PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Irodája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Irodája"

Átírás

1 Pályázati felhívás magyar állami ösztöndíjra, illetve rendszeres tanulmányi támogatásra a 006/007-es tanévben magyarországi felsıoktatási intézményekbe, valamint a Balassi Bálint Kulturális Intézetbe magyarországi felsıfokú tanulmányokra elıkészítı képzésre felvételt nyert Szerbia és Montenegró Államközösség állampolgárságával rendelkezı, magyar nemzetiségő hallgatók számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Irodája a Márton Áron Szakkollégiummal és a Balassi Bálint Kulturális Intézettel közösen pályázatot hirdet magyar állami ösztöndíjra, illetve rendszeres tanulmányi támogatásra a 006/007-es tanévben, a magyarországi felsıoktatási intézményekbe nappali tagozatos alapképzésre, nappali és levelezı tagozatos kiegészítı alapképzésre (fıiskolai végzettséggel rendelkezıknek) levelezı tagozatos második alapképzésre (másoddiplomás képzés felsıfokú oklevéllel rendelkezıknek), valamint a Balassi Bálint Kulturális Intézetbe magyarországi felsıfokú tanulmányokra elıkészítı képzésre felvételt nyert Szerbia és Montenegró Államközösség állampolgárságával rendelkezı, magyar nemzetiségő hallgatók számára. A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma, a Márton Áron Szakkollégium és a Balassi Bálint Kulturális Intézet a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által mőködtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttmőködve dolgozza ki, és a pályázatot a Szabadkai Agora Iroda lebonyolítói közremőködésével hirdeti meg. Általános tudnivalók: A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjakkal és a támogatásokkal a szülıföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni. A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanáccsal közösen határozza meg a pályázati elbírálás szempontrendszerét, és a pályázati benyújtási határidı elıtt nyilvánosságra hozza azt. Az elbírálási pontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi. Felsıfokú szakképzésre jelentkezık nem részesülhetnek ösztöndíjban. A határon túli magyar hallgató abban az esetben kerülhet állami finanszírozású képzésbe, ha elnyeri a Magyar Köztársaság állami ösztöndíját. Magyarországi felsıoktatási intézménybe jelentkezı, az Európai Unió állampolgárságával nem rendelkezı külföldi állampolgár, amennyiben nem részesül magyar állami ösztöndíjban, a felvételi eredményétıl függetlenül kizárólag költségtérítéses képzésben vehet részt. A költségtérítéses képzésben tanulmányaikat megkezdık a késıbbiek során nem részesülhetnek magyar állami ösztöndíjban. A levelezı tagozatos kiegészítı alap- és másoddiplomás képzésre nem lehet állami finanszírozásra (ösztöndíjra) pályázni, csak a költségtérítéses finanszírozási formára felvételt nyert személyek adhatnak be rendszeres tanulmányi támogatásra pályázatot.

2 Az ösztöndíj vagy támogatás a hallgatót kizárólag a pályázatában szereplı, és a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács által is javasolt intézményben, szakon és idıtartam alatt folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihetı át a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának külön jóváhagyása nélkül más felsıoktatási intézményben, tagozaton vagy más szakon végzendı tanulmányok idıtartamára. Az ösztöndíjat vagy támogatást elnyerı hallgatóval a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által kijelölt szervezet szerzıdést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas vagy támogatott jogait és kötelezettségeit. A szerzıdések megkötését, az ösztöndíjazással vagy támogatással és az ösztöndíjasokkal vagy támogatottakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Márton Áron Szakkollégium végzi el (az elıkészítı képzések esetében pedig a Balassi Bálint Kulturális Intézet). Egy pályázó egyidejőleg az alább felsorolt pályázati kategóriák közül csak egyre nyújthat be pályázatot, kivéve a Balassi Bálint Kulturális Intézet felsıoktatási tanulmányokra elıkészítı képzéseit, melyek a nappali tagozatos alapképzéssel egyidejőleg is megpályázhatóak. Pályázhat minden olyan Szerbia és Montenegró Államközösség állampolgárságával rendelkezı, magyar nemzetiségő személy, aki a 006/007-es tanévben a megadott képzési formákban, a meghatározott szakok valamelyikére felvételt nyer valamely magyarországi felsıoktatási intézménybe. A pályázásból kizáró általános feltételek: Nem pályázhatnak a középiskolai tanulmányaikat részben vagy egészében Magyarországon végzı személyek, azonban a pályázati kiírás szempontjából nem minısül Magyarországon folytatott tanulmánynak a 005. január 1. után Magyarországon letett érettségi vizsga. (Ez a kitétel nem vonatkozik azokra, akik a levelezı tagozatos kiegészítı alapképzésre és a másoddiplomás képzésre pályáznak.) Nem pályázhatnak nappali tagozatos alapképzésre és nappali tagozatos kiegészítı alapképzésre azok a személyek, akik a felvételi eljárásban a megpályázott szakon nem érik el az államilag finanszírozott ponthatárt. Nem pályázhatnak azok a személyek, akik nem államilag elismert (akkreditált) intézménybe, vagy nappali tagozatos alapképzés, nappali tagozatos kiegészítı alapképzés esetén olyan szakra nyernek felvételt, amelyen nincs államilag finanszírozott képzés. (A levelezı tagozatos kiegészítı alapképzésre és a másoddiplomás képzésre pályázók esetében költségtérítéses képzéssel lehet pályázni. Az egyes intézményekre és szakokra vonatkozó információkat ld. a Magyarországon kiadott 006. évi Felsıoktatási Felvételi Tájékoztatóban vagy a honlapon.) Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévı kérelemmel rendelkezı személyek. Nem részesülhetnek ösztöndíjban vagy támogatásban az adott képzési szinten nemzetközi egyezményen alapuló, vagy más magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban részesülı, vagy részesült személyek. Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a megpályázott szakon a 006/007-es tanévben nem elsı évfolyamos hallgatók lesznek, illetve kiegészítı alapképzésben és másoddiplomás képzésben nem a képzés elsı évét fogják megkezdeni.

3 Nem pályázhatnak a magyarországi felsıoktatási intézménybe felvételi eljárás nélkül, intézményen belüli vagy intézményközi átjelentkezéssel bejutó személyek. A pályázati kategóriák és további pályázati feltételek: (A pályázásból kizáró általános feltételek mellett a pályázóknak meg kell felelniük az egyes kategóriáknál meghatározott további feltételeknek.) 1. Nappali tagozatos teljes alapképzés - 0 fı A pályázónak a 006. évben ún. "normál" felvételi eljárásban (ld. a Magyarországon kiadott 005. évi Felsıoktatási Felvételi Tájékoztatót, 35. oldal) nappali tagozatra, állami finanszírozású alapképzésre kell jelentkeznie, a költségtérítéses képzésre jelentkezık nem részesülhetnek ösztöndíjban. Az ösztöndíjak odaítélésekor kiemelt elınyben részesülnek azok a személyek, akik a megpályázott szakhoz a felvételi eljárásban érettségi követelményként támasztott tantárgyból (tantárgyakból) Magyarországon 005. január 1. napja után emelt szinten legalább 40 %-os eredménnyel érettségi vizsgát tettek le. További elınyben részesülnek a szülıföldjükhöz közel(ebb) esı intézményekbe felvételt nyert hallgatók. Nem pályázhatnak azon hallgatók, akik magyarországi vagy szülıföldi felsıfokú oklevéllel rendelkeznek. Meghirdetett képzési területek, a képzési területen belül pályázható bachelor (BA, BsC) és osztatlan (mesterfokozatot nyújtó) alapszakok és keretszámok: Képzési terület Agrár Bölcsészettudományi Alapszak állatorvosi; élelmiszermérnöki; erdımérnöki; gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki; környezetgazdálkodási agrármérnöki; természetvédelmi mérnöki; vadgazda mérnöki; mezıgazdasági mérnöki anglisztika; germanisztika; romológia; andragógia; pedagógia; pszichológia; szabad bölcsészet; néprajz Javasolt keretszám Jogi és igazgatási jogász 1 Társadalomtudományi Informatika nemzetközi tanulmányok; politológia; szociális munka; szociálpedagógia; informatikus könyvtáros; kommunikáció és médiatudomány; kulturális antropológia; szociológia gazdaságinformatikus; mérnök informatikus; programtervezı informatikus Gazdaságtudományi nemzetközi gazdálkodás; turizmus-vendéglátás 1 Mőszaki biomérnöki; faipari mérnöki; környezetmérnöki; vegyészmérnöki; építész; építészmérnöki; ipari termék és formatervezıi; mőszaki földtudományi; mőszaki menedzser; gépészmérnöki; közlekedésmérnöki; energetikai mérnöki; villamosmérnöki Orvosi fogorvos; gyógyszerész; orvos 3 1

4 Egészség- és Sporttudományi Természettudomány ápolás és betegellátás; egészségügyi gondozás és prevenció; orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus; gyógypedagógus; testnevelı-edzı; humánkineziológia; rekreáció-, életmód- és egészségfejlesztés biológia, fizika; kémia; földrajz; földtudományi; környezettan; matematika 4 Nem lehet pályázni fıiskolaiként meghirdetett szakokkal! A meghirdetett képzési ágak keretszámaitól a beérkezett pályázatok függvényében a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács - a fent meghatározott képzési ágak bármelyike javára - eltérhet. Azon szakcsoportok esetében, melyeknek keretszáma vagy több fı, ha több eltérı szakra van pályázó, 1 szakon belül max. ösztöndíj osztható ki.. Mővészeti tehetséggondozó ösztöndíj (nappali tagozatos alapképzés) A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma az egész magyarság szempontjából is egyedülálló mővészeti értékek megırzését és a megfelelı tehetséggondozást kívánja megvalósítani a mővészetek területén kiemelkedı képességő vagy kimagasló eredményeket elért határon túli magyar hallgatók ösztöndíjazásával. Azok a személyek pályázhatnak, akik kiemelkedı mővészeti tehetséggel rendelkeznek, és mővészeti tevékenységüknek megfelelı, a mővészeti szakcsoportba tartozó egyetemi szintő szakra magyarországi felsıoktatási intézménybe nyertek felvételt (a mővészeti szakcsoportba tartozó szakok listája a Magyarországon kiadott 006. évi Felsıoktatási Felvételi Tájékoztatóban /109. oldal/ található meg), továbbá megfelelnek az 1. pályázati kategóriánál (nappali tagozatos alapképzés) ismertetett egyéb feltételeknek. A kategóriának nincs külön regionális keretszáma, a különbözı régiókból pályázó határon túli magyar hallgatók pályázatait külön eljárás keretében, együttesen bírálja el a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Irodája az általa felkért szakértık, a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács bevonásával. 3. Nappali tagozatos kiegészítı alapképzés - 5 fı Azok a magyarországi és szülıföldi fıiskolai diplomával rendelkezı, korábban állami finanszírozásban részt vevı személyek jelentkezhetnek, akiknek szülıföldjükön nincs lehetıség a kiegészítı képzés elvégzésére, és ezért egy magyarországi felsıoktatási intézményben kétéves kiegészítı alapképzésben egyetemi diplomát kívánnak szerezni (ld. a Magyarországon kiadott 006. évi Felsıoktatási Felvételi Tájékoztatót, oldal). A magyarországi fıiskolák kihelyezett tagozatain végzett hallgatók elınyben részesülnek 4. Levelezı tagozatos kiegészítı alapképzés (rendszeres tanulmányi támogatás) - fı Azok a szülıföldi vagy magyarországi fıiskolai diplomával és állandó szülıföldi munkahellyel rendelkezı személyek jelentkezhetnek, akiknek szülıföldjükön nincs lehetıség a kiegészítı képzés elvégzésére, és ezért egy magyarországi felsıoktatási intézményben levelezı tagozatos kiegészítı alapképzésben egyetemi diplomát kívánnak szerezni (ld. a

5 Magyarországon kiadott 006. évi Felsıoktatási Felvételi Tájékoztatót, oldal). A magyarországi fıiskolák kihelyezett tagozatain végzett hallgatók elınyben részesülnek. 5. Levelezı tagozatos másoddiplomás képzés (rendszeres tanulmányi támogatás) - 1 fı Azok a szülıföldi vagy magyarországi honosított felsıfokú diplomával és állandó szülıföldi munkahellyel rendelkezı személyek pályázhatnak, akik egy magyarországi felsıoktatási intézményben levelezı tagozatos, felsıfokú oklevéllel rendelkezık számára meghirdetett képzésre nyernek felvételt. Az elbírálásnál elınyt élveznek azok a szakok, amelyek az elsı diplomával azonos szakcsoportba tartoznak (ld. a Magyarországon kiadott 006. évi Felsıoktatási Felvételi Tájékoztatót, oldal). Ezen pályázati kategóriákban a pályázatokat 006. július 17-tıl lehet benyújtani. A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 006. augusztus 1., 16 óra. (A pályázat benyújtásával a pályázónak nem kell megvárnia a hivatalos értesítés kézhezvételét felvételi eredményérıl, mivel a pályázati adatlapon lehetısége lesz felhatalmazni az Országos Felsıoktatási Felvételi Irodát, hogy felvételi eredményét soron kívül a pályázat lebonyolítását végzı Szabadkai Agora Iroda illetékes munkatársához továbbítsa.) 6. A Balassi Bálint Kulturális Intézet magyarországi felsıoktatási tanulmányokra elıkészítı képzése (5 fı + további 5 fı szórványkeret) (A Balassi Bálint Kulturális Intézet a Magyar Nyelvi Intézet és a Nemzetközi Hungarológiai Központ teljes körő jogutódja, amely ellátja az elıkészítı képzés mőködtetését.) Azok a személyek pályázhatnak a meghatározott szakirányokra, akik szülıföldjükön végezték középiskolai tanulmányaikat és szereztek érettségi bizonyítványt. A pályázók a szülıföldjükön tesznek felvételi vizsgát az Intézetbe. Az ösztöndíjat elnyert személyek az egyéves elıkészítı képzés után az eredetileg megjelölt szakirányúban felvételi vizsgát tesznek, és ennek sikeressége esetén egyetemi tanulmányaik alatt magyar állami ösztöndíjban részesülnek. Az elkülönített 5 fıs keretre kizárólag a szórvány magyar lakta területekrıl érkezı jelentkezık pályázhatnak. Meghirdetett szakirányok és keretszámok: Állam- és jogtudományi és Bölcsész szakirány (1+7 fı) Természettudományos szakirány (7 fı) Orvosi és egészségügyi szakirány (8 fı) Mőszaki szakirány (7 fı) Az egyes szakirányokon belül a nappali tagozatos teljes alapképzésnél megadott szakokra, ill. az azokhoz meghatározott felvételi tantárgyakkal lehet pályázni. Szakcsoportonként, ha több eltérı szakra van pályázó, 1 szakon belül max. ösztöndíj osztható ki - ez alól kivételt jelentenek a szórvány magyar lakta területekrıl érkezı pályázatokra elkülönített 5 fıs keret terhére javasolt pályázatok. A meghirdetett képzési ágak keretszámaitól a beérkezett pályázatok függvényében a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács - a fent meghatározott képzési ágak bármelyike javára - eltérhet. A felvételi vizsgatárgyakról részletes információt a Szabadkai Agora Irodában kaphatnak az érdeklıdık. Ezen pályázati kategóriákban a pályázatokat 006. április 4-tıl lehet benyújtani.

6 A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 006. május 19., 16 óra A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következıket: Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintı valós tényt, adatot elhallgat. Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhetı, amely csatolandó a pályázathoz. A beérkezett pályázatok értékelését követıen a nyertes pályázókra a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácsnak. A Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács ülését követıen a pályázati elbírálás eredményérıl a Szabadkai Agora Irodánál lehet érdeklıdni. Az elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz nyújthat be panaszt. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye. A pályázatokról a döntést a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata alapján a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma a Márton Áron Szakkollégiummal és a Balassi Bálint Kulturális Intézettel közösen hozza meg a pályázati határidı lejártát követı 30 napon belül, a döntés minden pályázóra nézve kötelezı. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye. A magyarországi és szülıföldi felsıoktatási elıkészítı képzésre érkezett pályázatok értékelését a Balassi Bálint Kulturális Intézet végzi. Az ösztöndíjat vagy támogatást elnyerı pályázóval a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által kijelölt szervezet szerzıdést köt, amelyben rögzíti az ösztöndíjas vagy támogatott jogait és kötelezettségeit. A megítélt ösztöndíj vagy támogatás idılegesen felfüggeszthetı, vagy véglegesen megszüntethetı, illetve az ösztöndíjas vagy támogatott az ösztöndíj vagy támogatás, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhetı a szerzıdésben foglalt feltételek mellett, amennyiben az ösztöndíjas vagy támogatott a pályázati felhívásban, a szerzıdésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi. A pályázat alapvetı célja az, hogy az ösztöndíjas/támogatott hallgató magyarországi felsıoktatási tanulmányainak befejezése után visszatérjen szülıföldjére, ezért a megkötésre kerülı szerzıdés szerint a megszerzett bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság az ösztöndíjban való részesülést kizárja. Az ösztöndíjas a szerzıdés aláírásának idıpontjában folyamatban lévı, a bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság megszerzésére irányuló eljárás megszüntetését haladéktalanul köteles kezdeményezni, amelynek elmulasztása, illetve új eljárás kezdeményezése esetén köteles visszatéríteni az addig folyósított ösztöndíjak kamatokkal megnövelt összegét. A pályázaton ösztöndíjat vagy támogatást nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj/támogatás elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élı magyarokról szóló 001. évi LXII. törvény 6. -a alapján a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról a Határon Túli Magyarok Hivatala által mőködtetett nyilvántartás részére.

7 A pályázatokat személyesen vagy - ajánlott küldeményként - postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre: Szabadkai Agora Iroda 4000 Szabadka, Korzó 10. (bejárat a Branislav Nusic utca felıl) Az érdeklıdık az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhetı lesz ugyanitt), valamint a szerzıdésrıl: Szabadkai Agora Iroda 4000 Szabadka (Subotica) Korzó 10. (bejárat a Branislav Nusic utca felıl) Tel./Fax: ; A Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács a Szabadkai Agora Irodához határidı után beérkezett ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe, illetve a határidıre beadott pályázatokhoz a határidın túl csatolt dokumentumokat az elbírálási pontrendszerben nem számítja be! A pályázat eredményérıl szóló írásos értesítés a döntést követıen 7 munkanapon belül postai feladásra kerül. A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 300 dinár összegő pályázati díjat kell az alábbi folyószámlaszámra befizetni: ( D.O.O. Agora, za upis) Felhívjuk a magyarországi felsıoktatási intézményekbe jelentkezık figyelmét, hogy a magyarországi tanintézetekbe a jelentkezési lapok benyújtásának végsı határideje: 006. február 15. A jelentkezési lapok a magyarországi könyvesboltokban, valamint a honlapon feltüntetett magyarországi postahivatalokban vásárolhatók meg. Idén a felvételi eljárás során lehetıség nyílik arra, hogy a felsıoktatásba igyekvık elektronikus úton nyújtsák be jelentkezésüket az Országos Felsıoktatási Információs Központ (OFIK) honlapján (www.felvi.hu) keresztül. A papíralapú és az "e-jelentkezés" részletes feltételeirıl bıvebb információ a Magyarországon kiadott 006. évi Felsıoktatási Felvételi Tájékoztatóban illetve az OFIK fent hivatkozott honlapján található. Pályázni az Agora Irodákban 006. március 0-tól beszerezhetı, és az Internetrıl (www.agorairoda.net) is letölthetı pályázati adatlapon lehet. Szükséges mellékletek, igazolások Nappali tagozatos alapképzésre, valamint a Balassi Bálint Kulturális Intézetbe magyarországi felsıoktatási tanulmányokra elıkészítı képzésre pályázók esetében: Kötelezıen csatolandó mellékletek: pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap a középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának egyszerő másolata *az érettségi bizonyítvány(ok) (ide értve a Magyarországon 005. január 1-tıl ún. kétszintő érettségi rendszerben letett vizsgák bizonyítványait is) vagy annak/azoknak hiteles másolata, illetve egyszerő másolata (az érettségi bizonyítvány/ok/ egyszerő

8 másolata csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat beadásakor a pályázó az eredetit az Agora Iroda munkatársának bemutatja) *kézzel írt önéletrajz *min. oldalas esszé a Magyarországon megszerzendı diploma tervezett szülıföldi hasznosításáról db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték a befizetett 300 dinár összegrıl kiállított csekkszelvény, vagy a banki átutalást bizonyító igazolás másolata a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelybıl a nemzetiség hitelt érdemlıen megállapítható.) *a felvételrıl szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani Csatolható mellékletek: *tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása *nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerő másolata A Balassi Bálint Kulturális Intézetbe magyarországi és szülıföldi felsıoktatási tanulmányokra elıkészítı képzésre a szükséges mellékleteket és igazolásokat a felvételi vizsga után kell benyújtani. A pályázati költségtérítést ennél a pályázati kategóriánál is be kell fizetni, és az ezt igazoló csekkszelvény másolatát csatolni kell a pályázathoz. * a csillaggal jelzett igazolásokat a Balassi Bálint Kulturális Intézetbe jelentkezıknek nem kell benyújtaniuk! Nappali tagozatos kiegészítı alapképzésre, valamint levelezı tagozatos kiegészítı alap- és másoddiplomás képzésre pályázók esetében: Kötelezıen csatolandó mellékletek: pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap géppel írt szakmai önéletrajz a pályázati kérelem megindokolása max. 1 oldal terjedelemben a középiskolai érettségi bizonyítvány vagy annak hiteles másolata, illetve egyszerő másolata (az érettségi bizonyítvány egyszerő másolata csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat beadásakor a pályázó az eredetit az Agora Iroda munkatársának bemutatja) egyetemi/fıiskolai oklevél, államvizsga-bizonyítvány és az index (törzskönyvi kivonat) egyszerő másolata két szakmai ajánlólevél (Az ajánlásnak tartalmaznia kell: az ajánló nevét, aláírását, tudományos fokozatát, vagy beosztását, munkahelyi elérhetıségeit. Az ajánlásból ki kell, hogy derüljön, hogy az ajánló ismeri a pályázó eddigi eredményeit és tevékenységét.) - kiegészítı képzésre pályázók esetében nem kötelezı. levelezı tagozatos kiegészítı alap- és másoddiplomás képzés esetében állandó szülıföldi munkahely igazolása db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték a befizetett 300 dinár összegrıl kiállított csekkszelvény, vagy a banki átutalást bizonyító igazolás másolata

9 a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelybıl a nemzetiség hitelt érdemlıen megállapítható.) a felvételrıl szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani Csatolható mellékletek: tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerő másolata szakmai (és közéleti) tevékenység igazolása tudományos publikációk (vagy a mővészeti tevékenység) jegyzéke 0 oldalnál rövidebb publikációk esetében a publikációk, 0 oldalnál hosszabb publikációk esetében a publikációk elsı oldalának fénymásolatával (Minden publikáció esetében az alábbiakat kell a jegyzékben feltüntetni: cím, típus (szakkönyv, egyetemi jegyzet stb.), részvétel jellege (egyedüli- vagy társszerzı), kiadó neve vagy folyóirat címe, kiadás dátuma, kiadás helye, oldalszám.)

KMÖT BI előkészítő 2013/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KMÖT BI előkészítő 2013/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

Vajdaság BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Vajdaság BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

Kárpátalja BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Kárpátalja BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

Szlovákiai BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Szlovákiai BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

Erdélyi magyarországi PhD felhívás 2013/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Erdélyi magyarországi PhD felhívás 2013/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen nyílt pályázatot hirdet a 2013/2014-es tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények magyar állami ösztöndíjjal

Részletesebben

Kárpátaljai magyarországi PhD kiírás 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Kárpátaljai magyarországi PhD kiírás 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen nyílt pályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények magyar állami ösztöndíjjal

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas részképzésre

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas részképzésre PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas részképzésre vagy részképzős tanulmányútra a magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EMÖT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EMÖT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EMÖT A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. szülőföldi jogász

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. szülőföldi jogász PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet tanulmányi támogatásra a 2011/2012-es tanévben szülőföldi felsőoktatási jogászképzésben részt

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet román vagy szerb vagy szlovák vagy ukrán Általános tudnivalók:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet román vagy szerb vagy szlovák vagy ukrán Általános tudnivalók: PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíjra a 2014/2015-ös tanévben a szülőföldi felsőoktatási intézmények

Részletesebben

Elfogadva a 2013. december 11-i szenátusi ülésen Határozat száma: SZE 1261/3.7/2013. (XII.11.)

Elfogadva a 2013. december 11-i szenátusi ülésen Határozat száma: SZE 1261/3.7/2013. (XII.11.) A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2014/2015. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁSRA Elfogadva a 2013. december 11-i szenátusi ülésen Határozat száma: SZE 1261/3.7/2013. (XII.11.) A Szenátus a felsıoktatásról

Részletesebben

II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK)

II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései (1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

Pályázati kiírás. nyílt közoktatási pályázatot hirdet

Pályázati kiírás. nyílt közoktatási pályázatot hirdet Pályázati kiírás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztálya a Balassi Intézet közreműködésével nyílt közoktatási pályázatot hirdet magyarországi

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDİ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRİL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2010. Szabályzat az SZTE halltatói

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 21. (4), 22. (5) bk., valamint a 269/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 18. -ában

Részletesebben

FÜGGELÉK A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATÁHOZ A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

FÜGGELÉK A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATÁHOZ A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL FÜGGELÉK A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATÁHOZ A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 1. Agrármérnöki mesterképzési szak (Mezőgazdaságtudományi Kar) felvételi eljárási rendje Jelentkezők tájékoztatása: Az Országos Felsőoktatási

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 12576/2010. Tisztelt Képviselı-testület! Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM 2015. évi FELVÉTELI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM 2015. évi FELVÉTELI SZABÁLYZATA 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 8. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM 2015. évi FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2015. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. (1) bekezdésének

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2013/2014. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁSRA Módosítva a 2012. december 5-i Szenátusi ülésen Határozat száma:

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben. Kiskőrös, 2012. január 12-én

A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben. Kiskőrös, 2012. január 12-én A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben Kiskőrös, 2012. január 12-én Felsőoktatási törvény 54. (1) Az alapképzésben és a felsőfokú szakképzésben az államilag támogatott hallgatói helyeket a felvételi

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Felvételi Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1 Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE Gödöllő, 2013. február 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1)

Részletesebben

A BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA a 2015 2016-os egyetemi tanévre

A BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA a 2015 2016-os egyetemi tanévre A BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA a 2015 2016-os egyetemi tanévre a 2015. február 4-én kiadott 3165-ös számú minisztériumi rendelet alapján. Jelen szabályzatot a Babeş Bolyai Tudományegyetem

Részletesebben