TUBES 3D LOKÁTORÁLLOMÁS ÉPÍTÉSE KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TUBES 3D LOKÁTORÁLLOMÁS ÉPÍTÉSE KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT"

Átírás

1 Építéstervez és Mérnöki Munkaszám: 16/2006. Tanácsadó Iroda Kft. 1525, 114. Pf. 1. Tel/Fax: ; TUBES 3D LOKÁTORÁLLOMÁS ÉPÍTÉSE KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT június hó

2 Környezeti hatástanulmány Építéstervez és Mérnöki Munkaszám: 16/2006. Tanácsadó Iroda Kft. 1525, 114. Pf. 1. Tel/Fax: ; ALÁÍRÓLAP, június Földtan, hidrogeológia Összeállító, szerkeszt Kovács Gábor geofizikus környezetvédelmi szakmérnök kamarai szám: környezetvédelmi szakért i szám:544/2002 Összeállító, szerkeszt Herédi Attila környezetvédelmi szakmérnök Ökológia Dr. Dobos Endre egyetemi docens Heged s András egyetemi tanársegéd Ügyvezet irodavezet Ügyvezet f mérnök Potucsek Iván Kamarai szám: É /04 vezet tervez Danhauser István Kamarai szám: T Ügyvezet igazgató Csizmadia Ferenc Kamarai szám: G

3 Környezeti hatástanulmány TARTALOMJEGYZÉK 1. Tartalomjegyzék 3 2. Irodalom- és forrásjegyzék 5 3. A tervezett tevékenység A tervezett tevékenység leírása A beruházás szükségességének indoklása A beruházás elmaradásának következményei A megvalósulás és m ködés id belisége A tevékenység és a berendezés bemutatása A berendezés fizikai megjelenése a környezetben Az építési technológiák bemutatása Üzemi technológiák bemutatása A tevékenység illeszkedése a meglév területhasználathoz A létesítmény megvalósításához kapcsolódó m veletek bemutatása Terület el készítése, bontás Jelent s szállítási igények Kapcsolódó infrastruktúrák Hulladék- és szennyvízkezelés Egyéb kapcsolódó m veletek A környezeti állapot leírása A telepítés helye A beruházás terület igénye Jelenlegi területhasználat a beruházás helyszínén Jelenlegi terület használat a beruházás környezetében A környezeti értékek bemutatása, a telepítés várható hatásai A vizsgált terület környezeti viszonyai, az érintett környezeti elemek és rendszerek Domborzati és geológiai viszonyok Éghajlat Vízrajz Növényzet és állatvilág Talajok Sajátos táji adottságok Tájtipológiai összegzés A terület leveg tisztaság-védelmi besorolása A terület zajviszonyai Az emberre gyakorolt hatások A jöv beni állapot becslése Hatótényez k és hatásfolyamatok A m ködés és építés hatás folyamatai A környezeti hatások jellemz i és min sítésük A tervezett tevékenység várható légszennyezési értékei Az építési szakasz okozta légszennyezés Az objektum m ködése, üzemelése okozta légszennyezés: Az objektum f tését biztosító tüzel berendezés légszennyezése: A szükség áramfejleszt berendezés légszennyezése:...63

4 Környezeti hatástanulmány Az objektum m ködéséhez kapcsolódó gépjárm forgalom okozta légszennyezés: Hatásterület becslés A tervezett tevékenység telepítése miatt várható zajhatások A tervezett tevékenység m ködése miatt várható hatások Vízföldtani védelmi szempontok az építési területre vonatkozóan: Megjegyzések az alapozási munkákhoz Összefoglalás Javaslatok Javaslatok a bontási-kivitelezési munkák végrehajtására Területfoglalás Útépítés (küls, felvezet, beköt út) Építés Parkosítás, tet kertek kialakítása Javaslatok az üzemeltetés id szakára M ködésb l ered ökológiai környezeti degradációs tényez k Mellékletek 82

5 Környezeti hatástanulmány IRODALOM- ÉS FORRÁSJEGYZÉK Magyarország kistájainak katasztere I-II. MTA Földrajztudományi Kutató Intézete, Topográfiai térkép 1: (EOV lap ,124,132) MN Térképészeti Int., Topográfiai térkép 1: (Gauss-Krüger L B-c,d L C-a,b,c,d L D-a,b L A-c,d) MH TÁTI, Topográfiai térkép 1: (UTM L C) HM Térképészeti Kht., Agrotopográfiai térkép 1: (EOV lap 14) Kartográfiai Vállalat, Magyarország nemzeti atlasza Kartográfiai Vállalat, Magyarázó Magyarország 1: es földtani térképéhez M. Áll. Földtani Int., évi XLIII. tv. A hulladék kezelésr l évi LIII. tv. A természet védelmér l évi LIII. tv. A környezet védelmének általános szabályairól 314/205. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelmér l 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelmér l 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeir l 16/2001.(VII.8.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékér l 4/2002.(X.7.)KvVM rendelet a terület légszennyezettségi besorolása a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésér l 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemr l 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek meghatározásáról

6 Környezeti hatástanulmány MSZ : 85 Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és a zajkibocsátási határértékek meghatározása MSZ : 1998 A környezeti zaj vizsgálata és értékelése ÚT : 2000 A közúti közlekedési zaj számítása MSZ 15036: 2002 Hangterjedés a szabadban

7 Környezeti hatástanulmány A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG 3.1. A tervezett tevékenység leírása A beruházás szükségességének indoklása 1995-ig a Magyar Köztársaság légvédelme rádiólokációs felderít -, információs és vezetési rendszere f erejét egy rádiótechnikai dandár képezte, amelynek szervezetébe 6 rádiótechnikai zászlóalj és 23 rádiótechnikai század tartozott. A létszám több mint 6000 f volt, a felderítés feladataira több mint 130 készlet, különböz frekvenciájú rádiólokátor-állomás (radar), az adattovábbítási és vezetési feladatokra 14 készlet automatizált berendezés állt rendelkezésre. A megváltozott körülményekb l fakadó új feladatoknak az elöregedett eszközpark már nem, vagy csak részben tudott megfelelni. A berendezések m ködési frekvenciája már nem tett eleget a nemzetközi szabványoknak, a polgári eszközökkel egyre gyakoribb volt a kölcsönös nagyfrekvenciás zavarás, ez korlátozta a kommunikációs rendszerek - rádió-, televízió-, mobiltelefon-hálózatok - fejlesztését. Az er feszítések ellenére a technikai meghibásodások megszüntetését a tartalék alkatrészek és a javítóanyagok beszerzési nehézségei gátolták. A kialakult helyzetet értékelve a honvédelmi tárca kezdeményezte csatlakozásunkat az amerikai kormányjavaslat által útjára indított regionális légtér-szuverenitás kezdeményezése programhoz, amelyet a kormány 2083/1995. (IV. 3.) számú határozatával jóváhagyott és a témában határozati javaslatot terjesztett az Országgy lés elé. Az Országgy lés az el terjesztést ellenszavazat nélkül elfogadta és 94/1995. (IX. 28.) számon határozatában döntött a légvédelem rádiólokációs felderít -, információs és vezetési rendszere fejlesztésér l. A pénzügyi lehet ségeknek megfelel en a programot 1996-tól kezd d en két ütemben és több lépcs ben tervezték. az I. ütem els lépcs je között; az I. ütem második lépcs je célszer en , szükségszer en között; a II. ütem 2000, illetve 2005 után. A korszer sítés szükségességének nemzeti érdekein kívül az országgy lési határozatban foglaltak megvalósítására sürget en hatott a NATO csatlakozásunk, amely megteremtette a beruházás közös finanszírozásának lehet ségét is. A Magyar Köztársaság mindenkori Kormányának kötelessége biztosítani azokat az er ket és eszközöket, amelyek békeid ben lehet vé teszik az ország és a szövetség meghatározott légterében a légi felségjog fenntartását, illetve képesnek kell lenni a válság- és a min sített helyzetben a meger sít er k fogadására és vezetésére. Biztonságpolitikai szempontból igen fontos, és jelent s feladatot kellett hazánknak felvállalni, mivel a szövetség b vítésével létrejött annak összefügg déli határa, amelynek jelent s szakasza egyben a Magyar Köztársaság déli államhatára is. Ennek értelmében az ország területe feletti, nemzeti légtérben, egyben, mint a NATO egyik Légi Rendészeti Körzetében végre kell

8 Környezeti hatástanulmány hajtani a légi felségjog biztosítását, a kijelölt fegyverek (harcászati repül, légvédelmi rakéta) irányítását a Déli Régió Légier Komponens Parancsnok alárendeltségében. Béke id szakban els dleges feladat a szolgálatban lév nemzeti, de NATO parancsnokság alárendeltségébe helyezett készenléti harcászati repül gépek irányítása. Magyar javaslat alapján a NATO Észak-atlanti Tanácsa a radarok telepítésére a következ három helyszínt fogadta el: Zeng, Bánkút-Borovnyák-tet, Békéscsaba, Zeng, Bánkút- Borovnyák-tet helyszínek alkalmasságát már korábban, különböz, független nemzetközi szervezetek vizsgálatai is igazolták. A háromelem re tervezett rendszer melynek két eleme már Bánkút-Borovnyák-tet n és Békéscsabán megépült lehet vé teszi a rádiólokációs felderítés lehet ségének javítását minden magassági tartományban, különösen kis magasságon biztosítva a határok átrepülésének megbízható ellen rzését. A hatékonyabb légtér ellen rzés növeli a repülések biztonságát, jelent sen csökkenthet a készültségi repül gépek riasztásának ideje, így kis repülési magasságon is növelhet a légi rendészeti feladatok végrehajtásának eredményessége. Az új képességeket megteremt védelmi beruházások megvalósulásának eredményeként egyszerre er södik a Magyar Köztársaság nemzeti légterének és a szövetség ellen rzése alatt álló légterének a védelme, n a polgári légi forgalom biztonsága. A szövetségi tagságunkkal járó alapvet képességek biztosítása és az alapvet nemzeti légtér ellen rzési feladatok ellátása egyaránt indokolja a 3D gerincradar rendszer harmadik hazai objektumának megépítését A beruházás elmaradásának következményei A tervezett radarrendszer harmadik eleme megvalósításának elmaradása estén nemzeti beruházásból kell több korszer radareszközt vásárolni és több katonai objektumot üzemben tartani. Az el zetes számítások alapján legalább 3 alegységet továbbiakban is hadrendben kell tartani és rövid id n belül elengedhetetlenül szükséges ezek jelent s költség, új, mobil radareszközökkel történ ellátása. Az új eszközöket csak nemzeti alapon finanszírozott beszerzésb l lehet biztosítani. Fentiek beruházási, illetve üzemeltetési költségei sokszorosan meghaladják a tervezett objektum megvalósításával járó nemzeti költségekét. Nem kevésbé fontos az a tény, hogy a gerincradar és réskitölt radarszázadok elhelyezése több helyszínen a nagyobb gazdasági terhen túl, jelent sebb területfoglalással és ehhez kapcsolódóan nagyobb környezeti terheléssel jár. Jelen hatásvizsgálat keretein túlmutatóan fontos hangsúlyozni, hogy a NATO finanszírozású harmadik radarberendezés gyártására, szállítására, telepítésére vonatkozólag él nemzetközi szerz dések köttettek. Ezek módosításával járó következmények feltárása külön eljárást igényel.

