. (X. 07.) sz. önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 17/1997. (X. 07.) sz. önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Hatályba lépés napja: 1997. október 7. Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2. Az ebekre vonatkozó bejelentési és nyilvántartási kötelezettség

2. Az ebekre vonatkozó bejelentési és nyilvántartási kötelezettség Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület 6/2016. (III.02.) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott eb- és macskatartás szabályairól Rétság Város Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 19.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 19.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 19.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 7/2008. (IV. 17.) rendelettel Fürged Község Önkormányzat

Részletesebben

I.fejezet Általános rendelkezések

I.fejezet Általános rendelkezések Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004.(VII.29.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat az

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzat 7/2004. (VIII.02.) sz. Rendelete A helyi állattartás szabályairól. Általános rendelkezések

Felsőpakony Község Önkormányzat 7/2004. (VIII.02.) sz. Rendelete A helyi állattartás szabályairól. Általános rendelkezések Felsőpakony Község Önkormányzat 7/2004. (VIII.02.) sz. Rendelete A helyi állattartás szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzat az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2004. /IV.30./ RENDELETE. Az állatok tartásáról.

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2004. /IV.30./ RENDELETE. Az állatok tartásáról. JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2004. /IV.30./ RENDELETE Az állatok tartásáról. Jászszentandrás község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelete. az állatok tartásáról.

Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelete. az állatok tartásáról. Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelete az állatok tartásáról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 13/2004. (IV. 30.) ÖK. számú, 29/20004.

Részletesebben

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004. (VII.04.) rendelete

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004. (VII.04.) rendelete HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004. (VII.04.) rendelete az állattartásról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselőtestülete /Továbbiakban: Képviselőtestület/ az állategészségügyről

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete. a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól

Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete. a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól Dunakeszi Város Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zagyvaszántói Önkormányzat 17/2004. (IV.30.) rendelete az állattartásról EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Az azt módosító 10/2005.(IX.29.) és a 14/2008.(X.30.) rendelettel A Zagyvaszántói Önkormányzat az

Részletesebben

Lókút községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 14/2003./ 12.12./ Kt. számú rendelete. az állattartásról

Lókút községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 14/2003./ 12.12./ Kt. számú rendelete. az állattartásról Lókút községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003./ 12.12./ Kt. számú rendelete az állattartásról A Lókút önkormányzat az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. Törvény és végrehajtási rendeletei,

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) rendelete az állattartásról Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

5/2007.(II.5.) BÉR község Önkormányzati rendelet. az állattartás helyi szabályairól

5/2007.(II.5.) BÉR község Önkormányzati rendelet. az állattartás helyi szabályairól 5/2007.(II.5.) BÉR község Önkormányzati rendelet az állattartás helyi szabályairól Bér Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének /2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól ( Tervezet )

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének /2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól ( Tervezet ) Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének /2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól ( Tervezet ) Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK PÉTERI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2004. (IX.29.) RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL [Egységes szerkezetben a módosító 13/2005. (IX.28.) és a 7/2012. (V.31.) számú önkormányzati

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/ 2005. (X. 20.) önkormányzati rendelete az állatok tartásának helyi szabályairól

Sárvár város Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/ 2005. (X. 20.) önkormányzati rendelete az állatok tartásának helyi szabályairól Sárvár város Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/ 2005. (X. 20.) önkormányzati rendelete az állatok tartásának helyi szabályairól Sárvár város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az állattartással

Részletesebben

Nyáregyháza község önkormányzatának 1/2008. (II. 12.) számú rendelete a helyi állattartás szabályairól (egységes szerkezetben)

Nyáregyháza község önkormányzatának 1/2008. (II. 12.) számú rendelete a helyi állattartás szabályairól (egységes szerkezetben) Nyáregyháza község önkormányzatának 1/2008. (II. 12.) számú rendelete a helyi állattartás szabályairól (egységes szerkezetben) Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Magyar Köztársaság

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT./2012. ( ) Önkormányzati rendelete A helyi állattartás szabályairól

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT./2012. ( ) Önkormányzati rendelete A helyi állattartás szabályairól ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT./2012. ( ) Önkormányzati rendelete A helyi állattartás szabályairól Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Egységes szerkezetben a 10/2008. (IV.15.) 7/2010. (IV. 14.) 1/2011. (I.24.) és a 13/2012. (V.20.) és a 21/2012.

Részletesebben

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben 2.

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben 2. NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben 2. Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Az állattartás szabályairól

Részletesebben

Az ebekkel kapcsolatos feladatok, hatáskörök

Az ebekkel kapcsolatos feladatok, hatáskörök Az ebekkel kapcsolatos feladatok, hatáskörök 1) A települési önkormányzat kóbor állatok befogásával kapcsolatos feladata Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban

Részletesebben