BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EK. rendelet előírásainak megfelelően

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EK. rendelet előírásainak megfelelően"

Átírás

1 A kiállítás kelte: BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EK. rendelet előírásainak megfelelően 1. Az anyag /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Készítmény neve: OrbayMULTI Téli Pisztolyhab 1.2. Az anyag/keverék azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás: Tömítőanyag. Nedvesség hatására megkeményedő szigetelő, szerelő és kitöltő poliuretán gyorshab környezetbarát hajtógázzal. Ellenjavallt felhasználás: Nincs releváns információ A biztonsági adatlap szállítójának adatai Forgalmazó cég neve: Orbay Kft. Elérhetőség: 1108 Budapest, Gyömrői út 140. Tel: ; Fax: ; Felelős: Orbay Gábor ügyvezető Tel: ; Fax: ; Sürgősségi telefon: 2. A veszélyek meghatározása Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel: +361/ , ingyenes szám: +3680/ Az anyag/keverék osztályozása Osztályozás a 67/548 EGK és az 1999/45 EK irányelveknek megfelelően Veszélyesség szerinti besorolás: Xn ártalmas Xi irritatív F+ fokozottan tűzveszélyes R-mondatok: R12: Fokozottan tűzveszályes R /20: Belégzése ártalmas. A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. Ártalmas: hosszabb időn át belélegezve súlyos egészségkárosodást okozhat. R36,37,38 Izgatja a szemet, légzőszerveket és a bőrt. R42/43 Belégzése károsítja a légzőszerveket, bőrre kerülve érzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). R53/64 A vizi környezetbe kerülve hosszantartó károsodást okozhat. Szopós csecsemők számára ártalmas lehet. S-mondatok: S23 Gőzeit ne lélegezzük be! S36/37/39 Munka közben viseljünk védőruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget! S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost hívni (lehetőség esetén ezt a cimkét megmutatni)! S51 Csak jól szellőztetett helyen használjuk! S61 S63 Kerüljük el a környezetbe kerülését! Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet azonnal friss levegőre kell vinni és nyugalmat biztosítani számára. 2.2 Különös veszélyek az emberre és a környezetre: A termék az EU Általános besorolási irányelvei alapján megjelölésre kötelezett. Vigyázat! A palack nyomás alatt áll.

2 Osztályba sorolási rendszer: az osztályba sorolás megfelel az aktuális EU-listáknak kiegészítve a szakirodalomból vett- és céges adatokkal Címkézési elemek A terméket az EU direktíváival összhangban a veszélyes anyagok közé sorolták. Szimbólumok: Xn ártalmas -2- F+ fokozottan tűzveszélyes A veszélyt meghatározó komponensek: difenilmetándiizocianát isomerjei és homológjai. R-mondatok: R12: Fokozottan tűzveszályes R /20: Belégzése ártalmas. A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. Ártalmas: hosszabb időn át belélegezve súlyos egészségkárosodást okozhat. R36,37,38 Izgatja a szemet, légzőszerveket és a bőrt. R42/43 Belégzése károsítja a légzőszerveket, bőrre kerülve érzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). R53/64 A vizi környezetbe kerülve hosszantartó károsodást okozhat. Szopós csecsemők számára ártalmas lehet. S-mondatok: S23 Gőzeit ne lélegezzük be! S36/37/39 Munka közben viseljünk védőruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget! S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost hívni (lehetőség esetén ezt a cimkét megmutatni)! S51 Csak jól szellőztetett helyen használjuk! S61 S63 Kerüljük el a környezetbe kerülését! Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet azonnal friss levegőre kell vinni és nyugalmat biztosítani számára Egyéb veszélyek Izocianátot tartalmaz. A gyártó utasításait be kell tartani. A palack nyomás alatt áll. Napsugárzástól és 50º fölötti hőmérséklettől óvni kell. Használat után sem szabad erőszakkal felnyitni, vagy elégetni. - Diizocianátra érzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki. - Asztmában, ekcémában, vagy más bőrbetegségben szenvedő személyek kerüljék a termék használatát. - Csekély szellőzésű helyiségben gázszűrővel ellátott védőmaszk (EN 14387) nélkül ne használjuk. Lángba és izzó tárgyra szórni tilos, tűzforrástól távol tartandó, dohányozni tilos, nem megfelelő szellőzés esetén robbanásveszélyes keverék képződése lehetséges. Gyermekek kezébe nem kerülhet. A PBT és a vpvb értékelés eredményei: PBT: a szintet nem teljesíti. vpvb: a szintet nem teljesíti. 3. Összetétel, vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.1 Anyagok Nem anyag Keverékek Leírás: az alábbi alkotóelemek keveréke: Veszélyes összetevők: CAS szám: Difenilmetán-diizocianát, isomerei és homológjai 30-60% EINECS: Veszélyességi szimbólum: Xn, R /20; Xn, R42/43; Xi, R36/37/38; Resp.Sens.1, H334; Carc.2, H351; STOT RE 2, H373; Acute Tox. 4,H332; Skin Irrit. 2,H315; Eye irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335;

3 CAS szám: Tris (2-klórizopropil)-foszfát < 25% Regisztrációs szám: xxxx Veszélyességi szimbólum: Xn, R22; Acute Tox. 4, H302; CAS szám: Klórozott paraffinok, C 14-17; < 20% EINECS: R50/53; R64-66; Regisztrációs szám: xxxx Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1,H410; Lact., H362; CAS szám: Dimetiléter <10% EINECS: Regisztrációs szám: Veszélyességi szimbólum: F+; R12; Flam. Gas 1, H220; Press. Gas H280; CAS szám: Isobután <15% EINECS: Regisztrációs szám: xxxx Veszélyességi szimbólum: F+; R12; Flam. Gas 1, H220; Press. Gas H280; CAS szám: Propán < 15% EINECS: Regisztrációs szám: xxxx Veszélyességi szimbólum: F+; R12; Flam. Gas 1, H220; Press. Gas H280; CAS szám: Bután < 15% EINECS: Regisztrációs szám: xxxx Veszélyességi szimbólum: F+; R12; Flam. Gas 1, H220; Press. Gas H280; Megjegyzés: A veszélyességi besorolás szó szerinti szövege a 16. fejezetben található.

4 -4-4. Elsősegélynyújtás 4.1. Az intézkedések ismertetése Belégzés esetén: ájulás esetén a sérültet a veszélyes területről eltávolítani és friss levegőről gondoskodni, orvost hívni. Bőrre kerülés esetén: a meg nem kötött habot megfelelő oldószerrel (pl.aceton) azonnal eltávolítani. A megkötött habot a bőrről vízzel és szappannal lemosni, jól leöblíteni. Szembe kerülés esetén: a szemet azonnal bő folyó vízzel nyitott állapotban legalább 15 percig öblíteni. Orvosnak megmutatni. Lenyelés esetén: szájat kiöblíteni, sok vizet inni. Tartós panasz esetén orvossal konzultálni A legfontosabb akut és késleltetett tünetek Nincsenek meghatározva Információk az orvos számára A legfontosabb szimptómák és következmények, akut és késleltetett hatások: nincs releváns információ. Azonnali orvosi beavatkozásra utaló jelek és speciális kezelések: nincs releváns információ. 5. Teendők tűz esetén 5.1. Oltóanyagok Megfelelő oltóanyagok: CO2, por, hab, vagy vízpermet. A környezetnek megfelelő oltási módszert alkalmazzunk! 5.2. A keverékből származó különleges veszélyek Robbanásveszélyes gáz-levegő keverék képződhet. Hevítés, égés esetén mérgező gázok keletkezhetnek A tűzoltóknak szóló javaslatok Viseljünk zárt rendszerű légzőkészüléket és megfelelő védőruhát. A veszélyeztetett helyeket vízpermettel hűtsük. 6. Intézkedés baleset, véletlen szabadra kerülés esetén: 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök, vészhelyzeti eljárások Tűzforrástól távol tartandó. Védőruha viselése ajánlott. Gőzeit ne lélegezzük be, kielégítő szellőzésről gondoskodjunk Környezetvédelmi óvintézkedések Csatornarendszerbe, felszíni vizekbe ne kerüljön. Ha ez mégis megtörténik, értesítsük az illetékes hatóságokat A területi elhatárolás és szennyezés mentesítés anyagai és módszerei A még meg nem kötött hab könnyen terjed. Eltávolítását körültekintően, egy darab ruha, ill. oldószerek (alkohol, aceton) használatával végezzük. A megkeményedett hab csak mechanikus úton távolítható el. Begyűjtés: a szennyezett anyagot hulladékként a 13. pont szerint eltávolítani. A megfelelő szellőzésről gondoskodni kell Hivatkozás más szakaszokra Lásd még a 13. fejezetet. 7. Kezelés és raktározás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések A biztonságos kezelés: megfelelő szellőzésről/elszívásról gondoskodni, óvatosan kezelni. A tartályok

5 -5- óvatosan nyissuk és kezeljük. Fölszúrni, elégetni még üres állapotban sem szabad. Csak a címkén leírtaknak megfelelően kezeljük. Tűz és robbanásvédelem: Tilos lángba, vagy izzó tárgyra permetezni és használata közben dohányozni. Tűzforrástól távol tartandó. Elektrosztatikus feltöltődését meg kell akadályozni. A palack nyomás alatt áll. Napsugárzástól és 50º fölötti hőmérséklettől óvni kell A biztonságos raktározás feltételei az esetleges összeférhetetlenségekkel együtt Követelmény a raktárhelyiség ill. a tárolóval szemben: hűvös helyen tartandó. A hatósági utasításokat be kell tartani. A raktárnak hő- és füstérzékelő berendezéssel kell rendelkeznie. Együttraktározási utasítás: ne tároljuk lúgokkal, savakkal együtt, oxidáló szerektől és élelmiszerektől különítsük el. További adatok a raktározáshoz: a palackot lezárt állapotban, de nem légmentesen lezárt helyen függőleges helyzetben tároljuk. Lezárt göngyölegben hűvös, száraz helyen raktározzuk. Napsugárzástól és 50º fölötti hőmérséklettől óvni kell. Gyermekek ne férjenek hozzá! 7.3. Meghatározott (vég)felhasználás Nincs további releváns információ. 8. Az expozíció ellenőrzése/személyi védelem: 8.1. Ellenőrzési paraméterek. Alkotóelemek, a munkahelyhez kötött figyelendő határértékek a 25/2000. EÜM-SZCSM együttes rendelet szerint: Megnevezés AK-érték mg/m³ CK-érték mg/m³ MK-érték mg/m³ 4,4 -Metiléndifenildiizocianát 0,05 0,05 n.a. CAS szám: Dimetiléter CAS szám: n.a. Bután CAS szám: n.a Az expozíció ellenőrzése A foglalkozási expozíció ellenőrzése: A 25/2000. EüM-SZCSM együttes rendelet 7. (6) bekezdése értelmében a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a munkáltató köteles a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása Általános megoldások és műszaki eszközök Ajánlott az általános szellőztetés. Általános védő és higiéniás óvintézkedések a munkahelyen: élelmiszertől, italtól, takarmánytól távol tartandó. A bepiszkolódott ruhát azonnal levetni. A szünetek előtt és a munkaidő végén kézmosás kötelező. Gőzeit ne lélegezzük be, testre, szembe ne kerüljön. Munka közben ne együnk, ne igyunk és ne dohányozzunk Személyi óvintézkedések, például egyéni védőeszközök. Légzésvédelem: megfelelő szellőzés hiánya esetén légzőkészülék. Rövid idejű expozíció esetén szűrőbetétes, hosszabb idejű esetén zárt rendszerű légzőkészülék ajánlott. Kézvédelem: védőkesztyű ajánlott. A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel, anyaggal szemben ellenállónak kell lennie. Megfelelő vizsgálatok hiányában a termékre nem lehet alkalmas kesztyűanyagot javasolni. A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, a permeációs sebesség s a bomlás figyelembe vételével történt. Kesztyűanyag: PVC, vagy gumi. A vízben oldhatatlan anyag/termék használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes rétegképzőt, vagy olaj/víz emulziót használjunk. Mivel a termék több

6 -6- anyagból összeállított készítményt jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítató ki, ezért használat előtt azt ellenőrizni kell. Áthatolási idő a kesztyűanyagon: 120 perc. Szemvédelem: szorosan záró védőszemüveg ajánlott. Testvédelem: zárt öltözék ajánlott A környezeti expozíció korlátozása és ellenőrzése A 8. pont alatti előírások átlagosnak tekinthető körülmények között, szakszerűen végzett tevékenységre és rendeltetésszerű használatra vonatkoznak. Amennyiben a munkavégzés ettől eltérő viszonyok, vagy rendkívüli körülmények között történik, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökről szakértő bevonásával ajánlott dönteni. 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk Alak: aerosol Gyorsan megkötő hab, amelyet az aerosolos flakonban levő hajtógáz juttat ki Szín: világossárga Szag: jellegzetes 9.2. Állapotváltozás: Olvadási pont: nincs megadva Forrási pont: nem alkalmazható (aerosol) Lobbanáspont: < 0ºC Melegítés hatására robbanásveszélyes gőzök és keverékek képződése lehetséges Robbanási határok: Alsó: 1,5 Vol% Felső: 11,0 Vol% Sűrűség: < 1,3 g/cm³ (PMDI) Gőznyomás: >500 kpa (a flakonban) <1*10-5 Hgmm w 25 C (MDI) Oldódás, keverhetőség vízzel : nem oldható. Vízzel reagál Egyéb információk: Nincs más releváns információ. 10. Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Az anyag nem reaktív Kémiai stabilitás Kémiailag stabil Veszélyes reakciók lehetősége Nem ismert Kerülendő körülmények Nincs releváns információ Nem összeférhető anyagok Erős reakcióba lép vízzel és más, aktív, hidrogént tartalmazó anyagokkal Veszélyes bomlástermékek Nem ismert.

7 Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ a) Akut toxicitás Besorolás releváns LD/LC50 értékek: metiléndifenil-diizocianát Szájon át: LD mg/kg (patkány) Belégzésnél: LC50/4h 178mg/l (patkány) tris (2-klórizopropil)-foszfát Szájon át: LD50 > 2000mg/kg (patkány) Belégzésnél: LC50/4h >0,5mg/l (patkány) Bőrre kerülve: LD50 >2000mg/kg (patkány) b) Bőrrel érintkezve Izgatja a bőrt. c) Szembe jutva Irritációt okoz. d) Érzékenyítés Belélegezve érzékenységet okozhat. Bőrre kerülve érzékenységet okozhat További toxigológiai utalások: Az EU legutóbbi Általános besorolási irányelvei alapján az alábbi veszélyeket hordozza: ártalmas, irritativ. 12. Ökológiai információk Toxicitás (aquatikus) Mérgezési határértékek: Klórozott paraffinok, C Daphniára: EC50 >1000mg/l/48h (20%MCCP's) Algára: EC50>1000mg/l/72h(20%MCCP's) NOEC>1000mg/l (20%MCCP's) Tris (2-klórizopropil)-foszfát Algára: EC50>47mg/kg Perzisztencia és lebonthatóság Biológiailag nem lebontható Bioakkumulációs képesség Vízi szervezetekben nem akkumulálódik Talajban való mobilitás Nincs releváns információ A PBT és vpvb értékelés eredménye Nem teljesíti a PBT és vpvb besorolási szintet Egyéb káros hatások Nincs releváns információ. 13. Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek A házi szeméttel együtt nem gyűjthető be, a csatornarendszerbe ne kerüljön. Európai Hulladék Besorolás::

8 hulladék műanyagok vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok egyéb üstmaradékok és reakció maradékok Nem tiszta csomagolóanyag: A helyi hatósági előírásoknak megfelelően. A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI.15.) korm. rendeletben (módosítja: a 340/2004 (XII.22.) Korm rendelet; 313/2005 (XII.25.) Korm. rendelet) és a 15/2001 (VII.18.) KöM rendeletben (módosítja: 22/2004 (XII.11.) KvVM rendelet) foglaltak szerint. Termék: veszélyes hulladékként ártalmatlanítandó. 14. Szállításra vonatkozó előírások UN-szám: Az ENSZ szerint megfelelő szállítási megnevezés ADR, IMDG, IATA: aerosolok Szállítási veszélyességi osztályok Közút: ADR Osztály: 2 5F gázok Címke: 2.1. Vízi, légi: IMDG, IATA Osztály: 2 5F gázok Címke: 2.1 Csomagolási csoport: nincs adat. Speciális figyelmeztetés a használónak: figyelem: gázok. Veszélyességi kód (Kemler): - EMS-szám: F-D, S-U. Korlátozott mennyiség (ADR): LQ2 Szállítási kategória: 2 Megjegyzés: kivétel az ADR előírások LQ irányelvei (3.4.5.) alól: Belső csomagolás a kapacitás arányában: max 1 liter. Külső csomagolás: max. bruttó súly: 30 kg. Belső csomagolás a kapacitás arányában: max 1 liter. Külső csomagolás fóliában: max. bruttó súly: 20 kg. 15. Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal, vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok (a törvényeket és rendeleteket a mindenkori módosításokkal együtt kell alkalmazni): a) Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag Ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105 EK és a 2000/21 EK bizottsági irányelv hatályon kívülre helyezéséről. b) Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, cimkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívülre helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelelet módosításáról. c) Veszélyes Áuk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló EURÓPAI MEGÁLLAPODÁS d) Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:

9 -9- A évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról (módosítja: 2004.évi XXVI. Törvény, a évi CXL törvény, a évi CXXVII.törvény) és vonatkozó rendeletei: 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet (módosítja: 33/2004 (IV.26.) ESZCSM; 60/2005 (XII.20) EüM rendelet, 3/2006 (I.26.) EüM rendelet, 1/2005 (I.7) FVM rendelet, 61/2004 (VIII.11.) ESZCSM rendelet, 73/2004 (VIII.11) ESZCSM rendelet 26/2007 (VI.7.) EüM rendelet) e) Veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15) Korm. rendelet (módosítja: 340/2004 (XII.22) Korm. rendelet, 313/2005(XII.25) Korm. rendelet) 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet (módosítja 22/2004 (XII.11.) KvVM rendelet) f) vízszennyezéssel kapcsolatos redeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet (módosítja: 368/2004 (XII.26) Korm rendelet, 340/2004 (XII.22.) Korm.rendelet, 208/2006 (X.16.) Korm. rendelet) g) Munkavédelemre vonatkozó előírások: évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei h) lásd 25/2000 EüM rendelet 16. Egyéb információk Az adatok jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt. Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült és megfelel a évi XXV. Törvény a Kémiai biztonságról és módosítása, valamint vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet és módosítása, a 33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet (a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek szabályairól ) előírásainak. R-mondatok: R12: Fokozottan tűzveszályes R /20: Belégzése ártalmas. A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. Ártalmas: hosszabb időn át belélegezve súlyos egészségkárosodást okozhat. R36,37,38 Izgatja a szemet, légzőszerveket és a bőrt. R42/43 Belégzése károsítja a légzőszerveket, bőrre kerülve érzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). R53/64 A vizi környezetbe kerülve hosszantartó károsodást okozhat. Szopós csecsemők számára ártalmas lehet. S-mondatok: S23 Gőzeit ne lélegezzük be! S36/37/39 Munka közben viseljünk védőruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget! S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost hívni (lehetőség esetén ezt a címkét megmutatni)! S51 Csak jól szellőztetett helyen használjuk! S61 S63 Kerüljük el a környezetbe kerülését! Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet azonnal friss levegőre kell vinni és nyugalmat biztosítani számára. H-mondatok: H220 H280 H302 H315 H317 H319 H332 H334 H335 H351 Rendkívül tűzveszélyes gáz. Nyomás alatt lévő gázt tartamaz, hő hatására robbanhat. Lenyelve ártalmas. Bőrirritáló hatású. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Súlyos szemirritációt okoz. Belélegezve ártalmas. Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, nehéz légzést okozhat. Légúti irritációt okozhat. Feltehetőleg rákot okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.

10 -10 - H362 H373 H400 H410 A szoptatott gyermekeket károsítja Ismétlődő, vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsíthatja a szeveket >vagy meg kell adni az összes érintett szervet > ha ismertek. Nagyon mérgező a vízi élővilágra. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Az eredeti adatlapot készítette: a gyártó cég R&D laboratóriuma. Orbay Kft. Orbay Gábor ügyvezető

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/12 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: TYTAN PROFESSIONAL O2 Energy 2020 PU-Gun-Foam GUN B3 750 ml yellow CZ--SK UN

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Zwaluw, 2K Purhab Termékkód: 2KB2 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

oldalszám: 1/8 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint

oldalszám: 1/8 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint oldalszám: 1/8 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 000397 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 %

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 % BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: AG-P6-100 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW-710n EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KORIT 420 FS Kiszerelés: műanyag kanna

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Felülvizsgálat: 2015.07.01. Verzió: 7 Oldal: 1/9 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: BIOCID Légkondicionáló tisztító

Részletesebben

2 A veszély meghatározása

2 A veszély meghatározása oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Rovarölő mezőgazdasági

Részletesebben

oldalszám: 1/7 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint

oldalszám: 1/7 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 000397 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/16 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 173 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 11229/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.08.01. Verzió: 4 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: LÁNCKENŐ SPRAY 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Fertőtlenítő

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 91/155/EGK jelű EU-irányelv szerint Átdolgozás kelte: 2014.06.06. Nyomtatás kelte: 25.09.14 1. oldal a 8-ból

Biztonsági adatlap a 91/155/EGK jelű EU-irányelv szerint Átdolgozás kelte: 2014.06.06. Nyomtatás kelte: 25.09.14 1. oldal a 8-ból Átdolgozás kelte: 2014.06.06. Nyomtatás kelte: 25.09.14 1. oldal a 8-ból 1 Az anyag, ill. a keverék és a vállalat megnevezése 1.1 Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék fontos, azonosított felhasználásai

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2015. 01. 09. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2015. 01. 09. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: EVA nature ragasztópatron CONTURO mobil élzáróhoz 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1. SZAKASZ AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Anyagnév: Etilalkohol denaturált Márkanév: Denaturált szesz EK szám: 200-578-6 CAS szám:64-17-5 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 76401 Kálium-klorid

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 76401 Kálium-klorid 76401 Káliumklorid Oldal 1 tól/től 9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CASszám: EKszám: 76401 Káliumklorid 7447407 2312118 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1272/2008/EK rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1272/2008/EK rendelet szerint) BIZTONSÁGI ADATLAP (1272/2008/EK rendelet szerint) 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Termékkód: 9555065904707 Termék megnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 081326 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/11 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1/7 VIROCID BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: VIROCID 1.2. Azonosított

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint 11584 / 11585

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint 11584 / 11585 FINOSILIN PLUS Szilikonpaszta Nyomtatás dátuma: 12.12.2013 11584 / 11585 Oldal 1 -tól/-től 21 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító FINOSILIN PLUS Szilikonpaszta

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 14. (verzió3) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 21. Verziószám: 4

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 14. (verzió3) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 21. Verziószám: 4 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Szinonima: AS-230 / FP WG, AS-230 / WG Folpet 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben