TUBES 3D LOKÁTORÁLLOMÁS ÉPÍTÉSE KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TUBES 3D LOKÁTORÁLLOMÁS ÉPÍTÉSE KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT"

Átírás

1 Építéstervez és Mérnöki Munkaszám: 16/2006. Tanácsadó Iroda Kft. 1525, 114. Pf. 1. Tel/Fax: ; TUBES 3D LOKÁTORÁLLOMÁS ÉPÍTÉSE KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT június hó

2 Környezeti hatástanulmány Építéstervez és Mérnöki Munkaszám: 16/2006. Tanácsadó Iroda Kft. 1525, 114. Pf. 1. Tel/Fax: ; ALÁÍRÓLAP, június Földtan, hidrogeológia Összeállító, szerkeszt Kovács Gábor geofizikus környezetvédelmi szakmérnök kamarai szám: környezetvédelmi szakért i szám:544/2002 Összeállító, szerkeszt Herédi Attila környezetvédelmi szakmérnök Ökológia Dr. Dobos Endre egyetemi docens Heged s András egyetemi tanársegéd Ügyvezet irodavezet Ügyvezet f mérnök Potucsek Iván Kamarai szám: É /04 vezet tervez Danhauser István Kamarai szám: T Ügyvezet igazgató Csizmadia Ferenc Kamarai szám: G

3 Környezeti hatástanulmány TARTALOMJEGYZÉK 1. Tartalomjegyzék 3 2. Irodalom- és forrásjegyzék 5 3. A tervezett tevékenység A tervezett tevékenység leírása A beruházás szükségességének indoklása A beruházás elmaradásának következményei A megvalósulás és m ködés id belisége A tevékenység és a berendezés bemutatása A berendezés fizikai megjelenése a környezetben Az építési technológiák bemutatása Üzemi technológiák bemutatása A tevékenység illeszkedése a meglév területhasználathoz A létesítmény megvalósításához kapcsolódó m veletek bemutatása Terület el készítése, bontás Jelent s szállítási igények Kapcsolódó infrastruktúrák Hulladék- és szennyvízkezelés Egyéb kapcsolódó m veletek A környezeti állapot leírása A telepítés helye A beruházás terület igénye Jelenlegi területhasználat a beruházás helyszínén Jelenlegi terület használat a beruházás környezetében A környezeti értékek bemutatása, a telepítés várható hatásai A vizsgált terület környezeti viszonyai, az érintett környezeti elemek és rendszerek Domborzati és geológiai viszonyok Éghajlat Vízrajz Növényzet és állatvilág Talajok Sajátos táji adottságok Tájtipológiai összegzés A terület leveg tisztaság-védelmi besorolása A terület zajviszonyai Az emberre gyakorolt hatások A jöv beni állapot becslése Hatótényez k és hatásfolyamatok A m ködés és építés hatás folyamatai A környezeti hatások jellemz i és min sítésük A tervezett tevékenység várható légszennyezési értékei Az építési szakasz okozta légszennyezés Az objektum m ködése, üzemelése okozta légszennyezés: Az objektum f tését biztosító tüzel berendezés légszennyezése: A szükség áramfejleszt berendezés légszennyezése:...63

4 Környezeti hatástanulmány Az objektum m ködéséhez kapcsolódó gépjárm forgalom okozta légszennyezés: Hatásterület becslés A tervezett tevékenység telepítése miatt várható zajhatások A tervezett tevékenység m ködése miatt várható hatások Vízföldtani védelmi szempontok az építési területre vonatkozóan: Megjegyzések az alapozási munkákhoz Összefoglalás Javaslatok Javaslatok a bontási-kivitelezési munkák végrehajtására Területfoglalás Útépítés (küls, felvezet, beköt út) Építés Parkosítás, tet kertek kialakítása Javaslatok az üzemeltetés id szakára M ködésb l ered ökológiai környezeti degradációs tényez k Mellékletek 82

5 Környezeti hatástanulmány IRODALOM- ÉS FORRÁSJEGYZÉK Magyarország kistájainak katasztere I-II. MTA Földrajztudományi Kutató Intézete, Topográfiai térkép 1: (EOV lap ,124,132) MN Térképészeti Int., Topográfiai térkép 1: (Gauss-Krüger L B-c,d L C-a,b,c,d L D-a,b L A-c,d) MH TÁTI, Topográfiai térkép 1: (UTM L C) HM Térképészeti Kht., Agrotopográfiai térkép 1: (EOV lap 14) Kartográfiai Vállalat, Magyarország nemzeti atlasza Kartográfiai Vállalat, Magyarázó Magyarország 1: es földtani térképéhez M. Áll. Földtani Int., évi XLIII. tv. A hulladék kezelésr l évi LIII. tv. A természet védelmér l évi LIII. tv. A környezet védelmének általános szabályairól 314/205. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelmér l 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelmér l 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeir l 16/2001.(VII.8.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékér l 4/2002.(X.7.)KvVM rendelet a terület légszennyezettségi besorolása a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésér l 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemr l 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek meghatározásáról

6 Környezeti hatástanulmány MSZ : 85 Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és a zajkibocsátási határértékek meghatározása MSZ : 1998 A környezeti zaj vizsgálata és értékelése ÚT : 2000 A közúti közlekedési zaj számítása MSZ 15036: 2002 Hangterjedés a szabadban

7 Környezeti hatástanulmány A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG 3.1. A tervezett tevékenység leírása A beruházás szükségességének indoklása 1995-ig a Magyar Köztársaság légvédelme rádiólokációs felderít -, információs és vezetési rendszere f erejét egy rádiótechnikai dandár képezte, amelynek szervezetébe 6 rádiótechnikai zászlóalj és 23 rádiótechnikai század tartozott. A létszám több mint 6000 f volt, a felderítés feladataira több mint 130 készlet, különböz frekvenciájú rádiólokátor-állomás (radar), az adattovábbítási és vezetési feladatokra 14 készlet automatizált berendezés állt rendelkezésre. A megváltozott körülményekb l fakadó új feladatoknak az elöregedett eszközpark már nem, vagy csak részben tudott megfelelni. A berendezések m ködési frekvenciája már nem tett eleget a nemzetközi szabványoknak, a polgári eszközökkel egyre gyakoribb volt a kölcsönös nagyfrekvenciás zavarás, ez korlátozta a kommunikációs rendszerek - rádió-, televízió-, mobiltelefon-hálózatok - fejlesztését. Az er feszítések ellenére a technikai meghibásodások megszüntetését a tartalék alkatrészek és a javítóanyagok beszerzési nehézségei gátolták. A kialakult helyzetet értékelve a honvédelmi tárca kezdeményezte csatlakozásunkat az amerikai kormányjavaslat által útjára indított regionális légtér-szuverenitás kezdeményezése programhoz, amelyet a kormány 2083/1995. (IV. 3.) számú határozatával jóváhagyott és a témában határozati javaslatot terjesztett az Országgy lés elé. Az Országgy lés az el terjesztést ellenszavazat nélkül elfogadta és 94/1995. (IX. 28.) számon határozatában döntött a légvédelem rádiólokációs felderít -, információs és vezetési rendszere fejlesztésér l. A pénzügyi lehet ségeknek megfelel en a programot 1996-tól kezd d en két ütemben és több lépcs ben tervezték. az I. ütem els lépcs je között; az I. ütem második lépcs je célszer en , szükségszer en között; a II. ütem 2000, illetve 2005 után. A korszer sítés szükségességének nemzeti érdekein kívül az országgy lési határozatban foglaltak megvalósítására sürget en hatott a NATO csatlakozásunk, amely megteremtette a beruházás közös finanszírozásának lehet ségét is. A Magyar Köztársaság mindenkori Kormányának kötelessége biztosítani azokat az er ket és eszközöket, amelyek békeid ben lehet vé teszik az ország és a szövetség meghatározott légterében a légi felségjog fenntartását, illetve képesnek kell lenni a válság- és a min sített helyzetben a meger sít er k fogadására és vezetésére. Biztonságpolitikai szempontból igen fontos, és jelent s feladatot kellett hazánknak felvállalni, mivel a szövetség b vítésével létrejött annak összefügg déli határa, amelynek jelent s szakasza egyben a Magyar Köztársaság déli államhatára is. Ennek értelmében az ország területe feletti, nemzeti légtérben, egyben, mint a NATO egyik Légi Rendészeti Körzetében végre kell

8 Környezeti hatástanulmány hajtani a légi felségjog biztosítását, a kijelölt fegyverek (harcászati repül, légvédelmi rakéta) irányítását a Déli Régió Légier Komponens Parancsnok alárendeltségében. Béke id szakban els dleges feladat a szolgálatban lév nemzeti, de NATO parancsnokság alárendeltségébe helyezett készenléti harcászati repül gépek irányítása. Magyar javaslat alapján a NATO Észak-atlanti Tanácsa a radarok telepítésére a következ három helyszínt fogadta el: Zeng, Bánkút-Borovnyák-tet, Békéscsaba, Zeng, Bánkút- Borovnyák-tet helyszínek alkalmasságát már korábban, különböz, független nemzetközi szervezetek vizsgálatai is igazolták. A háromelem re tervezett rendszer melynek két eleme már Bánkút-Borovnyák-tet n és Békéscsabán megépült lehet vé teszi a rádiólokációs felderítés lehet ségének javítását minden magassági tartományban, különösen kis magasságon biztosítva a határok átrepülésének megbízható ellen rzését. A hatékonyabb légtér ellen rzés növeli a repülések biztonságát, jelent sen csökkenthet a készültségi repül gépek riasztásának ideje, így kis repülési magasságon is növelhet a légi rendészeti feladatok végrehajtásának eredményessége. Az új képességeket megteremt védelmi beruházások megvalósulásának eredményeként egyszerre er södik a Magyar Köztársaság nemzeti légterének és a szövetség ellen rzése alatt álló légterének a védelme, n a polgári légi forgalom biztonsága. A szövetségi tagságunkkal járó alapvet képességek biztosítása és az alapvet nemzeti légtér ellen rzési feladatok ellátása egyaránt indokolja a 3D gerincradar rendszer harmadik hazai objektumának megépítését A beruházás elmaradásának következményei A tervezett radarrendszer harmadik eleme megvalósításának elmaradása estén nemzeti beruházásból kell több korszer radareszközt vásárolni és több katonai objektumot üzemben tartani. Az el zetes számítások alapján legalább 3 alegységet továbbiakban is hadrendben kell tartani és rövid id n belül elengedhetetlenül szükséges ezek jelent s költség, új, mobil radareszközökkel történ ellátása. Az új eszközöket csak nemzeti alapon finanszírozott beszerzésb l lehet biztosítani. Fentiek beruházási, illetve üzemeltetési költségei sokszorosan meghaladják a tervezett objektum megvalósításával járó nemzeti költségekét. Nem kevésbé fontos az a tény, hogy a gerincradar és réskitölt radarszázadok elhelyezése több helyszínen a nagyobb gazdasági terhen túl, jelent sebb területfoglalással és ehhez kapcsolódóan nagyobb környezeti terheléssel jár. Jelen hatásvizsgálat keretein túlmutatóan fontos hangsúlyozni, hogy a NATO finanszírozású harmadik radarberendezés gyártására, szállítására, telepítésére vonatkozólag él nemzetközi szerz dések köttettek. Ezek módosításával járó következmények feltárása külön eljárást igényel.

9 Környezeti hatástanulmány A megvalósulás és m ködés id belisége A radartorony és a hozzákapcsolódó létesítmények építését januárjában meg kell kezdeni. Az épít knek a létesítményt december 15-ig át kell adniuk a radarszállító cégnek, aki a technikai berendezések szerelését fogja végzi. A radarberendezés próbaüzeme els félévében kerül végrehajtásra. A komplexum teljes m ködési készenlétét évvégéig el kell, hogy érje. Az objektum építési ideje alatt a Tubesen jelenleg üzemel rádiótechnikai berendezések folyamatosan üzemelnek. Az átadás után a radarberendezés m ködése folyamatos, az id szakos nagyjavításokat és az esetleges korszer sítést kivéve. A radar objektum (építmény) várható élettartama nem becsülhet, a telepített rádiótechnikai berendezések élettartama húsz év A tevékenység és a berendezés bemutatása A berendezés fizikai megjelenése a környezetben A berendezés tájba illeszkedése A létesítmény a jelenleg és az építési id szakban is folyamatosan m köd rádiótechnikai állomás helyén épül. A terület a Magyar Honvédség kezelésében és a Magyar Állam tulajdonában van. A környezete 1974 óta a helyi védettség Városi Parkerd része. A HRSZ HM kezelés ingatlan területe m2, melyen belül a híradó objektum és a Pannon GSM által használt területek önállóan körülkerítettek. A tervezett radarobjektum a jelenlegi híradó objektum kerítésén belül, 5190 m2-en létesül.

10 Környezeti hatástanulmány számú kép: A jelenlegi kiépítés látványa a Misina fel l A létesítmény megépítésével elbonthatók a jelenlegi katonai és polgári acél antennatornyok. Az antennák áthelyezhet k a tervezett radartoronyra. 2. számú kép: Tervezett látvány a Misina fel l

11 Környezeti hatástanulmány Magassági adatok: - Fennmaradó János-kilátó - Tervezett radartorony talpmagasság: 611,20 mbf = +5,70 toronymagasság: 634,75 mbf = +23,55 talpmagasság: 605,50 mbf = ±0,00 vasbeton torony magassága: 644,00 mbf = +38,50 RADOM kupola magassága: 660,10 mbf= +54,60 A területt l nyugati irányban található János-kilátó jelenlegi funkcióját nem érinti a beruházás. Az objektumon belüli telepítés során a technológiai követelményeken túl meghatározók voltak a környezeti adottságok, a János-kilátó elhelyezkedése, a meglév terepviszonyokhoz való alkalmazkodás, a turista forgalom útvonala felöli látvány. Az épület telepítése a lejt s terephez igazodik. Az épített tömegek kontúrvonalai a hegytet szintvonalaival közel párhuzamosan futnak. A terület súlypontjában telepített, lábakra állított radartorony az áttörtebb, leveg sebb oldalával fordul a János-kilátó felé. Így az elkerülhetetlen kilátáscsökkenés a lehet legkisebb mérték A toronyhoz kapcsolódó épületrészek a turista forgalom útvonalával és a János kilátóval ellentétes oldalra kerültek. Ennek eredményeként a kilátó felöli látvány szempontjából a zöldfelületek és a növényzettel befuttatható k támfalak a meghatározók. 3. számú kép: Látványterv 1 (déli irányból)

12 Környezeti hatástanulmány Az alkalmazott építészeti megoldásokkal a létesítményhez szükséges épülettömeg dönt en a járhatatlan meredekség, keleti oldali erd terület felé néz. A torony kivételével az összes épületrész növényzettel telepített zöldtet vel fedett.föld feletti m tárgyak, berendezések nincsenek. Az építmények, térburkolatok, támfalak anyaghasználatában dönt szerepet kapnak a természetes k burkolatok. 4. számú kép: Látványterv 2 5. számú kép: A Tubes jelenlegi és tervezett látványa, Pécs nyugati városrésze fel l

13 Környezeti hatástanulmány A beruházás során megvalósuló épületek és építmények (lásd 4. számú melléklet) Bels úthálózat bazalt kis kockak burkolattal: A változat a torony az objektum kerítésén belül körbejárható, az objektum egy kapus: (szélessége 3,5-4 m, felülete a nyitott parkolóval együtt 850 m 2 hossza: 220 m), B változat 2 kapus átmen rendszer : (szélessége 3,5-4 m, felülete a nyitott parkolóval együtt 500 m 2 hossza: 110 m) A radarberendezés beszállítása alkalomszer en használt harmadik kapun keresztül történik. Mindkét változat esetében a kiépítési rétegrend fentr l-lefelé: 8 cm bazalt kiskocka, 3-5 cm ágyazó homok, 20 cm cement stabilizált talaj, cm kiegyenlít ágyazat. A B útépítési változat azt az adottságot használja ki, hogy a nyugati és a déli kerítésszakasz küls oldalán jelenleg is kiépített erdei földút vezet. Ennél a változatnál nem épülne a meglév küls utakkal csaknem párhuzamosan néhány méter távolságban a kerítés bels oldalán egy újabb útszakasz, növelve a mesterséges beavatkozás mértékét. A meglév útszakaszok jelenleg is használtak a Tubesen települt szervezetek, szolgáltatók által. A B változat javasolt. Nyitott gépjárm parkoló (8 állásos): Felülete 8 x 2,5 m x 5,5 m rétegrendje megegyezik az útburkolattal Fedett gépjárm tároló és energetikai blokk (tet kerttel): alapterület: 275 m 2 Ebben található: 2 db aggregátor: készültségi teljesítmény: 420 kva tartós teljesítmény: 380 kva a napi tartály az üzemelés biztosítására 1db transzformátor: 400 kva 10/0,4 kv Olajgépház, tölt -lefejt : Itt történik az üzemanyag tölt gépjárm vek lefejtése, illetve az olajtároló feltöltése. err l a helyr l végezhet az ötévenkénti min ségromlás el tti üzemanyag csere is. A kialakított rendszer biztosítja az elcsöpög üzemanyag felfogását, így szükségtelen a csapadékvíz kezelése. Szelektív hulladékgy jt fedett terület: Veszélyes hulladékok átmeneti tárolója. Kommunális hulladékgy jt konténer elhelyezésre szolgáló terület.

14 Környezeti hatástanulmány Radar torony és a 2 szintes kiszolgáló épület (tet kerttel): 0. szint (torony és kiszolgáló épület): 415 m 2 irodák és raktárak szintje 1. szint: (kiszolgáló épület) 360 m 2 irodák és raktárak szintje 2. szint: (torony) 90 m 2 elektronikai szint a radar és a távközlési berendezések kiszolgálását szolgáló szint 3. szint: (torony) 65 m 2 elektronikai szint a radar és a távközlési berendezések kiszolgálását szolgáló szint 4. szint: (torony) 65 m 2 elektronikai szint a radar és a távközlési berendezések kiszolgálását szolgáló szint 5. szint: (torony+antennaerkély) 95 m 2 antenna szint: itt helyezkednek el a katonai és polgári antennák 6. szint: (torony+antennaerkély) 150 m 2 antenna szint: itt helyezkednek el a katonai és polgári antennák radar kiszolgáló berendezések szintje Radar platform (RADOM + kezel erkély) 255 m 2 a szerel daru és a radar berendezések elhelyezését szolgáló szint Felszín alatti m tárgyak: üzemanyag (gázolaj) tároló: 20 m 3 szennyvíztározó: 10 m 3 oltóvíz-tározó 100 m 3 pb-gáz tároló: 3x5 m 3 ivóvíz tároló : 13 (10) m 3 Kerítés, rzés-védelem 300 fm, 2,0 m magas huzalmerevítés drótfonat tetején 0,5 m speciális kett s szögesdrót hengerrel, a tartószerkezet természetbe illeszked nagynyomáson telített, bárdolt keményfa oszlopok, Az építési technológiák bemutatása Építési hely: Baranya megye, Pécs külterülete, a Tubes (611,2 mbf) magaslat a jelenlegi honvédségi rádiótechnikai állomás területe. Helyrajzi száma: 0319 Az építési terület: 5190 m 2 (telek területe: m 2 ) Az új, tervezett épületek és építmények feladatai és adatait a fejezetben tárgyaljuk. A bontásra és az építésre szolgáló létesítményeket az alábbiakban csak felsoroljuk.

15 Környezeti hatástanulmány MEGLÉV (ELBONTANDÓ) szolgálati épület, adó-konténerek, anyagtároló épület, kutya kennel, ivóvíz-tároló, szennyvíztároló, f t olaj tartályok (üzemen kívül), faház, antennatorony, árbocok (acél rácsszerkezet), antennatorony (acélcs ), gépjárm parkoló, bels utak, támfalak, kerítés.

16 Környezeti hatástanulmány ÚJ ÉPÜLETEK bels úthálózat, gépjárm parkolók: hat állásos nyitott, nyolcállásos fedett (tet kerttel), kiszolgáló épület (tet kerttel) radar torony (a tornyon távközlési szintekkel), felszín alatti m tárgyak: üzemanyag tároló 20 m 3 szennyvíztározó 10 m 3 tüzivíztározó 100 m 3 pb-gáz tároló 3*5m 3 ivóvíz tároló 13 (10) m 3 kerítés, rzés-védelem, térvilágítás A 3D radarobjektum kivitelezési, bontási - építési munkálatait és ezek id ütemezését az alábbi táblázatban foglaljuk össze. számú táblázat: A kivitelezési munkálatok és ütemezésük No Azonosító Megnevezés Id / nap Kezdés Befejezés 1 A KIVITELEZÉSI MUNKÁK A Kivitelezést megel z munkák A-01 Engedélyezési folyamat A-02 Kiviteli tervdokumentáció készítése A-03 Ideiglenes antennák felállítása, beüzemelése B Küls munkák B-04 felvonulás B-05 üzemeltetéshez szükséges technológia áttelepítése B-06 épületek bontása B-07 antennák bontása B-08 küls közm vek B-081 víz-csatorna építés B-082 elektromos munkák B-083 gázellátási hálózat, tartályépítés

17 Környezeti hatástanulmány No Azonosító Megnevezés Id / nap Kezdés Befejezés 15 B-084 üzemanyag-tároló kiépítés B-09 bels úthálózat kialakítása B-10 támfalak, egyéb m tárgyak B-11 járdák, térburkolatok B-12 kerítések, kapuk B-13 parkosítás C Szerkezetépítési munkák C-14 földmunka D Torony D-15 alapozási munkák D-16 csúszószsalus betonozás D-17 összeköt födémlemezek kialakítása D-18 falazatok készítése D-19 nyílászárók elhelyezése E Kiszolgáló épület E-15 alapozási munkák E-20 vasbeton vázszerkezet E-18 falazatok készítése E-19 nyílászárók elhelyezése F Épületgépészeti munkák G Épületvillamossági munkák H Befejez munkák H-21 homlokzatképzés H-22 vakolások H-23 burkolómunkák H-24 lakatos szerkezetek H-25 asztalos szerkezetek I Bels híradó informatikai hálózat

18 Környezeti hatástanulmány No Azonosító Megnevezés Id / nap Kezdés Befejezés 43 I-26 kábelezés I-27 telefonközpont kiépítése Különös figyelmet kell fordítani a szállítójárm vek mosásából, takarításából adódó talaj szennyezés megakadályozására! Az anyagszállítás lebonyolítása, a meglév út állagvédelme érdekében a küls felvezet, beköt utat ideiglenesen meg kell er síteni. A kiviteli munkák végeztével az üzemelési tevékenység zavartalan ellátásához szükséges személy- és anyagszállítások bármilyen id járási körülmények melletti szolgáltatása indokolja a beköt út átépítését. A fenti építési technológiánál a következ épít gépeket, eszközöket javasolt felhasználni: számú táblázat: Az építési munkák alatt használt er gépek Feladat Építési áram biztosítása Földmunka, rakodás Betonvágás darabolás, bontás Épületbontás, földmunka Acél, fém, fa, tégla, burkoló anyagok vágása darabolása Földmunka, alapozás Földmunka, alapozás Földmunka, alapozás, rakodás Földmunka, alapozás, rakodás Betonszállítás (készbetonhoz) Épít anyagok építéshelyi emelése A gép típusa Aggregátor, alacsony zajszint hordozható áramfejleszt, 1,5-2,0 kw/240v Rakodógép kw Betonvágógép kw Bontókalapács kw Daraboló gép Kotrógép BOBCAT 20 kw Önjáró kotrógép kw Markológép bobcat 20 kw Önjáró markológép 40 kw Mobil betonkever (jó terepjáró képességekkel, összkerékhajtással, L kapacitással) Emel eszköz, zsalura helyezett konzolos daru vagy konzo-

19 Környezeti hatástanulmány Feladat (könny terhek) Helyszíni kismennyiség beton és habarcs keverése Épít anyagok építéshelyi emelése (nehéz terhek) Építési anyag, acél, gépek szállítása Föld, bontási anyag (építési törmelék) szállítása Technológiai és kommunális víz szállítása Munkásszállítás, kis mennyiség anyag és gép szállítása Irodai és munkáselhelyezés, kézi raktárak A gép típusa los csörl Elektromos betonkever 3 kw Daru, 2t emelésére, 50m-es magasságba 50 kw 10 t -ás, jó terepjáró képesség, teherautó 10 t -ás, jó terepjáró képesség billen platós teherautó 1-5 m 3 -es lajtos kocsi személygépkocsik, kisteherautók 20 -as konténerek, irodakonténerek, mobil WC-k, szociális konténerek Az építési anyagokat, munkagépeket stb. a kerítéssel körülhatárolt honvédségi területen fogják tárolni, küls, idegen területeket ideiglenesen sem vesznek igénybe. számú táblázat: A bontás során keletkez hulladékok becsült mennyisége I. ütem (A kivitelezés megkezdése el tt kerül elbontásra) Anyag nem Mennyiség Ebb l veszélyes Tégla 250 tonna ~4 tonna Beton/vasbeton 200 tonna ~5 tonna Acél 15 tonna - Egyéb 170 tonna ~2 tonna Faház 160 légm3 ~2 tonna

20 Környezeti hatástanulmány II. ütem (A kivitelezés befejezése után kerül elbontásra) Anyag nem Mennyiség Ebb l veszélyes Beton/vasbeton 80 tonna ~1 tonna Acél 160 tonna - Egyéb 85 tonna - számú táblázat: Az építéshez tervezett anyagok becsült mennyisége: Anyag nem Térfogat Tömeg Beton, kavics 5000 m tonna Acél tonna Tégla (üreges) 420 m tonna Tégla (tömör) 68 m tonna Vakolat 82 m tonna Gipszkarton 1,4 m 3 2 tonna Kerámia 4,2 m 3 8 tonna Gumi 3,2 m 3 5 tonna H szigetel PS-hab 24 m 3 0,5 tonna k zetgya- H szigetel pot 11 m 3 2,2 tonna Term föld leszedés 3605 m tonna Sziklamunka, kiemelés 6150 m tonna K burkolat, zúzottk 240 m tonna Festék, hígítók, oldószerek Ragasztó A gépekhez felhasznált üzem-, ken anyag mennyiségük a tervezés jelenlegi állapotában nem becsülhet Összesítés ,8 m tonna

21 Környezeti hatástanulmány Anyag nem Térfogat Tömeg A fenti táblázat nem tartalmazza: A beépített híradástechnikai és elektromos (adók, antennák, radarberendezés, RADOM stb.), segédgépészeti berendezések (aggregátok), a közm vek, az épületgépészeti, az épületvillamossági anyagok, berendezések adatait. Valamint a parkosításhoz, tet kertekhez használt anyagok, fák, bokrok - cserjék mennyiséget. Várható hulladék típusok a kivitelezési szakaszban Építési hulladék, kiemelt föld inert a hulladék tömeg kb. 1%kb., 330 tonna kiemelt föld szikla: kb m 3 veszélyes festékek, ragasztók tömege kb. 5-10% Kommunális, szilárd Szennyvíz mennyiségük a tervezés jelenlegi állapotában nem becsülhet A becslések alapján a keletkez hulladékmennyiség meghaladja a törvényben el írt határmennyiséget 200t/év, így a gazdálkodónak, kivitelez nek, illetve az alvállalkozóknak megfelel hulladékgazdálkodási terveket kell készíteniük. [126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet] [16/2001.(VII.8.) KöM rendelet] Üzemi technológiák bemutatása A vizsgálat tárgyát képez radar rendszerek, teljesen félvezet s rendszerek, melyek az L (illetve D) sávban m ködnek. Ezen háromdimenziós (3D) radaroknak mindennem repül eszköz (katonai és polgári) azonosítását, pillanatnyi repülési adatainak (pontos koordináta és magassági adatok) biztosítását és továbbítását el kell látnia. Ezek a rendszerek helyhez kötöttek. A korszer 3D nagy-hatótávolságú (~ 500 km) lokátorok antennái, egy id ben több, fázisvezérelt ceruza-nyalábokban sugároznak ki, melyek, megfelel en flexibilis letapogatási technikát tesznek lehet vé, meglehet sen magas adatfeldolgozási sebességgel, igen jó nem kívánt jel (zavarás) elnyomás képességgel. Az összes lényeges elemek a frekvencia szintézis, adók, vev k, jelfeldolgozó láncok vezérlése, számítógépen történik. A tárgyalt rendszer alkalmazhatósági mutatói mindenütt meghaladják a 99 %-os szintet. A radarberendezés antennáit egy úgynevezett RADOM burkolat védi a meteorológiai és más mechanikai igénybevételt l. A RADOM szendvics szerkezet, poligonális panelekb l összerakható szilárd szerkezet, amely jól ellenáll a küls környezet hatásainak. A szendvics héj-

22 Környezeti hatástanulmány szerkezet speciálisan fejlesztett kompozit anyag, mely különleges szövetfonat, gyanta és habosított anyag keveréke. A panelek által határolt gömbfelület átmér je 18 m, s ellenáll 240 km/h széllökéseknek is. A tervezett szolgálatban tartási id 20 év INPUT-OUTPUT adatok 5. számú táblázat: Üzemszer m ködés alatt: Bemen Kimen Anyag, energia információ megnevezés Megjegyzés Anyag, energia információ megnevezés Megjegyzés Elektromos energia légkábel Víz ~1800 l/d 13 (10) m 3 zárt tartály Szennyvíz zárt tartály 10 m 3 Gáz (PB) (3x5 m 3 ) gáztartály Égéstermékek Mikrohullámú jelek: Mikrohullámú jelek: GSM telefon jelek GSM telefon jelek Katonai rádió és radar jelek Katonai rádió és radar jelek Vezetékes információ Vezetékes információ Javító és karbantartó anyagok Hulladékok: Kommunális, Irodai, Elektronikai, Egyéb veszélyes.

23 Üzemszer t l eltér m ködés TUBES 3D lokátorállomás Környezeti hatástanulmány Az üzemszer t l eltér m ködést eredményez: a radarberendezés tartós meghibásodása, az emberi gondatlanság (üzemanyag kezelés szabályainak megsértése, szennyvíz tartály szabálytalan ürítése, stb.), balesetek (tartályok megsérülése, szállítások során bekövetkez balesetek, stb.) Üzemszer t l eltér m ködés (elektronikai vagy mechanikai meghibásodás) esetén a radarberendezés nem sugároz jelet. Energia kimaradás esetén bekapcsol a szünetmentes tápegység, és egyidej leg beindulnak a generátorok. Ebben az esetben a berendezés folyamatosan sugároz és vesz jeleket. Ez az állapot mindaddig fennmarad, ameddig a normálüzemi áramellátás nem áll helyre. A szükség-áramfejleszt m ködése esetén megn a szennyez anyagok légkörbe bocsátása A tevékenység illeszkedése a meglév területhasználathoz A tervezett tevékenység a jelenlegi tevékenységt l jelent sen nem tér el. Az eltérés a kibocsátott jelek intenzitásában és az azt feldolgozó és megvalósító berendezések kiépítésében van A létesítmény megvalósításához kapcsolódó m veletek bemutatása Terület el készítése, bontás A területen található valamennyi m tárgy elbontásra kerül. A bontás során keletkez hulladékok már a bontási helyen szelektíven kerülnek gy jtésre, és elszállításuk is ennek megfelel en történik. A hulladék szállítását és elhelyezését a szerz déses partnerek végzik. A meglév épületek és építmények bontása két ütemben történik, mivel a területen jelenleg folyó rádió-reléállomás m ködését folyamatosan fenn kell tartani. 6. számú táblázat: A bontás során keletkez hulladékok becsült mennyisége I. ütem (A kivitelezés megkezdése el tt kerül elbontásra) Anyag nem Mennyiség Ebb l veszélyes Tégla 250 tonna ~4 tonna Beton/vasbeton 200 tonna ~5 tonna Acél 15 tonna - Egyéb 170 tonna ~2 tonna Faház 160 légm3 ~2 tonna

Véménd község Önkormányzata Képviselő - testületének. 35./2009(V.8.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv leírása

Véménd község Önkormányzata Képviselő - testületének. 35./2009(V.8.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv leírása Véménd község Önkormányzata Képviselő - testületének 35./2009(V.8.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv leírása Véménd község a Dunántúli-dombság nagytáj, Mecsek és Tolna-Baranyai-domvidék

Részletesebben

Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése

Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató KFT. Székhely: Gyula, Hold utca 10. Iroda: Gyula, Munkácsy Mihály utca 21. Tel/fax: 66/561-940 honlap: www.erbo-plan.hu Tervszám: 36/2014. Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 525-5/2012. Tárgy: Tóalmás 4. számú transzformátor állomás

Részletesebben

1.2 Társadalmi és gazdasági viszonyok...8. 1.2.1 Településhálózat, népességföldrajz... 8 1.2.2 Területhasználat... 8 1.2.3 Gazdaságföldrajz...

1.2 Társadalmi és gazdasági viszonyok...8. 1.2.1 Településhálózat, népességföldrajz... 8 1.2.2 Területhasználat... 8 1.2.3 Gazdaságföldrajz... A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április TARTALOM

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

A VULKANITOK SZEREPE A VÖLGYHÁLÓZAT KIALAKULÁSÁBAN A BÜKKALJÁN

A VULKANITOK SZEREPE A VÖLGYHÁLÓZAT KIALAKULÁSÁBAN A BÜKKALJÁN A VULKANITOK SZEREPE A VÖLGYHÁLÓZAT KIALAKULÁSÁBAN A BÜKKALJÁN Vágó János PhD hallgató, Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék 1. A Bükkalja miocén kori vulkáni képződményei A Bükkalja

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96)

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96) I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96) Megrendelő: Berkenye Község Önkormányzata Berkenye Kossuth u. 20. 2641 Tervező: TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft. Salgótarján

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-5

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során?

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Tósné Lukács Judit okl. hidrogeológus mérnök egyéni vállalkozó vízimérnök tervező,

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről Badacsonytomaj Város

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19388/2014. Iktatószám: 82966/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Hatósági engedélyszám: 016/2003/AUT-6.3 Dátum: 2007. április 30. Eurázsiai kutatás - termelés igazgató

Hatósági engedélyszám: 016/2003/AUT-6.3 Dátum: 2007. április 30. Eurázsiai kutatás - termelés igazgató Eurázsiai Kutatás- Termelés Magyarországi Mezőfejlesztés és Termelés Nyugat- magyarországi Termelés BIZTONSÁGI JELENTÉS NYILVÁNOS VÁLTOZAT (ÜZEMI TITKOT NEM TARTALMAZ) ORTAHÁZA T-1 OLAJ ÉS GÁZGYŰJTŐ ÁLLOMÁS

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 59983-2-44/2015. Ügyintéző: dr. Valastyán Réka Berényi Anita Balatonyi Zsolt Király Dániel Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060 / 44147 Tárgy: Loósz István e.v.,

Részletesebben

9. tétel. Kulcsszavak, fogalmak:

9. tétel. Kulcsszavak, fogalmak: 9. tétel Burkolatalapok szerkezeti kialakítása, építése Ismertesse a burkolatalapok feladatát! Mutassa be a kötőanyag nélküli alaprétegeket! Mutassa be a kötőanyaggal készülő alaprétegeket! Kulcsszavak,

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 VÁMOSSZABADI Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 2 Vámosszabadi településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.159-1-15/2012. Ea: Dr. Jenei Mária Privitzer Jen Balatonyi Zsolt Dr. Balthazár Éva Tárgy: Balázs Bt., Mindszent, szarvasmarha

Részletesebben

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata MÓRHŐ Kft. közüzemi szabályzat Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési Üzletág Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata Mór, 2010... Jóváhagyta: Előszó A Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

TIHANY VÍZPART-REHABILITÁCIÓS TANULMÁNYTERV MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERV 1 EGYEZTETÉSI ANYAG KOMPKIKÖTŐ ÉS KÖRNYÉKE

TIHANY VÍZPART-REHABILITÁCIÓS TANULMÁNYTERV MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERV 1 EGYEZTETÉSI ANYAG KOMPKIKÖTŐ ÉS KÖRNYÉKE TIHANY VÍZPART-REHABILITÁCIÓS TANULMÁNYTERV MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERV 1 1. BEVEZETŐ Jelen dokumentáció Tihany község Önkormányzat kezdeményezésével készülő, a település területére jelenleg hatályos Tihany

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (3) bekezdése alapján Nyírbátor Város Önkormányzat

Részletesebben

Készítette: AGROSZINT BT. 2012. ÁPRILIS MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT

Készítette: AGROSZINT BT. 2012. ÁPRILIS MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT JÁNOSHALMA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: AGROSZINT BT. 2012. ÁPRILIS MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 A települési környezetvédelmi program készítésének célja és feladatai...

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 70762-3-10/2014. Tárgy: NA-TURFA Kft. Sükösd IV. homok bányatelek El adó: Dr. Séra Judit el zetes vizsgálati eljárás Kissné Nagy

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.004-2-8/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Lovrityné Kiss Beáta (leveg védelem + összefogó) Hargitai Attila (víz- és talajvéd.)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL SÉG 9021 Gyÿr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Gyÿr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.417-1-12/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Tóth Éva Kovács Viktor Balatonyi Zsolt Tárgy: Solt Város Önkormányzata, Solt,

Részletesebben

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 1 ÉRSEKHALMA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (IV.11.) Ktr. sz. rendelete a helyi építési szabályokról.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95451-1-11/2013. Tárgy: Lakitelek Népf iskola Alapítvány Ügyintéz : dr. Joó Anikó / R.P. el zetes vizsgálat Lovrityné

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

Ügyiratszám: /2015. Tárgy: Renner Bt., Jánoshalma, Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes

Ügyiratszám: /2015. Tárgy: Renner Bt., Jánoshalma, Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 0544--3/05. Tárgy: Renner Bt., Jánoshalma, Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes zajkibocsátási határérték megállapítása Retek Zoltán Tel.: +36 (6) 553-060/4455 H

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. március TARTALOM

Részletesebben

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei Az Esztergomi Önkormányzat 11/2009. (V.26.) ör. rendelete Esztergom, Szentjánoskút, Urkuta, Zamárd, Ákospalota, valamint Búbánatvölgy helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Esztergom Város

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 921 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 92 Győr, Pf. 471. Telefon:

Részletesebben

BIATORBÁGY, PÁTY ÉS TÖK KÖZSÉGEK KÖZÖS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

BIATORBÁGY, PÁTY ÉS TÖK KÖZSÉGEK KÖZÖS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 4. számú melléklet a 9/2005.(111.29.) rendelethez BIATORBÁGY, PÁTY ÉS TÖK KÖZSÉGEK KÖZÖS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Zöld Övezet Környezetvédelmi Vallalkozas -2004- Biatorbágy-Páty-Tök Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: 2011 hó: 08. nap: 15. KÜJ: 100 170 793 KTJ: Határozat

A határozat JOGERŐS: év: 2011 hó: 08. nap: 15. KÜJ: 100 170 793 KTJ: Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám A Kormány 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelete az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103.

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV Alsó-Duna közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. március

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyási dokumentáció 2014. június 24. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TERVEZETT TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁS (Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet

Részletesebben

A HCT berendezés telepítése a Székesfehérvári LSZK területén

A HCT berendezés telepítése a Székesfehérvári LSZK területén LOXODON Gépgyártó Kft 1211 Budapest, Gyepsor utca 1. Tel/fax: 278-0859 A HCT berendezés telepítése a Székesfehérvári LSZK területén Készítette: Budapest, 2003. szeptember 10. (Vida László) m szaki vezet

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 64343-7-15/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Balatonyi Zsolt Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Kiss Brigitta Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Raklap és Tüzép

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/1389-20/2016. KTFO-azonosító: 108922-1-18/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Csókási Anita Balatonyi Zsolt Berényi Anita Huszár Edit Miklós Tímea Farkas

Részletesebben

2. A tiltott, közösségellenes magatartás fogalma

2. A tiltott, közösségellenes magatartás fogalma Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország

Részletesebben

Budaörsi víziközmű rendszer leírása

Budaörsi víziközmű rendszer leírása Budaörsi víziközmű rendszer leírása A víziközmű rendszer megnevezése Budaörsi szennyvízrendszer Jele: TV-SZV Azonosító kód: 21-23278-1-001-00-06 Működési engedély kiadásának dátuma: 2015. július 28. Határozat

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 93.056-1-9/2013. Tárgy: DÉBÁK Kft., Hódmez vásárhely, Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Hargitai Attila

Részletesebben

Vajszló, 140 hrsz. biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Vajszló, 140 hrsz. biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye Th. melléklet TELEPHELY ADATOK (Th) Száma: Th. 7/1. oldal 1. Telephely főbb adatai: 1.1. Megnevezése: Vajszlói biogáz üzem 1.2. Sertéstelep címe: Vajszló, 140 hrsz 1.3. EOV koordináták: Y: 568 278 X: 580

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 69/2004. (IX.30.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 69/2004. (IX.30.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2004. (IX.30.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat új OTSZ Az Országos T zvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Törlésre kerültek: - m szaki biztonsági

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-15808/2015., 34232/2016. Ügyintéző: Stéger Ferenc, Dr. Somlai Ildikó Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Egységes környezethasználati engedély Melléklet:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/35

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/35 Mecseki ökoturisztikai élménypark kialakítása a pécsi állatkert funkcióbővítő fejlesztésével és kerékpár turisztikai infrastruktúra fejlesztésével - 2. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 98516-1-9/2014. Tárgy: Andritz Kft., Tiszakécske Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss Beáta Vollmuth

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. MK E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v04 Földgáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítése, üzembe helyezése és megszüntetése Azonosító: EDD-MK-21-01-v04 Oldalszám: 1/111

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

Műszaki Biztonsági Szabályzat

Műszaki Biztonsági Szabályzat Műszaki Biztonsági Szabályzat 2. Fogalommeghatározások 2.1. Általános fogalommeghatározások Almérő: olyan gázmérő, mely a joghatással járó elszámolási mérő által mért gázfogyasztások, vagy gázfogyasztó

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011.

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011. KISKUNMAJSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (X. 15.) számú rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Módosítás: 19/2005. (VII. 29.) Ktr. Hatályos:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: 101 338 880 KTJ: 101 930 445 Iktatószám: H-1497-13/2009. Hiv. szám: Tárgy: Győr, Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Részletesebben

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja A jogszabály mai napon hatályos állapota 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti

Részletesebben

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona.

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona. MK E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben

REG Közvetlen burkolat alá telepíthet padlóf tési rendszer

REG Közvetlen burkolat alá telepíthet padlóf tési rendszer CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETF TÉSű RENDSZEREK 1. KÉRJÜK, VÁLASSZA KI AZ ÖNNÉL KIVITELEZÉSRE KERÜL F TÉSRENDSZER(EK) TÍPUSÁT ÉS FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ARRA VONATKOZÓ RÉSZT! EFFICIENT Ű tároló padlóf

Részletesebben

A hatályos településszerkezeti és szabályozási terv módosítása. Falusias lakóterület kijelölése az 505 és 506 hrsz-ú ingatlanokon.

A hatályos településszerkezeti és szabályozási terv módosítása. Falusias lakóterület kijelölése az 505 és 506 hrsz-ú ingatlanokon. HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2014. ÉVI 2.SZ. MÓDOSÍTÁSA M3 4. 3502 3501 " 1. 3317 Hajdúnánás 3508 " 3502 " 2. 3317 3. Településrendezési módosításra vonatkozó kezdeményezéssel érintett

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007 2014 M U N K A T E R V E Z á r a d é k: Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2007-2014. évi Gazdasági Programját a

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 94.661-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Csókási Anita (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

2 012 2 013 2014 Műszaki tartalom/indoklás. 5 000 000 Ft II. ütem, a gördülő fejlesztési terv (a tartalmi követelményre a jogszabály még nem jött ki).

2 012 2 013 2014 Műszaki tartalom/indoklás. 5 000 000 Ft II. ütem, a gördülő fejlesztési terv (a tartalmi követelményre a jogszabály még nem jött ki). 2012. évi teljesített felújítás: 555.930 eft+áfa 2013. évi lévő felújítás jóváhagyott felújítási kerete: 582.900 eft+áfa 2014. évi tervezett / / H1 Üzemeltetett teljes víziközmű törzsvagyon Hosszútávú

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

A beszéd célú telefonellátottság jónak mondható, az ISDN és értéknövelt adatszolgáltatás biztosítható a hálózaton.

A beszéd célú telefonellátottság jónak mondható, az ISDN és értéknövelt adatszolgáltatás biztosítható a hálózaton. KÖZLEKEDÉS A tervezési terület a község keleti részén fekszik, az 5605 j. összekötõ út északi oldali teleksora fölött. Megközelítése az Árpád utcából nyíló földúton nehézkes lenne, ezért új, megfelelõ

Részletesebben

3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései

3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései 3/3.5. A műanyag termékek alkalmazása, felhasználása az elmúlt évtizedekben rohamosan fejlődött. Kedvező tulajdonságaik alapján az élet szinte minden területén alkalmazhatók, az iparban pl. maró anyagok

Részletesebben