Környezetállapot-értékelés és auditálás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetállapot-értékelés és auditálás"

Átírás

1 Környezetállapot-értékelés és auditálás Mi a környezetállapot-értékelés? Miért készíti (cél)? Ki készít(het)i? Mikor készíti? Hogyan készíti? Mivel készíti?

2 Környezeti hatásvizsgálatok Környezetre jelentős mértékben hatást gyakorló tevékenység megkezdése előtt: Létesítmény vagy művelet telepítése, megvalósítása Meglévő létesítmény vagy művelet felhagyása Jelentős bővítés, technológia- és termékváltás Alapelvek Elővigyázatosság, megelőzés: Legkisebb mértékű környezetterhelés és igénybevétel Megelőzi a környezetszennyezést Kizárja a környezetkárosítást Leghatékonyabb megoldás (bat) Felelősség Együttműködés Tájékozódás, tájékoztatás, nyilvánosság

3 Miért készíti? 1. Jogszabályban rögzített feladat, például: Környezet állapotának, mennyiségi, minőségi jellemzőinek feltárása, terhelhetősége és igénybevétele mértékének, továbbá elérendő állapotának (célállapot meghatározása); Nemzeti környezetvédelmi program környezet állapotának bemutatása; Kétévenkénti összefoglaló jelentés; Tv. javaslat + jogszabály vizsgálati elemzése; Települési, megyei, regionális környezetvédelmi program; Éves beszámoló a környezet állapotáról; Országos környezetvédelmi információs rendszer működtetése; Dokumentációk, tanulmányok elkészítése. 2. Önkéntesen végzett vizsgálat: Gazdálkodó szervezet meg akarja ismerni tevékenysége környezetre gyakorolt hatását; NGO-k; Tudományos kutatás.

4 Ki készíti? Közigazgatás Államigazgatás Országgyűlés Kormány Környezetvédelmi miniszter Önkormányzatok Települési Területi Területi környezetvédelmi hatóság Gazdálkodó szervezetek Ipar Mezőgazdaság Szolgáltatás

5 Integrált szabályozási elvek érvényesülése a környezetvédelmi engedélyezésben Az engedély kiadásához környezeti hatásvizsgálat szükséges. A hatásvizsgálatot a környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységek esetén kell elvégezni. Az ilyen jellegű tevékenységek listáját kormányrendelet teszi közzé. A vizsgálatot az adott tevékenység alábbi fázisaiban kell elvégezni: A létesítmény vagy művelet telepítése, megvalósítása, Meglévő létesítmény vagy folyamatban lévő művelet felhagyása, A tevékenység jelentős bővítése, Technológia- vagy termékváltás, vagy a meglévők jelentős módosítása.

6 1. Mikor készíti? Gazdálkodó szervezet Termelés 0 0 Idő I Telepítés megkezdésekor II Tevékenység megvalósításakor (üzemelés) III Felhagyáskor

7 Mikor készíti? (folytatás) 2. Közigazgatás adott időszak eredményeinek értékelése új szabályozás bevezetése közvélemény tájékoztatása (időszakos).

8 Mivel készíti? 1. Alapadatok: Tevékenység Környezeti állapot Terjedési viszonyok 2. Értékelés: Irodalom Modellek Kémiai, fizikai ismeretek Statisztikai, operációkutatási értékelések Térkép, térinformatika

9 Környezeti hatásvizsgálat A környezetre jelentős mértékben hatást gyakorló tevékenység megkezdése előtt környezeti hatásvizsgálatot kell végezni. A környezeti hatásvizsgálat szempontjából: környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységnek minősül valamely a Kormány által rendeletben meghatározott létesítmény vagy művelet telepítése, megvalósítása, meglévő létesítmény vagy művelet felhagyása, jelentős bővítése, valamint a technológia- és a termékváltás, illetve ezek jelentős módosítása. kérelmező meghatározott tevékenység kezdeményezője, illetőleg gyakorlója. A hatásvizsgálat előkészítő és (szükségessége esetén e törvény szabályai szerint) részletes vizsgálati szakaszból áll.

10 Környezeti hatásvizsgálat (folytatás) A hatásvizsgálati szakaszok eredményeit a kérelmezőnek előzetes környezeti tanulmányban és részletes környezeti hatástanulmányban kell bemutatnia. A hatásvizsgálat során fel kell tárni a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó más műveletek, továbbá a meghibásodás vagy baleset miatt várható környezeti hatásokat is.

11 Hatásvizsgálat előkészítése (Előzetes hatásvizsgálat) háttérismeretek gyűjtése a javasolt tevékenységről munkacsoport munkájának megszervezése érdekelt csoportok az előzetes hatásvizsgálatba történő bevonása beruházási alternatívák felismerése és leírása hatások előrejelzéséhez a tér- és időbeli hatások előzetes becslése környezeti elemek összetevőinek (mint potenciális hatásviselőknek) a felismerése a javasolt beruházási alternatívák várhatóan jelentős környezeti hatásainak felismerése mérési megfigyelési program megtervezése EHV eredményeinek összefoglalása a részletes hatásvizsgálat munkaprogramjának kidolgozása az elkészítést követő illetékes hatósági és lakossági értékelés.

12 Előzetes környezeti tanulmány A tevékenység megkezdésének szándékát a kérelmezőnek be kell jelentenie a felügyelőségnek. A kérelemhez előzetes környezeti tanulmányt kell csatolni. Az előzetes környezeti tanulmánynak tartalmaznia kell: a tervezett tevékenység célját, telepítési és technológiai lehetőségeit leírását, a létesítmény szükségességének indoklását, továbbá a tervezett tevékenység elmaradásából származó környezeti követelmények leírását; az a) pontban foglaltak megvalósításából származó várható környezetterhelés és környezeti igénybevétel mennyiségi és minőségi leírását; a környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslését, továbbá új telepítés esetén a telepítés helyén a tájban és ökológiai viszonyokban várható változások részletes leírását; azokat a kérdéseket, amelyek csak további, részletes hatásvizsgálat alapján válaszolhatók meg; azoknak az adatoknak a megjelölését, amelyek törvény értelmében államtitkot, szolgálati vagy üzleti titkot képeznek.

