Környezetállapot-értékelés és auditálás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetállapot-értékelés és auditálás"

Átírás

1 Környezetállapot-értékelés és auditálás Mi a környezetállapot-értékelés? Miért készíti (cél)? Ki készít(het)i? Mikor készíti? Hogyan készíti? Mivel készíti?

2 Környezeti hatásvizsgálatok Környezetre jelentős mértékben hatást gyakorló tevékenység megkezdése előtt: Létesítmény vagy művelet telepítése, megvalósítása Meglévő létesítmény vagy művelet felhagyása Jelentős bővítés, technológia- és termékváltás Alapelvek Elővigyázatosság, megelőzés: Legkisebb mértékű környezetterhelés és igénybevétel Megelőzi a környezetszennyezést Kizárja a környezetkárosítást Leghatékonyabb megoldás (bat) Felelősség Együttműködés Tájékozódás, tájékoztatás, nyilvánosság

3 Miért készíti? 1. Jogszabályban rögzített feladat, például: Környezet állapotának, mennyiségi, minőségi jellemzőinek feltárása, terhelhetősége és igénybevétele mértékének, továbbá elérendő állapotának (célállapot meghatározása); Nemzeti környezetvédelmi program környezet állapotának bemutatása; Kétévenkénti összefoglaló jelentés; Tv. javaslat + jogszabály vizsgálati elemzése; Települési, megyei, regionális környezetvédelmi program; Éves beszámoló a környezet állapotáról; Országos környezetvédelmi információs rendszer működtetése; Dokumentációk, tanulmányok elkészítése. 2. Önkéntesen végzett vizsgálat: Gazdálkodó szervezet meg akarja ismerni tevékenysége környezetre gyakorolt hatását; NGO-k; Tudományos kutatás.

4 Ki készíti? Közigazgatás Államigazgatás Országgyűlés Kormány Környezetvédelmi miniszter Önkormányzatok Települési Területi Területi környezetvédelmi hatóság Gazdálkodó szervezetek Ipar Mezőgazdaság Szolgáltatás

5 Integrált szabályozási elvek érvényesülése a környezetvédelmi engedélyezésben Az engedély kiadásához környezeti hatásvizsgálat szükséges. A hatásvizsgálatot a környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységek esetén kell elvégezni. Az ilyen jellegű tevékenységek listáját kormányrendelet teszi közzé. A vizsgálatot az adott tevékenység alábbi fázisaiban kell elvégezni: A létesítmény vagy művelet telepítése, megvalósítása, Meglévő létesítmény vagy folyamatban lévő művelet felhagyása, A tevékenység jelentős bővítése, Technológia- vagy termékváltás, vagy a meglévők jelentős módosítása.

6 1. Mikor készíti? Gazdálkodó szervezet Termelés 0 0 Idő I Telepítés megkezdésekor II Tevékenység megvalósításakor (üzemelés) III Felhagyáskor

7 Mikor készíti? (folytatás) 2. Közigazgatás adott időszak eredményeinek értékelése új szabályozás bevezetése közvélemény tájékoztatása (időszakos).

8 Mivel készíti? 1. Alapadatok: Tevékenység Környezeti állapot Terjedési viszonyok 2. Értékelés: Irodalom Modellek Kémiai, fizikai ismeretek Statisztikai, operációkutatási értékelések Térkép, térinformatika

9 Környezeti hatásvizsgálat A környezetre jelentős mértékben hatást gyakorló tevékenység megkezdése előtt környezeti hatásvizsgálatot kell végezni. A környezeti hatásvizsgálat szempontjából: környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységnek minősül valamely a Kormány által rendeletben meghatározott létesítmény vagy művelet telepítése, megvalósítása, meglévő létesítmény vagy művelet felhagyása, jelentős bővítése, valamint a technológia- és a termékváltás, illetve ezek jelentős módosítása. kérelmező meghatározott tevékenység kezdeményezője, illetőleg gyakorlója. A hatásvizsgálat előkészítő és (szükségessége esetén e törvény szabályai szerint) részletes vizsgálati szakaszból áll.

10 Környezeti hatásvizsgálat (folytatás) A hatásvizsgálati szakaszok eredményeit a kérelmezőnek előzetes környezeti tanulmányban és részletes környezeti hatástanulmányban kell bemutatnia. A hatásvizsgálat során fel kell tárni a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó más műveletek, továbbá a meghibásodás vagy baleset miatt várható környezeti hatásokat is.

11 Hatásvizsgálat előkészítése (Előzetes hatásvizsgálat) háttérismeretek gyűjtése a javasolt tevékenységről munkacsoport munkájának megszervezése érdekelt csoportok az előzetes hatásvizsgálatba történő bevonása beruházási alternatívák felismerése és leírása hatások előrejelzéséhez a tér- és időbeli hatások előzetes becslése környezeti elemek összetevőinek (mint potenciális hatásviselőknek) a felismerése a javasolt beruházási alternatívák várhatóan jelentős környezeti hatásainak felismerése mérési megfigyelési program megtervezése EHV eredményeinek összefoglalása a részletes hatásvizsgálat munkaprogramjának kidolgozása az elkészítést követő illetékes hatósági és lakossági értékelés.

12 Előzetes környezeti tanulmány A tevékenység megkezdésének szándékát a kérelmezőnek be kell jelentenie a felügyelőségnek. A kérelemhez előzetes környezeti tanulmányt kell csatolni. Az előzetes környezeti tanulmánynak tartalmaznia kell: a tervezett tevékenység célját, telepítési és technológiai lehetőségeit leírását, a létesítmény szükségességének indoklását, továbbá a tervezett tevékenység elmaradásából származó környezeti követelmények leírását; az a) pontban foglaltak megvalósításából származó várható környezetterhelés és környezeti igénybevétel mennyiségi és minőségi leírását; a környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslését, továbbá új telepítés esetén a telepítés helyén a tájban és ökológiai viszonyokban várható változások részletes leírását; azokat a kérdéseket, amelyek csak további, részletes hatásvizsgálat alapján válaszolhatók meg; azoknak az adatoknak a megjelölését, amelyek törvény értelmében államtitkot, szolgálati vagy üzleti titkot képeznek.

13 Előzetes környezeti tanulmány (folytatás) A kérelem és az előzetes környezeti tanulmány alapján a felügyelőség: részletes környezeti hatástanulmány benyújtását írja elő, és meghatározza a részletes hatástanulmány készítése során vizsgálandó kérdéseket, illetőleg a rendelkezésre álló adatok alapján meghatározható (kielégítendő) követelményeket; kiadja a telepítés szervezett helye (helyei) szerint illetékes települési önkormányzatok egyidejű tájékoztatásával a tevékenységhez szükséges környezetvédelmi engedélyt, vagy; a hatásvizsgálati eljárás lezárását követően - a külön jogszabályban meghatározott esetben - megindítja az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást, vagy a kérelmet elutasítja.

14 Előzetes környezeti tanulmány (folytatás) A felügyelőség az előkészítő szakaszban szakhatóságként bevonja minden esetben: az illetékes természetvédelmi igazgatóságot, illetve nemzeti park igazgatóságot; az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (DSP Romaniaban)il letékes megyei (fővárosi) intézetét; a külön jogszabályban meghatározott más szakhatóságot.

15 Környezeti hatástanulmányok tartalmi követelményei A hatásterület meghatározása valamennyi hatótényezőre. Az összes hatótényező beható vizsgálata a környezetvédelmi jogszabályok követelmény rendszerének megfelelően Az engedélyezési eljárásban szereplő hatóságok: Minden egyéb eljárást megelőző elsőfokú hatósági jogkör: környezetvédelmi felügyelőségek. Szakhatósági jogkör - vétójoggal - kormányrendelet szerint. Előírások: Valamennyi hatóság követelményei a felügyelőség határozatában.

16 Az előzetes környezeti tanulmány tartalma Tervezett tevékenység célja, telepítési és technológiai lehetőségei, szük-ségessége, elmaradásból származó következmények. Az előző pontban foglaltak megvalósításából származó, várható környezet-terhelés és környezet-igénybevétel mennyiségi és minőségi leírása. A környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése Részletes hatásvizsgálatban vizsgálandó kérdések. Állam-, szolgálati-, üzleti titkok.

17 Részletes hatásvizsgálat javasolt tevékenység hatásainak előrejelzése, fellépő bizonytalanságok kezelése hatásbecslések módszertana környezeti tényezőnként: levegő felszíni vizek felszín alatti vizek és talaj élővilág táj ipari balesetek (havária) környezeti hatások egészségügyi következményei környezeti hatások további általános társadalmi és gazdasági következményei hatás előrejelzések eredményeinek értékelése és összesítése javaslatok a kiegészítő hatásmérséklő intézkedésekre az alternatívák összehasonlító bemutatása javaslatok a környezeti hatások mérséklésének, megfigyelésének és elemzésének módjára a beruházás megvalósításának megkezdésétől.

18 Részletes környezeti hatástanulmány Az előzetes környezeti tanulmány alapján készítendő helyszíni vizsgálatokkal alátámasztott részletes környezeti hatástanulmánynak a felügyelőség által meghatározott mélységben és részletezettségben tartalmaznia kell: részletes leírást, a választott technológia összehasonlítását a leghatékonyabb megoldással; a hatásterületek behatárolását, ideértve a térképi bemutatásukat is, és e területek környezeti állapotának ismertetését a tevékenység megvalósítása nélküli helyzetben; a környezet állapotában a tevékenység következtében létrejövő változásoknak a környezeti elemekre és az emberi egészségre gyakorolt hatása előrejelzését, értékelését; a környezet állapotának változása miatt várható egészségügyi, gazdasági és társadalmi következmények becslését; a lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és károsítást megelőző, csökkentő, illetve elhárító intézkedések meghatározását;

19 Részletes környezeti hatástanulmány (folytatás) a környezetet érő hatások mérésének, elemzésének módját a tevékenység folytatása során, valamint utóellenőrzésének módját a tevékenység felhagyását követően; a részletes hatástanulmány összeállításához felhasznált adatok forrását, a hatásvizsgálatban alkalmazott módszereket, azok korlátait és alkalmazási körülményeit, az előrejelzések érvényességi határait (valószínűségét), a hatások és vizsgálati eredmények értékelésénél felmerült bizonytalanságokat; a felhasznált tanulmányok listáját, a tanulmányokhoz való hozzá férés módját; azoknak az adatoknak a megjelölését, amelyek törvény értelmében államtitkot, szolgálati vagy üzleti titkot képeznek; a nyilvánosság számára közérthető összefoglalót.

20 A részletes környezeti hatástanulmány tartalma A választott technológia összehasonlítása a leghatékonyabb megoldással. A hatásterületek behatárolását, e területek környezeti állapotának ismertetését a tevékenység megvalósítása nélküli helyzetben. A tevékenység következtében a környezet állapotában létrejövő változásoknak a környezeti elemekre és az emberi egészségre gyakorolt hatása előrejelzését, értékelését. A környezet állapotának változása miatt várható egészségügyi, gazdasági és társadalmi következmények csökkentő intézkedések. Monitoring. Adatok forrása, módszerek korlátai, előrejelzés valószínűsége, bizonytalanságok. Állam-, szolgálati-, üzleti titkok.

21 Hogyan készíti? Felszámolás, végelszámolás Eljárás indul Kérelemre Hivatalból Kérelemre Kérelemre/Hiv atalból Dokumentáció Formái Hatósági intézkedés formája Előzetes/Részl etes Környezetvédelmi engedély Felülvizsgálati dokumentáció Teljeskörű /részleges Környezetvédelmi működési engedély Audit Teljes (ISO 14001) Környezetvédelmi működési engedély KHT Felülvizsgálat Teljesítményértékelés Hatástanulmány Nyilatkozat+állapotfelm. dok. Teljeskörű /részleges Hozzájárulás /kötelezés Készítő Bárki Névjegyzék Bárki Névjegyzék Ügyintézési idő 90 nap 90 nap 30 nap 60 nap

22 A környezetállapot-értékelés folyamata Környezetállapot-értékelés Elemzés, Mechanizmus leírás 0. Folyamatleírás 1. Folyamatleírás N-2. Folyamatleírás 1. Állapotváltozás N-2. Állapotváltozás Állapotjellemzők (X 1...X K ) Mérés, feldolgozás Állapotleírás Állapotjellemzők (X 1 *...X K ** ) Mérés, feldolgozás Állapotleírás Állapotjellemzők (X 1 *...X K ** ) Mérés, feldolgozás Állapotleírás 1. állapot 2. állapot N. állapot

23 A környezetvédelmi engedély tartalma A környezetvédelmi engedély megadására vonatkozó határozatnak tartalmaznia kell: az engedélyes és az engedélyezett tevékenység megnevezését, adatait, továbbá az engedély érvényességi idejét; azokat a környezetvédelmi előírásokat, valamint jogszabályban meghatározott biztosítékadási és céltartalék-képzési kötelezettségeket, amelyek kielégítése az engedélyezett tevékenység telepítésének, megvalósításának, módosításának, végzésének és felhagyásának feltétele; a szakhatóságoknak az engedélyezett tevékenység környezetre gyakorolt hatásával kapcsolatos állásfoglalását; indoklásban részletes ismertetést azokról a körülménykeről, amelyek figyelembe vételével a felügyelőség az engedélyt megadta, illetőleg amelyekre döntését alapította.

24 A környezetvédelmi engedély tartalma (folytatás) A környezetvédelmi engedély iránti kérelmet elutasító döntésnek részletes indoklást kell tartalmaznia, ebben közölni kell azokat a tényeket, megfontolásokat, amelyekre a felügyelőség az elutasítást alapította. Egyben a kérelmezőt tájékoztatni kell, hogy az elutasított kérelemtől eltérő megoldással a tevékenység lehetséges-e, vagy arra az adott térségben egyáltalán nincs lehetőség.

25 Az egységes környezethasználati engedély Az egyes - külön jogszabályban megjelölt - tevékenységek környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzése érdekében, a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszüntetésére irányuló, az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során állapítja meg a felügyelőség. A környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó, a Kormány által meghatározott szabályokat az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

26 A környezetvédelmi engedély tartalma az engedélyes és az engedélyezett tevékenység megnevezése, adatai, érvényességi ideje környezetvédelmi előírások, biztosítékadási- és céltartalék képzési kötelezettségek, monitoring határértékek felhagyás feltételei szakhatóságok előírásai indoklás (körülmények). Elutasítás esetén: Kérelemtől eltérő megoldással megvalósítható-e? Adott térségben egyáltalán nincs mód a megvalósításra, NKP-val ill. nemzetközi szerződéssel ellentétes.

27 A KHT illeszkedése az egyéb engedélyezési eljárásokhoz Mit Milyen eljárásban Engedélyező Szakhatóság Területfelhasználás Területfelhasználási engedély Önkormányzat Környezetvédelmi Felügyelőség Építés Építési engedélyezési eljárás Önkormányzat Környezetvédelmi Felügyelőség Vízi építés Környezetvédelmi engedély Vízügyi Igazgatóság Környezetvédelmi Felügyelőség Környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenység Környezetvédelmi engedély Környezetvédelmi Felügyelőség Önkormányzat Egyéb tevékenységek (pl. létesítés stb.) Adott engedélyezési eljárás Jogszabályban meghatározottak szerint Jogszabályban meghatározottak szerint

28 Hiánypótlásra felszólítás Beérkezett-e a hiánypótlás? Elegendő-e? Tevékenység szándékának bejelentése KT-t csatolták-e? KHT köteles-e? Megfelele-e a tartalmi követelményeknek? Környezetvédelmi engedélyezési eljárás megszüntetése Megküldés az illetékes szakhatóságok részére Megfelele-e a tartalmi követelményeknek? EKT elbírálása szakosztályoknál és szakhatóságoknál Kell-e hiánypótlást előírni? Közmeghallgatás (nyilvános tárgyalás) Megküldés az illetékes szakhatóságoknak Részletes KHT beérkezése Beérkezett-e a hiánypótlás? Elegendő-e? IGEN NEM Környezetvédelmi engedély kérelem elutasítása EKT elbírálása szakosztályoknál és hatóságoknál Elutasították-e a szakosztályok? Kell-e részletes KHT-t készíteni? Kérelem, ET és hirdetmény szövegének megküldése az önkormányzatok részére Környezetvédelmi engedély kiadása Települési önkormányzatok egyidejű tájékoztatása Megfelelő-e a részlete KHT a hatóságok és lakosság véleménye alapján?

29 Nyilvánosság a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban SZAKASZ ELŐZETES RÉSZLETES Név Közzététel Közmeghallgatás Hol? Ki? Miről? Telepítés helye szerinti és azzal szomszédos önkormányzat Önkormányzat, állampolgárok, NGO-k Környezetre gyakorolt hatás, RKHT tartalma Hatásterület által érintett önkormányzat Önkormányzat, állampolgárok, NGO-k Környezetre gyakorolt hatás Kötelező Csak el nem utasítás esetén Mindig Forma Hirdetés + dokumentáció Tárgyalás Időtartam nap nap Eredmény Írásos észrevétel Jegyzőkönyv

30 Hatásvizsgálat módszertana Tevékenységi alternatívák. Adatgyűjtés szerepe a hatásvizsgálatban. Mi jellemzi a környezeti hatások előrejelzését? Környezeti jelentőség. Bizonytalanságok jelölése. Hatásmérséklő intézkedések. Hatásvizsgálat ellenőrzése.

31 KHV jellemzők A KHV illeszkedik a tervezési, döntési folyamathoz, annak szerves része jogszabály korrekt döntés objektív döntés. A KHV különböző felek együttműködésén alapuló többlépcsős, visszacsatolási folyamat; tárgyalások, egyeztetések; érdekegyeztetési folyamatnak is tekinthető; együttműködés. Az érintett lakosság és társadalmi szervezetek bevonása. A vizsgálat során nem csupán a környezet egyes jellemzőivel, hanem a környezet egészével, mint rendszerrel is foglalkozni kell. A módszer rendszerszemléletű. A változásokat összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban kell feltárni. A vizsgálat végeredménye egy előrejelzést jelent, becslésekkel kell dolgoznunk. (bizonytalansági tényezők) A hatásvizsgálat alternatívákkal dolgozik.

32 KHV jellemzők (folytatás) A tervezett tevékenységeknek ahhoz, hogy hatásvizsgálatra kötelezhetők legyenek, meg kell jelenniük valamilyen jogszabályban megfogalmazott formában és valamilyen döntési folyamatban. Ezek általában a következők: a) tényleges beavatkozás: Beruházások, amelyek általában a leggyakoribb esetek a tény legesen hatásvizsgálatra kötelezett/ítélt tevékenységek közül; b) korábbi tervezési fázis folyamatok (beruházás) környezeti hatás: Területi tervek: terület- és településfejlesztési tervek; Ágazatpolitikák: fejlesztési koncepciók, makrogazdasági programok (kormány, minisztérium); Jelentősebb környezeti következményekkel járó, fontos jogszabályalkotás vagy módosítás. A megelőzés szempontjából a politikának döntő szerepe van!! Vannak olyan hibák, olyan káros környezeti következmények, amelyeket csak a politika szintjén lehet kezelni.

33 A hatásvizsgálatra jellemző Rendszerszemléletű, módszeres környezetvédelmi kutatás. Megelőző és forrás-orientált. Módszeresen dokumentál és biztosítja az információkhoz való szabad hozzáférést. Biztosítja a lakosság részvételét. Koordinálja és integrálja összefüggő folyamatok eljárásait. Teljes nyíltságot biztosít a döntéshozatalban.

34 Miért van egyáltalán szükség KHV-ra? A megelőzés elve (minden környezetvédelmi tevékenység alfája). A határértékek, terhelhetőségi határok korlátozott alkalmazhatósága. Az érintettek érdekének védelme. Az átlag és a kritikus pontok. A hatásvizsgálatban a kidolgozóknak az a fontos, hogy a jellemző és a tartós maximális hatásintenzitás, hogyan viszonyul a hatásviselő érzékenységéhez. Az értékelésnél a tartósan legrosszabbnak számító helyzetből kell kiindulni. A következmény ismeretének hiánya. A bizonytalanságok léte.

35 Előzetes környezeti hatástanulmány értékelése 1. Tervezett tevékenység 1.1. A tervezett tevékenység leírása Tevékenység célja, szükségességének indokolása A megvalósítás és a működés időbeli ütemezése, időtartama A tevékenység ill. változatainak bemutatása A tevékenység illeszkedése meglévő területhasználatokhoz, területfejlesztési és rendezési tervekhez 1.2. Kapcsolódó műveletek bemutatása Anyagnyerő- vagy lerakóhelyek Jelentős szállítási igények Kapcsolódó infrastruktúra Hulladék- és szennyvízkezelés Egyéb kapcsolódó műveletek (raktározás)

36 Előzetes környezeti hatástanulmány értékelése (folytatás) 2. Környezeti alapállapot 2.1. A telepítés helyének bemutatása A létesítmény helye, területigénye, elhelyezkedése A jelenlegi területhasználatok bemutatása a telepítés helyén és környezetében A telepítés helyén ill. környezetében található környezeti értékek bemutatása, a telepítés hatása létükre, állapotukra 2.2. A környezeti állapot bemutatása a tevékenység becsült hatásterületén A hatásterület becslése, indokolása, lehatárolása Az érintett környezeti elemek/rendszerek lényeges összetevőinek bemutatása a hatásterületen A jövőbeni állapot becslése a kontrollkörnyezetben a működési időtartam alatt 2.3. A rendelkezésre álló adatok elégségessége a kizáró okokat illetően

37 Előzetes környezeti hatástanulmány értékelése (folytatás) 3. Hatótényezők, hatásfolyamatok 3.1. Hatótényezők vizsgálata Hatótényezők bemutatása (telepítés,megvalósítás felhagyás) Hatótényezők bemutatása havária esetére 3.2. Hatásfolyamatok leírása Hatásfolyamatok leírása, az összefüggések áttekinthetősége, beazonosíthatósága A hatásfolyamatok egyes összetevőinek intenzitása, nagysága, időbeli tartóssága, a folyamat esetleges kumulatív vagy szinergikus jellege, becsülhetősége

38 Előzetes környezeti hatástanulmány értékelése (folytatás) 3.3. Hatások leírása A becsült környezeti állapotváltozások leírása az egyes környezeti elemek, rendszerek tekintetében Az állapotváltozások összefüggéseinek bemutatása, az időben hosszabb távon és nagyobb térségben megjelenő hatások ismertetése A hatások leírása az alapállapothoz viszonyítva A hatások becslése havária helyzetekben A környezeti problémák beazonosíthatósága Mérési értékelési módszerek Esetleges ismerethiányok

