DOKTORANDUSZ FÓRUM, 1999 Miskolc, november. Megerősítő tanulási módszerek alkalmazása az informatikában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKTORANDUSZ FÓRUM, 1999 Miskolc, 1999. november. Megerősítő tanulási módszerek alkalmazása az informatikában"

Átírás

1 DOKTORANDUSZ FÓRUM, 1999 Miskolc, november Megerősítő tanulási módszerek alkalmazása az informatikában STEFÁN PÉTER Miskolci Egyetem, Alkalmazott Informatikai Tanszék 3515 Miskolc-Egyetemváros 1. BEVEZETÉS Napjainkban a gépipari, informatikai rendszereink komplexitása állandó ütemben nő. Ez a növekedés több különböző tényezőnek is betudható, többek között a számítógépes szoftver, illetve hardver erőforrások fejlődésének. A bonyolultság növekedése, és ezáltal a rendszerek átláthatóságának csökkenése arra ösztönzött számos kutatót, hogy a klasszikus mérnöki problémákhoz, a zárt matematikai formulákon túl, újabb, az emberi agy probléma-leegyszerűsítő megközelítéséhez hasonló módszereket dolgozzon ki. Ezeket az emberi információ-feldolgozó módszerek modelljeit a mesterséges intelligencia, mint tudományág foglalja össze. 2. MESTERSÉGES INTELLIGENCIA MÓDSZEREK A mesterséges intelligencia több, egymástól elkülönülő területből áll. E területek egy része megpróbálja az emberi agy működését előbb modellezni, majd megpróbál olyan szerkezetet létrehozni, amely mind jobban megközelíti az agy működését. A másik, talán szerényebb megközelítés, az, amikor megpróbáljuk az emberi gondolkodásmódot, az emberi intelligencia adaptív jellemvonását gépi környezetben megvalósítani. Ebbe a kategóriába tartoznak a tanuló, osztályozó módszerek, melyeket mind műszaki, mind gazdasági területeken is sikerrel hasznának. A tanulórendszerek osztályába számos eltérő irányvonal tartozik. Megkülönböztethetünk felügyel tanuló, illetve felügyelet nélkül tanuló rendszereket. Előbbi kategóriába például

2 az egyszerűbb neuron-hálók, vagy az osztályozó algoritmusok, míg utóbbiba az önszervező hálók tartoznak. Egy másik szempont szerint megkülönböztethetünk olyan tanulóeljárásokat, melyekre az ún. kétfázisú tanulás (betanítás előbb, majd használat) a jellemző, illetve olyanokat, amelyek egyszerre képesek tanulni illetve tudásukat kamatoztatni. Ezen utóbbi eljárások egyike a megerősítő tanulás. 3. A MEGERŐSÍTŐ TANULÁS A megerősítő tanulás egyfajta átmenetet képez a felügyelt és felügyelet-nélküli módszerek között. A felügyelt rendszerek esetén a környezet instruktív visszajelzésekkel korrigálja a tanulórendszer belső struktúráját, illetve paramétereit. Ez azt jelenti, hogy a módosítás iránya a rendszeren kívülről befelé haladó; azaz a környezet megmondja, a belső állapottól kvázi függetlenül, hogy melyek a rendszer helyes, megkívánt kimeneti jellemzői. A rendszer módosítása pedig éppen az előbbi állapotok elérése felé irányul. Koncepciójában különbözik ettől az a megoldás, amikor a tanulás belülről jövő. Ez azt jelenti, hogy a rendszer maga úgy van felépítve, hogy felfedezi, feltérképezi környezetét. Más kifejezéssel élve cselekvéseket, akciókat hajt végre, amelyek hatással vannak a környezetre, és aminek következtében a környezet visszajelzést ad, hogy a választott akciókat a környezet hogyan jutalmazta. A visszacsatolt érték, a megerősítő-jel, egy skaláris szám, melynek értéktartománya rendszerint problémafüggő. Általában egy nagy pozitív szám a környezet akcióra adott jutalmát, míg a nagy negatív szám büntetését szimbolizálja. A megerősítő tanulás sematikus rajza az 1. ábrán látható. Az ábrán két objektum található: az ágens, illetve annak környezete. Az ágens feladata egy célállapot elérése, mégpedig oly módon, hogy maximalizálja a környezetétől kapott megerősítő-jelek összegét. Ezt az egyes szituációkban, megfelelően megválasztott akciókkal éri el. A cél minden szituációban olyan akciókat választani, amelyek hosszútávon biztosítják a megerősítőjelek maximumát. Az ágens számára minden lehetséges akció előtt nyitva áll a kérdés: a

3 következő lépésben választott akcióval a már eddig elért tudását kívánja hasznosítani, vagy esetleg új megoldások reményében megpróbálja azokat az akciókat választani, amelyek nem közvetlenül a legjobb válaszreakciót adják, de lehetőséget nyújtanak más (esetleg kedvezőbb visszacsatolású) állapotok kiértékelésére is. 1. ábra: Az ágens-probléma A környezet feladata egyrészt ellátni a tanuló ágenst visszacsatolási információkkal, másrészt új állapotokat biztosítani a rendszer részére. Ez utóbbi gyakran a rendszeren belül, automatikusan is végbemehet, nem szükségszerű, hogy a környezet indukálja. A környezet gyakran helyettesíthető egy metrikával, ami automatikusan szolgáltatja a megerősítő jelet az ágens számára. A metrika, az ágens számára a környezeti modellt, a környezet viselkedését jelenti. Gyakran a tanulórendszer megalkotójának kell a metrikát definiálni, és az esetek többségében ez nem egy metrika kidolgozását jelenti, hanem egy metrika-halmazét. Érdemes megemlíteni, hogy a metrika rokon fogalom az operációkutatásban használt optimum kritériummal. 4. AZ ÁGENS-RENDSZER ÉPÍTŐKÖVEI Az ágens leírására formális nyelvi eszközöket használnak. Hogy az ágens összetevőiről beszélni lehessen, először szükséges definiálni a további tárgyalás alapját képző attribútumokat. Ezek az attribútumok a tanuló-rendszer állapotai, illetve az egyes

4 állapotok felvétele után választható akciók. A lehetséges állapotokat az állapot-halmaz, az akciókat pedig, az előbbitől függő, akcióhalmazok foglalják össze. Minden egyes állapothoz rendelhető egy akció-halmaz. Az állapotokon, illetve az akciókon kívül az ágens tartalmaz még három további függvényt. Az első a politika-függvény (policy function). Ez a függvény egyszerűbb esetben a rendszer aktuális állapotát képzi le a végrehajtandó akciók halmazára: azaz minden állapothoz hozzárendeli az ott eddig legjobbnak vélt akciót. Összetettebb esetben e függvény minden állapot-akció párhoz egy kiválasztási valószínűséget rendel. Ez a valószínűség akkor játszik szerepet, amikor nem a legkedvezőbb akciót választjuk (felderítési üzemmód esetén), és egy rossz alternatíva véletlenszerű kiválasztása nagy negatív tetszést váltana ki a környezettől. Az összetettebb politika-függvénnyel tehát súlyozzuk a lehetséges választásokat. Amikor minden állapotban a lehető legkedvezőbb akciót választjuk, azaz nem végzünk egyáltalán felderítést, mohó (greedy) algoritmusról beszélünk. A politika-függvény lehet determinisztikus, sztochasztikus, de lehet egy komplett kereső eljárás is. A második, az ágens számára szükséges elem az érték-függvény (value function). Az érték-függvény szoros kapcsolatban áll a környezet által visszaadott megerősítő-jel értékekkel. Az ágens számára minden állapotban elérhető kell, hogy legyen egy várható érték, hogy az egyes állapotokban meg tudja jósolni azt, hogy a környezet miként fogja jutalmazni egy új állapot felvételét. Illetve azt is meg kell mondani, hogy az egyes állapotokban az egyes akciók, milyen lesz a várható érték hozama. Ennek tükrében, megkülönböztethető állapot-értek (state-value) és akció-érték (action-value) függvény. Az érték függvény nemcsak azt jelöli, hogy az egyes állapotok, illetve akciók milyen várható megerősítő-jel értéket képviselnek, hanem azt is, hogy mely állapotok lesznek hosszú-távon akár sokkal jobban jutalmazva, mint bármely jelen állapotban választható akció által elért állapot. Tehát az érték-függvények funkciója az is, hogy a jól jövedelmező, de távoli, esetleg kevésbé jutalmazott állapotokat is kihangsúlyozza a jelen állapotbeli döntés számára.

5 A politika és az érték függvények céljukban is és számítási módjukban is különböznek egymástól. Míg az előbbi célja az, hogy a felfedező-ciklus esetén a véletlenszerű választást súlyozzák, utóbbi hosszabb távon befolyásolja az ágens felfedezés-felhasználás döntését. A harmadik függvény, amellyel a tanuló-rendszernek rendelkeznie kell a honoráriumfüggvény (reward function), amely állapot-akció párokat képez le a megerősítő jel lehetséges értékeinek halmazára. A metrika fogalmával analóg. A politika, illetve az érték függvények iterációs lépéseken keresztül határozhatók meg. 5. A MEGOLDHATÓ PROBLÉMÁK KÖRE A megerősítő tanulás, illetve az ágens-modell egymás segítségével definiálhatók. Megerősítő tanulási eljárásnak minden olyan eljárást nevezünk, ami az előzőekben ismertetett ágens-rendszer célja elérésének megoldásával foglalkozik. Az ágens-feladat megoldásai az alábbi csoportokba sorolhatók: dinamikus programozási eljárások (amelyek a teljes környezet ismeretét feltételezik), hőmérséklet kiegyenlítést modellező eljárások (Q-tanulás), illetve az ún. Monte Carlo eljárások (amelyek számára nem szükséges a teljes környezet ismerete). A megoldások túlnyomó többsége matematikai úton bizonyított, stabil eljárás. A megerősítő tanulás elsősorban a dinamikus feladatok megoldásában alkalmazható. Olyan környezetben, ahol például egy optimum-feladat feltételi rendszere állandó, a zárt matematikai modellek egyértelműen a leghatékonyabbak. Ellenben, ha a feltételrendszer időben változik, esetleg sztochasztikus jellegű, úgy a megerősítő tanulási módszerek, különösen nagyobb rendszer esetében, a matematikai modelleknél megvalósíthatóbbak, és jobb teljesítményt nyújtanak. 6. PÉLDA EGY MEGERŐSÍTŐ TANULÁSI ELJÁRÁSRA Jelölje S a tanuló-rendszer által felvehető állapotok halmazát, A(s) az s S állapotban választható akciókat. Legyen Q:S A [0,1] R az akció-érték függvény, π:s A a

6 politika függvény. A megerősítő tanulás egyik lehetséges algoritmusa az alábbi C-formájú algoritmus lehet: while (true) { p = véletlen szám; if (p < 0.8) {akció kiválasztása az adott politika szerint, a A} else {ennek alapján egy véletlenszeruen választott akció, a A} s új = az újonnan választott állapot felvétele (s new S); r = a környezettol kapott visszajelzett érték; hiba = r + γ*u(s new ) - Q(s,a); Q(s,a) = Q(s,a) + α*hiba; π(s) = max b A (Q(s,b)); U(s) = Q(s,π(s)); S = s új ; } 7. ÖSSZEFOGLALÁS A megerősítő tanulás egy iteratív módszer, amely a környezetével állandó kölcsönhatásban lévő, dinamikusan változó környezetbe helyezett ágens célkereső eljárását definiálja, illetve oldja meg. Az létrehozott modell keretei közé számos probléma helyezhető, mint például az Internet routing probléma, adaptív robot vezérlés, változó környezetben történő optimum-keresés, illetve logisztikai disztribúciós feladatok megoldása. 8. FELHASZNÁLT IRODALOM [1] P.STEFÁN, L.MONOSTORI, F.ERDÉLYI: Using symbolic and sub-symbolic methods for solving problems difficult to analyze, MicroCAD 99 University of Miskolc [2] Szimbolikus és szub-szimbolikus módszerek az analitikailag kezelhető problémák megoldásában, FMTÜ Kolozsvár [3] R.SUTTON, A.BARTO: Reinforcement learning

7 DOKTORANDUSZ FÓRUM, 1999 Miskolc, november Megerősítő tanulási módszerek alkalmazása az informatikában STEFÁN PÉTER Miskolci Egyetem, Alkalmazott Informatikai Tanszék 3515 Miskolc-Egyetemváros ABSTRACT Napjainkban a gépipari, informatikai rendszereink komplexitása állandó ütemben nő. A bonyolultság növekedése, és, éppen emiatt, a rendszerek átláthatóságának csökkenése arra ösztönzött számos kutatót, hogy újabb mesterséges intelligencia módszereket fejlesszen ki, illetve alkalmazzon informatikai, gazdasági, illetve műszaki problémák megoldásában. Egyik ilyen MI módszer a megerősítő tanulás, mely előnyös tulajdonságaira, illetve alkalmazási területeire a cikkben rámutatunk. FELHASZNÁLT IRODALOM [1] P.STEFÁN, L.MONOSTORI, F.ERDÉLYI: Using symbolic and sub-symbolic methods for solving problems difficult to analyze, MicroCAD 99 University of Miskolc [2] Szimbolikus és szub-szimbolikus módszerek az analitikailag kezelhető problémák megoldásában, FMTÜ Kolozsvár [3] R.SUTTON, A.BARTO: Reinforcement learning

8

Elszámolási egység funkció (ármérce), Csereeszköz funkció (fizetési eszköz), Felhalmozási funkció (értékőrző eszköz).

Elszámolási egység funkció (ármérce), Csereeszköz funkció (fizetési eszköz), Felhalmozási funkció (értékőrző eszköz). 5. Fejezet A Kiyotaki-Wright modell A most következő és a további két fejezetben bemutatjuk, hogy az előző fejezetekben ismertetett szimulációs módszertan hogyan épült be a modern közgazdaság-elméleti

Részletesebben

Tudományos Bizottság. Elnök: Gyenge Csaba

Tudományos Bizottság. Elnök: Gyenge Csaba Tudományos Bizottság lnök: Gyenge Csaba Alpek Ferenc Bíró Károly Csibi Vencel Csizmadia Béla Danyi József Dudás Illés Gribovszki László Hollanda Dénes Horváth átyás Jodál ndre Kerekes László Kodácsi János

Részletesebben

A racionalitás szerepe a vállalkozások fejlesztésében

A racionalitás szerepe a vállalkozások fejlesztésében Szikora Péter A racionalitás szerepe a vállalkozások fejlesztésében A racionalitás szerepe a vállalkozások fejlesztésében Szikora Péter Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési

Részletesebben

Kvantitatív döntéselőkészítési módszerek a logisztikában. Ferenci Tamás tamas.ferenci@medstat.hu

Kvantitatív döntéselőkészítési módszerek a logisztikában. Ferenci Tamás tamas.ferenci@medstat.hu Kvantitatív döntéselőkészítési módszerek a logisztikában Ferenci Tamás tamas.ferenci@medstat.hu Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 1.1. Kvalitatív és kvantitatív döntéselőkészítés napjaink üzleti környezetében......

Részletesebben

Heurisztikák algoritmusok ütemezési problémákra. 1. Állapottér és a megoldások kezelése

Heurisztikák algoritmusok ütemezési problémákra. 1. Állapottér és a megoldások kezelése Heurisztikák algoritmusok ütemezési problémákra 1. Állapottér és a megoldások kezelése Számos nehéz ütemezési probléma esetén az exponenciális idejű optimális megoldást adó algoritmusok rendkívül nagy

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

Farkas Zoltán AZ EGYÉN, A KÖRNYEZET ÉS A CSELEKVÉS

Farkas Zoltán AZ EGYÉN, A KÖRNYEZET ÉS A CSELEKVÉS Farkas Zoltán AZ EGYÉN, A KÖRNYEZET ÉS A CSELEKVÉS Miskolci Egyetem, 2004 TARTALOM 1. A cselekvés megközelítése 1.1. Az egyén és a környezet A) A személyiség és alakulása a) A személyiség fogalma b) A

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS MENEDZSMENT

VÁLLALKOZÁS MENEDZSMENT SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzemtani Tanszék VÁLLALKOZÁS MENEDZSMENT EGYETEMI JEGYZET Készítette: Dr. Kovács Árpád Endre Gödöllő, 2001 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 7 2.

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Kétszemélyes logikai játékok

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Kétszemélyes logikai játékok Debreceni Egyetem Informatikai Kar Kétszemélyes logikai játékok Témavezető: Mecsei Zoltán Egyetemi tanársegéd Készítette: Szabó Dániel András Programtervező Informatikus Debrecen 21 Ezúton szeretnék köszönetet

Részletesebben

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VIZSGÁLATI MÓDSZER ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA ÉS KIDOLGOZÁSA A KÉSZTERMÉK RAKTÁROZÁSI TEVÉKENYSÉG KISZERVEZÉSÉRE Ph.D. értekezés Készítette: Tamás Péter okleveles

Részletesebben

Karbantartás elmélet

Karbantartás elmélet Elektronikus tansegédlet http://infosrv.tech.klte.hu/~pokoradi http://pokoradilaszlo.tk Összeállította: dr. Pokorádi László, főiskolai tanár Debrecen, 2002 Előszó Ez az elektronikus tansegédlet alapvetően

Részletesebben

DÖNTÉST TÁMOGATÓ RENDSZEREK ALKALMAZÁSI

DÖNTÉST TÁMOGATÓ RENDSZEREK ALKALMAZÁSI Szent István Egyetem Gödöllő DÖNTÉST TÁMOGATÓ RENDSZEREK ALKALMAZÁSI KÉRDÉSEI A MEZŐGAZDASÁGBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZIMULÁCIÓRA ÉS A SZAKÉRTŐI RENDSZEREKRE DOKTORI ÉRTEKEZÉS Készítette: Gyenge Balázs

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BALOGH SÁNDOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BALOGH SÁNDOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BALOGH SÁNDOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2009 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék A doktori iskola vezetője: PROF. DR. UDOVECZ GÁBOR az MTA

Részletesebben

A minőségmenedzsment módszerei és eszközei: Megközelítések és általános technikák. Dr. Berényi László. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

A minőségmenedzsment módszerei és eszközei: Megközelítések és általános technikák. Dr. Berényi László. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A minőségmenedzsment módszerei és eszközei: Megközelítések és általános technikák Dr. Berényi László 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Szerkesztette: Dr. Berényi László Szakmai lektor: Dr. Szintay

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2010 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SZEMANTIKUS FOLYAMATMENEDZSMENT HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGE AZ ÜZLETI FOLYAMATOK TUDÁSALAPÚ FEJLESZTÉSÉBEN Ph.D. értekezés Budapest 2014 Varga Krisztián Varga Krisztián Információrendszerek

Részletesebben

Döntéstámogatás a médiainformatikában

Döntéstámogatás a médiainformatikában Döntéstámogatás a médiainformatikában Nemhivatalos jegyzet v0.2 A jegyzet még nem teljes, folyamatosan bővül és javul, kb. a pótzh idejére ér el egyfajta kiforrott formát. Nem véletlenül van verziószámozva,

Részletesebben

TDK-dolgozat. Sándor Ágnes

TDK-dolgozat. Sándor Ágnes TDK-dolgozat Sándor Ágnes 2013 Szolgáltatási folyamatok logisztizálása Kézirat lezárása: 2013. november 18. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 1 KUTATÁSMÓDSZERTAN... 4 IRODALOM FELDOLGOZÁS... 7 SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Véletlenszerűség. Véletlenszerűség. Tartalom. Megjegyzés

Véletlenszerűség. Véletlenszerűség. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A matematika és a valóság viszonya. A véletlenszerűség és a legfontosabb hozzá kapcsolódó fogalmak magyarázata, a véletlenszerűség néhány alapvető tulajdonsága és törvényszerűsége. A véletlen

Részletesebben

Devizapiaci árfolyam előrejelzés neurális hálózatokkal

Devizapiaci árfolyam előrejelzés neurális hálózatokkal Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi kar Műszaki menedzser szak Devizapiaci árfolyam előrejelzés neurális hálózatokkal ZÁRÓDOLGOZAT Készítette Konzulens Dr. Ormos

Részletesebben

A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KÉRDÉSEI A KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSBAN

A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KÉRDÉSEI A KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSBAN Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KÉRDÉSEI A KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSBAN DR. KOVÁSZNAI GERGELY ÉS DR. KUSPER GÁBOR JEGYZETE Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...4

Részletesebben

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 Számel Bence Domonkos 1 Szabó Géza 2 LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 A légiközlekedés biztonsága részben az alkalmazott műszaki rendszerek biztonságán, részben az alkalmazott szabályrendszer

Részletesebben

Fogalom alapú állománykezelés

Fogalom alapú állománykezelés MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR DIPLOMAMUNKA Fogalom alapú állománykezelés Piller Imre Mérnök informatikus MSc Konzulens: Dr. Fegyverneki Sándor egyetemi docens Alkalmazott Matematikai

Részletesebben

REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 14. Major Klára (szerk.) Markov-modellek. Elmélet, becslés és társadalomtudományi alkalmazások

REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 14. Major Klára (szerk.) Markov-modellek. Elmélet, becslés és társadalomtudományi alkalmazások REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 14. Major Klára (szerk.) Markov-modellek Elmélet, becslés és társadalomtudományi alkalmazások A kötet a 60771. sz. Jövedelmi differenciálódás szimulációs vizsgálata magyarországi

Részletesebben

Esse Bálint. Elmés döntések Heurisztikus folyamatok a beszállítóválasztási döntésekben

Esse Bálint. Elmés döntések Heurisztikus folyamatok a beszállítóválasztási döntésekben Esse Bálint Elmés döntések Heurisztikus folyamatok a beszállítóválasztási döntésekben Döntéselmélet Tanszék témavezető: Dr. Wimmer Ágnes Esse Bálint 2012 2 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Hatásvizsgálati kézikönyv I. kötet: Hatásvizsgálat elemzőknek Készítette: Major Klára A kézikönyv az ÁROP-1.1.10-2011-2011-0001- Jogszabály-előkészítési folyamat racionalizálása projekt Hatásvizsgálati

Részletesebben

Programozás - Strukturált programozás a gyakorlatban

Programozás - Strukturált programozás a gyakorlatban Szabó Mária Programozás - Strukturált programozás a gyakorlatban A követelménymodul megnevezése: Informatikai ismeretek A követelménymodul száma: 1155-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Váradiné dr. Szarka Angéla Dr. Hegedűs János Bátorfi Richárd Unhauzer Attila MÉRÉSTECHNIKA

Váradiné dr. Szarka Angéla Dr. Hegedűs János Bátorfi Richárd Unhauzer Attila MÉRÉSTECHNIKA Váradiné dr. Szarka Angéla Dr. Hegedűs János Bátorfi Richárd Unhauzer Attila MÉRÉSTECHNIKA A jegyzet a HEFOP támogatásával készült. Széchenyi István Egyetem. Minden jog fenntartva Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI Kovács Gábor Széchenyi István Egyetem Győr, 211 Kovács Gábor, 211 Kézirat lezárva: 211. január 31. ISBN Széchenyi

Részletesebben