Általános rendelkezések 1..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános rendelkezések 1.."

Átírás

1 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2009./XI.10./sz., és a 13/2009/IV.07./ számú rendeletekkel módositott köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló 19/2005/IX.27./sz.rendelete. /egységes szerkezet Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv /1/ bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv / bekezdés c) pontjában, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. 31. /2/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a települési környezet védelméről az alábbi rendeletet alkotja. Általános rendelkezések 1.. /1/ A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosíthatják a település környezet védelmével összefüggő feladatok eredményes végrehajtását. /2/ A rendelet hatálya Cserkeszőlő Község közigazgatási területére terjed ki. /3/ A rendelet személyi hatálya a közigazgatási határon belül valamennyi ingatlan tulajdonosára, kezelőjére vagy használójára, továbbá a község közigazgatási területén tartózkodókra terjed függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy illetve nem jogi személyiségű gazdasági társaság. /4/ Az e rendeletben szabályozott ügyekben, ha jogszabály másként nem rendelkezik az önkormányzat polgármestere jár el. Közterületek tisztán tartása 2. /1/ A közterületek rendszeres tisztán tartásáról a Cserkeszőlői Beruházó-, Építő és Karbantartó Közhasznú Társaság /továbbiakban Cserkei Beruházó-, és Építő KHT/, valamint az érintett ingatlan tulajdonosai gondoskodnak. /2/ Közutak - kivéve az Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság kezelésében lévő közutakat -,közparkok, közterek és játszóterek, valamint az ezeken keresztül vezető gyalogjáró tisztán tartása, síkosságmentesítése, a keletkező szemét összegyűjtése és az elszállításról való gondoskodás a Cserkei Beruházó-, és Építő KHT feladata. A hulladéktároló konténerekben elhelyezett szemét szállításáról a REMONDIS Kft gondoskodik szerződés alapján. Ennek keretében a Cserkei KHT elvégzi: a) a közutak, közterek, közparkok, játszóterek és az ezeket szegélyező járdák, a közterületen lévő árkok, és ezek műtárgyai tisztán tartása, az ott keletkezett szemét összegyűjtését és gondoskodik elszállításáról, 1

2 b) az utcai hulladékgyűjtő tartályok rendszeres kiürítését és tisztán tartását, továbbá gondoskodik a település belterületén megfelelő mennyiségű olyan szemétgyűjtő tartály elhelyezéséről, javításáról és pótlásáról, amely nem a Remondis Kft feladatát képezi. c)a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat a biztonságos közlekedési feltételek megvalósítása érdekében, d) zöldterületi, parkfenntartási munkákat. /3/ Az ingatlan tulajdonosa a közterület tisztán tartásával kapcsolatban köteles rendszeresen gondoskodni: a) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő terület - kivéve a rendszeres parkfenntartásba bevont területeket - gondozásról, tisztán tartásról, szemét - és gyommentesítésről - különös tekintettel a pollenallergiát okozó növények irtásáról - hóeltakarításról és síkosság mentesítésről, b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok ás más hulladékok eltávolításáról, c) beépítetlen telekingatlan, valamint a beépített ingatlanhoz tartozó terület tisztán tartásáról és gyommentesítéséről, d) a járdán felnövő növényzet kiirtásáról, valamint a telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről, továbbá az ingatlan előtti közterületen lévő fák és bokrok nyeséséről, /4/ A /3/ bekezdés a) pontja tekintetében rendszeres parkfenntartásba bevont terület, ahol a növények kiültetése, pótlása, a pázsit nyírása, öntözése, a fák és cserjék gondozása rendszeresen megtörténik. 3. /1/ Az üzlethelyiségek, elárusítóhelyek, vendéglátóipari egységek, középületek előtti közterületek előtti közterület állandó tisztántartása az üzemeltető, a használó kötelessége, függetlenül attól, hogy a szemét az üzleti tevékenységből származik-e. /2/ A fenti egységek tulajdonosai, használói, üzemeltetői kötelesek az árusítás során keletkezett hulladékot szemétgyűjtőbe elhelyezni és annak elszállításáról saját költségén gondoskodni. /3/ A település területén lévő utak, terek, továbbá a lakóépületekhez, középületekhez nem csatlakozó járdaszakaszok tisztántartásáról, hótól való megtisztításáról, síkosságának megszüntetéséről a Cserkei Beruházó-, Építő KHT gondoskodik. /4/ Vita esetén a /1/ és /2/ pontban meghatározott kötelezettségek teljesítése külön megállapodás hiányában a tulajdonos feladata. 2

3 4. /1/ A közterületen szemetelni, veszélyes hulladékot, állati tetemet, trágyát, fertőző vagy robbanásveszélyes anyagot, tűzveszélyes hulladékot vagy egyéb bármilyen jellegű környezetszennyező anyagot elhelyezni tilos. /2/ Közterületen építési, bontási anyagok ideiglenes tárolására igénybevenni csak a Polgármesteri Hivatal engedélyével szabad. /3/ Aki a tilalom ellenére közterületen salakot, építési, bontási anyagot engedély nélkül helyez el, köteles azt saját költségén elszállítani. Amennyiben ezen kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, a Polgármesteri Hivatal elrendelheti az elszállítást a kötelezett költségére. /4/ A közterület szennyezésével tilos az ott elhelyezett gyűjtőedényzetből szemetet kiönteni, szemetet kivenni, abban válogatni. /5/ A közterületen ivóvizet szolgáltató kutakat, közkifolyókat csak rendeltetésszerűen, ivóvíz vételére szabad használni. 5. /1/ A meglévő nyílt árok megszüntetése (feltöltése, betemetése) - beleértve az ingatlan előtti bejáró létesítését is csak külön engedély alapján lehetséges, amely tartalmazza a csapadékvíz elvezetés módját. /2/ Vízelvezető csatornákba, ásott kútba, közutakra csapadékvíz kivételével mindennemű szennyvíz bevezetése vagy kiöntése tilos. 6. /1/ A településen a szilárd és folyékony hulladék gyűjtését, elszállítását a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat külön rendelete értelmében kell elvégezni. /2/ Zöldterületen tilos a fák, cserjék, bokrok ágainak letördelése illetve mindennemű károsítása, a virágok szedése, a felszerelési tárgyak és építmények rongálása. Levegő védelme A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok 7. /1/ A lakóházakban megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben, csak arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni. /2/ A tüzelőberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb.) égetni tilos. 3

4 Hulladékégetésre vonatkozó szabályok 4 8. /1/ Hulladék égetése tilos. Kivétel a község belterületén lévő lakóházas vagy kert megjelölésű illetve külterületen a termőföldről szóló évi LV. törvény hatályba lépése előtt zártkertnek minősülő, és a tanya megjelölésű ingatlanon keletkezett kiszárított kerti avar, lomb, növényi maradvány fokozatos, kis mennyiségben történő az ingatlan telekhatárán belüli nyílt égetése. Kerti hulladékot égetés céljából elszállítani tilos. /2/ Ipari eredetű és kommunális hulladék (műanyag, gumi, vegyszer, festék illetve ezek maradékai) égetése tilos. Szabálysértési rendelkezések /1/. Szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki: 9. a) az általa használt, illetve a tulajdonát képező ingatlant nem műveli meg, nem tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg b) szemetet felhalmoz c) a gyűjtőedény és környékének tisztántartásáról (takarítás, fertőtlenítés) nem gondoskodik d) az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó és síkosságmentesítés) nem gondoskodik e) az ingatlan előtti árkot, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztositja. f) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt gazt nem írtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik g) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt nem a kiépített csapadékcsatornába vezeti h) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le. Havat útkereszteződésben, útburkolaton, kapubejárat elé, közérdekű létesítményre illetve parkosított területre rakja i) gépjárművet tiltott helyen és módon mos j) szennyvizet, eldugulás vagy rongálás okozására alkalmas anyagot a csapadékelvezető árokba vezet, önt k) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz l) építményeket, kerítéseket, élőfát bármilyen felirattal megrongál, hirdetményeket engedély nélkül függeszt ki

5 m) a gondozott zöldterületre (kivéve zöldparkoló) járművel ráhajt vagy azon parkol n) közútra, útpadra salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy elhelyez o) parkokban, játszótéren, fásításokban cigarettát eldob, tüzet rak, p) élő növényzetet csonkít, parkokat, játszóteret rongál q) jószágot közterületen legeltet /2/ Ft-ig terjedő pénzbírsággal súlytható, az aki az eb tartására vonatkozó kötelezettségeket megszegi. (11. ) /3/ Ft-ig terjedő pénzbírsággal súlytható, aki a közterületet engedély nélkül használja. Állattartás szabályai 10. /1/ Az állatok elhelyezésére szolgáló épületek tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, a rágcsálók és rovarok irtásáról, a keletkezett trágya szakszerű tárolásáról - elszállításáról az állattartó köteles gondoskodni. /2/ Közterületen állatot tartani - legeltetni tilos. /3/ Prémes állat, egyéb állat tartásához egyedi engedély szükséges. Ehhez a hatáskörrel rendelkező összes szakhatóság jóváhagyása is szükséges. /4/ Kedvtelésből tartott állatból ingatlanonként legfeljebb annyi tartható, amennyi az ingatlan környezetében lakók nyugalmát számottevően még nem zavarja, illetve a közterület rendeltetésszerű használatát nem akadályozza. /5/ Az állattartó köteles gondoskodni állatainak megfelelő tartásáról, takarmányozásáról, továbbá rendszeres állatorvosi ellátásáról. Állatai védelme és egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi rendelkezéseket betartani. /6/ Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni. /7/ Tilos az állattartó által megunt vagy egyéb ok miatt nem tartható állatot szabadon engedni, elhagyni. /8/ Az állattartó köteles elhullott állata tetemének, illetve az állati eredetű mellékterméknek és hasznosíthatatlan állati eredetű anyagnak az ártalmatlanná tételéről gondoskodni. /9/ Az állatok tartására alapozott és/ vagy az állatok tartásával összefüggésbe hozható vállalkozás illetve egyéb jövedelem / bevétel/ - szerző tevékenység a község belterületén és a belterületét határvonalától mért 50 m-en belül tilos. 5

6 /10/ E rendelet hatálybalépésekor a /9/ pontban folytatott tevékenységek 2010.december 3l-ig megszüntetendők. Ebtartás szabályai 10/A.. /1/ ebet közterületen, pórázon, harapós vagy támadó természetű ebet pedig csak szájkosárral szabad vezetni /2/ ebet - a vakvezető kutya kivételével - tilos bevinni élelmiszer és vendéglátó üzletekbe, szórakozó helyekre, játszótérre, egészségügyi és gyermekintézménybe /3/ olyan telken - területen, mely megfelelő magasságú és jól zárható kerítéssel nem rendelkezik, az állat tulajdonosa köteles azt pórázon tartani. /4/ a közterületen szabadon tartózkodó ebek kóbor ebnek minősülnek, melyek befogattatásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik megbízás útján. /5/ az eb ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani 11.. Jelen alaprendelet kihirdetése napján lép hatályba, és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A 13/2009/IV.7./sz. módositó rendelet 10../9/-10/ bekezdése kihirdetése napján lép hatályba. Cserkeszőlő, 2009.április Szokolai Lajos sk. polgármester Fülöpné dr. Sisák Zsuzsanna sk. jegyző Alaprendelet készült: 2005.szeptember 27-én Módositás készült:2009.április 7-én és 2009.november 10-én Egységes szerkezetbe foglalva: 2009.november 10-én. 6

( módosításokkal egységes szerkezetben )

( módosításokkal egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL,

Részletesebben

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Szászvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a 14/2005.(XII.14.), 3/2010.(VI.23.), 3/2012.(V.02.)

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. E rendelet hatálya a község közigazgatási belterületére terjed ki. 3.. 4..

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. E rendelet hatálya a község közigazgatási belterületére terjed ki. 3.. 4.. GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/1997.(XII.5.)K.sz. r e n d e l e t e - A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről- A Képviselő-testület az egyes helyi

Részletesebben

Egységes szerkezet. 18/2007. (XII.14.) rendelete

Egységes szerkezet. 18/2007. (XII.14.) rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. (XII.10.), 4/2011. (II.16.), 7/2013. (V. 02.), 4/2015. (V.04.) rendeletekkel módosított 18/2007. (XII.14.) rendelete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2002. (XII. 30.) RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL ÉS A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Részletesebben

Kereki Község Önkormányzatának 10/2006. ( VII.18. ) számú RENDELETE A köztisztaságról

Kereki Község Önkormányzatának 10/2006. ( VII.18. ) számú RENDELETE A köztisztaságról Kereki Község Önkormányzatának 10/2006. ( VII.18. ) számú RENDELETE A köztisztaságról Kereki Község Képviselő -testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. és 16. -iban foglalt felhatalmazás,

Részletesebben

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Heresznye Község Önkormányzata 15/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természet védelméről, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről - egységes szerkezetben - Heresznye Község

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004.(XII.14.) rendelete

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004.(XII.14.) rendelete Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004.(XII.14.) rendelete a helyi környezet védelméről, a köztisztaságról, az állattartásról és a közterület használatáról. Keszeg Községi Önkormányzat

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete Pécel Város Önkormányzatának 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete a település rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2014. február 20. napjától hatályos állapot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12 /200. (V. 1.) RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. április 26. A 2013. május -től hatályos szöveg Gyöngyöstarján Község

Részletesebben

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 Lesenceistvánd Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatásról. Szentkirály község Önkormányzatának

Részletesebben

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben

- 1 - I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.. A rendelet célja

- 1 - I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.. A rendelet célja - 1 - Alsóörs községi Önkormányzat Képviselőtestületének a környezetvédelemről 9/2004.(VI.25.) számú rendelete a 13/2007.(XII.14.), 12/2006.(XII.15.), 10/2005.(XII.16.), 9/2009.(VII.1.), a 11/2009.(VIII.7.)

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki 35/2004. (IX. 17.) számú rendelete a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról és az állattartás szabályairól módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának

Részletesebben

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 5/2015./ V. 06./ R e n d e l e t e

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 5/2015./ V. 06./ R e n d e l e t e KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: nyílt 5/2015./ V. 06./ R e n d e l e t e a közterületek tisztántartásáról Vatta Község

Részletesebben

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete

Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Szátok Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Gyömrő Város Önkormányzatának 15/2002. (VI. 13.) számú köztisztasági, közterületi és környezetvédelmi rendelete és szabályai A 26/2003. (XII.22.), a 23/2004. (XII.16.), a 6/2005. (II.24.), a 35/2005. (XII.15.,

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉTİL M Á S O L A T 4326 Máriapócs, Kossuth tér 1. Telefon száma: 42/554-500. Telefax száma: 42/554-502. Ügyirat száma: 3.343 /2008. MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tát Nagyközség Önkormányzata Képvisel testületének a település köztisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2000. (II.8.) Kt. sz. rendelete

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről Egységesítés dátuma: 2011. 11. 11. Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről EGYSÉGES SZERKEZET Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezeti

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: 06-5114-12/2007 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zagyvaszántói Önkormányzat 17/2004. (IV.30.) rendelete az állattartásról EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Az azt módosító 10/2005.(IX.29.) és a 14/2008.(X.30.) rendelettel A Zagyvaszántói Önkormányzat az

Részletesebben