39 Előzetes környezeti hatástanulmány értékelése (folytatás) 4. Értékelés-minősítés 4.1. Összehasonlító értékelés Az állapotváltozások összehasonlítása a kontrollkörnyezettel A tevékenység változatainak összehasonlítása 4.2. Minősítések Minősítések elvégzése a hatások függvényében A minősítések alkalmassága a döntéshozatal és a kizáró okok keresése szempontjából 5. Javaslatok 5.1. A nemkívánatos hatások mérséklésének, megszüntetésének eszközei Az eredeti terv részét képező mérséklő és megelőző intézkedések Javaslatok a hatások további mérséklésére 5.2. Javaslatok a részletes KHT tartalmára A részletes KHT szükségességének indokolása Javaslatok a részletes KHT tartalmi követelményeire

40 Előzetes környezeti hatástanulmány értékelése (folytatás) 6. Forma, stílus, szerkezet 6.1. Elrendezés, szerkezet Áttekinthetőség, egyes részek összefüggéseinek követhetősége, logikai sorrend Tartalmi egységesség Megfelelő összefoglaló 6.2. Az ismertetés stílusa, érthetősége Világosság, egyértelműség Térképek, táblázatok, ábrák mértéke, érthetősége, a szöveggel való összhangja 6.3. Forma és döntéshozatal A forma elősegíti-e a döntéshozatalt Az információk átadásának elfogulatlansága, korrektsége; vannak-e tendenciózus torzítások az elemzésekben, minősítésekben

41 Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás Baromfitelep ( férőhely felett), sertéstelep (3000 férőhely felett) Vadaskert védett természeti területen és erdőterületen Erdőterület igénybevétele (nem termőföldként 30 ha-tól, termőföldként 50 ha-tól) Halászat Ketreces, vagy medencés termelőüzemben országos jelentőségű védett természeti területen Bányászat Szénbányászat t/év-től, külszíni esetén 25 ha területtől is; ill. védett természeti területen és védőövezetén méretmegkötés nélkül Tőzegkitermelés 25 ha területtől védett területen méretmegkötés nélkül Kőolaj-kitermelés 500t/nap-tól, földgázkitermelés m 3 /nap-tól

42 Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek Bányászat (folytatás) Uránércbányászat t/év mennyiségtől Hasonlóképpen: fémtartalmú ércek bányászata és egyéb külszíni bányászat Feldolgozóipar Papír-, kartongyártás Kőolajfinomító Kiégett nukleáris üzemanyagot és radioaktív hulladékot tároló ill. feldolgozó létesítmény Komplex vegyiművek Cementgyártás, azbeszttartalmú termékek előállítása, kohómű stb.

43 Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek Villamosenergia-, gáz-, vizellátás Hőerőmű 20 MW villamos teljesítménytől Vízerőmű országos jelentőségű védett természeti területen Szélerőmű telep 10 MW összeteljesítménytől országos jelentőségű védett természeti területen Villamos légvezeték 220 kv feszültségtől és 15 km hosszúságtól Felszín alatti vizek igénybevétele, felszíni vizet átvezető létesítmény stb. Szállítás, raktározás Országos közforgalmú vasútvonal, gyorsforgalmi út (autópálya, autóút) Meglévő forgalmi sávos út bővítése Gáz-, kőolaj vagy vegyianyag szállító vezeték 800 mm átmérőtől és 40 km hossztól

44 Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek Szállítás, raktározás (folytatás) Víziút, kikötő létesítése Repülőtér 2100 m alaphosszúságú futópályától Kőolaj, kőolajtermékek, földgáz és más vegyi termék tárolása t ill. m 3 összkapacitás esetén Állandó árvízvédelmi mű létesítése országos jelentőségű védett természeti területen Egyéb közösségi szolgáltatás Szennyvíztisztító telep LE kapacitástól Nem veszélyes hulladékot égetéssel, kémiai kezeléssel létesítmény ártalmatlanító Veszélyes hulladékot ártalmatlanító (lerakás, égetés, kémiai és biológiai kezelés) létesítmény

45 Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek Sport Sípálya és létesítményei országos jelentőségű védett természeti területen 189 vagy több lyukú golfpálya és létesítményei országos jelentőségű védett természeti területen Nómenklatúrába nem besorolt tevékenységek, illetve létesítmények Kutató vagy oktató atomreaktor ill. felhagyása Duzzasztómű vagy víztározó Vízbesajtolás felszín alatti vízbe Halastó vagy tórendszer, ha több, mint 30 ha-on fed országos jelentőségű védett természeti területet

46 A hatásvizsgálat egyes lépéseinek ismertetése A javasolt hazai beruházási hatásvizsgálati folyamat 4 fázisra tagolódik: Előkészítő fázis: a megvalósítást kizáró okok keresése, a lehetséges műszaki-technológiai és telepítési alternatívák értékelése, a KHV további sorsának meghatározása és ezeknek az előzetes KHT-ban való összefoglalása. Tanulmány készítő fázis: a KHT elkészítése. Áttekintő-értékelő fázis: az elkészült hatástanulmány szakmai vitája, az érintett lakosság bevonása, a vélemények feldolgozása éa a kiegészítések elkészítése. Eredmény értékesítő fázis: döntés születik és további feladat a döntés következményeinek utólagos ellenőrzése.

47 Résztvevők X KHV - szakaszok (Jelek: 1 - beruházó; 2 - illetékes hatóság; 3 - tanácsadó) 1. Előkészítő szakasz X X X 2. Konzultációk, szándéknyilatkozat beadása, nyilvánosság tájékoztatása, KHV-bizottság ajánlása a KHV tartalmára (max. 3 hónap) X 3. KHT elkészítése X 4. A KHT elfogadhatóságának megítélése negatív (6 hét) pozitív (2 hónapon belül publikálandó) X X 5. A KHT publikálása, az engedélyekre vonatkozó kívánalmak megadása Az érintett lakosság bevonása A KHV értékelése a KHV-bizottság által (min. 1 hónap) X 6. Az illetékes hatóság döntése X 7. Monitoring * (szükség esetén és/ill. tevékenység megkezdése előtt))

48 Beruházás előkészítésének megkezdése Kell-e előre meghatározott lista, vagy a hatóság döntése alapján KHV-t elkezdeni? Megbízás az előzetes KHT elkészítésére Információátadás a tervezőknek Az elővizsgálatok elvégzése A beruházás előkészítése folytatódhat a jogszabályokban foglalt környezetvédelmi követelmények betartásával Az előzetes KHT elkészítése, javaslatok Indoklás készítése a beruházás környezetvédelmi okokból történő elutasítására Indoklás készítése a beruházás környezetvédelmi problémáktól mentes voltára A szakmai-társadalmi vita - az előzetes KHT megvitatása a beruházás Megfelel az előzetes KHT? Szükséges változások elvégzése, az eltérő vélemények leírása az EKHT-ban Folytatható-e a beruházás előkészítése? Kell-e folytatni KHV-t? A KHV további követelményeinek megállapítása Megbízás a végleges KHT elkészítésére Továbbtervezés: új információk átadása A vizsgálatok elvégzése IGEN A KHV eljárás folyamata A KHT elkészítése; Lakossági tájékoztatásra alkalmas változat elkészítése NEM Megfelel-e a KHT? Döntéshozó számára a végső KHT kidolgozása az ellenvélemények ismertetésével A környezetvédelmi hatóság A beruházás megvalósítása engedélyezi-e a beruházást? Nem / Igen, feltételekkel Megvalósítható így? Érdemes más megoldást keresni? Lemondás a beruházásról

49 A hatásfolyamatok és hatásterületek pontosítása folyamatos iterációval Információ az érintett környezet állapotáról nem A telephely belterületen van? igen Tájvizsgálat Telepítés-vizsgálat Az alkalmatlan alternatívák kizárása nem A telephely érint-e értékes ökoszisztémát? igen Új alternatívák képzése nem A döntéhozó szerint kell-e tovább vizsgálni? nem igen Maradt-e alkalmas telephely? igen Ökológiai vizsgálat Az alkalmatlan alternatívák kizárása Hatótényezők és hatásfolyamatok áttekintése telepítési és technológiai alternatívánként Nagyvonalú hatásterület becslés. Információ gyűjtése az érintett környezet állapotáról. A hatásterület érzékenységének vizsgálata Az alternatívák értékelése nincs Van-e elfogadható alternatíva? van Feltétel nélkül elfogadható? igen Nem kell tovább vizsgálni A KHV folyamatainak fázisai A vizsgálatba bevonandó szakintézmények az érinett szervezetek, csoportok, egyének meghatározása nem Végleges KHT tartalmi követelményeinek meghatározása Az elővizsgálat összefoglalása az előzetes KHT-ban Szakmai, társadalmi viták Állásfoglalások értékelése

50 A hatásterület pontosítása Kiinduló információk EKHT, beruházási tervek Hatásterület becslés az EKHT alapján Kontrollkörnyezet állapotának leírása Hatótényezők (A) meghatározása a beruházási tervek alapján Közvetlen hatások A+B alapján Háttérhatások (B) vizsgálata a hatásterület érzékenységének vizsgálata az elemek állapota és használata alapján Közvetett hatások (C) hatásláncok A hatásfolyamat (A+B+C) feltárása pl. hatásfolyamat ábrával Részletes KHV elkészítésének folyamata Módosító tényezők (időbeni változások és kockázati tényezők) Közgazdasági tényezők (a hatások okozta kár és haszonszámítás; a káros hatások elhárításának közgazdasági következményei) Összehasonlítás a határértékekkel: normák, szabványok, ajánlások alapján Összehasonlítás a kontroll-környezettel: környezeti elemenként a környezet egészére Az embert érő összhatás értékelése Javaslatok a kedvezőtlen hatások kiküszöbölésére, mérséklésére Iteráció

51 A hatásvizsgálat készítés alapfolyamata HATÓTÉNYEZŐK létének megállapítása HATÁSFOLYAMAT feltérképezése A A HATÁSTERÜLET becslése, lehatárolása C B Az állapotváltozások becslése a hatásterületen E Az állapotváltozások értékelése az egyes elemekre és rendszerekre nézve és a környezet egészére A HATÁSTERÜLET környezeti állapotának bemutatása F C

Környezetvédelmi joganyag hierarchiája

Környezetvédelmi joganyag hierarchiája Környezetvédelmi joganyag hierarchiája Alkotmány Nemzetközi szerződések EU joganyaga KTV Bírósági határozatok Végrehajtási törvények Kormányrendeletek Kormányrendeletek Kormányhatározatok Államigazgatási

Részletesebben

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálatról

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálatról 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 110. -a (7) bekezdésének c) és i) pontjaiban

Részletesebben

Fogalommeghatározások (Kt. 67-68. -aihoz)

Fogalommeghatározások (Kt. 67-68. -aihoz) 152/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek köréről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályairól A környezet védelmének általános

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Környezetvédelmi törvény 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei,

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1. az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól. Általános rendelkezések

193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1. az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól. Általános rendelkezések 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1 az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Önkormányzati hatásköri jegyzék 1. Általános környezetvédelem

Önkormányzati hatásköri jegyzék 1. Általános környezetvédelem Önkormányzati hatásköri jegyzék 1 Általános környezetvédelem Feladat, besorolás Jogszabály Címzett Környezetvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörök Általános környezetvédelem Hatáskörébe tartozik

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos Az anyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XVIII. kötet Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey

Részletesebben

Infrastrukturális hálózattervezés a környezetvédelem szemszögéből Előadó: Mogyorós Péter Dátum: 2012. 01. 31.

Infrastrukturális hálózattervezés a környezetvédelem szemszögéből Előadó: Mogyorós Péter Dátum: 2012. 01. 31. Infrastrukturális hálózattervezés a környezetvédelem szemszögéből Előadó: Mogyorós Péter Dátum: 2012. 01. 31. Tartalom 1. Bevezetés 2. Környezetvédelmi eljárások fajtái és szerepük 3. Esettanulmány bemutatása

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

A TANÁCS 85/337/EGK IRÁNYELVE (1985. június 27.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (85/337/EGK)

A TANÁCS 85/337/EGK IRÁNYELVE (1985. június 27.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (85/337/EGK) 1985L0337 HU 25.06.2009 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 85/337/EGK IRÁNYELVE (1985. június 27.) az

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció SZIE Konzorcium Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpontjában TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció 2014.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT TÁRSADALMI EGYEZTETÉS UTÁNI VÁLTOZAT 2014. AUGUSZTUS Tartalom 1. A SKV kidolgozásának ismertetése,

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 (TOP 5.0 változat, 2014. május 9.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projektvezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Kukely György Készítette: Terra Stúdió Kft. és az ÖKO ZRt. Budapest, 2014. augusztus

Részletesebben

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Környezetvédelmi törvény, Vízügyi törvény tartalma

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Környezetvédelmi törvény, Vízügyi törvény tartalma Thodory Csaba Környezetvédelmi törvény, Vízügyi törvény tartalma A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem

Részletesebben

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) 413-0959 FAX: (36-1) 413-0958 www.vatikft.hu HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projekt-vezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Vidéki Bianka Készítette: ÖKO

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Gyöngyi. Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Gyöngyi. Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Hadabásné Szigethy Gyöngyi Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek A követelménymodul megnevezése: Általános környezetvédelmi feladatok A követelménymodul száma: 1214-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL 213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59.

Részletesebben

STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK

STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK MODERN ÜZLETI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSÁT ÉS ERŐSÍTÉSÉT CÉLZÓ BEAVATKOZÁSAIHOZ Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben