Lélek és megértés. E számunk tartalmából

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lélek és megértés. E számunk tartalmából"

Átírás

1 Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 10. évfolyam 3. szám Pünkösd A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja Lelkipásztori üzenet Lélek és megértés Olvasandó: 1 Korinthus 2,6-12. E számunk tartalmából Lélek és megértés (Lelkipásztori üzenet) 1 B VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Zengõ korálhangok a svábhegyi kupola alatt 4 Volt egyszer egy ifi hétvége 6 Schrenk Éva irodalmi délutánjáról 8 Felnõtt konfirmáció Egy fiatalember bizonyságtétele 10 Gyülekezeti kirándulás Kárpátaljára 11 Mert másként jöttél 14 B ÚTRAVALÓ Imatémák 16 Gyülekezeti programjaink 19 B OLVASÁSRA AJÁNLJUK 20 Elgondolkodtató, meddig terjed, s meddig terjedhet az ismeretünk határa. Az ismeret, az in for máció nem luxus, hanem létszükséglet. Nélküle az életle he tõségeink korlátozottak, nélküle nem tu dunk élni ezt ismeri fel ma az informatika világa, s megtalálta, és állandóan fejleszti azt az es zközt, amely az információ szerzésében, áramlásában segítségünkre lehet. Korábban telefont, rá di ót, televíziót, ma számítógépet, az okostelefont, tabletet. Ki az ember, mi lakik benne, kicsoda másik társam, szomszédom, munkatársam, barátom, fõnököm, beosztottam s mi van szíve mélyén, lelkében, az agyában; és ki vagyok én, mi lakik bennem (az vagyok, akinek ismernek, akinek magam tudom, bele illek-e rólam al ko tott képbe, s jogosan ajánlom-e magamat úgy, ahogy ajánlom)? Életbe vágóan fontos, hogy meg tud jam, ki másik, és ki vagyok én. Enélkül nem tudok élni. Mint ahogyan életbevágóan fontos az is, hogy kicsoda az Isten. Az emberiség történelme az Is tenrõl való infor má ciógyûjtés történelme. A vallások világa errõl beszél. Az ateizmus története ma ga tagadásában is errõl árulkodik. Meg kell tudnom, hogy van-e valaki fölöttem, s ha igen, ak kor ki az. Mire számíthatok, ha mozdul, jóindulatú-e irántam, függök-e tõle, tartozom-e neki va la mi vel? Fontos

2 2 d Örömmondó Pünkösd Pünkösd Örömmondó d 3 Útravaló Útravaló információk, amire életbevágóan szükségem van. Az informatika tudománya itt már nem mûködik, itt legjobb eszközök is csõdöt mondanak. Marad hát sötétben való tapogatózás? Kálvin így kezdi fõ mûvét, az Institutiót: Egész bölcsességünknek, már amelyik igaz és valóságos bölcsességnek nevezhetõ, valójában két összetevõje van: Isten és önmagunk ismerete. Pál szava elgondolkodtat: ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke. (1. Kor. 2,11.) Ha komolyan vesszük az apostol figyelmeztetését, akkor abból két tény következik: emberré kell válni ahhoz, hogy megismerhessük az embert; ez még rendjén lenne. A második következtetés döbbenetesebb: Istenné kellene válnunk ahhoz, hogy Istent megismerjük s ez lehetetlen. Itt nem hogy minimális az esélyünk, de kilátástalan helyzetünk, fölöslegesnek tûnik minden próbálkozásunk. Nézzük az elsõt: egyedül az emberi lélek ismerheti meg, mi lakik az emberben. Helyes ön-, és emberismerethez emberré kell válnunk. Nem kevesebb, s nem is több feladat. Aki lelkileg, szel le mileg, etikailag, vagy más módon az ember név minimuma alá süllyedt, az nem fogja meg is merni sem önmagát, sem másikat. Lehetnek információi, de minden valószínûség szerint torzak, csalókák, használhatatlanok. Aki mindenáron mások fölé akar kerekedni, emberfeletti teljesítmé nyeket akar produkálni, önmagát másoknál többre tartani, aki Superman-né, vagy Übermensch-é akar lenni, az sem fogja igazán megismerni az embert. Csak az emberi lélek képes erre s azzal, hogy Isten Jézusban emberré lett, s vállalta emberi mivoltunkat, ez nem kis feladat, de nem is ki vi te lezhetetlen küldetés. Emberré lett, hogy emberhez méltó életünk legyen általa. A második következtetés hogy ti. Istenné kellene lennünk ahhoz, hogy Istent megismerjük már igen csak elkeserítõ. Erre képtelenek vagyunk. Csak pogány vallások világa kecsegtet azzal, hogy az ember meg tud istenülni. A tapasztalat másról beszél. Az elembertelenedés könynyen megy, az istenülésre képtelenek vagyunk. Talán ezt komolyan véve, talán az emberi önállóság-képességet túlértékelve az emberiség jelentõs része le is mondott arról, hogy megismerje az Istent. Túl fárasztó, túl kockázatos kísérlet. Pedig életfontosságú. Feledékeny voltunk ellenére is érdemes lenne em lé kez ni arra, hogy valójában minden rossznak, tragédiának, nyomornak, betegségnek, s mulan dóság nak az gyökere, hogy elszakadtunk az Élet Forrásától, Teremtõtõl. Ha élni akarunk, vissza kel lene találni. Jó lenne tudatosítani azt is, hogy minden hiányunk, minden nyugtalanságunk, minden bizonytalanságunk abból adódik, hogy eltávolodtunk gondoskodó, harmóniát kínáló, biz ton sá got adó Istentõl. Pedig életfontosságú közelsége. De csak akkor térhetünk vissza hozzá s ez által teljesebb, emberhez méltóbb élethez, ha megismerjük Õt; megismerjük és átéljük szó szoros ér telmében vonzó szeretetét, lenyûgözõ mentési akcióját, érdekünkben kinyilvánított akaratát; azaz megismerjük szíve indulatát. Mindez lehetetlen? Képtelenek vagyunk erre? Úgy tûnik igen. Bár Ézsaiás s az õ nyomán késõbbi teológusok egy csoportja arról beszél, hogy Isten Deus absconditus, azaz el rejtõz ködõ Isten, mégis Szentírás egésze Isten kijelentésérõl, azaz be mu tat kozásáról szól. Ez sok apró jelben és számos döntõ eseményben nyilvánvalóvá lett; de igazán egy értelmûvé Jézusban vált, hiszen Názáretiben Isten az érthetõ és minden fontosat tartalmazó név jegyét tette le az emberiség asztalára. Úgy tûnik, hiába Az ember ennek ellenére nem ismerte meg õt. Ha megismerte volna, másképp élne, másképp viselkedne. Másképpen viszonyulna ember tár sához, s másképpen az Istenhez. Az istenismeret átformálná világ, az emberiség életét. Az ember azonban nem ismerte meg, mert s idézzük vissza Pál szavait csak az Isten Lelke ismerheti meg azt, ami az Istenben van. Itt érkeztünk el pünkösdhöz, Lélekáradás, Lélekcsere pillanatához. A szervátültetések ko rá ban, amikor az ember szinte minden fontos alkatrészét ki tudjuk cserélni, úgy tûnik, lelkét ki cse rélni nem tudjuk. Kotsis István erdélyi író katartikus élményeket kiváltó monodrámájában az Árva Bethlen Katában, az Istennel való nagy párbeszéd csúcspontján adja Kata asszony szájába kö vetkezõ mondatot: Emberek lelkét ki bármikor visszaveheted, kicserélni kicserélheted-e még életükben? Ez nagy kérdés. Mi lélekcserére nem vagyunk képesek még akkor sem, ha szüksé ges ségét mi magunk is sokszor érezzük. De az Isten képes! Ez pünkösd csodája. Nem csak az elsõé, ha nem az újra megismétlõdõé. Péter, többi tíz, pünkösdkor megkeresztelkedett háromezer, azután Pál, s VÁRAKOZÁS Nem tudom még, hogy mit tegyek, merre induljak, hol keresselek, de érzem, hogy kell, hogy legyél, s hogy Hozzád eljutni ez cél. De hogyan foglak megtalálni? Talán mássá kell ahhoz válni? Más utakon kell vajon járni? Vagy elég hallgatagon imádni? Add Uram, hogy lépni tudjak! Hogy Hozzád közelebb jussak! Hogy meghalljam szívem dalát! S elsírjam minden bánatát. SCHRENK ÉVA az egyház min den hívõ tagja ezt csodát élhette, s élheti át. Isten nem csak viszszaveheti, de ki is cserélheti lelkünket. Új szívet, új lelket, az Õ Lelkét adja belénk. A teremtéstörténet egyszerû, de sokat mondó ké pe, hogy Isten Ádám orrába leheli leheletét, s ez által életet nyer, ma is valóság lehet. Isten Lelkét adja belénk. Hogy ne lepusztult, soványka, beteges emberi lélekkel, földhöz ragadva küzdjünk, hanem Isten Lelkével éljünk! Hogy általa ismerjük meg helyesen önmagunkat is, és Õt is! Megis mer ve földi életünkre érvényes ajándékait és megismerve legnagyobb ajándékát, az örök életet. Ez pünkösd lehetõsége 2014-ben is. Ámen. Berta Zsolt lelkipásztor

3 4 d Örömmondó Visszapillantó Útravalótükör Pünkösd Pünkösd Visszapillantó tükör Örömmondó d 5 Zengõ korálhangok a svábhegyi kupola alatt Virágvasárnap keresztyénség egyik hangsúlyos ünnepe. Ezen napon keresztyén templomok szószékein világszerte jeruzsálemi bevonulás eseményérõl szól prédikáció, kórusok ünnepi éneke bevonuló Jézus Krisztus dicsõségét hirdetik. Hangos hozsanna lengi be ezt az ünnepet, és különös hangsúlyt kap ez által protestáns gyülekezeteinkben az istentisztelet szerves részét képezõ Istent magasztaló ének is. A svábhegyi református gyülekezet az idei virágvasárnapon protestáns korált és annak mûvészi feldolgozásait állította az istentisztelet középpontjába április 13-án délután gyülekezet vendége Gárdonyi Zsolt orgonamûvész-zeneszerzõ volt, aki zenés beszélgetés keretében mutatta be az új svábhegyi templomban megjelent résztvevõknek korálfeldolgoz ások világát. Ez virágvasárnapi koncert akár egy rögtönzött mester-kurzusnak is beillett, hisz magyar származású würzburgi zeneprofesszor tehetségét és tudását nem csak nagyszerû mûvészi orgonajátéka által ismerhették meg az érdeklõdõk, hanem az egyes mûvekhez fûzött, laikusok által jól érthetõ magyarázatain keresztül is. Ének, zene és szakszerû magyarázatok váltották egymást, miközben jelenlevõk egyre otthonosabban érezhették magukat nemcsak az újonnan felépült templom falai között, hanem korálok világában is. Ezt még inkább fokozta az tény, hogy vendégprofesszor amolyan interaktív zenei délutánná formálta ezt az ünnepi zenés alkalmat neki feltett kérdésekre adott jól érthetõ válaszai által. Zenéjén és beszédén is átsütött az az emberileg jól magyarázható érzés, hogy tulajdonképpen világot járt elismert mûvész hazaérkezett, ismerõs számára Svábhegy, Sas hegy és az Istenhegy világa, ahol gyermekkorát is töltötte. Szívesen is vállalta ezt az ünnepi zenés programot abban templomban, amelyet ifjúkori barátja Ónodi Szabó Lajos tervezett. Gárdonyi Zsolt virágvasárnapi koncertjén hallgató megérezte mûvész nagysze rû emberségét is, amely által tisztelettel adózott nagy zenei géniusz, Johann Sebastian Bach emlékének, édesapja, Gárdonyi Zoltán életmûvének, és protestáns egyházzene énekkincsének, zsoltároknak és koráloknak. Hogy mindenki felismerhesse jól ismert dallamokat, amelyek jórészt más protestáns énekeskönyvek gyülekezeti énekei közt is megtalálhatók, elõször egyszólamban mutatta be azokat, elmagyarázva Cantus firmus fogalmát, majd rámutatott Bach mûvészi díszítéseire, azután harmóniákkal teljessé váló korált, végül zeneszerzõ által koráldallamra épülõ feldolgozást játszotta el. Gyönyörû korálhangok zengtek svábhegyi kupola alatt, miközben pedig hallgatókban visszhangoztak szövegek lélek építõ gondolatai: Ki Istenének átad mindent; Ó, Krisztusfõ, te zúzott; Erõs vár mi Istenünk. Ez utóbbi édesapjának, Gárdonyi Zoltánnak utolsó orgonakompozíciója, amit röviddel halála elõtt írt. Különös hatást keltett az ünnepkörhöz aktuálisan kapcsolódó O, Haupt voll Blut und Wunden kezdetû korál, amely református énekeskönyvben Ó, Krisztusfõ, te zúzott (341. ford. Áprily Lajos), az evangélikus énekeskönyvben Ó, Krisztusfõ, sok sebbel (200. ford. Túrmezei Erzsébet), baptista énekeskönyvben Ó, megsebzett Krisztusfõ (102. ford. Gerzsenyi László) szám alatt található. Érdekes és hatásos kontrasztot mutatott fel Bach barokk korálfeldolgozását követõen Gárdonyi Zsolt kortárs zeneszerzõ hangulati elemekre épülõ nagyszerû mûve. A svábhegyi zenés délutánt még színesebbé és családiasabbá tette közremûködõ Budahegyvidéki Református Ifjúsági Kamarakórus éneke, Bereczky Anikó vezényletével, Legány Barnabás orgonakíséretével. A református énekeskönyv két közismert énekének feldolgozása: Mondjatok dicséretet (196) és Nagy hálát adjunk az Atya Istennek (225) magán viseli korálfeldolgozások törvényszerûségeit, így került bemutatásra koncert elsõ részében az édesapának, Gárdonyi Zoltánnak, majd hangverseny második részében fiának, Gárdonyi Zsoltnak zsoltárfeldolgozása fiatalokkal kiegészült kamarakórus elõadásában. Az utóbbit szintén zenész Gárdonyi unoka, Gárdonyi Dániel születése alkalmából írta Hálaadó ének címmel, amelyet elõször debreceni Kántus mutatott be. Lehet-e szavakkal kifejezni egy zenében gazdag ünnepi istentisztelet hangulatát? Aligha. Bár ezen délutánon igehirdetés nem hangzott el, mégis felcsendülõ dallamok és szövegek Isten közelébe vitték figyelmes hallgatókat. A közremûködõ mûvész szolgálatát Berta Zsolt lelkipásztor köszönte meg, gyülekezet pedig 134. zsoltár harmadik versével fejezte ki ugyanezt. Megáldjon téged az Isten/A Sionról kegyelmesen,/ Ki teremtette az eget,/a földet és mindeneket! Marosi Nagy Lajos baptista újságíró

4 6 d Örömmondó Visszapillantó Útravalótükör Pünkösd Pünkösd Visszapillantó Útravalótükör Örömmondó d 7 Volt egyszer egy ifi hétvége Április 25-e esõs, hûvös péntekén indultunk útnak az ifisekkel és konfirmációra készülõkkel Galyatetõre, hogy együtt töltsük hévégét. Budapesttõl távol, Mátra nyugalmában, lehetõségünk volt kicsit megpihenni és felfrissülni. Ugyan szemerkélõ esõben érkeztünk meg, de meleg szobák és vacsora javított kedvünkön. Jóllakottan gyûltünk össze az esti áhítatra, ahol megtudtuk, hogy következõ alkalmakon jogokról és kötelezettségekrõl fogunk hallani és beszélgetni. Az elsõ két alkalommal jogok voltak terítéknek, szombat este és vasárnap délelõtt pedig kötelezettségek. Az eszmecserékhez segítségünkre volt néhány szituációs játék, ami megalapozta jó kedvet és magát témát is. A fiatalok remek partnernek bizonyultak beszélgetésekhez, így megvitathattuk milyen vélt és valós jogokkal rendelkezhetünk. Szó esett lehetõségekrõl és minden felhatalmazásról, melyek segítségünkre lehetnek életünk folyamán. Violetta csak szombat délelõtt tudott csatlakozni társasághoz, de kötelességek témakörét már õ vezette be. Segítségével jogok mellett átrágtuk kevésbé kedvelt ellenpólust, feladatokat. Ennél kérdésnél azért elõ bújtak generációs különbségek, de megfelelõ érvekkel és ellenérvekkel kiveséztük témát. Ahhoz, hogy tényleg megérthessük, hogy miért fontos egyaránt ismerni jogainkat és kötelességeinket, segítségünkre voltak bibliai történetek is: Észau és Izsák konfliktusa, majd tékozló fiú kálváriája utat mutatott ahhoz, hogy jogokkal is óvatosan kell bánnunk. A másik oldalon állt Nábál, aki nem teljesítette Dávid kérését, ezért feleségének, Abigailnak, kellett megoldani felmerülõ problémát. Ez történet rámutatott arra, hogy kötelezettségek megszegése komoly következményekkel járhat. Fontos üzenet volt, hogy mindennek két oldala van, hiszen aligha élhetünk jól jogainkkal, ha nem teljesít- jük kötelességeinket. A legnagyobb tanulságunk pedig az volt, hogy végsõ döntés és hatalom mindig Istené: Miden jog tõle ered, ezért neki tartozunk kötelességeink teljesítésével is. Természetesen nem csak látókörünket tágítottuk az ott töltött 3 nap alatt. A rossz idõ ellenére sort kerítettünk egy koradélutáni kirándulásra az erdõben, és játékra is. Szombat délután, Violetta vezetésével, egy olyan interaktív társasjátékot játszhattunk, ahol döntések játszották fõszerepet. Érdekes volt egy játékot játszva is megtapasztalni, hogy rövidebb út kockázatosabb és veszélyesebb, még hosszabb az nyugalmasabb. Itt is bizonyítást nyert, hogy mindig eljön pillanat, amikor találkozunk döntéseink következményével. A játék után ugyan elfáradtunk kicsit, de vacsora kicsit felélénkítette társaságot, ezért az estét filmezéssel töltöttük. Hamar jött el reggel és felismerés, hogy másnap már hétfõ, amikor is vissza kell rázódnunk megszokott hétköznapi rutinba, így vasárnap fõleg számvetéssel, pakolással és utazással tel. Indulás elõtt még résztvevõk elmondhatták, hogy érezték magukat és jó volt hallani, hogy mindenki módfelett élvezte közösen eltöltött idõt. Ez alatt 3 nap alatt beszélgetésekbõl és játékokból is bizonyossá vált, hogy jelen levõ fiatalok már nem gyerekek, de még nem is felnõttek. Jól emlékszem még én is ennek az idõszaknak feszültségére, ezért különösen örömteli volt látni, hogy közösségben élhetik át ezeket az éveket, segítõ útmutatással. Komoly témák kerültek elõ, de gond nélkül, õszintén tudtunk beszélgetni és ez már önmagában is értékes útravaló. Jó volt együtt lenni egy esõs, de annál kedélyesebb hétvégén, aminek jogok és kötelezettségek adtak keretet, ahogy végsõ soron az életünknek is. Fekete Zsuzsanna

5 8 d Örömmondó Pünkösd Pünkösd Örömmondó d 9 Visszapillantó tükör Schrenk Éva irodalmi délutánjáról Mindig csodálattal tölt el, amikor valaki lelke mélyébõl eredõ, saját alkotásaival dicsõíti Istent. Ezt éreztem Schrenk Éva egészen külön leges tehetségrõl árulkodó versei hallatán is április 27-én, amikor székesfehérvári költõnõ testvérünk irodalmi délutánján lehettem jelen. A versek Schrenk Éva, Pápa Kinga és Longa Anna elõadásában hangzottak el. György Erika orgonán és fuvolán felhangzó dallamai hûen követték versek érzelmi hullámzását. Ezeket hallgatva a költemények egyegy gondolata, sora csengett még tovább bennem, és bizonyára hallgatóság többi tagjában is. A mélységeket és magasságokat megjárt, sok küzdelmet átélt szerzõ által öszszeválogatott költeményekben megfogal- mazást nyert az Isten utáni vágyakozás csakúgy, mint kegyelem és megváltás bizonyossága. Az egy órás mûsor alkalmat adott az VÁRAKOZÁS Nem tudom még, hogy mit tegyek, merre induljak, hol keresselek, de érzem, hogy kell, hogy legyél, s hogy Hozzád eljutni ez cél. De hogyan foglak megtalálni? Talán mássá kell ahhoz válni? Más utakon kell vajon járni? Vagy elég hallgatagon imádni? Add Uram, hogy lépni tudjak! Hogy Hozzád közelebb jussak! Hogy meghalljam szívem dalát! S elsírjam minden bánatát. SCHRENK ÉVA Visszapillantó tükör elcsendesedésre és saját hitünk átgondolására. Kiss Józsefné Oláh Edit

6 10 d Örömmondó Visszapillantó tükör Pünkösd Pünkösd Visszapillantó tükör Örömmondó d 11 Felnõtt konfirmáció Egy fiatalember bizonyságtétele Gyülekezeti kirándulás Kárpátaljára Durst Ábel vagyok, 1992ben jöttem világra, magukat kereszténynek valló szülõk fiaként. Keresztény neveltetésben ré szesültem. Már az általános iskola meg kezdése elõtt tudtam bizonyos dolgokat Szentírásról, magáról Jézus Krisztusról is. Kisgyerekként elfogult voltam, vakon hittem szüleimnek, fejemben még fel sem merült gondolat, hogy szüleim is tévedhetnek ugyanúgy, mint ahogyan az ateisták, hiszen ugyanolyan emberek vagyunk mi is, mint õk. Serdülõ koromban szembesültem elõször azzal ténnyel, hogy õk is szûk látókörûek. Ekkor kezdtem el megkérdõjelezni azokat dolgokat, amiket korábban igazságként fogadtam el. Kérdések merültek fel bennem, amelyekre nagyon sokáig nem találtam választ, de valamiért nem akartam válasz nélkül maradni és kutattam. Nemcsak magamnak tettem fel kérdéseket, hanem az ismerõseimnek is. Rengeteget beszélgettem nagynénémmel, aki apáca, de nagybátyámat is megkerestem kérdéseimmel, aki pap. Többször találkoztam nagyapám egyik volt munkatársával, aki foglalkozása szerint pszichiáter. Megkerestem kreacionistákat, de kíváncsi voltam az evolucionistákra is. Részt vettem PályaUdvar elnevezésû rendezvénysorozat második alkalmán, mely rendezvénysorozat célja, hogy párbeszédet teremtsen hívõk és nem hívõk között. Meghallgattam muzulmánokat, buddhistából lett keresztényeket. Sokat olvastam bibliai régészetrõl is. Mindenkinek ajánlom figyelmébe Grüll Tibor írásait, aki Pécsi Tudományegyetem egyik oktatója volt. Kíváncsi voltam arra is, hogy milyen válaszokat adnak az ateisták, ezért sokszor böngésztem az ateista honlapokat, az internetre feltöltött ateista gondolkodók tollából származó irományokat. Bár még ma is vannak megválaszolatlan kérdéseim, mégis úgy gondolom, hogy véglegesen döntöttem valami mellett. Már nem tudom pontosan, hogy mikor, de arra emlékszem, hogy egy ke reszténybõl lett ateista olvasása után döntöttem úgy, hogy szeretném hátralévõ életemet Krisztus követõjeként leélni. Ekkor vált világossá számomra, hogy vannak olyan kijelentések, amiket bizonyítani nem lehet. Ugyanakkor ott vannak tények, amik számomra egy irányba mutattak. Minél többet foglalkoztam Bibliával, annál nyilvánvalóbbá vált számomra, hogy nem egy hétköznapi könyvet forgatok kezemben. Megértettem azt is, hogy ez világ törvények szerint mûködik, benne lelki világunk is, és akkor járunk jól, ha ismerjük törvényeket, törvények figyelembevételével próbálunk meg élni. Sok mindent megértettem még, most nem szeretném mindegyiket felsorolni. A lényeg, hogy összeállt kép az olvasás után. Rövid idõ alatt állt össze, és ez hatalmas örömöt okozott. Voltak csodás megtapasztalásaim is, amelyek elgondolkodtattak sokszor, de én úgy gondolom, hogy csodás megtapasztalásai buddhistáknak is vannak, ezért nem tulajdonítok túl nagy jelentõséget ezeknek az eseményeknek. Ugyanakkor kötelességemnek érzem, hogy az adatokkal is alátámasztható tényekrõl mindenkinek beszéljek, és arról, hogy úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Négy évvel ezelõtt egyik barátom 70. születésnapján ismerkedtünk meg Nagy Bélával Kárpátaljai Református Egyház Fõgondnoka, s beszélgetés során kiderült, hogy Beregszászban van az Egyházkerületnek egy vendégháza. Férjemmel arra gondoltunk, hogy jó volna egy kirándulást tenni Kárpátaljára, természetesen svábhegyi reformátusokkal. Berta Zsolt lelkész úrral tavaly abban állapodtunk meg, hogy legmegfelelõbb idõ idén május eleje lennel. Januárban fogtunk neki szervezésnek. Gyorsan kellett toborozni érdeklõdõket, buszt rendelni, programokat készíteni, szállást, étkezést biztosítani és egy helyi idegenvezetõt kérni, aki kirándulásokon velünk van. Az ukrajnai események hatására az elõzetesen jelentkezettek közül néhányan sajnos elbizonytalanodtak, így az indulás elõtti héten még 5 hely üresen állt. Végül Böszörményi úti gyülekezetbõl örömmel csatlakoztak hozzánk. Sajnos férjem már csak lélekben lehetett velünk. Hála Istennek május 1-én 8 órakor elindulhattunk Kárpátaljára. A Kárpátalja kifejezés új keletû, az elsõ világháború után az Anyaországtól való elcsatolást követõen kezdett elterjedni. Az utazásunk valóságos idõutazás volt, hiszen a honfoglalástól napjainkig érezhettük, láthattuk nyomokat. Megérkezésünk délutánján az egyetlen máig magyarnak számító város, Beregszász nevezetességeit láthattuk: gótikus római katolikus templomot, Bethlen kastélyt, amelyet Schönborn család 19. szá zadban klasszicista stílusban átépített. Láttuk szecessziós Úri Kaszinót, amelyben Móricz Zsigmond, Kosztolányi Dezsõ is megfordult, az Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színházat, neobarokk stílusban épült vármegyeházat, amely Ybl Miklós tervei alapján épült. Láttuk az eklektikus stí-

7 12 d Örömmondó Pünkösd Pünkösd Örömmondó d 13 Visszapillantó tükör lusú megyei törvényszéket, amely ma II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõ iskola, az 1780-ból származó klasszicista stílusú református templomot. Elsétáltunk szocreál homlokzat mögé bújtatott zsinagóga mellett és távolban feltûnt szecessziós fürdõ épülete, amelyet beregszászi zsidók rituális fürdõnek használtak. Május 2-án nagy kirándulást tettünk, elsõ utunk munkácsi várba vezetett. A vá ros neve elválaszthatatlan Habsburgok elleni küzdelemtõl. Erre szabad királyi városra gondolva Rákócziak és Zrinyi Ilona neve azonnal eszünkbe jut, de itt várban raboskodott Kazinczy Ferenc is. A város szülöttje volt Munkácsy Mihály, akit 1880-ban díszpolgárrá avattak. Utunk ezután Vereckei-hágóhoz vezetett, ahonnan megcsodálhattuk a Kárpátok gyönyörû vonulatát. Érintettük Felsõgerebent, amelynek neve II. világháborúhoz kapcsolódott ben megépült Árpád-vonal központi építménye található itt, kb. 50 m-rel földfelszín alatt láthattuk kórházat és katonák tartózkodására szolgáló hatalmas termeket. Az Árpád-vonalon kb. 12 ezer katona teljesített szolgálatot. Azután következett Szolyva, amelynek neve sztálini terrorral összefonódik, az elhurcolt emberek emlékére egy nagyszabású emlékparkot létesítettek 1994-ben. Egy sétát tettünk romantikus korból származó beregvári Schönborn kastély õsparkjában, Loirementi kastélyok hangulatát idézõ épületben szanatórium mûködik. Május 3-i kirándulásunk délkeletre vezetett. A 15. sz-ból származó csetfalvi református templom népi reneszánsz növényi mintákkal díszített kazettás famennyezetét csodálhattuk és a 18. sz-ból való 4 fiatornyos haranglábat. A következõ helység Visk volt, népi rokokó stílusú festett famennyezetû református templom adott helyet II. Rákóczi György erdélyi fejedelem or szággyû lésének. Következett Huszt, ahol el sõ utunk várba vezetett, ahol csodálhattuk romokat, Tiszára nyíló kilátást és megható volt, amikor Kölcsey Ferenc Huszt c. versét Szanyi Miklós elszavalta. Nem hagytuk itt sem ki 14. sz-i református templomot, amelynek elbûvölõ szépségû népi barokk stílusú karzata és padjai vannak, freskó maradványokon a 14. sz-ból származó Árpád-házi szentek láthatók. Nem hagytuk ki Nagyszõlõst sem, amely római katolikus templomáról, vármegyeházáról / amelynek dísztermében tartotta gyermek Bartók Béla elsõ sikert arató koncertjét /, hangulatos dombvidékérõl / amelyet a Kankó várromról csodálhattunk meg /, marad emlékezetes. A nap utolsó látnivalója a Ti szaújlaki Turul-emlékmû, amelyen Visszapillantó tükör Rákóczi zászlajának híres jelmondata olvasható: Cum Deo pro Patria et Libertate. A dombot történelmi Magyarország vármegyéinek földjébõl hozták létre, Rákóczi hamvainak Rodostóból történõ hazahozatalakor. Az utolsó napra búcsúzás maradt. 10 órára Búcsú-i református templomba mentünk, ahol Berta Zsolt lelkész úr tartott anyák napi istentiszteletet. Az ebéd után 14 órakor hazaindultunk. Köszönetet szeretnék mondani Somfal viné Jámbor Emesének és Kom lósné Klárikának, akik segítségemre voltak szervezésben és minden résztvevõnek,akik felejthetetlenné tették ezt négy napot. Érdeklõdésünket Kárpátalja iránt idegen vezetõnk / dr. Bergbauer Sándor/ felkeltette, hiszen Kárpátalja gyönyörû tájait, városait egy késõbbi kirándulás alkalmából megnézhetjük. dr. Szabó Péterné

8 14 d Örömmondó Visszapillantó tükör Pünkösd Pünkösd Visszapillantó tükör Örömmondó d 15 Mert másként jöttél A vak ember számára látásvesztés traumája egész életre szóló veszteség. Semmi nem lesz már olyan, mint azelõtt volt; újra kell építeni az egész életet. Különösen fontos ilyenkor lelki támogatás, szakértõ segítség és mindemellett vakvezetõ kutyák is nagyon sokat segíthetnek. A Svábhegyi Református Gyülekezet re formátus vakmisszió és miskolci Baráthegyi Vakvezetõ Kutyaiskola munkatársait fogadta május második vasárnapján. A svábhegyi reformátusok nem elõ ször tartottak missziós napot: tavaly ráckeresztúri drogterápiás otthonban gyógyulók vendégeskedtek gyüleke zetükben. Berta Zsolt lelkipásztor úgy fogalmazott: múlt évi látogatás erejét az adta, hogy olyan emberek beszéltek hitre jutásukról, újjászületésükrõl, akik nagyon nehéz utat jártak meg. A svábhegyi, jóléti polgári miliõnktõl távol esik az, amit drogos fiataloktól hallottunk. A keresztyénség élet-halál kérdés mindannyiunk számra, ezt sikerült tudatosítani a gyülekezetben. A svábhegyi református templomban tartott istentiszteleten vakmisszió veze tõje, Börzsönyi Jánosné hirdetett igét Mózes elsõ könyve 6. fejezetének elsõ 22 verse alapján. Mert másként jöttél A környezetünkbõl nyert információk csaknem nyolcvan százalékát látásunk adja. Aki elveszíti látását, könnyen kívül reked társadalmon. A református vakmisszió munkatársai szeretettel gondozzák hozzájuk fordulókat, és amint Börzsönyi Jánosné mondja: ezt szeretetet megsokszorozva kapják vissza. Hiába nem látják, mégsem lehet álarccal vakok között szolgálni, mert moz du latodból, járásodból, hanghor dozásodból rögtön tudják, hogy igazi-e szeretet, amivel feléjük közelítesz vagy csak póz. Sokszor amikor bemegyek vakok intézetébe, megkérdezik tõlem: Valami bajod van, Erzsike? Miért lenne? kérdezek vissza. Mert másként jöttél. Kevesebbet látok, mégis kitágult világ A látásromlás, vakság az életminõség változásával jár. Boda Géza korábban grafikusként dolgozott: látványterve ket, illusztrációkat készített, kiállí tá sokat szervezett, azonban szeme rom lása miatt nem tudta folytatni munkáját. A férfi ennek ellenére pozitívan áll az élethez és arról beszél, mit hozott látásának megromlása az életébe. Megszabadultam egy csomó nyûgtõl, tehertõl és bizonyos felesleges ambíciókat lefaragtam az életembõl. Kitisztult az életem. Lehámlott rólam hiúság. Nem vágyom birtokolni tárgyakat, amiknek semmi értelme. Kitágult világ, bár kevesebbet látok belõle, de élvezem az ízeket, illatokat, beszélgetéseket, nem rohanok, hanem emberi tempóban létezem. A biztonságot adó kutya A missziós napon svábhegyi reformátusok kipróbálhatták, hogy milyen biztonságot adhat gazdájának egy jó vakvezetõ kutya. Ma leginkább labradorokat képeznek ki vakvezetõ kutyának, tanításuk két és fél éves korukig tart. Kevés kutya felel meg magas követelményeknek, hiszen nemcsak barátságosnak, nyugodtnak, okosnak kell lenniük, hanem mindenben fegyelmezetten hallgatniuk kell gazdájukra. Elõfordul azonban az is, hogy kutyának meg kell tagadni parancsot. Utasításra sem mehet tovább, ha az úton gödör tátong, illetve kikerülhetetlen akadály zárja el. A kiképzett kutyák leendõ gazdájukkal még hónapokig felügyelet alatt, közösen gyakorolnak, majd együtt tesznek vizsgát. Komondi Piroska, miskolci Baráthegyi Vakvezetõ Kutyaiskola munkatársa azt mondja, kutya nagyon sokat tud segíteni gazdájának: jelzi lépcsõket, megkeresi zebrát, buszmegállót. A buszon helyet keres gazdinak, megkeresi az ajtót. A szakember azonban felhívta figyelmet, hogy kutya nem GPS és nem taxi. Nem tud megadott címre elmenni, az útvonalat gazdának kell fejben tartania. Magyarországon több tízezer vak ember él, közülük csupán 150-et segít kiképzett vakvezetõ kutya, pedig ennél sokkal többre lenne szükség. A svábhegyi református gyülekezet tagjainál is nevelkednek leendõ vakvezetõ kutyák, hogy aztán kiképzés után egy vak embertársunkat szolgálják hûséggel. parókia.hu; Fekete Zsuzsa

9 16 d Örömmondó Útravaló Pünkösd Pünkösd Útravaló Örömmondó d 17 Imatémák Hálaadás Adjunk hálát Istennek: Az idén konfirmált fiatalokért és felnõttekért. Köszönjük meg Urunknak, hogy bizonyságtételük által mi is gazdagodhattunk, épülhettünk. A Pünkösdért, Urunk szentlelkének, vigasztalónknak, bátorítónknak eljöveteléért. Saját életünkben megtapasztalt örömökért, sikerekért. Adjunk hálát Urunknak nehéz helyzetekben adott támogatásért, segítségért. Pete Violetta beosztott lelkészünk elmúlt két éves szolgálatáért. Köszönjük meg Urunknak lelkesedését, odaadó munkáját különösen gyermekek és fiatalok között, valamint az ifjúsági zenekarban. A gyülekezetünkbe vezérelt új lelkipásztorért. Az elmúlt hónapokban gyülekezetünkbe látogató mûvészek (Schrenk Éva, Dr. h.c. Gárdonyi Zsolt) elõadásáért, bizonyságtételéért. Köszönjük meg Urunknak, hogy ezeken az alkalmakon hitünk elmélyülése mellett ismereteink is gazdagodhattak. Imakérés Hordozzuk imádságban: Gyülekezetünk új tagjait és családjaikat. Kérjünk Urunktól számukra állhatatosságot hit útján való járáshoz és kérjünk magunk számára nyitottságot kérdéseik meghallgatásra, bölcsességet azokban útmutatás nyújtására, bátorításra. Az ünnepi istentiszteleteket és az arra érke zõket, valamint Svábhegyi Pünkösdi Búcsúban gyülekezetünk asztalánál megálló érdeklõdõket. Gyülekezetünk testi és/vagy lelki gyenge ségek tõl szenvedõ tagjait, gyászt, veszteséget hordozó testvéreinket. Violetta további életét, szolgálatát. Kérjük Isten áldását házasságkötésére, új feladataira. Az érkezõ új beosztott lelkész szolgálatát, gyülekezetünkbe való minél elõbbi beilleszkedését, lakhatásának megoldását. A nyári többgenerációs tábort. Imádkozzunk azért, hogy tábor napjai az elcsendesedés, lelki feltöltekezés ideje lehessen számunkra, kérjünk Urunk szavát meghalló, arra figyelõ szívet.

Halott ügyek és örömteli életek

Halott ügyek és örömteli életek Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 4. szám 2012. október A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

Ti vagytok a föld sója

Ti vagytok a föld sója Újfolyam 37. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2007. szeptember Ti vagytok a föld sója (Máté 5,13) Martinecz Márta kerámiája Evangelizációs hét október 8-tól 12-ig MAGVETÉS ÚJ KEZDÉS

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen!

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen! www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. június XX. évfolyam 3. szám Pünkösdi szükségek Jöjj el, Szentlélek Úristen! Amire igazán szükségünk van az életünkben a segíts magadon

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

Legyetek egyetértôk!

Legyetek egyetértôk! www.fasor.hu Újfolyam 46. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2010. október Legyetek egyetértôk! MAGVETÉS ÉLET A GYÜLEKEZETI HÉT UTÁN Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértôk, együttérzôk,

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXIV. évf. 2. szám 2011. június A tiszáninneni reformátusok lapja A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

Helyükre kerülnek a kövek! Gondnoki beszámoló PÜNKÖSDI ÜZENET. 2007. pünkösd

Helyükre kerülnek a kövek! Gondnoki beszámoló PÜNKÖSDI ÜZENET. 2007. pünkösd Helyükre kerülnek a kövek! Gondnoki beszámoló 1Pt 2,5 Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, a melyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus

Részletesebben

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat Ingyenes havilap XIV. évfolyam 2. szám A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja 2012. március 3. Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé! Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 4. szám 2008. január 27. Hatvanad vasárnap Ára: 199 Ft Luthert idézõ, mondhatnánk, veretes»lutheri«érveléssel találkozunk, s [a szerzõ] úgy véli, hogy az egyházra inkább

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Szeretet 2012. MÁJUS 5. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Ha a világban nem lenne Szentlélek és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké:

Részletesebben

Óvárosi Hírmondó. Hirdetések

Óvárosi Hírmondó. Hirdetések Hirdetések - Tájékoztatjuk a Testvéreket, hogy az egyházfenntartói járulékot befizethetik a lelkészi hivatalban, valamint a vasárnapi istentiszteletek előtt. Köszönjük! - Június 9-én 10 órától tanévzáró

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/11

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/11 A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/11 Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Odavitte Jézushoz 2012 Érdeklődésnél

Részletesebben

2006. október 1. az önkormányzati választások napja f Napórabarátok találkozójáról beszámoló a 11. oldalon. Püspöki konferencia egyházunk székházában

2006. október 1. az önkormányzati választások napja f Napórabarátok találkozójáról beszámoló a 11. oldalon. Püspöki konferencia egyházunk székházában evangélikus hetilap 71. évfolyam, 40. szám 2006. október 1. Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap Ára: 165 Ft Az már nem kétséges, hogy Magyarországon ma mély morális válság van, és ennek mindenképpen

Részletesebben

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám 2015. március XI. évf. 1. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente A tanú nem feltétlenül arról tanúskodik, amit lát, hanem arról, ahogyan látja, amit néz. Az emmausi

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett evangélikus hetilap 71. évfolyam, 25. szám 2006. június 18. Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap Ára: 165 Ft Az eklézsia humorgyûjteményét gazdagította volna, hogyha a nyomtatott szöveg szerint hangzik

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. szeptember XX. évfolyam 4. szám Az igazságra van szükségünk Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek

Részletesebben

és erejének megtagadása

és erejének megtagadása SZÖVETSÉG HÍREK 2009. II. negyedév Hírek Bemerítés Gál Mónika (Szeghalom), Hajdú Istvánné, Jassó Józsefné és Vári Jánosné (Füzesgyarmat) bemerítési alkalma volt 2009. június 21-én a Szeghalmi Baptista

Részletesebben

Szolgálati közlemény (Olvasóink, elõfizetõink figyelmébe!)

Szolgálati közlemény (Olvasóink, elõfizetõink figyelmébe!) evangélikus hetilap 73. évfolyam, 49. szám 2008. december 7. Advent 2. vasárnapja Ára: 199 Ft máig minden vasár- és ünnepnapon istentiszteletet tartanak a település mindkét templomában. f Évfordulós megemlékezések

Részletesebben

Harangszó. Magyarságkeresőben. Nõszövetségi konferencia Székelyhídon /5. Csillagpont - 2011 /7-8. HETEDIK KÜRTSZÓ Az igazi cél

Harangszó. Magyarságkeresőben. Nõszövetségi konferencia Székelyhídon /5. Csillagpont - 2011 /7-8. HETEDIK KÜRTSZÓ Az igazi cél Harangszó A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA 2011.SZEPTEMBER XXII.ÉVFOLYAM 17.SZÁM MISSZIÓ A KRASSÓ-SZÖRÉNY MEGYEI SZÓRVÁNYOKBAN Magyarságkeresőben Istentiszteletet követően

Részletesebben