9 Környezeti hatástanulmány A megvalósulás és m ködés id belisége A radartorony és a hozzákapcsolódó létesítmények építését januárjában meg kell kezdeni. Az épít knek a létesítményt december 15-ig át kell adniuk a radarszállító cégnek, aki a technikai berendezések szerelését fogja végzi. A radarberendezés próbaüzeme els félévében kerül végrehajtásra. A komplexum teljes m ködési készenlétét évvégéig el kell, hogy érje. Az objektum építési ideje alatt a Tubesen jelenleg üzemel rádiótechnikai berendezések folyamatosan üzemelnek. Az átadás után a radarberendezés m ködése folyamatos, az id szakos nagyjavításokat és az esetleges korszer sítést kivéve. A radar objektum (építmény) várható élettartama nem becsülhet, a telepített rádiótechnikai berendezések élettartama húsz év A tevékenység és a berendezés bemutatása A berendezés fizikai megjelenése a környezetben A berendezés tájba illeszkedése A létesítmény a jelenleg és az építési id szakban is folyamatosan m köd rádiótechnikai állomás helyén épül. A terület a Magyar Honvédség kezelésében és a Magyar Állam tulajdonában van. A környezete 1974 óta a helyi védettség Városi Parkerd része. A HRSZ HM kezelés ingatlan területe m2, melyen belül a híradó objektum és a Pannon GSM által használt területek önállóan körülkerítettek. A tervezett radarobjektum a jelenlegi híradó objektum kerítésén belül, 5190 m2-en létesül.

10 Környezeti hatástanulmány számú kép: A jelenlegi kiépítés látványa a Misina fel l A létesítmény megépítésével elbonthatók a jelenlegi katonai és polgári acél antennatornyok. Az antennák áthelyezhet k a tervezett radartoronyra. 2. számú kép: Tervezett látvány a Misina fel l

11 Környezeti hatástanulmány Magassági adatok: - Fennmaradó János-kilátó - Tervezett radartorony talpmagasság: 611,20 mbf = +5,70 toronymagasság: 634,75 mbf = +23,55 talpmagasság: 605,50 mbf = ±0,00 vasbeton torony magassága: 644,00 mbf = +38,50 RADOM kupola magassága: 660,10 mbf= +54,60 A területt l nyugati irányban található János-kilátó jelenlegi funkcióját nem érinti a beruházás. Az objektumon belüli telepítés során a technológiai követelményeken túl meghatározók voltak a környezeti adottságok, a János-kilátó elhelyezkedése, a meglév terepviszonyokhoz való alkalmazkodás, a turista forgalom útvonala felöli látvány. Az épület telepítése a lejt s terephez igazodik. Az épített tömegek kontúrvonalai a hegytet szintvonalaival közel párhuzamosan futnak. A terület súlypontjában telepített, lábakra állított radartorony az áttörtebb, leveg sebb oldalával fordul a János-kilátó felé. Így az elkerülhetetlen kilátáscsökkenés a lehet legkisebb mérték A toronyhoz kapcsolódó épületrészek a turista forgalom útvonalával és a János kilátóval ellentétes oldalra kerültek. Ennek eredményeként a kilátó felöli látvány szempontjából a zöldfelületek és a növényzettel befuttatható k támfalak a meghatározók. 3. számú kép: Látványterv 1 (déli irányból)

12 Környezeti hatástanulmány Az alkalmazott építészeti megoldásokkal a létesítményhez szükséges épülettömeg dönt en a járhatatlan meredekség, keleti oldali erd terület felé néz. A torony kivételével az összes épületrész növényzettel telepített zöldtet vel fedett.föld feletti m tárgyak, berendezések nincsenek. Az építmények, térburkolatok, támfalak anyaghasználatában dönt szerepet kapnak a természetes k burkolatok. 4. számú kép: Látványterv 2 5. számú kép: A Tubes jelenlegi és tervezett látványa, Pécs nyugati városrésze fel l

13 Környezeti hatástanulmány A beruházás során megvalósuló épületek és építmények (lásd 4. számú melléklet) Bels úthálózat bazalt kis kockak burkolattal: A változat a torony az objektum kerítésén belül körbejárható, az objektum egy kapus: (szélessége 3,5-4 m, felülete a nyitott parkolóval együtt 850 m 2 hossza: 220 m), B változat 2 kapus átmen rendszer : (szélessége 3,5-4 m, felülete a nyitott parkolóval együtt 500 m 2 hossza: 110 m) A radarberendezés beszállítása alkalomszer en használt harmadik kapun keresztül történik. Mindkét változat esetében a kiépítési rétegrend fentr l-lefelé: 8 cm bazalt kiskocka, 3-5 cm ágyazó homok, 20 cm cement stabilizált talaj, cm kiegyenlít ágyazat. A B útépítési változat azt az adottságot használja ki, hogy a nyugati és a déli kerítésszakasz küls oldalán jelenleg is kiépített erdei földút vezet. Ennél a változatnál nem épülne a meglév küls utakkal csaknem párhuzamosan néhány méter távolságban a kerítés bels oldalán egy újabb útszakasz, növelve a mesterséges beavatkozás mértékét. A meglév útszakaszok jelenleg is használtak a Tubesen települt szervezetek, szolgáltatók által. A B változat javasolt. Nyitott gépjárm parkoló (8 állásos): Felülete 8 x 2,5 m x 5,5 m rétegrendje megegyezik az útburkolattal Fedett gépjárm tároló és energetikai blokk (tet kerttel): alapterület: 275 m 2 Ebben található: 2 db aggregátor: készültségi teljesítmény: 420 kva tartós teljesítmény: 380 kva a napi tartály az üzemelés biztosítására 1db transzformátor: 400 kva 10/0,4 kv Olajgépház, tölt -lefejt : Itt történik az üzemanyag tölt gépjárm vek lefejtése, illetve az olajtároló feltöltése. err l a helyr l végezhet az ötévenkénti min ségromlás el tti üzemanyag csere is. A kialakított rendszer biztosítja az elcsöpög üzemanyag felfogását, így szükségtelen a csapadékvíz kezelése. Szelektív hulladékgy jt fedett terület: Veszélyes hulladékok átmeneti tárolója. Kommunális hulladékgy jt konténer elhelyezésre szolgáló terület.

14 Környezeti hatástanulmány Radar torony és a 2 szintes kiszolgáló épület (tet kerttel): 0. szint (torony és kiszolgáló épület): 415 m 2 irodák és raktárak szintje 1. szint: (kiszolgáló épület) 360 m 2 irodák és raktárak szintje 2. szint: (torony) 90 m 2 elektronikai szint a radar és a távközlési berendezések kiszolgálását szolgáló szint 3. szint: (torony) 65 m 2 elektronikai szint a radar és a távközlési berendezések kiszolgálását szolgáló szint 4. szint: (torony) 65 m 2 elektronikai szint a radar és a távközlési berendezések kiszolgálását szolgáló szint 5. szint: (torony+antennaerkély) 95 m 2 antenna szint: itt helyezkednek el a katonai és polgári antennák 6. szint: (torony+antennaerkély) 150 m 2 antenna szint: itt helyezkednek el a katonai és polgári antennák radar kiszolgáló berendezések szintje Radar platform (RADOM + kezel erkély) 255 m 2 a szerel daru és a radar berendezések elhelyezését szolgáló szint Felszín alatti m tárgyak: üzemanyag (gázolaj) tároló: 20 m 3 szennyvíztározó: 10 m 3 oltóvíz-tározó 100 m 3 pb-gáz tároló: 3x5 m 3 ivóvíz tároló : 13 (10) m 3 Kerítés, rzés-védelem 300 fm, 2,0 m magas huzalmerevítés drótfonat tetején 0,5 m speciális kett s szögesdrót hengerrel, a tartószerkezet természetbe illeszked nagynyomáson telített, bárdolt keményfa oszlopok, Az építési technológiák bemutatása Építési hely: Baranya megye, Pécs külterülete, a Tubes (611,2 mbf) magaslat a jelenlegi honvédségi rádiótechnikai állomás területe. Helyrajzi száma: 0319 Az építési terület: 5190 m 2 (telek területe: m 2 ) Az új, tervezett épületek és építmények feladatai és adatait a fejezetben tárgyaljuk. A bontásra és az építésre szolgáló létesítményeket az alábbiakban csak felsoroljuk.

15 Környezeti hatástanulmány MEGLÉV (ELBONTANDÓ) szolgálati épület, adó-konténerek, anyagtároló épület, kutya kennel, ivóvíz-tároló, szennyvíztároló, f t olaj tartályok (üzemen kívül), faház, antennatorony, árbocok (acél rácsszerkezet), antennatorony (acélcs ), gépjárm parkoló, bels utak, támfalak, kerítés.

16 Környezeti hatástanulmány ÚJ ÉPÜLETEK bels úthálózat, gépjárm parkolók: hat állásos nyitott, nyolcállásos fedett (tet kerttel), kiszolgáló épület (tet kerttel) radar torony (a tornyon távközlési szintekkel), felszín alatti m tárgyak: üzemanyag tároló 20 m 3 szennyvíztározó 10 m 3 tüzivíztározó 100 m 3 pb-gáz tároló 3*5m 3 ivóvíz tároló 13 (10) m 3 kerítés, rzés-védelem, térvilágítás A 3D radarobjektum kivitelezési, bontási - építési munkálatait és ezek id ütemezését az alábbi táblázatban foglaljuk össze. számú táblázat: A kivitelezési munkálatok és ütemezésük No Azonosító Megnevezés Id / nap Kezdés Befejezés 1 A KIVITELEZÉSI MUNKÁK A Kivitelezést megel z munkák A-01 Engedélyezési folyamat A-02 Kiviteli tervdokumentáció készítése A-03 Ideiglenes antennák felállítása, beüzemelése B Küls munkák B-04 felvonulás B-05 üzemeltetéshez szükséges technológia áttelepítése B-06 épületek bontása B-07 antennák bontása B-08 küls közm vek B-081 víz-csatorna építés B-082 elektromos munkák B-083 gázellátási hálózat, tartályépítés

17 Környezeti hatástanulmány No Azonosító Megnevezés Id / nap Kezdés Befejezés 15 B-084 üzemanyag-tároló kiépítés B-09 bels úthálózat kialakítása B-10 támfalak, egyéb m tárgyak B-11 járdák, térburkolatok B-12 kerítések, kapuk B-13 parkosítás C Szerkezetépítési munkák C-14 földmunka D Torony D-15 alapozási munkák D-16 csúszószsalus betonozás D-17 összeköt födémlemezek kialakítása D-18 falazatok készítése D-19 nyílászárók elhelyezése E Kiszolgáló épület E-15 alapozási munkák E-20 vasbeton vázszerkezet E-18 falazatok készítése E-19 nyílászárók elhelyezése F Épületgépészeti munkák G Épületvillamossági munkák H Befejez munkák H-21 homlokzatképzés H-22 vakolások H-23 burkolómunkák H-24 lakatos szerkezetek H-25 asztalos szerkezetek I Bels híradó informatikai hálózat

18 Környezeti hatástanulmány No Azonosító Megnevezés Id / nap Kezdés Befejezés 43 I-26 kábelezés I-27 telefonközpont kiépítése Különös figyelmet kell fordítani a szállítójárm vek mosásából, takarításából adódó talaj szennyezés megakadályozására! Az anyagszállítás lebonyolítása, a meglév út állagvédelme érdekében a küls felvezet, beköt utat ideiglenesen meg kell er síteni. A kiviteli munkák végeztével az üzemelési tevékenység zavartalan ellátásához szükséges személy- és anyagszállítások bármilyen id járási körülmények melletti szolgáltatása indokolja a beköt út átépítését. A fenti építési technológiánál a következ épít gépeket, eszközöket javasolt felhasználni: számú táblázat: Az építési munkák alatt használt er gépek Feladat Építési áram biztosítása Földmunka, rakodás Betonvágás darabolás, bontás Épületbontás, földmunka Acél, fém, fa, tégla, burkoló anyagok vágása darabolása Földmunka, alapozás Földmunka, alapozás Földmunka, alapozás, rakodás Földmunka, alapozás, rakodás Betonszállítás (készbetonhoz) Épít anyagok építéshelyi emelése A gép típusa Aggregátor, alacsony zajszint hordozható áramfejleszt, 1,5-2,0 kw/240v Rakodógép kw Betonvágógép kw Bontókalapács kw Daraboló gép Kotrógép BOBCAT 20 kw Önjáró kotrógép kw Markológép bobcat 20 kw Önjáró markológép 40 kw Mobil betonkever (jó terepjáró képességekkel, összkerékhajtással, L kapacitással) Emel eszköz, zsalura helyezett konzolos daru vagy konzo-

19 Környezeti hatástanulmány Feladat (könny terhek) Helyszíni kismennyiség beton és habarcs keverése Épít anyagok építéshelyi emelése (nehéz terhek) Építési anyag, acél, gépek szállítása Föld, bontási anyag (építési törmelék) szállítása Technológiai és kommunális víz szállítása Munkásszállítás, kis mennyiség anyag és gép szállítása Irodai és munkáselhelyezés, kézi raktárak A gép típusa los csörl Elektromos betonkever 3 kw Daru, 2t emelésére, 50m-es magasságba 50 kw 10 t -ás, jó terepjáró képesség, teherautó 10 t -ás, jó terepjáró képesség billen platós teherautó 1-5 m 3 -es lajtos kocsi személygépkocsik, kisteherautók 20 -as konténerek, irodakonténerek, mobil WC-k, szociális konténerek Az építési anyagokat, munkagépeket stb. a kerítéssel körülhatárolt honvédségi területen fogják tárolni, küls, idegen területeket ideiglenesen sem vesznek igénybe. számú táblázat: A bontás során keletkez hulladékok becsült mennyisége I. ütem (A kivitelezés megkezdése el tt kerül elbontásra) Anyag nem Mennyiség Ebb l veszélyes Tégla 250 tonna ~4 tonna Beton/vasbeton 200 tonna ~5 tonna Acél 15 tonna - Egyéb 170 tonna ~2 tonna Faház 160 légm3 ~2 tonna

20 Környezeti hatástanulmány II. ütem (A kivitelezés befejezése után kerül elbontásra) Anyag nem Mennyiség Ebb l veszélyes Beton/vasbeton 80 tonna ~1 tonna Acél 160 tonna - Egyéb 85 tonna - számú táblázat: Az építéshez tervezett anyagok becsült mennyisége: Anyag nem Térfogat Tömeg Beton, kavics 5000 m tonna Acél tonna Tégla (üreges) 420 m tonna Tégla (tömör) 68 m tonna Vakolat 82 m tonna Gipszkarton 1,4 m 3 2 tonna Kerámia 4,2 m 3 8 tonna Gumi 3,2 m 3 5 tonna H szigetel PS-hab 24 m 3 0,5 tonna k zetgya- H szigetel pot 11 m 3 2,2 tonna Term föld leszedés 3605 m tonna Sziklamunka, kiemelés 6150 m tonna K burkolat, zúzottk 240 m tonna Festék, hígítók, oldószerek Ragasztó A gépekhez felhasznált üzem-, ken anyag mennyiségük a tervezés jelenlegi állapotában nem becsülhet Összesítés ,8 m tonna

21 Környezeti hatástanulmány Anyag nem Térfogat Tömeg A fenti táblázat nem tartalmazza: A beépített híradástechnikai és elektromos (adók, antennák, radarberendezés, RADOM stb.), segédgépészeti berendezések (aggregátok), a közm vek, az épületgépészeti, az épületvillamossági anyagok, berendezések adatait. Valamint a parkosításhoz, tet kertekhez használt anyagok, fák, bokrok - cserjék mennyiséget. Várható hulladék típusok a kivitelezési szakaszban Építési hulladék, kiemelt föld inert a hulladék tömeg kb. 1%kb., 330 tonna kiemelt föld szikla: kb m 3 veszélyes festékek, ragasztók tömege kb. 5-10% Kommunális, szilárd Szennyvíz mennyiségük a tervezés jelenlegi állapotában nem becsülhet A becslések alapján a keletkez hulladékmennyiség meghaladja a törvényben el írt határmennyiséget 200t/év, így a gazdálkodónak, kivitelez nek, illetve az alvállalkozóknak megfelel hulladékgazdálkodási terveket kell készíteniük. [126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet] [16/2001.(VII.8.) KöM rendelet] Üzemi technológiák bemutatása A vizsgálat tárgyát képez radar rendszerek, teljesen félvezet s rendszerek, melyek az L (illetve D) sávban m ködnek. Ezen háromdimenziós (3D) radaroknak mindennem repül eszköz (katonai és polgári) azonosítását, pillanatnyi repülési adatainak (pontos koordináta és magassági adatok) biztosítását és továbbítását el kell látnia. Ezek a rendszerek helyhez kötöttek. A korszer 3D nagy-hatótávolságú (~ 500 km) lokátorok antennái, egy id ben több, fázisvezérelt ceruza-nyalábokban sugároznak ki, melyek, megfelel en flexibilis letapogatási technikát tesznek lehet vé, meglehet sen magas adatfeldolgozási sebességgel, igen jó nem kívánt jel (zavarás) elnyomás képességgel. Az összes lényeges elemek a frekvencia szintézis, adók, vev k, jelfeldolgozó láncok vezérlése, számítógépen történik. A tárgyalt rendszer alkalmazhatósági mutatói mindenütt meghaladják a 99 %-os szintet. A radarberendezés antennáit egy úgynevezett RADOM burkolat védi a meteorológiai és más mechanikai igénybevételt l. A RADOM szendvics szerkezet, poligonális panelekb l összerakható szilárd szerkezet, amely jól ellenáll a küls környezet hatásainak. A szendvics héj-

22 Környezeti hatástanulmány szerkezet speciálisan fejlesztett kompozit anyag, mely különleges szövetfonat, gyanta és habosított anyag keveréke. A panelek által határolt gömbfelület átmér je 18 m, s ellenáll 240 km/h széllökéseknek is. A tervezett szolgálatban tartási id 20 év INPUT-OUTPUT adatok 5. számú táblázat: Üzemszer m ködés alatt: Bemen Kimen Anyag, energia információ megnevezés Megjegyzés Anyag, energia információ megnevezés Megjegyzés Elektromos energia légkábel Víz ~1800 l/d 13 (10) m 3 zárt tartály Szennyvíz zárt tartály 10 m 3 Gáz (PB) (3x5 m 3 ) gáztartály Égéstermékek Mikrohullámú jelek: Mikrohullámú jelek: GSM telefon jelek GSM telefon jelek Katonai rádió és radar jelek Katonai rádió és radar jelek Vezetékes információ Vezetékes információ Javító és karbantartó anyagok Hulladékok: Kommunális, Irodai, Elektronikai, Egyéb veszélyes.

23 Üzemszer t l eltér m ködés TUBES 3D lokátorállomás Környezeti hatástanulmány Az üzemszer t l eltér m ködést eredményez: a radarberendezés tartós meghibásodása, az emberi gondatlanság (üzemanyag kezelés szabályainak megsértése, szennyvíz tartály szabálytalan ürítése, stb.), balesetek (tartályok megsérülése, szállítások során bekövetkez balesetek, stb.) Üzemszer t l eltér m ködés (elektronikai vagy mechanikai meghibásodás) esetén a radarberendezés nem sugároz jelet. Energia kimaradás esetén bekapcsol a szünetmentes tápegység, és egyidej leg beindulnak a generátorok. Ebben az esetben a berendezés folyamatosan sugároz és vesz jeleket. Ez az állapot mindaddig fennmarad, ameddig a normálüzemi áramellátás nem áll helyre. A szükség-áramfejleszt m ködése esetén megn a szennyez anyagok légkörbe bocsátása A tevékenység illeszkedése a meglév területhasználathoz A tervezett tevékenység a jelenlegi tevékenységt l jelent sen nem tér el. Az eltérés a kibocsátott jelek intenzitásában és az azt feldolgozó és megvalósító berendezések kiépítésében van A létesítmény megvalósításához kapcsolódó m veletek bemutatása Terület el készítése, bontás A területen található valamennyi m tárgy elbontásra kerül. A bontás során keletkez hulladékok már a bontási helyen szelektíven kerülnek gy jtésre, és elszállításuk is ennek megfelel en történik. A hulladék szállítását és elhelyezését a szerz déses partnerek végzik. A meglév épületek és építmények bontása két ütemben történik, mivel a területen jelenleg folyó rádió-reléállomás m ködését folyamatosan fenn kell tartani. 6. számú táblázat: A bontás során keletkez hulladékok becsült mennyisége I. ütem (A kivitelezés megkezdése el tt kerül elbontásra) Anyag nem Mennyiség Ebb l veszélyes Tégla 250 tonna ~4 tonna Beton/vasbeton 200 tonna ~5 tonna Acél 15 tonna - Egyéb 170 tonna ~2 tonna Faház 160 légm3 ~2 tonna

Részletes elemzéssel vizsgált legsúlyosabb baleseti lehet ségek bemutatása...46 Következményelemzés...72

Részletes elemzéssel vizsgált legsúlyosabb baleseti lehet ségek bemutatása...46 Következményelemzés...72 TARTALOMJEGYZÉK 0. El zmények... 7 1. Súlyos balesetek megel zése... 9 1.1 Szervezet és személyzet...9 1.2 Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek azonosítása és értékelése... 10 1.3

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: Bodor Tamás kv. szakértő Eng. szám: 596/2010.

KÉSZÍTETTE: Bodor Tamás kv. szakértő Eng. szám: 596/2010. ELŐZETES VIZSGÁLAT A GYŐRI AQUA-FORM KFT. ÚJ CSARNOK ÉPÍTÉSE SORÁN SZÜKSÉGES 20 KV-OS ELEKTROMOS VEZETÉK EGY OSZLOPÁNAK ÁTHELYEZÉSE OKOZTA KÖRNYEZETI HATÁS MEGÍTÉLÉSÉHEZ KÉSZÍTETTE: Bodor Tamás kv. szakértő

Részletesebben

B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft

B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) 590-050 Fax: (88) 590-059 Honlap: www.blautech.hu E-mail cím: mail@blautech.hu A Környezetvédelmi és Területfejlesztési

Részletesebben

GSM-R bázisállomás létesítése Sávoly település külterületén

GSM-R bázisállomás létesítése Sávoly település külterületén GSM-R bázisállomás létesítése Sáp településen - Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 0 Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. ERTMS rádiós rendszer kiépítése a magyar vasúti vonalak mellett GSM-R bázisállomás

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely 2009. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FÖLDRAJZI HELYZETÉRŐL 2 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA...5

Részletesebben

VELENCEI-TÓ KAPUJA VELENCE

VELENCEI-TÓ KAPUJA VELENCE Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/c. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu VELENCEI-TÓ KAPUJA VELENCE ELŐZETES

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI FELMÉRÉSE

KÖRNYEZETVÉDELMI FELMÉRÉSE RÉPCELAK VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI FELMÉRÉSE 2005. 10. 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1.0. Bevezetés... 4 1.1. A helyi önkormányzatok környezet- és természetvédelmi feladatai... 5 2.0. Répcelak

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR GY RIKAPU UTCA KÖRNYÉKI TÖMBÖK ÉPÍTÉSI ÖVEZETBE SOROLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2013.

MOSONMAGYARÓVÁR GY RIKAPU UTCA KÖRNYÉKI TÖMBÖK ÉPÍTÉSI ÖVEZETBE SOROLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2013. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képvisel Testületének 30/2013.(VI.28.) és 8/2013.(II.8.) ÖK. rendeleteivel módosított Mosonmagyaróvár Építési Szabályzatáról szóló 15/2002. (V.15.) ÖK. rendelete Mosonmagyaróvár

Részletesebben

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Készítette: Igaz Attila okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Közreműködött: Gyömrő Város Környezetvédelmi Bizottsága 2010. szeptember Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 6220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 47. szám A nemzetgazdasági miniszter 11/2013. (III. 21.) NGM rendelete a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ. Készítette:

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ. Készítette: KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ Készítette: Tóth-Kovács Eszter okl. vegyész környezetvédelmi szakmérnök Szente Zoltán okl. geofizikus

Részletesebben

KÖRMEND VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

KÖRMEND VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság /fax: 94-333 766 : 30-2049 496, 30-2049 497 E-mail:okohydro@t-online.hu KÖRMEND VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Szombathely,

Részletesebben

TÉR-HÁLÓ KFT 9024 Győr, Babits M. u. 17/A TT/1É 08/0065/08 É3-08-0386/2005. Borosné Kovács Marina építészmérnök. K-1d-1/08-0102

TÉR-HÁLÓ KFT 9024 Győr, Babits M. u. 17/A TT/1É 08/0065/08 É3-08-0386/2005. Borosné Kovács Marina építészmérnök. K-1d-1/08-0102 Mezőörs Szabályozási terv módosítás 2014. május Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-06 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005 Borosné Kovács Marina építészmérnök

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 129. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - Terv Lónyay-főcsatorna Vízgyűjtő A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és

Részletesebben

PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016

PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016 PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK Paks Város 1998 óta rendelkezik környezetvédelmi programmal. Az 1998. évben megalkotott környezetvédelmi programot a pécsi székhelyű

Részletesebben

BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012)

BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012) BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012) foto: Tüske Emil "A természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyek megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015-2020

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015-2020 1118 Bp., Bozókvár u.12. Tel: +36 1 310 7292 Fax:+36 1 319 6303 www.vibrocomp.com E-mail: info@vibrocomp.com VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015-2020 Budapest -2014- VESZPRÉM MEGYEI

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016

VESZPRÉM MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016 PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport NYME Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport Cím: 9400 Sopron, Bajcsy Zs. út 4. Levélcím: 9401 Sopron, Pf. 132 Tel: 99/518-389, Fax:

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Előszó 4. I. A KÖRNYEZETÁLLAPOT ÉRTÉKELÉSE ÉS LEÍRÁSA 5.

Tartalomjegyzék 1. Előszó 4. I. A KÖRNYEZETÁLLAPOT ÉRTÉKELÉSE ÉS LEÍRÁSA 5. Tartalomjegyzék 1. Előszó 4. I. A KÖRNYEZETÁLLAPOT ÉRTÉKELÉSE ÉS LEÍRÁSA 5. 1. A Település környezetének általános jellemzése 6. 1.1. Területi lehatárolás 6. 1.2. Terület, lakos szám, népsűrűség 6. 1.3.

Részletesebben

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN

Részletesebben

BALATONFÜRED KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA - ÁLLAPOTFELMÉRÉS

BALATONFÜRED KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA - ÁLLAPOTFELMÉRÉS 1. BEVEZETÉS - ÁLTALÁNOS ADATOK 1.1. ELİZMÉNYEK Balatonfüred város 2002-ben ajánlattételi felhívást tett Balatonfüred város környezetvédelmi programjának kidolgozására. Balatonfüred város rangja és a feladat

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁS BUDAPEST VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI PÁLYAUDVAR, A HOLOKAUSZT GYERMEK- ÁLDOZATAINAK EMLÉKHELYE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE

ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁS BUDAPEST VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI PÁLYAUDVAR, A HOLOKAUSZT GYERMEK- ÁLDOZATAINAK EMLÉKHELYE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy-Zsilinszky út. 31. I. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu BUDAPEST

Részletesebben

Mélykút Város Környezetvédelmi Programja 2012-2017

Mélykút Város Környezetvédelmi Programja 2012-2017 Mélykút Város Környezetvédelmi Programja 2012-2017 Készítette: Vasas Dávid Okleveles környezetmérnök Mélykúti Éptesz Építőipari és Településüzemeltetési Szolgáltató Kft. - környezetvédelmi megbízott Tartalomjegyzék:

Részletesebben

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43 Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági 1 Vállalkozás, e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.zoldovezet.webs.com tel:70-306-1423 Nagytarcsa Község Települési Környezetvédelmi Program Felelős

Részletesebben