13 Előzetes környezeti tanulmány (folytatás) A kérelem és az előzetes környezeti tanulmány alapján a felügyelőség: részletes környezeti hatástanulmány benyújtását írja elő, és meghatározza a részletes hatástanulmány készítése során vizsgálandó kérdéseket, illetőleg a rendelkezésre álló adatok alapján meghatározható (kielégítendő) követelményeket; kiadja a telepítés szervezett helye (helyei) szerint illetékes települési önkormányzatok egyidejű tájékoztatásával a tevékenységhez szükséges környezetvédelmi engedélyt, vagy; a hatásvizsgálati eljárás lezárását követően - a külön jogszabályban meghatározott esetben - megindítja az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást, vagy a kérelmet elutasítja.

14 Előzetes környezeti tanulmány (folytatás) A felügyelőség az előkészítő szakaszban szakhatóságként bevonja minden esetben: az illetékes természetvédelmi igazgatóságot, illetve nemzeti park igazgatóságot; az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (DSP Romaniaban)il letékes megyei (fővárosi) intézetét; a külön jogszabályban meghatározott más szakhatóságot.

15 Környezeti hatástanulmányok tartalmi követelményei A hatásterület meghatározása valamennyi hatótényezőre. Az összes hatótényező beható vizsgálata a környezetvédelmi jogszabályok követelmény rendszerének megfelelően Az engedélyezési eljárásban szereplő hatóságok: Minden egyéb eljárást megelőző elsőfokú hatósági jogkör: környezetvédelmi felügyelőségek. Szakhatósági jogkör - vétójoggal - kormányrendelet szerint. Előírások: Valamennyi hatóság követelményei a felügyelőség határozatában.

16 Az előzetes környezeti tanulmány tartalma Tervezett tevékenység célja, telepítési és technológiai lehetőségei, szük-ségessége, elmaradásból származó következmények. Az előző pontban foglaltak megvalósításából származó, várható környezet-terhelés és környezet-igénybevétel mennyiségi és minőségi leírása. A környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése Részletes hatásvizsgálatban vizsgálandó kérdések. Állam-, szolgálati-, üzleti titkok.

17 Részletes hatásvizsgálat javasolt tevékenység hatásainak előrejelzése, fellépő bizonytalanságok kezelése hatásbecslések módszertana környezeti tényezőnként: levegő felszíni vizek felszín alatti vizek és talaj élővilág táj ipari balesetek (havária) környezeti hatások egészségügyi következményei környezeti hatások további általános társadalmi és gazdasági következményei hatás előrejelzések eredményeinek értékelése és összesítése javaslatok a kiegészítő hatásmérséklő intézkedésekre az alternatívák összehasonlító bemutatása javaslatok a környezeti hatások mérséklésének, megfigyelésének és elemzésének módjára a beruházás megvalósításának megkezdésétől.

18 Részletes környezeti hatástanulmány Az előzetes környezeti tanulmány alapján készítendő helyszíni vizsgálatokkal alátámasztott részletes környezeti hatástanulmánynak a felügyelőség által meghatározott mélységben és részletezettségben tartalmaznia kell: részletes leírást, a választott technológia összehasonlítását a leghatékonyabb megoldással; a hatásterületek behatárolását, ideértve a térképi bemutatásukat is, és e területek környezeti állapotának ismertetését a tevékenység megvalósítása nélküli helyzetben; a környezet állapotában a tevékenység következtében létrejövő változásoknak a környezeti elemekre és az emberi egészségre gyakorolt hatása előrejelzését, értékelését; a környezet állapotának változása miatt várható egészségügyi, gazdasági és társadalmi következmények becslését; a lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és károsítást megelőző, csökkentő, illetve elhárító intézkedések meghatározását;

19 Részletes környezeti hatástanulmány (folytatás) a környezetet érő hatások mérésének, elemzésének módját a tevékenység folytatása során, valamint utóellenőrzésének módját a tevékenység felhagyását követően; a részletes hatástanulmány összeállításához felhasznált adatok forrását, a hatásvizsgálatban alkalmazott módszereket, azok korlátait és alkalmazási körülményeit, az előrejelzések érvényességi határait (valószínűségét), a hatások és vizsgálati eredmények értékelésénél felmerült bizonytalanságokat; a felhasznált tanulmányok listáját, a tanulmányokhoz való hozzá férés módját; azoknak az adatoknak a megjelölését, amelyek törvény értelmében államtitkot, szolgálati vagy üzleti titkot képeznek; a nyilvánosság számára közérthető összefoglalót.

20 A részletes környezeti hatástanulmány tartalma A választott technológia összehasonlítása a leghatékonyabb megoldással. A hatásterületek behatárolását, e területek környezeti állapotának ismertetését a tevékenység megvalósítása nélküli helyzetben. A tevékenység következtében a környezet állapotában létrejövő változásoknak a környezeti elemekre és az emberi egészségre gyakorolt hatása előrejelzését, értékelését. A környezet állapotának változása miatt várható egészségügyi, gazdasági és társadalmi következmények csökkentő intézkedések. Monitoring. Adatok forrása, módszerek korlátai, előrejelzés valószínűsége, bizonytalanságok. Állam-, szolgálati-, üzleti titkok.

21 Hogyan készíti? Felszámolás, végelszámolás Eljárás indul Kérelemre Hivatalból Kérelemre Kérelemre/Hiv atalból Dokumentáció Formái Hatósági intézkedés formája Előzetes/Részl etes Környezetvédelmi engedély Felülvizsgálati dokumentáció Teljeskörű /részleges Környezetvédelmi működési engedély Audit Teljes (ISO 14001) Környezetvédelmi működési engedély KHT Felülvizsgálat Teljesítményértékelés Hatástanulmány Nyilatkozat+állapotfelm. dok. Teljeskörű /részleges Hozzájárulás /kötelezés Készítő Bárki Névjegyzék Bárki Névjegyzék Ügyintézési idő 90 nap 90 nap 30 nap 60 nap

22 A környezetállapot-értékelés folyamata Környezetállapot-értékelés Elemzés, Mechanizmus leírás 0. Folyamatleírás 1. Folyamatleírás N-2. Folyamatleírás 1. Állapotváltozás N-2. Állapotváltozás Állapotjellemzők (X 1...X K ) Mérés, feldolgozás Állapotleírás Állapotjellemzők (X 1 *...X K ** ) Mérés, feldolgozás Állapotleírás Állapotjellemzők (X 1 *...X K ** ) Mérés, feldolgozás Állapotleírás 1. állapot 2. állapot N. állapot

23 A környezetvédelmi engedély tartalma A környezetvédelmi engedély megadására vonatkozó határozatnak tartalmaznia kell: az engedélyes és az engedélyezett tevékenység megnevezését, adatait, továbbá az engedély érvényességi idejét; azokat a környezetvédelmi előírásokat, valamint jogszabályban meghatározott biztosítékadási és céltartalék-képzési kötelezettségeket, amelyek kielégítése az engedélyezett tevékenység telepítésének, megvalósításának, módosításának, végzésének és felhagyásának feltétele; a szakhatóságoknak az engedélyezett tevékenység környezetre gyakorolt hatásával kapcsolatos állásfoglalását; indoklásban részletes ismertetést azokról a körülménykeről, amelyek figyelembe vételével a felügyelőség az engedélyt megadta, illetőleg amelyekre döntését alapította.

24 A környezetvédelmi engedély tartalma (folytatás) A környezetvédelmi engedély iránti kérelmet elutasító döntésnek részletes indoklást kell tartalmaznia, ebben közölni kell azokat a tényeket, megfontolásokat, amelyekre a felügyelőség az elutasítást alapította. Egyben a kérelmezőt tájékoztatni kell, hogy az elutasított kérelemtől eltérő megoldással a tevékenység lehetséges-e, vagy arra az adott térségben egyáltalán nincs lehetőség.

25 Az egységes környezethasználati engedély Az egyes - külön jogszabályban megjelölt - tevékenységek környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzése érdekében, a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszüntetésére irányuló, az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során állapítja meg a felügyelőség. A környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó, a Kormány által meghatározott szabályokat az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

26 A környezetvédelmi engedély tartalma az engedélyes és az engedélyezett tevékenység megnevezése, adatai, érvényességi ideje környezetvédelmi előírások, biztosítékadási- és céltartalék képzési kötelezettségek, monitoring határértékek felhagyás feltételei szakhatóságok előírásai indoklás (körülmények). Elutasítás esetén: Kérelemtől eltérő megoldással megvalósítható-e? Adott térségben egyáltalán nincs mód a megvalósításra, NKP-val ill. nemzetközi szerződéssel ellentétes.

27 A KHT illeszkedése az egyéb engedélyezési eljárásokhoz Mit Milyen eljárásban Engedélyező Szakhatóság Területfelhasználás Területfelhasználási engedély Önkormányzat Környezetvédelmi Felügyelőség Építés Építési engedélyezési eljárás Önkormányzat Környezetvédelmi Felügyelőség Vízi építés Környezetvédelmi engedély Vízügyi Igazgatóság Környezetvédelmi Felügyelőség Környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenység Környezetvédelmi engedély Környezetvédelmi Felügyelőség Önkormányzat Egyéb tevékenységek (pl. létesítés stb.) Adott engedélyezési eljárás Jogszabályban meghatározottak szerint Jogszabályban meghatározottak szerint

28 Hiánypótlásra felszólítás Beérkezett-e a hiánypótlás? Elegendő-e? Tevékenység szándékának bejelentése KT-t csatolták-e? KHT köteles-e? Megfelele-e a tartalmi követelményeknek? Környezetvédelmi engedélyezési eljárás megszüntetése Megküldés az illetékes szakhatóságok részére Megfelele-e a tartalmi követelményeknek? EKT elbírálása szakosztályoknál és szakhatóságoknál Kell-e hiánypótlást előírni? Közmeghallgatás (nyilvános tárgyalás) Megküldés az illetékes szakhatóságoknak Részletes KHT beérkezése Beérkezett-e a hiánypótlás? Elegendő-e? IGEN NEM Környezetvédelmi engedély kérelem elutasítása EKT elbírálása szakosztályoknál és hatóságoknál Elutasították-e a szakosztályok? Kell-e részletes KHT-t készíteni? Kérelem, ET és hirdetmény szövegének megküldése az önkormányzatok részére Környezetvédelmi engedély kiadása Települési önkormányzatok egyidejű tájékoztatása Megfelelő-e a részlete KHT a hatóságok és lakosság véleménye alapján?

