Lélek és megértés. E számunk tartalmából

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lélek és megértés. E számunk tartalmából"

Átírás

1 Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 10. évfolyam 3. szám Pünkösd A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja Lelkipásztori üzenet Lélek és megértés Olvasandó: 1 Korinthus 2,6-12. E számunk tartalmából Lélek és megértés (Lelkipásztori üzenet) 1 B VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Zengõ korálhangok a svábhegyi kupola alatt 4 Volt egyszer egy ifi hétvége 6 Schrenk Éva irodalmi délutánjáról 8 Felnõtt konfirmáció Egy fiatalember bizonyságtétele 10 Gyülekezeti kirándulás Kárpátaljára 11 Mert másként jöttél 14 B ÚTRAVALÓ Imatémák 16 Gyülekezeti programjaink 19 B OLVASÁSRA AJÁNLJUK 20 Elgondolkodtató, meddig terjed, s meddig terjedhet az ismeretünk határa. Az ismeret, az in for máció nem luxus, hanem létszükséglet. Nélküle az életle he tõségeink korlátozottak, nélküle nem tu dunk élni ezt ismeri fel ma az informatika világa, s megtalálta, és állandóan fejleszti azt az es zközt, amely az információ szerzésében, áramlásában segítségünkre lehet. Korábban telefont, rá di ót, televíziót, ma számítógépet, az okostelefont, tabletet. Ki az ember, mi lakik benne, kicsoda másik társam, szomszédom, munkatársam, barátom, fõnököm, beosztottam s mi van szíve mélyén, lelkében, az agyában; és ki vagyok én, mi lakik bennem (az vagyok, akinek ismernek, akinek magam tudom, bele illek-e rólam al ko tott képbe, s jogosan ajánlom-e magamat úgy, ahogy ajánlom)? Életbe vágóan fontos, hogy meg tud jam, ki másik, és ki vagyok én. Enélkül nem tudok élni. Mint ahogyan életbevágóan fontos az is, hogy kicsoda az Isten. Az emberiség történelme az Is tenrõl való infor má ciógyûjtés történelme. A vallások világa errõl beszél. Az ateizmus története ma ga tagadásában is errõl árulkodik. Meg kell tudnom, hogy van-e valaki fölöttem, s ha igen, ak kor ki az. Mire számíthatok, ha mozdul, jóindulatú-e irántam, függök-e tõle, tartozom-e neki va la mi vel? Fontos

2 2 d Örömmondó Pünkösd Pünkösd Örömmondó d 3 Útravaló Útravaló információk, amire életbevágóan szükségem van. Az informatika tudománya itt már nem mûködik, itt legjobb eszközök is csõdöt mondanak. Marad hát sötétben való tapogatózás? Kálvin így kezdi fõ mûvét, az Institutiót: Egész bölcsességünknek, már amelyik igaz és valóságos bölcsességnek nevezhetõ, valójában két összetevõje van: Isten és önmagunk ismerete. Pál szava elgondolkodtat: ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke. (1. Kor. 2,11.) Ha komolyan vesszük az apostol figyelmeztetését, akkor abból két tény következik: emberré kell válni ahhoz, hogy megismerhessük az embert; ez még rendjén lenne. A második következtetés döbbenetesebb: Istenné kellene válnunk ahhoz, hogy Istent megismerjük s ez lehetetlen. Itt nem hogy minimális az esélyünk, de kilátástalan helyzetünk, fölöslegesnek tûnik minden próbálkozásunk. Nézzük az elsõt: egyedül az emberi lélek ismerheti meg, mi lakik az emberben. Helyes ön-, és emberismerethez emberré kell válnunk. Nem kevesebb, s nem is több feladat. Aki lelkileg, szel le mileg, etikailag, vagy más módon az ember név minimuma alá süllyedt, az nem fogja meg is merni sem önmagát, sem másikat. Lehetnek információi, de minden valószínûség szerint torzak, csalókák, használhatatlanok. Aki mindenáron mások fölé akar kerekedni, emberfeletti teljesítmé nyeket akar produkálni, önmagát másoknál többre tartani, aki Superman-né, vagy Übermensch-é akar lenni, az sem fogja igazán megismerni az embert. Csak az emberi lélek képes erre s azzal, hogy Isten Jézusban emberré lett, s vállalta emberi mivoltunkat, ez nem kis feladat, de nem is ki vi te lezhetetlen küldetés. Emberré lett, hogy emberhez méltó életünk legyen általa. A második következtetés hogy ti. Istenné kellene lennünk ahhoz, hogy Istent megismerjük már igen csak elkeserítõ. Erre képtelenek vagyunk. Csak pogány vallások világa kecsegtet azzal, hogy az ember meg tud istenülni. A tapasztalat másról beszél. Az elembertelenedés könynyen megy, az istenülésre képtelenek vagyunk. Talán ezt komolyan véve, talán az emberi önállóság-képességet túlértékelve az emberiség jelentõs része le is mondott arról, hogy megismerje az Istent. Túl fárasztó, túl kockázatos kísérlet. Pedig életfontosságú. Feledékeny voltunk ellenére is érdemes lenne em lé kez ni arra, hogy valójában minden rossznak, tragédiának, nyomornak, betegségnek, s mulan dóság nak az gyökere, hogy elszakadtunk az Élet Forrásától, Teremtõtõl. Ha élni akarunk, vissza kel lene találni. Jó lenne tudatosítani azt is, hogy minden hiányunk, minden nyugtalanságunk, minden bizonytalanságunk abból adódik, hogy eltávolodtunk gondoskodó, harmóniát kínáló, biz ton sá got adó Istentõl. Pedig életfontosságú közelsége. De csak akkor térhetünk vissza hozzá s ez által teljesebb, emberhez méltóbb élethez, ha megismerjük Õt; megismerjük és átéljük szó szoros ér telmében vonzó szeretetét, lenyûgözõ mentési akcióját, érdekünkben kinyilvánított akaratát; azaz megismerjük szíve indulatát. Mindez lehetetlen? Képtelenek vagyunk erre? Úgy tûnik igen. Bár Ézsaiás s az õ nyomán késõbbi teológusok egy csoportja arról beszél, hogy Isten Deus absconditus, azaz el rejtõz ködõ Isten, mégis Szentírás egésze Isten kijelentésérõl, azaz be mu tat kozásáról szól. Ez sok apró jelben és számos döntõ eseményben nyilvánvalóvá lett; de igazán egy értelmûvé Jézusban vált, hiszen Názáretiben Isten az érthetõ és minden fontosat tartalmazó név jegyét tette le az emberiség asztalára. Úgy tûnik, hiába Az ember ennek ellenére nem ismerte meg õt. Ha megismerte volna, másképp élne, másképp viselkedne. Másképpen viszonyulna ember tár sához, s másképpen az Istenhez. Az istenismeret átformálná világ, az emberiség életét. Az ember azonban nem ismerte meg, mert s idézzük vissza Pál szavait csak az Isten Lelke ismerheti meg azt, ami az Istenben van. Itt érkeztünk el pünkösdhöz, Lélekáradás, Lélekcsere pillanatához. A szervátültetések ko rá ban, amikor az ember szinte minden fontos alkatrészét ki tudjuk cserélni, úgy tûnik, lelkét ki cse rélni nem tudjuk. Kotsis István erdélyi író katartikus élményeket kiváltó monodrámájában az Árva Bethlen Katában, az Istennel való nagy párbeszéd csúcspontján adja Kata asszony szájába kö vetkezõ mondatot: Emberek lelkét ki bármikor visszaveheted, kicserélni kicserélheted-e még életükben? Ez nagy kérdés. Mi lélekcserére nem vagyunk képesek még akkor sem, ha szüksé ges ségét mi magunk is sokszor érezzük. De az Isten képes! Ez pünkösd csodája. Nem csak az elsõé, ha nem az újra megismétlõdõé. Péter, többi tíz, pünkösdkor megkeresztelkedett háromezer, azután Pál, s VÁRAKOZÁS Nem tudom még, hogy mit tegyek, merre induljak, hol keresselek, de érzem, hogy kell, hogy legyél, s hogy Hozzád eljutni ez cél. De hogyan foglak megtalálni? Talán mássá kell ahhoz válni? Más utakon kell vajon járni? Vagy elég hallgatagon imádni? Add Uram, hogy lépni tudjak! Hogy Hozzád közelebb jussak! Hogy meghalljam szívem dalát! S elsírjam minden bánatát. SCHRENK ÉVA az egyház min den hívõ tagja ezt csodát élhette, s élheti át. Isten nem csak viszszaveheti, de ki is cserélheti lelkünket. Új szívet, új lelket, az Õ Lelkét adja belénk. A teremtéstörténet egyszerû, de sokat mondó ké pe, hogy Isten Ádám orrába leheli leheletét, s ez által életet nyer, ma is valóság lehet. Isten Lelkét adja belénk. Hogy ne lepusztult, soványka, beteges emberi lélekkel, földhöz ragadva küzdjünk, hanem Isten Lelkével éljünk! Hogy általa ismerjük meg helyesen önmagunkat is, és Õt is! Megis mer ve földi életünkre érvényes ajándékait és megismerve legnagyobb ajándékát, az örök életet. Ez pünkösd lehetõsége 2014-ben is. Ámen. Berta Zsolt lelkipásztor

3 4 d Örömmondó Visszapillantó Útravalótükör Pünkösd Pünkösd Visszapillantó tükör Örömmondó d 5 Zengõ korálhangok a svábhegyi kupola alatt Virágvasárnap keresztyénség egyik hangsúlyos ünnepe. Ezen napon keresztyén templomok szószékein világszerte jeruzsálemi bevonulás eseményérõl szól prédikáció, kórusok ünnepi éneke bevonuló Jézus Krisztus dicsõségét hirdetik. Hangos hozsanna lengi be ezt az ünnepet, és különös hangsúlyt kap ez által protestáns gyülekezeteinkben az istentisztelet szerves részét képezõ Istent magasztaló ének is. A svábhegyi református gyülekezet az idei virágvasárnapon protestáns korált és annak mûvészi feldolgozásait állította az istentisztelet középpontjába április 13-án délután gyülekezet vendége Gárdonyi Zsolt orgonamûvész-zeneszerzõ volt, aki zenés beszélgetés keretében mutatta be az új svábhegyi templomban megjelent résztvevõknek korálfeldolgoz ások világát. Ez virágvasárnapi koncert akár egy rögtönzött mester-kurzusnak is beillett, hisz magyar származású würzburgi zeneprofesszor tehetségét és tudását nem csak nagyszerû mûvészi orgonajátéka által ismerhették meg az érdeklõdõk, hanem az egyes mûvekhez fûzött, laikusok által jól érthetõ magyarázatain keresztül is. Ének, zene és szakszerû magyarázatok váltották egymást, miközben jelenlevõk egyre otthonosabban érezhették magukat nemcsak az újonnan felépült templom falai között, hanem korálok világában is. Ezt még inkább fokozta az tény, hogy vendégprofesszor amolyan interaktív zenei délutánná formálta ezt az ünnepi zenés alkalmat neki feltett kérdésekre adott jól érthetõ válaszai által. Zenéjén és beszédén is átsütött az az emberileg jól magyarázható érzés, hogy tulajdonképpen világot járt elismert mûvész hazaérkezett, ismerõs számára Svábhegy, Sas hegy és az Istenhegy világa, ahol gyermekkorát is töltötte. Szívesen is vállalta ezt az ünnepi zenés programot abban templomban, amelyet ifjúkori barátja Ónodi Szabó Lajos tervezett. Gárdonyi Zsolt virágvasárnapi koncertjén hallgató megérezte mûvész nagysze rû emberségét is, amely által tisztelettel adózott nagy zenei géniusz, Johann Sebastian Bach emlékének, édesapja, Gárdonyi Zoltán életmûvének, és protestáns egyházzene énekkincsének, zsoltároknak és koráloknak. Hogy mindenki felismerhesse jól ismert dallamokat, amelyek jórészt más protestáns énekeskönyvek gyülekezeti énekei közt is megtalálhatók, elõször egyszólamban mutatta be azokat, elmagyarázva Cantus firmus fogalmát, majd rámutatott Bach mûvészi díszítéseire, azután harmóniákkal teljessé váló korált, végül zeneszerzõ által koráldallamra épülõ feldolgozást játszotta el. Gyönyörû korálhangok zengtek svábhegyi kupola alatt, miközben pedig hallgatókban visszhangoztak szövegek lélek építõ gondolatai: Ki Istenének átad mindent; Ó, Krisztusfõ, te zúzott; Erõs vár mi Istenünk. Ez utóbbi édesapjának, Gárdonyi Zoltánnak utolsó orgonakompozíciója, amit röviddel halála elõtt írt. Különös hatást keltett az ünnepkörhöz aktuálisan kapcsolódó O, Haupt voll Blut und Wunden kezdetû korál, amely református énekeskönyvben Ó, Krisztusfõ, te zúzott (341. ford. Áprily Lajos), az evangélikus énekeskönyvben Ó, Krisztusfõ, sok sebbel (200. ford. Túrmezei Erzsébet), baptista énekeskönyvben Ó, megsebzett Krisztusfõ (102. ford. Gerzsenyi László) szám alatt található. Érdekes és hatásos kontrasztot mutatott fel Bach barokk korálfeldolgozását követõen Gárdonyi Zsolt kortárs zeneszerzõ hangulati elemekre épülõ nagyszerû mûve. A svábhegyi zenés délutánt még színesebbé és családiasabbá tette közremûködõ Budahegyvidéki Református Ifjúsági Kamarakórus éneke, Bereczky Anikó vezényletével, Legány Barnabás orgonakíséretével. A református énekeskönyv két közismert énekének feldolgozása: Mondjatok dicséretet (196) és Nagy hálát adjunk az Atya Istennek (225) magán viseli korálfeldolgozások törvényszerûségeit, így került bemutatásra koncert elsõ részében az édesapának, Gárdonyi Zoltánnak, majd hangverseny második részében fiának, Gárdonyi Zsoltnak zsoltárfeldolgozása fiatalokkal kiegészült kamarakórus elõadásában. Az utóbbit szintén zenész Gárdonyi unoka, Gárdonyi Dániel születése alkalmából írta Hálaadó ének címmel, amelyet elõször debreceni Kántus mutatott be. Lehet-e szavakkal kifejezni egy zenében gazdag ünnepi istentisztelet hangulatát? Aligha. Bár ezen délutánon igehirdetés nem hangzott el, mégis felcsendülõ dallamok és szövegek Isten közelébe vitték figyelmes hallgatókat. A közremûködõ mûvész szolgálatát Berta Zsolt lelkipásztor köszönte meg, gyülekezet pedig 134. zsoltár harmadik versével fejezte ki ugyanezt. Megáldjon téged az Isten/A Sionról kegyelmesen,/ Ki teremtette az eget,/a földet és mindeneket! Marosi Nagy Lajos baptista újságíró

4 6 d Örömmondó Visszapillantó Útravalótükör Pünkösd Pünkösd Visszapillantó Útravalótükör Örömmondó d 7 Volt egyszer egy ifi hétvége Április 25-e esõs, hûvös péntekén indultunk útnak az ifisekkel és konfirmációra készülõkkel Galyatetõre, hogy együtt töltsük hévégét. Budapesttõl távol, Mátra nyugalmában, lehetõségünk volt kicsit megpihenni és felfrissülni. Ugyan szemerkélõ esõben érkeztünk meg, de meleg szobák és vacsora javított kedvünkön. Jóllakottan gyûltünk össze az esti áhítatra, ahol megtudtuk, hogy következõ alkalmakon jogokról és kötelezettségekrõl fogunk hallani és beszélgetni. Az elsõ két alkalommal jogok voltak terítéknek, szombat este és vasárnap délelõtt pedig kötelezettségek. Az eszmecserékhez segítségünkre volt néhány szituációs játék, ami megalapozta jó kedvet és magát témát is. A fiatalok remek partnernek bizonyultak beszélgetésekhez, így megvitathattuk milyen vélt és valós jogokkal rendelkezhetünk. Szó esett lehetõségekrõl és minden felhatalmazásról, melyek segítségünkre lehetnek életünk folyamán. Violetta csak szombat délelõtt tudott csatlakozni társasághoz, de kötelességek témakörét már õ vezette be. Segítségével jogok mellett átrágtuk kevésbé kedvelt ellenpólust, feladatokat. Ennél kérdésnél azért elõ bújtak generációs különbségek, de megfelelõ érvekkel és ellenérvekkel kiveséztük témát. Ahhoz, hogy tényleg megérthessük, hogy miért fontos egyaránt ismerni jogainkat és kötelességeinket, segítségünkre voltak bibliai történetek is: Észau és Izsák konfliktusa, majd tékozló fiú kálváriája utat mutatott ahhoz, hogy jogokkal is óvatosan kell bánnunk. A másik oldalon állt Nábál, aki nem teljesítette Dávid kérését, ezért feleségének, Abigailnak, kellett megoldani felmerülõ problémát. Ez történet rámutatott arra, hogy kötelezettségek megszegése komoly következményekkel járhat. Fontos üzenet volt, hogy mindennek két oldala van, hiszen aligha élhetünk jól jogainkkal, ha nem teljesít- jük kötelességeinket. A legnagyobb tanulságunk pedig az volt, hogy végsõ döntés és hatalom mindig Istené: Miden jog tõle ered, ezért neki tartozunk kötelességeink teljesítésével is. Természetesen nem csak látókörünket tágítottuk az ott töltött 3 nap alatt. A rossz idõ ellenére sort kerítettünk egy koradélutáni kirándulásra az erdõben, és játékra is. Szombat délután, Violetta vezetésével, egy olyan interaktív társasjátékot játszhattunk, ahol döntések játszották fõszerepet. Érdekes volt egy játékot játszva is megtapasztalni, hogy rövidebb út kockázatosabb és veszélyesebb, még hosszabb az nyugalmasabb. Itt is bizonyítást nyert, hogy mindig eljön pillanat, amikor találkozunk döntéseink következményével. A játék után ugyan elfáradtunk kicsit, de vacsora kicsit felélénkítette társaságot, ezért az estét filmezéssel töltöttük. Hamar jött el reggel és felismerés, hogy másnap már hétfõ, amikor is vissza kell rázódnunk megszokott hétköznapi rutinba, így vasárnap fõleg számvetéssel, pakolással és utazással tel. Indulás elõtt még résztvevõk elmondhatták, hogy érezték magukat és jó volt hallani, hogy mindenki módfelett élvezte közösen eltöltött idõt. Ez alatt 3 nap alatt beszélgetésekbõl és játékokból is bizonyossá vált, hogy jelen levõ fiatalok már nem gyerekek, de még nem is felnõttek. Jól emlékszem még én is ennek az idõszaknak feszültségére, ezért különösen örömteli volt látni, hogy közösségben élhetik át ezeket az éveket, segítõ útmutatással. Komoly témák kerültek elõ, de gond nélkül, õszintén tudtunk beszélgetni és ez már önmagában is értékes útravaló. Jó volt együtt lenni egy esõs, de annál kedélyesebb hétvégén, aminek jogok és kötelezettségek adtak keretet, ahogy végsõ soron az életünknek is. Fekete Zsuzsanna

5 8 d Örömmondó Pünkösd Pünkösd Örömmondó d 9 Visszapillantó tükör Schrenk Éva irodalmi délutánjáról Mindig csodálattal tölt el, amikor valaki lelke mélyébõl eredõ, saját alkotásaival dicsõíti Istent. Ezt éreztem Schrenk Éva egészen külön leges tehetségrõl árulkodó versei hallatán is április 27-én, amikor székesfehérvári költõnõ testvérünk irodalmi délutánján lehettem jelen. A versek Schrenk Éva, Pápa Kinga és Longa Anna elõadásában hangzottak el. György Erika orgonán és fuvolán felhangzó dallamai hûen követték versek érzelmi hullámzását. Ezeket hallgatva a költemények egyegy gondolata, sora csengett még tovább bennem, és bizonyára hallgatóság többi tagjában is. A mélységeket és magasságokat megjárt, sok küzdelmet átélt szerzõ által öszszeválogatott költeményekben megfogal- mazást nyert az Isten utáni vágyakozás csakúgy, mint kegyelem és megváltás bizonyossága. Az egy órás mûsor alkalmat adott az VÁRAKOZÁS Nem tudom még, hogy mit tegyek, merre induljak, hol keresselek, de érzem, hogy kell, hogy legyél, s hogy Hozzád eljutni ez cél. De hogyan foglak megtalálni? Talán mássá kell ahhoz válni? Más utakon kell vajon járni? Vagy elég hallgatagon imádni? Add Uram, hogy lépni tudjak! Hogy Hozzád közelebb jussak! Hogy meghalljam szívem dalát! S elsírjam minden bánatát. SCHRENK ÉVA Visszapillantó tükör elcsendesedésre és saját hitünk átgondolására. Kiss Józsefné Oláh Edit

6 10 d Örömmondó Visszapillantó tükör Pünkösd Pünkösd Visszapillantó tükör Örömmondó d 11 Felnõtt konfirmáció Egy fiatalember bizonyságtétele Gyülekezeti kirándulás Kárpátaljára Durst Ábel vagyok, 1992ben jöttem világra, magukat kereszténynek valló szülõk fiaként. Keresztény neveltetésben ré szesültem. Már az általános iskola meg kezdése elõtt tudtam bizonyos dolgokat Szentírásról, magáról Jézus Krisztusról is. Kisgyerekként elfogult voltam, vakon hittem szüleimnek, fejemben még fel sem merült gondolat, hogy szüleim is tévedhetnek ugyanúgy, mint ahogyan az ateisták, hiszen ugyanolyan emberek vagyunk mi is, mint õk. Serdülõ koromban szembesültem elõször azzal ténnyel, hogy õk is szûk látókörûek. Ekkor kezdtem el megkérdõjelezni azokat dolgokat, amiket korábban igazságként fogadtam el. Kérdések merültek fel bennem, amelyekre nagyon sokáig nem találtam választ, de valamiért nem akartam válasz nélkül maradni és kutattam. Nemcsak magamnak tettem fel kérdéseket, hanem az ismerõseimnek is. Rengeteget beszélgettem nagynénémmel, aki apáca, de nagybátyámat is megkerestem kérdéseimmel, aki pap. Többször találkoztam nagyapám egyik volt munkatársával, aki foglalkozása szerint pszichiáter. Megkerestem kreacionistákat, de kíváncsi voltam az evolucionistákra is. Részt vettem PályaUdvar elnevezésû rendezvénysorozat második alkalmán, mely rendezvénysorozat célja, hogy párbeszédet teremtsen hívõk és nem hívõk között. Meghallgattam muzulmánokat, buddhistából lett keresztényeket. Sokat olvastam bibliai régészetrõl is. Mindenkinek ajánlom figyelmébe Grüll Tibor írásait, aki Pécsi Tudományegyetem egyik oktatója volt. Kíváncsi voltam arra is, hogy milyen válaszokat adnak az ateisták, ezért sokszor böngésztem az ateista honlapokat, az internetre feltöltött ateista gondolkodók tollából származó irományokat. Bár még ma is vannak megválaszolatlan kérdéseim, mégis úgy gondolom, hogy véglegesen döntöttem valami mellett. Már nem tudom pontosan, hogy mikor, de arra emlékszem, hogy egy ke reszténybõl lett ateista olvasása után döntöttem úgy, hogy szeretném hátralévõ életemet Krisztus követõjeként leélni. Ekkor vált világossá számomra, hogy vannak olyan kijelentések, amiket bizonyítani nem lehet. Ugyanakkor ott vannak tények, amik számomra egy irányba mutattak. Minél többet foglalkoztam Bibliával, annál nyilvánvalóbbá vált számomra, hogy nem egy hétköznapi könyvet forgatok kezemben. Megértettem azt is, hogy ez világ törvények szerint mûködik, benne lelki világunk is, és akkor járunk jól, ha ismerjük törvényeket, törvények figyelembevételével próbálunk meg élni. Sok mindent megértettem még, most nem szeretném mindegyiket felsorolni. A lényeg, hogy összeállt kép az olvasás után. Rövid idõ alatt állt össze, és ez hatalmas örömöt okozott. Voltak csodás megtapasztalásaim is, amelyek elgondolkodtattak sokszor, de én úgy gondolom, hogy csodás megtapasztalásai buddhistáknak is vannak, ezért nem tulajdonítok túl nagy jelentõséget ezeknek az eseményeknek. Ugyanakkor kötelességemnek érzem, hogy az adatokkal is alátámasztható tényekrõl mindenkinek beszéljek, és arról, hogy úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Négy évvel ezelõtt egyik barátom 70. születésnapján ismerkedtünk meg Nagy Bélával Kárpátaljai Református Egyház Fõgondnoka, s beszélgetés során kiderült, hogy Beregszászban van az Egyházkerületnek egy vendégháza. Férjemmel arra gondoltunk, hogy jó volna egy kirándulást tenni Kárpátaljára, természetesen svábhegyi reformátusokkal. Berta Zsolt lelkész úrral tavaly abban állapodtunk meg, hogy legmegfelelõbb idõ idén május eleje lennel. Januárban fogtunk neki szervezésnek. Gyorsan kellett toborozni érdeklõdõket, buszt rendelni, programokat készíteni, szállást, étkezést biztosítani és egy helyi idegenvezetõt kérni, aki kirándulásokon velünk van. Az ukrajnai események hatására az elõzetesen jelentkezettek közül néhányan sajnos elbizonytalanodtak, így az indulás elõtti héten még 5 hely üresen állt. Végül Böszörményi úti gyülekezetbõl örömmel csatlakoztak hozzánk. Sajnos férjem már csak lélekben lehetett velünk. Hála Istennek május 1-én 8 órakor elindulhattunk Kárpátaljára. A Kárpátalja kifejezés új keletû, az elsõ világháború után az Anyaországtól való elcsatolást követõen kezdett elterjedni. Az utazásunk valóságos idõutazás volt, hiszen a honfoglalástól napjainkig érezhettük, láthattuk nyomokat. Megérkezésünk délutánján az egyetlen máig magyarnak számító város, Beregszász nevezetességeit láthattuk: gótikus római katolikus templomot, Bethlen kastélyt, amelyet Schönborn család 19. szá zadban klasszicista stílusban átépített. Láttuk szecessziós Úri Kaszinót, amelyben Móricz Zsigmond, Kosztolányi Dezsõ is megfordult, az Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színházat, neobarokk stílusban épült vármegyeházat, amely Ybl Miklós tervei alapján épült. Láttuk az eklektikus stí-

7 12 d Örömmondó Pünkösd Pünkösd Örömmondó d 13 Visszapillantó tükör lusú megyei törvényszéket, amely ma II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõ iskola, az 1780-ból származó klasszicista stílusú református templomot. Elsétáltunk szocreál homlokzat mögé bújtatott zsinagóga mellett és távolban feltûnt szecessziós fürdõ épülete, amelyet beregszászi zsidók rituális fürdõnek használtak. Május 2-án nagy kirándulást tettünk, elsõ utunk munkácsi várba vezetett. A vá ros neve elválaszthatatlan Habsburgok elleni küzdelemtõl. Erre szabad királyi városra gondolva Rákócziak és Zrinyi Ilona neve azonnal eszünkbe jut, de itt várban raboskodott Kazinczy Ferenc is. A város szülöttje volt Munkácsy Mihály, akit 1880-ban díszpolgárrá avattak. Utunk ezután Vereckei-hágóhoz vezetett, ahonnan megcsodálhattuk a Kárpátok gyönyörû vonulatát. Érintettük Felsõgerebent, amelynek neve II. világháborúhoz kapcsolódott ben megépült Árpád-vonal központi építménye található itt, kb. 50 m-rel földfelszín alatt láthattuk kórházat és katonák tartózkodására szolgáló hatalmas termeket. Az Árpád-vonalon kb. 12 ezer katona teljesített szolgálatot. Azután következett Szolyva, amelynek neve sztálini terrorral összefonódik, az elhurcolt emberek emlékére egy nagyszabású emlékparkot létesítettek 1994-ben. Egy sétát tettünk romantikus korból származó beregvári Schönborn kastély õsparkjában, Loirementi kastélyok hangulatát idézõ épületben szanatórium mûködik. Május 3-i kirándulásunk délkeletre vezetett. A 15. sz-ból származó csetfalvi református templom népi reneszánsz növényi mintákkal díszített kazettás famennyezetét csodálhattuk és a 18. sz-ból való 4 fiatornyos haranglábat. A következõ helység Visk volt, népi rokokó stílusú festett famennyezetû református templom adott helyet II. Rákóczi György erdélyi fejedelem or szággyû lésének. Következett Huszt, ahol el sõ utunk várba vezetett, ahol csodálhattuk romokat, Tiszára nyíló kilátást és megható volt, amikor Kölcsey Ferenc Huszt c. versét Szanyi Miklós elszavalta. Nem hagytuk itt sem ki 14. sz-i református templomot, amelynek elbûvölõ szépségû népi barokk stílusú karzata és padjai vannak, freskó maradványokon a 14. sz-ból származó Árpád-házi szentek láthatók. Nem hagytuk ki Nagyszõlõst sem, amely római katolikus templomáról, vármegyeházáról / amelynek dísztermében tartotta gyermek Bartók Béla elsõ sikert arató koncertjét /, hangulatos dombvidékérõl / amelyet a Kankó várromról csodálhattunk meg /, marad emlékezetes. A nap utolsó látnivalója a Ti szaújlaki Turul-emlékmû, amelyen Visszapillantó tükör Rákóczi zászlajának híres jelmondata olvasható: Cum Deo pro Patria et Libertate. A dombot történelmi Magyarország vármegyéinek földjébõl hozták létre, Rákóczi hamvainak Rodostóból történõ hazahozatalakor. Az utolsó napra búcsúzás maradt. 10 órára Búcsú-i református templomba mentünk, ahol Berta Zsolt lelkész úr tartott anyák napi istentiszteletet. Az ebéd után 14 órakor hazaindultunk. Köszönetet szeretnék mondani Somfal viné Jámbor Emesének és Kom lósné Klárikának, akik segítségemre voltak szervezésben és minden résztvevõnek,akik felejthetetlenné tették ezt négy napot. Érdeklõdésünket Kárpátalja iránt idegen vezetõnk / dr. Bergbauer Sándor/ felkeltette, hiszen Kárpátalja gyönyörû tájait, városait egy késõbbi kirándulás alkalmából megnézhetjük. dr. Szabó Péterné

8 14 d Örömmondó Visszapillantó tükör Pünkösd Pünkösd Visszapillantó tükör Örömmondó d 15 Mert másként jöttél A vak ember számára látásvesztés traumája egész életre szóló veszteség. Semmi nem lesz már olyan, mint azelõtt volt; újra kell építeni az egész életet. Különösen fontos ilyenkor lelki támogatás, szakértõ segítség és mindemellett vakvezetõ kutyák is nagyon sokat segíthetnek. A Svábhegyi Református Gyülekezet re formátus vakmisszió és miskolci Baráthegyi Vakvezetõ Kutyaiskola munkatársait fogadta május második vasárnapján. A svábhegyi reformátusok nem elõ ször tartottak missziós napot: tavaly ráckeresztúri drogterápiás otthonban gyógyulók vendégeskedtek gyüleke zetükben. Berta Zsolt lelkipásztor úgy fogalmazott: múlt évi látogatás erejét az adta, hogy olyan emberek beszéltek hitre jutásukról, újjászületésükrõl, akik nagyon nehéz utat jártak meg. A svábhegyi, jóléti polgári miliõnktõl távol esik az, amit drogos fiataloktól hallottunk. A keresztyénség élet-halál kérdés mindannyiunk számra, ezt sikerült tudatosítani a gyülekezetben. A svábhegyi református templomban tartott istentiszteleten vakmisszió veze tõje, Börzsönyi Jánosné hirdetett igét Mózes elsõ könyve 6. fejezetének elsõ 22 verse alapján. Mert másként jöttél A környezetünkbõl nyert információk csaknem nyolcvan százalékát látásunk adja. Aki elveszíti látását, könnyen kívül reked társadalmon. A református vakmisszió munkatársai szeretettel gondozzák hozzájuk fordulókat, és amint Börzsönyi Jánosné mondja: ezt szeretetet megsokszorozva kapják vissza. Hiába nem látják, mégsem lehet álarccal vakok között szolgálni, mert moz du latodból, járásodból, hanghor dozásodból rögtön tudják, hogy igazi-e szeretet, amivel feléjük közelítesz vagy csak póz. Sokszor amikor bemegyek vakok intézetébe, megkérdezik tõlem: Valami bajod van, Erzsike? Miért lenne? kérdezek vissza. Mert másként jöttél. Kevesebbet látok, mégis kitágult világ A látásromlás, vakság az életminõség változásával jár. Boda Géza korábban grafikusként dolgozott: látványterve ket, illusztrációkat készített, kiállí tá sokat szervezett, azonban szeme rom lása miatt nem tudta folytatni munkáját. A férfi ennek ellenére pozitívan áll az élethez és arról beszél, mit hozott látásának megromlása az életébe. Megszabadultam egy csomó nyûgtõl, tehertõl és bizonyos felesleges ambíciókat lefaragtam az életembõl. Kitisztult az életem. Lehámlott rólam hiúság. Nem vágyom birtokolni tárgyakat, amiknek semmi értelme. Kitágult világ, bár kevesebbet látok belõle, de élvezem az ízeket, illatokat, beszélgetéseket, nem rohanok, hanem emberi tempóban létezem. A biztonságot adó kutya A missziós napon svábhegyi reformátusok kipróbálhatták, hogy milyen biztonságot adhat gazdájának egy jó vakvezetõ kutya. Ma leginkább labradorokat képeznek ki vakvezetõ kutyának, tanításuk két és fél éves korukig tart. Kevés kutya felel meg magas követelményeknek, hiszen nemcsak barátságosnak, nyugodtnak, okosnak kell lenniük, hanem mindenben fegyelmezetten hallgatniuk kell gazdájukra. Elõfordul azonban az is, hogy kutyának meg kell tagadni parancsot. Utasításra sem mehet tovább, ha az úton gödör tátong, illetve kikerülhetetlen akadály zárja el. A kiképzett kutyák leendõ gazdájukkal még hónapokig felügyelet alatt, közösen gyakorolnak, majd együtt tesznek vizsgát. Komondi Piroska, miskolci Baráthegyi Vakvezetõ Kutyaiskola munkatársa azt mondja, kutya nagyon sokat tud segíteni gazdájának: jelzi lépcsõket, megkeresi zebrát, buszmegállót. A buszon helyet keres gazdinak, megkeresi az ajtót. A szakember azonban felhívta figyelmet, hogy kutya nem GPS és nem taxi. Nem tud megadott címre elmenni, az útvonalat gazdának kell fejben tartania. Magyarországon több tízezer vak ember él, közülük csupán 150-et segít kiképzett vakvezetõ kutya, pedig ennél sokkal többre lenne szükség. A svábhegyi református gyülekezet tagjainál is nevelkednek leendõ vakvezetõ kutyák, hogy aztán kiképzés után egy vak embertársunkat szolgálják hûséggel. parókia.hu; Fekete Zsuzsa

9 16 d Örömmondó Útravaló Pünkösd Pünkösd Útravaló Örömmondó d 17 Imatémák Hálaadás Adjunk hálát Istennek: Az idén konfirmált fiatalokért és felnõttekért. Köszönjük meg Urunknak, hogy bizonyságtételük által mi is gazdagodhattunk, épülhettünk. A Pünkösdért, Urunk szentlelkének, vigasztalónknak, bátorítónknak eljöveteléért. Saját életünkben megtapasztalt örömökért, sikerekért. Adjunk hálát Urunknak nehéz helyzetekben adott támogatásért, segítségért. Pete Violetta beosztott lelkészünk elmúlt két éves szolgálatáért. Köszönjük meg Urunknak lelkesedését, odaadó munkáját különösen gyermekek és fiatalok között, valamint az ifjúsági zenekarban. A gyülekezetünkbe vezérelt új lelkipásztorért. Az elmúlt hónapokban gyülekezetünkbe látogató mûvészek (Schrenk Éva, Dr. h.c. Gárdonyi Zsolt) elõadásáért, bizonyságtételéért. Köszönjük meg Urunknak, hogy ezeken az alkalmakon hitünk elmélyülése mellett ismereteink is gazdagodhattak. Imakérés Hordozzuk imádságban: Gyülekezetünk új tagjait és családjaikat. Kérjünk Urunktól számukra állhatatosságot hit útján való járáshoz és kérjünk magunk számára nyitottságot kérdéseik meghallgatásra, bölcsességet azokban útmutatás nyújtására, bátorításra. Az ünnepi istentiszteleteket és az arra érke zõket, valamint Svábhegyi Pünkösdi Búcsúban gyülekezetünk asztalánál megálló érdeklõdõket. Gyülekezetünk testi és/vagy lelki gyenge ségek tõl szenvedõ tagjait, gyászt, veszteséget hordozó testvéreinket. Violetta további életét, szolgálatát. Kérjük Isten áldását házasságkötésére, új feladataira. Az érkezõ új beosztott lelkész szolgálatát, gyülekezetünkbe való minél elõbbi beilleszkedését, lakhatásának megoldását. A nyári többgenerációs tábort. Imádkozzunk azért, hogy tábor napjai az elcsendesedés, lelki feltöltekezés ideje lehessen számunkra, kérjünk Urunk szavát meghalló, arra figyelõ szívet.

10 18 d Örömmondó Útravaló Pünkösd Pünkösd Útravaló Örömmondó d 19 Gyülekezeti programjaink Június 7-én, 8-án és 9-én részt veszünk Svábhegyi Pünkösdi Búcsú rendezvényén. Keressék fel asztalunkat! Június 15-én, vasárnap 10 órakor tartjuk ös tanév hittanévzáró istentiszteletét templomban. Az alkalom utáni szeretetvendégség keretében kapják meg hittanosok bizonyítványukat és jutalomkönyveiket. Ünnepi alkalmak, istentiszteletek június 8-án, vasárnap 10 órakor, pünkösd elsõ napján úrvacsorás istentisztelet június 9-én, hétfõn 10 órakor pünkösd második napján úrvacsorás istentisztelet Nyári táborok, csendeshetek, hétvégék A Biblia mindenkié A Magyar Bibliatársulat Alapítvány ezzel mondattal népszerûsíti revideált új fordítású Bibliát (RÚF, 2014). A Szentírás legújabb magyar nyelvû revízióját MBTA 12 egyházának delegált biblikus tanszékvezetõ tanárai végezték. A bibliafordítás szakértõ teológusai protestáns egyházak által használt 1975-ben megjelent, majd az 1990-ben kiadott új fordítás legújabb revízióját kilenc év alatt készítették el. Munkájuk során megõrizték bibliai szöveg tagoltságát, ugyanakkor ügyeltek arra is, hogy ne csak olvasva, hanem felolvasva is jól hangzó legyen Isten szava az emberekhez. Különös gondot fordítottak arra, hogy igazodjanak mai köznyelvhez. Bõvült Biblián belüli kereszthivatkozások köre, megújult térkép és bibliai súlyok és mértékek táblázatát tartalmazó Függelék. Az új protestáns Biblia Kálvin Kiadó gondozásában jelent meg, kéthasábos 1350 oldalas verzióját Hollandiában nyomtatták 36 grammos bibliofil papíron. Kapható keménytáblás változatban különbözõ színárnyalatokban közép és nagy méretben, valamint egy olcsóbb, ún. kartonált változatban, és két drágább, bõrkötésû méretben arany élmetszéssel is. B. L. A. Gyülekezeti többgenerációs nyári táborunkat július 18 és 21. között Mátraházi Református üdülõben tartjuk haza/cikk/mutat/kezdolap-1/ tartjuk. Jelentkezni kitöltött jelentkezési lapok leadásával lehet, amely megtalálható templomban, vagy letölthetõ gyülekezetünk honlapjáról: Gyülekezeti fiataljaink nyári táborát augusztus között tartjuk Kõvágóörsön. Jelentkezni templomban lehet, kitöltött jelentkezési lap leadásával június végéig. Õszi gyülekezeti csendes hétvégét szervezünk szeptember 19. és 21. között Galyatetõn, református üdülõben. mutat/kezdolap-2/ Jelentkezni templomban lehet, kitöltött jelentkezési lap leadásával augusztus közepéig. Valamennyi alkalmunkra szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

11 20 d Örömmondó Olvasásra ajánljuk Pünkösd Schnase, Robert: A gyümölcstermõ gyülekezet Aki komolyan veszi az elhívását és a gyülekezetben betöltött szerepét, akár lelkipásztorként, akár felelõs gyülekezeti tagként, ahhoz nagyon közel fog állni Robert Schnase püspök könyve. Nem tankönyv, nem is élménybeszámoló, inkább útikalauz a gyülekezeti élet jobb megértéséhez. Ha szeretnénk értékelni saját munkánkat, vagy foglalkoztat gyülekezeti közösségünk életképességének kritikai vizsgálata, akkor nagyon jól tudunk azonosulni a logikus, öt alaptételre koncentráló gondolatmenettel. Észrevételeket, javaslatokat és cikkeket várunk az Örömmondó számára! ÖRÖMMONDÓ KIADJA A BUDAPEST SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1125 BUDAPEST, FELHÕ U UNICREDIT BANKSZÁMLASZÁM: LELKÉSZI HIVATAL: 1125 BUDAPEST, FELHÕ U. 10. H., K., CS.: 9:00 13:00 A LAPOT SZERKESZTETTE ÉS A KIADÁSÉRT FELEL: BERTA ZSOLT LELKIPÁSZTOR A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG TAGJAI: ÁGAI LÁSZLÓ, DR. BERECZ ÁGNES, BÉRES L. ATTILA, KONKOLY ELEMÉR, OLÁH EDIT TÖRDELÉS: MADARÁSZ GYÖRGY Az Örömmondó ingyenes. Adományaikat az újság megjelenésének támogatására szívesen fogadjuk. A megjelenést támogatja Budapest XII. kerületi Önkormányzata.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja VI. évfolyam 7. szám (53.) - A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe A katolikus egyház 1926 óta minden

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM?

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM? GÖRÖGKATOLIKUS HÍRLEVÉL III. évfolyam 12. szám 2015. december AJÁNDÉK TEHER, GOND, ÖRÖM? Kinek mit, mennyiért, hogyan? És főleg: mikor lesz erre időm?rohantunkban nem is olyan könnyű a megoldás. Ráadásul

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen.

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen. Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Péter meggyógyítja Dorkászt Péter sok

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom,

Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom, A TASSI ÉS A GYULAI SZERETETOTTHON 2004 2009 Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom, amelyet általában nem ismernek az emberek mivel nem találkoznak vele naponként, vagy téves elképzelésük van

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Gödöllői Református Líceum Gimnázium Gödöllői Református Líceum Gimnázium OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: refliceum@gmail.com A Gödöllői Református Líceum Gimnázium felvételi tájékoztatója Bemutatkozás

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. Egyperces novella elolvasása, kép megtekintése! (Melléklet 1.)

Óravázlat. Az óra menete. Egyperces novella elolvasása, kép megtekintése! (Melléklet 1.) Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5-6. Tematikai egység: Test és lélek Az óra témája: Egész-ség Az óra célja és feladata: A beteg és a fogyatékkal élő emberek iránti empátia fejlesztése. Az elfogadó,

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012.

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012. Dátum Időpont 14. 1. nap A nyírbátori, tákosi, csarodai református templomok meglátogatása. Annak rögzítése, hogy mi jellemzi ezt a vallást, mi a templomaikat. Megfogalmazzuk, miért ez a vallás az uralkodó

Részletesebben

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig!

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! 1 Vezérőrnagy Úr! Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! Több, mint tíz hónappal ezelőtt ezzel a jelmondattal fogadott bennünket a vezérkari tanfolyam,

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2016/6 Aki csak hallja, az is mondja:»jöjj!«aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen! (Jel 22,17) Fiatalok konfirmációja Szivárványívemet

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben