Dorog Város Önkormányzata 17/2000.(X.27.) sz. rendelete a temet r l és a temetkezési tevékenységr l

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dorog Város Önkormányzata 17/2000.(X.27.) sz. rendelete a temet r l és a temetkezési tevékenységr l"

Átírás

1 Dorog Város Önkormányzata 17/2000.(X.27.) sz. rendelete a temet r l és a temetkezési tevékenységr l (Egységes szerkezetben a 15/2006.(III.31.), a 25/2007.(XII.17.) sz., a 6/2008.(III.28.) sz., a 25/2008. (XII. 19.) sz. valamint a 34/2009.(XII.18.) sz. rendelettel) Dorog Város Önkormányzatának Képvisel -testülete az évi XLIII. tv. 40. és 42. -ában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.01.) Korm. rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja. Általános rendelkezések 1.. (1) A rendelet hatálya Dorog Város közigazgatási területén 534/5 helyrajzi szám alatt m köd önkormányzati tulajdonban lév köztemet re az ott folyó temetkezési és temet fenntartási, sírhely használati tevékenységekre, továbbá a köztemet ben tevékenységet végz természetes és jogi személyekre terjed ki. (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben megjelölt köztemet re vonatkozó fenntartási és üzemeltetési kötelezettségeit kegyeleti közszolgáltatási szerz dés útján biztosítja. (3) A köztemet területén belül található szovjet katonai temet rész, valamint az ismeretlen magyar katona és ismeretlen polgári személyek sírjának (O parcella 12. sor számú sírhelyek) fenntartásáról Dorog Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala gondoskodik. E temet rész temetkezési emlékhely és abban semmiféle temetkezési tevékenység nem folytatható. 2.. A temet infrastrukturális létesítményei (1) A temet ben biztosított illemhelyet a temet látogatók és a temet ben vállalkozási tevékenységet folytatók díjtalanul használhatják. 3.. Temetési helyek (1) A 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben a temetés folytatólagosságára el írt szabályok az alábbi esetekre nem vonatkoznak: az egyes sírhelyre történ rátemetésre mélyített sírhelyre történ rátemetésre sírboltba történ temetésre és urnaelhelyezésre kettes sírhelyre történ temetésre, ill. rátemetésre vagy urnaelhelyezésre urnasírboltba történ temetésre megsz nt (lejárt használati idej vagy egyéb okból szabaddá vált) és kiürített temetési helyen történ újratemetésre. (2) Sírboltok, egyes, kettes és gyermeksírhelyek urna sírhelyek és sírboltok részére az egységes gondozás biztosítása és a temetési helyekkel való ésszer gazdálkodás érdekében külön sírtáblát vagy sorokat kell kijelölni. 1

2 (3) Elhamvasztott halottak hamvait, illetve a hamvakat tartalmazó urnát temet n belül: koporsós sírhelyre rátemetéssel urnafalban urnasírhelyen és annak síremlékén urnafülkében sírboltban urnasírboltban és annak síremlékén urnafülkében szóróparcellában lehet elhelyezni. (4) Az egyes temetési helyeken elhelyezhet koporsók, illetve hamvakat tartalmazó urnák száma összesen - egyes sírhely esetében 2 feln tt koporsó (mélyített sírba) és 2 urna (talajszint alatt elhelyezve) vagy 1 feln tt és 1 gyermekkoporsó és 2 urna (talajszint alatt elhelyezve) kettes sírhely esetében 4 feln tt, vagy gyermekkoporsó (mélyített sírba) és 4 urna (talajszínt alatt elhelyezve) gyermeksírhely esetében 2 gyermekkoporsó vagy 1 gyermekkoporsó és 1 urna (talajszít alatt elhelyezve) urnasírhely esetében 2 urna talajszint alatt és 2 urna urnafülkében síremléken urnasírbolt esetében a sírboltkönyvben rögzítettek szerint 2 vagy 4 urna talajszint alatt és 2 urna urnafülkében síremléken. sírbolt esetében a sírboltkönyvben rögzítettek szerint 2,4 vagy 6 koporsó és 2,4 vagy 6 urna kizárólag a sírbolt belsejében. 4.. (1) Az egyes temetési helyeket az elhunyt hozzátartozóinak, ill. a temettetést végz knek meg kell váltani és ezzel a temetési hely felett a 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 18.. (1) bekezdésének a.) b.) c.) d.) e.) pontjaiban meghatározott id tartamra rendelkezési jogosultságot szereznek. A rendelkezési jogosultság a sírhely használati idején belül meghosszabbítható. A rendelkezési jogosultság megszerzéséért és újraváltásáért az 1. sz. mellékletben meghatározott díjat kell fizetni. (2) Kett s és mélyített sírok esetében a rendelkezési jogosultság idejét az utolsó rátemetést l kell számítani. (3) A temetési helyekkel való ésszer gazdálkodás érdekében még él személy részére temetési hely nem váltható meg a kett s és mélyített sírok kivételével. 5.. (1) A díjat minden esetben a temetést megel z en kell megfizetni. (2) A temetési helyek magánszemélyek között jogügylet tárgyai nem lehetnek. (3) A temetési helyeken keletkez hulladék folyamatos elszállításáért minden egyes betemetés el tt, vagy a sírhely újraváltásakor díjat kell fizetni. A díj mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 2

3 6.. (1) Az egyes temetkezési helyek méretei: Hossza: Szélessége cm cm Sírhelyek: Egyes sírhely Kettes sírhely Gyermek sírhely Urna sírhely Sírboltok: Kettes sírbolt 310 *** 180*** Négyes sírbolt 310 *** 240*** Hatos sírbolt 310 *** 320*** Urnasírboltok: Kettes urnasírbolt Négyes urnasírbolt *** vasbeton zárókereten készül járdával együtt értend méretek (2) Az egyes temetési helyek egymástól mért távolsága új parcella esetén: Egyes, kettes sírhely 100 cm Gyermeksírhely 80 cm Kett s, négyes, hatos sírbolt 100 cm Urnasírhely, kettes négyes urnasírbolt 80 cm Az üzemelés alatt álló parcellában felszámolt és újra temetésre alkalmassá tett sírhelyek esetében csakolyan temetkezési hely létesíthet, melynél a sírhely (síremlék) körüljárhatósága biztosított minimum 70 cm oldal és sortávolsággal. 7.. (1) A sírjel (síremlék) nem foglalhat el e rendelet 6.. (1) bekezdésében rögzítettnél nagyobb területet, magassága pedig a Helyi Építési Szabályzatban el írt mértéket nem haladhatja meg. (2) Meglév sírjel (síremlék) elbontása és új sírjel létesítése esetén - a kegyeleti igények tiszteletben tartása mellett - az (1) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell. (3) A temetési hely felett rendelkezési jogosult köteles saját költségén gondoskodni a sírjel (síremlék) vagy sírbolt fenntartásáról, gondozásáról, helyreállításáról. (4) A temet ben a temetési helyek bekerítése tilos. 8.. (1) A temet ben vállalkozásszer en munkát végz k temet -fenntartási hozzájárulásának díját e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (2) Temetkezési szolgáltatók által a temet i létesítmények igénybevételéért fizetend díj mértékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 3

4 8/A 1 A köztemet ben az elhunyt h tésével, a temet ben eme a célra rendszeresített szállító járm vön történ szállításával, továbbá sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltet szakszemélyzetének és berendezéseinek igénybevétele kötelez. 9.. (1) A sírhelyre csak olyan egynyári és kétnyári, vagy ével lágyszárú virág, dísznövény, talajtakaró növény és cserje ültethet, melynek növekedési magassága nem haladja meg az 50 cm-t és nem terjed túl a sírhely határán. Fákat csak a temet fenntartója ültethet. (2) A temet üzemeltet jének engedélye nélkül, vagy attól eltér módon végzett munka esetén a temet üzemeltet je a sírhely felett rendelkezni jogosult figyelmét határid kit zésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére. A felhívás eredménytelensége esetén a temet fenntartójánál kezdeményezi a mulasztó felel sségre vonását. (3) A sírhelyekr l lekerül hulladékot csak az arra kijelölt gy jt helyen lehet elhelyezni. (4) Az építéssel, bontással keletkez építési törmelék, hulladék és felesleges föld azonnali elszállításáról az építtet köteles gondoskodni. (5) A temet területén avar és bármiféle hulladék elégetése tilos. (6) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni, a sírok mellé ül padot elhelyezni. (7) A temet tisztán tartása az üzemeltet feladata (1) A temet t a temet látogatók részére április 1-t l szeptember 30-ig reggel ig október 1-t l március 31-ig reggel ig kell nyitva tartani. Október 31. és november 1. napján a nyitvatartási id ig tart. (2) A temet ben 10 éven aluli gyermek csak feln tt felügyelete mellett tartózkodhat. (3) Kutyákat és egyéb állatokat - a vakvezet kutya kivételével a temet területére bevinni tilos. (4) A temet ben tilos: a.) a sírok, síremlékek, kegyeleti tárgyak ill. a temet létesítményeinek rongálása, beszennyezése, eltávolítása, áthelyezése. b.) nem a temet b l származó hulladékokat a temet területén elhelyezni. c.) szemetelni. d.) reklámot, hirdetést elhelyezni, virágot és bármely más tárgyat árusítani. 1 Módosította a 6/2008.(III.28.) sz. rendelet 4

5 11.. (1) Szabálysértést követ el, aki: a.) A faültetésre és a sírhelyek virággal történ díszítésére vonatkozó el írásokat megszegi. b.) A temet üzemeltet jének engedélye nélkül, vagy attól eltér en végez munkát. c.) A keletkezett hulladékot nem az arra kijelölt gy jt helyen helyezi el. d.) A temet területén bármiféle hulladékot éget. e.) Az építéssel, bontással keletkez anyagok azonnali elszállításáról nem gondoskodik. f.) A sírhelyek környékét felássa, illetve a sírok mellé ül padot helyez el. g.) Kutyát és egyéb állatokat - vakvezet kutya kivételével - a temet területére bevisz. h.) Nem a temet b l származó hulladékot a temet területén helyez el, ill. szemetel. i.) A temet területén reklámot, hirdetést helyez el, vagy árusító tevékenységet végez. (2) A rendelet megszeg it tetten érés esetén a rend rség és a közterület-felügyelet Ft-ig terjed pénzbírsággal sújthatja. A tetten ért elkövet köteles a személyazonosságát igazolni (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a temet kr l és a temetkezési tevékenységr l szóló hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. (2) Jelen rendelet az alábbi mellékleteivel együtt érvényes. 1. sz. melléklet: az egyes temetkezési helyek megváltásának díjai, valamint kegyeleti közszolgáltatás és a temet fenntartási hozzájárulás díjai. 2. sz. melléklet: temet szabályzat. (3) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidej leg Dorog Város Önkormányzata a temet r l és a temetkezési tevékenységr l szóló 14/1992. (IX.9.) számú rendelete hatályát veszti. (4) Kihirdetés napja: november 15. (5) A rendelet kihirdetésér l a jegyz gondoskodik. Dr. Tittmann János polgármester Tallósi Károly címzetes f jegyz 5

6 1. sz. melléklet 1 Sírhelyek díjai (Ft) (Az árak az ÁFA-t tartalmazzák) egyes sírhelyek 25 évre ,-Ft kett s sírhely 25 évre ,-Ft gyermek sírhely 25 évre ,-Ft kett személyes sírbolt 60 évre ,-Ft négy személyes sírbolt 60 évre ,-Ft hat személyes sírbolt 60 évre ,-Ft urnahely (kolumbárium) 25 évre ,-Ft urnasírhely 25 évre ,-Ft urnasírbolt két személyre 25 évre ,-Ft urnasírbolt négy személyre 25 évre ,-Ft Vállalkozók által fizetend év - a temet ben vállalkozásszer en munkát végz k 2.250,- Ft/ alkalom által fizetend temet -fenntartási hozzájárulás -a temet i létesítmények igénybevételéért ,- Ft/ alkalom A temetkezési szolgáltatók által fizetend díj Az üzemeltet által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetend díj mértéke: Díj koporsós temetés esetén: Ft + ÁFA Díj hamvasztásos temetés esetén: Ft +ÁFA H tési díj: Ft + ÁFA 1 Módosította a 34/2009.(XII.18.) sz. rendelet 6

7 2. sz. melléklet Temet szabályzat 1.) A temet a temet látogatók részére április 1-t l - szeptember 30-ig reggel óráig október 1-t l - március 31-ig reggel óráig tart nyitva. Október 31. és november 1. napján nyitvatartási id óráig tart. A temet b l a látogatóknak a nyitvatartási id leteltéig külön felszólítás nélkül el kell távozniuk. 2.) A létesíthet síremlékek maximális mérete megegyezik a sírhely méretével. A sírhelyek és az urnasírboltok járdái 2 cm-rel emelkedhetnek ki a csatlakozó terepszintb l és csak szilárd anyagúak lehetnek. A sírboltok esetében megadott járda méretenként a sírbolt el re elkészített fels vasbeton zárkeretén létesített burkolat értend. A sírboltok mellé külön terepszintben lév kísér járda nem létesíthet. A létesítend síremlék hosszúsága és szélessége a megadott méreteknél 10 cm-rel kevesebb is lehet. Sírboltok esetében minden esetben biztosítani kell az önkormányzat rendelet 8.. (1) bekezdésben rögzített hasznos alapterület méreteket. (3) A sírjel nem foglalhat el a 2.) pontban feltüntetettnél nagyobb területet magassága nem haladhatja meg a helyi építési szabályzatban el írt méreteket. Nagyobb és építészeti vagy szobrászati szempontból jelent sebb síremlék felállításához az építési hatóság engedélye szükséges. (4) A sírjel és tartozékai tervét (vázrajzát) a temet üzemeltet jének az elhelyezés el tt be kell adni. (Kivéve az elhantoláskor felállított fejfa, vagy kereszt) (5) A sírjel szabályszer felállítását, átépítését, lebontását a temet üzemeltet je ellen rzi. (6) A síremléket, sírkeretet, fedlapot és a síremlék állékonyságát biztosító áthidaló gerendát csak el regyártott elemekb l lehet létesíteni. A kripták készítéséhez és a síremlékek felállításához szükséges betont a helyszínen keverni tilos. (7) A síremlék állékonyságának biztosítása érdekében a síremlék alépítményét képez áthidaló gerenda a szükséges mértékben, de maximum cm-rel a temetési hely határán túlnyúlhat. A túlnyúló gerendavég síremlék melletti részének legalább 5 cm-rel a csatlakozó terepszint alá kell kerülnie. (8) A temetési helyen túlterjeszked, közízlést sért, vagy oda nem ill felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglév sírjelek felújításánál, átépítésénél is alkalmazni kell. (9) A temet ben végzend minden munkát - kivéve a hozzátartozók, vagy megbízottjuk részér l történ sírgondozást, valamint a sírhely díszítését szolgáló növénybeültetést - a temet üzemeltet jének engedélyével lehet végezni. (10) A temet területén a temetési hely díszítésére szolgáló tárgyak (virágtartók, sírlámpák) helyezhet k el. A sírhelyekre csak olyan egynyári és kétnyári, vagy ével lágyszárú virág, dísznövény, talajtakaró növény és cserje ültethet, melyek növekedési magassága nem haladja meg az 50 cm-t és nem terjed túl a sírhely határán. Fákat csak a temet fenntartója ültethet. A sírok mellék ül padot elhelyezni nem szabad. 7

8 (11) A temet területén munka úgy végezhet, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit és ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. Munkavégzés során a szomszédos sírhely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy az eredeti állapot ne változzon. Amennyiben a szomszédos sírhely sérül, úgy a kárt okozó köteles az eredeti állapotot helyreállítani. A munkavégzés ideje alatt a temetési helyek látogatását akadályozni nem lehet. Szükség esetén a munkavégzést fel kell függeszteni. (12) A sírhelyekr l lekerül hulladékot csak az arra kijelölt gy jt helyen lehet helyezni. (13) Az építéssel (bontással) keletkez építési törmelék, hulladék és felesleges föld az építés (bontás) befejezését követ azonnali elszállítása az építtet feladata. (14) A temet ben t zveszélyes tevékenységet végezni csak a t zvédelmi el írások betartásával szabad. A sírhelyeken a t zveszélyes tevékenységet (gyertya, mécses fáklya gyújtása stb.) végezni csak úgy szabad, hogy a környezetre t zveszélyt ne jelentsen. A t zveszélyes tevékenység csak állandó felügyelet mellett végezhet. (15) A megváltott sírhelyeket a hozzátartozó köteles rendszeresen gondozni. Az egyes sírhelyeket a használati id lejártával újra lehet váltani. (16) A temet ben gépkocsin, motorkerékpáron, kerékpáron közlekedni tilos. A temet üzemeltet je e rendelkezés alól indokol esetben (építési anyag be és kiszállítása mozgáskorlátozottak szállítása stb.) felmentést adhat. (17) A temet területén lév vízvételi helyekb l csak a sírhelyek gondozása céljából szabad vizet vételezni. (18) Tilos a temet ben sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni kutyákat, vakvezet kutya kivételével és egyéb állatokat a temet területére bevinni a temet ben olyan magatartást tanúsítani, amely a kegyeleti érzést sérti, vagy a látogatókat megbotránkoztatja a sírok, síremléke és egyéb kegyeleti tárgyak, valamint a temet létesítményeinek és azok tartozékainak jogosulatlan áthelyezése vagy eltávolítása, környezetének beszennyezése, rongálása szemetelni nem a temet b l származó hulladékot a temet területén elhelyezni reklámot, vagy hirdetést elhelyezni, virágot vagy bármi mást árusítani. 8

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 4/146-1/2010. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1.

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1. Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT Polgárdi, 2008. február 1. 1.. Bevezető rendelkezések 1. A temető a Polgárdi Római Katolikus Egyházközség

Részletesebben

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető:

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető: TEMETŐSZASÁLYZAT (a vastagon szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A temetőszabályzatot kiadó plébánia neve: Római Katolikus Plébánia címe: 6120 Kiskunrnajsa, Iskola u. 2. a temető

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről a 8/2001.(V.14.) sz. a 1/2003. (I.20.) sz. rendelettel és a 28/2004. (XII.13.) sz. rendelettel

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tát Nagyközség Önkormányzata Képvisel testületének a település köztisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2000. (II.8.) Kt. sz. rendelete

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 52-67 Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl 1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl Az Országgyûlés az elhunyt személyek emlékének méltó megõrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra Szakmai támogatók: Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület Magán Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete Temetőkertészek és Temetőfenntartók Egyesülete Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI 28/2010. (VII. 14.) Ö.r. A város közterületének

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzatának 18/2002.(XII. 20.) sz. rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételér l

Dorog Város Önkormányzatának 18/2002.(XII. 20.) sz. rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételér l Dorog Város Önkormányzatának 18/2002.(XII. 20.) sz. rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételér l (Egységes szerkezetben a 27/2003.(XII.22.)sz., 25/2004.(XII.22.) sz.,

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2002. (XII. 30.) RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL ÉS A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának

Részletesebben

( módosításokkal egységes szerkezetben )

( módosításokkal egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL,

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete Pécel Város Önkormányzatának 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete a település rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2014. február 20. napjától hatályos állapot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kereki Község Önkormányzatának 10/2006. ( VII.18. ) számú RENDELETE A köztisztaságról

Kereki Község Önkormányzatának 10/2006. ( VII.18. ) számú RENDELETE A köztisztaságról Kereki Község Önkormányzatának 10/2006. ( VII.18. ) számú RENDELETE A köztisztaságról Kereki Község Képviselő -testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. és 16. -iban foglalt felhatalmazás,

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 9/1996.(IV.12.) számú rendelete

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 9/1996.(IV.12.) számú rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 9/1996.(IV.12.) számú rendelete a köztisztasági és települési szilárd hulladékgyőjtéssel összefüggı tevékenység ellátásáról (a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes

Részletesebben

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004.(XII.14.) rendelete

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004.(XII.14.) rendelete Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004.(XII.14.) rendelete a helyi környezet védelméről, a köztisztaságról, az állattartásról és a közterület használatáról. Keszeg Községi Önkormányzat

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL Hatályos: 2013. augusztus 29-től Sávoly Község Önkormányzatának

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 93061-2-20/2013. Ea.: dr. Varga Szilvia M. ea.: Sivók Gábor Dr. Jenei Mária Tárgy: Vízjogi létesítési engedély H A

Részletesebben

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 12/2008/XII. 9/számú r e n d e l e t e a talajterhelési díj bevezetéséről Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban:

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések, a rendelet célja

Általános rendelkezések, a rendelet célja Dorog Város Önkormányzatának 3/2008. (II.29.) rendelete a szociális igazgatásról, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 20/2008.(IX.26.) sz., a 27/2008.(XII.19.)

Részletesebben