29 Nyilvánosság a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban SZAKASZ ELŐZETES RÉSZLETES Név Közzététel Közmeghallgatás Hol? Ki? Miről? Telepítés helye szerinti és azzal szomszédos önkormányzat Önkormányzat, állampolgárok, NGO-k Környezetre gyakorolt hatás, RKHT tartalma Hatásterület által érintett önkormányzat Önkormányzat, állampolgárok, NGO-k Környezetre gyakorolt hatás Kötelező Csak el nem utasítás esetén Mindig Forma Hirdetés + dokumentáció Tárgyalás Időtartam nap nap Eredmény Írásos észrevétel Jegyzőkönyv

30 Hatásvizsgálat módszertana Tevékenységi alternatívák. Adatgyűjtés szerepe a hatásvizsgálatban. Mi jellemzi a környezeti hatások előrejelzését? Környezeti jelentőség. Bizonytalanságok jelölése. Hatásmérséklő intézkedések. Hatásvizsgálat ellenőrzése.

31 KHV jellemzők A KHV illeszkedik a tervezési, döntési folyamathoz, annak szerves része jogszabály korrekt döntés objektív döntés. A KHV különböző felek együttműködésén alapuló többlépcsős, visszacsatolási folyamat; tárgyalások, egyeztetések; érdekegyeztetési folyamatnak is tekinthető; együttműködés. Az érintett lakosság és társadalmi szervezetek bevonása. A vizsgálat során nem csupán a környezet egyes jellemzőivel, hanem a környezet egészével, mint rendszerrel is foglalkozni kell. A módszer rendszerszemléletű. A változásokat összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban kell feltárni. A vizsgálat végeredménye egy előrejelzést jelent, becslésekkel kell dolgoznunk. (bizonytalansági tényezők) A hatásvizsgálat alternatívákkal dolgozik.

32 KHV jellemzők (folytatás) A tervezett tevékenységeknek ahhoz, hogy hatásvizsgálatra kötelezhetők legyenek, meg kell jelenniük valamilyen jogszabályban megfogalmazott formában és valamilyen döntési folyamatban. Ezek általában a következők: a) tényleges beavatkozás: Beruházások, amelyek általában a leggyakoribb esetek a tény legesen hatásvizsgálatra kötelezett/ítélt tevékenységek közül; b) korábbi tervezési fázis folyamatok (beruházás) környezeti hatás: Területi tervek: terület- és településfejlesztési tervek; Ágazatpolitikák: fejlesztési koncepciók, makrogazdasági programok (kormány, minisztérium); Jelentősebb környezeti következményekkel járó, fontos jogszabályalkotás vagy módosítás. A megelőzés szempontjából a politikának döntő szerepe van!! Vannak olyan hibák, olyan káros környezeti következmények, amelyeket csak a politika szintjén lehet kezelni.

33 A hatásvizsgálatra jellemző Rendszerszemléletű, módszeres környezetvédelmi kutatás. Megelőző és forrás-orientált. Módszeresen dokumentál és biztosítja az információkhoz való szabad hozzáférést. Biztosítja a lakosság részvételét. Koordinálja és integrálja összefüggő folyamatok eljárásait. Teljes nyíltságot biztosít a döntéshozatalban.

34 Miért van egyáltalán szükség KHV-ra? A megelőzés elve (minden környezetvédelmi tevékenység alfája). A határértékek, terhelhetőségi határok korlátozott alkalmazhatósága. Az érintettek érdekének védelme. Az átlag és a kritikus pontok. A hatásvizsgálatban a kidolgozóknak az a fontos, hogy a jellemző és a tartós maximális hatásintenzitás, hogyan viszonyul a hatásviselő érzékenységéhez. Az értékelésnél a tartósan legrosszabbnak számító helyzetből kell kiindulni. A következmény ismeretének hiánya. A bizonytalanságok léte.

35 Előzetes környezeti hatástanulmány értékelése 1. Tervezett tevékenység 1.1. A tervezett tevékenység leírása Tevékenység célja, szükségességének indokolása A megvalósítás és a működés időbeli ütemezése, időtartama A tevékenység ill. változatainak bemutatása A tevékenység illeszkedése meglévő területhasználatokhoz, területfejlesztési és rendezési tervekhez 1.2. Kapcsolódó műveletek bemutatása Anyagnyerő- vagy lerakóhelyek Jelentős szállítási igények Kapcsolódó infrastruktúra Hulladék- és szennyvízkezelés Egyéb kapcsolódó műveletek (raktározás)

36 Előzetes környezeti hatástanulmány értékelése (folytatás) 2. Környezeti alapállapot 2.1. A telepítés helyének bemutatása A létesítmény helye, területigénye, elhelyezkedése A jelenlegi területhasználatok bemutatása a telepítés helyén és környezetében A telepítés helyén ill. környezetében található környezeti értékek bemutatása, a telepítés hatása létükre, állapotukra 2.2. A környezeti állapot bemutatása a tevékenység becsült hatásterületén A hatásterület becslése, indokolása, lehatárolása Az érintett környezeti elemek/rendszerek lényeges összetevőinek bemutatása a hatásterületen A jövőbeni állapot becslése a kontrollkörnyezetben a működési időtartam alatt 2.3. A rendelkezésre álló adatok elégségessége a kizáró okokat illetően

37 Előzetes környezeti hatástanulmány értékelése (folytatás) 3. Hatótényezők, hatásfolyamatok 3.1. Hatótényezők vizsgálata Hatótényezők bemutatása (telepítés,megvalósítás felhagyás) Hatótényezők bemutatása havária esetére 3.2. Hatásfolyamatok leírása Hatásfolyamatok leírása, az összefüggések áttekinthetősége, beazonosíthatósága A hatásfolyamatok egyes összetevőinek intenzitása, nagysága, időbeli tartóssága, a folyamat esetleges kumulatív vagy szinergikus jellege, becsülhetősége

38 Előzetes környezeti hatástanulmány értékelése (folytatás) 3.3. Hatások leírása A becsült környezeti állapotváltozások leírása az egyes környezeti elemek, rendszerek tekintetében Az állapotváltozások összefüggéseinek bemutatása, az időben hosszabb távon és nagyobb térségben megjelenő hatások ismertetése A hatások leírása az alapállapothoz viszonyítva A hatások becslése havária helyzetekben A környezeti problémák beazonosíthatósága Mérési értékelési módszerek Esetleges ismerethiányok

39 Előzetes környezeti hatástanulmány értékelése (folytatás) 4. Értékelés-minősítés 4.1. Összehasonlító értékelés Az állapotváltozások összehasonlítása a kontrollkörnyezettel A tevékenység változatainak összehasonlítása 4.2. Minősítések Minősítések elvégzése a hatások függvényében A minősítések alkalmassága a döntéshozatal és a kizáró okok keresése szempontjából 5. Javaslatok 5.1. A nemkívánatos hatások mérséklésének, megszüntetésének eszközei Az eredeti terv részét képező mérséklő és megelőző intézkedések Javaslatok a hatások további mérséklésére 5.2. Javaslatok a részletes KHT tartalmára A részletes KHT szükségességének indokolása Javaslatok a részletes KHT tartalmi követelményeire

40 Előzetes környezeti hatástanulmány értékelése (folytatás) 6. Forma, stílus, szerkezet 6.1. Elrendezés, szerkezet Áttekinthetőség, egyes részek összefüggéseinek követhetősége, logikai sorrend Tartalmi egységesség Megfelelő összefoglaló 6.2. Az ismertetés stílusa, érthetősége Világosság, egyértelműség Térképek, táblázatok, ábrák mértéke, érthetősége, a szöveggel való összhangja 6.3. Forma és döntéshozatal A forma elősegíti-e a döntéshozatalt Az információk átadásának elfogulatlansága, korrektsége; vannak-e tendenciózus torzítások az elemzésekben, minősítésekben

41 Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás Baromfitelep ( férőhely felett), sertéstelep (3000 férőhely felett) Vadaskert védett természeti területen és erdőterületen Erdőterület igénybevétele (nem termőföldként 30 ha-tól, termőföldként 50 ha-tól) Halászat Ketreces, vagy medencés termelőüzemben országos jelentőségű védett természeti területen Bányászat Szénbányászat t/év-től, külszíni esetén 25 ha területtől is; ill. védett természeti területen és védőövezetén méretmegkötés nélkül Tőzegkitermelés 25 ha területtől védett területen méretmegkötés nélkül Kőolaj-kitermelés 500t/nap-tól, földgázkitermelés m 3 /nap-tól

42 Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek Bányászat (folytatás) Uránércbányászat t/év mennyiségtől Hasonlóképpen: fémtartalmú ércek bányászata és egyéb külszíni bányászat Feldolgozóipar Papír-, kartongyártás Kőolajfinomító Kiégett nukleáris üzemanyagot és radioaktív hulladékot tároló ill. feldolgozó létesítmény Komplex vegyiművek Cementgyártás, azbeszttartalmú termékek előállítása, kohómű stb.

43 Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek Villamosenergia-, gáz-, vizellátás Hőerőmű 20 MW villamos teljesítménytől Vízerőmű országos jelentőségű védett természeti területen Szélerőmű telep 10 MW összeteljesítménytől országos jelentőségű védett természeti területen Villamos légvezeték 220 kv feszültségtől és 15 km hosszúságtól Felszín alatti vizek igénybevétele, felszíni vizet átvezető létesítmény stb. Szállítás, raktározás Országos közforgalmú vasútvonal, gyorsforgalmi út (autópálya, autóút) Meglévő forgalmi sávos út bővítése Gáz-, kőolaj vagy vegyianyag szállító vezeték 800 mm átmérőtől és 40 km hossztól

44 Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek Szállítás, raktározás (folytatás) Víziút, kikötő létesítése Repülőtér 2100 m alaphosszúságú futópályától Kőolaj, kőolajtermékek, földgáz és más vegyi termék tárolása t ill. m 3 összkapacitás esetén Állandó árvízvédelmi mű létesítése országos jelentőségű védett természeti területen Egyéb közösségi szolgáltatás Szennyvíztisztító telep LE kapacitástól Nem veszélyes hulladékot égetéssel, kémiai kezeléssel létesítmény ártalmatlanító Veszélyes hulladékot ártalmatlanító (lerakás, égetés, kémiai és biológiai kezelés) létesítmény

45 Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek Sport Sípálya és létesítményei országos jelentőségű védett természeti területen 189 vagy több lyukú golfpálya és létesítményei országos jelentőségű védett természeti területen Nómenklatúrába nem besorolt tevékenységek, illetve létesítmények Kutató vagy oktató atomreaktor ill. felhagyása Duzzasztómű vagy víztározó Vízbesajtolás felszín alatti vízbe Halastó vagy tórendszer, ha több, mint 30 ha-on fed országos jelentőségű védett természeti területet

46 A hatásvizsgálat egyes lépéseinek ismertetése A javasolt hazai beruházási hatásvizsgálati folyamat 4 fázisra tagolódik: Előkészítő fázis: a megvalósítást kizáró okok keresése, a lehetséges műszaki-technológiai és telepítési alternatívák értékelése, a KHV további sorsának meghatározása és ezeknek az előzetes KHT-ban való összefoglalása. Tanulmány készítő fázis: a KHT elkészítése. Áttekintő-értékelő fázis: az elkészült hatástanulmány szakmai vitája, az érintett lakosság bevonása, a vélemények feldolgozása éa a kiegészítések elkészítése. Eredmény értékesítő fázis: döntés születik és további feladat a döntés következményeinek utólagos ellenőrzése.

47 Résztvevők X KHV - szakaszok (Jelek: 1 - beruházó; 2 - illetékes hatóság; 3 - tanácsadó) 1. Előkészítő szakasz X X X 2. Konzultációk, szándéknyilatkozat beadása, nyilvánosság tájékoztatása, KHV-bizottság ajánlása a KHV tartalmára (max. 3 hónap) X 3. KHT elkészítése X 4. A KHT elfogadhatóságának megítélése negatív (6 hét) pozitív (2 hónapon belül publikálandó) X X 5. A KHT publikálása, az engedélyekre vonatkozó kívánalmak megadása Az érintett lakosság bevonása A KHV értékelése a KHV-bizottság által (min. 1 hónap) X 6. Az illetékes hatóság döntése X 7. Monitoring * (szükség esetén és/ill. tevékenység megkezdése előtt))

48 Beruházás előkészítésének megkezdése Kell-e előre meghatározott lista, vagy a hatóság döntése alapján KHV-t elkezdeni? Megbízás az előzetes KHT elkészítésére Információátadás a tervezőknek Az elővizsgálatok elvégzése A beruházás előkészítése folytatódhat a jogszabályokban foglalt környezetvédelmi követelmények betartásával Az előzetes KHT elkészítése, javaslatok Indoklás készítése a beruházás környezetvédelmi okokból történő elutasítására Indoklás készítése a beruházás környezetvédelmi problémáktól mentes voltára A szakmai-társadalmi vita - az előzetes KHT megvitatása a beruházás Megfelel az előzetes KHT? Szükséges változások elvégzése, az eltérő vélemények leírása az EKHT-ban Folytatható-e a beruházás előkészítése? Kell-e folytatni KHV-t? A KHV további követelményeinek megállapítása Megbízás a végleges KHT elkészítésére Továbbtervezés: új információk átadása A vizsgálatok elvégzése IGEN A KHV eljárás folyamata A KHT elkészítése; Lakossági tájékoztatásra alkalmas változat elkészítése NEM Megfelel-e a KHT? Döntéshozó számára a végső KHT kidolgozása az ellenvélemények ismertetésével A környezetvédelmi hatóság A beruházás megvalósítása engedélyezi-e a beruházást? Nem / Igen, feltételekkel Megvalósítható így? Érdemes más megoldást keresni? Lemondás a beruházásról

49 A hatásfolyamatok és hatásterületek pontosítása folyamatos iterációval Információ az érintett környezet állapotáról nem A telephely belterületen van? igen Tájvizsgálat Telepítés-vizsgálat Az alkalmatlan alternatívák kizárása nem A telephely érint-e értékes ökoszisztémát? igen Új alternatívák képzése nem A döntéhozó szerint kell-e tovább vizsgálni? nem igen Maradt-e alkalmas telephely? igen Ökológiai vizsgálat Az alkalmatlan alternatívák kizárása Hatótényezők és hatásfolyamatok áttekintése telepítési és technológiai alternatívánként Nagyvonalú hatásterület becslés. Információ gyűjtése az érintett környezet állapotáról. A hatásterület érzékenységének vizsgálata Az alternatívák értékelése nincs Van-e elfogadható alternatíva? van Feltétel nélkül elfogadható? igen Nem kell tovább vizsgálni A KHV folyamatainak fázisai A vizsgálatba bevonandó szakintézmények az érinett szervezetek, csoportok, egyének meghatározása nem Végleges KHT tartalmi követelményeinek meghatározása Az elővizsgálat összefoglalása az előzetes KHT-ban Szakmai, társadalmi viták Állásfoglalások értékelése

50 A hatásterület pontosítása Kiinduló információk EKHT, beruházási tervek Hatásterület becslés az EKHT alapján Kontrollkörnyezet állapotának leírása Hatótényezők (A) meghatározása a beruházási tervek alapján Közvetlen hatások A+B alapján Háttérhatások (B) vizsgálata a hatásterület érzékenységének vizsgálata az elemek állapota és használata alapján Közvetett hatások (C) hatásláncok A hatásfolyamat (A+B+C) feltárása pl. hatásfolyamat ábrával Részletes KHV elkészítésének folyamata Módosító tényezők (időbeni változások és kockázati tényezők) Közgazdasági tényezők (a hatások okozta kár és haszonszámítás; a káros hatások elhárításának közgazdasági következményei) Összehasonlítás a határértékekkel: normák, szabványok, ajánlások alapján Összehasonlítás a kontroll-környezettel: környezeti elemenként a környezet egészére Az embert érő összhatás értékelése Javaslatok a kedvezőtlen hatások kiküszöbölésére, mérséklésére Iteráció

51 A hatásvizsgálat készítés alapfolyamata HATÓTÉNYEZŐK létének megállapítása HATÁSFOLYAMAT feltérképezése A A HATÁSTERÜLET becslése, lehatárolása C B Az állapotváltozások becslése a hatásterületen E Az állapotváltozások értékelése az egyes elemekre és rendszerekre nézve és a környezet egészére A HATÁSTERÜLET környezeti állapotának bemutatása F C

A környezeti hatásvizsgálat

A környezeti hatásvizsgálat A környezeti hatásvizsgálat HATÓTÉNYEZŐK HATÁSFOLYAMATOK Az állapotváltozások becslése a hatásterületen HATÁSTERÜLET becslése, lehatárolása HATÁSTERÜLET környezeti állapotának felmérése Az állapotváltozások

Részletesebben

Geotermikus energiahasznosítás engedélyezési eljárásai Magyarországon

Geotermikus energiahasznosítás engedélyezési eljárásai Magyarországon Geotermikus energiahasznosítás engedélyezési eljárásai Magyarországon Gyöpös Péter Mannvit Kft. Budapest, 2013.11.15. 2013. November 15. Regionális Engedélyezési eljárások A magyar jogi szabályozásban

Részletesebben

A környezet védelmérõl szóló 1995. évi LIII. Törvény 20/2001(II.14.) kormányrendelet

A környezet védelmérõl szóló 1995. évi LIII. Törvény 20/2001(II.14.) kormányrendelet KHV jogi szabályozása A környezet védelmérõl szóló 1995. évi LIII. Törvény 20/2001(II.14.) kormányrendelet KHV jogi szabályozása 1995. évi LIII. törvény 66. (1) A környezethasználat környezeti hatásvizsgálat

Részletesebben

KHV jogi szabályozása. KHV jogi szabályozása 1995. évi LIII. törvény. KHV jogi szabályozása 1995. évi LIII. törvény

KHV jogi szabályozása. KHV jogi szabályozása 1995. évi LIII. törvény. KHV jogi szabályozása 1995. évi LIII. törvény A környezet védelmérõl szóló 1995. évi LIII. Törvény 20/2001(II.14.) kormányrendelet 66. (1) A környezethasználat környezeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó esetén - a b) pontban foglaltak kivételével

Részletesebben

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról A környezet védelmének

Részletesebben

Környezetvédelmi joganyag hierarchiája

Környezetvédelmi joganyag hierarchiája Környezetvédelmi joganyag hierarchiája Alkotmány Nemzetközi szerződések EU joganyaga KTV Bírósági határozatok Végrehajtási törvények Kormányrendeletek Kormányrendeletek Kormányhatározatok Államigazgatási

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK. Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK. Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei Ügyintézési határidő: engedélyezési eljárási típusoktól függően változó, de nem számítanak bele a közigazgatási hatósági eljárás

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Reflex Környezetvédő Egyesület A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. A társadalmi részvétel előnyei több szakmai-társadalmi

Részletesebben

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26.

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26. TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA 2013. SZEPTEMBER 26. A SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET VIZSGÁLATA A TERMOLÍZIS EURÓPAI ÉS HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK GYAKORLATA Dr. Farkas Hilda SZIE-GAEK A KUTATÁS CÉLJA A piaci igények

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Iktatószám: 1314-9/2011. Ügyintéző: Dr. Gazdig Mária Tárgy: Látóképi Tófürdő fürdővíz profiljának megállapítása HATÁROZAT A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Á L L Á S F O G L A L Á S T

Á L L Á S F O G L A L Á S T A Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete, mint a hazai hulladékbegyűjtő, -kezelő és -hasznosító vállalatok érdekképviseleti szervezete a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján

Részletesebben

A mezőgazdasági biogáz üzemek jogszabályi környezete, az engedélyezés eljárása

A mezőgazdasági biogáz üzemek jogszabályi környezete, az engedélyezés eljárása A mezőgazdasági biogáz üzemek jogszabályi környezete, az engedélyezés eljárása FARMAGAS Szakmai Továbbképzési Konferencia Kecskemét, 2010. szeptember 23. Dr. Lengyel Attila ügyvéd 2009/28 Megújuló Energia

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

III. Vízbázisvédelem fázisai

III. Vízbázisvédelem fázisai III. Vízbázisvédelem fázisai Horváth Szabolcs okleveles hidrogeológus mérnök Igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt. Az előadás tartalma 1. Diagnosztikai fázis 2. Biztonságba

Részletesebben

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal Hullán Szabolcs mb. főigazgató-helyettes, Országos Atomenergia Hivatal

Részletesebben

Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció?

Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció? Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció? A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának irodája Baranyai Gáborbaranyai@ baranyai@obh.hu I. A nagybányai balesetre adott uniós válaszok

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával - Tervezői válaszok - Miskolc, 2014. augusztus Miskolc

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala A kutatás-fejlesztési tevékenység rejtelmei Budapest, 2012. május 24. Bizonytalanság

Részletesebben

Adatbázis neve: Elektronikus Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (EHIR)

Adatbázis neve: Elektronikus Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (EHIR) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail. L~. PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.hu OPPONENSIVÉLEMÉNY a Fürged-Felsonyék-Magyarkeszi külterület,

Részletesebben

Projekt előkészítési tapasztalatok a kármentesítéseknél. Dócsné Balogh Zsuzsanna

Projekt előkészítési tapasztalatok a kármentesítéseknél. Dócsné Balogh Zsuzsanna Projekt előkészítési tapasztalatok a kármentesítéseknél Dócsné Balogh Zsuzsanna igazgató, bzs@cowi.hu 2011. március 17. 1 Lépések a projektfolyamatban 1. Projektötlet, koncepció 2. Tanulmányterv és MT

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. évfolyam 2. szám 1334 Ft 2006. március 6. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Törvények 2006. évi IV. tv. A gazdasági társaságokról...

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. (7) bekezdés r) pontjában

Részletesebben

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálatról

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálatról 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 110. -a (7) bekezdésének c) és i) pontjaiban

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló KÉRELEM

BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló KÉRELEM SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.58. Telefon: 63/510-300 BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

Másodfokon is elvérzett a szentkirályszabadjai reptér

Másodfokon is elvérzett a szentkirályszabadjai reptér Másodfokon is elvérzett a szentkirályszabadjai reptér A szentkirályszabadjai repülőtér előzetes vizsgálati eljárásában másodfokon is elutasította a környezetvédelmi hatóság a Buda West Airport Zrt. engedélykérelmét

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 72.224-1-4/2010. Ea.: Dr. Kiss Renáta Bánfi Szabolcs (táj- és természetvéd.) Tóth Lajos (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 2014. július 1-jén lép hatályba a kormány 31/2014. (II. 12.) kormányrendelete az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó

Részletesebben

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el.

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VK 1/2014. számú ajánlása a víziközműszolgáltatók és az ellátásért felelősök számára a gördülő fejlesztési tervek összeállításával, elkészítésével kapcsolatban.

Részletesebben

A bányafelügyelet építésügyi hatásköre A pápai bázisrepülőtér fejlesztésével kapcsolatos geotermikus energia hasznosítás engedélyezése

A bányafelügyelet építésügyi hatásköre A pápai bázisrepülőtér fejlesztésével kapcsolatos geotermikus energia hasznosítás engedélyezése A bányafelügyelet építésügyi hatásköre A pápai bázisrepülőtér fejlesztésével kapcsolatos geotermikus energia hasznosítás engedélyezése II. Katonai Hatósági Konferencia Balatonkenese 2013. április 15-16.

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

Infrastrukturális hálózattervezés a környezetvédelem szemszögéből Előadó: Mogyorós Péter Dátum: 2012. 01. 31.

Infrastrukturális hálózattervezés a környezetvédelem szemszögéből Előadó: Mogyorós Péter Dátum: 2012. 01. 31. Infrastrukturális hálózattervezés a környezetvédelem szemszögéből Előadó: Mogyorós Péter Dátum: 2012. 01. 31. Tartalom 1. Bevezetés 2. Környezetvédelmi eljárások fajtái és szerepük 3. Esettanulmány bemutatása

Részletesebben

zat az letrendezési Tervben

zat az letrendezési Tervben Közlekedés-hálózat zat az Országos Területrendez letrendezési Tervben Dr. Tompai Géza fıosztályvezetı Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Területrendezési és Településügyi Fısztály 2007. május

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Kelemen István Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Kelemen István Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Kelemen István Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium A környezetvédelmi biztosíték bevezetésének szükségessége Szombathely, 2008. április 22. ÁTTEKINTÉS alapprobléma és háttér elméleti kérdések a rendelettervezet

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL SÉG 9021 Gyÿr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Gyÿr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 9/2009. (IV. 28.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény működtetése

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Eck József projektmenedzsment igazgató MVM Paks II. Zrt. Paks, 2014. május 5. Tartalom Törvényi háttér Telephely bemutatása Telephely

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - -

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - - Projektaudit jelentés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007-2013 közötti időszak projektterveire vonatkozóan megacity - projektalapú városfejlesztési program wwwazentelepulesemhu PROJEKTAUDIT JELENTÉS

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

A paksi atomerőmű üzemidő hosszabbítása 2. blokk

A paksi atomerőmű üzemidő hosszabbítása 2. blokk 2. melléklet Az OAH-2013-01505-0012/2014 számú jegyzőkönyvhöz OAH Közmeghallgatás A paksi atomerőmű üzemidő hosszabbítása 2. blokk Paks, 2014. május 6. Miért fontos az atomerőmű üzemidejének meghosszabbítása?

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

A Kormány 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételérõl, valamint hatósági engedélyezésérõl

A Kormány 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételérõl, valamint hatósági engedélyezésérõl M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 184. szám 38721 9. Záró rendelkezések 12. Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. 13. E rendelet tervezetének a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december

Részletesebben

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf A sugárvédelmi hatósági feladatok átvételével kapcsolatos feladatok és kihívások Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf Országos Atomenergia Hivatal 2015.04.21. Sugárvédelmi hatósági feladatok átvétele 1 Tartalom

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Víz Keretirányelv Munkacsoport SZENNYVÍZISZAP 2013 - HALADUNK, DE MERRE? című konferenciája Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2189/1/2005 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban Első fokú Mezőgazdasági Szakigazgatási (talajvédelem, élelmiszerlánc felügyelet, vadászat, halászat, erdészet) Erdészeti hatóság Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter PURAM Dr. Kereki Ferenc Ügyvezető igazgató RHK Kft. Szabályozás Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. Tv. határozza meg a feladatokat: 1. Radioaktív hulladékok elhelyezése 2. Kiégett fűtőelemek tárolása

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata XXXII. MHT - Vándorgyűlés Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG Az árvízcsúcs csökkentő tározók üzemirányítási és üzemeltetési mintaszabályzata Előzmények 2 Kedvezményezett: OVF

Részletesebben

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának (VGT2) munkaprogramja Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának (VGT2) munkaprogramja Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának (VGT2) munkaprogramja Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet MHT XXXI. Országos Vándorgyűlés Gödöllő, 2013. július 3-5. VGT a Víz Keretirányelvben A 2000/60/EK

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Elõzetes kockázatbecslés

Elõzetes kockázatbecslés M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 78. szám 16999 A Kormány 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelete a vizek többletébõl eredõ kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek,

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő testülete 19/2015.(VIII.17.) önkormányzati rendelete Kozármisleny településnév használatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő testülete 19/2015.(VIII.17.) önkormányzati rendelete Kozármisleny településnév használatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő testülete 19/2015.(VIII.17.) önkormányzati rendelete Kozármisleny településnév használatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

Gazdasági ösztönzőkközgazdasági. környezetvédelemben

Gazdasági ösztönzőkközgazdasági. környezetvédelemben Gazdasági ösztönzőkközgazdasági eszközök a környezetvédelemben Ökoadók Célok: Környezetvédelmi célok: Szennyezés elkerülés, károk csökkentése Környezetbarátabb megoldások felé terelés Forrásteremtés Károk/intézkedések

Részletesebben

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés

Részletesebben

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes Zenés, táncos 23/2011 (III.8.) Kormány rendelet, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről (2011. június

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben